Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2 , 64-300 Nowy Tomyśl, Tel. (61) 44-51-500, Fax (61) 44-51-535

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTOMYSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU


Nowy Tomyśl, wrzesień 2007 1. WSTĘP Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuję na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu są: 

dane zgromadzone w powiatowych urzędach pracy dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności, a także zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

informacje oparte na badaniach sondażowych w zakładach pracy dotyczących obecnego

stanu zatrudnienia

oraz przewidywanych przyjęć

i zwolnień

pracowników według zawodów w ciągu najbliższego roku; 

informacje oparte na badaniach sondażowych w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie przewidywanej liczby absolwentów według zawodów w danym roku szkolnym.

Przy opracowywaniu zasad organizacji i funkcjonowania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych przyjęto założenie o maksymalnym wykorzystaniu informacji zbieranych w ramach obowiązującej sprawozdawczości o rynku pracy. Wdrożenie

monitoringu

zawodów

deficytowych

i

nadwyżkowych

pozwoli

w

szczególności na:

 określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowokwalifikacyjnej na lokalnych, regionalnych i krajowym rynku pracy, 

stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania zawodowo-kwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych,

2


bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół),

usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów,

ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia.

Prowadzenie

prawidłowej

polityki

rynku

pracy

wymaga

sprawnego

systemu

informacyjnego w tej dziedzinie. Obowiązujący obecnie w kraju, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2006r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, system statystyczno- sprawozdawczy z rynku pracy (sprawozdania: MPiPS-01, MPiPS-02, MPiPS-03, MPiPS-04, MPiPS-06) jest podstawowym źródłem informacji o poziomie i strukturze bezrobocia, stosowanych aktywnych i pasywnych programach przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków, a także o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy. Jest on jednak niewystarczający do zapewnienia bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Mając powyższe na uwadze, niezbędne stało się powszechne wprowadzenie do praktyki działania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, a także do szkół ponadgimnazjalnych jednolitej metody, służącej bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, o nazwie „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych”. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Podstawą opracowania tej analizy są dane zgromadzone w załączniku 3 do sprawozdania MIPS-01 – „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności” za I półrocze 2006r., w załączniku nr 2 do sprawozdania MIPS-01 – „Bezrobotni według rodzajów działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” za I półrocze 2006r. oraz w załączniku nr 1 do sprawozdania MIPS-01 – „ Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”.

3


Poziom i stopa bezrobocia w końcu I półrocza 2007r. Liczba bezrobotnych w końcu I półrocza 2007 r. w tys.

Stopa bezrobocia w końcu I półrocza 2007r. w %

1,9

7,1

województwo wielkopolskie

130,8

9,3

Polska

1895,1

12,4

powiat nowotomyski

Na koniec I półrocza 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu zarejestrowanych było: - 1897 osób bezrobotnych, w tym 1216 kobiet, - 1082 osób zamieszkałych na wsi, w tym 716 kobiet, - 1039 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 727 kobiet, - 520 osób do 25 roku życia, w tym 332 kobiet, - 526 osób bez kwalifikacji zawodowych, w tym 351 kobiet. Biorąc pod uwagę poszczególne gminy powiatu nowotomyskiego poziom bezrobocia kształtował się następująco:1 Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca Wyszczególnienie

Powiat nowotomyski

ogółem

kobiety

do 25 roku życia

Liczba mieszkańców

długotrwale bezrobotni

1 897

1 216

520

1 039

72 155

403 578 380 247

280 374 210 162

96 173 95 64

264 288 209 111

24366 15789 13525

136 153

90 100

43 49

74 93

5467 3792

G. miejsko-wiejskie Lwówek Nowy Tomyśl Opalenica Zbąszyń

9216

G.wiejskie Kuślin Miedzichowo

Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia przedstawiała się następująco:

− z wykształceniem wyższym – 74 osoby (3,9%) − policealne i średnie zawodowe – 414 osoby (21,8%) 1

Opracowanie własne na podstawie statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu

4


− średnie ogólnokształcące – 145 osób (7,6%) − zasadnicze zawodowe – 677 osób (35,8%) − gimnazjalne i poniżej – 587 osób (30,9%) Struktura

klasyfikacji

jest

wynikiem

grupowania

zawodów

na

podstawie

podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań danego zawodu z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. Powyższe kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy podstawowe. Wykształcenie oraz posiadany zawód, silnie determinują pozycję danej osoby na rynku pracy. Z analizy populacji bezrobotnych wynika, że osoby lepiej wykształcone mają większe szanse na podjęcie zatrudnienia niż osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym. Spośród 1897 zarejestrowanych bezrobotnych, zawód posiadały 1371 osoby, tj. 72,99% ogólnej liczby bezrobotnych. Analiza tej populacji bezrobotnych ze względu na płeć wskazuje, że zawód posiadało więcej kobiet niż mężczyzn – 865 osób, tj. 63,1 % ogólnej liczby osób posiadającej zawód, podczas gdy mężczyzn było 506, tj. 36,9 % ogólnej liczby bezrobotnych posiadających zawód. Najczęściej spotykane zawody wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne na koniec I półrocza 2007 roku przedstawione są w poniższej tabeli: W tym: Kod zawodu

