Page 1

REGULAMIN PRZYZNANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODÓW NA PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Dział I. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92). 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. Nr 194, poz. 1403, Dz.U. z 2008 r., Nr 144, poz. 906). 4. Paragraf 11 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.

-1-


Dział II Warunki ubiegania się o przyznawanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwana dalej "wnioskodawcą", może jednorazowo otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na: 1) podjęcie po raz pierwszy działalności: a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia, 2) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej, 3) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1), lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej - zwane dalej "środkami", jeżeli złoży wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwany dalej "wnioskiem". Środki te mogą być udzielone pod warunkiem, że wnioskodawca nie uzyskał już środków publicznych na w/w przedsięwzięcia, jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i brak jest dla niego ofert pracy. 2. Środki mogą być przeznaczone na: a) zakup towarów obrotowych, b) remont lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą, c) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, d) zakup wyposażenia lokalu, e) zakup samochodu do przewozu towaru o ładowności co najmniej 500kg, z wyłączeniem świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów, f) zakup samochodu specjalistycznego do prowadzenia kursów prawa jazdy, g) pokrycie kosztów konsultacji i doradztwa biznesowego. 3. Środki nie mogą być przeznaczone na: a) zakup udziałów w spółkach, b) koszty przejęcia lub stania się wspólnikiem lub współwłaścicielem istniejącej firmy, c) otwarcie biura kredytowego lub pożyczkowego, d) otwarcie działalności polegającej na pośrednictwie finansowym, w tym działalności ubezpieczeniowej, e) otwarcie firmy działającej wyłącznie poza granicami kraju, f) otwarcie firmy transportowej świadczącej usługi transportowe, g) zakup maszyn i urządzeń, towarów lub wyposażenia od członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, h) pokrycie kosztów rejestracji działalności gospodarczej, i) remontu lokalu, który jest jednocześnie miejscem zamieszkania wnioskodawcy, j) zakup nieruchomości, k) zakup samochodów osobowych o ładowności mniejszej od 500kg z wyjątkiem zakupu samochodu specjalistycznego do prowadzenia kursów prawa jazdy, l) pokrycie opłat administracyjnych i skarbowych, m) pokrycie kosztów reklamy w mediach, n) pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów najmu lokalu, o) pokrycie kosztów leasingu, p) działalność handlowo-usługową polegającą na pośrednictwie lub akwizycji, q) utworzenie spółki cywilnej przez osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (z wyjątkiem przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej), -2–


r) na otwarcie przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę poza terenem powiatu nowotomyskiego. 4. O środki na podjęcie działalności nie może ubiegać się bezrobotny albo poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu, którego współmałżonek pozostający z nim we wspólnocie majątkowej jest w trakcie realizacji takiej umowy lub umowy o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 5. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupów od współmałżonka pozostającego we wspólności majątkowej z wnioskodawcą. 6. Bezrobotny albo poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej dołącza do wniosku pisemną informację tej spółdzielni o: a) przyjęciu bezrobotnego albo poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w tej informacji oraz spełnieniu innych warunków określonych w tej informacji, b) nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nie uregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 7. Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu musi spełniać warunki do uzyskania pomocy de minimis określone w Rozporządzeniach Komisji Wspólnoty Europejskiej, wyszczególnionych w Dziale VI niniejszego regulaminu. 8. Środki na podjęcie działalności gospodarczej udziela się jednorazowo. 9. Wniosek składa się do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu. 10. Wniosek powinien być kompletny i prawidłowo sporządzony. 11. Do wniosku osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu dołącza: a) plan marketingowy przedsięwzięcia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, b) uproszczony rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, c) informację o uzyskanej pomocy de minimis wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu i ewentualnie zaświadczenia o pomocy de minimis jeśli wnioskodawca taką uzyskał w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku, d) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, ze zm.), e) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub wykształcenie jeśli jest to wymagane w danej działalności, f) faktury PRO – FORMA na wnioskowany asortyment, g) wstępną umowę najmu lub użyczenia, jeżeli działalność zamierza prowadzić w najmowanym lub użyczonym lokalu, a w przypadku osób które są właścicielami lokalu – pisemne oświadczenie o przekazaniu części pomieszczeń na działalność gospodarczą z podaniem powierzchni tych pomieszczeń, h) informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami ( aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych w przypadku posiadania nieruchomości; kserokopia z oryginałem do wglądu dowodu rejestracyjnego – w przypadku posiadania samochodu), i) w przypadku wyboru jako zabezpieczenia poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym wnioskodawca załącza do wniosku pisemne informacje na temat majątków osobistych poręczycieli wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskane dochody ( minimum 1.300,00 zł. netto) tj. zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia z zakładu pracy – w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę; oświadczenie właściciela podmiotu o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz za rok ubiegły wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego lub gminy o prowadzeniu działalności – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, ostatni odcinek od emerytury lub renty lub adekwatne zaświadczenie -3-


