Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM TOMYŚLU ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl; tel. (0-61) 4451500

INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W OKRESIE DWÓCH LAT PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU

1.

Prace interwencyjne: ile umów .........................................., dla ilu osób ......................., ile osób zatrudniono po zakończeniu umowy ...................................................................., ile z tych osób nadal pracuje .............................................................................................

2.

Umowy stażowe: ile umów .........................................., dla ilu osób .............................., ile osób zatrudniono po zakończeniu umowy ...................................................................., ile z tych osób nadal pracuje .............................................................................................

3.

Umowy o przygotowanie zawodowe dorosłych: ile umów ........................................, dla ilu osób ...................., ile osób zatrudniono po zakończeniu umowy ..........................., ile z tych osób nadal pracuje .............................................................................................

4.

Refundacja

kosztów

wyposażenia

lub

doposażenia

miejsca

pracy

dla

skierowanego bezrobotnego: ile umów ........................, dla ilu osób ..........................., ile osób zatrudniono po zakończeniu umowy ...................................................................., ile z tych osób nadal pracuje .............................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 KK) oświadczam, że dane zwarte w niniejszej informacji są zgodne z prawdą.

Data.........................................

................................................ (pieczątka i podpis organizatora)

/Informacja%20o%20korzystani  
/Informacja%20o%20korzystani  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/471262c0-3a1a-47f7-ade5-149c776b4c1b/Informacja%20o%20korzystaniu%20ze%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20FP%20i%20EF...

Advertisement