Page 1

NOWINY z GMINY BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

ZGORZELEC

Białogórze • Gozdanin • Gronów • Jędrzychowice • Jerzmanki • Kostrzyna • Koźlice Koźmin • Kunów • Łagów • Łomnica • Niedów • Osiek Łużycki • Pokrzywnik • Przesieczany Radomierzyce • Ręczyn • Sławnikowice • Spytków • Tylice • Trójca • Żarska Wieś magazyn BEZPŁATNY ISSN 2450-4750

Styczeń 2018 (NR 27)

Święto Szkoły Podstawowej w JerzmankachWigilia SybirakówWywiad z wójtem Gminy Zgorzelec

Strona 4Strona 8

Nuda? Nie tam!

Strona 6Strona 10


Aktualności

Podsumowanie gminnych działań po Huraganie „GRZEGORZ”

H

uragan ,,GRZEGORZ’ wkroczył na teren gminy Zgorzelec z zachodu rano 29 października 2017 r. Już kilka minut po godzinie 6:00 pierwsze podmuchy wiatru osiągnęły prędkość 120 km/h, co spowodowało wiele szkód. Od godzin rannych w gminie zebrał się sztab kryzysowy. Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia poszkodowanych mieszkańców i utrzymywano kontakt ze sztabem powiatowym. Już w porannych godzinach, w teren wyjechał pełnomocnik ds. kryzysowych Mirosław Fiedorowicz i Zastępca Wójta Marek Wolanin. W pierwszej kolejności skontaktowano się z rodzinami, które straciły część zadaszenia budynków mieszkalnych, dostarczono plandeki zabezpieczające domy oraz wykonano pierwszą dokumentację fotograficzną. Od pierwszych zdarzeń, do akcji wkroczyli strażacy - ochotnicy w kilku miejscach jednocześnie. W miarę rozwoju frontu atmosferycznego napływały kolejne zgłoszenia o powalonych drzewach i konarach na drogi lokalne, budynki mieszkalne i gospodarcze. Sytuacja została opanowana sprawnie i szybko a patrolowanie dróg i miejscowości gminnych trwało kilka godzin. W dniu 30 października 2017 r. Wójt Gminy Zgorzelec wydał Zarządzenie nr 46/W/17 w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat wywołanych klęską żywiołową na terenie gminy Zgorzelec. Poszkodowani mieszkańcy zgłaszali

szkody do Urzędu Gminy i do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Komisja, w skład której wchodzili wytypowani pracownicy Urzędu, jak i Ośrodka Pomocy Społecznej niezwłocznie wyjeżdżali w teren szacować straty. Wichura uszkodziła 27 budynków, w tym 15 mieszkalnych i 12 gospodarczych. Po dopełnieniu wszystkich formalności GOPS rozpoczął wypłatę pierwszych zasiłków. Docelowo do końca 2017 roku wypłacono zasiłki celowe na kwotę 181.600,00 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa, z których wnioskodawcy będą musieli się rozliczyć w formie przedstawienia faktur i rachunków za zakupiony materiał lub usługę na remonty budynków w terminach podanych w decyzjach przyznających pomoc.

PODZIĘKOWANIE W okresie bożonarodzeniowym zgłosił się do Kierownika „Człowiek tylko wtedy staje się w pełni człowiekiem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lekarz gdy zrobi coś dobrego dla drugiego człowieka” (Antoine de Saint – Exupery) specjalista z Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, który wraz z rodziną przekazał określoną kwotę pieniężną dla osób lub osoby wymagającej wsparcia. Pracownicy socjalni po przeanalizowaniu środowisk z terenu gminy wytypowali 4 rodziny. Wsparcie zostało skierowane do rodzin niepełnych, w których występuje dodatkowo problem zdrowotny a samotne matki pomimo przeciwności losu pracują zawodowo. Z kwoty przeznaczonej zakupiono węgiel kamienny orzech, wysokokaloryczny w ilości 1,19 tony dla trzech rodzin. Jedna rodzina otrzymała wyposażenie pokoju w szafę, biurko i wersalkę dla dziecka. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę niesienia pomocy potrzebującym, życzymy Naszym Dobroierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czyńcom powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz w Zgorzelcu w imieniu podopiecznych składa ser- sukcesów zawodowych. deczne podziękowania za okazane serce i życzliwość dla Darczyńcy, który wspomógł finansowo kilka rodzin z Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Bogumiła Hamielec terenu gminy.

K

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wydawca: PIRMAKS Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńsku Redakcja: 59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 14/42 Redaktor Naczelny: Mariola Kochanowska - Stępień Druk: Drukarnia TOP DRUK

2

NOWINY z GMINY styczeń 2018 e-wydanie: www.issuu.com/nowinyzgminy


Nasza gmina

REKORDOWY BUDŻET GMINY ZGORZELEC Rada Gminy Zgorzelec podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Warto wspomnieć, że podjęcie uchwały poprzedzone było dyskusją radnych, którzy na komisjach pozytywnie zaakceptowali przedłożony przeze mnie projekt budżetu. Pozytywną opinię, bez żadnych uwag, wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Z satysfakcją podkreślam, że jest to budżet rekordowy, nigdy w historii funkcjonowania Gminy nie był tak wysoki. Dochody ogółem ustalono na poziomie 41 930 000,00 zł. Wydatki zaplanowane na poziomie 42 930 000,00 zł. W bieżącym roku tylko na inwestycje zaplanowano 8 045 864,20 zł., co oznacza, że na jednego mieszkańca gminy przypada 5 080,50 zł. Dla przykładu podaję ile środków, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zaplanowano na inwestycje w budżecie Powiatu Zgorzeleckiego. Oczywiście uwzględniam środki zaplanowane na inwestycje a nie na bieżące prace remontowe. Zaplanowana kwota to 8.556.230 zł, z czego na jednego mieszkańca przypada 1.123 zł. Zatem spokojnie możemy pokazać , że przeznaczamy na nowe inwestycje ponad 4,5 razy więcej od samorządu powiatowego. Efekt ten, to oczywiście wieloletnia praca nad wypracowywaniem dochodów własnych gminy. Przedkładając projekt budżetu kierowałem się przede wszystkim zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami, wśród których w tym roku zdecydowanie mniej było wniosków o montaż oświetlenia, to efekt dużej inwestycji, którą zakończymy do końca marca. Oczywiście ważna jest kontynuacja rozpoczętych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zabezpieczenie środków na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. Za bardzo ważne uważam bezpieczeństwo publiczne, opiekę zdrowotną, ochronę środowiska, wdrożenie w życie zmian w ustroju szkolnym i strukturze organizacyjnej oświaty. Zabezpieczyliśmy na te zadania odpowiednie środki. W tym roku priorytetowym zadaniem jest „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj”. To duże, w miarę całościowe i strategiczne przedsięwzięcie, którego celem jest wykonanie przebudowy dróg gminnych publicznych i wewnętrznych. Zadanie szacujemy na kwotę ponad 5 mln. zł. W sposób bardzo zdecydowany walczymy o inwestycje na drogach powiatowych. Priorytetem jest dla nas droga Zgorzelec – Jerzmanki. Zaproponowałem powiatowi porozumienie w którym podkreślam, że jeśli ta droga nie będzie realizowana w tym roku, to nie ma też możliwości dofinansowania innych dróg powiatowych. Mieszkańcy Jerzmanek czekają na remont drogi już ponad osiem lat, od dawna podkreślam, że drogę dofinansujemy i pora na realizację zobowiązań

