Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2 , 64-300 Nowy Tomyśl, Tel. (61) 44-51-500, Fax (61) 44-51-535

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTOMYSKIM W 2010 ROKU – część II

Nowy Tomyśl, lipiec 2011


Bardzo duże znaczenie w kształtowaniu się lokalnego rynku pracy

ma system

szkolnictwa na danym terenie. Im jest bardziej urozmaicony i różnorodny tym jest większa szansa na wchłoniecie przez rynek pracy setek absolwentów którzy co roku opuszczają mury szkół. Na terenie powiatu nowotomyskiego swoją naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zakończyło ogółem 1171 osób w 7 dużych zespołów szkół, które kształcą absolwentów w następujących kierunkach1: 1) Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu: technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik, technik informatyk i ślusarz.

W

w/w

szkole

kształcą

się

także

uczniowie

w

liceum

ogólnokształcącym. 2) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Kazimierza Hołogi: technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik budownictwa. W klasach zawodowych m. in. w takich zawodach jak: fotograf, kucharz, sprzedawca, ogrodnik, malarz – tapeciarz, lakiernik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, fryzjer, murarz, dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, monter – mechatronik, cukiernik, piekarz, rzeźnik wędliniarz, stolarz, krawiec, tapicer, drukarz. W w/w szkole kształcą się także uczniowie w liceum profilowanym o usługowo- gospodarczym i socjalnym a także liceum ogólnokształcącym. 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu: technik administracji, technik ekonomista, technik informatyk, technik BHP, technik logistyk, technik organizacji usług gastronomicznych.

W w/w szkole kształcą się także uczniowie w liceum

ogólnokształcącym.

1

Na podstawie Tabeli 4.1 Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie nowotomyskim według szkół i zawodów w roku 2010 oraz przewidywani absolwenci w roku 2011


4) Zespól Szkół nr 1 im. St. Garczyńskiego w Zbąszyniu: w szkole kształcą się uczniowie w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym o profilu bezpieczeństwo publiczne. 5) Zespół Szkół nr 2 w Zbąszyniu: technik technologii odzieży, technik technologii drewna, technikum ekonomiczne, a w ramach zasadniczej szkoły zawodowych na kierunkach: fotograf, kucharz małej gastronomii, fryzjer, sprzedawca, rolnik, ogrodnik, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz, malarz – tapeciarz, lakiernik, blacharz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter – elektronik, złotnik – jubiler, cukiernik, piekarz, rzeźnik – wędliniarz, stolarz, koszykarz – plecionkarz i inne. 6) Zespól Szkół w Opalenicy: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik logistyk. W ramach zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie kształcą się w takich zawodach jak: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, malarz-tapeciarz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, fotograf, rolnik, tapicer i innych. W w/w szkole kształcą się także uczniowie w liceum ogólnokształcącym. 7) Zespól Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance: technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik hodowca koni, technik informatyk. W w/w szkole kształcą się także uczniowie w liceum profilowanym. Na terenie powiatu nowotomyskiego działają

także dwie szkoły wyższe. Są to:

Nauczycielskie Kolegium Nauczycielskie w Starym Tomyślu kształcące

nauczycieli

języka angielskiego i niemieckiego oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu – filia w Nowym Tomyślu kształcąca na dwóch kierunkach: pedagogika i administracja na poziomie licencjata.


Osoby

dorosłe maja także szanse podniesienia swoich kwalifikacji w czterech

szkołach niepublicznych: Niepublicznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Lwówku, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „EDUKACJA” w Opalenicy, Niepublicznej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Nowym Tomyślu oraz w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych SCE w Zbąszyniu. Na koniec roku 2010r. w rejestrze osób bezrobotnych przebywało 112 absolwentów w tym 63 kobiety z rocznika 2010. Najwięcej absolwentów kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu nowotomyskiego w roku 2010 odnotowano w zawodach2: Kod zawodu

2

Nazwa zawodu

Absolwenci którzy ukończyli szkołę w 2010r.

