Page 1

NOWINY z GMINY BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

ZGORZELEC

Białogórze • Gozdanin • Gronów • Jędrzychowice • Jerzmanki • Kostrzyna • Koźlice Koźmin • Kunów • Łagów • Łomnica • Niedów • Osiek Łużycki • Pokrzywnik • Przesieczany Radomierzyce • Ręczyn • Sławnikowice • Spytków • Tylice • Trójca • Żarska Wieś

Luty 2017 (NR 16)

magazyn BEZPŁATNY

ISSN 2450-4750

Święto Szkoły w Jerzmankach

Strona 8Dzień Babci i Dziadka w Trójcy i Jędrzychowicach

Marsz Przebierańców otworzył sezon zimowy

77. rocznica deportacji Polaków na Sybir

 

 Strona 5

Strona 6

Strona 7


Nasza gmina

Kurs komputerowy dla Seniorów Od 20 stycznia 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagowie rozpoczął się Kurs Komputerowy dla Seniorów. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać wiedzę na temat funkcjonowania komputera, obsługi wyszukiwarek internetowych oraz poczty elektronicznej. Podczas zajęć w sposób przystępny omawiane są podstawy pracy z komputerem, bezpieczeństwo w sieci, tworzenie dokumentu w edytorze tekstu Open Office, a przede wszystkim z naszą pomocą Seniorzy przełamali pierwszy strach, a także osiągają samodzielność w posługiwaniu się komputerem.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Informacja Wójta Gminy Zgorzelec Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Łagów, Niedów, Gronów, Tylice, na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz w prasie internetowej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy o sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych następujących nieruchomości: a. działki nr 329/18 o pow. 0,1461ha, KW JG1Z/00015296/0, obręb Łagów; b. działki nr 28/9 o pow. 0,06ha, obręb Niedów; c. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym wraz z działką nr 158/1 o pow. 0,1975ha, obręb Gronów; d. udział 5/156 części w nieruchomości niezabudowanej, działce nr 253/10 o pow. 4,6249ha, obręb Tylice.

TWÓJ PORTAL www.powiatzgorzelecki.info QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wydawca: PIRMAKS Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńsku Redakcja: 59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 14/42 Redaktor Naczelny: Mariola Kochanowska - Stępień Druk: Drukarnia TOP DRUK

2

NOWINY z GMINY luty www.issuu.com/nowinyzgminy 2017 e-wydanie:


Nasza gmina

Profilaktyczne programy zdrowotne dla Gminy Zgorzelec Jan Kochanowski w fraszce „Na zdrowie” napisał: ”Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Te, jakże mądre słowa oddają sens naszym pracom nad tworzeniem Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej. Uznałem za celowe, a wręcz konieczne stworzenie takiego programu dla mieszkańców naszej gminy, aby zapobiegać chorobom, szczególnie tym, które prowadzą w sposób nieuchronny do śmierci. Nie trzeba nikogo przekonywać, że zdrowie jest najważniejsze. Dopóki bowiem nic nam nie dolega, większość z nas zapomina o profilaktyce i regularnych badaniach. Często dopiero, gdy coś zaczyna nas niepokoić, odczuwamy dolegliwości i zmiany w naszym organizmie udajemy się do lekarza w celu odpowiedzi na pytanie: Co nam dolega? Niestety, dla wielu jest już wtedy za późno, a zmiany chorobowe są nieuleczalne. Tak więc wracając do fraszki Jana Kochanowskiego trzeba powiedzieć: ”…. że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego….” Aktualnie trwają intensywne prace nad tworzeniem Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Gminy Zgorzelec. Opracowany projekt programu przedłożony będzie w miesiącu kwietniu br. do konsultacji. Na przełomie maja/czerwca podjęta będzie stosowna uchwała Rady Gminy Zgorzelec w sprawie przyjęcia programu. Profilaktyka odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu podejść do zdrowia i jego rozumienia. Samo słowo „profilaktyka” oznacza „wszelkie działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w obszarze zdrowia”. Kierując się powiedzeniem „lepiej zapobiegać, niż leczyć” zasadne wydaje się podejmowanie działań prowadzenia programów zdrowotnych. Zdrowie dla człowieka to najdroższa, najcenniejsza wartość i niczym nie można go zastąpić. Jest to stan ogólnego samopoczucia, a także kondycji fizycznej oraz psychicznej. Każdy człowiek

F

sam decyduje o swoim zdrowiu, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. Jest wiele czynników, które wpływają na nasz stan zdrowia. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in. tryb i styl życia, stres, wykonywaną pracę, zjawiska przyrodnicze, opiekę zdrowotną. 17 listopada 2016 r. podpisałem porozumienie o współpracy z Dyrektor WS SPZOZ w Zgorzelcu w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, populacyjnego programu profilaktyki raka piersi oraz populacyjnego programu profilaktyki szyjki macicy. Wszystkie świadczenia realizowane w ramach tego projektu są bezpłatne dla aktywnych zawodowo pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Zgorzelec. W najbliższym czasie zorganizowane będą w naszych sołectwach spotkania informacyjno – edukacyjne na temat w/w badań profilaktycznych. Zachęcam mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w takich spotkaniach oraz brania udziału w badaniach. Wszelkie informacje na powyższy temat udzielane będą przez ustanowionego koordynatora w Urzędzie Gminy w osobie Kazimierza Prosyniaka, tel. 75 77 214 14. Zapraszam do korzystania z możliwości wsparcia własnego zdrowia i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Gminnego Programu Zdrowia. Piotr Machaj

Ewidencja drogowa

irma Lehmann + Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, w ramach umowy zawartej z Gminą Zgorzelec, wykonała szereg prac związanych z ewidencją drogową dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Zgorzelec. W skład umowy wchodziło wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego sieci dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Zgorzelec, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji pasa drogowego dla dróg gminnych, a także instalacja i wdrożenie kompleksowego oprogramowania RoadMan wspomagającego zarządzanie drogami w technologii GIS. Dodatkowo firma z Konina wykonała przeglądy pięcioletnie stanu dróg gminnych i pięcioletni przegląd obiektów mostowych znajdujących się w utrzymaniu gminy. W ramach umowy zostały wykonane projekty stałej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem przez Starostę Zgorzeleckiego.