powiatu. Jesteśmy jedynym samorządem, który składa deklarację dofinansowania inwestycji w drogi powiatowe i mamy moralne prawo walczyć o modernizację najbardziej zniszczonych. Wśród nowych inwestycji należy, oprócz dróg wymienić przebudowę pawilonu Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi, budowa szatni sportowej na boisku w Ręczynie, rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych w Sławnikowicach i Żarskiej Wsi, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na przyznanie środków na budowę kolejnych świetlic środowiskowych. W budżecie zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska, w tym dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne i wymianę systemów grzewczych w domach. Będziemy w dalszym ciągu wspierać organizacje pozarządowe. Fundacje, kluby czy Stowarzyszenia realizują szereg zadań gminy i wykonują to bardzo dobrze. W bieżącym roku przeznaczamy na ich działalność 476.000 zł. Kierując się troską o stan zdrowia naszych mieszkańców zaplanowano kwotę 437.000,00 zł z

styczeń 2017

NOWINY z GMINY

3


Aktualności przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, usług profilaktycznych i szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Nasz budżet obywatelski, to kolejna pokaźna kwota jaką przeznaczamy na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. 528.672 zł. to środki zaplanowane do dyspozycji 21 sołectw. Nie sposób w syntetycznej formie przedstawić wszystkie wpisane w budżecie zadania. Stąd też pozwoliłem sobie na krótką charakterystykę, w mojej ocenie najważniejszych przedsięwzięć, które będą realizowane w 2018r.

Ten budżet jest dokumentem dynamicznym. W trakcie roku mogą pojawić się – na co liczymy – nowe środki z funduszy unijnych, a wówczas katalog zadań będzie poszerzany. W mojej ocenie nasz budżet jest realny, co znaczy, że będzie zrealizowany. Liczę na współpracę z radnymi, sołtysami i lokalnymi liderami przy jego realizacji. Kompetentna kadra pracowników Urzędu Gminy jest niewątpliwie gwarantem skuteczności w realizacji budżetu. Piotr Machaj

Wigilia Sybiraków

18

grudnia w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków – Koło w Zgorzelcu. Uroczysty Opłatek rozpoczęli uczniowie naszej szkoły przepięknymi Jasełkami opowiadającymi historię zbawienia. Program wzbogaciły polskie kolędy przygotowane przez specjalnie skom-

4

NOWINY z GMINY

styczeń 2017

pletowany na tę okazję chór szkolny, któremu akompaniowała pani Dyrektor Renata Mikołajów. Perfekcję spektaklu podkreślały niesamowite dekoracje przygotowane pod czujnym okiem pani Barbary Andrzejak, cudowne stroje uszyte przez panią Danutę Soboń i wspaniałe oświetlenie sali. Tradycyjnie po jasełkach wprowadzono Poczty Sztandarowe, a zebrani goście wysłuchali Hymnu Sybiraków. Minutą ciszy uczczono także pamięć tych, którzy odeszli, wśród nich niezapomnianego prezesa Jana Matwiejczyka. Dziekan Maciej Wesołowski poprowadził krótką modlitwę, a następnie przedstawiciele władz samorządowych województwa dolnośląskiego, powiatu zgorzeleckiego oraz miasta i gminy Zgorzelec, a także Sulików złożyli życzenia dla obecnych na uroczystości Sybiraków i ich rodzin oraz pozostałych zgromadzonych osób. Najważniejszym momentem dla wszystkich zaproszonych była chwila, gdy z opłatkiem w ręku podchodzili do starych przyjaciół i drżącym głosem składali sobie życzenia zdrowia, szczęścia i doczekania kolejnej wigilii. Mamy świadomość, że odchodzi od nas coraz więcej Sybiraków, ale szanujmy i doceniajmy tych, którzy wciąż nas odwiedzają i chcą dzielić się swoimi wspomnieniami. Katarzyna Brauza


Aktualności

II Noworoczny koncert kolędowo -pastorałkowy w Sławnikowicach

K

olędy i pastorałki – wszyscy je znamy, nucimy. Kojarzą się z domem rodzinnym, wigilijnym stołem, ciepłem i radością, przenoszą nas w beztroskie lata dzieciństwa. Są wieczne i zdawałoby się, że nic nie można w nich zmienić, aby nie naruszyć ich magii. A jednak… W niedzielne popołudnie 7 stycznia 2018 r. w Kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sławnikowicach o godzinie 16:00, odbył się II Noworoczny Koncert Kolędowo-Pastorałkowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sławnikowic wraz z Sołtys wsi Karoliną Słomką-Majkut. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Sekretarz Gminy Zgorzelec Anna Demuth-Majda wraz z Radnym Sejmiku Dolnośląskiego Kazimierzem Janikiem wysłuchali z dużym zainteresowaniem koncertu.

Anna Majkut-Polańska i Andrzej Walus – wrocławska wokalistka jazzowa i multiinstrumentalista z Rawicza, wspólnie stworzyli świąteczny projekt – składający się z kilku tradycyjnych kolęd oraz autorskich pastorałek. Mają one szczególny charakter i są niezwykle atrakcyjne dla osób ceniących sobie wysoki poziom artystyczny, kulturę i estetykę. Usłyszeć można było kolędy i pastorałki w oryginalnych i niezwykle ciekawych aranżacjach Andrzeja Walusa. Zgromadzona publiczność po otrzymaniu informacji o zakończeniu koncertu, nagrodziła wokalistów owacją na stojąco domagając się tym samym bisu kolęd, które wyjątkowo przypadły do gustu wszystkim zgromadzonym. Artyści zapowiedzieli, że nie jest to ich ostatnia wizyta w Sławnikowicach.

