Page 1

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TOMYŚLU Podstawa prawna: 1. Art. 40, 41,43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami) zwana dalej „Ustawą”, 2. Rozdział 5 Rozporządzenia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. Nr 177 poz. 1193) 3. Art. 11, 35a, 37-41 ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zmianami) §1 (organizacja szkoleń)

1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zwanym dalej „Urzędem” inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia uprawnionych osób w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku: 1) braku kwalifikacji zawodowych; 2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; 4) brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 2. Na szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu mogą być skierowani zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu: 1) bezrobotni; 2) poszukujący pracy niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu; 3) poszukujący pracy: - będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy; - zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji; - otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny; - uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji; - żołnierze rezerwy; - pobierający rentę szkoleniową; - pobierający świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy; - podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem; - pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym. 3. Urząd realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom uprawnionym pomocy w nabywaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji przez: 1) kierowanie osób uprawnionych do instytucji szkoleniowych na szkolenia grupowe organizowane zgodnie z planem szkoleń; 2) kierowanie do instytucji szkoleniowych na szkolenia wskazane przez osoby uprawnione, tzw. szkolenie indywidualne;

1


3) kierowanie na szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy realizowane w klubie pracy;

4) finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; 5) udzielenie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia; 6) finansowanie kosztów studiów podyplomowych. 4. Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat. 5. Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby uzyskają w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania specjalistyczne finansowane z Funduszu Pracy. 6. Urząd zleca prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy instytucjom szkoleniowym posiadającym wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 7. Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu zarejestrowana w Urzędzie może korzystać ze szkoleń finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Urząd na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 8. Urząd kierując osoby uprawnione na szkolenia kieruje się przesłanką racjonalnego wydatkowania środków finansowych i objęcia pomocą możliwie szerokiej grupy osób uprawnionych. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z różnych formy pomocy. 9. Liczba zawartych umów na organizację szkoleń oraz sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu dla uprawnionych osób, ograniczona jest wielkością środków finansowych przyznanych na ten cel w danym roku kalendarzowym. 10. Organizacja szkoleń jest realizowana przez powiatowy urząd pracy we współpracy z pracodawcami krajowymi, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami egzaminacyjnymi, organizatorami studiów podyplomowych i instytucjami dialogu społecznego. §2 (kierowanie na szkolenie grupowe)

1. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego sporządza listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem: strategii rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia, analizy ofert pracy oraz informacji o wolnych miejsc pracy zamieszczanych w prasie i internecie, analiz i prognoz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, badań skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń. 2. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego sporządza wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy, z wykorzystaniem: zgłoszeń osób uprawnionych, wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych, zgłoszeń pracowników Urzędu, doradców zawodowych, pośredników pracy i lidera klubu pracy, zgłoszeń ośrodków pomocy społecznej oraz na podstawie innych dokumentów, badań lub informacji mogących mieć istotne znaczenie przy sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych. 3. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego sporządza plan szkoleń z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia. który obejmuje: 1) szkolenia grupowe; 2) szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

2


4. Plan szkoleń zawiera wykaz szkoleń przewidzianych do realizacji w roku kalendarzowym

5. 6. 7.

8.

i dla każdego szkolenia określa: 1) nazwę i zakres; 2) liczbę miejsc dla uczestników szkoleń; 3) przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkoleń w godzinach; 4) charakterystykę osób, dla których szkolenie jest przeznaczone; 5) informacje o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany; 6) rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień. Nabór na szkolenia grupowe odbywa się w terminach określonych w planie szkoleń. Osoba zainteresowana udziałem w szkoleniu grupowym może złożyć w Urzędzie wypełnione zgłoszenie kandydata na szkolenie. Wypełnienie zgłoszenia kandydata na szkolenie nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. Na szkolenia grupowe osoby uprawnione mogą być skierowane po podpisaniu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu działającego w imieniu Starosty Nowotomyskiego umowy z instytucją szkoleniową wybraną zgodnie z obowiązującymi zasadami i kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych. Osoba zakwalifikowana na szkolenie otrzymuje skierowanie na szkolenie, zawierające: 1) datę wystawienia skierowania; 2) nazwę i adres instytucji szkoleniowej lub nazwę i adres klubu pracy w powiatowym urzędzie pracy; 3) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby kierowanej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby; 4) nazwę i termin realizacji szkolenia; 5) informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

