Page 1

STAROSTWO POWIATOWE Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Tel./Fax (061) 44-51 500

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną obsługą wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w te urządzenia” finansowanego ze środków Funduszu Pracy. 1. „Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną obsługą wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w te urządzenia”.

Lp.

Nazwa szkolenia

1.

„Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną obsługą wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w te urządzenia”

Liczba uczestników Przewidywana szkolenia i ilość godzin przewidywany szkolenia termin szkolenia

67 godz.

10 osób Kwiecień/maj 2012

Miejsce szkolenia

Termin składania ofert

30.03.2012 Nowy Tomyśl do godz. 13.00

Zakres tematyczny szkolenia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczna nauka jazdy, obsługa magazynu, przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli, pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli gazowej, próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka, samodzielna wymiana butli gazowej przez kierowcę wózka, omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli gazowej, wiadomości o dozorze technicznym.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.


Ponadto informujemy, że przeprowadzanie szkoleń odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, w szczególności art. 4 pkt. 8. Zamówienie będzie realizowane w całości ze środków publicznych – Fundusz Pracy. Oferta powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru wykonawcy, uwzględniające: 1. Dane instytucji szkoleniowej: - nazwa - adres - NIP - REGON - aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – nie dotyczy osób fizycznych, a w stosunku do osób fizycznych kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wszystkie dokumenty składane w kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”). 2. Oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 3. Program szkolenia zawierający w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej, - opis treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - przewidywane sprawdziany i egzaminy, 4. Wykaz wykładowców z określeniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 5. Bazę lokalową, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe. 6. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń. 7. Posiadane certyfikaty jakości usług. 8. Doświadczenie w organizacji szkoleń w danej lub podobnej tematyce. 9. Koszt szkolenia, koszt osobogodziny szkolenia. 10.Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służący do oceny szkolenia. 11.Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej


szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 12.Harmonogram szkolenia z wyszczególnieniem dat, godzin i tematów zajęć. Zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organizowane dla osób bezrobotnych szkolenie w formie kursu powinno trwać przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo dla każdego uczestnika szkolenia. Zajęcia powinny być prowadzone codziennie od poniedziałku do piątku. W przypadku, jeśli powyższa liczba godzin jest niemożliwa do realizacji, ze względu na przepisy szczególne określające warunki organizacji specyficznych szkoleń, np. w zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzinowy szkolenia określił minister właściwy dla danego zawodu, prosimy, aby zajęcia odbywały się codziennie w liczbie godzin określonej w odrębnych przepisach. Wybór instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia danego szkolenia nastąpi po analizie złożonych ofert wstępnych. Jednocześnie informujemy, iż przy wyborze instytucji szkoleniowych w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193/: INDYWIDUALNA OCENA OFERTY SZKOLENIOWEJ Lp.

Rodzaj kryterium

1.

Dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na

2.

rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje; Jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust.

3. 4.

1 pkt 7 lit. e ustawy; Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową; Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do

5.

zakresu szkolenia; Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb

6.

Skala ocen (od – do) (0-2pkt)

(0-3pkt)

(0-1pkt) (0-3pkt)

szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków

(0-3pkt)

realizacji szkolenia; Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie

(0-2pkt)

kwalifikacji ( zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL

uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer

dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania


szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez 7.

instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie); Koszt szkolenia (w tym w szczególności: koszt szkolenia, koszt

(0-10pkt) Wg wzoru cena najniższej

osobogodziny szkolenia);

oferty/cena badanej oferty x 10pkt

8.

Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie

9.

szkolenia; Indywidualna ocena oferty szkoleniowej prowadzona będzie na podstawie

(0-2pkt)

złożonych dokumentów: m.in. oferty szkoleniowej wraz z programem szkolenia,

przedstawionych

referencji,

wykazów

stwierdzających

posiadane doświadczenie w prowadzeniu danego typu szkoleń a także z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy z Powiatowym Urzędem

(0-4pkt)

Pracy w Nowym Tomyślu. Ponadto ocenie podlegać będzie nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Załączniki: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, - oświadczenie o nie otwarciu likwidacji lub nie ogłoszeniu upadłości, - wzór oferty szkoleniowej.

Oferty należy przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl. DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu inż. Maria Hryniak

......................................... (pieczęć Wykonawcy)

…………………………………, dnia ………………………


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8

ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759/

na

realizację usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie „Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną obsługą wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w te urządzenia” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

………………………………………………………….. /podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

……………………………………………… (pieczęć Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………............................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 1. Posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które będą finansowane ze środków publicznych, tj. posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w …………………………………............................................................................................... 2. Posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do przeprowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

……………………………….., dnia ……………………..

……………………………………………………………….. /podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

........................................................ ........................................................


........................................................ (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU AKTUALNEGO WPISU DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Ja ( My ), niżej podpisany (ni)........................................................................................................... ....................................................................................................................................................... / pełna nazwa wykonawcy/ ....................................................................................................................................................... /adres siedziby wykonawcy/ Oświadczam (y) , iż pod numerem ....................................................... posiadam (y) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ................................

…………………………, dnia ……………………

……………………………………..……………….. /podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

……………………………………………… /pieczęć Wykonawcy/


OŚWIADCZENIE Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/.

Nazwa wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

Adres wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie „Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną obsługą wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych

w te urządzenia” oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z

przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

……………………………….., dnia ………………………

………………………………………………………….. /podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

OFERTA SZKOLENIOWA


W odpowiedzi na informację o zamiarze udzielenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zamówienia na przeprowadzenie szkolenia.

„..............................................................................................................................”

instytucja szkoleniowa ............................................................................................... adres......................................................................................................................... REGON.................................................... …NIP......................................................... tel./fax.....................................................e-mail......................................................... Nazwisko i imię, nr telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym ......................................................................................................... ........................

deklaruje chęć zorganizowania w/w szkolenia

1. Zakres i jakość oferowanego program szkolenia (w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra). ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług (kopia w załączeniu). ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 3.

Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej (w tym w szczególności: poziom wykształcenia, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe). Proszę


podać tylko i wyłącznie kadrę, która będzie brała udział w realizacji w/w szkolenia. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Ilość i jakość pomieszczeń oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 5. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (kopia w załączeniu). ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 6. Koszt szkolenia ( dla grupy osób w ilości podanej w ogłoszeniu o szkoleniu w przeliczeniu na jedną osobę z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia). ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 7. Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 8. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 9. Sposób sprawdzania efektów szkolenia.


………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 10. Inne informacje dotyczące jednostki szkoleniowej związane ze szkoleniem (referencje, wykazy stwierdzające posiadane doświadczenie w prowadzeniu danego typu szkoleń). ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................... …………………………………………………………………………………………

…................................................. /data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

/Kurs%20operatora%20w%C3%B3z  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/5edacc24-eed2-46ae-92ca-133b608c18da/Kurs%20operatora%20w%C3%B3zka%20wid%C5%82owego-FP201203071121.doc

/Kurs%20operatora%20w%C3%B3z  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/5edacc24-eed2-46ae-92ca-133b608c18da/Kurs%20operatora%20w%C3%B3zka%20wid%C5%82owego-FP201203071121.doc

Advertisement