Noworoczne spotkanie byłych pracowników oświaty

W

środę 10 stycznia 2018 roku w Pałacu w Łagowie po raz 27 odbyło się noworoczne spotkanie emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na tą uroczystość dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jerzmankach przygotowały niepowtarzalne przedstawienie a zgromadzona publiczność po zakończonym występie nagrodziła dzieci gromkimi brawami. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Marek Wolanin, Sekretarz Gminy Zgorzelec Anna Demuth-Majda, Przewodnicząca ZNP Janina Słabicka, Przewodnicząca Komisji Oświaty Monika Jarmuszkiewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Małgorzata Dzięcielska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogumiła Hamielec. W tym dniu nie zabrakło również Dyrektorów gminnych szkół. Spotkanie odbywa się co roku, służy przede wszystkim podtrzymywaniu kontaktu z emerytowanymi nauczycielami oraz jest wyrazem pamięci i szacunku dla ich wytężonej pracy na

rzecz wychowania i kształcenia mieszkańców gminy Zgorzelec. Piotr Machaj życzył w tym dniu wszystkim zgromadzonym wszelkiej pomyślności i dobrobytu a przede wszystkim zdrowia. Po zakończeniu przemówień wzniesiono toast za zdrowie i pomyślność wszystkich emerytowanych nauczycieli oraz przystąpiono do wspólnego posiłku, po którym zawrzało od rozmów. styczeń 2017

NOWINY z GMINY

5


Aktualności

Wywiad z wójtem Gminy Zgorzelec

P

zatrudnienia dodatkowej kadry pedagogicznej a z drugiej musimy przeznaczyć środki na modernizację, doposażenie i utrzymanie szerokiej oferty. W br. zaplanowaliśmy przebudowę pawilonu szkoły w Żarskiej Wsi, dalszą modernizację w Łagowie, niezbędną modernizację szkoły w Trójcy, doposażenie w sprzęt dydaktyczny i remonty bieżące wszystkich placówek. Nie zapominamy także o środkach na dowozy uczniów, kolonie i półkolonie letnie, stypendia dla uczniów, Na ostatniej sesji 28 grudnia został uchwalony budżet gminy na zajęcia pozalekcyjne, kluby sportowe, basen, lodowisko, dożywianie uczniów czy prowadzenie świetlic środowiskowych. Choć oświata 2018 rok. Co go wyróżnia od pozostałych? To kolejny rekordowy budżet w tej kadencji. Mówiąc wprost, kosztuje nas 11 milionów, to uważam, że są to dobrze zainwestowapodkreślam że coraz więcej mamy środków przeznaczanych na ne środki. inwestycje. Zresztą jest to widoczne w naszych miejscowościach. Przybywa boisk ze sztucznymi nawierzchniami, siłowni zewnętrz- Niektórych niepokoi deficyt jaki został przyjęty w budżecie – nych, nasze budynki komunalne wyróżniają się swoimi fasadami czy słusznie? i otoczeniem, zmienia się oświetlenie i jest go coraz więcej, dosto- Nie ma żadnego zagrożenia. Wspomniałem, już że dodatkowe sowujemy budynki oświatowe do nowych potrzeb i oczekiwań inwestycje wymagają środków. W naszym przypadku deficyt jest mieszkańców. Taką linię rozwoju przyjąłem trzy lata temu i taką związany, w dużym stopniu, z potrzebą zabezpieczenia środków kontynuuję. Po zakończeniu w tym roku modernizacji oświetle- na realizację tych zadań. Zaznaczam, że po pierwsze, inwestycje nia, kosztującego nas ponad 4 miliony złotych, które spłacimy z w oświetlenie będziemy spłacać dotychczasowymi wydatkami za oszczędności wynikających z mniejszego poboru prądu i kosztów energię elektryczną i koszty bieżącego utrzymania oświetlenia, po konserwacji urządzeń, zabieramy się kompleksowo za drogi gmin- drugie deficyt jest o wiele mniejszy niż nadwyżka budżetowa jaką, ne. Planujemy sporo wydatków na ten cel. Jest taka potrzeba, za- wg wyliczeń, będziemy mieli. bezpieczyliśmy także środki na kontynuację rozpoczętych i nowe inwestycje. Przebudowę pawilonu Szkoły Podstawowej w Żarskiej No właśnie porozmawiajmy o zaplanowanych w budżecie inWsi, zakończenie budowy dla potrzeb LZS Ręczyn, wdrożenie westycjach. Wśród nich największą pozycję stanowią drogi. nowoczesnego systemu obsługi klientów w urzędzie gminy, dal- Tak potwierdzam, to w całości. Przygotowujemy się do tych dziaszą budowę i modernizację placów zabaw i siłowni zewnętrznych, łań już bardzo dużo. W minionym okresie zrobiliśmy także wiele, położenie nawierzchni asfaltowej na ścieżce rowerowej wzdłuż z czego się cieszę. Nasze drogi gminne wymagają często podejścia Nysy Łużyckiej. Inwestycji jest bardzo dużo i są szanse, że będzie bardziej złożonego niż położenia nowego asfaltu. W wielu miejscach niezbędne jest dobre odwodnienie dróg, naprawa przepuich przybywało. stów, oczyszczenie rowów, wycięcie zarośli i drzew. Tych działań 49,14% budżetu stanowią wydatki związane z oświatą, wycho- jest dużo a towarzyszących im papierów i zezwoleń jeszcze więcej. waniem, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, edukacyjną To trwa, choć ludzie się denerwują. W ostatnich latach zużyliśmy na naszych drogach publicznych i wewnętrznych tysiące ton kaopieką wychowawczą i rodziną – to naprawdę sporo! Środki przeznaczone tylko na oświatę zamykają się w granicach mienia, by doraźnie zabezpieczyć dojazdy do posesji. Taka jest po29% budżetu. Zdecydowana większość związana jest z bardzo sze- trzeba i będę tak wspierał mieszkańców w dalszym ciągu. Jest jedroką ofertą edukacyjno - wychowawczą naszych placówek. Jesteśmy nak potrzeba by coraz więcej dróg wyremontować kompleksowo, przecież Samorządowym Liderem Edukacji w Polsce, wręczony z dobrą podbudową i nawierzchnią asfaltową. Tych działań nie mi na Uniwersytecie Jagiellońskim certyfikat zobowiązuje. Dzisiaj, zabraknie w bieżącym roku i będą z pewnością zauważalne. Pochcemy czy nie, zmienia się oblicze i zasady funkcjonowania szkół. prawa jakości dróg będzie bardziej odczuwalna, gdy jednocześnie Ubywa dzieci i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że uczniów mamy poprawi się jakość dróg powiatowych. Doczekaliśmy się remontu na dwie szkoły. Prowadzimy jednak pięć i choć nie dopuszczam do drogi powiatowej w Gozdaninie. Gmina sfinansowała inwestycje siebie myśli o zamknięciu którejkolwiek, to wiem, że nasze placówki w takim samym stopniu jak powiat. Teraz kolej na drogę w Jerztrzeba mądrzej wykorzystać, by mieszkańcom zagwarantować jesz- mankach, jesteśmy gotowi do dofinansowania tej inwestycji, którą cze szerszą ofertę opieki nad dziećmi. Siłą wielu naszych szkół jest traktujemy jako jedną z najważniejszych wśród dróg powiatowych doskonała lokalizacja i kameralny charakter zabudowy. Te ciepłe i przebiegających przez gminę. Mieszkańcy Jerzmanek ciągle słyszą przytulne obiekty świetnie nadają się na zorganizowanie, odpowied- o gotowości, ja, kolejny raz potwierdzam chęć dofinansowania innich i na bardzo wysokim poziomie, placówek dydaktyczno - opie- westycji, teraz potrzebna jest decyzja o jej realizacji. kuńczych dla najmłodszych od trzeciego do dziesiątego roku życia. Tylko w przypadku, kiedy rodzice trzyletniego dziecka przekonają Oprócz tego zaplanowany jest również kompleksowy remont się do naszych szkół, dzieci zostaną i będą u nas się uczyły. W każ- dróg gminnych w formacie: „zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj”. dej z takich szkół opieka musi być zagwarantowana od godziny 7.00 Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom jak ma być prowadzodo 17.00. Warunki nauki i odpoczynku muszą zachęcać dzieci do na ta inwestycja? przebywania w szkole. To kosztuje, z jednej strony koszty dotyczą To sposób realizacji inwestycji, który w Polsce jeszcze nie jest rezentujemy Państwu wywiad z wójtem Gminy Zgorzelec, Piotrem Machajem, przeprowadzony 10.01.2018 r. przez radnego Krzysztofa Kwiatkowskiego prowadzącego portal jerzmanki.info. Materiał ten, poszerzony o kwestie związane z inwestycjami w Jerzmankach będzie można w całości przeczytać na tej właśnie stronie internetowej.