Nazwa zawodu

Bezrobotni ogółem

kobiety

Absolwenci

Zarejestrowani powyżej 12 miesięcy

090909

Bez zawodu

426

289

4

0

109

75

522107

sprzedawca

187

171

2

2

73

66

419101

Pracownik biurowy

84

74

2

2

28

26

419190

Pozostali prac. biurowi gdzie indziej nie sklasyfikowani kucharz

79

52

46

27

3

2

54

49

2

1

13

12

40

27

0

0

23

16

38

32

10

5

3

3

722204

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Pracownik administracyjny (technik administracji) ślusarz

35

1

0

0

12

0

743604

szwaczka

33

33

1

1

7

7

913207

sprzątaczka

31

31

0

0

15

15

512201 932104 343101

5


341902

28

23

0

0

7

7

514102

Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) Fryzjer

27

27

0

0

4

4

321208

Technik rolnik

25

14

0

0

6

5

743304

Krawiec

25

24

0

0

9

8

827504

Operator urządz. przetw. owocowo-warzywnego Mechanik samochodów osobowych Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Robotnik gospodarczy

25

25

0

0

21

21

22

0

0

0

2

0

22

22

0

0

3

3

21

9

0

0

5

4

723105 828303 914103

Źródło: T-I/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie nowotomyskim – stan w końcu I półrocza 2007 roku

Zdecydowanie najliczniejszą grupę z powiatu nowotomyskiego stanowią osoby, które nie posiadają żadnego zawodu wyuczonego lub wykonywanego – osoby takie są rejestrowane jako „bez zawodu”. Na drugiej pozycji znajdują się sprzedawcy, na następnej pracownicy biurowi i pozostali pracownicy biurowi gdzie indziej niesklasyfikowani. Miedzy kolejnym pozycjami uwzględnionymi w tabeli nie ma aż tak znacznych różnic liczbowych. Wymienione w tabeli zawody są tak licznie reprezentowane, ponieważ na terenie powiatu nowotomyskiego istnieje możliwość kształcenia na tych właśnie kierunkach (zarówno na poziomie zawodowym jak i średnim). Niepokojący pozostaje jednak fakt, że tak spora grupa osób – 426 nie posiada żadnego zawodu (w grupie tej są aż 289 kobiety).2 Podobne wnioski nasuwają się podczas analizy struktury bezrobotnych wg grup zawodowych, ponieważ grupy zawodowe pokrywają się z wymienionym wcześniej zawodami. Celem jej przeprowadzenia wybrano 8 najliczniej reprezentowanych grup zawodowych oraz podano te zawody, które w głównej mierze wpływają na ich liczebność. 3 

Grupa 52 – Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy – 13,25 %

Grupa 41 – Pracownicy obsługi biurowej- 12,98 % ( pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nie sklasyfikowane, sekretarki, planiści produkcyjni)

Grupa 74 – Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 10,94 % (stolarze i pokrewni, szwaczki)

Grupa 51 – Pracownicy usług osobistych i ochrony – 8,42 % (fryzjerzy, kosmetyczki, opiekunki dziecięce, kucharze, kelnerzy)

2

Na podstawie T- I/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie nowotomyskim stan w końcu I półrocza 2007 roku Na podstawie T-I/P-1a Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie nowotomyskim stan w końcu I półrocza 2007 roku 3

6


Grupa 72 - Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń – 8,36 % (spawacze,

blacharze,

ślusarze,

mechanicy

pojazdów

samochodowych,

elektromechanicy) 

Grupa 34 – Pracownicy pozostałych specjalności– 7,61 % (pośrednicy ubezpieczeniowi, zaopatrzeniowcy, spedytorzy, księgowi, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy bibliotek)

Grupa 91 – Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach – 6,39 % (sprzątaczki, gospodarze budynków)

Grupa 82 – Operatorzy i monterzy maszyn – 5,16% (monterzy sprzętu elektronicznego, operatorzy maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw)

Wśród absolwentów najliczniejszą grupę stanowiły: 

Grupa 41 – Pracownicy obsługi biurowej – 55,81% (pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej nie sklasyfikowane, sekretarki, planiści produkcyjni)

Grupa 34 – Pracownicy pozostałych specjalności – 15,11% ( pracownicy administracyjni, sekretarz, pracownicy do spraw finansowych)

Grupa 24 – Pozostali specjaliści – 9,30 % (ekonomiści, bibliotekoznawcy, filolodzy, psycholodzy, spec. administracji publicznej)

Grupa 52 - Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy – 4,65 %

Grupa 51 – Pracownicy usług osobistych i ochrony – 3,48% ( kelnerzy, fryzjerzy, kosmetyczki)

Grupa 22 – Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia – 3,48 %

Wśród długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowili: 

Grupa 52 – Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy – 15,96%

Grupa 74 – Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 10,71%

Grupa 41 – Pracownicy obsługi biurowej – 9,66 %

Grupa 91 – Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach – 9,24%

Grupa 93 – Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 8,61%

Grupa 72 - Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń – 8,19%

Grupa 82 – Operatorzy i monterzy maszyn – 6,30%

Jednym z istotnych elementów oceny nadwyżki i deficytu zawodów jest diagnoza płynności bezrobocia, czyli analiza napływu bezrobotnych. W powiecie nowotomyskim bezrobocie jest