Bezrobotni Przewidywani absolwenci absolwenci zarejestrowani roku 2011 w PUP w 2010

"000000"

Bez zawodu

505

41

493

"331403"

Technik ekonomista

59

9

58

"522301"

Sprzedawca

48

8

69

"325509"

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

42

3

21

"722204"

Ślusarz

39

3

49

"311922"

Technik technologii drewna

34

1

23

"314207"

Technik rolnik

33

2

30

"351203" "343602" "334306"

Technik informatyk Muzyk Technik administracji

30 29 25

7 0 2

23 48 25

"752205"

Stolarz

25

1

13

"514101"

Fryzjer

24

5

33

"723103"

Mechanik pojazdów samochodowych

24

7

28

"713101"

Malarz - tapeciarz

20

1

22

"331402"

Technik agrobiznesu

19

0

8

"512002"

Kucharz małej gastronomii

19

4

29

Na podstawie Tabeli 4.2 Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie nowotomyskim w latach 2010 i 2011


"314203"

Technik hodowca koni

18

0

8

"311504"

Technik mechanik

17

1

9

"311924"

Technik technologii odzieży

17

3

0

17

1

7

17

3

10

Technik żywienia i gospodarstwa domowego Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

"322002" "712604" "264302"

Filolog - filologia obcojęzyczna

16

0

11

"314202"

Technik architektury krajobrazu

12

0

0

"522305"

Technik handlowiec

11

3

26

"233011"

Nauczyciel języka niemieckiego

9

0

13

"751201"

Cukiernik

9

0

8

8

0

11

7 7

1 1

5 6

"741203" "741103" "742114"

Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Monter mechatronik

Pośród zawodów, które nie kumulują bezrobocia wśród absolwentów należy wymienić takie zawody jak: - Muzyk, - Technik agrobiznesu, - Technik hodowca koni, - Filolog - filologia obcojęzyczna, - Technik architektury krajobrazu, - Nauczyciel języka niemieckiego, - Cukiernik, - Elektromechanik pojazdów samochodowych, - Murarz, - Lakiernik, - Cieśla, - Ogrodnik,


- Kamieniarz, - Drukarz, - Dekarz, - Posadzkarz, - Elektromechanik, - Monter – elektronik, - Piekarz, - Technik mechatronik. Poniżej zamieszczono tabele porównującą liczbę absolwentów w poszczególnych zawodach kończących szkołę w 2009 oraz 2010r.

Nazwa zawodu

Absolwenci 2009 r.

Absolwenci 2010r.

Różnica w liczbach:

000000

Bez zawodu

531

505

- 26

522301

Sprzedawca

81

48

- 33

331403

Technik ekonomista

40

59

19

311911

Technik technologii drewna

43

34

- 9

722204

Ślusarz

51

39

- 12

512002

Kucharz małej gastronomii

48

19

- 29

331402

Technik agrobiznesu

26

19

- 7

742204

Stolarz

54

25

- 26

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

48

24

- 24

322002

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

20

17

- 33

314207

Technik rolnik

36

33

- 3

314203

Technik hodowca koni

12

18

6

264302

Filolog – filologia obcojezyczna

0

26

26

343602

Muzyk

26

29

3

Kod zawodu


351203

Technik informatyk

9

30

21

W roku 2010 wyszło więcej niż w roku techników ekonomistów, techników hodowców koni, nauczycieli języka obcego, techników informatyków, muzyków. Biorąc pod uwagę stosunek bezrobotnych absolwentów ze szkół powiatu nowotomyskiego zarejestrowanych w PUP a liczbę absolwentów, którzy ukończyli szkolę na terenie powiatu w roku 2010 można dojść do wniosku że zawodami najbardziej generującymi bezrobocie wśród absolwentów są zawody: - Złotnik – jubiler– 100% zarejestrowanych absolwentów, - Blacharz samochodowy – 75% zarejestrowanych absolwentów, - Mechanik pojazdów samochodowych– 29,17% zarejestrowanych absolwentów, - Technik handlowiec– 27,27% zarejestrowanych absolwentów, - Technik informatyk– 23,33% zarejestrowanych absolwentów, - Kucharz małej gastronomii– 21,05% zarejestrowanych absolwentów, - Fryzjer– 20,83% zarejestrowanych absolwentów, - Technik technologii odzieży– 17,65% zarejestrowanych absolwentów, - Monter instalacji i urządzeń sanitarnych– 17,65% zarejestrowanych absolwentów, - Sprzedawca– 16,67% zarejestrowanych absolwentów, - Technik ekonomista– 15,25% zarejestrowanych absolwentów, - Elektryk– 14,28% zarejestrowanych absolwentów, - Monter mechatronik– 14,28% zarejestrowanych absolwentów, - Bez zawodu– 8,12% zarejestrowanych absolwentów, - Technik administracji–8% zarejestrowanych absolwentów, - Ślusarz– 7,69% zarejestrowanych absolwentów, Na podstawie tabeli 4.1 „Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie nowotomyskim według szkół i zawodów w roku 2010 oraz przewidywani absolwenci w roku 2011” dokonano także analizy poszczególnych szkół i zawodów z podziałem na typ szkół w których kształcą absolwentów.3

3

Na podstawie Tabeli 4.1 Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie nowotomyskim według szkół i zawodów w roku 2010 oraz przewidywani absolwenci w roku 2011


W roku 2010 na terenie powiatu nowotomyskiego w trzech zespołach szkół dorośli mieli możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych w szkołach policealnych dla dorosłych. Po Szkole Policealnej dla Dorosłych w Opalenicy przy Zespole Szkół zarejestrowało się 2 absolwentów kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy i 1 absolwent kierunku technik administracji, a po Szkole Policealnej dla Dorosłych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu

po 1

absolwencie wymienionych wyżej kierunków. Zarejestrowani absolwenci szkół policealnych stanowili 5,26% absolwentów tego typu szkół. Absolwenci szkół technicznych i liceów zawodowych rejestrujący się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu w roku 2010 to najczęściej absolwenci Zespołu Szkół RCKU w Trzciance po kierunku: technik informatyk (23,33%), technik ekonomista (18,18%) oraz technik rolnik (11,76%), absolwenci Technikum przy Zespole Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu po kierunku: technik handlowiec (27,27%) i technik ekonomista (13,51%)– w mniejszym stopniu dotyczy to absolwentów po kierunku technik mechanik.

Nazwa szkoły

Technikum przy Zespole Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu Technikum w Trzciance przy Zespole Szkół RCKU Szkoła Policealna dla Dorosłych w Opalenicy przy Zespole Szkół Technikum w Trzciance przy Zespole Szkół RCKU Technikum Zawodowe w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2 Technikum przy Zespole Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu Technikum w Trzciance przy Zespole Szkół RCKU Szkoła Policealna dla Dorosłych w Opalenicy przy Zespole Szkół

Kod

Nazwa

zawodu

zawodu

"522305"

Technik handlowiec

"351203" "325509" "331403" "311924" "331403" "314207" "334306"

Technik informatyk Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik ekonomista Technik technologii odzieży* Technik ekonomista Technik rolnik* Technik administracji

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2010

Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2010

11

3

27,27

30

7

23,33

10

2

20,00

22

4

18,18

17

3

17,64

17

1

13,51

17

2

11,76

15

1

6,66

(6):(5) w %


Wśród osób kończących licea profilowane i licea ogólnokształcące największy odsetek osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne zaobserwować można po Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi (26,92%), Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu (13,33%) i Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu (12,23%).

