Page 1

PRZYJMOWANIE KRAJOWYCH OFERT PRACY Powiatowy urząd pracy przyjmuje do realizacji krajowe oferty pracy, jeżeli jej zgłoszenie zawiera dane wymagane oraz gdy pracodawca nie zgłosił tej oferty do innego powiatowego urzędu pracy. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. Pracodawcy chcący zgłosić krajową ofertę pracy wypełniają formularz zgłoszenia oferty pracy i dostarczają do Urzędu Pracy: 1. osobiście, 2. telefaksem, 3. pocztą elektroniczną, 4.

za pośrednictwem poczty.

UDOSTĘPNIANIE OFERT PRACY krajowe oferty pracy są umieszczane na tablicy w siedzibie urzędu pracy, umieszczane na stronie internetowej urzędu pracy www.pupnt.pl, przekazywane do CBOP, przekazywane do upowszechnienia w siedzibach innych powiatowych urzędów pracy zgodnie ze wskazaniem pracodawcy; 5. Informacji dotyczących ofert pracy udzielają również pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i lider Klubu Pracy podczas szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęć aktywizacyjnych. 1. 2. 3. 4.


GIEŁDY PRACY, TARGI PRACY Giełdy pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2011 roku zorganizował 2 giełdy pracy: 1. 23.02.2011 r. - dla firmy INTERGROCLIN AUTO SA Karpicko, ul. Jeziorna 3 – (dowóz

z

miejscowości

Zbąszyń

i

okolic

zapewniał

pracodawca)

– oferta nr 11/0057 – stanowisko: szwaczka (szycie poszyć samochodowych) 2. 01.03.2011 r. - dla firmy Grupa HUNTERS sp. z o.o. Grodzisk Wlkp, ul. Bukowska 114 (praca w Nowym Tomyślu) – oferta nr 11/0030 – stanowisko: pracownik ochrony mienia i osób Targi pracy: 25.05.2011 r. - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu uczestniczył w Targach Przedsiębiorczości i Pracy organizowanych we współpracy z

Wielkopolską

Wojewódzką Komendą OHP - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nowym Tomyślu, a skierowanych w szczególności do młodzieży poszukującej pracy.


OFERTY PRACY, SKIEROWANIA DO PRACY – I – IX/ 2011 R. Pozyskane oferty pracy: 698 Oferty stażu: 149

Liczba wydanych skierowań: 1. Na staże: 228 2. Do pracy niesubsydiowanej: 882 3. Inne: -

prace interwencyjne - 95,

-

roboty publiczne - 7,

-

prace społecznie użyteczne - 23


PRACOWNICY PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 1. Julia Ruta – pośrednik pracy I stopnia – licencja P-I/pup/22/11/15 z dnia 27.06.2011 2. Małgorzata Jokś – pośrednik pracy I stopnia licencja nr P/pup/66/2005/15 z 13.05.2005 r. 3. Natalia Panek – pośrednik pracy I stopnia – licencja nr P-I/pup/10/11/15 z 22.03.2011 4. Aleksandra Gwiazda – pośrednik pracy – licencja nr P-I/pup/30/2010/15 z 30.08.2010 5. Daria Łuczak – lider Kluby Pracy 6. Karolina Witucka – doradca zawodowy II stopnia – licencja nr D-II/pup/01/2009/15 z 19.03.2009 7. Karolina Gabryelczyk –doradca zawodowy - stażysta

ZG%C5%81OSZENIE%20KRAJOWEJ%20OFERTY%20PRACY201208071216  
ZG%C5%81OSZENIE%20KRAJOWEJ%20OFERTY%20PRACY201208071216  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/7307725f-f8ff-43ac-b043-4c96dffdf8b5/ZG%C5%81OSZENIE%20KRAJOWEJ%20OFERTY%20PRACY201208071216.doc

Advertisement