Page 1

R E G U LA M I N Refundacji ze Środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Kosztów Wyposażenia lub Doposażenia Stanowiska Pracy dla Skierowanego Bezrobotnego oraz Przyznawania Środków na Podjęcie Działalności Gospodarczej

Dział I Podstawy Prawne 1.

Artykuł 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457). 4. Paragraf 11 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.

1


Dział II Zasady ogólne

1. Ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego udziela się: a/ refundacji

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

dla skierowanego

bezrobotnego, b/ pomocy bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej (CIS), absolwentowi klubu integracji społecznej (KIS) w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. 2. Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać: a/ 600 % przeciętnego

wynagrodzenia w przypadku podmiotu prowadzącego działalność

gospodarczą zwanego dalej „podmiotem”, producentowi rolnemu1, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole2 zwanymi dalej „przedszkolem” i „szkołą”

którzy ponieśli koszty

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, pod warunkiem utrzymania utworzonych stanowisk pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, b/ 600 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. 3. Pod pojęciem „przeciętne wynagrodzenie” rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

1 producent rolny, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008, Nr 69, poz. 415 ze zm.) 2 niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

2


Dział III Jednorazowe środki przyznawane bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS na podjęcie działalności gospodarczej 1. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

może ubiegać się

bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w przypadku braku dla niego ofert pracy w ciągu minimum miesiąca od zarejestrowania się na bezrobociu, a także absolwent CIS lub absolwent KIS. 2. Przy udzielaniu bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS środków na podjęcie działalności Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę: a/ sytuację na rynku pracy, b/ rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy, c/ zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania, d/ wysokość środków posiadanych przez wnioskodawcę – wkładu własnego wnioskodawcy, e/ konkurencję, f/ kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy do wykonywania wnioskowanego rodzaju działalności, jeśli są wymagane, g/ postanowienia niniejszego Regulaminu 3. Środki mogą być przeznaczone na: a/ zakup maszyn, urządzeń koniecznych do podjęcia działalności gospodarczej, b/ adaptację pomieszczeń /lokalu/, c/ zakup surowca niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym środków obrotowych, d/ zakup wyposażenia lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza, e/ zakup samochodu osobowego – tylko na działalność związaną z prowadzeniem kursów prawa jazdy, w pozostałych przypadkach na zakup samochodu ciężarowego w kwocie nie przekraczającej 50% kwoty określonej w Dz. II, pkt 2 lit b. Potrzeba zakupu środka transportu powinna być uzasadniona i wynikać z planu marketingowego przedsięwzięcia, f/ zakup usług i materiałów reklamowych, z zastrzeżeniem dział III pkt 4 lit. d. 4. Środki na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: a/ udziałów w spółkach, b/ zakupu nieruchomości, c/ opłat administracyjnych i skarbowych, 3


d/ kosztów reklamy w mediach, e/ bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów najmu lokalu, f/ kosztów leasingu, g/ kosztów przejęcia lub stania się wspólnikiem lub współwłaścicielem istniejącej firmy, h/ kosztów rejestracji działalności gospodarczej, i/ zakup maszyn i urządzeń, towarów lub wyposażenia od członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, j/ remontu lokalu, który jest jednocześnie miejscem zamieszkania wnioskodawcy, k/ zakup ziemi pod działalność rolniczą, ogrodniczą lub leśną, l/ wykonania trwałej zabudowy lub jej elementów. 5. Środki na podjęcie działalności nie mogą być ponadto udzielone na: a/ handel obwoźny, b/ firmę działającą wyłącznie poza granicami kraju, lub świadczącą usługi wyłącznie poza granicami kraju, c/ prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, d/ działalność handlowo-usługową polegającą na pośrednictwie lub akwizycji, e/ działalność polegającą na pośrednictwie finansowym, w tym działalność związaną z ubezpieczeniami, f/ utworzenie spółki cywilnej przez osoby bezrobotne ( z wyjątkiem założenia lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej), g/ na otwarcie przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę zlokalizowaną poza terenem powiatu nowotomyskiego, h/ działalność rolniczą i ogrodniczą w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29 grudnia 2006, str. 1) 6. Środki na podjęcie działalności mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS na działalność gospodarczą, jeżeli od daty wyrejestrowania poprzedniej działalności upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS prowadził już taki sam lub zbliżony rodzaj działalności o jaki się ubiega, to Urząd może mu przyznać środki na taką samą lub zbliżoną działalność, jeżeli od czasu jej wyrejestrowania upłynęło co najmniej 5 lat. Wymogi te tyczą się również osób, które nie prowadziły samodzielnie działalności gospodarczej, ale były osobami współpracującymi.