7


zjawiskiem dynamicznym, charakteryzującym się zarówno wysokim napływem, jak i odpływem bezrobotnych. W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku zarejestrowało się ogółem 1715 osób w tym 946 kobiet (55,16%). Największy napływ bezrobotnych zanotowano w następujących zawodach: 4 

Bez zawodu – 341 osób, w tym 173 kobiet,

Sprzedawcy – 135 osób, w tym 122 kobiet,

Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani – 126 osób, w tym 82 kobiet,

Pracownik biurowy – 89 osób, w tym 73 kobiety,

Pracownik administracyjny – 67 osób, w tym 59 kobiet,

Asystent ekonomiczny – 37 osób, w tym 33 kobiety,

Ślusarz – 34 osoby, w tym 1 kobieta,

Szwaczka 33 osób, w tym 32 kobiety,

Kucharz – 31 osób, w tym 26 kobiet.

Wśród

napływu

bezrobotnych

kobiet

w

analizowanym

okresie

najwięcej

zarejestrowało się ich w następujących kategoriach: bez zawodu 173, sprzedawca 122, pozostali pracownicy biurowi gdzie indziej niesklasyfikowani 82, pracownik biurowy 73, pracownik administracyjny po 59, technik ekonomista 33. Z kolei biorąc pod uwagę klasyfikację zawodów według dużych grup zawodowych w I półroczu 2007r. największy wpływ bezrobotnych wystąpił w następujących grupach:5 

Pracownicy obsługi biurowej – 16,81%,

Pracownicy pozostałych specjalności – 11,13%,

Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy – 10,11%,

Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 9,89 %,

Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń – 9,46 %,

Górnicy i robotnicy budowlani – 7,71%,

Pracownicy usług osobistych i ochrony – 5,82 %,

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 4,58%.

4

Na podstawie T-1/P-2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku Na podstawie T-1/P-2aStruktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku 5

8


Za taki stan rzeczy w poszczególnych grupach zawodów odpowiadają przede wszystkim szkoły, które wykształciły i „wypuściły” na rynek całe rzesze nowych absolwentów. Nauka w szkołach średnich w takich zawodach jak: technik ekonomista, administracji czy też pracownik biurowy jest w oczach młodych ludzi bardzo atrakcyjna. Zawody te wg nich pozwalają podjąć prace w biurze bez konieczności podejmowania nauki w szkołach wyższych. 3. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W okresie od stycznia do czerwca 2007r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu wpłynęło ogółem 758 ofert pracy. Największy napływ ofert pracy zanotowano w następujących zawodach:6 

Robotnik gospodarczy – 93 oferty, co stanowi 12,27 % ogółu,

Pracownik biurowy – 92 oferty, co stanowi 12,13% ogółu,

Sprzedawca – 86 oferty, co stanowi 11,34% ogółu,

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 44 oferty, co stanowi 5,80% ogółu,

Robotnik budowlany – 30 oferty, co stanowi 3,95 % ogółu,

Pakowacz – 22 oferty, co stanowi 2,90 % ogółu,

Murarz – 22 oferty, co stanowi 2,90% ogółu,

Magazynier – 16 oferty, co stanowi 2,11% ogółu,

Szwaczka - 16 oferty, co stanowi 2,11% ogółu,

Kierowca samochodu ciężarowego - 14 oferty, co stanowi 1,85% ogółu,

Pozostali ślusarze i pokrewni – 10 oferty, co stanowi 1,32 % ogółu,

Kosmetyczka – 10 oferty, co stanowi 1,32 % ogółu,

Stolarz – 10 oferty, co stanowi 1,32 % ogółu,

Pozostali stolarze i pokrewni – 10 oferty, co stanowi 1,32 % ogółu,

Szlifierz materiałów drzewnych – 10 oferty, co stanowi 1,32 % ogółu.

Oferty pracy podzielić można także według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Najczęściej wpływały one z takich grup zawodów jak:7 6

Na podstawie T-1/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku Na podstawie T-1/P-3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku 7

9


Pracownicy obsługi biurowej ( magazynierzy, pracownicy do spraw finansowostatystycznych) – 15,56%,

Pracownicy przy prostych pracach w handlu i usługach (gospodarze budynków) – 13,72%,

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 13,45%,

Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy – 11,34%,

Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ( stolarze, szwaczki, piekarze, cukiernicy) – 9,10%,

Górnicy i robotnicy budowlani (murarze, robotnicy drogowi, malarze, monterzy) – 7,65%,

Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń – 5,54 %,

Pracownicy usług osobistych i ochrony (kucharze, fryzjerzy, kosmetyczki, kelnerzy) – 4,61%,