6

NOWINY z GMINY

styczeń 2017


Aktualności

zbyt popularny. My wiemy, że sposób ten się sprawdza. Nabyte doświadczenia pozwalają na spłacanie zobowiązania planowymi wydatkami. Tak jak wyjaśniałem to przy oświetleniu, tak podobnie jest przy drogach. Rozłożona w latach płatność pozwala na szybsze podniesienie standardu życia a spłatę pokrywa się między innymi środkami, które należałoby przeznaczyć na bieżące utrzymanie, naprawę, łatanie itp. Oczywiście całość prawnie jest bardziej skomplikowana i należy zaznaczyć, że nie jest łatwo pozyskać inwestora. Udaje się to tylko samorządom, którym ufają inwestorzy. To wieloletni kontrakt i wieloletnie korzyści dla każdej ze stron. Uważam, że tak będzie kształtowała sie przyszłość i kto odważniejszy uczy się tego już dzisiaj.

nad przygotowaniem siłowni zewnętrznych i ruchowych placów zabaw. A jak wygląda kwestia dopłat do wymiany źródeł ogrzewania i innych subwencji? W ubiegłym roku, do 15 grudnia, zbieraliśmy od zainteresowanych mieszkańców wnioski dotyczące wymiany pieców i instalacji grzewczych. Łącznie wnioski złożyło 73 właścicieli posesji, to dużo, obecnie trwa ich weryfikacja. Mimo, iż już dzisiaj zgłaszają się kolejne zainteresowane osoby, na razie nie zbieramy dalszych wniosków. Zależy to od tego czy program będzie kontynuowany. O kolejnych naborach, na bieżąco mieszkańcy będą informowani.

Na jakie elementy budżetu chciałby Pan jeszcze zwrócić uwagę czytelników? Nasz budżet jak zawsze jest elastyczny. Gdy zauważam, że jakieś zadanie nie jest możliwe do realizacji w danym roku, to środki przesuwane są na realizacje innych zadań oczekujących w kolejce. Tak bywa i należy być czujnym. Często pojawiają się w budżecie nowe zadania, to wszystko związane z ciągle trwającą walka o pozyskanie środków na realizację opracowanych przez naszych pracowników projektów i programów. Dotyczy to często dróg rolnych, miejsc sportu i rekreacji, świetlic, sprzętu i programów dydaktycznych, bazy turystycznej itp. Chcę w tym miejscu podkreślić jeszcze sprawę działań obejmujących całą sferę profilaktyki zdrowia. To szerokie i nowe zadanie, które ma wspierać nasz wszystkich i dotyczyć będzie zarówno dzieci jak i najstarszych. Na uwagę zasługuje budżet obywatelski realizowany u nas już od wielu lat. Fundusz sołecki o jaki tu chodzi przekroczył już kwotę pół Sporą pozycję budżetową stanowi też turystyka i sport. Na co miliona złotych, to więcej niż na ten cel przeznacza np. Goerlitz głównie w tej dziedzinie będą skierowane inwestycje? Okazało się, że uruchomione na początku tej kadencji Centrum Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za realizację Rekreacyjno Turystyczne w Radomierzycach było strzałem w tych wszystkich ambitnych zamierzeń i życzyć Panu powodzedziesiątkę. Dzisiaj widzimy jak duże jest zapotrzebowanie naszych nia w ich realizacji. Dziękuję za rozmowę! mieszkańców na ścieżki rowerowe, spływy kajakowe, organizacje Ja również dziękuję za rozmowę i podkreślam, że realizacja wszystzajęć sportowych, turniejów, zawodów, rajdów itp. Chcemy iść kich zamierzeń zależy oczywiście od osiągnięcia odpowiedniego dalej w tym kierunku. Zatem zakończymy kolejny etap budowy poziomu dochodów. Wiem ile przy tym zachodu i pracy, wiem ścieżki rowerowej wzdłuż Nysy, którą pokryjemy asfaltem, przy- też jak to osiągnąć. Owocuje tu wieloletnie doświadczenie i dogotowujemy kolejne działania dotyczące budowy nowych ścieżek bra znajomość naszych realiów. Wszystko to jest możliwe rówrowerowych. Przechodzimy powoli na północ gmin zaczynając nież dzięki świetnemu zespołowi ludzi z którymi współpracuję. I od ścieżki Łagów - Pokrzywnik. Staramy się w dalszym ciągu o choć, jak pokazują ostatnie dni, są ludzie, czy partie, którym to projekt dotyczący zagospodarowania turystycznego nabrzeża przeszkadza, które przekazując kłamliwe informacje chcą zakłócić Witki, kontynuujemy budowę lokalnych miejsc rekreacji i sportu harmonijny rozwój gminy, to ja wiem, że muszę robić swoje, bo po w Sławnikowicach, Żarskiej Wsi i Kunowie. Trwają dalsze prace to mieszkańcy powierzyli mi mandat Wójta. Widzimy jak wiele zmieniło się dzięki temu sposobowi prowadzenia inwestycji w zakresie oświetlenia gminy. Jest naprawdę jaśniej i oszczędniej. Jednak nie wszystko jeszcze zostało ukończone z zaplanowanych ciągów oświetleniowych? To fakt. Inwestycja jeszcze nie została zakończona. Sama realizacja opóźniła się o kilka tygodni a w trakcie prac okazało sie, że trzeba dodatkowo wymienić część okablowania, słupów energetycznych a braki niezbędnych, nowych lamp zaskoczyły nas wszystkich. Projektanci nie byli w stanie wszystkiego przewidzieć, nikt nie wiedział co dzieje się pod ziemią. Mimo iż nowy termin zakończenia inwestycji, to koniec marca 2018 roku, wszystko wskazuje, że założony efekt osiągniemy. W trakcie eksploatacji będziemy się przyglądać jak całość funkcjonuje, pewnie będą potrzebne jakieś korekty, to oczywiste, ale do tego też jesteśmy przygotowani.