4


7. O środki na podjęcie działalności nie może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, którego współmałżonek pozostający z nim we wspólnocie majątkowej jest w trakcie realizacji takiej umowy lub umowy o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupów od współmałżonka pozostającego we wspólności majątkowej z wnioskodawcą. 9. Środków na podjęcie działalności gospodarczej udziela się jednorazowo. 10. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności może być uwzględniony, po spełnieniu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS następujących warunków: a/ w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej

formy pomocy określonej w

ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w cytowanej ustawie. Po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w cytowanej ustawie, b/ nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, c/ spełnia warunki do uzyskania pomocy de minimis, tj. wartość pomocy publicznej, o którą wnioskuje wraz z wartością pomocy publicznej uzyskanej w bieżącym okresie kalendarzowym i dwóch latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza równowartości 200 tys. EURO, a w przypadku transportu drogowego – 100 tys. EURO lub 30 tys. EURO dla działalności w sektorze rybołówstwa. d/ nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, e/ złożył rezygnację z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności, f/ złożył rezygnację z podejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, g/ nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, h/ nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, i/ wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 5


11. Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu wniosek określający: a/ kwotę wnioskowanych środków, b/ rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, c/ symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), d/ kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła jej finansowania, e/ szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, f/ proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w formie: poręczenia cywilnego, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), blokady środków na rachunku bankowym, gwarancji bankowej lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, g/ przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, h/ informację o posiadanym majątku z załącznikami (aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych w przypadku

posiadania

nieruchomości;

kserokopia z oryginałem do wglądu dowodu

rejestracyjnego – w przypadku posiadania samochodu), i/ wstępną umowę najmu lub użyczenia jeżeli działalność zamierza prowadzić w najmowanym lub użyczonym lokalu. j/ informację o otrzymanej pomocy de minimis wg wzoru oraz zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis jeśli takie otrzymał, k/ oświadczenie o uzyskanych dochodach z wszystkich źródeł za rok bieżący i trzy lata wstecz, poprzedzające złożenie wniosku, l/ plan marketingowy przedsięwzięcia, m/ w przypadku wyboru jako zabezpieczenie poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem wekslowym składa oświadczenia o majątku i dochodach dwóch poręczycieli o dochodach co najmniej 1.300,00 zł netto wraz z załącznikami (zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia z zakładu pracy – w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę; oświadczenie właściciela podmiotu o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz za rok ubiegły wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego lub gminy o prowadzeniu działalności, kopie PIT za rok ubiegły poświadczoną o wpływie do Urzędu Skarbowego a w przypadku jego braku wypisy z księgi przychodów i rozchodów za rok ubiegły i okres bieżący – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ostatni odcinek od emerytury lub renty lub adekwatne zaświadczenie z ZUS – u, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego okres na jaki 6


przyznano rentę lub emeryturę – w przypadku emerytów lub rencistów). Dodatkowo osoby pozostające w związku małżeńskim przedkładają do oświadczeń pisemną zgodę współmałżonka na poręczenie wnioskodawcy. Poręczycielem wnioskodawcy nie może być jego współmałżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej. Podobnie jeśli poręczenie wnioskodawcy składa małżeństwo pozostające ze sobą we wspólności majątkowej traktowane będzie jak jedna osoba poręczająca. n/ faktury PRO-FORMA na wnioskowany asortyment. Niedopuszczalne jest przedłożenie do wniosku w miejsce faktur PRO – FORMA umów kupna – sprzedaży, z wyłączeniem takich umów na zakup samochodów spełniających warunki określone w dziale III pkt 3 lit. e, o/ oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457), p/ w przypadku ubiegania się o jednorazowe środki na działalność z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wnioskodawca składa dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, kwestionariusz ankiety osobowej wg wzoru oraz deklarację przystąpienia do projektu finansowanego ze środków EFS, q/ inne dokumenty np.: listy intencyjne przyszłych odbiorców produktów lub usług, kooperantów; zaświadczenia lub świadectwa potwierdzające nabycie przez wnioskodawcę wymaganych do danej działalności kwalifikacji lub umiejętności, rachunki potwierdzające poniesione nakłady na uruchomienie działalności itp. 12. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku w terminie określonym w umowie – nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. Urząd może wyrazić zgodę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie późniejszym niż określony w niniejszym Regulaminie. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się zgłoszenie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do ubezpieczenia społecznego we właściwym terenowo ZUS. Działalność winna być powadzona przez conajmniej 12 miesięcy. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego o ile osoba nie wyrejestruje działalności gospodarczej. W tym też okresie osoba która otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej nie może podejmować zatrudnienia ani zawiesić prowadzenia działalności. 13. Bezrobotny absolwent CIS lub absolwent KIS, który otrzyma środki na podjęcie działalności jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i przedstawienia rozliczenia 7


zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik do umowy oraz stosownych dokumentów potwierdzających zakupy zgodnie ze specyfikacją przedstawioną do wniosku i zatwierdzoną w umowie, w terminie określonym w umowie. Powiatowy Urząd Pracy może przeprowadzić wizytę monitorującą w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i złożonych dokumentów. 14. Specyfikacja wraz z harmonogramem zakupów zatwierdzona w umowie stanowi jej integralną część. Osoba, która zakupiła rzeczy wyszczególnione w specyfikacji za kwotę niższą niż wykazana w specyfikacji będzie zobligowana do zwrotu nie wykorzystanych środków choćby ogólna kwota poniesionych przez nią kosztów była wyższa od przyznanych środków, z zastrzeżeniem Dział VII pkt 5. Analogicznie osoba, która spóźni się z zakupem w terminie określonym w specyfikacji nie będzie miała rozliczonego danego zakupu i będzie zobligowana do zwrotu nie rozliczonych środków. Ponadto osoba, która otrzymała jednorazowe środki na działalność gospodarczą zobligowana będzie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 15. W przypadku wypowiedzenia umowy w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, prowadzeniem działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęciem zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia działalności, złożeniem niezgodnych z prawdą oświadczeń o których mowa w dziale III pkt 11 lit. o niniejszego Regulaminu, niezgodnej z prawdą informacji o uzyskanej pomocy de minimis, niezgodnej z prawdą informacji o uzyskanych dochodach lub naruszeniem innych warunków umowy, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu żądać będzie zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania dofinansowania, w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego wezwania.

8


16. Jako zabezpieczenie roszczenia w przypadku nie wywiązania się z umowy i nie zwrócenia w okresie 30 dni otrzymanego dofinansowania przez wnioskodawcę, Powiatowy Urząd Pracy będzie dochodził swoich roszczeń na drodze sądowej, bądź od bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS bądź z przedstawionego zabezpieczenia. 17. W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nie prowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 18. Osoba, która otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy. 19. Wszystkie zakupy w ramach wnioskowanych środków bezrobotny dokonuje po podpisaniu umowy. 20. Brak zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na zmianę profilu działalności w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia po otrzymaniu środków może być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Dział IV Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

1. Refundacja

może

być udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym

jednoosobowemu podmiotowi gospodarczemu, producentowi rolnemu, szkole lub przedszkolu jeżeli podmiot, producent rolny, szkoła lub przedszkole posiadają siedzibę na terenie powiatu nowotomyskiego lub miejsce wykonywania pracy przez osoby skierowane będzie zlokalizowane na terenie powiatu nowotomyskiego. 2. Na stanowiska dofinansowane mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w przypadku braku dla nich ofert pracy w okresie minimum miesiąca od zarejestrowania.

3.

Wniosek o refundację

kosztów

wyposażenia lub doposażenia

stanowisk pracy może być

uwzględniony w przypadku spełnienia następujących warunków: a)

niezmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika/-ów i nierozwiązania stosunku pracy z pracownikiem/-ami w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie

9


dotyczących pracownika/-ów w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji; b) prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację z wyłączeniem okresów zawieszenia działalności gospodarczej a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzenia działalności na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572) przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; c) posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu przez niego działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; d) nieznajdowania się przez producenta rolnego w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str 3); e) niezalegania przez podmiot, szkołę, przedszkole, producenta rolnego z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych, oraz nieposiadania nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; f)

niekaralności podmiotu, szkoły, przedszkola producenta rolnego za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz 1661, z późn. zm.), w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

g) spełniania warunków określonych w rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457) do trzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie 10


(WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami lub w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35); h) środki o jakie podmiot, szkoła, przedszkole, producent rolny wnioskuje nie przekroczą wartości dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego przeznaczenia pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia; i) producent rolny przedłożył dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie; j) wniosek złożony przez podmiot, szkołę, przedszkole, producenta rolnego jest kompletny i prawidłowo sporządzony. 4. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy jest dokonywana na wniosek podmiotu, producenta rolnego, przedszkola lub szkoły po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów wraz z fakturami zakupów, zatrudnieniu

skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu

warunków określonych w zawartej umowie. 5. Refundacja dokonywana jest na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa będzie zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, producenta rolnego, przedszkola lub szkoły do a) zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy, b) utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją, c) złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji stanowiącej załącznik do umowy. W rozliczeniu tym są wykazywane kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację, czy podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, d) zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania środków, w przypadku: 11


- złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457), - naruszenia innych warunków umowy; e) zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w podpunkcie „a” lub podpunkcie „b”. f) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego

dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie: 

określonym w umowie refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 6. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego udzielana podmiotowi, przedszkolu lub szkole jest pomocą de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 7. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego udzielana podmiotowi rolnemu jest pomocą de minimis w sektorze produkcji rolnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w 12


sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) 8. Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia z tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. 9. Przedmiotem refundacji są koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, w szczególności koszty zakupu środków trwałych, maszyn, urządzeń, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, pod warunkiem ich ścisłego powiązania z tworzonym stanowiskiem. 10. Podmiot lub producent rolny nie może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy jeżeli zamierza dokonać zakupu wyposażenia od współmałżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej. 11. Do pracy na dofinansowywane stanowiska może być skierowany bezrobotny dla którego brak jest innych ofert pracy, w ciągu minimum miesiąca od zarejestrowania na bezrobociu. 12. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy musi zawierać następujące dane: a/ oznaczenie podmiotu, przedszkola szkoły lub producenta rolnego, w tym: -

nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej,

-

adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

-

numer PESEL w przypadku osoby fizycznej,

-

REGON jeżeli został nadany,

-

NIP,

-

oznaczenie formy prawnej i datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

-

symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

b/ liczbę doposażonych lub wyposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, c/ kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania, d/ wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, e/

szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii,

f/ rodzaj pracy jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych, g/ wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni, 13


h/ kopię deklaracji DRA za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o refundację, i/ kwotę kosztów, obejmujących wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jakie zostaną poniesione w okresie 24 miesięcy z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych. j/

proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, o której mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457), z wyłączeniem zastawu na prawach lub rzeczach. k/ podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy, l/

informację o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis na tworzone stanowisko pracy lub o nieotrzymaniu pomocy publicznej lub pomocy de minimis lub zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381),

m/

informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych,

n/ zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznoprawnych (podatki, opłaty), p/ dokumenty poświadczające formę prawną istnienia firmy w szczególności wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do KRS, dokumenty nadania nr REGON i NIP, q/ oświadczenia i dokumenty zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457), r/ oświadczenie majątkowe wnioskodawcy - osoby fizycznej - z załącznikami (aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych w przypadku posiadania nieruchomości; kserokopia z oryginałem do wglądu dowodu rejestracyjnego – w przypadku posiadania samochodu) oraz w przypadku wyboru jako zabezpieczenia zwrotu refundacji poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym, także 14


oświadczeń majątkowych poręczycieli o dochodach co najmniej 1.300,00 zł. netto wraz z załącznikami (zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia z zakładu pracy – w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę; oświadczenie właściciela podmiotu o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz za rok ubiegły wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego lub gminy o prowadzeniu działalności, kopie PIT za rok ubiegły poświadczoną o wpływie do Urzędu Skarbowego a w przypadku jego braku wypisy z księgi przychodów i rozchodów za rok ubiegły i okres bieżący – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ostatni odcinek od emerytury lub renty lub adekwatne zaświadczenie z ZUS – u, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego okres na jaki przyznano rentę lub emeryturę – w przypadku emerytów lub rencistów). Dodatkowo osoby pozostające w związku małżeńskim przedkładają do oświadczeń pisemną zgodę współmałżonka na poręczenie wnioskodawcy). Poręczycielem wnioskodawcy nie może być jego współmałżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej. Podobnie jeśli poręczenie wnioskodawcy składa małżeństwo pozostające we wspólności majątkowej traktowane będzie jak jedna osoba poręczająca. s/

faktury PRO – FORMA na artykuły wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji,

t/

oświadczenie o nr konta bankowego, na które ma być przekazana refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Dział V Tryb postępowania poprzedzający zawarcie umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

1. Podmioty zainteresowane składają wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy, zawierające dane, o których mowa w Regulaminie. 2. Wnioski o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia Komisji Konkursowej w celu zasięgnięcia opinii co do zasadności poszczególnych wniosków i ich wiarygodności uwzględniając przy tym kryterium racjonalnego zatrudnienia. 3. Przy rozpatrywaniu wniosków od bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej urząd pracy, w uzasadnionych przypadkach, może posiłkować się opinią o bezrobotnym wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania bezrobotnego. 4. Mając na uwadze wiarygodność podmiotów, przedszkoli, szkół lub producentów rolnych tworzących miejsca pracy, Urząd rozpatrywać będzie wnioski pracodawców prowadzących działalność od co najmniej pół roku. 15