Specjaliści szkolnictwa – 4,08 %,

Pracownicy

pozostałych

specjalności

(

pośrednicy

ubezpieczeniowi,

zaopatrzeniowcy, pośrednicy handlowi) – 4,08 %. Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe warto zwrócić uwagę na wskaźnik szansy uzyskania oferty w danym zawodzie. Wskaźnik ten pozwala ustalić, w których zawodach najłatwiej, a w których najtrudniej znaleźć pracę. Sporządzony raport uwzględniający grupy zawodowe, przedstawia różne wartości wskaźnika, w zależności od uwzględnionych danych. Wskaźnik równy 0 oznacza brak ofert w danej grupie zawodowej, wskaźnik max – oznacza, iż w danym zawodzie zgłoszono ofertę pracy, natomiast w ewidencji nie odnotowano osób posiadających wymieniony zawód.8 Wskaźnik = 0, czyli mała szansa uzyskania oferty pracy w zawodzie. Wskaźnik ten w I półroczu 2007roku osiągnęło aż 90 zawodów i są to m. in.: matematycy, zaopatrzeniowcy, betoniarze, technicy elektrycy, technicy informatycy, technicy farmaceutyczni, technicy rolnicy, technicy technologii żywności, dietetycy, fizjoterapeuci, filolodzy, opiekunki dziecięce,

elektromechanicy,

planiści

produkcyjni,

pośrednicy

ubezpieczeniowi,

organizatorzy turystyki, ekonomiści, asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych. 8

Na podstawie T-1/P-11 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty

10


Wskaźnik =1 , czyli podobna liczba ofert co osób bezrobotnych w tym zawodzie: nauczyciele przedszkoli, ogrodnicy terenów zieleni, jubilerzy, złotnicy i pokrewni. Wskaźnik MAX, oznaczający pojawienie się ofert pracy w danym zawodzie a brak osób spełniających kryteria pracodawcy: lekarze, agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani, informatycy, operatorzy urządzeń do produkcji papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna, operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani, operatorzy urządzeń do produkcji papieru, spedytorzy i pokrewni, pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy, urzędnicy do spraw przyznawania zasiłku. Sytuację

na

lokalnym

rynku

pracy,

bardzo

dobrze

obrazuje

porównanie

zarejestrowanej liczby osób bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy do ofert pracy które napłynęły w poszczególnych zawodach czy grupach zawodów. 9 Przedstawia to poniższa tabela. Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD (rodzaju działalności) w powiecie nowotomyskim w pierwszym półroczu 2007 r. Sekcja PKD Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Budownictwo Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Edukacja Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Transport, gospodarka magazynowa i łączność Hotele i restauracje

Liczba bezrobotnych

Oferty pracy

825

145

126 98

103 165

80

138

20 19 11 9 3

42 13 13 17 31

Przemysł w powiecie nowotomyskim oparty jest na rozwoju wielobranżowym. Jest to gwarancją pewnej stabilności rynkowej powiatu, tym bardziej, że nie funkcjonują tu duże 9

Na podstawie T-1/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku

11


podmioty z tzw. branż schyłkowych. W powiecie dominują zakłady osób fizycznych (81%), z mniejszym udziałem spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Wysoki jest udział przedsiębiorstw zatrudniających do 20 pracowników oraz jednoosobowych. W I połowie 2007r. zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy 1206 osoby bezrobotne, które przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy pracowały zawodowo. W tym samym czasie urząd pracy pozyskał 758 nowych ofert pracy. Największe niedostosowanie zauważyć można w takich działach jak: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, budownictwo – w tych to bowiem działach nastąpiło najwięcej zwolnień pracowników zaś najmniej ofert pracy napłynęło od nowych pracodawców. Z kolei w takich działach jak przetwórstwo przemysłowe, administracja publiczna i obrona narodowa, działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, edukacja, hotele i restauracje, obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej,

pośrednictwo

finansowe

czy

też

transport,

gospodarka

magazynowa i łączność- napłynęło więcej ofert pracy niż nastąpiło zwolnień. Nie pojawiły się oferty pracy ale też nie rejestrowali się bezrobotni pracujący wcześniej w gospodarstwach domowych zatrudniających pracowników, organizacjach i zespołach eksterytorialnych, a także w działalności niezidentyfikowanej. Przedstawione oferty pracy są bardzo często ofertami pracy niesubsydiowanej oraz subsydiowanej takiej, jak prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe i staże. Tylko część przedsiębiorców działających na terenie powiatu nowotomyskiego zgłasza do powiatowego urzędu pracy wolne miejsca zatrudnienia. Uważają oni publiczne pośrednictwo pracy za alternatywny sposób poszukiwania pracowników, kiedy wykorzystają inne możliwości rekrutacji pracowników. Oferty pracy kierowane są najczęściej do osób posiadających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia. Pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy osoby pozostające przez dłuższy czas bez pracy, wychodząc z założenia, że kwalifikacje takich osób dezaktualizują się. W stosunku do osób kończących szkoły ponadgimnazjalne pracodawcy są zainteresowani przyjęciem młodych osób na staże, z możliwością zatrudnienia po stażu, po „sprawdzeniu” się osoby na danym stanowisku i spełnieniu wszystkich oczekiwań pracodawców.