Uruchomiona została również aplikacja Vectraportal umożliwiająca wizualizację danych przestrzennych zarówno z bazy programu Roadman a także z dostępnych serwisów WMS z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Portal dostępny jest pod adresem: www.gminazgorzelec.vectraportal.pl. luty 2017

NOWINY z GMINY

3


Aktualności

Wokół oświaty

P

raca Rady Gminy od początku nowego roku skoncentrowała się wokół tematu oświaty w Gminie Zgorzelec i wprowadzanej reformy systemu edukacji. W dniach 10 oraz od 16 do 19 stycznia część Radnych uczestniczyła w organizowanych przez Wójta spotkaniach informacyjnych z rodzicami i pracownikami szkół gminnych, na których przedstawiany był projekt nowej sieci szkół w naszej Gminie, przygotowany przez Wójta Gminy. Dnia 23 stycznia, w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Radni zapoznali się szczegółowo z istniejącą na terenie Gminy bazą szkolną, odwiedzając szkoły podstawowe w Osieku Łużyckim, Łagowie, Trójcy i Żarskiej Wsi oraz gimnazjum w Jerzmankach. Tego samego dnia odbyło się również w sali konferencyjnej Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Oświaty połączone z posiedzeniem Zarządu Gminnego Oddziału ZNP. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Rad Rodziców oraz Dyrektorzy Szkół. Posiedzenie poświęcone było w całości dyskusji nad kształtem przyszłej sieci szkół w naszej Gminie. Kolejne posiedzenie poświęcone temu zagadnieniu odbyło się w dniu 30 stycznia 2017 roku. W spotkaniach oprócz członków Komisji Oświaty uczestniczyli wszyscy Radni. Na wniosek Wójta Gminy Zgorzelec w dniu 1 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zgorzelec. W sesji, oprócz Radnych, Wójta i pracowników Urzędu, uczestniczyli także mieszkańcy Gminy Zgorzelec, w tym zwłaszcza Rodzice, którzy wyrażali sprzeciw wobec zaproponowanej sieci szkół w naszej Gminie. W czasie trwania sesji Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2017 rok, wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec, powierzenia uprawnień do

ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej należących do jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zgorzelec oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających – sołtysa wsi Spytków. Podjęto także uchwały intencyjne rozpoczynające podjęcie działań zmierzających do przekształcenia Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Osadników Wojskowych w Trójcy, Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Wandy Chotomskiej w Łagowie oraz Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi w szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi o strukturze klas I-IV. Uchwały te zostały przekazane Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty celem zaopiniowania. Informacja o zamiarze przekształcenia szkół również zostanie przekazana rodzicom i uczniom ww. szkół. Kolejna sesja Rady Gminy Zgorzelec odbędzie się dnia 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec o godz. 11.00.

Zmierzyli się z poezją i prozą w języku obcym lub prozatorski w języku obcym. Uczniowie z Niemiec recytowali utwory w języku polskim. Natomiast uczniowie z polskich szkół utwory w języku niemieckim. Jury w składzie: Edyta Sobolewska, Birgit Voigtländer, Marcela Kosińska, Danuta Winiarska i Iwona Ferens oceniało interpretację utworu, dobór repertuaru, poprawność wymowy w języku obcym, ogólny wyraz artystyczny. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – V ivienne Kander – Mittelschule Görlitz - opiekun: Birgit Voigtländer II miejsce – M arcin Brodniak – SP w Łagowie - opiekun: Danuta Winiarska Małgorzata Sitko – SP w Trójcy lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej im. W. Chotom– opiekun: Iwona Ferens skiej w Łagowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Re anna Domańska cytatorski Prozy i Poezji Obcojęzycznej. W konkursie III miejsce – H – SP w Trójcy – opiekun: Iwona Ferens wzięło udział 20 uczniów reprezentujących: Szkołę Podsta liwia Chomicka - SP w Osieku Łużyckim wową w Łagowie, Szkołę Podstawową w Żarskiej Wsi, Szkołę wyróżnienie – O - opiekun: Edyta Sobolewska Podstawową w Trójcy, Szkołę Podstawową w Osieku Łużyckim oraz Mittelschule w Görlitz. Zmagania konkursowe po- Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział legały na tym, by jak najlepiej zaprezentować utwór poetycki w konkursie.

2 4

NOWINY z GMINY

luty 2017


J

Bal Karnawałowy

ak co roku dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy wzięły udział w zabawie karnawałowej. Tym razem odbyła się ona na sali gimnastycznej, do której przybyło wiele postaci z baśni i bajek. W pięknie udekorowanej sali spotkały się: księżniczki, tęczowe wróżki, czarownice, królewny, motylki, a także kowboje, czarodzieje, rycerze oraz różne zwierzęta. Dzieci bawiły się przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców. Nikomu nie pozwolono się nudzić. Dużo radości sprawiła wszystkim zabawa z chustą animacyjną, którą poprowadziła pani Ilona Franiak. Równie chętnie starsi i młodsi uczniowie uczestniczyli w konkursach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski jak np. taniec z balonem czy taniec na gazecie. Wielkim przeżyciem dla dzieci był wybór najpiękniejszego stroju przedstawiającego postać z bajki. Oka- 16 „przebierańców”. Zabawa karnawałowa była miłym akzało się to bardzo trudne, gdyż stroje były przepiękne, dla- centem przed zbliżającymi się feriami. Kolejne takie tanecztego też nie wyłoniono jednego zwycięzcy, ale nagrodzono ne szaleństwo dopiero za rok.

