Page 1

STAROSTWO POWIATOWE Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Tel./Fax (061) 44-51 500

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zaprasza instytucje szkoleniowe   posiadające aktualny  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego   Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy   szkolenia „Kurs spawania stali niestopowych blach i rur spoinami pachwinowymi   metodą MAG” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu   Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał   Ludzki, projekt systemowy „Inwestycje w Kapitał Ludzki podstawowym   gwarantem sukcesu”. 1.

Lp.

1.

„Kurs spawania stali niestopowych blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG”

Liczba uczestników  Przewidywan szkolenia i  Miejsce  Nazwa szkolenia a ilość godzin  przewidywany  szkolenia szkolenia termin  szkolenia „Kurs spawania stali  10 osób niestopowych blach i rur  Październik/lis Nowy  145 h spoinami pachwinowymi  topad 2011 Tomyśl metodą MAG”.

Termin składania  ofert

23.09.2011 do godz.  13.00

Program szkolenia powinien uwzględniać wiedzę i umiejętności w zakresie: Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczną praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, praktyczna nauka spawania.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron  oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się                        o  dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny. Ponadto   informujemy,   że   przeprowadzanie   szkoleń   odbywa   się   na   zasadach  i w trybie przewidzianym  ustawą z dnia  29 stycznia  2004r.   – Prawo zamówień  publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, w szczególności art. 4  pkt. 8.


Oferta powinna  zawierać informacje  niezbędne  do oceny  i wyboru  wykonawcy,  uwzględniające: 1. Dane instytucji szkoleniowej: - nazwa  - adres - NIP - REGON - aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert – nie dotyczy osób fizycznych, a w stosunku do  osób   fizycznych   kserokopię   zaświadczenia   o   wpisie   do   ewidencji   działalności  gospodarczej   oraz   oświadczenie     w   zakresie   art.   24   ust.   1   pkt   2   ustawy   Prawo  zamówień   publicznych   (wszystkie   dokumenty   składane   w   kserokopii   muszą   być  potwierdzone „za zgodność z oryginałem”). 2. Oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego  przez   wojewódzki   urząd   pracy   właściwy   ze   względu   na   siedzibę   instytucji  szkoleniowej. 3. Program szkolenia zawierający w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan   nauczania   określający   tematy   zajęć   edukacyjnych   oraz   ich   wymiar,   z  uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej, - opis treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - przewidywane sprawdziany i egzaminy, 4. Wykaz   wykładowców   z   określeniem   ich   kwalifikacji   i   doświadczenia   zawodowego  /proszę podać tylko i wyłącznie kadrę, która będzie udział w realizacji szkolenia/, 5. Bazę lokalową, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, środki dydaktyczne, materiały  szkoleniowe. 6. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń. 7. Posiadane certyfikaty jakości usług. 8. Doświadczenie w organizacji szkoleń w danej lub podobnej tematyce. 9. Koszt szkolenia (brutto,netto), koszt osobogodziny szkolenia. 10. Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służący do oceny szkolenia. 11. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia  i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer  PESEL   uczestnika   szkolenia,   a   w   przypadku   cudzoziemca   numer   dokumentu  stwierdzającego   tożsamość,   nazwę   instytucji   szkoleniowej   przeprowadzającej  szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania  zaświadczenia   lub   innego   dokumentu   potwierdzającego   ukończenie   szkolenia   i  uzyskanie   kwalifikacji,   tematy   i   wymiar   godzin   zajęć   edukacyjnych,   podpis   osoby  upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.


12.

Przykładowy harmonogram  szkolenia   z  wyszczególnieniem  dat,   godzin   i   tematów  zajęć.

Zgodnie z   art.   40   ust   4   ustawy   o   promocji   zatrudnienia   i   instytucjach   rynku   pracy  organizowane   dla   osób   bezrobotnych   szkolenie   w   formie   kursu   powinno   trwać  przeciętnie   nie   mniej   niż   25   godzin   zegarowych   tygodniowo   dla   każdego   uczestnika  szkolenia. Zajęcia powinny być prowadzone codziennie od poniedziałku do piątku. W przypadku, jeśli powyższa liczba godzin jest niemożliwa do realizacji, ze względu na  przepisy   szczególne   określające   warunki   organizacji   specyficznych   szkoleń,   np.   w  zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzinowy  szkolenia określił minister właściwy dla danego zawodu, prosimy, aby zajęcia odbywały  się codziennie w liczbie godzin określonej w odrębnych przepisach.