12


4. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy powoduje powstanie zawodów, na które jest większe lub mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracodawców, czyli tzw. zawodów nadwyżkowych, a także zawodów deficytowych. W powiecie nowotomyskim odnotowano największą średnią miesięczną nadwyżkę podaży siły roboczej w następujących zawodach: 

bez zawodu – 56,8333

pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani – 21,000

pracownik administracyjny – 10,3333

sprzedawca – 8,1667

asystent ekonomiczny (technik ekonomista) – 6,1667

mechanik samochodów osobowych- 5,1667

ślusarz – 4,5000

technik żywienia i gospodarstwa domowego – 4,1667

kucharz – 3,6667

malarz- tapeciarz – 3,1667

krawiec – 2,8333

szwaczka – 2,8333

fryzjer – 2,6667

Z kolei największy średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej wystąpił w zawodach: 

robotnik gospodarczy – 12,6667

robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 3,0000

robotnik budowlany – 2,1667

sekretarka- 1,1667

magazynier – 1,6667

pozostali ślusarze i pokrewni – 1,6667 13


szlifierz materiałów drzewnych – 1,6667

pakowacz – 1,5000

pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna – 1,0000

pomoc kuchenna – 0,8333

spedytor – 0,6667

kosmetyczka – 0,6667

cieśla – 0,6667

pozostali blacharze – 0,6667

kierowca ciągnika siodłowego – 0,6667

Odnotowano również 52 zawody których nie posiadają osoby bezrobotne znajdujące się w ewidencji w porównaniu do zgłoszonych ofert pracy i są to zawody deficytowe. Zawody te przyjmują maksymalną wartość wskaźnika (max), tj.: Specjalista zastosowań informatyki,

Pozostali

biolodzy, Doradca rolniczy, Pozostali lekarze,

Fizjoterapeuta, Nauczyciel fizyki i astronomii, Nauczyciel matematyki, Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej, Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej, Nauczyciel przedszkola, Nauczyciel bibliotekarz, Wychowawcy w placówkach oświatowoopiekuńczych, Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych, Specjalista do spraw wynagrodzeń, Psycholog, Technik geodeta, Operator sprzętu komputerowego, Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, Kontroler jakości wyrobów – artykuły przemysłowe, Pozostali nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, Asystent bankowości, Spedytor, pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy, Organizator imprez sportowych, Sekretarz asystent, Urzędnik ubezpieczeń społecznych, Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, Florysta, Animator kultury, Listonosz, Kasjer handlowy, Recepcjonista, Pozostali recepcjoniści i rejestratorzy, Hodowca drobiu, Posadzkarz, Spawacz ręczny łukiem elektrycznym, Pozostali ślusarze i pokrewni, Mechanik ciągników, Szlifierz materiałów drzewnych, Plecionkarz, Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni, Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych, Operator maszyny papierniczej, Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna, Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury, Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani, Kierowca ciągnika siodłowego, Dozorca.

14


Analizując przyczyny osiągnięcia przez wymienione zawody wskaźnika MAX należy podkreślić, że w części wymienionych zawodów rzeczywiście osoby nie rejestrują się. Należą tu na pewno doradcy rolniczy, psycholodzy, organizatorzy imprez sportowych. Poza tym zawody z zawartością wskaźnika max to zawody wysoce wyspecjalizowane, w których bardzo trudno jest zdobyć kwalifikacje, tj. specjaliści do spraw ubezpieczeń społecznych, Florysta, szlifierz materiałów drzewnych. Zawody o zrównoważonym wskaźniku, które to przyjmują wartość od 0,9 do 1,1 to: Architekt krajobrazu, Nauczyciel historii, Nauczyciel wychowania fizycznego, Specjalista bankowości, Pozostali specjaliści do spraw finansowych, Technik urządzeń sanitarnych, Fotograf, Przedstawiciel handlowy, Bibliotekarz, Pracownik biurowy, Murarz, Pozostali spawacze i pokrewni, Tokarz, Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni, Pozostali pracownicy przygotowujący drewno i pokrewni, Palacz kotłów c.o. gazowych, Operator maszyn do obróbki skrawaniem, Kierowca samochodu ciężarowego, Zawody nadwyżkowe w powiecie nowotomyskim przyjmujące wartość wskaźnika poniżej 0,9 stanowiły największą liczbę. Poniżej wymienionych zostało kilka zawodów przyjmujące najmniejsze wartości. 

Bez zawodu

Żołnierz zawodowy

Biolog

Doradca zawodowy

Specjalista do spraw marketingu i handlu

Kosmetolog

Socjolog

Laborant chemiczny

Kontroler produkcji

Terapeuta zajęciowy

Pracownik administracyjny

Pracownik ochrony mienia i osób

Kasjer bankowy

Robotnik leśny

Szczegółowa analiza zawodów nie daje pełnego obrazu, ponieważ zgłaszane oferty pracy przez pracodawców nie pokrywają się całkowicie z nazwami zawodów posiadanymi przez bezrobotnych, np. zawód - pozostali pracownicy administracyjni jest zawodem 15


deficytowym, a już zawód pracownik administracyjny – nadwyżkowym dlatego też bardziej wiarygodnym jest określenie wskaźnika intensywności dla grup zawodów.10 Grup przyjmujących maksymalną wartość (max) w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007r. było 22. W grupach tych nie zanotowano zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadających zawód z tej grupy. Należą do nich m.in.: kasjerzy i sprzedawcy biletów, nauczyciele przedszkoli, lekarze, plastycy i pokrewni, posadzkarze i pokrewni, operatorzy sprzętu

