Page 1

................................., dnia ....................... ..................................... pieczęć firmowa pracodawcy

WNIOSEK podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r, Nr 69, poz. 415) oraz rozporządzenie z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 922)

I Charakterystyka zakładu pracy 1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy lub imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej (tel. , fax.)...... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Data powstania i forma organizacyjno-prawna : ........................................................................................ ................................................................................................................................................................................... REGON..................................................., Nr PKD/EKD : ……………. NIP...................................................... Numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) ………………………… 2. Środki zaangażowane własne czy dzierżawione, na jak długo?/: 

ziemia : ...............................................................................................................................................................

budynki :.............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

maszyny i urządzenia : ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................

środki pieniężne : ................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................

3.

Charakterystyka prowadzonej działalności: .......................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 4. Najważniejsze osiągnięcia / uwzględniając perspektywy rozwoju, cechy produkowanego wyrobu lub świadczonych usług/ : ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 5. Informacja o obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej: ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................


6. Projektowane zamierzenia : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... 7. Stan zatrudnienia pracowników na dzień złożenia wniosku : .............................. II Dane dotyczące wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy 1. Kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia tworzonych stanowisk pracy ................................................. ................................................................................................................ ........................................................... 2. Wnioskowana kwota refundacji …………………………………… 3. Liczba tworzonych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych : ......................................................................... 4. Planowana do poniesienia w okresie 24 miesięcy kwota kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych na wyposażane lub doposażone stanowiska pracy pracowników obejmująca wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne ….......................................................... 5. Wysokość składki płaconej przez wnioskodawcę na ubezpieczenie społeczne [w %] ……………….. 6. Rodzaj wykonywanej pracy na utworzonych stanowiskach pracy : .................................................................. ................................................................................................................................................................................... 7. Wymagania kwalifikacyjne i inne wymogi jakie powinni spełniać bezrobotni skierowani na utworzone stanowiska pracy........ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... 8. Kalkulacja wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania : /zał. nr 2/ ............................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... 

Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii: :/zał. Nr 1 / …...............................................................................................

Przewidywany udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania : ...................................................

................................................................................................................................................................................... 9. Czy wnioskodawca jest zadłużony, jeżeli tak to gdzie? : .................................................................................. ................................................................................................................................................................................... III Dane dotyczące rynku (przedszkola i szkoły wpisują w poniższych punktach „nie dotyczy”) 1. Miejsce wnioskodawcy na rynku w porównaniu z innymi firmami o podobnym profilu działalności / sprzedaż, obsługa serwisowa, polityka cenowa, dystrybucja, reklama/ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. 2. Przewidywany rynek zbytu: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. 3. Możliwości zmiany profilu produkcji w przypadku trudności z zaopatrzeniem i zbytem : ............................


.................................................................................................................................................................................

IV Obecna i przewidywana sytuacja finansowa wnioskodawcy. 1. Kondycja finansowa : ......................................................................................................................................... 2. Ocena możliwości finansowych : ....................................................................................................................... 3. Potrzeby finansowe : .......................................................................................................................................... 4. Stan zadłużenia : ................................................................................................................................................. 5. Źródła i sposoby finansowania działalności : ..................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 6. Rachunek wyników : .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... V Informacja o wybranej formie zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jako formę zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy wybieram: .................................................................................................................................................................................. (p r o s z ę w p i s a ć w y b r a n ą f o r m ę z a b e z p i e c z e n i a – p a t r z I n f o r m a c j a d o w n i o s k u )

..................................................

.............................................................

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu po rozpatrzeniu wniosku proponuje: przyznać - nie przyznać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie .................................................................................................................................. słownie:.................................................................................................................................................................................................................... Powiatowy Urząd Pracy powiadomi wnioskodawcę o przyznaniu lub odmowie udzielenia refundacji w formie pisemnej w terminie nie przekraczającym 30 dni od złożenia wniosku.

............................................. miejscowość i data

................................................. podpis pracownika PUP


Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM ZAKUPÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY, KTÓRE PODLEGAŁYBY REFUNDACJI W RAMACH WNIOSKOWANEJ KWOTY

RODZAJ ZAKUPU

KWOTA

TERMIN ZAKUPU

RAZEM KWOTA ZAKUPÓW : ................................................

Podpis wnioskodawcy ubiegającego się o refundację .......................................................................


Załącznik nr 2

KALKULACJA WYDATKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY , ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA. NAZWA STANOWISKA PRACY :.........................................................................

Kalkulacja wydatków na utworzenie stanowiska pracy RODZAJ

KWOTA

ŹRODŁA FINANSOWANIA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. RAZEM Środki własne zaangażowane w przedsięwzięcie Inne środki RAZEM

....................................................................... podpis wnioskodawcy ubiegającego się o refundację Załącznik nr 3 ....................................., dnia ............................. ............................................................ (pieczęć pracodawcy lub imię, nazwisko i adres producenta rolnego)

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a poświadczam własnoręcznym podpisem że: 1. Niezmniejszyłem wymiaru czasu pracy pracownika/-ów i nierozwiązałem stosunku pracy z pracownikiem/-ami w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia


2.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

9.

stron z przyczyn nie dotyczących pracownika/-ów w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz niezmniejszę wymiaru czasu pracy pracownika/-ów i nierozwiążę stosunku pracy z pracownikiem/-ami w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika/-ów w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji, Prowadziłem działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku i nie miałem w tym okresie zawieszonej działalności gospodarczej,* Prowadziłem działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572) przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,* Niezalegam w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, Niezalegam w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych, Nieposiadam w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, Nie byłem karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz 1661, z późn. zm.), Nieznajduję się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U.rz. UE C 244 z 01.10.2004, str 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str 3),* Posiadam gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,*

10.Spełniam warunki określone w rozporządzeniu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 922) do trzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca


2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych ( art. 233 § 1 k.k. ) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

........................................... (podpis)

* - niepotrzebne skreślić. Podmiot – przedsiębiorca skreśla

pkt 3,8,9; przedszkole lub szkoła skreśla pkt 2,8,9;

producent rolny skreśla pkt 2,3. Wyjątek stanowi przypadek w którym podmiot – przedsiębiorca jest też producentem rolnym i na odwrót

Załącznik nr 4

....................................., dnia .............................

