Page 1

NOWINY z GMINY BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

ZGORZELEC

Białogórze • Gozdanin • Gronów • Jędrzychowice • Jerzmanki • Kostrzyna • Koźlice Koźmin • Kunów • Łagów • Łomnica • Niedów • Osiek Łużycki • Pokrzywnik • Przesieczany Radomierzyce • Ręczyn • Sławnikowice • Spytków • Tylice • Trójca • Żarska Wieś magazyn BEZPŁATNY ISSN 2450-4750

PAŹDZIERNIK 2019 (NR 48)

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zgorzelec

Inauguracja budowy systemu sieci dystrybucyjnejStrona 7 

IX Marsz Sybiracki Ziemi Zgorzeleckiej

VI Spotkanie Integracyjne pn. „Smaki Rybne”

Strona 8-9Strona 13


Nasza gmina

Fot. Pixabay

Zakaz palenia odpadów w piecach i kotłowniach domowych

W

ójt Gminy Zgorzelec przypomina wszystkim mieszkańcom gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami jest zagrożone karą aresztu lub grzywny. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. Pracownicy Urzędu Gminy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli w  w/w  zakresie i  takowe kontrole będą przeprowadzane sukcesywnie. Uprawnienia kontrolne posiada również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Bezwzględny zakaz palenia w piecach obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z  tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i  lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Bezwzględny zakaz palenia dotyczy również chemikaliów oraz opakowań z tworzyw sztucznych. W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier i  opakowania z  papieru, tekturę i  opakowania

z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej. Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec, odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne. Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowane w Żarskiej Wsi , Radomierzycach oraz Jerzmankach. Na wskazanych obiektach można bezpłatnie oddać m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble. Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, zwierzęta domowe powietrze, wodę i glebę a więc zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy. Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania i w rezultacie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. itp. Omawiane substancje uszkadzają płuca, drażnią drogi oddechowe a także powodują wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w  przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina a w konsekwencji także do pożaru budynku albo zaczadzenia.

Wydawca: PIRMAKS Sp. z o.o. z siedzibą w  Pieńsku Redakcja: 59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 14/42 Redaktor Naczelny: Mariola Kochanowska - Stępień Druk: Drukarnia TOP DRUK

2

NOWINY z GMINY Wrzesień 2019 e-wydanie: www.issuu.com/nowinyzgminy

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl


Nasza gmina

XV edycja Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Gmina Zgorzelec w czołówce Gmin Wiejskich w Polsce Podczas finałowej gali Rankingu Samorządów 2019 w Muzeum Historii Żydów Polskich w  Warszawie wręczone zostały wyróżniania pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju najlepszym miastom i gminom w Polsce. Ranking jest jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych zestawień oceniających prowadzoną przez lokalne władze politykę rozwoju. Jest tak skonstruowany, by premiować stałe postępy w różnych dziedzinach. Stąd zwycięzcami zostają nie tyle najbogatsze samorządy, które mogą pozwolić sobie na duże wydatki, ile realizujące przemyślaną strategię rozwoju. Takie, które stawiają przed sobą określone cele, mają pomysł, jak je osiągnąć, i są konsekwentne w swoich działaniach, co widać po namacalnych dla mieszkańców efektach. Nad rankingiem czuwa Kapituła pod przewodnictwem byłego premiera RP prof. Jerzego Buzka. W trakcie gali przypomniano, że samorządy często walczą o wsparcie ze strony rządu, domagają się większego finansowania, czy protestują przeciwko ograniczaniu kompetencji. Efekty są różne, ale najważniejsza jest przemyślana strategia działania i wrażliwość na potrzeby mieszkańców wspólnoty. Ranking opiera się w  pierwszej kolejności na twardych, rzetelnie zebranych i zestawionych ze sobą danych finansowych. Ale także na ankietach, których wiarygodność można sprawdzić. Ranking ma też jasny podział na: miasta na prawach powiatu, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. To ważne, bo każda z tych trzech grup ma własne specyficzne warunki i one są uwzględniane. Jak co roku, także w  tegorocznej edycji rankingu wyróżniono samorządy w  trzech kategoriach. W  kategorii gmin wiejskich ogłoszono „złotą 100” samorządów, które uzyskały najwyższą ocenę obliczaną po analizie sprawozdań