Nazwa szkoły

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opalenicy Liceum profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2010

Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2010

Kod

Nazwa

zawodu

zawodu

"000000"

Bez zawodu

26

7

26,92

"000000"

Bez zawodu

45

6

13,33

"000000"

Bez zawodu

139

17

12,23

"000000"

Bez zawodu

21

0

8,78

"000000"

Bez zawodu

46

2

4,34

(6):(5) w %

Z kolei największy odsetek bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych rejestruje się po Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi po kierunkach: blacharz samochodowy ( 100%), a ponadto po uzyskaniu zawodu: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych czy kucharz,

po Zasadniczej Szkole

Zawodowej w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2 w zawodach: blacharz samochodowy i złotnik – jubiler (po 100%), mechanik pojazdów samochodowych , fryzjer, kucharz małej gastronomii, oraz po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opalenicy przy Zespole Szkół w zawodach: mechanika pojazdów samochodowych oraz montera instalacji i urządzeń sanitarnych.

Nazwa szkoły

Kod

Nazwa zawodu

Absolwenc

Bezrobotni


zawodu

Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2 Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi

2

2

100

"721306"

Blacharz samochodowy*

1

1

100

"731305"

Złotnik - jubiler*

2

2

100

"722204"

Ślusarz*

5

3

60

"723103"

Mechanik pojazdów samochodowych*

10

4

40

"512002"

Kucharz małej gastronomii*

8

3

37,5

3

1

33,33333

4

1

25

17

4

23,52941

10

2

20

11

2

18,18182

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opalenicy przy Zespole Szkół

"712604"

Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2 Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi

(6):(5) w %

Blacharz samochodowy*

"723103"

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszyniu przy Zespole Szkół nr 2

absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2010

"721306"

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opalenicy przy Zespole Szkół

Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi Zasadnicza szkoła zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra K. Hołogi

i, którzy ukończyli szkołę w roku 2010

"514101" "712604" "723103"

Mechanik pojazdów samochodowych* Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Fryzjer* Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Mechanik pojazdów samochodowych*

"522301"

Sprzedawca*

35

6

17,14286

"741103"

Elektryk*

6

1

16,66667

"742114"

Monter mechatronik*

7

1

14,28571

"512002"

Kucharz małej gastronomii*

7

1

14,28571

"514101"

Fryzjer*

7

1

14,28571

"522301"

Sprzedawca*

7

1

14,28571

"713101"

Malarz tapeciarz*

9

1

11,11111

"752205"

Stolarz*

9

1

11,11111


Analizując powyższe dane można dojść do następujących wniosków: 1)

ilość zarejestrowanych bezrobotnych jest proporcjonalna do ilości absolwentów kończących szkołę. Im więcej absolwentów kończy dany kierunek, tym więcej ich figuruje w rejestrze osób bezrobotnych. I tak osób kończących liceum ogólnokształcące i liceum profilowane było 505, a zarejestrowało się w urzędzie pracy 41 tj. 36,60 % wszystkich rejestrujących się w tym roku absolwentów, zawód sprzedawcy uzyskało 48 osób a zarejestrowało się 8 osoba, mechaników pojazdów samochodowych ukończyło szkołę 24, a zarejestrowało się w PUP 7.

2)

Nastąpiło

niewielkie

zmniejszenie

się

ilości

absolwentów

szkół

ogólnokształcących w roku 2010, w stosunku do roku 2009 w liceum ogólnokształcącym z 531 osób do 505. 3)

W roku 2010 zmalała generalnie liczba absolwentów zarejestrowanych na koniec roku, w stosunku do roku ubiegłego – z 145 osób do 112, jednakże biorąc pod uwagę procent absolwentów danego rocznika to kwota ta jest prawie taka sama- w roku 2009 było to 10,66% ogółu absolwentów zarejestrowanych w PUP, a w 2010- 9,46%.