z ZUS – u, wraz z kopią decyzji przyznającej rentę lub emeryturę – w przypadku emerytów lub rencistów oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na poręczenie od współmałżonków poręczycieli pozostających z nimi we wspólnocie majątkowej. Poręczycielem wnioskodawcy nie może być jego współmałżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej. Podobnie jeśli poręczenie wnioskodawcy składa małżeństwo pozostające we wspólności majątkowej traktowane będzie jak jedna osoba poręczająca. 12. Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Starosta: a) informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz b) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 13. Termin, o którym mowa w pkt 12 lit b), podlega przedłużeniu na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy. 14. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w pkt 12 lit. b) lub terminu określonego zgodnie z pkt 13 Starosta informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 15. Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę: 1) przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; 2) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność; 3) kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków; 4) uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy; 5) wysokość środków własnych wnioskodawcy; 6) wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 16. Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 17. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie. 18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Dział III. Zawarcie umowy. 1. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z wnioskodawcą. 2. Umowa zawiera w szczególności: a) zobowiązanie Starosty do: - wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, - co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy; b) zobowiązanie wnioskodawcy do: - przeznaczenia środków na cel określony w umowie, - prowadzenia działalności, o której mowa w Dziale II pkt 1 ppkt 1), lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty, d) umożliwienia wykonania przez Starostę czynności, o których mowa w pkt 2 lit. a, tiret drugie, e) informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, g) zwrotu: – otrzymanych środków oraz


-4– odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, h) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków - w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. W przypadku zabezpieczenia wekslem, weksel in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawcy i poręczycieli weksli wypełniane są w dniu zawarcia umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu i po jej zawarciu składane są do depozytu w Księgowości Powiatowego Urzędu Pracy na czas trwania umowy. Wystawca weksla może odebrać weksel w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub wyrazić zgodę na jego komisyjne zniszczenie, po wygaśnięciu umowy ze Starostą. Odebranie przez wystawcę lub komisyjne zniszczenie weksla, za jego zgodą, potwierdzone zostaje protokółem odbioru/zniszczenia weksla. 3. Odsetek, o których mowa w ust. pkt 2 lit. g tiret drugie, nie nalicza się w przypadku, gdy środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy. 4. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 5. Bezrobotny lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu, który otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku w terminie określonym w umowie – nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek bezrobotnego albo poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu, Starosta może wyrazić zgodę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie późniejszym niż określony w niniejszym Regulaminie. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się zgłoszenie jej do ewidencji działalności gospodarczej, do opodatkowania w Urzędzie Skarbowym oraz do ubezpieczenia społecznego we właściwym terenowo ZUS. Działalność winna być powadzona przez co najmniej 24 miesiące. 6. Bezrobotny albo poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu który otrzyma środki na podjęcie działalności jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zakupy zgodnie ze specyfikacją przedstawioną we wniosku i zatwierdzoną w umowie, w terminie określonym w umowie. Starosta może przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i złożonych dokumentów. 7. Specyfikacja wraz z harmonogramem zakupów zatwierdzona w umowie stanowi jej integralną część. 8. Wszystkie zakupy w ramach wnioskowanych środków bezrobotny albo poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu dokonuje po podpisaniu umowy. 9. Przepis Dział II pkt 13 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio. Dział IV. Przekazanie środków. 1. Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w Dziale III pkt 1, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio: 1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 3) kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej; 4) kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników; 5) zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.