styczeń 2017

NOWINY z GMINY

7


Święto Szkoły Podstaw

8

NOWINY z GMINY

styczeń 2017


wowej w Jerzmankach N

iesamowite emocje były udziałem osób uczestniczących w uroczystości Święta Szkoły w dniu 12 stycznia 2018r. Stało się to za sprawą niezwykle wzruszającego i do głębi poruszającego spektaklu, którego twórcą jest polonista pan Sylwester Kotrys. Tego sukcesu nie byłoby bez bardzo utalentowanych młodych aktorów z klasy 5a – Marcina Brodniaka i Szymona Taboły, kl. 2a – Oliwii Zomkowskiej i Wojciecha Florka oraz kl. 2b – Błażeja Maguliszyna, Kewina Ginowicza i Krzysztofa Wróbla, którzy wykazali się wybitnymi zdolnościami scenicznymi, czym poruszyli całą widownię, doprowadzając do łez nie tylko zaproszonych gości, ale i samych uczniów. Duże znaczenie miała także świetna scenografia, która przeniosła widzów do innej epoki i innego świata - na Nieludzką Ziemię, jak określają Sybir sami zesłańcy. Opowieść o dwóch braciach rozdzielonych przez wojenną zawieruchę i zesłanie pokazała, co dla Sybiraków było najważniejsze: Wiara, Modlitwa, Rodzina, Nadzieja i niepojęta dla nas wola przetrwania połączona z Patriotyzmem i tęsknotą za Ojczyzną. Warto zadać sobie pytanie, czy dzisiaj te wartości

są dla nas tak samo cenne, jak były kilkadziesiąt lat temu dla naszych przodków? Nie można nie wspomnieć o drugiej części uroczystości, czyli turnieju wiedzy o Sybirakach i Syberii, którego główną nagrodą jest Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. W tym roku rywalizacja była bardziej zażarta niż w poprzednich latach, a to za sprawą większej ilości klas biorących udział we współzawodnictwie. Trzeba przyznać, że młodsi uczniowie nie ustępowali w niczym swoim starszym kolegom. W poszczególnych konkurencjach często decydowało szczęście w losowaniu albo szybszy refleks. Ostatecznie jednak wygrała klasa 2a gimnazjum, która wraz z dumną wychowawczynią – panią Iwoną Ferens - na najbliższy rok staje się właścicielem Pucharu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację naszego święta. Dziękujemy przybyłym Gościom za życzenia kierowane pod adresem szkoły, jej uczniów i pracowników. Gratulujemy aktorom spektaklu, zwycięzcom turnieju oraz pozostałym uczestnikom, zaś młodzieży, nauczycielom i pracownikom życzymy udanych i bezpiecznych ferii.

styczeń 2017

NOWINY z GMINY

9


Biblioteki:

Gminny Ośrodek Kultury

Nuda? Nie tam!

Biblioteka w Łagowie Poniedziałek, piątek 800 – 1600 Wtorek1000 – 1800 Czwartek900 – 1700

Dzieci, młodzież, dorośli - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Gdzie? Na świetlicy w Gronowie!

Biblioteka w Jerzmankach Wtorek1430 – 1830 Czwartek1430 – 1730 Piątek1400 – 1700 Biblioteka w Jędrzychowicach Poniedziałek945 – 1745 Wtorek800 – 1600 Czwartek945 – 1745 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Trójcy Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek830 – 1600 Biblioteka w Radomierzycach Poniedziałek730 – 1530 Wtorek, czwartek 1000 – 1800 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Żarskiej Wsi Poniedziałek1500-1900 Środa1400-1700 Piątek1300-1600

Świetlice:

Świetlica Białogórze Poniedziałek, wtorek, czwartek

1800 - 2000

Świetlica Gronów Zajęcia plastyczne, gry, zabawy Środa, piątek

1600 - 1800

Świetlica Gozdanin Zajęcia plastyczne, gry, zabawy Wtorek, piątek 1700 - 1900 Jerzmanki Gimnazjum Wtorek1830 - 1930 Joga Wtorek, czwartek 1730 - 1830 Aerobik Świetlica Jędrzychowice Poniedziałek1830 - 2030 Zajęcia rękodzieła Dla Kobiet Wtorek1700 - 1900 Zajęcia świetlicowe, bilard Środa1800 - 1900 Aerobik Czwartek1700 - 1900 Zajęcia świetlicowe, bilard Świetlica Kostrzyna Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźlice Wtorek, środa, czwartek

Gry, Zabawy 1800 - 2000

Z

Świetlica Koźmin Zajęcia plastyczne, fotograficzne, świetlicowe Wtorek, czwartek 1600 - 2000 Świetlica Łagów Poniedziałek 1700 - 2000 Próby zespołu Błękitne Kamizelki Środa 1700 - 2000 Zajęcia Plastyczne Piątek 17.00 - 20.00 Próby Zespołu Błękitne Kamizelki Świetlica Łomnica Piątek, sobota

Gry, zabawy 1600 - 1800

SP Osiek Łużycki Aerobik Poniedziałek, środa 1900 - 2000

10 NOWINY z GMINY

styczeń 2018

ajęcia plastyczne, gry, zabawy, warsztaty manualne, muzyczne … - to tylko część zajęć, z których chętnie korzystają najmłodsi mieszkańcy Sołectwa dzięki wsparciu GOKu i oddanej pracy opiekunek świetlicy. Różne dzieła, a czasem i arcydzieła powstają na gronowskiej świetlicy. Można je zobaczyć, a czasem i skosztować. W grudniu pod czujnym okiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich dzieci wypiekały i ozdabiały świąteczne pierniczki. Warsztaty kulinarne okazały się bardzo trafionym pomysłem, zresztą tak jak wcześniejsze warsztaty rzeźbiarskie czy muzyczne. Młodzież i dorośli swój wolny czas spędzają na siłowni, a także chętnie korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu (póki co na swoich urządzeniach). Sieć WiFi dostępna jest także przed świetlicą, gdzie na ławeczce trwają rozmowy, nie tylko wirtualne… Zaplecze kuchenne to siedziba Koła Gospodyń Wiejskich i ich królestwo, w którym powstają różne kulinarne dzieła, a przede wszystkim słynne gronowskie pierogi. Przy świetlicy często można spotkać również Strażaków, którzy czuwają nad bezpieczeństwem i służą swoją pomocą. Świetlica w Gronowie to także miejsce organizacji różnych imprez kulturalno-społecznych dla mieszkańców Gminy i nie tylko. Oprócz bardzo udanych zabaw tanecznych w tradycję wpisał się listopadowy Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych czy festyn sportowo-profilaktyczny „Żyj zdrowo na sportowo”. Gronowska świetlica była także miejscem wspaniałego koncertu Zespołów Polonijnych z Białorusi, a także lokalnych artystów. Gronowska świetlica służy gościną nie tylko mieszkańcom Sołectwa. Zatrzymują się tu strudzeni drogą pielgrzymi podążający Szlakiem św. Jakuba, Skauci Europy czy młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu. Dzięki bardzo wielu inicjatywom i wydarzeniom, a także postępującemu powoli, ale do przodu remontowi staje się wizytówką wsi i miejscem, do którego wszyscy chętnie przybywają. Świetlica i siłownia czynne są w każdy poniedziałek i środę w godz. 16.00 – 18.00.