komputerowego, spedytorzy i pokrewni,

psycholodzy i

pokrewni. Grupy zawodów o najwyższym wskaźniku przekraczającym 1,1 to zawody deficytowe, w których zanotowano zarówno napływ bezrobotnych jak i napływ ofert pracy. Przedstawiał się on następująco: murarze i pokrewni, dekarze, kierowcy samochodów

ciężarowych,

nauczyciele

gimnazjów

i

szkół

ponadgimnazjalnych,

magazynierzy i pokrewni, spawacze i pokrewni, ogrodnicy terenów zieleni, jubilerzy, złotnicy i pokrewni, sekretarki, gospodarze budynków, nauczyciele szkół podstawowych. Grupy zawodów przyjmujące wartość wskaźnika od 0,9 do 1,1 to grupy o zrównoważonym wskaźniku. Należą do nich: nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni, doręczyciele pocztowi i pokrewni, fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, robotnicy przygotowujący drewno, architekci i urbaniści, pracownicy bibliotek i informacji naukowej, pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, ustawiacze – operatorzy obrabiarek skrawających do metali. Do grupy zawodów nadwyżkowych przyjmujących wartość wskaźnika poniżej 0,9 należą m. in.: ekonomiści, planiści produkcyjni, elektromechanicy, fizjoterapeuci, monterzy wyrobów z drewna, pośrednicy handlowi, robotnicy leśni, rolnicy produkcji roślinnej, opiekunki dziecięce, kucharze, operatorzy wózków podnośnikowych, lakiernicy, krajczowie, szwaczki, hafciarki i pokrewni, stolarze i pokrewni, tapicerzy i pokrewni, blacharze, specjaliści ochrony zdrowia. Kontynuując analizę zawodów, warto również zwrócić uwagę na wskaźnik bezrobocia długotrwałego. Pozwala on na ustalenie tych zawodów, w których najwięcej osób ma status osób

długotrwale

bezrobotnych.

Wskaźnik

10

bezrobocia

długotrwałego,

to

liczba

Na podstawie T-I/P-6 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku

16


zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych w danym zawodzie. Wartość wskaźnika osiągająca wielkość 1,000 świadczy o tym, iż dany zawód generuje długotrwale bezrobocie. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu wyszczególniono 18 grup zawodów osiągające maksymalną wartość wskaźnika.11 Należą do nich: Kasjerzy i sprzedawcy biletów, Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni, Telefoniści, Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni, Filolodzy i tłumacze, Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie, Elektrycy budowlani i pokrewni, Inż. elektrycy, Hodowcy drobiu, Pośrednicy ubezpieczeniowi, Robotnicy leśni i pokrewni, Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni, Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni, Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, Op. urządzeń

do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i

sanitarnych, Kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni, Pracownicy do spraw transportu. Te 18 elementarnych grup stanowi 9,72% ogólnej liczby grup zawodów. Długotrwałego bezrobocia zaś nie generują bezrobotni z 79 omawianych grup zawodów tj. 42,70% omawianych elementarnych grup zawodów (zerowy wskaźnik długotrwałego bezrobocia). Analizując zawody w których zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu oferty pracy ze względu na szansę uzyskania oferty pracy można dojść do wniosku, iż największe szanse mają przedstawiciele następujących grup zawodów:12 

Specjaliści szkolnictwa – 0,4111

Nauczyciele praktyczne nauki zawodu i instruktorzy – 0,3332

Pracownicy przy prostych pracach w handlu i usługach – 0,1767

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 0,1717

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych – 0,1667

Kierowcy i operatorzy pojazdów – 0,1161

Pracownicy obsługi biurowej – 0,1076

Górnicy i robotnicy budowlani – 0,1010

Najmniejsze szanse znalezienia zatrudnienia mają zaś: 11

Na podstawie T-I/P-8 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku 12 Na podstawie T-1/P-10 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty

17


Leśnicy i rybacy

Kierownicy małych przedsiębiorstw

Kierownicy dużych i średnich organizacji

Siły zbrojne

Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni

5. WNIOSKI Dokonanie analizy ofert pracy i przeprowadzony ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoliły uzyskać obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Z analizy danych

