Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM TOMYŚLU ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl; tel. (0-61) 4451500 Nowy Tomyśl, dnia ……………………………

....................................................... (imię i nazwisko)

..................................................... (adres)

..................................................... (PESEL)

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU Na podstawie art. 45 ust 1 i art. 41 ust 4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) zwracam się z prośbą o dokonywanie zwrotu ponoszonych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy*. Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu pracy z dniem .................................. podjąłem/-am: szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy *…………………………........................................................................................ w miejscowości .......................................... (nazwa pracodawcy lub nazwa szkolenia)

Przewidywany okres trwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy*: od dnia ……….……….................................................. do dnia …… ……………………........................................... Koszt przejazdu najtańszym środkiem zbiorowej komunikacji publicznej/niepublicznej* wynosi ............................. zł miesięcznie. (cena biletu miesięcznego na danej trasie)

Jednocześnie oświadczam, że zamierzam dojeżdżać: - środkami komunikacji publicznej: PKS, PKP, przewoźnicy prywatni*; - samochodem własnym/użyczonym* Należną kwotę zwrotu kosztów przejazdu proszę (zaznaczyć właściwe): przekazać na moje konto osobiste w banku……………………..………………………………………………………… nr……………………………………………………………………………………………………………………………….. odbiorę gotówką w wyznaczonej placówce banku PKO BP (dotyczy szkoleń i zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy)

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami zwrotu kosztów przejazdu obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu.

............................................................................. (podpis wnioskodawcy)

Załączniki (dotyczy osób ubiegających się o zwrot kosztów przejazdu samochodem własnym lub użyczonym): 1. Oświadczenie wnioskodawcy o braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej. *niepotrzebne skreślić 1/2


ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA I POWROTU DO MIEJSCA ODBYWANIA SZKOLENIA, STAŻU, PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH, ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO LUB POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY Bezrobotnemu, skierowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu do odbywania poza miejscem zamieszkania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy przysługuje, przez okres ich trwania, zwrot kosztów przejazdu z miejscowości zamieszkania i powrotu do miejscowości odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Zwrot kosztów przejazdu następuje na wniosek osoby bezrobotnej, złożony w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz złożenia, po upływie każdego miesiąca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, do 7-go dnia miesiąca następnego lub w przypadku szkolenia i zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w ciągu 14 dni od dnia zakończeniu tych form rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu , wraz z: a) b) -

kserokopią listy obecności na stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, szkoleniu, zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego dorosłych lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy za dany okres; dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty przejazdu, tj. wszystkimi jednorazowymi biletami na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zawierającymi datę wykorzystania i cenę biletu, lub imiennymi biletami okresowymi na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zawierający cenę, trasę i okres jego obowiązywania.

Kwotę zwrotu za niepełny miesiąc ustala się na podstawie biletów jednostkowych, a przy udokumentowaniu poniesionych kosztów w formie biletu okresowego dzieląc miesięczna kwotę przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych obecności na stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, szkoleniu, zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy przypadających w okresie za który zwrot przysługuje. W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów przejazdu własnym lub użyczonym samochodem do wysokości ceny najtańszego biletu okresowego (miesięcznego), oferowanego przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej lub niepublicznej na danej trasie. Kwotę zwrotu wylicza się wówczas dzieląc miesięczną kwotę najtańszego biletu okresowego (miesięcznego) na danej trasie przez 30 i mnożąc przez liczbę dni faktycznej obecności na stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, szkoleniu lub zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Do wniosku o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu należy wówczas dołączyć: a) oświadczenie wnioskodawcy o braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej z uzasadnieniem; Do rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu należy wówczas dołączyć: a) kserokopię listy obecności na stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, szkoleniu, zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy za dany okres; b) dowód rejestracyjny pojazdu własnego lub użyczonego; c) dokument potwierdzający poniesione wydatki na paliwo (faktura VAT – wystawiona na wnioskodawcę, w okresie którego zwrot dotyczy); d) prawo jazdy wnioskodawcy; e) oświadczenie wnioskodawcy o cenie biletu miesięcznego obowiązującej na danej trasie;

Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w kwocie 50% faktycznie wyliczonych kosztów przejazdu, nie mniejszej niż 10,00 zł, oraz nie większej niż 200,00 zł miesięcznie! Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest: - w przypadku stażu i przygotowania zawodowego dorosłych za okresy miesięczne, - w przypadku szkoleń i zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy , po ich zakończeniu. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest na podstawie: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) 2. Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie zasad przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów przejazdu z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 1/2011.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z powyższą informację: ………………………………………………….………………….…… 2/2


(data i podpis osoby bezrobotnej)

3/2

/WNIOSEK%20O%20ZWROT%20KOSZT  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/89157744-1bb1-48d5-b0a2-a7317a8c6b52/WNIOSEK%20O%20ZWROT%20KOSZT%C3%93W%20PRZEJAZDU201101171312.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you