Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM TOMYŚLU ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl; tel. (0-61) 44 51 500

Załącznik nr 1 do umowy nr ......................................... z dnia ................................r.

………………………………., dnia …………………… ………………………………… (pieczęć firmowa organizatora)

PROGRAM STAŻU w zawodzie …………………………………..............................................………………………………………… (nazwa zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności1)

1. Nazwa komórki organizacyjnej2 ……………………………………………………....................….......... 2. Nazwa stanowiska: ……………………………………………………………....................…………….... 3. Zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego: - ........................……………………………………………………………………………………………………... - …………………........................…………………………………………………………………………………... - ……………………………………........................………………………………………………………………... - ……………………………………………………….......................……………………………………………... - ………………………………………………………………………........................……………………………... - …………………………………………………………………………………………........................…………... - ........................……………………………………………………………………………………………………... - …………………........................…………………………………………………………………………………... - ……………………………………........................………………………………………………………………... - ……………………………………………………….......................……………………………………………... - ………………………………………………………………………........................……………………………... - …………………………………………………………………………………………........................…………... - ........................……………………………………………………………………………………………………... - …………………........................…………………………………………………………………………………... - ……………………………………........................………………………………………………………………... - ……………………………………………………….......................……………………………………………... - ………………………………………………………………………........................……………………………... - …………………………………………………………………………………………........................…………... - ………………………………………………………………………........................……………………………... - …………………………………………………………………………………………........................…………... 1

Klasyfikacja dostępna m.in. na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl lub w Dz. U. z 2010r., Nr 82, poz. 537 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 2 w przypadku braku wyodrębnionych komórek organizacyjnych proszę wpisać „nie dotyczy” 1/2


- ………………………………………………………………………........................……………………………... 4. Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: ……...........................………………………………………………………………………………………………... …………………………...........................…………………………………………………………………………... …………………………...........................…………………………………………………………………………... 5. Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: Opinia zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. 6. Miejsce odbywania stażu: ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………... 7. Godziny pracy: …………………………………………………………………………………

8. Dane opiekuna osoby objętej programem stażu: Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………. Stanowisko: ………………………………………………………………………………………

Zmiana programu stażu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do zawartej umowy.

……………………………….....................…………… (pieczątka i czytelny podpis organizatora)

2/2

/Program%20stażu20120102141  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/db5d04ec-2f88-4581-83df-e39c5497f29a/Program%20stażu201201021416.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you