Dzień Babci i Dziadka w Trójcy

„Zebraliśmy się tutaj - my wszystkie wnuczęta, aby dać dowód miłości swej. Dziś jest Święto Babci i Dziadka, więc prosimy Was niech te wiersze i piosenki umilą Wam czas” - takimi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy przywitali Babcie i Dziadków, którzy przybyli 20 stycznia na uroczystość z okazji ich święta. Tegoroczne spotkanie odby-

W

ło się w nowej, przestronnej sali gimnastycznej. W organizacji imprezy po raz kolejny uczestniczyła Rada Sołecka z Trójcy. Wśród licznych gości były nie tylko Babcie i Dziadkowie naszych uczniów, ale także Seniorzy - mieszkańcy okolicznych wiosek. Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkich przybyłych ciepłymi słowami. Później zaprezentowały się przedszkolaki, dzieci z klas I-III oraz uczniowie z kółka muzycznego. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać występy swoich pociech. Mali artyści z przejęciem tańczyli, recytowali wiersze, odtwarzali swoje role, śpiewali piosenki, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Do swoich życzeń dzieci dołączyły własnoręcznie wykonane upominki i laurki. Także członkowie Rady Sołeckiej przekazali prezenty wszystkim zebranym. Następnie goście udali się na pyszne ciasta przygotowanego przez rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersze, piosenki i taniec mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom, swoją wdzięczność za okazywaną im miłość.

Dzień babci i dziadka w Jędrzychowicach

sobotę 21.01.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach odbyło się spotkanie dla mieszkańców Jędrzychowic z okazji Dnia Babci i Dziadka połączone z wspólnym kolędowaniem, przygotowane przez Radę sołecką. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec – Marek Wolanin. Dzieci z Jędrzychowic pod opieką Pani Ireny Ostapiuk oraz Pani Haliny Fiałkowskiej wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym połączonym ze śpiewami i tańcami dla swoich babć i dziadków. Przy słodkim poczęstunku kolędowano do godzin wieczornych. luty 2017

NOWINY z GMINY

5


Aktualności

Marsz Przebierańców otworzył sezon zimowy w CRT

W

sobotę 28 stycznia o godz. 11.00 wyruszyliśmy spod ECEK Stalag VIII A w Marszu Karnawałowym. Dzień był mroźny ale bardzo słoneczny więc z przyjemnością pokonywało się te 12 km. Na każdej wiacie były przygotowane dla uczestników zadania, które musieli dokumentować zdjęciami lub filmikami. Przy wykonywaniu zadań było dużo śmiechu i zabawy. Zadania motywowały do pokonania kolejnego odcinka do następnej wiaty. Po drodze został zorganizowany kulig dla dzieci ale okazało się, że nie tylko dzieci. Sznur sanek powiózł dzieci do samego CRT. Na miejscu czekała na wszystkich gorąca kiełbaska, pyszna zimowa herbatka z aromatycznymi przyprawami i ciepła, radosna atmosfera. Potem przebierańcy tańcowali przy karnawałowej muzyce. Dziękujemy Wszystkim za wspólną aktywna przygodę i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Podsumowanie szkolenia pn. „Operator pilarek Łańcuchowych”

W

dniu 11.02.2017r. w świetlicy wiejskiej w Trójcy odbyło się szkolenie pn.”Operator pilarek łańcuchowych”. Organizatorem był Wójt Gminy Zgorzelec oraz sołectwo Gozdanin. Zainteresowanie było ogromne. W szkoleniu uczestniczyły osoby nie tylko z gminy Zgorzelec, ale i z gmin ościennych: Siekierczyna, Lubania, Zgorzelca, Pieńska i Sulikowa. Ogółem wzięło udział 37 osób. Zajęcia były prowadzone zgodnie z programem i instrukcją wydaną przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Pracowników Leśnych „Bór” z Milicza. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne, które uprawniają do obsługi pilarek łańcuchowych. Ukończenie szkolenia na pilarki jest gwarancją zwiększenia kompetencji zawodowych. Skorzystają na nim osoby, które zatrudnione są m.in. przy samowyrobie drewna czy jako ogrodnicy terenów zielonych czy też pracownicy zakładów drzewnych. Pracownicy posiadający uprawnienia do obsługi pilarek stają się atrakcyjniejsi dla potencjalnego pracodawcy.

Przewozy pasażerskie

W

związku z napływającymi do nas informacjami o zaprzestaniu kontynuowania przewozów pasażerskich przez dotychczasowego przewoźnika informujemy, iż koordynatorem transportu zbiorowego o charakterze ponadgminnym jest powiat. Wójt Gminy Zgorzelec zaniepokojony sygnałami w tej sprawie zwrócił się z pismem do Starosty Zgorzeleckiego o informację, jakie działania zostaną podjęte w tej, tak ważnej dla naszych mieszkańców sprawie.

