Page 1

INFORMACJE

O

PLANOWANYM

EGZAMINIE

UMOŻLIWIAJĄCYM

UZYSKANIE ŚWIADECTWA, DYPLOMU, ZAŚWIADCZENIA, OKREŚLONEGO UPRAWNIWNIA

LUB

TYTUŁU

ZAWODOWEGO

ORAZ

LICENCJI

NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA DANEGO ZAWODU* /wypełnia instytucja egzaminującą lub wydająca licencje/ 1. Nazwa instytucji:…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. 2. Adres ………………………………………………………………………………………… 3. Nr tel. / faxu / e-mail ………………………………………………………………………… 4. Nazwa egzaminu/licencji*……………………………. ……………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. 5. Rodzaj świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, określonych uprawnień , tytułu zawodowego lub licencji, które otrzymuje wnioskodawca po zdaniu egzaminu …………………………. ……………………………………………………………………………………………… 6. Wymagania stawiane kandydatom …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… 7. Termin egzaminu/licencji*…………………………………………………………………. 8. Miejsce odbywania egzaminu/licencji*……………………………………………………… 9. Całkowity koszt …………………………………………………………………………….. 10. Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………. 11. Nazwisko osoby wyznaczonej do udzielania informacji ………………………………….. 12. REGON………………………………NIP…………………………………………………

…………………………………………… Data, podpis i pieczątka przedstawiciela instytucji

* - niepotrzebne skreślić

Informacja%20instytucji%20szkol%C4%85cej201101171043  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/92e64c5b-fa49-453d-9899-e9c4b5d6b275/Informacja%20instytucji%20szkol%C4%85cej201101171043.doc

Informacja%20instytucji%20szkol%C4%85cej201101171043  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/92e64c5b-fa49-453d-9899-e9c4b5d6b275/Informacja%20instytucji%20szkol%C4%85cej201101171043.doc

Advertisement