Gminny Ośrodek Kultury

Spotkanie z poezją

D

nia 15.12.2017r. w świetlicy wiejskiej w Radomierzycach miało miejsce spotkanie autorskie, które poprowadził Pan Krystian Krzysztof Jankiewicz. Poeta ten wywodzi się z Zawidowa, obecnie mieszkaniec Zgorzelca. Swój pierwszy wiersz Pan Krystian napisał w wieku 16 lat, to wtedy jego emocje zamieniły się w myśli, myśli w słowa. Inspiracją do pisania było i jest dla niego życie, ludzie którzy go otaczają, oraz wydarzenia jakie mają miejsce. Swojego natchnienia szuka w codzienności. Jak mówi sam o sobie jest prostym człowiekiem z pasją. I tą pasję nam zaprezentował recytując swoje utwory wspólnie ze swoimi przyjaciółmi. Niezwykły klimat wprowadził również towarzyszący poecie zespół Serenada ze Zgorzelca przygrywając i śpiewając w przerwach między recytowaniem wierszy.

Świetlica Przesieczany Gry, Zabawy Wtorek, czwartek, sobota 1800 - 2000 Zajęcia plastyczne Wtorek 1600 - 1800 Świetlica Radomierzyce Zajęcia plastyczne Sobota1600 - 1700 Gry i zabawy Sobota1700 - 1800 Świetlica Ręczyn Zajęcia Świetlicowe Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900 Aerobik Środa1700 - 1800 Świetlica Spytków Środa1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Piątek1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Sobota1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Sławnikowice Remiza Osp Aerobic poniedziałek 1745-1845 Gry, Zabawy Wtorek, czwartek, piątek 1600 - 1800 Trójca Remiza Osp Poniedziałek, czwartek

Aerobik 1900 - 2000

Świetlica Środowiskowa Tylice Gry, Zabawy Poniedziałek, wtorek, czwartek 1600 - 1800 Świetlica Żarska Wieś 1800 - 2000 Próby zespołu śpiewaczego Kwiatowianki Środa1600 - 1800 Zajęcia plastyczne

Siłownie Wiejskie : Siłownia Białogórze Poniedziałek, wtorek, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Gronów Środa, piątek

1600 - 1800

Siłownia Gozdanin Wtorek, piątek

1700 - 1900

Siłownia Koźlice Wtorek, środa, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Koźmin Wtorek, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Kunów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Łagów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Łomnica Piątek, sobota

1600 - 18000

Siłownia Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

1800 - 2000

Siłownia Radomierzyce Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Ręczyn Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Sławnikowice Wtorek, czwartek, piątek

1600 - 1800

Siłownia Spytków Środa, piątek, sobota

1600 - 1900

Siłownia Trójca Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Tylice Poniedziałek, wtorek, czwartek

1600 - 1800

Siłownia Żarska Wieś Wtorek, czwartek

1700 - 1900

styczeń 2017

NOWINY z GMINY 11


Aktualności

Świąteczne niespodzianki Wójta

W

iele wzruszenia płynie podczas corocznych wigilijnych spotkań organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu dla seniorów. Z roku na rok bierze w nich udział coraz więcej osób. Bożonarodzeniowe spotkania to dla wielu starszych osób jedyna okazja, aby pobyć wśród innych ludzi. Na każdym z tych spotkań widzimy jak bardzo ludzie pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Wielu z nich straciło współmałżonków, albo ich bliscy mieszkają na stałe poza granicami kraju. Doskwiera im bardzo starość i samotność. Imprezy opłatkowe stały się już tradycją w wpisaną w kalendarz gminnych wydarzeń. Dla każdego z uczestników jest to ważne duże wydarzenie. Najistotniejsze, jest to że można się spotkać, porozmawiać, trochę poskarżyć na zdrowie, starość czy niską emeryturę.

Niestety z roku na rok spora część seniorów uczestniczących w wigilijnych spotkaniach ze względu na stan zdrowia pozostaje w domach. O tych osobach staramy się pamiętać. Na przełomie miesiąca grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r. po raz pierwszy odwiedzamy seniorów w miejscu zamieszkania. Wójt Piotr Machaj wraz z pracownikami socjalnymi gościli u seniorów w domach we wszystkich miejscowościach aby porozmawiać o życiu codziennym i choć przez chwilę wypełnić pustkę w życiu osób samotnych. O sytuacji życiowej seniorów informowali sołtysi. Wizytę umilił mały prezent w postaci paczek świątecznych. W każdej z paczek znajdowały się artykuły spożywcze, kalendarze. Wszystko po to, aby w czasie świąteczno-noworocznym starsi ludzie choć trochę mogli osłodzić swoje życie. Niestety nie wszystkich seniorów można było odwiedzić. Mamy nadzieję, że spotkania wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń corocznych.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Zgorzelec informuje: W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2018 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w kwietniu 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Zgorzelec lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec (pok. nr 2a) lub pod numerem telefonu 75 77 214 36.

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnej usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków budżetu gminy na realizację następującego zadania: „odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”. O nieodpłatne wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest mogą ubiegać się podmioty, takie jak: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które poniosły koszt demontażu wyrobów zawierających azbest podczas wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji w obiektach budowlanych na terenie Gminy Zgorzelec, do których posiadają tytuł prawny oraz złożą pisemny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wniosek do pobrania na stronie internetowej www.bip.gmina.zgorzelec.pl lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgorzelec). Wszyscy zainteresowani usunięciem odpadów zawierających azbest w 2018 r., proszeni są o składanie wniosków do 31 stycznia 2018 r. Informacje na temat azbestu, sposobów jego zabezpieczania i usuwania można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki 70, pok. nr 2a lub pod nr telefonu 75 77 214 36. 12 NOWINY z GMINY

