Page 1

Zarządzenie nr 23/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie zasad refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną z dnia 01 października 2009 r. Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) §1 Użyte w Zasadach pojęcia oznaczają: 1. osoba samotnie wychowująca dziecko – jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osoba, w stosunku do której orzeczono sądownie prawomocną separację lub osoba, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub osoba, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności; 2. osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą wnioskującą lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym; 3. zatrudnienie – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą; 4. inna praca zarobkowa – wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. 5. minimalne wynagrodzenie za pracę – kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługująca za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ogłaszana na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2004 r. nr 200, poz. 1679, i nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314) §2 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną jest świadczeniem fakultatywnym i podlega limitowaniu w ramach środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu. §3 1. Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną można dokonać tylko osobie bezrobotnej samotnie wychowującej dziecko lub dzieci do lat 7 lub sprawującej opiekę nad osobą zależną, jeżeli:  podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub,  została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie. 2. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną przysługuje przez okres:  do 6 miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, jeżeli bezrobotny został skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie. 3. Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną dokonuje się po udokumentowaniu poniesionych kosztów, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla osób bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na każde dziecko do lat 7 lub osobę zależną, na opiekę których poniesiono koszty. 4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną przysługuje osobie wymienionej w ust. 1 pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, można wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną. 1/2


§4 1. Ubiegający się o przyznanie refundacji poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, pok. 10 wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz z załącznikami, tj.:  aktem urodzenia dziecka;  dokumentem poświadczającym stan cywilny wnioskodawcy, lub prawomocnym orzeczeniem sądu o separację, lub zaświadczeniem z zakładu penitencjarnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez współmałżonka;  dokumentem potwierdzającym stan zdrowia osoby zależnej – zapis świadczący, że osoba jest zależna (w przypadku refundacji kosztów opieki nad osoba zależną);  dokumentem potwierdzającym ponoszenie kosztów na opiekę nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osoba zależną (np. zaświadczenia z przedszkola)  umową o pracę lub umową cywilno-prawną (w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) 2. Zwrotu kosztów opieki dokonuje się za okresy miesięczne, na podstawie złożonego wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia), wraz z:  dokumentem potwierdzającym poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną (np. rachunek za przedszkole)  zaświadczeniem od Pracodawcy o przepracowaniu danego miesiąca i uzyskanym wynagrodzeniu (w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) W/w wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, pok. 10, do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy. §5 1. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osoba zależną następuje na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron. 3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do lat 7 / osobą zależną dokonywana jest na rachunek bankowy wnioskodawcy, w terminie ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu kompletnego wniosku o refundację wraz z załącznikami. Nie złożenie w/w wniosku spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia 4. Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się dzieląc miesięczną kwotę poniesionych kosztów przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie za który świadczenie przysługuje. 5. W przypadku przerwania przez wnioskodawcę zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub uzyskania przychodu przekraczającego minimalne wynagrodzenie za pracę Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu wstrzymuje wypłatę świadczenia. §6 1. Traci moc Zarządzenie nr 6/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w sprawie zasad refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną z dnia 25 października 2007 r. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2009 r.

......................................................................................... (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy)

2/2

/Zarządzenie%20Dyrektora%20  
/Zarządzenie%20Dyrektora%20  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/bedcd328-a624-4446-a6e5-71a725c69939/Zarządzenie%20Dyrektora%20Powiatowego%20Urzędu%20Pracy%20w%20Nowym%...

Advertisement