5. Przebieg posiedzenia Komisji powinien być odzwierciedlony protokołem z wyszczególnieniem: - wniosków załatwionych pozytywnie, - wniosków zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem odmowy. 6. Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy kieruje się kryterium rachunku ekonomicznego /oceny przedsięwzięcia/, a także społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej występujący na obszarze jego działania z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy. 7. Udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy następuje na wniosek, w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej na piśmie pomiędzy Wnioskodawcą, a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Żadna ze stron nie może dochodzić jej zawarcia, w szczególności jeżeli wnioskodawca nie przedstawi wniosku, oraz innych niezbędnych dokumentów. 8. O przyznaniu lub odmowie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

Dział VI Zawarcie umowy .

1. Umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje po podpisaniu umowy, przekazanie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy następuje po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, dokonaniu odbioru utworzonego stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

3. W umowie określa się w szczególności:

16


1/ strony zawierające umowę /w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną , są one reprezentowane przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań majątkowych/, 2/ kwotę przyznanych środków, 3/ cel i przedmiot umowy, 4/ formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. W przypadku zabezpieczenia wekslem, weksel in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawcy i poręczycieli weksli wypełniane są w dniu zawarcia umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu i po jej zawarciu składane są do depozytu w Księgowości Powiatowego Urzędu Pracy na czas trwania umowy. Wystawca weksla może odebrać weksel w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub wyrazić zgodę na jego komisyjne zniszczenie, po wygaśnięciu umowy ze Starostą. Odebranie przez wystawcę lub komisyjne zniszczenie weksla, za jego zgodą, potwierdzone zostaje protokółem odbioru/zniszczenia weksla. 5/ inne warunki, które wg oceny Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy uzależniają udzielenie środków lub zabezpieczają jej zwrot i wynikają z przepisów prawnych ustaw i rozporządzenia wymienionych w Dziale I Regulaminu oraz z przepisów niniejszego Regulaminu. 4. Kwota powinna być ustalona odpowiednio do charakteru działalności gospodarczej, uzasadnionych kosztów podjęcia działalności, lub doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy. Nie może być ona jednak wyższa od przewidywanej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dział VII Wykorzystanie środków

1. Pobranie środków następuje na podstawie dyspozycji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w formie i wysokości ustalonej w umowie. 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 3. Powiatowy Urząd Pracy przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. Stwierdzenie to dokonywane jest poprzez analizę przedłożonego rozliczenia wraz z fakturami/rachunkami zakupu oraz poprzez wizytę monitorującą w miejscu utworzenia nowego stanowiska pracy.

17


4. Powiatowemu Urzędowi Pracy przysługuje prawo przeprowadzania wizyt monitorujących realizację postanowień umowy. Czynności tych urząd pracy dokonuje środkami własnymi lub za pomocą wyspecjalizowanych instytucji /banki, urzędy skarbowe, itp./. Urząd może też w umowie zobligować wnioskodawcę do składania stosownych zaświadczeń z ZUS-u oraz Urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek i zobowiązań podatkowych oraz o prowadzeniu działalności – w przypadku bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS lub stosownych oświadczeń i deklaracji DRA i RCA w celu ustalenia czy wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku zatrudnienia na stanowiskach dofinansowanych – w przypadku podmiotu, przedszkola szkoły lub producenta rolnego, w okresach kwartalnych. 5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, któremu przyznano dofinansowanie. 6. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, na wniosek podmiotu, przedszkola szkoły lub producenta rolnego, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanej refundacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażonego stanowiska pracy. 7. W przypadku wykorzystania przyznanych środków na inny cel lub niespełnienie innych warunków umowy – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powinien zażądać od wnioskodawcy zwrotu środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od daty wypłaty środków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Dział VIII Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany warunków umowy wprowadzone być mogą wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony. 2. Do wniosków złożonych a nie rozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu. 3. Do spraw nie unormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw i rozporządzenia wymienionych w dziale I niniejszego Regulaminu oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

18


Regulamin wchodzi w Ĺźycie z dniem : 12 czerwca 2012 r.

19

/Srodki-na-podjecie-dzialal  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/ABC-Bezrobotnego/Dotacje-i-refundacje/Srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/Dotacje-dla-bezrobotn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you