finansowych, inicjatyw lokalnych i informacji GUS. Gmin wiejskich w Polsce jest ponad 1.500, zatem w tej kategorii rywalizacja jest bardzo duża i zajęcie każdego miejsca w „złotej setce” ma szczególną wartość. Wśród gmin wiejskich, w  bieżącym roku w  czołówce znalazło się osiem gmin rodem z  Dolnego Śląska. Na 57 miejscu w Polsce sklasyfikowano Gminę Zgorzelec doceniając twardą politykę inwestycyjną, konsekwencję w działaniach i poprawę warunków życia mieszkańców. Tym razem wyprzedziliśmy tak mocną finansowo gminę Kobierzyce sklasyfikowaną na 64 pozycji. Wśród gmin z Dolnego Śląska jesteśmy na czwartej pozycji. Słowem to duże uznanie i podkreślenie mocnych stron naszej gminy. Ranking samorządów zmienia się, jak twierdzi prof. Jerzy Buzek „ale my nadążamy za zmianami. Same kryteria modyfikujemy. W  ten sposób reagujemy na rozwój samorządności. Najpierw najważniejsze dla nas były inwestycje komunalne, bo tego nam w terenie brakowało najbardziej jeszcze dwie dekady temu. Później skupialiśmy uwagę na inwestycjach w ogóle – gdy nadeszły środki unijne. Potem doszły innowacyjność i wprowadzanie nowych metod zarządzania, cyfryzacja i komputeryzacja. Teraz komfort życia mieszkańców stał się najważniejszy. Czyli ranking zmienia się wraz z samorządami ale też wraz z tym, czego oczekują obywatele. Kiedyś chcieli mieć „pociągniętą” wodę, ścieki odprowadzane pod ziemią i działające latarnie na ulicach. A dziś? Liczy się współodpowiedzialność za swój region, osiedle. Dostęp do innowacji, w tym tych społecznych. Dzisiaj istotne jest to, że mimo zmiany kryteriów wiele miejscowości pozostaje nadal na mapie tych najlepszych w rankingu, spełniających oczekiwania mieszkańców. Choć oczywiście są i takie, które spadły w  dół. Pamiętajmy też, że samorządy startowały z  różnego poziomu. Niektóre mogły od początku korzystać z finansowania, które dla innych nie było dostępne. Ale tu właśnie najważniejsza jest dynamika zmian miejsca w rankingu. Wiem, jak bardzo dumni są samorządowcy, ale też sami mieszkańcy, z przesunięcia swojego miasta czy wsi z nieco odległej pozycji do czołówki.” Cieszy zatem fakt, że jesteśmy już od lat w  czołówce Polskiej, że choć żyjemy na skraju kraju zauważalne są nasze działania, a  mieszkańcy naszej wspólnoty żyją w  coraz lepszych warunkach. Dzisiaj potrzebna jest nam większa aktywność organizacji pozarządowych, rad sołeckich i  samych mieszkańców. Ważny jest Wasz udział w spotkaniach, na których dzielone są środki z funduszu sołeckiego, w spotkaniach, gdzie wybierane są władze sołectwa, czy w  imprezach okolicznościowych organizowanych dużym wysiłkiem gminnych jednostek organizacyjnych Sołtysów i Rad Sołeckich. Piotr Machaj Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

3


Aktualności

Złote Gody Państwa Chromicz

W

piątek 13 września 2019 r. w  Urzędzie Gminy Zgorzelec swoje Złote Gody świętowali Państwo Anna i  Edward Chromicz z  Osieka Łużyckiego. Za każdym razem z niemałym wzruszeniem wszyscy uczestnicy są świadkami powrotu do wydarzeń sprzed ponad pół wieku, kiedy to przyszli małżonkowie poznali się i  zawarli związek małżeński, a  przez kolejne lata wypełniali przysięgę małżeńską, trwając ze sobą zarówno w chwilach szczęśliwych jak i momentach trudnych, wymagających wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego był okazją do uhonorowania Państwa Chromicz. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, który życzył jubilatom długich i pogodnych lat życia w dobrym zdrowiu i szczęściu, w poczuciu zasłużonego zadowolenia z owoców pracowitego życia oraz niegasnącej miłości. Na jubileuszu pojawiła się także rodzina jubilatów i Radna Jadwiga Traczyk z Osieka Łużyckiego. Na zakończenie uroczystości nie zabrakło bukietu kwiatów, prezentów i symbolicznej lampki szampana.

Umowa na budowę świetlicy w Tylicach podpisana Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach” mająca na celu bezpośredni rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w  miejscowości Tylice. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Tylice. Efektem operacji będzie zwiększona liczba korzystających ze świetlicy wiejskiej i jest odpowiedzią na potrzeby i  oczekiwania społeczności lokalnej”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako operacji typu „Inwestycje w  obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obpaździernika br. w  Urzędzie Gminy Zgorzelec Dyrek- szarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów tor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Ra- Wiejskich na lata 2014-2020. domierzycach Małgorzata Korelin podpisała umowa na budowę Świetlicy Wiejskiej w Tylicach. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm P.B.W-I. Secundo Fors Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu i Max Energy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przewidywany czas zakończenia budowy 29.05.2020 r.

2 4

NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019


Aktualności

VI Spotkanie Integracyjne pn. „Smaki Rybne”

S

potkanie jest inicjatywą łagowskiego zespołu ludowego „Górnołużyckie Błękitne Kamizelki”, które nie tylko świetnie śpiewają równie pysznie gotują. Spod ich wytrawnej ręki jak sama nazwa imprezy wskazuje wychodzą nietuzinkowe potrawy rybne. Jest to również okazja do posłuchania kapel ludowych, które licznie przyjeżdżają na gościnne występy. 5 października br. na Łagowskim Obiekcie Sportowym „ŁOŚ” w Łagowie odbyło się VI Spotkanie Integracyjne pn. „Smaki Rybne” zorganizowane przez Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z  Łagowa przy wsparciu Gminy Zgorzelec, Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w  Radomierzycach, Powiatu Zgorzeleckiego. Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości m.in.: władze samorządowe Gminy Zgorzelec, Powiatu Zgorze-

leckiego oraz zaproszone zespoły. prowadzący przedstawił w krótkich słowach program wydarzenia. Po części oficjalnej zaprezentowano zespoły ludowe. Obok organizatorów - Górnołużyckich Błękitnych Kamizelek w  trakcie biesiady swoimi występami umilały spotkanie zespoły: - Tacy Sami, - Zagajnik Wykroty, - Gościszowianki, - Herbuty, - Podolanie, Na stołach w  większości królowały, jak nazwa imprezy wskazuje potrawy rybne. Przy tak licznie przybyłych zespołach i  zróżnicowanej muzyce nie sposób było usiedzieć na miejscu, parkiet szybko się zapełnił, zabawie nie było końca.

Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

5


Aktualności

Inauguracja budowy największego systemu sieci dystrybucyjnej

W

piątek 19 września br. w  Ręczynie na terenie Gminy Zgorzelec, ruszyła budowa największego w Polsce, inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych. Cały projekt składa się z dwóch części. Inwestorem projektu sieci energetycznej jest spółka Gepol Dystrybucja, natomiast farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy aż 55 MW – OZE Holding. Oba podmioty należą do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster). Inwestycja obejmuje budowę inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia aż 55 MW mocy z  zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz budowę GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV, w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o  mocy 28 MW. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, zarządowi ZKlastra udało się stworzyć, w Ręczynie i na terenie całego

powiatu zgorzeleckiego, wyjątkowe warunki dla ożywienia biznesu. Podkreślić należy duży potencjał tego obszaru do budowy energetyki odnawialnej. Jego położenie sprzyja również rozwojowi innowacyjności oraz wymianie myśli technologicznej i konsultacji najnowszych rozwiązań z przedsiębiorcami i placówkami naukowymi w całej Europie.

Otwarcie klastrowej instalacji fotowoltaicznej w Jerzmankach

Klastry Energii powstają w celu rozwijania lokalnych źródeł energii odnawialnej. Zgorzelecki Klaster w  ramach współpracy z samorządami – w tym wypadku z Gminą Zgorzelec, ufundował Instalację Fotowoltaiczną dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach. Uroczyste otwarcie odbyło się 4 października br. przy udziale Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja, przedstawicieli władz samorządowych z gmin i miast terenu powiatu oraz władz Powiatu Zgorzeleckiego.

Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego

W ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego. Jego głównym zadaniem jest współpraca z Komisją Europejską. W  piątek 6

NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019


Aktualności 4 października, przedstawiciele władz samorządowych z obszaru działalności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), podpisali porozumienie, na bazie którego powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego. Inicjatorem porozumienia jest Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego. Rolą Komitetu będzie działanie na rzecz transformacji regionu węglowego, zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego, przy współpracy z Komisją Europejską w ramach „Platform for Coal Regions in Transition”. Dokument powołanie Komitetu podpisali: Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki Wojciech Błasiak – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyna Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzeleckiego Rafał Gronicz – Burmistrz Zgorzelca Robert Łężny – Burmistrz Zawidowa Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików Mariusz Wieczorek – Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Albert Gryszczuk – prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju W najbliższym czasie do sygnatariuszy dołączy jeszcze Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – Jan Magda Zgodnie z założeniami Komitet służyć ma interesowi publicznemu, przede wszystkim poprzez wzmacnianie działań służących tworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach górniczych. Dzięki współpracy w ramach ZKlastra, będąc jego członkami, samorządy deklarują otwarcie się na nowe możliwości rozwojowe, transformację systemu energetycznego oraz transfer ekologicznych innowacji. Jednym z  najważniejszych zadań, do których powołany został Komitet, jest koordynowanie pozyskiwania i  wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na cele związane z  transformacją obszaru węglowego. Komisja Europejska ma docelowo przeznaczyć blisko 5 mld. Euro na transformację m.in. takich terenów jak obszar Worka Turoszowskiego.

Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z wyróżnieniem!

W

dniach 20-22 września br. w  Międzyzdrojach odbył się XVII Spotkanie Artystyczne Seniorów. Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z  Łagowa otrzymały wyróżnienie Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach! Festiwal rozpoczął się od barwnego, rozśpiewanego korowodu uczestników który przeszedł ulicami miasta pod amfiteatr, gdzie wspólnie zatańczono poloneza. Główne przesłuchania konkursowe odbywały się w sobotę jednocześnie w Międzynarodowym Domu Kultury i amfiteatrze. Formuła festiwalu zakładała, że każdy zespół mógł w ciągu 3 dni występować w dowolnym czasie i miejscu na terenie miasta. Sędziowie oceniali m. in. walory artystyczne, interakcję z publicznością. Zespół z Łagowa w swoim debiucie na Spotkaniu Artystycznym Seniorów w Międzyzdrojach otrzymał wyróżnienie Górnołużyckie Błękitne Kamizelki godnie reprezentowakomisji Międzynarodowego Domu Kultury w  Międzyzdro- ły i promowały Gminę Zgorzelec, a wspólnie z Podolanami jach w kategorii „Zespoły ludowe, folklorystyczne, taneczne”. z Czerwonej Wody Powiat Zgorzelecki. Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

