Page 1

NR 3/9 2008/2009 CENA 1,00 zł


Od Redakcji

Witamy! Są święta w naszym kalendarzu najdroŜsze i najbliŜsze bo wywołują falę marzeń najczulszych i najmilszych. Ich dziwny czar ten nastrój stwarza dla Ŝycia najwaŜniejszy, rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszym.

Witamy wszystkich w radosnym nastroju świąt BoŜego Narodzenia. To ostatni numer gazetki w starym, dobrym roku 2008. Za kilkanaście dni powitamy nowy rok, oby kaŜdy z nas przeŜył go jak najszczęśliwiej.

Wydaje nam się, Ŝe czas oczekiwania na prezenty, czas przygotowań do świąt jest chyba nawet ciekawszy od samych świąt. Ta nutka niepewności, ciekawości, napięcia, która towarzyszy Nam w tych dniach jest wyjątkowa. Z niecierpliwością oczekujemy Mikołaja, choć zarzekamy się, Ŝe w niego nie wierzymy, po cichu marzymy o jego odwiedzinach. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, dusze radością szczęścia i wesela i czystych, wielkich wzruszeń. K. Chodecka - „Ten nastrój”

RównieŜ cała nasza szkoła pięknieje z dnia na dzień. W klasach pojawiają się choinki i dekoracje świąteczne. Na korytarzach równieŜ widać nadchodzące święta. To wszystko sprawia, Ŝe stajemy się „coraz bardziej świąteczni”, bardziej grzeczni i Ŝyczliwi dla siebie. Redakcja gazetki nie oparła się magii świąt, my takŜe o nich piszemy i zamieszczamy wyniki świątecznej sondy, przeprowadzonej wśród szóstoklasistów. Świąteczną tematykę uzupełniają stałe rubryki. Rozmowa numeru z Panią Dyrektor Kazimierą Kozak-Głowacką poświęcona jest przede wszystkim prawom dziecka, o których piszemy takŜe w dalszej części gazetki. Wspominamy niesamowite spotkanie z pisarzem – panem Grzegorzem Kasdepke oraz magiczną wizytę Świętego Mikołaja, prezentujemy uroczystości szkolne, chwalimy się róŜnymi osiągnięciami. Nasza gazetka „rozrasta się”, powstają nowe rubryki. Wszystko dzięki Wam i Waszym propozycjom. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę uczniów i nauczycieli, a moŜe rodzice takŜe do nas dołączą? Jesteśmy otwarci na propozycje.

W tym numerze: Od redakcji – s. 2 Rozmowa numeru – s. 3 Prawa dziecka – s. 5 Święta tuŜ, tuŜ … – s. 6 Świąteczne tradycje – s. 7 Sonda – s. 9 Mikołajki – s. 10 Spotkanie z pisarzem – s. 11 Wydarzyło się … – s. 12 Wiadomości sportowe – s. 14 Wesoła szkoła – s. 15 Redakcyjne sprawy - s. 16

śyczymy miłej lektury!

2

Nowinki Jedynki 3/9/2008


Rozmowa numeru! Wywiad z Wicedyrektorem Szkoły – Panią Kazimierą KozakGłowacką. Redakcja: Od jak dawna pełni Pani funkcję Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1? Dyrektor Kazimiera Kozak-Głowacka: Jak ktoś mnie pyta, ile lat jestem w tej branŜy, to ja odpowiadam, Ŝe to juŜ dwanaście lat. Red.: Co najbardziej lubi w pracy z dziećmi, a czego nie ? Dyr. K. K-G.: Najbardziej lubię trudne pytania na temat lekcji, takie, które zmuszają mnie do pogłówkowania, Ŝeby odpowiedź zawierała to, co faktycznie interesowało pytającego. Najbardziej nie lubię tego, czego kaŜdy nauczyciel nie lubi - hałasu na lekcji, chyba, Ŝe jest twórczy. Red.: Czy według Pani człowiek, który chce zostać nauczycielem, musi posiadać pewne predyspozycje? Dyr. K. K-G.: Tak, jak do kaŜdego zawodu. Nauczyciel powinien lubić dzieci, pracę z nimi, powinien umieć rozwiązywać problemy, konflikty, współpracować z uczniem i jego rodzicami. Red.: Czy ma Pani jakieś hobby? Dyr. K. K-G.: Lubię czytać, bywać w teatrze, jeździć w zimie na nartach a w lecie wędrować po górach. Red.: A gdyby złowiła Pani złotą rybkę, to o co Pani by ją poprosiła? My prosimy o trzy Ŝyczenia. Dyr. K. K-G.: Moje pierwsze Ŝyczenie to zatrzymać czas, drugie Ŝyczenie – Ŝeby nasza szkoła była najlepsza ze wszystkich szkół pod kaŜdym względem, trzecie - Ŝeby nasi uczniowie osiągali jak największe sukcesy i jak najlepsze wyniki w nauce. Nowinki Jedynki3/9/2008

3


Rozmowa numeru!

