Page 1

............................, dnia .................. .............................................. (pieczęć zakładu pracy)

OPINIA O PRZEBIEGU STAŻU Pan(i) ..................................................................., odbywała staż na stanowisku/w zawodzie: ........................................................................... ........................................................................ w okresie:

od

........................................................... do .......................................................... W toku stażu realizował(a) następujące zadania : ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................


........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................ ........................................................................... ........................................................................


........................................................................... ........................................................................ i uzyskał(a) następujące umiejętności/ kwalifikacje zawodowe: ........................................................................... ..................................................................... .

.............................................. (pieczątka i czytelny podpis pracodawcy)

/Opinia%20o%20zadaniach%20re  
/Opinia%20o%20zadaniach%20re  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/51c19286-1e2f-44dc-a36a-0f2e306502c3/Opinia%20o%20zadaniach%20realizowanych%20przez%20bezrobotnego%20pod...

Advertisement