Wybór instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia danego szkolenia nastąpi po  analizie złożonych ofert wstępnych. Jednocześnie informujemy, iż przy wyborze  instytucji   szkoleniowych   w   szczególności   brane   będą   pod   uwagę   następujące  kryteria zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy /Dz. U. z 2010r. Nr 177,  poz. 1193/:

INDYWIDUALNA OCENA OFERTY SZKOLENIOWEJ Lp.

Rodzaj kryterium

1.

Dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na

2.

rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje; Jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust.

3. 4.

1 pkt 7 lit. e ustawy; Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową; Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do

5.

zakresu szkolenia; Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb

6.

Skala ocen (od – do) (0-2pkt)

(0-3pkt)

(0-1pkt) (0-3pkt)

szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków

(0-3pkt)

realizacji szkolenia; Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie

(0-2pkt)

kwalifikacji ( zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL

uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer

dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania


szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez 7.

instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie); Koszt szkolenia (w tym w szczególności: koszt szkolenia, koszt

(0-10pkt) Wg wzoru cena najniższej

osobogodziny szkolenia);

oferty/cena badanej oferty x 10pkt

8.

Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie

9.

szkolenia; Indywidualna ocena oferty szkoleniowej prowadzona będzie na podstawie

(0-2pkt)

złożonych dokumentów: m.in. oferty szkoleniowej wraz z programem szkolenia,

przedstawionych

referencji,

wykazów

stwierdzających

posiadane doświadczenie w prowadzeniu danego typu szkoleń a także z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy z Powiatowym Urzędem

(0-4pkt)

Pracy w Nowym Tomyślu. Ponadto ocenie podlegać będzie nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Załączniki: ­   wzór   oświadczenia   o   braku   podstaw   do   wykluczenia   z   powodu   niespełnienia   warunków,   o  których mowa w  art. 24, ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ­ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ­ wzór oświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, ­ wzór oświadczenia  o nie otwarciu likwidacji lub nie ogłoszeniu upadłości, oświadczenia   ­ wzór oferty szkoleniowej.

Oferty należy   złożyć   za   pomocą   poczty   tradycyjnej   lub   osobiście   na   adres  Powiatowego   Urzędu   Pracy   w   Nowym   Tomyślu,   ul.   Kolejowa   2,   64­300   Nowy  Tomyśl.                                                                                                                                                                                             DYREKTOR                                                                               Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                       w Nowym Tomyślu                                                                                        inż. Maria Hryniak


.........................................                                                       …………………………………,   dnia   ………………………        (pieczęć Wykonawcy)                                                              

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24  ust. 1 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z późniejszymi zmianami).  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art.   4   pkt.   8     ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   /Dz.   U.   z   2010r.   Nr   113,   poz.   759   ze  zmianami/  na realizację usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  szkolenia   w   zakresie  „Kurs   spawania   stali   niestopowych   blach   i   rur   spoinami  pachwinowymi metodą MAG” oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  w okolicznościach,  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

……..

                                                                                ……………………………………………………              /podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby                    upoważnionej przez Wykonawcę/ 


………………………………………………          (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nazwa

i

adres

Wykonawcy:

……………………………………………………………………............................. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………….. Zgodnie z   art.   22   ust.   1   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych,   niniejszym   oświadczam,   że  podmiot który reprezentuję:  1. Posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które będą  finansowane   ze   środków   publicznych,   tj.   posiada   aktualny   wpis   do   rejestru   instytucji  szkoleniowych   prowadzony   przez   Wojewódzki   Urząd   Pracy   w  …………………………………............................................................................................... 2. Posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu szkolenia będącego przedmiotem  zamówienia. 3. Dysponuje   odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do  przeprowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. 4. Znajduje   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   realizację   szkolenia  będącego przedmiotem zamówienia.

……………………………….., dnia ……………………..

