Page 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM TOMYŚLU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25) 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.) §1 Ilość umów zawartych na organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w danym roku, ograniczona jest wielkością środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu. §2 1. Umowy o organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych zawierane są z pracodawcą – jednostką organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także z osobą fizyczną, jeżeli zatrudniają one przynajmniej jednego pracownika. 2. Osoba bezrobotna może być kierowana do prac interwencyjnych do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców. 3. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących: partiami lub organizacjami politycznymi, posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko – senatorskich, organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy, związkowych biur pracy lub klubów pracy, organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy, urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, kościołami lub związkami wyznaniowymi, przedstawicielami państw obcych. 4. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli znajduje się on w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Pracodawca dołącza do wniosku o organizację prac interwencyjnych oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

1


5. Prace interwencyjne nie mogą i wojewódzkich urzędach pracy.

być

organizowane

w

powiatowych

§3 1. Pracodawca ubiegający się o zorganizowanie prac interwencyjnych składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych (Pracodawca będący beneficjentem pomocy publicznej załącznik nr 1, Pracodawca nie będący beneficjentem pomocy publicznej załącznik nr 2) wraz z wyszczególnionymi w nim załącznikami. 2. Wniosek o organizację prac interwencyjnych powinien zawierać: nazwę pracodawcy; adres siedziby pracodawcy i miejsce prowadzenia działalności; numer REGON; numer NIP; oznaczenie formy organizacyjno – prawnej prowadzonej działalności; liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz okres ich zatrudnienia; miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych; niezbędne lub pożądane kwalifikacje oraz inne wymogi; informacje dotyczące wysokości proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych. 3. Wnioski złożone bez kompletu załączników bądź zawierające braki formalne nie będą podlegały rozpatrzeniu. 4. Powiatowy Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej dopuszcza się powiadomienie telefoniczne. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy kieruje się kolejnością złożonych wniosków, zasadą celowości, efektywności, oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych przy zawieraniu przedmiotowych umów, charakterem dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą (ocena realizacji dotychczasowych umów i ich efektywności), liczbą posiadanych ofert pracy w danej grupie zawodowej, długością gwarantowanego okresu zatrudnienia po zakończeniu prac interwencyjnych, liczbą osób bezrobotnych zarejestrowanych w danej grupie zawodowej. 6. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo niezawierania umów z tymi Pracodawcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy podczas wcześniej zawartych umów. §4 1. Starosta kieruje do wykonywania prac interwencyjnych bezrobotnych, będących „osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków, tj.: 1. bezrobotnych do 25 roku życia;

2


2.

bezrobotnych długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia; 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7. bezrobotnych niepełnosprawnych. 2. Starosta kieruje do Pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej do wykonywania prac interwencyjnych, w przypadku rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, bezrobotnego spełniającego przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. art. 2 pkt. 18. 3. Starosta kieruje do Pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej do wykonywania prac interwencyjnych, w przypadku rekrutacji pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji, bezrobotnego spełniającego kryterium wymienione w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. art. 2 pkt. 19. §5 Pracodawca ubiegający się o zorganizowanie prac interwencyjnych może ubiegać się o pomoc w formie subsydiów płacowych na: rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy, oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji będzie uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych. -

rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy, oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji będzie uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych.

3


§6 Spełnianie warunku, aby utworzone miejsce pracy powodowało wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy nie jest wymagane w przypadku, gdy rekrutacja pracowników nie powoduje wzrostu netto ogólnej liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, a powodem zwolnienia zapełnianego w ten sposób etatu lub etatów jest dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych a nie redukcja etatu. §7 1. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych na okres do 6 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości ustalonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Na rok 2010 określa się kwotę refundacji dla wszystkich pracodawców w wysokości 570,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty. 2. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości ustalonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną. Na rok 2010 określa się kwotę refundacji dla wszystkich pracodawców w wysokości 285,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty. 3. Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia. 4. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7 kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu

4


każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. 5. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7 kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc 6. Starosta może skierować bezrobotnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. 7. Starosta może skierować bezrobotnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres do 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia; dla osób spełniających warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę; dla osób nie spełniających warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – 50% minimalnego wynagrodzenia. §8 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się: wynagrodzenie brutto, oraz opłacone od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, oraz za okres 24 miesięcy w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji. 2. Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. §9 1. Refundacja, o której mowa w § 7 niniejszego regulaminu będzie dokonywana na pisemny wniosek pracodawcy (załącznik nr 3). 2. Wraz z wnioskiem o refundację należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt wypłacenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych, oraz odprowadzenia za nich składek ZUS, tj.:

5


-

kserokopię listy płac z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia lub przelewem na konto; kserokopię listy obecności; kserokopię deklaracji rozliczeniowych /ZUS DRA/ za rozliczany miesiąc, wraz z przelewami do ZUS-u; kserokopie zwolnień lekarskich. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem z imienną pieczątką właściciela (kierownika) zakładu lub głównej księgowej na każdej kserowanej stronie. 3. W przypadku braku kompletu dokumentów refundacja nie będzie dokonywana. 4. Wniosek o refundację pracodawca składa do 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który refundacja przysługuje. 5. Naliczona kwota refundacji będzie wypłacana na konto wskazane przez Pracodawcę w terminie 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. W przypadku wystąpienia okresowych braków środków finansowych z Funduszu Pracy refundacja zostanie dokonana w terminie późniejszym, bez naliczania odsetek za zwłokę. § 10 W sprawach nieuregulowanych przepisami wymienionymi we wstępie oraz w niniejszym regulaminie każdorazowo decyzję podejmuje działający z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu. § 11 Regulamin obowiązuje od dnia 04 stycznia 2010 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu Maria Hryniak

6


ANEKS NR 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie Regulaminu organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zarządzam co następuje: §1 W paragrafie 7 pkt. 1 regulaminu organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu dopisuje się zdanie: „Na rok 2011 określa się kwotę refundacji dla wszystkich pracodawców w wysokości 600,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty.” §2 W paragrafie 7 pkt. 2 regulaminu organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu dopisuje się zdanie: „Na rok 2011 określa się kwotę refundacji dla wszystkich pracodawców w wysokości 300,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty.” §3 Aneks nr 1 do zarządzenia nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

Nowy Tomyśl, dnia 31.12.2010 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu Maria Hryniak

7

/Regulamin%20organizowania%2  
/Regulamin%20organizowania%2  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/05560f4e-caf4-4a27-898a-651185bf1bb2/Regulamin%20organizowania%20i%20finansowania%20prac%20interwencyjny...

Advertisement