poszczególnych

grup

zawodów

reprezentowanych

przez

bezrobotnych

zarejestrowanych w urzędzie pracy wynika, że największe bezrobocie generuje grupa „modelki, sprzedawcy i demonstratorzy”, „pracownicy obsługi biurowej” oraz „pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” reprezentowani głównie przez stolarzy, piekarzy, cukierników, krawców i szwaczki. W przypadku analizy kodu zawodu największą grupę stanowią osoby „bez zawodu” a także sprzedawcy, którzy stanowią 12,71% zarejestrowanych osób posiadających zawód. Rosnące ciągle wymagania pracodawców wobec pracowników powodują, że nie zawsze PUP może zrealizować ich zapotrzebowania kadrowe. Najtrudniejszy problem z uzyskaniem zatrudnienia posiadają bezrobotni pozostający w ewidencji powyżej 12 miesięcy i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Ponadto należy podkreślić, że wśród rzeszy osób bezrobotnych występuje zjawisko dezaktualizacji ich kwalifikacji co w efekcie utrudnia ich powrót na rynek pracy, zauważa się też małą mobilność wśród osób bezrobotnych. Z kolei osoby najgorzej wykwalifikowane najpóźniej zdobywają pracę i najszybciej ją tracą – są najmocniej narażone na negatywne skutki zmian w gospodarce. Zauważalny jest wzrost wymagań pracodawców co do poziomu wykształcenia i zakresu umiejętności, co głównie wynika z wysokiej podaży pracy. Doprowadza to do sytuacji, w której nawet wysokie kwalifikacje nie zapewniają wszystkim pracy. Wzrost liczby osób bezrobotnych nie idzie w parze ze wzrostem liczby ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu pracy. Brak wystarczającej liczby ofert pracy dla osób najlepiej wykształconych powoduje, że aby uzyskać zatrudnienie muszą one wykonywać prace na stanowiskach nie satysfakcjonujących zarówno pod względem finansowym jak i prestiżowym. Osoby te mają jednakże większe szanse na zdobycie pracy i ponoszą mniejsze ryzyko jej utraty.

18


Pracodawcy szukają nie tylko osób o wysokich kwalifikacjach, ale często też ze znajomością

języka

komputerowych

oraz

obcego, z

bardzo

dobrą

doświadczeniem

znajomością

zawodowym,

co

wybranych wg

nich

programów wpływa

na

wszechstronność i elastyczność pracownika. Wszyscy jesteśmy świadkami zachodzących zmian w życiu społecznym i gospodarczym, które kształtują rynek pracy. Nowa sytuacja wymaga

od

pracowników

aktywności

zawodowej

i

kształcenia

ustawicznego.

Niedostosowanie systemu kształcenia do gospodarki rynkowej i odwrotnie – gospodarki do systemu wyraża się dzisiaj m.in. wysokim odsetkiem bezrobotnych wśród absolwentów szkół zawodowych i powszechnym zerwaniem związków szkoła zawodowa – zakład pracy. Z punktu widzenia rynku pracy najbardziej istotne jest kształcenie w kierunkach, na które popyt wzrasta, nie dopuszczenie do zaniknięcia zawodów obecnie uznawanych za nadwyżkowe, a także stworzenie sieci dokształcania zawodowego poza systemem szkolnym. Zmiany w programie nauczania powinny zapewnić wiedzę i umiejętności niezbędne we współczesnych społeczeństwach ze szczególnym zwróceniem uwagi na: relacje między sektorami, sferami, działami i gałęziami gospodarki narodowej, która prowadzi ją ku profesjonalizacji i perfekcjonalizmowi. Na otwartym rynku pracy nadal problemem jest zatrudnienie przez pracodawców osób bezrobotnych na okres próbny. Umowy nie są przedłużane i zatrudnianie są następujące osoby na podobnych warunkach. Problemem jest też zatrudnienie „na czarno”. Pracodawcy nie ponoszą wysokich kosztów pracy, a bezrobotni nadal korzystają z przywilejów statusu osoby bezrobotnego (głównie dotyczy to ubezpieczenia bezrobotnego). Warunki zatrudnienia, nadal nie są zbyt atrakcyjne, a pracodawcy nie wywiązują się z obowiązków nałożonych na nich przez kodeks pracy. Wpływ na wielkość zatrudnienia ma także sezonowość prac i usług. Pracodawcy zainteresowani są zatrudnieniem pracowników wykwalifikowanych z doświadczeniem zawodowym, nie są natomiast zainteresowani przyuczaniem do zawodu, chyba że otrzymają na ten cel środki finansowe. Poszukiwane są osoby młode z wykształceniem zawodowym (pracownicy budowlani, ślusarze, tokarze, mechanicy maszyn i urządzeń, itp.), które szybciej przystosują się do nowych metod pracy. Sytuacja na rynku pracy w powiecie nowotomyskim powoli zmienia się na lepsze. Takie tempo zmian jest jednak jeszcze niezadowalające. Wpływ na poprawę tej sytuacji powinna mieć właściwa polityka gospodarcza i społeczna Państwa.

