Page 1

ZASADY FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podstawa prawna: 1. art. 42a i 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415. ze zmianami) 2. Rozporządzenie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i szczegółowych warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177 poz. 1193) §1

1. Starosta

może sfinansować na wniosek osoby uprawnionej koszty studiów podyplomowych w formie studiów niestacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej należne organizatorowi studiów bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, zwanym dalej Urzędem; a) bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu; b) poszukującym pracy określonym w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; c) pracownicom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym określonym w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. §2

1. Dofinansowanie studiów podyplomowych dokonywane jest po zawarciu umowy pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu działającym w imieniu Starosty a wnioskodawcą, określającej prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazania środków. 2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie studiów podyplomowych dla uprawnionych osób oraz kwoty dofinansowania ograniczone są wielkością środków finansowych przyznanych na ten cel w danym roku kalendarzowym. 3. Nie można jednocześnie korzystać z różnych form wsparcia dla uprawnionych osób. §3

1. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przyznaje się na wniosek osoby 2. 3.

4. a)

b)

c)

uprawnionej do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 5.000 złotych. Kompletny wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych może być złożony w Urzędzie przed rozpoczęciem studiów podyplomowych lub w trakcie ich trwania, bez możliwości zrefundowania poniesionych już kosztów. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu powiadamia osobę uprawnioną o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. Załącznikami do wniosku są: zaświadczenie lub imienna informacja organizatora studiów podyplomowych zawierające informacje o nazwie, adresie, terminie realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) i koszcie studiów podyplomowych oraz numer konta bankowego organizatora studiów podyplomowych; plan zajęć przewidzianych programem studiów lub harmonogram; deklaracja pracodawcy o zamiarze powierzenia wnioskodawcy wykonywania pracy po ukończeniu studiów podyplomowych lub inna forma uzasadnienia celowości dofinansowania kosztów studiów podyplomowych;


d) oświadczenie pracodawcy uzasadniające, że ukończenie studiów podyplomowych umożliwi rozwój zawodowy niezbędny do utrzymania zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu, wymienionych w § 1 pkt c). 6. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu, pokój nr 24. 7. Przyznanie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych nie zwalnia z obowiązku zgłaszania się do Urzędu w wyznaczonych terminach. §4

1. Dofinansowanie studiów podyplomowych następuje jednorazowo lub w ratach w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych.

2. W przypadku nieprzestrzegania przez wnioskodawcę postanowień umowy, o której mowa w §2 kwota dofinansowania podlega zwrotowi. 3. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. 4. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie podlega zwrotowi. 5. Bezrobotnemu wymienionemu w § 1 pkt a), któremu zostało przyznane dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1. Bezrobotnemu, który w trakcie studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% w/w zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. 6. Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na zajęciach, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego wyłącznie na druku ZUS ZLA. 7. Osobom, o których mowa w § 1 pkt b) i c) w okresie studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje. §5 Załączniki do niniejszych zasad stanowią: 1. wzór wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych; 2. oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej dofinansowania studiów podyplomowych; 3. zaświadczenia wydawane przez organizatora studiów podyplomowych; 4. wzór umowy dotyczącej dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

do

/Zasady%20finansowania%20stu  
/Zasady%20finansowania%20stu  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/16286b6a-3172-4ab6-bb4f-c12ea49d9ad5/Zasady%20finansowania%20studiów201012281230.doc

Advertisement