Page 1

..................................................... dn. ................................

...................................................... (p i e c z ą t k a z a k ł a d u p r a c y )

.................................................... (nr oferty)

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ROZLICZENIE kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych przy pracach interwencyjnych Na podstawie § 2 pkt. ...... umowy Nr .................................. zawartej w dniu ................................ pomiędzy ......................................................................................................................................... (n a z w a za k ł a d u p r a c y, a d re s )

........................................................................................................................................................... a Starostą Nowotomyskim w zakresie finansowania prac interwencyjnych, proszę o zwrot poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia następujących osób: Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Za okres

Kwota wynagrodzenia podlegająca refundacji w zł.

w tym ilość dni chorobowego

RAZEM:

1/2


1. Obliczenie kwoty kosztów podlegających refundacji: - wynagrodzenie

........................................... zł.

- składka*

............................................ zł.

RAZEM:

zł.

(słownie ......................................................................................................................................zł.) Przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy proszę przekazać na konto w ................................................................... nr .................................................................................................................... Załączniki: 1. lista płac, oraz potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia 2. lista obecności 3. DRA za rozliczany miesiąc + przelewy składek do ZUS 4. dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy.

.............................................................. (podpis kierownika zakładu pracy)

* składka na ubezpieczenie społeczne w części płaconej przez pracodawcę (emerytalna, rentowa, wypadkowa)

Adnotacje Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu

Sprawdzono pod względem merytorycznym w dniu .....................................

......................................... (p o d p i s )

Sprawdzono pod względem rachunkowym w dniu .....................................

......................................... (p o d p i s )

2/2

/Rozliczenie%20koszt%C3%B3w%  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/dd37997f-8f36-4188-9905-85addbbf67e7/Rozliczenie%20koszt%C3%B3w%20zatrudnienia%20os%C3%B3b%20bezrobotnyc...

/Rozliczenie%20koszt%C3%B3w%  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/dd37997f-8f36-4188-9905-85addbbf67e7/Rozliczenie%20koszt%C3%B3w%20zatrudnienia%20os%C3%B3b%20bezrobotnyc...

Advertisement