19


Z

rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2007r. można

wyciągnąć następujące wnioski: 1. W powiecie nowotomyskim w I półroczu 2007 roku do rejestrów bezrobocia napłynęło 1715 osób, tj. o 13,78% mniej niż w roku poprzednim. W porównaniu z I półroczem 2006 roku zmniejszyła się także wyraźnie, gdyż o 39,59%, ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Podobne zmiany dotyczyły grupy bezrobotnych absolwentów. Liczebność napływu do tej grupy uległa zmniejszeniu o 13,62%. Dane te mogą świadczyć generalnie o poprawie sytuacji na tym lokalnym rynku pracy w postaci zmniejszania się rozmiarów bezrobocia. 2. Podobnie jak w I półroczu 2006 roku, strukturę ogółu bezrobotnych, według stanu na koniec I półrocza 2007 roku, charakteryzował wysoki odsetek osób bez przygotowania zawodowego (22,46%). Nieco mniejsze odsetki tej kategorii bezrobotnych wystąpiły w napływie do bezrobocia. Sytuacja taka powinna być istotną informacją dla realizowanej polityki rynku pracy w obszarze określania priorytetowych, aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu. Aktywizacja zawodowa tej grupy wymaga wyposażenia w kwalifikacje zawodowe poprzez system szkoleń. 3. W strukturze napływu bezrobotnych absolwentów zwraca uwagę dominujący dział osób reprezentujących zawody nierobotnicze i bardzo niski udział osób w zawodach robotniczych. Taka struktura jest konsekwencją dominujących udziałów w analizowanym napływie dwóch wielkich grup zawodów, tj. 2 – specjalistów (13,69%) oraz 3 – techników i innego średniego personelu (28,57%) i 4 – pracownicy obsługi biurowej, obrotu pieniężnego i obsługi klienta (41,07%). Należy przy tym zauważyć, ze w porównaniu do I półrocza 2006 roku nastąpił bardzo wyraźny wzrost, bowiem o 30,53 punktów procentowych, udziału przedstawicieli grupy 2 – specjalistów. 4. W strukturze zasobów ogółu bezrobotnych według stanu na koniec I półrocza 2007 roku wystąpiła, podobnie jak w analogicznym momencie 2006 r., nadwyżka zawodów nierobotniczych (z udziałem 53,36%) nad robotniczymi (z udziałem 46,64%). Należy jednak zauważyć, że w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2006 roku udział zawodów o charakterze robotniczym wzrósł o 3,2 punkty procentowe. 5. W strukturze zasobów bezrobotnych absolwentów według stanu na koniec I półrocza 2007 roku, podobnie jak w strukturze napływu do tej grupy, wystąpiła wyraźna przewaga zawodów nierobotniczych (97,64%) nad robotniczymi (2,36%). Pod tym względem struktura zarejestrowanych absolwentów nie odróżnia się zasadniczo od analogicznej struktury ogółu zarejestrowanych osób bez pracy. 20


6.

W układzie elementarnych grup zawodowych, napływ do całości bezrobocia dotyczył w I połowie 2007 roku ponad połowę tych grup, gdyż 224 (65,49% ogółu wyróżnionych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy). W przypadku bezrobotnych absolwentów napływ do bezrobocia był bardziej skoncentrowany, gdyż dotyczył tylko 46 elementarnych grup zawodowych, tj. 13,45% wszystkich ujętych we wskazanej klasyfikacji. W porównaniu do I półrocza 2006 roku analizowana struktura zawodowa ogólnego napływu do bezrobocia była oraz nieco bardziej skoncentrowana, bowiem dotyczyła mniejszej (o 35) liczby elementarnych grup zawodowych. Wśród dominujących grup elementarnych w analizowanym napływie (z udziałem powyżej 1%), znalazła się większość tych samych grup, które spełniały ten warunek w I półroczu 2006 roku. Podobnie jak w I półroczu 2006 roku w omawianym rankingu dominowały głównie zawody elementarne zaliczane do trzech grup wielkich, tj. 7 – robotników przemysłowych i rzemieślników oraz 3 – techników i innego średniego personelu oraz 4 – pracownicy obsługi biurowej, obrotu pieniężnego i obsługi klienta. Na dwóch pierwszych pozycjach rankingowych (z najwyższym udziałem w napływie) znalazły się dwie grupy, a mianowicie: grupa 4191 – pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani oraz grupa 5221 - sprzedawcy i demonstratorzy.

7. W powiecie nowotomyskim w I połowie 2007 roku zgłoszono do urzędu pracy łącznie 1758 ofert pracy. Na 1 ofertę pracy przypadało 2,26 osób, które napłynęły w tym okresie do bezrobocia. W porównaniu do I półrocza 2006 roku liczba zgłoszonych ofert pracy była mniejsza o 9,00%, zaś liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy zmniejszyła się o 0,13 (z 2,39 do 2,26). 8. W strukturze napływu ofert pracy według elementarnych grup zawodów wystąpiła wyraźna przewaga grup, w stosunku do których nie zgłoszono żadnych ofert pracy, a więc z zerowym udziałem w analizowanej strukturze. Grup takich było 214, tj. 70,47% ogółu wyróżnionych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Zgłoszone oferty pracy dotyczyły 128 grup elementarnych, tj. 29,53% ogólnej liczby tych grup. 9. Analiza danych dotyczących rejestrowanego bezrobocia i ofert pracy wskazuje na występującą przewagę zawodów nadwyżkowych, tj. z większym napływem bezrobotnych niż ofert pracy. W układzie elementarnych grup zawodowych grup takich było 183 (54,04% ogółu ujętych w klasyfikacji). 10. W ogólnej liczbie elementarnych grup zawodowych o charakterze nadwyżkowym, większość stanowiły te, dla których nie zgłoszono żadnej oferty pracy (przy jednocześnie dodatniej liczbie napływu do bezrobocia). 21


11. Elementarnych grup zawodowych o charakterze deficytowym (z większym napływem ofert pracy niż bezrobotnych) było 80 (23,39% ogółu ujętych w klasyfikacji). Opracowała: Karolina Witucka

22

/Monitoring%20za%20%20I%20p  
/Monitoring%20za%20%20I%20p  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/3cd7193e-bfd3-43cf-8219-faa0f89e0e4d/Monitoring%20za%20%20I%20półrocze%20-%202007201101130958.doc

Advertisement