-52. Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia Staroście kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 4. Umowa, o której mowa w Dziale III pkt 1, wygasa w przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 1, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli środki zostały wypłacone, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu: 1) przyznanych środków oraz 2) odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy. 5. Przepis Dział II pkt 13 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio. Dział V. Rozliczenie środków. 1. Wnioskodawca dokonując rozliczenia środków, posługuje się w szczególności danymi zawartymi we wniosku i umowie, o której mowa w Dziale III pkt 1. 2. Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, wnioskodawca informuje Starostę o wysokości nienależnie pobranej kwoty środków oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia. 3. Jeżeli środki zostały wypłacone wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej, wnioskodawca może poinformować Starostę o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą wnioskodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym upłynął termin określony w Dziale III pkt 2 lit. b, tiret drugie. 4. Do rozliczenia środków stosuje się odpowiednio Dział III, pkt 2, lit. g i Dział III, pkt 3. 5. Staroście przysługuje prawo kontroli realizacji postanowień umowy. Czynności tych Starosta dokonuje środkami własnymi lub za pomocą wyspecjalizowanych instytucji /banki, urzędy skarbowe, itp./. Starosta może też w umowie zobligować wnioskodawcę do składania stosownych zaświadczeń z ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności 6. Przepis Dział II pkt 13 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio. Dział VI. Pomoc publiczna. 1. Środki mogą być przyznawane jako pomoc de minimis, o której mowa w: 1) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5); 2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) albo 3) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6). 2. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w pkt 1 ppkt 1, należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych. 3. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w pkt 1 ppkt 2 lub 3, należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


-64. Wnioskodawca korzystający z pomocy na podstawie umowy zawartej ze Starostą jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. Dział VII. Postanowienia końcowe. 1. Do spraw nie unormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw i rozporządzenia wymienionych w dziale I niniejszego Regulaminu oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem : ............................................ .

ZAŁĄCZNIKI: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Wniosek, Plan marketingowy przedsięwzięcia, Uproszczony rachunek ekonomiczny, Informacja o pomocy de minimis, Informacja na temat majątku osobistego wnioskodawcy, Informacja na temat majątku osobistego poręczyciela,

-7-


I.PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Imię i nazwisko właściciela (podaj imię i nazwisko właściciela firmy): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 2. Nazwa firmy (podaj planowaną nazwę firmy): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 4.Adres firmy (miejsce gdzie będzie prowadzona działalność; miejscowość ........................................................................................................... ulica.................................................................... poczta................................................................. gmina................................................................. województwo....................................................... telefon................................................................ fax........................................................................ 5.Obszar działania (podaj obszar działania firmy: wieś/osiedle/gmina/region.): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 6. Branża (podaj branżę, w których twoja firma będzie działała): .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

II. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ (USŁUGOWEJ) PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Przedsięwzięcie dotyczy (podaj szczegółowy opis.). .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 2. Zasoby techniczne firmy (jakie masz wyposażenie techniczne, aby uruchomić przedsięwzięcie : maszyny, urządzenia, budynki, itp.): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


3. Zapotrzebowanie (czego Ci brakuje, aby mogła być uruchomiona – rozszerzona działalność produkcyjna/usługowa, podaj szczegółowy opis.): ......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 4. Lokalizacja przedsięwzięcia ( uzasadnij, dlaczego w tym miejscu lokujesz przedsięwzięcie, podaj informacje dotyczące pomieszczeń, ich wyposażenia, własności i infrastruktury ułatwiające prowadzenie przedsięwzięcia.): ............................................................................................................................................ .............................. .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 5. Zasoby siły roboczej (czy planujesz kogoś zatrudniać? Jeśli Tak to jakich pracowników będziesz zatrudniać? Z jakimi kwalifikacjami ? Jak i gdzie znajdziesz takich pracowników?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 6. Kwalifikacje właściciela (kto będzie kierował firmą? Podaj kwalifikacje właściciela.): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 7. Doświadczenie (jakie jest Twoje doświadczenie, które będzie pomocne w prowadzeniu firmy?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 8. Proces wytwórczy (jak zorganizujesz proces wytwórczy? Co będziesz produkować, podaj asortyment.):.................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 9. Organizacja pracy (kto będzie produkował – świadczył usługi, zmianowość, sezonowość, itp.): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 10. Pracownicy (jakich będziesz zatrudniał pracowników – stałych/sezonowych?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


