Page 1

Załącznik nr 1 do wniosku w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych PROGRAM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH 1. Nazwa i adres pracodawcy: ................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 2. Reprezentowany przez: ...................................................................................................... 3. Forma przygotowania zawodowego dorosłych i czas trwania: -

Przyuczenie do pracy dorosłych (3 do 6 miesięcy): ....................................... miesięcy

-

Praktyczna nauka zawodu dorosłych (12 do 18 miesięcy): ............................. miesięcy

4. Nazwa i kod cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacją zawodów z specjalności dla potrzeb rynku pracy: .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

5. Wykaz zadań zawodowych oraz wymiar godzin przewidzianych do realizacji u pracodawcy w zakresie nabywania umiejętności praktycznych (co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych) : Lp

Wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy

RAZEM GODZIN

Wymiar godzin


6. -

-

Proponowany wymiar czasu pracy: Liczba godzin zegarowych dziennie: .................................................................................. Liczba godzin zegarowych tygodniowo: ............................................................................. Godziny pracy: .................................................................................................................... Z uwagi na charakter pracy w zawodzie ............................................................... wnioskuję o wyrażenie zgody na realizację stażu (zaznaczyć właściwe): □ w systemie pracy zmianowej □ w porze nocnej □ w niedzielę i święta

(Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo, program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej. Może być wyrażona zgoda na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej)

7. Wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

8. Miejsce nabywania umiejętności praktycznych przez uczestnika przygotowania zawodowego

dorosłych u pracodawcy (nazwa. adres i nazwa komórki organizacyjnej*): ..................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ......................... 9. Miejsce zdobywania przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań zawodowych: - u pracodawcy (nazwa, adres i nazwa komórki organizacyjnej*): ............................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. * w przypadku braku wyodrębnionych komórek organizacyjnych proszę wpisać „nie dotyczy”

-

w instytucji szkoleniowej wskazanej przez pracodawcę (nazwa i adres instytucji szkoleniowej wpisanej do rejestru we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy): .............. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

10. Wymagania stawiane uczestnikom przygotowania zawodowego dorosłych: - Poziom wykształcenia: ......................................................................................................... - Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne: ....................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 11. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:........................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 12. Sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych: ............................................................................................................................


.............................................................................................................................................. .................. 13. Szczegółowy plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin: (nabywanie umiejętności teoretycznych w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu przygotowania zawodowego dorosłych) Lp

Tematy zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin

RAZEM GODZIN 14. Wymiar nieobecności na zajęciach przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiający uczestnikom realizację programu, wyrażony udziałem procentowym maksymalnej dopuszczalnej liczby godzin nieobecności na zajęciach w stosunku do całkowitej liczby godzin przewidzianej programem: -

Zajęcia teoretyczne – dopuszczalna liczba godzin nieobecności wynosi ......... godzin, co stanowi .........% całkowitej liczby godzin zajęć przewidzianych programem;

-

Zajęcia praktyczne - dopuszczalna liczba godzin nieobecności wynosi ......... godzin, co stanowi .........% całkowitej liczby godzin zajęć przewidzianych programem.

15. Program przygotowania zawodowego dorosłych został opracowany przez: Imię i nazwisko .................................................................................................................... Wykształcenie/wykonywany zawód/zajmowane stanowisko ............................................... .............................................................................................................................................. Na podstawie ....................................................................................................................... ............................................................ (miejscowość i data)

................................................ (podpis i pieczęć pracodawcy)

UWAGA: 1. Program przygotowania zawodowego dorosłych może zawierać wykaz materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć, w szczególności umożliwiających kształtowanie umiejętności zgodnych z


2. 3. 4.

5.

wymaganiami pracodawców, w tym dotyczących wprowadzania nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii. Program przygotowania zawodowego dorosłych może mieć strukturę modułową. Program przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu powinien uwzględniać w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie. Program przyuczenia do pracy dorosłych powinien uwzględniać w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne na stronie: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Wersja elektroniczna modułowych programów do kształcenia zawodowego (dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego) oraz pakietów edukacyjnych do zawodów dostępna jest na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce „Programy modułowe i pakiety edukacyjne”. W przypadku kilku różnych stanowisk - dla każdego stanowiska należy sporządzić osobny program przygotowania zawodowego dorosłych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy: 1. Sprawdzono pod względem merytorycznym:

...................................................... (data i podpis pracownika PUP)

2. Program przygotowania zawodowego dorosłych w formie .................................................. został zaakceptowany/ nie został zaakceptowany przez Powiatowy Urząd Pracy

..................................................... (Dyrektor PUP)

Program%20przygotowania%20zawodowego%20doros%C5%82ych201101041411  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/de3f2fea-e76d-455c-a7dc-fe2365bc810a/Program%20przygotowania%20zawodowego%20doros%C5%82ych201101041411.d...

Advertisement