6

NOWINY z GMINY

luty 2017


Aktualności

77. rocznica deportacji Polaków na Sybir

J

ak co roku uczniowie z Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach uczestniczyli we mszy świętej poświęconej rocznicy zesłania Polaków na Sybir z okresu II wojny światowej. Uroczysta msza święta odbyła się w kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu w

U

dniu 12 lutego 2017r. Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Daria Rutkowska, Wiktoria Winnicka i Adrian Pich. Opiekunem grupy była Katarzyna Brauza. Źródło: www.jerzmanki.edupage.org

Dofinansowanie dla Gminy Zgorzelec

rząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Zgorzelec dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.” Wartość projektu wyniesie 383.673,00 zł zaś kwota dofinansowania 326.122,76 zł. luty 2017

NOWINY z GMINY

7


W

Święto Szkoły w

dniu 10 lutego 2017 r. już po raz siódmy obchodzone było Święto Szkoły w Jerzmankach. Dokładnie tyle lat minęło od nadania gimnazjum imienia Sybiraków. Pani Dyrektor Renata Mikołajów podczas przemówienia wspomniała, iż od momentu nadania szkole imienia już ok. 500 uczniów ukończyło Gimnazjum w Jerzmankach, wynosząc ze szkoły wiedzę o Patronie. Nagrodzony owacjami na stojąco program artystyczny był dziełem Małgorzaty Cofty i grupy uczniów szkoły Całość wzbogacał pokaz slajdów zebranych przez Marię Matyjasik. Wystąpienia Gości – Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja, księdza dziekana

8

NOWINY z GMINY

luty 2017

Macieja Wesołowskiego oraz Sybiraków –Ireny Szostak i Zbigniewa Brodniaka upewniły grono pedagogiczne w słuszności wyboru drogi wychowania patriotycznego poprzez budowanie jej wokół Sybiraków. Zesłańcy mogą być dla młodzieży pięknym wzorem wiary, nadziei i miłości do Ojczyzny. W drugiej części uroczystości tradycyjnie odbył się turniej wiedzy o Patronie. Młodzież zmagała się w konkurencjach wiedzowych z geografii i historii. Dla urozmaicenia można też było wykazać się zdolnościami plastycznymi, w konkurencji „Pejzaż Syberii”. Źródło: opracowano na podstawie tekstu Katarzyny Brauzy.


w Jerzmankach

luty 2017

NOWINY z GMINY

9


Biblioteki:

Biblioteka w Łagowie Poniedziałek, czwartek Wtorek, piątek

Gminny Ośrodek Kultury 1000 – 1800 900 – 1700

Biblioteka w Jerzmankach Wtorek1430 – 1830 Czwartek1430 – 1730 Piątek1400 – 1700 Biblioteka w Jędrzychowicach Poniedziałek945 – 1745 Wtorek800 – 1600 Czwartek945 – 1745 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Trójcy Poniedziałek - piątek

830 – 1600

Biblioteka w Radomierzycach Poniedziałek730 – 1530 Wtorek, czwartek 1000 – 1800 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Żarskiej Wsi Poniedziałek1500-1900 Środa1400-1700 Piątek1300-1600

Świetlice:

Świetlica Białogórze Poniedziałek, wtorek, czwartek

1800 - 2000

Świetlica Gronów Aerobic Środa 1700 – 1800 Zajęcia plastyczne, gry, zabawy Środa, piątek 1600 - 1800 Świetlica Gozdanin Zajęcia plastyczne, gry, zabawy Wtorek, piątek 1700 - 1900 Jerzmanki Gimnazjum Wtorek1830 - 1930 Joga Świetlica Jędrzychowice Poniedziałek1830 - 2030 Zajęcia rękodzieła Dla Kobiet Wtorek1700 - 1900 Zajęcia świetlicowe, bilard Środa1800 - 1900 Aerobik Czwartek1700 - 1900 Zajęcia świetlicowe, bilard Świetlica Kostrzyna Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźlice Wtorek, środa, czwartek

Gry, Zabawy 1800 - 2000

Świetlica Koźmin Zajęcia plastyczne, fotograficzne, świetlicowe Wtorek, czwartek 1600 - 2000 Świetlica Łagów Poniedziałek 1700 - 2000 Próby zespołu Błękitne Kamizelki Środa 1700 - 2000 Zajęcia Plastyczne Piątek 17.00 - 20.00 Próby Zespołu Błękitne Kamizelki Świetlica Łomnica Piątek, sobota

Gry, zabawy 1600 - 1800

SP Osiek Łużycki Aerobik Poniedziałek, środa 1900 - 2000

10 NOWINY z GMINY

luty 2017


Gminny Ośrodek Kultury

Przewodnik po świetlicach

W

numerze tym przedstawiamy Państwu świetlicę w Jędrzychowicach. Mieści się ona w budynku Publicznego Przedszkola „Krasnoludki”. Jest to jedna z najmłodszych placówek, w której swą działalność prowadzi Gminny Ośrodek Kultury. Instytucja nasza zajmuje się różnymi sferami działalności, od tej związanej z upowszechnianiem kultury oraz zapewnieniem aktywnego udziału w kulturze mieszkańcom Gminy Zgorzelec, poprzez kwestie związane z rozwojem kultury i sportu. Tak też dzieje się właśnie tu na świetlicy i siłowni w Jędrzychowicach. W poniedziałki w godz. 18:30 -20:30 odbywają się tu zajęcia z rękodzieła. Warsztaty rękodzieła kierowane są do kobiet. Dają możliwość poznania różnych technik artystycznego zdobienia i tworzenia prawdziwych dzieł sztuki. Używając różnorodnych materiałów i stosując odpowiednie dla nich techniki można wyczarować wspaniałe ozdoby świąteczne, stroiki itp. We wtorki i czwartki w godz. 17:00 – 19:00 odbywają się tu zajęcia świetlicowe i multimedialne Wielkim zainteresowaniem cieszy się bilard. Motywem przewodnim w działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest min. zwiększenie świadomości znaczenia sportu w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji. Aerobik to doskonała i najpopularniejsza wśród pań forma aktywności. Taką też możliwość dajemy paniom w świetlicy w Jędrzychowicach. To właśnie środa jest zarezerwowana dla osób, które dbają o swoją kondycję fizyczną. W tym dniu od godz. 18:00 przez można poćwiczyć w rytm muzyki. W wachlarzu naszych propozycji mamy też coś dla panów. Mają oni do swojej dyspozycji w każdy wtorek i piątek siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Oprócz tych wszystkich zajęć świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców począwszy od zebrań wiejskich a skończywszy na obchodach różnorodnych zabaw np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet czy też zabaw karnawałowych. Świetna współpraca z panią Sołtys, Radą Sołecką, panią Radną i panią Dyrektor Przedszkola Krasnoludki.

