Page 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

PLAN SZKOLEŃ NA 2012r. WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PROJEKT SYSTEMOWY „Inwestycje w  Kapitał Ludzki podstawowym gwarantem sukcesu”. 1. „Kurs dla drwali – operatorów pilarek spalinowych”. Przewidywany czas trwania kursu Przewidywany termin kursu Przewidywana ilość uczestników Wymagania dotyczące kandydata

Zakres tematyczny

Szkolenie zakończone egzaminem  zewnętrznym Rodzaj zaświadczenia lub innego  dokumentu

120 godzin / około 2 tygodni Kwiecień/maj 2012r. 5 osób Osoby     bezrobotne   zarejestrowane   w   Powiatowym   Urzędzie  Pracy   w   Nowym   Tomyślu,   wykształcenie   co   najmniej  podstawowe, dobry stan zdrowia. Opanowanie   wiadomości   z   zakresu   budowy   i   zasad   działania  pilarki  spalinowej  oraz  sprzętu   pomocniczego   używanego   przy  pozyskaniu   drewna,   jak   również   podstawowych   wiadomości   o  organizacji   procesu   technologicznego   pozyskania   drewna.  Obsługa  i bieżąca  konserwacja  pilarki  spalinowej oraz  sprzętu  pomocniczego. Nie Zaświadczenie o ukończeniu kursu + Certyfikat

2. „Kurs spawania stali niestopowych blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG” Przewidywany czas trwania kursu Przewidywany termin kursu Przewidywana ilość uczestników Wymagania dotyczące kandydata

Zakres tematyczny

Szkolenie zakończone egzaminem  zewnętrznym

145 godzin / około 1 miesiąca Maj/czerwiec 2012r. 10 osób osoby   bezrobotne   zarejestrowane   w   Powiatowym   Urzędzie  Pracy   w   Nowym   Tomyślu,   posiadające   wykształcenie   co  najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia  spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca  na   hali   produkcyjnej,   materiały   dodatkowe   do   spawania,  spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody  przygotowania   złączy   do   spawania,   kwalifikowanie   spawaczy,  budowa   i   użytkowanie   urządzeń   do   spawania   MAG,  charakterystyka   spawania   MAG   oraz   typowe   parametry,  praktyczna nauka spawania. Nie


Rodzaj zaświadczenia lub innego  dokumentu

Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza + książeczka  spawacza

3. „Kurs Przedsiębiorczości”. Przewidywany czas trwania kursu Przewidywany termin kursu Przewidywana ilość uczestników Wymagania dotyczące kandydata

Zakres tematyczny

Szkolenie zakończone egzaminem  zewnętrznym Rodzaj zaświadczenia lub innego  dokumentu

30 godzin/ 1 tydzień Maj/październik 2012r. 16 osób Osoby     bezrobotne   zarejestrowane   w   Powiatowym   Urzędzie  Pracy   w   Nowym   Tomyślu   ubiegające   się   o   przyznanie  jednorazowych   środków   na   rozpoczęcie   działalności  gospodarczej. Zakładanie   własnej   firmy,   podstawy   prawne   prowadzenia  działalności gospodarczej,   administracyjno – prawne aspekty  prowadzenia   działalności   gospodarczej,   księgowość   w   małej  firmie,   podstawy   marketingu,   zagadnienia   bankowe,  dokumentacja związana z prowadzeniem firmy. Nie Zaświadczenie o ukończeniu kursu + Certyfikat

4. „Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych” Przewidywany czas trwania kursu Przewidywany termin kursu Przewidywana ilość uczestników Wymagania dotyczące kandydata

Zakres tematyczny

40 godzin / około 2 tygodni Sierpień/wrzesień  2012r. 10 osób osoby   bezrobotne   zarejestrowane   w   Powiatowym   Urzędzie  Pracy w Nowym Tomyślu. Poznanie przez uczestników szkolenia teoretycznych zagadnień  związanych z stosowaniem kas fiskalnych i terminali płatniczych.  Praktyczna   obsługa   kas   i  terminali   płatniczych.   Nauka   obsługi  programów   komputerowych   w   zakresie   fakturowania  komputerowego,   komputerowej   obsługi   procesu   sprzedaży   i  gospodarki magazynowej..

Szkolenie zakończone egzaminem  zewnętrznym

Nie

Rodzaj zaświadczenia lub innego  dokumentu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu + Certyfikat


5. „Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną obsługą wymiany butli gazowych 

w wózkach wyposażonych w te urządzenia”. Przewidywany czas trwania kursu Przewidywany termin kursu Przewidywana ilość uczestników Wymagania dotyczące kandydata

Zakres tematyczny

67 godzin / około 2 tygodni Wrzesień/październik 2012r. 10 osób  osoby   bezrobotne   zarejestrowane   w   Powiatowym   Urzędzie  Pracy   w   Nowym   Tomyślu,   wykształcenie   co   najmniej  podstawowe, dobry stan zdrowia typy   stosowanych   wózków   jezdniowych,   budowa   wózka,  czynności   kierowcy   przy   obsłudze   wózków   przed   podjęciem  pracy i po pracy z wózkami, czynności kierowcy w czasie pracy z  wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości  z   zakresu   bhp,   praktyczna   nauka   jazdy,   obsługa   magazynu,  przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z  wymianą   butli,   pokaz   przez  instruktora   sposobu   wymiany  butli  gazowej,   próbne   wykonanie   wymiany   butli   przez   kierowcę  wózka,   samodzielna   wymiana   butli   gazowej   przez   kierowcę  wózka,   omówienie   i   ocena   przebiegu   czynności  wymiany   butli  gazowej, wiadomości o dozorze technicznym.

Szkolenie zakończone egzaminem  Nie zewnętrznym Rodzaj zaświadczenia lub innego  Zaświadczenie o ukończeniu kursu + zezwolenie na kierowanie  dokumentu  wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym

Ponadto w miarę posiadanych środków Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu  będzie również organizował szkolenia indywidualne, nie ujęte w planie, ponieważ mają  charakter szkoleń sporadycznych. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do  Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2 (pokój nr 8) lub kontakt  telefoniczny pod numerem 61 44 51 507.

                                                                                     DYREKTOR                                                                           Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                  w Nowym Tomyślu                                                                                  inż. Maria Hryniak

/Plan%20szkoleń%20EFS%20201  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/e3bf8c68-9134-45ca-b972-2bfcc003e215/Plan%20szkoleń%20EFS%202012201202280837.doc