                                                                                   …………………………………………………………… …..                                                                                        /podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby                                                                                               upoważnionej przez Wykonawcę/ 


............................................................ ............................................................ ............................................................ (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU AKTUALNEGO WPISU  DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Ja ( My ), niżej podpisany (ni)................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................                                                     / pełna nazwa wykonawcy/ ..................................................................................................................................................................                                                   /adres siedziby wykonawcy/                                                                Oświadczam (y) , iż pod numerem ....................................................... posiadam (y) aktualny wpis do  rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ................................

…………………………, dnia ……………………

                        …………………………………….. ………………..


/podpis i pieczątka Wykonawcy lub                                                                                               osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

………………………………………………          /pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24, ust. 1,  pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/.

Nazwa

wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..                                     …………………………………………………………………………………… ……………. Adres

wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….                                     …………………………………………………………………………………… ……………. W   związku   z   ubieganiem   się   o   udzielenie   zamówienia   publicznego   na   realizację   usługi  szkoleniowej   polegającej   na   zorganizowaniu   i   przeprowadzeniu   szkolenia   w   zakresie   „Kurs  spawania stali niestopowych blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” oświadczam, że  brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24,  ust.   1,   pkt.   2   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   /Dz.   U.   z   2010r.   Nr   113,   poz.   759   z  późniejszymi zmianami/, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  wyklucza   się:   wykonawców,   w   stosunku   do   których   otwarto   likwidację   lub   których   upadłość 


ogłoszono, z   wyjątkiem   wykonawców,   którzy   po   ogłoszeniu   upadłości   zawarli   układ  zatwierdzony   prawomocnym   postanowieniem   sądu,   jeżeli   układ   nie   przewiduje   zaspokojenia  wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. ……………………………….., dnia ………………………                                                                              ……………………………………………………… …..                                                                                             /podpis i pieczątka Wykonawcy lub                                                                                            osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

OFERTA SZKOLENIOWA

W odpowiedzi na informację o zamiarze udzielenia przez Powiatowy Urząd Pracy w  Nowym Tomyślu zamówienia na przeprowadzenie szkolenia. „..............................................................................................................................” instytucja szkoleniowa ............................................................................................... adres......................................................................................................................... REGON.................................................... …NIP.........................................................  tel./fax.....................................................e­mail.........................................................  Nazwisko i imię, nr telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z  Zamawiającym  ................................................................................................................... ..............

deklaruje chęć zorganizowania w/w szkolenia


1. Zakres i   jakość   oferowanego   program   szkolenia   (w   tym   wykorzystanie  standardów   kwalifikacji   zawodowych   i   modułowych   programów   szkoleń  zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra).  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………… 2. Posiadanie   przez   instytucję   szkoleniową   certyfikatu   jakości   usług   (kopia   w  załączeniu). ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………… 3.   Kwalifikacje   i   doświadczenie     kadry   dydaktycznej   (w   tym   w   szczególności:  poziom   wykształcenia,   posiadane   kwalifikacje,   doświadczenie   zawodowe).  Proszę podać tylko i wyłącznie kadrę, która będzie brała udział w realizacji w/w  szkolenia. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………… 4. Ilość i jakość pomieszczeń oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne do potrzeb  szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji  szkolenia. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………….


………………………………………………………………………………………………… ……………………. 5. Rodzaj dokumentów   potwierdzających   ukończenie   szkolenia   i   uzyskanie  kwalifikacji (kopia w załączeniu). ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ............................................................................... 6. Koszt szkolenia ( dla grupy osób w ilości podanej w ogłoszeniu o szkoleniu w  przeliczeniu na jedną osobę z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia). ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ............................................................................... 7. Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 8. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………

9. Sposób sprawdzania efektów szkolenia. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………….


10. Inne informacje dotyczące jednostki szkoleniowej  związane ze szkoleniem  (referencje, wykazy stwierdzające posiadane doświadczenie w prowadzeniu danego  typu szkoleń).      ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ...............................................................................................................  …………………………………………………………………………………………                                            

       ….................................................                                /data i podpis Wykonawcy lub 

                                                                                    osoby upoważnionej przez Wykonawcę/

/EFS%20-%20Kurs%20spawan  

http://www.nt.pup.info.pl/getattachment/a16a557a-0e25-4bcc-a49e-0797b17573fa/EFS%20-%20Kurs%20spawania%20metod%C4%85%20MAG201109071242.doc

Advertisement