Legimi na Dolnym Śląsku Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie informuje, iż bierze udział w projekcie

pn. „ Legimi na Dolnym Śląsku”

m p sc dc 1 d k a b 1 g4 gc 1 2 m 4 e ea c e 3

4

Przez udział w tym projekcie udostępniamy naszym czytelnikom dostęp do publikacji elektronicznych znajdujących się w Katalogu Publikacji elektronicznych dostępnych pod adresem www.legimi.pl. Aby skorzystać z tej usługi należy udać się do biblioteki odebrać kod aktywacyjny oraz postępować zgodnie z załączoną instrukcją.

at k d

2

2

d

1

m

2

d

Świetlica Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

Gry, Zabawy 1800 - 2000

Świetlica Radomierzyce Zajęcia plastyczne Sobota1600 - 1700 Gry i zabawy Sobota1700 - 1800 Świetlica Ręczyn Zajęcia Świetlicowe Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900 Świetlica Spytków Wtorek1900 - 2000 Aerobik Środa1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Piątek1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Sobota1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe, zajęcia rękodzielnicze Sławnikowice Remiza Osp Aerobic poniedziałek 1745-1845 Gry, Zabawy Wtorek, czwartek, piątek 1600 - 1800 Trójca Remiza Osp Poniedziałek, czwartek

Aerobik 1900 - 2000

Świetlica Środowiskowa Tylice Gry, Zabawy Poniedziałek, wtorek, czwartek 1600 - 1800 Świetlica Żarska Wieś 1800 - 2000 Próby zespołu śpiewaczego Kwiatowianki Środa1600 - 1800 Zajęcia plastyczne

Siłownie Wiejskie : Siłownia Białogórze Poniedziałek, wtorek, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Gronów Środa, piątek

1600 - 1800

Siłownia Gozdanin Wtorek, piątek

1700 - 1900

Siłownia Koźlice Wtorek, środa, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Koźmin Wtorek, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Kunów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Łagów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Łomnica Piątek, sobota

1600 - 18000

Siłownia Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

1800 - 2000

Siłownia Radomierzyce Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Ręczyn Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Sławnikowice Wtorek, czwartek, piątek

1600 - 1800

Siłownia Spytków Środa, piątek, sobota

1600 - 1900

Siłownia Trójca Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Tylice Poniedziałek, wtorek, czwartek

1600 - 1800

Siłownia Żarska Wieś Wtorek, czwartek

1700 - 1900

luty 2017

NOWINY z GMINY 11


Aktualności Szanowni Państwo, Rodzice uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Zgorzelec.

Tocząca się długo dyskusja w sprawie nowego ustroju szkolnego w gminie Zgorzelec, to okres, w którym wypowiedziało się wielu mieszkańców, o tym jak widzą przyszłość szkoły i edukacji dzieci. Część z Państwa podpisała się pod pismami, w których wnioskujecie o uruchomienie, na bazie obecnych budynków szkolnych, szkoły ośmioletniej z klasami I-VIII. Inna część mieszkańców apeluje o zachowanie niepowtarzalnego klimatu szkół przeznaczonych dla najmłodszych. Wszystkie głosy są bardzo cenne. Świadczą o tym jak postrzegamy kwestię szerokorozumianej edukacji i jak ważna dla środowiska jest funkcjonująca szkoła. Praktycznie wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że w gminie nie może zniknąć żadna, z obecnie funkcjonujących szkół. Po przeprowadzeniu szeregu analiz, zebrań, lustracji szkół i konsultacji, przyszedł czas na podjęcie decyzji, która musi zmierzać do podnoszenia warunków nauki i rozszerzenia oferty dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w całej gminie. Jako Wójt jestem zobowiązany do zabezpieczenia, zgodnych z prawem, warunków do nauki i rozwoju dzieci na miarę XXI wieku. Informuję, Państwa, że Rada Gminy Zgorzelec przyjęła w dniu 01 lutego 2017r. następujące uchwały: - Nr 203/17 o podjęciu działania zmierzające do przekształcenia Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim, w Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi obejmującą klasy I – IV oraz zapewnienia uczniom klas V – VIII możliwości realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Jerzmankach. - Nr 204/17 o podjęciu działania zmierzające do przekształcenia Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Osadników Wojskowych w Trójcy w Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi obejmującą klasy I – IV oraz zapewnienia uczniom