§3 (kierowanie na szkolenie indywidualne) 1. Osoba uprawniona zainteresowana skierowaniem na szkolenie indywidualne może złożyć w Urzędzie wniosek o skierowanie na szkolenie zawierający: 1) dane osobowe; 2) nazwę szkolenia; 3) zawód (zawody) wyuczony; 4) zawód (zawody) wykonywane; 5) dodatkowe uprawnienia; 6) dotychczasowe uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Urząd; 7) uzasadnienie celowości szkolenia. 2. Osoba uprawniona, może załączyć do wniosku o skierowanie na szkolenie informacje o wybranym przez siebie szkoleniu, uwzględniające: 1) nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej; 2) koszt szkolenia; 3) inne informacje o wskazanym szkoleniu, które osoba wnioskująca uzna za istotne. 3. Wskazaną we wniosku celowość szkolenia opiniuje pośrednik pracy, doradca zawodowy i specjalista ds. rozwoju zawodowego. 4. Skierowanie na szkolenie indywidualne przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego. 5. Kryteria oceny celowości szkolenia: 1) deklaracja o zamiarze powierzenia wykonywania pracy od przyszłego pracodawcy, u którego wnioskodawca nie wykonywał pracy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w Urzędzie; 2) informacja o zamiarze rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej; 3) potrzeby lokalnego rynku pracy; 4) przeciwwskazania do wykonywania zawodu wyuczonego lub wykonywanego;

3


5) konieczność posiadania kilku różnych uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, jeśli wnioskodawca udokumentuje posiadanie wymaganych uprawnień, poza wnioskowanym. 6. Wnioskodawca jest powiadamiany na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrywania dokumentów. 7. Wnioski niekompletne nie są rozpatrywane. 8. Wniosek o sfinansowanie szkolenia złożony po jego rozpoczęciu rozpatrywany jest negatywnie, ponieważ nie ma możliwości refundacji kosztów szkolenia podjętego bez skierowania z Urzędu. 9. Wyboru wykonawcy szkolenia dokonuje się poprzez analizę ofert przeprowadzenia szkolenia złożonych przez instytucje szkoleniowe według ustalonych zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej. 10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu finansuje koszty szkolenia skierowanej osobie w wysokości do 5000 złotych. Koszt szkolenia powyżej 5000 złotych skierowany pokrywa we własnym zakresie lub pokrywa je organizacja lub instytucja pokrywająca część kosztów tego szkolenia, na prośbę której nastąpiło skierowanie na szkolenie. 11. Na szkolenia indywidualne osoby uprawnione mogą być skierowane po podpisaniu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu działającego w imieniu Starosty Nowotomyskiego umowy z instytucją szkoleniową wybraną zgodnie z obowiązującymi zasadami i kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych. 12. Osoba zakwalifikowana na szkolenie indywidualne otrzymuje skierowanie na szkolenie, zawierające: 1) datę wystawienia skierowania; 2) nazwę i adres instytucji szkoleniowej lub nazwę i adres klubu pracy w powiatowym urzędzie pracy; 3) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby kierowanej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby; 4) nazwę i termin realizacji szkolenia; 5) informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu. §4 (finansowanie kosztów egzaminów i licencji)

1. Urząd może na wniosek osoby uprawnionej wymienionej w §1 sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli wnioskodawca uzasadni celowość finansowania. 2. Sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego. 3. Osoba uprawniona składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, zawierający: 1) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby; 2) nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję; 3) koszt egzaminu; 4) uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy. 4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu działający w imieniu Starosty Nowotomyskiego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawiera z osobą uprawnioną umowę na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, określającą w szczególności:

4


1) nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję; 2) kwotę finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji; 3) finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję; 4) zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji; 5) zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub o uzyskaniu licencji i do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji. §5 (umowa szkoleniowa)

1. Na szkolenia grupowe i szkolenia indywidualne osoby uprawnione mogą być skierowane po podpisaniu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu działającego w imieniu Starosty Nowotomyskiego umowy z instytucją szkoleniową wybraną zgodnie z obowiązującymi zasadami i kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych. 2. Zawarta w formie pisemnej umowa o przeprowadzenia szkolenia określa warunki przeprowadzenia szkolenia, a w szczególności: 1) nazwę i zakres szkolenia; 2) miejsce i termin realizacji szkolenia; 3) liczbę uczestników szkolenia; 4) należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia, z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia; 5) zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, składającej się z: - dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia, - arkusza organizacji kształcenia na odległość, zawierającego sposób kontaktowania się z konsultantem, terminy konsultacji indywidualnych i zbiorowych, terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów kształcenia - w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, - rejestru odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta, w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, - protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone, - rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia; - zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz bezrobotnych, którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie. §6 (obowiązki osoby kierowanej na szkolenie)

5


1. Osoba zakwalifikowana na szkolenie otrzymuje skierowanie na szkolenie, zawierające: 1) datę wystawienia skierowania; 2) nazwę i adres instytucji szkoleniowej lub nazwę i adres klubu pracy w powiatowym urzędzie pracy; 3) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby kierowanej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby; 4) nazwę i termin realizacji szkolenia; 5) informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu. 2. Osoba, której wydano skierowanie na szkolenie, potwierdza pisemnie zapoznanie się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu. 3. Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby zakwalifikowanej na szkolenie nie przekracza dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat. 4. Odbiór skierowania przez osobę uprawnioną zobowiązuje ją do podjęcia zajęć w terminie i miejscu wskazanym w skierowaniu. 5. Osoba skierowana na szkolenie zobowiązana jest w szczególności do: 1) regularnego uczęszczania na szkolenie i realizowania programu szkolenia; 2) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach; 3) w przypadku choroby do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA. 4. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. §7 (prawa osoby skierowanej na szkolenie) 1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. 2. W przypadku niższego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 3. Za dni nieobecności na szkoleniu stypendium nie przysługuje. 4. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za dni nieobecności na szkoleniu spowodowanej chorobą po przedstawieniu zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA. 5. Bezrobotnemu, który podjął zatrudnienie w trakcie szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. 6. Bezrobotny i poszukujący pracy może wystąpić z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów przejazdu na szkolenie i z powrotem, wypłacanych zgodnie z regulaminem dokonywania zwrotów kosztów dojazdu obowiązującym w Urzędzie. 7. Osoby samotnie wychowujące przynajmniej 1 dziecko do 7 roku życia mogą ubiegać się o refundację poniesionych udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem na okres odbywania szkolenia, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty pod warunkiem nieosiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. 8. Skierowany na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

6


§8 1. Wzór wniosku o skierowanie na szkolenia indywidualne stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 2. Wzór oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobie ubiegającej się o skierowanie na szkolenie indywidualne stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad. 3. Wzór wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad. 4. Wzór zgłoszenia kandydata na szkolenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad. 5. Wzór ramowej umowy o przeprowadzenie szkolenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad. 6. Wzór karty informacyjnej o jednostce szkoleniowej i szkoleniu stanowi załącznik nr 6 do niniejszych zasad. 7. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu w pokoju nr 21.

7

/ZASADY%20ORGANIZACJI%20SZKO  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/868edb32-71ee-4796-a74d-fb8f744e280b/ZASADY%20ORGANIZACJI%20SZKOLE%C5%83.doc