styczeń 2018


Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg

Informator zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy Zgorzelec

Foto: welcomia / Freepik

Przypominamy, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zgorzelec odpowiadają: • za drogi gminne na terenie Gminy Zgorzelec odpowiada firma Rusu Victor Ogólne Sprzątanie Victor Service Firma Wielobranżowa z Jerzmanek, tel. 502-740-203.Wszelkie interwencje i uwagi w sprawie odśnieżania należy zgłaszać bezpośrednio do wyżej wymienionej firmy pod podanym numerem telefonu. Nadzór nad realizacją zadania pełni Wydział Inwestycji i Drogownictwa Gminy Zgorzelec, tel. 75-77-214-48; • za drogi powiatowe na terenie naszej gminy odpowiada Firma Handlowo – Usługowa Adam Żukowski, ul. Polna 1, Łagów, 59-900 Zgorzelec. Osoba dyżurująca: Adam Żukowski pod nr tel. 667-742-555; • za drogę wojewódzką nr 352 (relacji Zgorzelec- Bogatynia) i 352a (od ronda w Radomierzycach do granicy kraju) od- • Za drogi krajowe nr 30 i 94 oraz autostrady A4 odpowiadają poniżej wymienione osoby: powiada Zarząd Dróg Powiatowych w Lubaniu. Osoba dy Kierownik Służby Liniowej Obwodu Drogowego w Pieżurująca: kierownik służby drogowej P. Anna Storczek, tel. chowicach: Maciej Skórecki, tel.: 662-297-769, droga kom. 604-981-595; krajowa nr 30 (relacji Zgorzelec- Jelenia Góra). • za drogę wojewódzką nr 351 (relacji Jagodzin - Zgorzelec)  Kierownik Służby Liniowej Obwodu Drogowego w Boodpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Osoba lesławcu: Bożena Gaworecka, tel. 662-297-768, droga dyżurująca: kierownik służby drogowej Waldemar Kinach, krajowa nr 94 (relacji Zgorzelec- Korczowa). tel. kom. 668-955-750. Wszelkie uwagi odnośnie dróg woje Kierownik Służby Liniowej Obwodu Utrzymania Autowódzkich można również zgłaszać do Oddziału Drogowego strady w Łące: Krzysztof Grzegorczyk, tel. 662-297-776, Jelenia Góra, do Pana Waldemara Jarosza pod nr tel. 609autostrada A4. 799-086 (Tylice).

Czad - cichy zabójca Tlenek węgla jest cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, • senność, udności. w ogóle go nie czuć, a stężenie już na poziomie 0,32 % w po- • n wietrzu po 30 minutach powoduje śmierć.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla ?

Co jest główną przyczyną zaczadzeń ?

• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia, • wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998 lub 112).

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest: • niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, • wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, • braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. • ból głowy, • zawroty głowy, • ogólne zmęczenie, • duszność, • trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,

Foto: Julian Spencer / Freepik

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla ?

styczeń 2017

NOWINY z GMINY 13


Inwestycje Budowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach Świetlicy oraz Gimnazjum w Jerzmankach

etapu związana z wykończeniem małej sali konferencyjnej oraz modernizacją istniejącej. Roboty obejmą odnowienie pomieszczenia, wymianą instalacji elektrycznej, oświetlenia dostawa i montaż klimatyzacji, komputerowej oraz medialnej, wymianą wyposażenia. Rozpoczęcie robót planowane w miesiącu marzec, zakończenie w czerwcu 2018r.

Nowa nawierzchnia drogi w Trójcy

Foto: fanjianhua / Freepik

Pod koniec grudnia zakończyły się prace na jednej z dróg gminnych związane z wymianą starej nawierzchni asfaltowej. Zostało wykonane również wzmocnienie poboczy kamieniem tłuczniowym. Całość inwestycji została sfinansowana z budżetu Gminy Zgorzelec.

Nowy budynek dla sportowców w Ręczynie Zakończono prace związane z modernizacją instalacji wewnętrznej gazowej w budynkach Świetlicy Wiejskiej oraz budynku Gimnazjum w Jerzmankach, przystosowując je do ogrzewania gazem ziemnym. Z uwagi na opóźnienie związane z wykonawstwem rurociągu przesyłowego do wymienionej miejscowości podłączenie i przepięcie wymienionych budynków nastąpi w drugim kwartale bieżącego roku. Całość inwestycji sfinansowana z budżetu Gminy Zgorzelec na kwotę 118.032,00 zł

Sprzęt dla szkół

Dnia 15.01.2018 r. zostanie podpisana umowa na wyposażenie w sprzęt elektroniczny Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach. Umowa zostanie zawarta z Przedsiębiorstwem Importowo-Eksportowe Sprzętu Elektronicznego „GOBIT”, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Termin realizacji dostawy wyposażenia określono do dnia 09.02.2018 r. W skład dostawy wchodzi m.in. zestaw komputerowy dla uczniów oraz nauczyciela, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa, ekrany projekcyjne elektryczne oraz projektory w tym monitor interaktywny.

W Ręczynie na terenie istniejącego boiska do gry w piłkę nożną trwają prace związane z budowę zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Dobra aura sprzyja wykonaniu robót związanych z wykonaniem więźby dachowej, która niebawem zostanie zamontowana wraz z pokryciem dachowym. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury sportowo-rekre„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy acyjnej, która służyć będzie kreowaniu potrzeby aktywności sporEtap II - zadanie 2” towej. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie rozbudowy bu- Całość inwestycji związanej z budową I Etapu zostanie sfinansodynku Urzędu Gminy przy ul.Kosciuszki 70. Jest to ostatnia część wana z budżetu Gminy Zgorzelec w kwocie 380.000,00 zł .

TWÓJ PORTAL www.powiatzgorzelecki.info 14 NOWINY z GMINY

styczeń 2017


Informator Urząd Gminy 

Szkoły i przedszkola

Telefony alarmowe

Wójt Piotr Machaj, Z-ca Wójta Marek Wolanin Sekretariat tel. 75 775-60-16, fax 75 775 -65-64 Centrala tel. 75 772-14-00 e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 43 e-mail: jerzmanki@post.pl tel./faks: 75 77 811 78 dyrektor - Renata Mikołajów

Numer Alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 75 775 22 22 Straż Pożarna: tel. 998, 75 775 11 45 Policja : tel. 997, 75 6494200

Numery wewnętrzne Sekretarz Gminy 75 772-14-20 Skarbnik Gminy 75 772-14-17 Biuro Rady Gminy i Komisji 75 772-14-21 Wydział Finansów i Planowania 75 772-14-23, 75 772-14-25 Kasa 75 772-14-29 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 75 772-14-31 Wydział Organizacyjny 75 772-14-27, 75 772-14-45 Ewidencja Ludności 75 772-14-44 Wydział Inwestycji i Drogownictwa 75 772-14-34, 75 772-14-35 Wydział Oświaty i Promocji 75 772-14-41 Gminne Centrum Reagowania 75 772-14-27

Skład Rady Gminy Anna Rakoczy - przewodnicząca Grzegorz Miłoszewicz - wiceprzewodniczący Józef Dziurman - wiceprzewodniczący Edmund Buko Remigiusz Brzęk Wojciech Dobrołowicz Arkadiusz Furmaniak Monika Jarmuszkiewicz Piotr Kuśta Krzysztof Kwiatkowski Przemysław Moczkodan Grażyna Liszka Jan Swacha Halina Szeremeta Bolesław Wysocki

