Page 1

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU STAŻU

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………….. ( imię i nazwisko bezrobotnego )

urodzony/a dnia………………………….. w miejscowości …………………………………. w okresie od dnia ………........................ do dnia ……..…..……………..odbywałem/am staż u pracodawcy ………………………………………………………………………………… ( nazwa pracodawcy )

Podczas odbywania stażu wykonywałem/am następujące zadania : ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................


........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ oraz uzyskałem/am następujące umiejętności/ kwalifikacje zawodowe: ……………………..

........................................................................... .........................................................................

……………………..………….…. …….…………………..…….……. ( miejscowość i data ) ( podpis bezrobotnego )


.......................................................

(podpis i pieczÄ…tka opiekuna )

Sprawozdanie%20bezrobotnego%20z%20przebiegu%20stażu201101031028  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/31799673-4742-4873-aab0-c233f48501d3/Sprawozdanie%20bezrobotnego%20z%20przebiegu%20stażu201101031028.pdf