…………………………………… (Nazwa przedsiębiorcy, szkoły, przedszkola)

…………………………………… (Imię i nazwisko wnioskodawcy lub reprezentanta przedsiębiorcy, szkoły, przedszkola)


…………………………………… (Adres zamieszkania lub siedziby firmy, szkoły, przedszkola)

OŚWIADCZENIE Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,

oświadczam, że w okresie bieżącym i ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku osiągnąłem następujące dochody*: - w okresie od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku osiągnąłem dochód netto w wysokości ..................................... zł.. - w roku ................. osiągnąłem dochód netto w wysokości ......................... zł.. - w roku ................. osiągnąłem dochód netto w wysokości ......................... zł.. - w roku ................. osiągnąłem dochód netto w wysokości ......................... zł.. Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Art. 75 § 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

........................................... (data i podpis)

.................................................................. /data oraz pieczątka i podpis osoby przyjmującej oświadczenie/

*

- dochód z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, działalności gospodarczej i rolniczej, najmu, renty, świadczeń i zasiłków, udziału w spółkach, lokat, akcji i obligacji, dochód szkoły lub przedszkola z tytułu dotacji i subwencji celowych itp.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU 1. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów

- załącznik nr 1

2. Kalkulacja wydatków

- załącznik nr 2

4. Oświadczenie

- załącznik nr 3

5. Oświadczenie o dochodach

- załącznik nr 4


6. Wpis do ewidencji o działalności gospodarczej lub wpis do KRS, dokumenty REGON i NIP. 8. Informacja o pomocy de minimis. 9. PIT lub CIT za rok ubiegły i dwa lata wstecz, PIT za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub ostatni złożony w Urzędzie Skarbowym lub wypis z księgi przychodów i rozchodów za okres bieżący. Szkoła lub przedszkole publiczne przedstawia odpowiednio bilans za rok ubiegły i dwa lata wstecz 10. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy oraz w przypadku wyboru jako zabezpieczenia zwrotu refundacji, poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym, także oświadczeń majątkowych poręczycieli o dochodach co najmniej 1.300,00 zł. netto., wraz z pisemnym oświadczeniem współmałżonka o zgodzie na poręczenie. 11. Faktury PRO – FORMA na artykuły wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji i harmonogramie zakupów. 12. Oświadczenie o nr konta bankowego, na które ma być przekazana refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. 13. Kopia deklaracji ZUS DRA za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o refundację.

INFORMACJA 1. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy może być uwzględniony w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: a) niezmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika/-ów i nierozwiązania stosunku pracy z pracownikiem/-

ami w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika/-ów w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji; b) prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację z wyłączeniem okresów zawieszenia działalności gospodarczej a w przypadku przedszkola i szkoły –


prowadzenia działalności na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

jednolity Dz.U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572) przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; c) posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu przez niego działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; d) nieznajdowania się przez producenta rolnego w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U.rz. UE C 244 z 01.10.2004, str 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str 3); e) niezalegania przez podmiot, szkołę, przedszkole, producenta rolnego z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych, oraz nieposiadania nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; f) niekaralności podmiotu, szkoły, przedszkola producenta rolnego za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z

dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz 1661, z późn. zm.), w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2.

3. 4.

5.

6.

g) spełniania warunków określonych w rozporządzeniu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 922) do trzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami; g) środki o jakie podmiot, szkoła, przedszkole, producent rolny wnioskuje nie przekroczą wartości dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego przeznaczenia pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia; h) producent rolny przedłożył dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie; i) wniosek złożony przez podmiot, szkołę, przedszkole, producenta rolnego jest kompletny i prawidłowo sporządzony. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest ponadto zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez podmiot, szkołę, przedszkole lub producenta rolnego w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancji bankowej, blokady środków na rachunku bankowym lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku podmiot jest powiadamiany w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. Wniosek nieczytelnie wypełniony, niekompletny i bez wszystkich wymaganych załączników pozostanie bez rozpatrzenia. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy jest dokonywana na wniosek podmiotu, szkoły, przedszkola, producenta rolnego po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, dokonania odbioru utworzonych stanowisk pracy, zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych i spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie. Refundacja dokonywana jest na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa będzie zawierać zobowiązanie do zwrotu w ciągu 30 dni dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia wypłacenia refundacji w przypadku naruszenia przez podmiot warunków umowy lub w kwocie proporcjonalnej do okresu nie zatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest pomocą de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora


rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 7. Wniosek powinien być wypełniony starannie i czytelnie. 8. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 9. Odmowa przyznania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie podlega odwołaniu. Powyższe informacje przyjmuję do wiadomości

............................................. /podpis wnioskodawcy/

/Wniosek%20o%20refundacj%C4%  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/8318d8db-12db-4b8e-953a-a3794e2b02d1/Wniosek%20o%20refundacj%C4%99%20wyposa%C5%BCenia%20stanowiska%20pra...

Advertisement