Page 1

.................................................

......................................

Pieczęć szkoły wyższej

(miejscowość i data)

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się że Pan/Pani …………………………………………………….................... PESEL ...............……………………………………………………………………………........ zamieszkały (a)…………………………………………………………………………………... jest słuchaczem studiów podyplomowych o specjalności……………………………… …………………………………………………………………………………………………....... w roku akademickim…………………………….................................................................. termin rozpoczęcia/ zakończenia studiów od….............................do………………….. (dzień/miesiąc/rok)

(dzień/miesiąc/rok)

wysokość opłaty za studia wynosi ………………………………… ………………………. wysokość dotychczas wniesionej opłaty przez Pana/Panią ……………………………. ............................................................................................................................................. Pozostała do uiszczenia opłata w wysokości ………………może zostać wpłacona: - jednorazowo w terminie do dnia ………………………………………………..……..lub - ratalnie (terminy i wysokość rat)…………….…………………………………………..…. …………………………………………………………………………………….....…………….* nazwa banku i numer konta na jakie należy dokonać wpłaty : ……………………………………………………………………………………....…................. NIP i Regon Uczelni :………………………………………………………......... ………………

.......................................................... podpis osoby upoważnionej w szkole wyższej do potwierdzenia danych zawartych w zaświadczeniu

*zaznaczyć jedną z opcji


.................................................

....................................

(pieczęć szkoły wyższej)

(miejscowość i data)

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się że Pan/Pani ……………………………………………………..................... PESEL …………………………………………………………………………..….................... zamieszkały (a)…………………………………………………………………………………... został (a) zakwalifikowany(a) jako słuchacz studiów podyplomowych o specjalności……………………………… …………………………………......................... w roku akademickim ……………………………................................................................ termin rozpoczęcia/ zakończenia studiów od…...........................do………………….… (dzień/miesiąc/rok)

(dzień/miesiąc/rok)

wysokość opłaty za studia wynosi ……… …………………………………………………. płatnej w systemie: - jednorazowo w terminie do dnia ……………………………………………...…..……lub - ratalnie (terminy i wysokość rat)…………… …………………………………………..…. …………………………………………………………………………….....…………………….* nazwa banku i numer konta na jakie należy dokonać wpłaty: …. ……................................................................................................................................. NIP i Regon Uczelni:……………………………………………………………………….........

.......................................................... podpis osoby upoważnionej w szkole wyższej do potwierdzenia danych zawartych w zaświadczeniu

* zaznaczyć jedną z opcji

/Studia%20-%20za%C5%9Bwiadcz  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/b55d1ba6-52df-49c2-8dc0-2e88570399c9/Studia%20-%20za%C5%9Bwiadczenia%20z%20uczelni.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you