Page 1

.............................., dnia ……………… (miejscowość)

……………………………… (pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE za m-c: ……………./2010 Zaświadcza się, że …………………………………………………………, (imię i nazwisko pracownika)

ur. ……………………, zam. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………… jest/był/a zatrudniony/a w ……………………………………………….. ... ……………………………………………………………………………… (nazwa pracodawcy)

od dnia ……………………………. do dnia ……………………………… na podstawie ……………………………………………..…………..……, (podać formę zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej)

w wymiarze czasu pracy …………………………………………………... Za miesiąc …………………………………….. osiągnął wynagrodzenie w wysokości …………………………………………………. zł brutto /słownie……………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….../ ………………………………………. (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

Zaświadczenie należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu (pok. 10), za każdy przepracowany miesiąc kalendarzowy, do 05 dnia miesiąca następnego!


.............................., dnia ……………… (miejscowość)

……………………………… (pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE za m-c: ……………./2010 Zaświadcza się, że …………………………………………………………, (imię i nazwisko pracownika)

ur. ……………………, zam. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………… jest/był/a zatrudniony/a w ……………………………………………….. ... ……………………………………………………………………………… (nazwa pracodawcy)

od dnia ……………………………. do dnia ……………………………… na podstawie ……………………………………………..…………..……, (podać formę zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej)

w wymiarze czasu pracy …………………………………………………... Za miesiąc …………………………………….. osiągnął wynagrodzenie w wysokości …………………………………………………. zł brutto /słownie……………………………………………………………………... …………………………………………………………………………….../ ………………………………………. (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

Zaświadczenie należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu (pok. 10), za każdy przepracowany miesiąc kalendarzowy, do 05 dnia miesiąca następnego!

/Druk%20za%C5%9Bwiadczenia20  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/c1e71b3f-86eb-4d9d-be80-121f7af67b52/Druk%20za%C5%9Bwiadczenia201012220918.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you