Page 1

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  JEST  ZE  ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  SPOŁECZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64­300 Nowy Tomyśl, tel./fax (61) 44 51 500,  www: www.pupnt.pl, e­mail: biuro@pupnt.pl

…………………, dnia ………………… …………………………………… (Imię i nazwisko)

…………………………………… (Data urodzenia)

…………………………………… (Adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a poświadczam własnoręcznym podpisem że:

– – – –

– –

korzystałem /nie korzystałem* z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nie posiadałem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie byłem karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, rezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie złożyłem wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej lub o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych ( art. 233 § 1 k.k. ) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

........................................... (data i podpis)


* - niepotrzebne skreślić

/O%C5%9Bwiadczenia%20do%20do  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/61e06b68-0a9f-470e-8340-f9e74fafa3f8/O%C5%9Bwiadczenia%20do%20dotacji%20z%20EFS201108301056.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you