Page 1

1

Spra w o z d a n i e z prz e b i e g u wyci e c z ki ed u k a c y j n ej „ Wrocł a w - W ŚWIECIE NAUKI” realiz o w a n e j w rama c h proj e kt u „ Doln o ś l ą s k a szk o ł a lid er e m projak o ś c i o w y c h zmia n w pol s k i m sy s t e m i e ed u k a c ji ” Uczestnika mi wycieczki zrealizow a n ej 31 kwietnia 2011 roku byli uczniowie Szkoły Podst a w ow ej nr 1 w Bolesławcu.

Dnia 31 kwietnia 2011 r. uczniowie ze Szkoły Podst a w ow ej nr 1 w Bolesławcu wzięli

udział w jedno d niow ej

Wrocławia. Przewod ni m

te m a t e m

wycieczc e

wycieczki

autok a r o w ej do

był : „Wro c ł a w

- W

ŚWIECIE NAUKI” . Pierwszym Wrocław ski m zapr ez e n t o w ał

eta p e m

wycieczki

w Instytu ci e budow ę

była

Astrono micz n y m ,

Układu

wizyta

na

Uniwers yt e ci e

gdzie pracow nik naukow y

Słonecz n e g o .

Uczniowie

byli

bardzo

zaciek a wi e ni kos mo s e m , znak a mi zodiaku, gwiazd a mi i kome t a m i, które były wyświetla n e na specjalnym ekra ni e.


Po pokazie

astron o micz n y m

uczniowie

udali się

na

spac e r

po

pobliskim Parku Szczytnickim, gdzie mogli zobaczyć Halę Stulecia, Iglic oraz drugi „mos t e k zakoch a n yc h ”.


Z powod u

przewidyw a n e g o

popołud niow e g o

deszczu,

zmienion y

zost ał progr a m wycieczki, wskut ek czego pojech aliś m y najpierw zobaczyć wrocław ski rynek, a nie na uczelnie. Przewo d nik opowiad ał ucznio m o najważ ni ejszyc h

zabytk a c h

Wrocławia, usłysz eli ane g d o t y

szukali kras nolu dkó w i ogląd ali Mostek Czarow nic.

o fonta n ni e,


Nastę p ni e pojech aliś m y na Politech nik ę Wrocław sk ą , gdzie wykładow c y bardzo ciekawie pokazyw ali doświa dcz e ni a fizyczn e i ang a ż o w ali w nie uczniów. Było dużo zab aw y i śmiec h u, np. gdy mówili hele m. To była bardzo ważn a lekcja, gdyż uświado mił a ucznio m, że fizyka jest wokół nas i jest bardzo ciekaw y m przed mio t e m .


Później pojech aliś m y na Wydział Che mii. Ze względ u na używ a n e odczyn niki uczniowie nie brali bezpo ś r e d ni e g o udziału w doświad cz e ni a c h, jedn ak pokazy były dla nich bardzo inter e s uj ą c e i efektow n e . Zobaczyli jak zrobić che miczn e roślinki i zwierzę t a , spraw dz ali praw dziwoś ć bankn o t ó w pod

lamp ą

z pro mi e niow a ni e m

ultrafiolet ow y m ,

obs erw ow ali

wybuch

che miczn e g o wulkan u i tworze ni e się gęs t ej piany. Mogli także pob a wić się sztuczn ą krwią.


Po wielu atrakcj ac h pojech aliś m y na obiad w stołówc e akad e m i ckiej. Wracaj ąc do domów rozwiązyw aliś m y zaga dki zada w a n e przez panią pilotkę. To były ważn e lekcje dla uczniów, na pew no będ ą o nich pa mi ę t a ć .


12.04.2011r. Anna Krawczyk

............................................................................................... data i podpis

Wycieczka  

Wycieczka do Wroclawia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you