Red.: W grudniu obchodzimy 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Porozmawiajmy więc o prawach człowieka. Czy człowiekowi potrzebne są prawa człowieka? Dyr. K. K-G.: Tak oczywiście, człowiekowi są potrzebne prawa, a szczególnie dzieciom, które w wielu kwestiach nie stanowią jeszcze o sobie. Red.: A jakie prawa posiada dziecko? Dyr. K. K-G.: Prawa dziecka zawarte są w Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez ONZ w 1989 roku. Jest to dokument, który obowiązuje w niemal wszystkich państwach świata. W skład tej konwencji wchodzą takie obszary jak: – prawa i wolności osobiste, które mówią np. o wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, – prawa socjalne, które zapewniają m.in. prawo do ochrony zdrowia, – prawa kulturalne, które mówią o prawie do nauki, korzystania z dóbr kultury, prawo do informacji. Red.: Jak wygląda przestrzeganie praw dziecka w szkolę? Dyr. K. K-G.: Mamy w szkole, jak wiecie rzecznika praw ucznia i nie są zgłaszane do nas problemy, które wskazywałyby, Ŝe prawa dziecka są łamane. Red.: Jakie dokumenty określają prawa ucznia w naszej szkolę? Dyr. K. K-G.: Jest to statut szkoły z załącznikami, które regulują miedzy innymi prawa i obowiązki ucznia. Red.: Na co uczniowie najczęściej skarŜą się i o co się upominają? Dyr. K. K-G.: Przede wszystkim na to, Ŝe uczniowie rozwiązują swoje konflikty z rówieśnikami sami i niestety, często z róŜnym skutkiem, tak, Ŝe interwencja ze strony dyrektora jest konieczna. Red.: Do kogo uczniowie mogą się zwrócić, gdy ich prawa nie są przestrzegane? Dyr. K. K-G.: Dzieci mogą się zgłosić do rzecznika praw, czyli w tym roku do Kornelii Fabiańskiej, do osób dorosłych, do dyrektora, do pedagoga, do wychowawcy oraz na policję. Red.: Dziękujemy za rozmowę.

4

Nowinki Jedynki 3/9/2008


Mam prawo do swoich praw!

KaŜdy człowiek ma swoje prawa, dzieci równieŜ. W tym numerze gazetki postanowiliśmy Wam je przybliŜyć.

Mamy prawo do: SWOBODY SUMIENIA I MYŚLI Kiedy jesteśmy dorośli, sami decydujemy o swoim światopoglądzie i wyznaniu, wcześniej decydują o tym nasi rodzice.

NAUKI Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest bezpłatna i obowiązkowa.

WYRAśANIA SWOICH POGLĄDÓW MoŜemy wyrazić własną opinię czy oświadczyć swoją wolę w sprawach, które nas dotyczą.

ZNAJOMOŚCI SWOICH PRAW Mamy pełne prawo dostępu do róŜnorodnych źródeł wiedzy. KaŜdy z nas powinien znać swoje prawa.

PRYWATNOŚCI Mamy prawo do osobistej korespondencji, nikt nie moŜe ingerować w nasze sprawy bez waŜnych powodów.

śYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIśENIA Mamy prawo do Ŝycia bez przemocy. Bicie i okrutne traktowanie nas jest niedopuszczalne i karalne.

WYCHOWANIA W RODZINIE Mamy prawo do Ŝycia w rodzinie. Nikt nie moŜe odebrać nas od rodziców bez waŜnego powodu.

ROZWIJANIA SWOICH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ Mamy prawo do rozwijania swoich uzdolnień. MoŜemy uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, brać udział w konkursach i zawodach sportowych. Justyna Łuc kl. Vb Nowinki Jedynki 3/9/2008

5


Święta tuŜ, tuŜ …

Choinka… najczęściej zielony, pachnący świerk, czasem kłująca jodła…Jest nieomylnym znakiem nadchodzących świąt BoŜego Narodzenia, uczestniczką Wigilii, świadkiem najpiękniejszych Ŝyczeń, straŜniczką ukrytych pod nią prezentów, zasłuchaną w śpiew kolęd…Gdy ją ubieramy, czujemy, Ŝe wchodzimy w zaczarowany świat, gdzie wszystko staje się dobre i radosne.

Choinka… najczęściej zielony, pachnący świerk … Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała choinka jej funkcje pełniła podłaźniczka, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku zawieszony na suficie. Gałązki miały chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy, zapewnić domownikom szczęście i dostatek. Tradycja boŜonarodzeniowego drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około 700r. Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero pod koniec XVIII w. Skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki?