7


Aktualności

Dzień Edukacji Narodow

W

dniu 11 października 2019 r. w Pałacu w Łagowie, uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej w  Gminie Zgorzelec. W  spotkaniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i  obsługi oraz emeryci i renciści wszystkich placówek oświatowych, znajdujących się na terenie naszej gminy. Uroczystość poprowadziła Barbara Mędrek - Rutowicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji. Początek uroczystości uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie prezentując program artystyczny. Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Pan Marek Wolanin złożył pracownikom oświaty życzenia z okazji ich święta w imieniu Wójta Gminy Zgorzelec Pana Piotra Machaja. Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty i szczególny czas aby podziękować pedagogom za ich pracę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Nagrodą Wójta Gminy Zgorzelec uhonorowani zostali dyrektorzy – Katarzyna Skowrońska – SP im. Osadników Wojskowych w  Trójcy, Beata Aniszkiewicz – SP im. Kornela Makuszyńskiego w  Osieku Łużyckim, Bożena Pawełek – SP im. Jana Brzechwy w  Żarskiej Wsi, Sylwia Słabicka – SP im. Wandy Chotomskiej w  Łagowie, Renata Mikołajów – SP im. Sybiraków w  Jerzmankach,

8

NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019

Barbara Kowalczyk – Publiczne Przedszkole ”Krasnoludki” w Jędrzychowicach oraz nauczyciele - Maria Grzelak – SP im. Wandy Chotomskiej w  Łagowie, Edyta Sobolewska SP im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim, Stanisław Hrehorów - SP im. Osadników Wojskowych w Trójcy, Krystyna Korba - SP im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi, Anna Kotlarek SP im. Sybiraków w Jerzmankach, Katarzyna Jachna – PP ”Krasnoludki” w Jędrzychowicach. Pani Janina Słabicka - Prezes ZNP w  Gminie Zgorzelec, złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz podziękowania dla przedstawicieli organu prowadzącego za dobra współpracę. Listy gratulacyjne otrzymały Panie Katarzyna Jachna - PP ”Krasnoludki” w  Jędrzychowicach i  Katarzyna Brauza SP im. Sybiraków w Jerzmankach oraz Katarzyna Kociemba – SP im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi - z okazji zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego. Jak co roku rozstrzygnięto także współzawodnictwo sportowe szkół z  terenu Gminy Zgorzelec. I  miejsce w  roku szkolnym 2018/2019 zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie. Po zakończeniu części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na poczęstunek.


Aktualności

wej w Gminie Zgorzelec

Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

9


Aktualności

Biblioteki:

Wrzesień to już tradycyjnie miesiąc Jest to wydarzenie pełne radości i wdzięczności za

Biblioteka w Łagowie Poniedziałek, piątek 800 – 1600 Wtorek1000 – 1800 Czwartek900 – 1700 Biblioteka w Jerzmankach Wtorek1430 – 1830 Czwartek1430 – 1730 Piątek1400 – 1700 Biblioteka w Jędrzychowicach Poniedziałek1100 – 1800 Wtorek, środa 800 – 1600 Czwartek1000 – 1700 Biblioteka w Trójcy Poniedziałek - piątek

900 – 1500

Biblioteka w Radomierzycach Poniedziałek730 – 1530 Wtorek, czwartek 1000 – 1800 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Żarskiej Wsi Poniedziałek1500-1900 Środa1400-1700 Piątek1300-1600

Świetlice:

Świetlica Białogórze Poniedziałek - czwartek

1800 - 2000

Świetlica Gronów Poniedziałek, środa

1600 - 1800

Świetlica Gozdanin nieczynna

Dożynki w Łagowie

W

sobotnie słoneczne popołudnie 14 września br. mieszkańcy Łagowa wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na placu przy boisku sportowym, aby wspólnie obchodzić tradycyjne święto plonów. Przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w  Zgorzelcu z/s w  Radomierzycach i  Agencji Animacji TIK TAK przygotowano wiele konkursów oraz zabaw dla dzieci i dorosłych. Każdy mógł spróbować sił w konkurencjach sprawnościowych grupowych i indywidualnych. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród mężczyzn cieszył się konkurs rzutu snopkiem siana w Sołtysa. Do konkursu ciast zgłoszono aż 15 wypieków, które mogli przy stołach ocenić wszyscy przybyli do Łagowa. Zarówno dzieci jak i dorośli biorący udział w zorganizowanych konkursach otrzymali nagrody. Podczas dożynek wystąpiły Zespoły – Pogranicze oraz Górnołużyckie Błękitne Kamizelki. Organizatorzy zadbali o wszystkich zgromadzonych, każdy mógł spróbować ciepłego bigosu, grochówki, kiełbas z grilla, a dla dzieci była wata cukrowa i czekoladowa fontanna. Organizatorami imprezy byli Sołtys i Rada Solecka.