klas V – VIII możliwości realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Jerzmankach. - Nr 205/17 o podjęciu działania zmierzające do przekształcenia Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Wandy Chotomskiej w Łagowie w Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi obejmującą klasy I – IV oraz zapewnienia uczniom klas V – VIII możliwości realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Jerzmankach. - Nr 206/17 o podjęciu działania zmierzające do przekształcenia Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi w Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi obejmującą klasy I – IV oraz zapewnienia uczniom klas V – VIII możliwości realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Jerzmankach. Przekształcenie szkoły wejdzie w życie z dniem 1 września 2017r. i pozwoli na uruchomienie opieki nad dziećmi w godzinach od 7.00 do 17.00. Powstaną świetlice z prawdziwego zdarzenia, sala zabaw dla przedszkolaków, w której dzieci będą przebywały z przyjemnością. Jednocześnie oferuję Państwu możliwość opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Takie rozwiązanie gwarantuje funkcjonowanie szkół przez długie lata. Zależy to jednak od nas wszystkich, od tego czy Państwo skorzystacie z tej oferty i zapiszecie swoje dzieci do naszych szkół. Zapewniam, że szkoły będą nowoczesne, bezpieczne i przyjazne dla uczniów, rodziców, z dobrze przygotowaną bazą i kadrą pedagogiczną. Piotr Machaj Niniejsze informacja stanowi realizacje zapisów art. 59 ust.1 i 6. ustawy z dnia 07 września 1991r.. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2016, poz. 1943 z późn. Zm)

Szersze wsparcie z Pomocy Żywnościowej

O

d 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z Zespołem Doradczym ds. Wdrażania Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r. Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Pod12 NOWINY z GMINY

luty 2017

programie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r. W celu wypełnienia oświadczenia i wydania skierowania zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70


Inwestycje Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg PolskaSaksonia 2014-2020 Euroregion Nysa wdraża Fundusz Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 w ramach którego realizacja polsko-niemieckich przedsięwzięć jest możliwa. Informacje dotyczące aplikowania do FMP znajdziecie Państwo przede wszystkim na stronie internetowej www. neisse-nisa-nysa.org. Bezpośrednie informacje można uzyskać w Euroregionie Nysa w sekretariacie FMP w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 57 pod numerem telefonu 75 7676470. Nabór wniosków na małe projekty odbywa się w sposób ciągły. Terminy w procedurze wnioskowania wynikają z terminów posiedzeń Komitetu Sterującego FMP. W ramach FMP wspierane są działania, które przyczynią się do intensyfikacji i poprawy współpracy transgranicznej. Mały projekt musi być realizowany przez min. jednego partnera z Polski i jednego partnera z Saksonii. Łączna suma wydatków dla małego projektu nie może przekroczyć 30.000 Eur. Wysokość wsparcia ze środków EFRR wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż maksymalnie 20.000 Eur. i nie mniej niż 3.000 Eur.

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Trójcy

Już od połowy stycznia 2017 roku pracownicy oraz rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trójcy mogą korzystać z nowego placu utwardzonego kostką betonową przeznaczonego na miejsce postojowe autobusu dowożącego dzieci do szkoły oraz miejsca parkingowe. Do tej pory szkoła nie dysponowała miejscem wyznaczonym pod parkingi jedynie małym placem przed wjazdem do kościoła. W chwili obecnej łączna ilość utwardzonego placu pod miejsca postojowe to 700 m² zlokalizowane od czoła nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz od strony bocznego wejścia do budynku szkoły. Oddana do użytku inwestycja ułatwi dzieciom bezpieczne wejście i wyjście z autobusu dowożącego je do Szkoły Podstawowej w Trójcy z terenów Gminy Zgorzelec.

Informator zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy Zgorzelec

Foto: Andrzej Pobiedziński/FreeImages.com

Przypominamy, że za zimowe utrzyma- • drogi wojewódzkiej nr 351 (relacji Jagodzin - Zgorzelec) odpowiada Zanie dróg na terenie Gminy Zgorzelec rząd Dróg Powiatowych w Bolesławodpowiadają: cu. Osoba dyżurująca- kierownik służ• drogi gminne na terenie Gminy Zgoby drogowej- Waldemar Kinach- tel. rzelec odpowiada firma Rusu Victor kom. 668-955-750. Wszelkie uwagi Ogólne Sprzątanie Victor Service Firodnośnie dróg wojewódzkich można ma Wielobranżowa z Jerzmanek, tel. również zgłaszać do Oddziału Dro502-740-203.Wszelkie interwencje i gowego Jelenia Góra- do Pana Waldeuwagi w sprawie odśnieżania należy mara Jarosza pod nr tel. 609-799-086 zgłaszać bezpośrednio do wyżej wy(Tylice). mienionej firmy pod podanym numerem telefonu. Nadzór nad realiza- • Drogi krajowe nr 30 i 94 oraz autostrady A4 odpowiadają poniżej wycją zadania pełni Wydział Inwestycji i mienione osoby: Drogownictwa Gminy Zgorzelec, tel. • Kierownik Służby Liniowej Obwo75-77-214-48. du Drogowego w Piechowicach• drogi powiatowe na terenie naszej Maciej Skórecki- tel.: 662-297gminy odpowiada Firma Handlowo – 769- droga krajowa nr 30 (relacji Usługowa Adam Żukowski, ul. Polna Zgorzelec- Jelenia Góra). 1, Łagów, 59-900 Zgorzelec. Osoba dy• Kierownik Służby Liniowej Obżurująca: Adam Żukowski pod nr tel. wodu Drogowego w Bolesławcu667-742-555. Bożena Gaworecka- tel. 662-297• drogi wojewódzkiej nr 352 (rela768- droga krajowa nr 94 (relacji cji Zgorzelec- Bogatynia) i 352a (od Zgorzelec- Korczowa). ronda w Radomierzycach do granicy • Kierownik Służby Liniowej Obwokraju) odpowiada Zarząd Dróg Powiadu Utrzymania Autostrady w Łącetowych w Lubaniu. Osoba dyżurującaKrzysztof Grzegorczyk- tel. 662kierownik służby drogowej P. Anna 297-776- autostrada A4. Storczek tel. kom. 604-981-595. luty 2017

