Page 1

................................, dnia.................... .................................................................... /pieczęć firmowa podmiotu/

.................................................................... /imię, nazwisko i stanowisko reprezentanta/

OŚWIADCZENIE Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,

oświadczam, że: -

w okresie od początku roku do miesiąca ................................ osiągnąłem dochód netto w wysokości ..................................... zł..

-

w roku ................. osiągnąłem dochód netto w wysokości ............................. zł..

Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Art. 75 § 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

..................................................... /pieczątka i podpis składającego oświadczenie/

..................................................... /data oraz pieczątka i podpis osoby przyjmującej oświadczenie/

UWAGA: Oświadczenie wypełniają tylko poręczyciele prowadzący działalność gospodarczą !

/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20doc  
/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20doc  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/28445576-572f-476c-8221-f9f0b53813a6/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20dochodach.doc

Advertisement