Świetlica Jerzmanki nieczynna Świetlica Jędrzychowice Zajęcia rękodzieła dla kobiet Poniedziałek1830 - 2030 Zajęcia świetlicowe, multimedialne, bilard Wtorek1700 - 1900 Aerobik Środa1800 - 1900 Zajęcia świetlicowe, multimedialne, bilard Czwartek1700 - 1900 Świetlica Kostrzyna Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźlice Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźmin Wtorek, czwartek

Zajęcia świetlicowe 1600 - 2000

Świetlica Kunów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Świetlica Łagów Aerobik Wtorek 1830 - 1930 Czwartek1700 - 1800 Zajęcia plastyczne Środa 1700 - 1930 Świetlica Łomnica Piątek, sobota

Gry, zabawy 1600 - 1800

Świetlica Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

Gry, Zabawy 1800 - 2000

Świetlica Radomierzyce Piątek Teatr Tańca 1800 - 2100 Gry i zabawy Sobota1700 - 2000

10 NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019


Aktualności Świetlica Ręczyn Zajęcia Świetlicowe Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900

c dziękczynienia za zebrane plony. a wszystko to, co dała ziemia i praca ludzkich rąk.

Świetlica Spytków Zajęcia świetlicowe Poniedziałek, Środa, Piątek 1600 - 1900

Dożynki Parafialne w Gronowie

W

Sławnikowice Remiza OSP Wtorek, czwartek, piątek

sobotę 21 września odbyły się Dożynki Parafialne w Gronowie. Biesiadę poprzedziła msza święta w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł do świetlicy wiejskiej w Gronowie. Uczestników biesiady swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj. Wystąpił zespół Kwiatowianki z Żarskiej Wsi, a na akordeonie przygrywał Pan Henryk Figielek, wieloletni członek orkiestry dętej KWB Turów. Odbyło się kilka konkursów dla dorosłych m.in. ubijanie piany na czas, precyzyjne obieranie ziemniaków czy rozpoznawanie ziaren zbóż. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się konkurs "Rolnik szuka żony" gdzie Panowie musieli, z przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury rekwizytów, ubrać i umalować partnerki, a  następnie pary musiały odtańczyć "pierwszy taniec". Śmiechu było co nie miara. Wszyscy zasłużyli na nagrody więc nawet nie próbowano wyłaniać zwycięzców. Biesiadę przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Gronowa. Zabawa trwała do białego rana.

Gry, Zabawy 1600 - 1800

Osiek Łużycki SP Joga Poniedziałek, Środa, Piątek 1800 - 1930 Trójca Remiza OSP Areobik Poniedziałek1800 - 1900 Świetlica Tylice Nieczynna Świetlica Żarska Wieś Próby zespołu Kwiatowianki Środa1700 - 2000 Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi Aerobik Poniedziałek1730 - 1830

Siłownie Wiejskie: Siłownia Białogórze Poniedziałek - czwartek

1800 - 2000

Siłownia Gronów Poniedziałek, środa

1600 - 1800

Siłownia Gozdanin nieczyyne Jerzmanki Szkoła Podstawowa nieczyyne Siłownia Jędrzychowice Wtorek, czwartek

1700 - 1900

Siłownia Kostrzyna Środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Koźlice Środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Koźmin Wtorek, czwartek

1600 - 2000

Siłownia Kunów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Łagów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Łomnica Piątek, sobota

1600 - 1800

Siłownia Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

1800 - 2000

Siłownia Radomierzyce Poniedziałek, środa, sobota

1700 - 2000

Siłownia Ręczyn Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Sławnikowice Wtorek, czwartek, piątek

1600 - 1800

Siłownia Spytków Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Trójca Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Tylice nieczyyne Siłownia Żarska Wieś Wtorek, czwartek Wrzesień 2019

1700 - 1900

NOWINY z GMINY 11


Aktualności

II Edycja marszu na orientację “FLOREK”

15

września br. w słoneczną niedzielę odbył się II Marsz na orientację pn. ” FLOREK” realizowany przez OSP Trójca. Projekt sfinansowany w  ramach zadania publicznego „Warsztaty tematyczne oraz Marsz na orientacje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w  ramach wspierania bezpieczeństwa i ochrony PPOŻ na terenie Gminy Zgorzelec”. Zawody tak samo jak w  pierwszej edycji i  tym razem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Organizowany marsz miał charakter typowo rekreacyjny, dzięki czemu wystąpiły w nim całe rodziny, najmłodszy uczestnik miał 3 lata, a najstarszy 48. W drugiej edycji uczestniczyło ponad 30 osób. Zgodnie z planem około godziny 12:00 nastąpiło przywitanie zebranych gości i rejestracja zebranych drużyn. Każdy zespół otrzymał pakiet startowy składający się z zestawu zadań do zrealizowania, wody oraz batoników energetycznych. Druhowie objaśnili zasady gry dla każdej drużyny. Na trasie marszu o długości 3 km, uczestnicy musieli odnaleźć wskazane przez organizatorów 6 miejsc kontrolnych i potwierdzić w nich swo-

W

ją obecność. Odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych z pewnością stanowiło wielkie wyzwanie dla uczestników, wymagało ono orientacji w  terenie oraz sporej spostrzegawczości. Często punkty kontrolne znajdowały się w  nietypowych miejscach takich jak powalone drzewa w głębi lasu, skarpy lub za tabliczkami informacyjnymi. Dodatkowo na trasie zawodnicy mieli do wykonania 5 zadań specjalnych, na mecie czekały zadania Premium. Około godziny 16:00, kiedy już ostatnie drużyny dotarły na metę wszyscy mogli świętować ukończenie zawodów przy wspólnym grillu, posilając się przygotowanym bigosem oraz kiełbaskami. Na zakończenie, po przeliczeniu punktów zostały ogłoszone wyniki zawodów oraz wręczone pamiątkowe nagrody dla wszystkich uczestników marszu. Przeprowadzone zawody w okolicy miejscowości Trójca i Białogórze były wydarzeniem, do którego warto wracać. Mamy nadzieje, że organizowane marsze na orientację stanął się cykliczną imprezą organizowaną przez OSP Trójca..

Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego wesprze KS APIS Jędrzychowice

dniu 1 października w Urzędzie Gminy Zgorzelec zostało podpisane porozumienie pomiędzy przedstawicielami Klubu Sportowego APIS Jędrzychowice i  Związkiem Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego dotyczące współpracy i sponsoringu klubu sportowego oraz stworzenia możliwości popularyzacji działalności pracodawców Ziemi Zgorzeleckiej. Porozumienie pozwoli na spokojne funkcjonowanie stojącego najwyżej z  całego powiatu Klubu Sportowego APIS Jędrzychowice, grającego w IV lidze klasyfikacji ogólnopolskiej. Przy podpisaniu porozumienia byli obecni – Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj i Zastępca Wójta Marek Wolanin.

12 NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019


Aktualności

IX Marsz Sybiracki Ziemi Zgorzeleckiej

16

września br. spod Szkoły Podstawowej im. Sybiraków poczty sztandarowe, duchowieństwo oraz młodzież szkolna z gminw Jerzmankach wyruszył IX Marsz Sybiracki Ziemi Zgo- nych szkół podstawowych. rzeleckiej. By upamiętnić tragiczne wydarzenia napaści Związku Sowieckiego na Polskę – 17 września 1939 r., uczestnicy marszu udali się pod Pomnik Sybiraka na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne. Tradycyjnie już oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra KWB Turów, która rozpoczęła uroczystość od zagrania hymnu Sybiraków. Podczas ceremonii odczytano apel poległych, przemówienia wygłosili Wiceprzewodnicząca Związku Sybiraków w Zgorzelcu Larysa Ługowska oraz Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj. Ostatnim akcentem obchodów było złożenie wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Sybiraków. W obchodach uczestniczyli Sybiracy i ich rodziny, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych,

XVI edycja Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody

15

września br. na terenie obok lodowiska Ł.O.Ś. w Łagowie odbyła się XVI edycja Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody pod Patronatem Trzech Dżentelmenów. Organizatorem zawodów było Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Na Koń” W  Łagowie. Rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Zgorzeleckiego o Puchar Starosty Zgorzeleckiego, Puchar Wójta Gminy Zgorzelec, Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec oraz finał Pucharu Euro Cup Neisse/Nysa VII edycja. W zawodach uczestniczyli jeźdźcy z Polski, Czech i Niemiec, Łącznie rozegrano 9 konkursów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Tradycyjnie odbyła się wystawa maszyn rolniczych firmy z Łagowa, dla dzieci dmuchane wesołe miasteczko i ścianka wspinaczkowa z  CRT w  Radomierzycach, stoiska gastronomiczne z przysmakami przygotowanymi przez Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z Łagowa i Bystry Strumień z Gozdanina. Najmłodsi mogli natomiast dosiąść kucyka. Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY 13


Aktualności

Konkurs „#OSEwyzwanie” - SP w Osieku Łużyckim wśród zwycięzców!

S

zkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim znalazła się wśród zwycięzców konkursu „#OSEwyzwanie”, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z  Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do konkursu zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Nagrodą w  Konkursie #OSEwyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, które będą wsparciem przy prowadzeniu lekcji i  korzystaniu z  internetowych zasobów edukacyjnych. W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Szansę na cja zgłoszenia się szkoły do programów wygraną zwiększała również deklara- OSE Hero oraz CodeWeek. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Autorkami pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu są uczennice klasy III – Lena Bębenek, Natalia Markuszewska, Lena Szczepaniuk,

Amelia Kusznier, Kaja Rzońca i Natalia Jarząbek. Dziewczynki wykonały pracę na zajęciach koła plastycznego pod kierunkiem p. Renaty Kuc. Nagrody przyznane w  konkursie #OSEwyzwanie będą przekazywane do szkół w  bieżącym roku szkolnym 2019/20.

Mateusz Kamiński stypendystą Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego

14 NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019

Zdj.: glogow.naszemiasto.pl

30

września 2019 r. 30 uczniów szkół z rejonu jeleniogórsko–legnickiego odebrało w  Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie certyfikaty stypendialne Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego. Stypendia przyznawane są uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w  nauce lub sporcie. W  tym gronie znalazł się Mateusz Kamiński uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim. Certyfikaty wręczył stypendystom przewodniczący Rady Fundacji Aleksander Kwaśniewski (Prezydent RP w latach 1995 – 2005) oraz żona tragicznie zmarłego Jerzego Szmajdzińskiego – Pani Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. Stypendyści oprócz certyfikatów skiego. Mateuszowi towarzyszyła Jego Mama oraz Pani dyrektor otrzymali także przepięknie wydaną Beata Aniszkiewicz. Gratulujemy Mateuszowi stypendium i życzymy dalszych Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z autografem Aleksandra Kwaśniew- sukcesów sportowych.