11. Sprzedaż (kto zajmie się sprzedażą towarów?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 12. Zakup surowców i usług (jak będzie zorganizowany zakup surowców i usług?): ............................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .............. 13. Księgowość (jak zostanie zorganizowana księgowość? (księgowość uproszczona, ryczałt, czy zasady ogólne) Czy skorzystasz z usług biura obrachunkowego?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 14. Reklama (czy zamierzasz się reklamować? Jeśli tak to w jaki sposób? Kto i jak będzie prowadził reklamę?): ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ................... 15. Ustalenie cen, tryb i zasady (kto i jak będzie ustalał ceny produktów/usług?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

III. PLAN DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO. ( OCENA RYNKU ) 1. Cele marketingowe (co planujesz osiągnąć po rozpoczęciu działalności: wejść z nowym produktem (usługą) i opanować rynek, wejść w lukę na rynku ze swoim produktem konkurencyjnym, itp.): ................................................................................................................................................................. ......... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 2. Okazje i zagrożenia (jakie okazje i sprzyjające warunki do działania widzisz ? Jakie są jednocześnie zagrożenia?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 3. Konkurenci (kim są twoi najwięksi konkurenci? Jaka jest konkurencja na Twoim rynku?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 4. Słabe strony konkurencji (jakie są słabe strony konkurencji? Dlaczego nie boisz się konkurencji?): ..........................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 5. Mocne strony konkurencji (mocne strony konkurencji. Dlaczego konkurencja Ci zagraża?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 6. Słabe strony zamierzonej działalności ( podaj słabe strony Twojej zamierzonej działalności. Czego boisz się w zetknięciu z rynkiem?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 7. Mocne strony Twojej zamierzonej działalności (podaj mocne strony Twojej zamierzonej działalności. Czego nie obawiasz się mimo konkurencji na rynku?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 8. Dostawcy ( czy masz potencjalnych dostawców produktów i usług, które będą Ci potrzebne do prowadzenia przedsięwzięcia ( surowce, transport, odbiór odpadów itp. ). Dołącz listy intencyjne dostawców o zakresie współpracy jeśli takie posiadasz): ......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 9. Słabe strony dostawców (jakie są słabe strony Twoich dostawców? Co grozi ci ze strony dostawców?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 10. Ich mocne strony (wymień mocne strony dostawców. Dlaczego masz pewność, że Cię nie zawiodą?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 11. Odbiorcy (kim będą Twoi odbiorcy ? Załącz listy intencyjne potwierdzające gotowość odebrania produktów/usług jeśli je posiadasz): ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ................... .......................................................................................................................................................................... 12. Słabe strony odbiorców (jakie są słabe strony Twoich odbiorców ? Na czym polega zagrożenie z ich strony ?): ......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................... 13. Ich mocne strony ( wymień mocne strony odbiorców. Dlaczego jesteś pewien, że produkt zostanie odebrany przez nich ?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 14. Rozmiary rynku ( podaj obszar, który będzie rynkiem zbytu Twoich produktów/usług: gmina, województwo, region, kraj, rynki zagraniczne.): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 15. Klienci (na ile oceniasz liczbę podstawowych klientów? Kto będzie Twoja główną klientelą?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 16. Motywacja inwestycji (dlaczego uważasz, że firma którą zamierzasz otworzyć osiągnie wystarczająco duży rynek zbytu?): .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 17. Rozwój przedsiębiorstwa (jakie firma ma zamiary co do rozwoju? Jak firma chce się rozwijać samodzielnie przez wzrost sprzedaży, różnorodność produktów (usług) - opisać zaplanowane warianty) : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

..................................... (podpis wnioskodawcy)