4)

W roku 2009 mury szkól policealnych i średnich zawodowych opuściło 28,16%, liceów ogólnokształcących 39,24% a zasadniczych szkól zawodowych 32,60%. a w roku 2010 – szkoły wyższe opuściło 2,13% absolwentów, szkoły policealne i średnie zawodowe ukończyło 31,17% absolwentów, licea ogólnokształcące – 43,13% absolwentów, a zasadnicze szkoły zawodowe -23,57% absolwentów.

5)

Mimo że liczba absolwentów liceum ogólnokształcącego w roku 2010 zmalała o 4,89 % z 531 osób do 505 to biorąc pod uwagę pozostałe typy szkół w których kształcą się uczniowie prawie połowa absolwentów rocznika 2010 z terenu powiatu nowotomyskiego (43,13%) ukończyła liceum ogólnokształcące lub liceum profilowane. Mimo wszystko ta ogromna liczba absolwentów nie posiadająca wyuczonego zawodu nie trafia na rynek pracy. Wielu z nich bowiem decyduje się na dalszą naukę czy to w szkołach policealnych czy na studiach. Z drugiej strony nawet rosnąca w powiecie nowotomyskim stopa bezrobocia nie powoduje tego, iż osoby te pozostają długo bezrobotne zostają bardzo szybko przyjęte do pracy przez pracodawców z pominięciem rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

6)

Bezcelowe wydaje się kształcenie w takich zawodach jak: - Bez zawodu – 41 zarejestrowanych absolwentów,


- Technik ekonomista – 9 zarejestrowanych absolwentów, - Sprzedawca – 8 zarejestrowanych absolwentów, - Technik informatyk – 7 zarejestrowanych absolwentów, - Mechanik pojazdów samochodowych – 7 zarejestrowanych absolwentów, - Fryzjer – 5 zarejestrowanych absolwentów, - Kucharz małej gastronomii – 4 zarejestrowanych absolwentów, - Technik technologii odzieży – 3 zarejestrowanych absolwentów, - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 zarejestrowanych absolwentów, - Technik handlowiec – 3 zarejestrowanych absolwentów, - Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 3 zarejestrowanych absolwentów, - Blacharz samochodowy – 3 zarejestrowanych absolwentów, - Ślusarz – 3 zarejestrowanych absolwentów, - Technik rolnik – 2 zarejestrowanych absolwentów, - Technik agrobiznesu – 0 zarejestrowanych absolwentów, - Technik hodowca koni - 0 zarejestrowanych absolwentów, - Muzyk – 0 zarejestrowanych absolwentów, gdyż w tych zawodach do urzędu pracy nie napływają oferty pracy lub pojawia się ich zdecydowanie za mało. 7)

Analiza zawodów deficytowych w powiecie nowotomyskim wskazuje zawody, które są najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku pracy. Dlatego też należy uwzględnić zawody deficytowe przy ewentualnych planach zmiany kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Poniżej zamieszczono zawody najbardziej deficytowe w powiecie nowotomyskim:

Technik prac biurowych Portier Kierowca ciągnika siodłowego Stolarz budowlany Opiekunka dziecięca Sprzedawca w branży spożywczej Meliorant Księgowy Elektryk Nauczyciel języka angielskiego Sprzedawca w stacji paliw Pracownik ochrony fizycznej bez licencji


Tynkarz Robotnik placowy Przedstawiciel handlowy Sprzątaczka biurowa Robotnik drogowy 8)

Należałoby zastanowić się nad możliwością częściowego dostosowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie nowotomyskim do rynku transportowego ( w związku z bliskością autostrady A2 i granicy) jak również budowlanego ( w związku z dużą ilością nowopowstających domów i wyjazdem części specjalistów z tej dziedziny za granicę).

Opracowała: Karolina Witucka – doradca zawodowy II stopnia

/monitoring%20%202010%20czes  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/7157c145-8c28-4a4c-9b08-660dff371748/monitoring%20%202010%20czesc%20II.doc