Informator Urząd Gminy 

Szkoły i przedszkola

Telefony alarmowe

Wójt Piotr Machaj Z-ca Wójta Marek Wolanin Sekretariat tel. 75 775-60-16 Centrala tel. 75 772-14-00 e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 43 e-mail: szkola@spjerzmanki.pl tel./faks: 75 77 811 78 dyrektor - Renata Mikołajów

Numer Alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 75 775 22 22 Straż Pożarna: tel. 998, 75 775 11 45 Policja : tel. 997, 75 6494200 Pogotowie Energetyczne: tel. 991 : 75 7756801 Awarie wodociągowe: 75 64 807 68 Pogotowie Gazowe: 992, 75 7722300 Placówka Straży Granicznej tel. 75 7797200 Zimowe utrzymanie dróg: 757721435, 669040693

Numery wewnętrzne Sekretarz Gminy 75 772-14-20 Skarbnik Gminy 75 772-14-17 Biuro Rady Gminy i Komisji 75 772-14-21 Wydział Finansów i Planowania 75 772-14-23, 75 772-14-25 Kasa 75 772-14-29 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 75 772-14-31 Wydział Organizacyjny 75 772-14-27, 75 772-14-45 Ewidencja Ludności 75 772-14-44 Wydział Inwestycji i Drogownictwa 75 772-14-34, 75 772-14-35 Wydział Oświaty i Promocji 75 772-14-30 Gminne Centrum Reagowania 75 772-14-27

Skład Rady Gminy Anna Rakoczy - przewodnicząca Grzegorz Miłoszewicz - wiceprzewodniczący Remigiusz Brzęk - wiceprzewodniczący Józef Dziurman Marcin Dziurman Arkadiusz Furmaniak Joanna Krawczak Piotr Kuśta Przemysław Moczkodan Karolina Słomka-Majkut Jan Swacha Halina Szeremeta Józef Ściebura Jadwiga Traczyk Adam Turczyn

Sołtysi Gminy Zgorzelec Białogórze Andrzej Majewski tel. 513 558 614 Gozdanin Jan Zatylny tel. 601 717 836 Gronów Wojciech Dobrołowicz tel. 510 702 699 Jędrzychowice Krystyna Radzięta tel. 603 683 246 Jerzmanki Dariusz Świątek tel. 888 509 373 Kostrzyna Danuta Iwaniec tel. 535 273 001 Koźlice Stanisław Kolenda tel. 601 275 155 Koźmin Jan Swacha tel. 798 311 720 Kunów Bożena Mularczyk-Rabikotel. 663 890 422 Łagów Piotr Kuśta tel. 886 711 651 Łomnica Genowefa Pasek tel. 513 034 404 Osiek Łużycki Henryk Pałys tel. 886 800 072 Pokrzywnik Bronisław Wojtków tel. 602 344 482 Przesieczany Marzena Bodo tel. 509 695 541 Radomierzyce Mariusz Wajda tel. 605 045 525 Ręczyn Małgorzata Brzęk tel. 512 133 780 Sławnikowice Karolina Słomka-Majkut tel. 608 332 405 Spytków Ewa Kurdziel tel. 538 104 327 Tylice Bogusława Pomorska tel. 502 125 156 Trójca Anna Jaskuła- Kronkowskatel. 668 535 520 Żarska Wieś Edmund Buko tel. 600 635 582

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie Łagów, ul. Szkolna 2 59-900 Zgorzelec e-mail: sp.lagow@wp.pl tel.: 75 77 15 969, wew. 21, 22, 23 Dyrektor - Sylwia Słabicka

Kościoły i msze święte Białogórze Kościół filialny p.w. św. Andrzeja Boboli Msze święte: Niedziela: 10.15 Dni powszednie (poniedziałek) 17.00

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim Osiek Łużycki 56 59-900 Zgorzelec e-mail: sposieksekretariat@poczta.onet.pl tel./fax.: 75 77 18 195 dyrektor - Beata Aniszkiewicz

Gronów Kościół filialny p.w. NMP Królowej Korony Polskiej Msze święte: Niedziela 10:00 Czwartek 18:00 (czas letni), 16:00 (czas zimowy)

Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy Trójca 77 59-900 Zgorzelec e-mail: sptrojca@wp.pl tel.: 75 77 18 326 dyrektor - Katarzyna Skowrońska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi Żarska Wieś 32 59-900 Zgorzelec e-mail: spzarska@interia.pl tel./fax: 75 77 18 554 dyrektor - Bożena Pawełek Publiczne Przedszkole  „Krasnoludki” w Jędrzychowicach tel.: 75 64 084 78 e-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl dyrektor - Barbara Kowalczyk

Jędrzychowice Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP tel. 75 778 22 18 Msze święte: Niedziela: 8.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Jerzmanki Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu tel.75 778 11 48 Msze święte: Niedziela: 9.00; 12.00 Dni powszednie (poniedziałek, piątek) 17.00 Łagów Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego; tel. 75 77 15 924 Msze święte: Niedziela: 10.00; 18.00 Dni powszednie: wtorek: 10.00, piątek: 17.00 Niedów Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Anielskiej (należy do parafii w Krzewinie) Msze święte: Niedziela o godz. 9.30.