UPROSZCZONY RACHUNEK EKONOMICZNY

Wyszczególnienie

Numer Przychody wiersza bądź koszty w 1 roku działalności (w zł.) PRZYCHODY RAZEM (w 02+03) 01 Przychody ze sprzedaży wyrobów, usług, towarów itp. (bez VAT) 02 Inne przychody 03 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (w 05+06+07) 04 Wydatki na zakup materiałów, towarów itp. wg cen zakupu 05 Koszty uboczne zakupu (transport) 06 Inne wydatki (np. koszty najmu, amortyzacja lokalu i 07 urządzeń, wydatki na środki energetyczne) WYNIK FINANSOWY PRZED OPODATKOWANIEM (w 0108 04) PODATEK DOCHODOWY WYNIK FINANSOWY PO OPODATKOWANIU (w 08-09)

Przychody bądź koszty w 2 roku działalności (w zł.)

09 10

………………………………. (podpis wnioskodawcy)


Informacje na temat majątku osobistego Wnioskodawcy 1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania Wnioskodawcy ................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 2. Sytuacja rodzinna ( stan cywilny, oraz ewentualnie liczba dzieci pozostających na wspólnym utrzymaniu Wnioskodawcy) ....................................................................................... 3. Stosunki majątkowe między małżonkami ( wspólnota majątkowa, rozdzielność majątkowa, intercyza)....................................................................................................................................... 4. Średni miesięczny dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z Wnioskodawcą, uzyskany ze wszystkich źródeł ( za okres ostatnich sześciu miesięcy).............................................................. 5. Średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z Wnioskodawcą .................................................................... 6. Nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Wnioskodawcy: -

rodzaj.................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................

-

położenie (adres) ................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

-

numer księgi wieczystej....................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................

-

wartość i dane dotyczące wyceny........................................................................................................ .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

-

dane dotyczące współwłaścicieli......................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

-

obciążenia nieruchomości (rodzaj, wartość, na czyją rzecz)............................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................


7. Inny posiadany majątek – opis, wycena własna (wg wartości rynkowej) lub dokonana przez rzeczoznawcę, ewentualnie obciążenia ........................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 8. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych we wspólnocie majątkowej (nazwy wierzycieli, kwoty zobowiązań, terminy płatności)........................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 9. Wystawione, akceptowane i poręczone weksle oraz poręczenia cywilne udzielone przez Wnioskodawcę i innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (kwoty, terminy, na czyją rzecz) ..................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne z prawdą.

......................................................... Data i podpis Wnioskodawcy


Informacje na temat majątku osobistego Poręczyciela 1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania Poręczyciela ..................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 2. Sytuacja rodzinna ( stan cywilny, oraz ewentualnie liczba dzieci pozostających na wspólnym utrzymaniu Poręczyciela) ....................................................................................... 3. Stosunki majątkowe między małżonkami ( wspólnota majątkowa, rozdzielność majątkowa, intercyza)....................................................................................................................................... 4. Średni miesięczny dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z Poręczycielem, uzyskany ze wszystkich źródeł ( za okres ostatnich sześciu miesięcy).............................................................. 5. Średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z Poręczycielem .................................................................... 6. Nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Poręczyciela: -

rodzaj.................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................

-

położenie (adres) ................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

-

numer księgi wieczystej....................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................

-

wartość i dane dotyczące wyceny........................................................................................................ .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

-

dane dotyczące współwłaścicieli......................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

-

obciążenia nieruchomości (rodzaj, wartość, na czyją rzecz)............................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................


7. Inny posiadany majątek – opis, wycena własna (wg wartości rynkowej) lub dokonana przez rzeczoznawcę, ewentualnie obciążenia ........................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 8. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych we wspólnocie majątkowej (nazwy wierzycieli, kwoty zobowiązań, terminy płatności)........................................................................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 9. Wystawione, akceptowane i poręczone weksle oraz poręczenia cywilne udzielone przez Poręczyciela i innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (kwoty, terminy, na czyją rzecz) .................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne z prawdą.

......................................................... Data i podpis Poręczyciela

/Regulamin%20dotacji%20na%20  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/0ed02ff1-e8a5-4efb-a06a-9ad55ae6f709/Regulamin%20dotacji%20na%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20z%20PFRON20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you