Page 1

..................................................... dn. ................................

...................................................... (p i e c z ą t k a p r a c o d a w c y )

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ROZLICZENIE kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych przy robotach publicznych Na podstawie § 3 pkt. 11 umowy nr ............................. zawartej w dniu ....................................... pomiędzy ......................................................................................................................................... (n a z wa p ra c o d a wc y, a d r e s )

........................................................................................................................................................... a Starostą Nowotomyskim w zakresie organizacji i finansowania robót publicznych, proszę o zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia następujących osób: Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Za okres

Kwota w tym: kwota wynagrodzenia - zasiłku podlegająca chorobowego refundacji w zł.

RAZEM:

1/2


1. Obliczenie kwoty kosztów podlegających refundacji: - wynagrodzenie

........................................... zł.

- zasiłek chorobowy

........................................... zł.

- składka ZUS

............................................ zł.

RAZEM:

zł.

(słownie ......................................................................................................................................zł.) Przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy proszę przekazać na nasze konto w ................................................................... nr .................................................................................................................... Załączniki: ......................... szt. 1. Kopia listy płac oraz potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia. 2. Kopia listy obecności. 3. Kopie dokumentów potwierdzających niezdolność do pracy. 4. Kopie deklaracji DRA za rozliczany miesiąc wraz z kopiami przelewów do ZUS. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

.............................................................. (podpis głównego księgowego)

............................................................................... (podpis pracodawcy)

Adnotacje Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu Sprawdzono pod względem merytorycznym w dniu .....................................

......................................... (p o d p i s )

Sprawdzono pod względem rachunkowym w dniu .....................................

......................................... (p o d p i s )

Przekazano na konto wnioskującego w dniu ....................................................

2/2

Rozliczenie%20koszt%C3%B3w%20zatrudnienia%20os%C3%B3b%20bezrobotnych%20w%20ramach%20rob%C3%B3t%20pub  
Rozliczenie%20koszt%C3%B3w%20zatrudnienia%20os%C3%B3b%20bezrobotnych%20w%20ramach%20rob%C3%B3t%20pub  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/98df64a7-ac03-4dd3-aa12-487438045723/Rozliczenie%20koszt%C3%B3w%20zatrudnienia%20os%C3%B3b%20bezrobotnyc...

Advertisement