Sołtysi Gminy Zgorzelec Białogórze Chorbotowicz Czesław tel. 664 249 045 Gozdanin Zatylny Jan tel. 601 717 836 Gronów Dobrołowicz Wojciech tel. 510 702 699 Jędrzychowice Radzięta Krystyna tel. 603 683 246 Jerzmanki Szczęsny Andrzej tel. 782 440 332 Kostrzyna Iwaniec Danuta tel. 535 273 001 Koźlice Kolenda Stanisław tel. 601 275155 Koźmin Swacha Jan tel. 798 311 720 Kunów Krzywak Maria tel. 669 856 112 Łagów Liszka Grażyna tel. 660 191 224 Łomnica Pasek Genowefa tel.513 034 404 Niedów Szpak Weronika tel. 500 290 570 Osiek Łużycki Traczyk Jadwiga tel. 507 837 450 Pokrzywnik Wojtków Bronisław tel. 602 344 482 Przesieczany Zwoliński Mirosław tel. 502 969 764 Radomierzyce Burban Bogdan tel. 515 927 093 Ręczyn Brzęk Małgorzata tel. 512 133 780 Sławnikowice Słomka-Majkut Karolina tel. 608 332 405 Spytków Ewa Kurdziel tel. 538 104 327 Tylice Wysocki Bolesław tel. 666 541 146 Trójca Jaskuła Kronkowska Anna tel. 668 535 520 Żarska Wieś Buko Edmund tel. 600 635 582

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie Łagów, ul. Szkolna 2 59-900 Zgorzelec e-mail: sp.lagow@wp.pl tel.: 75 77 15 969, wew. 21, 22, 23 Dyrektor - Sylwia Słabicka Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim Osiek Łużycki 56 59-900 Zgorzelec e-mail: sposieksekretariat@poczta.onet.pl tel./fax.: 75 77 18 195 dyrektor - Beata Aniszkiewicz Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy Trójca 77 59-900 Zgorzelec e-mail: sptrojca@wp.pl tel.: 75 77 18 326 dyrektor - Katarzyna Skowrońska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi Żarska Wieś 32 59-900 Zgorzelec e-mail: spzarska@interia.pl tel./fax: 75 77 18 554 dyrektor - Bożena Pawełek Publiczne Przedszkole w Jędrzychowicach tel.: 75 64 084 78 e-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl dyrektor - Barbara Kowalczyk

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Radomierzyce 40 59-900 Zgorzelec gok.zgorzelec@interia.pl tel./fax (75)77 525 59 NIP: 615-18-14-399 Dyrektor -Małgorzata Korelin

Centrum Rekreacyjno - Turystyczne Radomierzyce 76 59-900 Zgorzelec +48757210506, e-mail: crt@gmina.zgorzelec.pl Dyrektor - Mirosław Celuch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec gopszgorzelec@wp.pl Tel./fax. (75) 77 52 667 www.gopszgorzelec.pl Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00; od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30 Kierownik - Bogumiła Hamielec

Gdzie dzwonić Padlina przy autostradzie: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze krajowej: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze wojewódzkiej: tel. 501 073 514 Padlina przy drodze powiatowej : tel. 75 77 50 182 Padlina przy drodze gminnej: tel. 75 77 214 31

Pogotowie Energetyczne: tel. 991 : 75 7756801 Awarie wodociągowe: 75 64 807 68 Pogotowie Gazowe: 992, 75 7722300 Placówka Straży Granicznej tel. 75 7797200 PCK tel. 75 7756201 Zimowe utrzymanie dróg: 757721435, 669040693

Kościoły i msze święte Białogórze Kościół filialny pw.św Andrzeja Boboli Msze święte: Niedziela: 10.15 Dni powszednie (poniedziałek) 17.00 Gronów Kościół filialny p.w. NMP Królowej Korony Polskiej Msze święte: Niedziela 10:00 Czwartek 18:00 (czas letni), 16:00 (czas zimowy) Jędrzychowice Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP tel. 75 778 22 18 Msze święte: Niedziela: 8.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Jerzmanki Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu tel.75 778 11 48 Msze święte: Niedziela: 9.00; 12.00 Dni powszednie (poniedziałek, piątek) 17.00 Łagów Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego; tel. 75 77 15 924 Msze święte: Niedziela: 9.00; 11.30; 17.00 Dni powszednie 17.00 Osiek Łużycki Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP tel.75 771 81 33 Msze święte: Niedziela 8.00; 12.00 Dni powszednie 17.30 Radomierzyce Kościół filialny pw. św Apostoła Piotra i Pawła Msze święte: Niedziela: 10.00 Dni powszednie (pierwszy piątek miesiąca) 16.30 Sławnikowice Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze święte: Niedziela: 11.30 Dni powszednie (piątek) 16.00 Tylice Kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika Msze święte: Niedziela 10.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Trójca Kościół parafialny pw.św Apostołów Piotra i Pawła ; tel 75 771 87 50 Msze święte: Niedziela: 9.00 ; 13.00 Dni powszednie (wtorek, środa, sobota) 17.00 Żarska Wieś Kościół parafialny pw MB Wspomożenia Wiernych tel. 75 72 10 345 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 11.30 Dni powszednie (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00

styczeń 2017

NOWINY z GMINY 15


Aktualności

12- dniowe kolonie

z

pasją

w Kołobrzegu i Dąbkach www.wakacjepirmaks.pl

PIRMAKS

Kolonie Informacje:

www.wakacjepirmaks.pl tel. 515 739 220

DZIELNICOWI REJON NR I Jerzmanki, Jędrzychowice, Koźmin, Tylice, Łagów, Kunów asp. szt. Stefan Hajkowski – nr tel. 797-306-333 REJON NR II Kostrzyna, Spytków, Ręczyn, Radomierzyce, Osiek Łużycki, Niedów, Łomnica, Koźlice asp. szt. Robert Borodacz – nr tel. 797-306-323 REJON NR III Żarska Wieś, Przesieczany, Gronów, Pokrzywnik, Trójca, Białogórze, Gozdanin sierż. Arkadiusz Trojanowski – nr tel. 797-306-334

MASZ PROBLEM, NIE CZEKAJ SZUKAJ WSPARCIA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70 pokój nr 24 tel. 75 77 214 21 Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zgorzelcu ul. Powstańców Śl. 1 Poniedziałki 9.00-13.00 Czwartki 14.00 – 18.00 tel. 75 77 526 – 08 lub 722-005-200

Odpowiedzi z dopiskiem „Krzyżówka nr 27” prosimy wysyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec, gok.zgorzelec@interia.pl do dnia 9 lutego 2018r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrody. Rozwiązanie krzyżówki nr 26: Świąteczny jarmark. Nagrodę, komplet garnków, wygrała Pan Albin Szozda z Gronowa. Po odbiór należy się zgłosić do GOK w Radomierzycach, tel. 75 77 52559.

16 NOWINY z GMINY

styczeń 2018

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zgorzelcu ul. Staszica 5 (I piętro) tel. (075) 77 52 621 Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu ul. Maratońska 1, tel. 75 77 58 700

Nowiny z Gminy nr 27 - Styczeń 2018  
Nowiny z Gminy nr 27 - Styczeń 2018  
Advertisement