Page 1

.................................................................. (pieczątka firmowa Organizatora stażu)

.................................................................. (nr umowy o organizację stażu)

LISTA OBECNOŚCI Imię i nazwisko osoby bezrobotnej odbywającej staż: ..............................................................................................

Rok: ................................ miesiąc: ............................................... Dzień: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Podpis osoby bezrobotnej odbywającej staż

.................................................................................. (podpis i pieczątka imienna Organizatora)

Symbole: W - dzień wolny udzielony na pisemny wniosek bezrobotnego (wniosek o dzień wolny należy załączyć do listy obecności) C - zwolnienie lekarskie (zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do PUP w terminie 7 dni od dnia wystawienia) Dzień wolny od pracy (np. sobota, niedziela, święto, itp.) wykreślić z listy obecności

/Lista%20obecno%C5%9Bci%20be  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/24bf3d52-4fad-4964-9249-612caf3d7436/Lista%20obecno%C5%9Bci%20bezrobotnego%20na%20sta%C5%BCu201101031028...

/Lista%20obecno%C5%9Bci%20be  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/24bf3d52-4fad-4964-9249-612caf3d7436/Lista%20obecno%C5%9Bci%20bezrobotnego%20na%20sta%C5%BCu201101031028...

Advertisement