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Radomierzyce 40 59-900 Zgorzelec e-mail: sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59 NIP: 615-18-14-399 Dyrektor -Małgorzata Korelin

Osiek Łużycki Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP tel.75 771 81 33 Msze święte: Niedziela 8.00; 12.00 Dni powszednie 17.30 Radomierzyce Kościół filialny p.w. św Apostoła Piotra i Pawła Msze święte: Niedziela: 10.00 Dni powszednie (pierwszy piątek miesiąca) 16.30

Centrum Rekreacyjno - Turystyczne Radomierzyce 76 59-900 Zgorzelec Tel. +48757210506, e-mail: crt@gmina.zgorzelec.pl Dyrektor - Mirosław Celuch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec e-mail: gopszgorzelec@wp.pl Tel./fax. (75) 77 52 667 www.gopszgorzelec.pl Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00; od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30 Kierownik - Bogumiła Hamielec

Sławnikowice Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze święte: Niedziela: 11.30 Dni powszednie (piątek) 16.00 Tylice Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika Msze święte: Niedziela 10.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Trójca Kościół parafialny p.w. św Apostołów Piotra i Pawła tel 75 771 87 50 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 12.00 Dni powszednie (wtorek, środa, sobota) 17.00

Gdzie dzwonić Padlina przy autostradzie: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze krajowej: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze wojewódzkiej: tel. 501 073 514 Padlina przy drodze powiatowej: tel. 75 77 50 182 Padlina przy drodze gminnej: tel. 75 77 214 31

Żarska Wieś Kościół parafialny p.w. MB Wspomożenia Wiernych tel. 75 72 10 345 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 11.30 Dni powszednie (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00

Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY 15


Aktualności

DZIELNICOWI Odzyskiwanie surowców 94% Polaków (wg badań Kantar dla Gazety Wyborczej) popiera wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego, a 71% deklaruje, że będzie chodzić do butelkomatów. (Gazeta Wyborcza 3 października 2019 r.)

Ceny usług ciążą na naszych portfelach

Ceny usług wzrosły we wrześniu o 4,3%. To najwyższa dynamika wzrostu od 2000 r. Najbardziej podrożały: wywóz śmieci - 27,1%, turystyka zagraniczna - 6,8%, usługi transportowe - 5,9%, usługi fryzjerskie - 5,5%, wizyty u lekarza wzrosły o 5,7%. (Gazeta Wyborcza 27 września 2019 r.)

Na tropie drożyzny

Sprawdzamy ile kosztowały takie same produkty żywnościowe dwa lata temu, a ile kosztują teraz; ogórek świeży 1 kg o 45% więcej, ziemniaki o 44% więcej, szampon o 21% więcej, dorsz atlantycki-filet o 16% więcej, sok jabłkowy o 14% więcej, pierś kurczaka i chleb wieloziarnisty o 10% więcej, ale pomarańcze staniały o 16%. (Gazeta Wyborcza 28-29 września 2019 r.)

Zagrożenia dla Polski

Polacy twierdzą, że najważniejszymi zagrożeniami dla Polski XXI wieku są: kryzys klimatyczny - 38%; ideologia gender, ruch LGBT - 24%; wyjście Polski z Unii Europejskiej - 19%; katastrofa służby zdrowia - 19%; kryzys demograficzny - 17%; narastający konflikt społeczny - 16%; agresywna polityka Rosji - 15%; kryzys ekonomiczny - 14%. (Gazeta Wyborcza 28 września 2019 r.)

REJON NR I Jerzmanki, Jędrzychowice, Koźmin, Tylice, Łagów, Kunów sierż. sztab. Janusz Misiewicz, tel. 797 306 333 REJON NR II Kostrzyna, Spytków, Ręczyn, Radomierzyce, Osiek Łużycki, Niedów, Łomnica, Koźlice asp. szt. Robert Borodacz, tel. 797 306 335 REJON NR III Żarska Wieś, Przesieczany, Gronów, Pokrzywnik, Trójca, Białogórze, Sławnikowice, Gozdanin st. sierż. Arkadiusz Trojanowski, tel. 797 306 327

Zarabiamy coraz więcej

MASZ PROBLEM, NIE CZEKAJ SZUKAJ WSPARCIA

Czego chcą Wrocławianie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70 pokój nr 24 tel. 75 77 214 21

5125,26 zł. - tyle wyniosła średnia pensja w sierpniu. W ciągu roku wzrosła o 6,8%. (Gazeta Wyborcza 19 września 2019 r.) 75% Wrocławian popiera zmiany związane z  wprowadzeniem priorytetów dla transportu zbiorowego kosztem samochodów osobowych. (Gazeta Wyborcza 19 września 2019 r.)

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zgorzelcu ul. Powstańców Śl. 1 Poniedziałki 9.00-13.00 Czwartki 14.00 – 18.00 tel. 75 77 526 – 08 lub 722-005-200 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zgorzelcu ul. Staszica 5 (I piętro) tel. (075) 77 52 621 Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu ul. Maratońska 1, tel. 75 77 58 700

16 NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019

Profile for Nowiny z Gminy

Nowiny z Gminy nr 48 - Październik 2019  

Nowiny z Gminy nr 48 - Październik 2019  

Advertisement