NOWINY z GMINY 13


70-lecie oświaty w Gminie Zgorzelec

Szkoła Podstawowa w Kurnikach Publiczne Przedszkole Krasnoludki oraz Gminny Żłobek w Jędrzychowicach Po zamknięciu szkoły w budynku rozpoczęła swoją działalność świetlica wiejska, która podlegała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zgorzelcu. Imprezy kulturalne dla mieszkańców organizowała Rada Sołecka. W budynku mieściła się również Gminna Biblioteka Publiczna oraz od 2009 roku „Domowe Przedszkole” utworzone z inicjatywy rodziców z gminy wiejskiej Zgorzelec. Były to spotkania 4- godzinne, gdzie rodzice wspólnie z dziećmi spędzali czas.

2013r., NPP Promyczek, bal karnawałowy, wych. Kamila Myka, Justyna Sak

Domowe Przedszkole Zajęcia prowadziła pani Janina Piskorz- Halat (emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach). Dzieci nie tylko bawiły się z rodzicami, ale także brały udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, zabawach, organizowanych uroczystościach np. urodzin dzieci i wiele innych. Częstym gościem w przedszkolu był Wójt Gminy Zgorzelec, który sprawował kontrolę nad prowadzonymi spotkaniami. Stworzone na potrzeby dzieci i ich rodziców „Domowe Przedszkole” trwające przez okres 10 miesięcy stało się fundamentem do funkcjonowania Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek”, który powstał 2 listopada 2009 a zakończył swoją działalność 31 sierpnia 2013 roku. Organem prowadzącym NPP „Promyczek” była Zgorzelecka Fundacja Rozwoju „EDU”, która za cel postawiła sobie przede wszystkim prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w tym wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na wsi. Dyrektorem NPP „Promyczek” była Barbara Kowalczyk - obecna dyrektor Publicznego Przedszkola Krasnoludki oraz Gminnego Żłobka w

NPP Promyczek, 2013r., Zajączek (Figloland), wych. Kamila Myka, Justyna Sak Jędrzychowicach. Praca zorganizowana była w grupie różnowiekowej, z tym, że podczas zajęć dydaktycznych stosowano podział na dwie grupy: młodsze „Biedroneczki”- 2,5 - 3 lat i starsze „Smerfy”- 4,5,6 –latki.

TWÓJ PORTAL www.powiatzgorzelecki.info 14 NOWINY z GMINY

luty 2017


Informator Urząd Gminy 

Szkoły i przedszkola

Telefony alarmowe

Wójt Piotr Machaj, Z-ca Wójta Marek Wolanin Sekretariat tel. 75 775-60-16, fax 75 775 -65-64 Centrala tel. 75 772-14-00 e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 43 e-mail: jerzmanki@post.pl tel./faks: 75 77 811 78 dyrektor - Renata Mikołajów

Numer Alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 75 775 22 22 Straż Pożarna: tel. 998, 75 775 11 45 Policja : tel. 997, 75 6494200 Dzielnicowi : st. asp. Stefan Hajkowski: 75 6494334, 797306333 st. asp. Jarosław Fajkowski: 75 6494334, 797306334

Numery wewnętrzne Sekretarz Gminy - Anna Demuth-Majda 75 772-14-20 Skarbnik Gminy - Rafał Jasiul 75 772-14-17 Biuro Rady Gminy i Komisji - Grażyna Hołodyszyn 75 772-14-21 Wydział Finansów i Planowania 75 772-14-23, 75 772-14-25 Kasa 75 772-14-29 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 75 772-14-31 Wydział Organizacyjny 75 772-14-27, 75 772-14-45 Ewidencja Ludności 75 772-14-44 Wydział Inwestycji i Drogownictwa 75 772-14-34, 75 772-14-35 Wydział Oświaty i Promocji 75 772-14-41 Gminne Centrum Reagowania 75 772-14-27

Skład Rady Gminy WOJCIECH DOBROŁOWICZ – przewodniczący GRAŻYNA LISZKA – wiceprzewodnicząca JÓZEF DZIURMAN - wiceprzewodniczący EDMUND BUKO REMIGIUSZ BRZĘK ARKADIUSZ FURMANIAK MONIKA JARMUSZKIEWICZ PIOTR KUŚTA KRZYSZTOF KWIATKOWSKI GRZEGORZ MIŁOSZEWICZ PRZEMYSŁAW MOCZKODAN ANNA RAKOCZY JAN SWACHA HALINA SZEREMETA BOLESŁAW WYSOCKI

Sołtysi Gminy Zgorzelec Białogórze Chorbotowicz Czesław tel. 664 249 045 Gozdanin Zatylny Jan tel. 601 717 836 Gronów Dobrołowicz Wojciech tel. 510 702 699 Jędrzychowice Radzięta Krystyna tel. 603 683 246 Jerzmanki Szczęsny Andrzej tel. 782 440 332 Kostrzyna Iwaniec Danuta tel. 535 273 001 Koźlice Kolenda Stanisław tel. 601 275155 Koźmin Swacha Jan tel. 798 311 720 Kunów Krzywak Maria tel. 669 856 112 Łagów Liszka Grażyna tel. 660 191 224 Łomnica Pasek Genowefa tel.513 034 404 Niedów Szpak Weronika tel. 500 290 570 Osiek Łużycki Traczyk Jadwiga tel. 507 837 450 Pokrzywnik Wojtków Bronisław tel. 602 344 482 Przesieczany Zwoliński Mirosław tel. 502 969 764 Radomierzyce Burban Bogdan tel. 515 927 093 Ręczyn Brzęk Małgorzata tel. 512 133 780 Sławnikowice Słomka-Majkut Karolina tel. 608 332 405 Spytków Legeżyńska Grażyna tel. 513 058 104 Tylice Wysocki Bolesław tel. 666 541 146 Trójca Jaskuła Kronkowska Anna tel. 668 535 520 Żarska Wieś Buko Edmund tel.600 635 582

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie Łagów, ul. Szkolna 2 59-900 Zgorzelec e-mail: sp.lagow@wp.pl tel.: 75 77 15 969, wew. 21, 22, 23 Dyrektor - Sylwia Słabicka Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim Osiek Łużycki 56 59-900 Zgorzelec e-mail: sposieksekretariat@poczta.onet.pl tel./fax.: 75 77 18 195 dyrektor - Beata Aniszkiewicz Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy Trójca 77 59-900 Zgorzelec e-mail: sptrojca@wp.pl tel.: 75 77 18 326 dyrektor - Agnieszka Kunicka Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi Żarska Wieś 32 59-900 Zgorzelec e-mail: spzarska@interia.pl tel./fax: 75 77 18 554 dyrektor - mgr Bożena Pawełek Publiczne Przedszkole w Jędrzychowicach tel.: 75 64 084 78 e-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Radomierzyce 40 59-900 Zgorzelec gok.zgorzelec@interia.pl tel./fax (75)77 525 59 NIP: 615-18-14-399 Dyrektor -Małgorzata Korelin

Centrum Rekreacyjno - Turystyczne Radomierzyce 40 a 59-900 Zgorzelec +48757210506, e-mail: crt@gmina.zgorzelec.pl Dyrektor - Mirosław Celuch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec gopszgorzelec@wp.pl Tel./fax. (75) 77 52 667 www.gopszgorzelec.pl Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00; od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30 Kierownik - Bogumiła Hamielec

Gdzie dzwonić Padlina przy autostradzie: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze krajowej: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze wojewódzkiej: tel. 501 073 514 Padlina przy drodze powiatowej : tel. 75 77 50 182 Padlina przy drodze gminnej: tel. 75 77 214 31

Pogotowie Energetyczne: tel. 991 : 75 7756801 Awarie wodociągowe: 75 64 807 68 Pogotowie Gazowe: 992, 75 7722300 Placówka Straży Granicznej tel. 75 7797200 PCK tel. 75 7756201 Zimowe utrzymanie dróg: 757721435, 669040693

Kościoły i msze święte Białogórze Kościół filialny pw.św Andrzeja Boboli Msze święte: Niedziela: 10.15 Dni powszednie (poniedziałek) 17.00 Gronów Kościół filialny p.w. NMP Królowej Korony Polskiej Msze święte: Niedziela 10:00 Czwartek 18:00 (czas letni), 16:00 (czas zimowy) Jędrzychowice Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP tel. 75 778 22 18 Msze święte: Niedziela: 8.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Jerzmanki Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu tel.75 778 11 48 Msze święte: Niedziela: 9.00; 12.00 Dni powszednie (poniedziałek, piątek) 17.00 Łagów Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego; tel. 75 77 15 924 Msze święte: Niedziela: 9.00; 11.30; 17.00 Dni powszednie 17.00 Osiek Łużycki Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP tel.75 771 81 33 Msze święte: Niedziela 8.00; 12.00 Dni powszednie 17.30 Radomierzyce Kościół filialny pw. św Apostoła Piotra i Pawła Msze święte: Niedziela: 10.00 Dni powszednie (pierwszy piątek miesiąca) 16.30 Sławnikowice Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze święte: Niedziela: 11.30 Dni powszednie (piątek) 16.00 Tylice Kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika Msze święte: Niedziela 10.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Trójca Kościół parafialny pw.św Apostołów Piotra i Pawła ; tel 75 771 87 50 Msze święte: Niedziela: 9.00 ; 13.00 Dni powszednie (wtorek, środa, sobota) 17.00 Żarska Wieś Kościół parafialny pw MB Wspomożenia Wiernych tel. 75 72 10 345 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 11.30 Dni powszednie (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00

luty 2017

NOWINY z GMINY 15


R E S TAU R AC J A WINNICA

WINIARNIA

Radomierzyce 31, tel: 533 887 224 www.winiarniahanna.pl, zapraszamy@winiarniahanna.pl

MASZ PROBLEM, NIE CZEKAJ SZUKAJ WSPARCIA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70 pokój nr 24 tel. 75 77 214 21 Punkt Interwencji Kryzysowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu ul. Powstańców Śl. 1 Poniedziałki 9.00-13.00 Czwartki 14.00 – 18.00 tel. 75 77 526 – 08 lub 722-005-200

Odpowiedzi z dopiskiem „Krzyżówka nr 16” prosimy wysyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec, gok.zgorzelec@interia.pl do dnia 10 marca 2017r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrody. Rozwiązanie krzyżówki nr 15: No i mamy Nowy Rok. Nagrodę – komplet ręczników wygrał Tomasz Pogoda. Po odbiór należy się zgłosić do GOK w Radomierzycach, tel. 75 77 52559.

16 NOWINY z GMINY

luty 2017

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zgorzelcu ul. Staszica 5 (I piętro) tel. (075) 77 52 621 Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu ul. Maratońska 1, tel. 75 77 58 700

Nowiny z Gminy nr 16 - Luty 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you