Piękna góralska legenda mówi, Ŝe choinkę boŜonarodzeniową zawdzięczamy… niedźwiedziowi. Gdy doszła do niego wieść o narodzeniu Jezusa, pobiegł czym prędzej do Betlejem. Martwił się tylko biedny miś, Ŝe nie miał dla Dzieciątka Ŝadnego godnego prezentu. Postanowił ofiarować to, co było do zdobycia w lesie. Ułamał piękną choinkę i powlókł za sobą. Po drodze przechodził przez potoki, w których zamoczyły się gałązki drzewka, krople wody zamarzły na jego igiełkach i świeciły jak diamenty. Na gałęziach zasiadły ptaszki a niedźwiedź wszystko to zaniósł do szopki i przed Dzieciątkiem postawił. I od tej pory dzieci stroją choinki i wieszają na nich wszelkie świecidełka. Co wieszamy na choince? Na choince nie moŜe zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były na owym biblijnym drzewie. Ponadto jabłko symbolizuje zdrowie. Wśród iglastych gałązek wiją się łańcuchy słomkowe i bibułkowe, są pamiątką po węŜukusicielu, oznaczają takŜe więzy rodzinne, które podczas świąt są szczególnie silne. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną oraz symbol światła Chrystusa. Choinki ubierano takŜe w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane makiem. Nie mogło zabraknąć oczywiście postaci Św. Mikołaja. Na choince wiesza się teŜ błyszczące bombki o róŜnych kształtach, szklane figurki, cukierki i ręcznie wykonane z papieru zabawki.

Zebrali i opracowali członkowie Redakcji. 6

Nowinki Jedynki 3/9/2008


Świąteczne tradycje

Wigilia BoŜego Narodzenia Wigilii przypisywano znaczenie symboliczne, wręcz magiczne. Za symboliczny uznawano sposób zachowania się przy stole, do wielu drobnych zdarzeń całego dnia przywiązywano wielką wagę – mogły bowiem zadecydować o pomyślności i zdrowiu w przyszłym roku. Wierzono, Ŝe nieposzanowanie świętego wieczoru moŜe spowodować wszelkie nieszczęścia, co ilustruje przysłowie: „Jaka Wigilia – taki cały następny rok”.

W wierzeniach ludowych noc wigilijna to noc, w czasie której błąkają się duchy, jest to czas dziwów i nadprzyrodzonych mocy. Tej nocy nie ma rzeczy niemoŜliwych. Zwierzęta mówią ludzkim głosem …

Niektóre zwyczaje zachowały się w Polsce do dzisiaj, choć nie zawsze w pierwotnej formie. •

• • •

Gospodarz rozpoczynał dzień wigilijny wyprawą do lasu po zielone gałęzie lub po drzewko. • Do tradycji wigilijnych naleŜało dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej zasiadała parzysta liczba osób; nieparzysta wróŜyć miała rychłą śmierć jednego z biesiadników. • Wieczerza rozpoczynała się wspólną modlitwą i do końca miała charakter uroczysty i powaŜny. Nikomu – oprócz gospodyni – nie wolno było wstawać od stołu ani rozmawiać (aby w ciągu roku nie było kłótni). Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u chłopów było 5 do 7 potraw, 9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. UwaŜano, Ŝe naleŜy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w ciągu roku nie zazna się głodu. Stół był nakryty śnieŜnobiałym obrusem, poniewaŜ biel w symbolice chrześcijańskiej wyraŜa radość i symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. Pod obrusem układano siano lub słomę – jako symbol narodzin Pana Jezusa w stajence. Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych związanych jest ze zdrowiem. Wierzono, Ŝe kto w Wigilię kichnie, ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw gotowano z rzepy, z nadzieją, Ŝe uchroni to przed bólem zębów. Jabłka jedzone podczas wieczerzy miały zapobiegać bólowi gardła, a orzechy bólowi zębów.

Nowinki Jedynki 3/9/2008

7


Świąteczne tradycje

• Jest taki dzień... Bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, W którym gasną wszelkie spory.

• •

Jest taki dzień, W którym radość wita wszystkich, Dzień, który juŜ KaŜdy z nas zna od kołyski…

W Wigilię starano się nic nie poŜyczać, uwaŜano bowiem, Ŝe kto tego dnia coś z domu swojego wydaje, ten niczego się nie dorobi. Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze – wtedy będą przez cały rok. Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyŜ zapewniało to szczęście i pomyślność w przyszłym roku. NaleŜało uwaŜać, aby w poranek wigilijny pierwszy do domu wszedł męŜczyzna, a nie kobieta. Przyjście męŜczyzny wróŜyło na cały rok zdrowie, natomiast kobieta przynosiła

choroby. Do wieczerzy wigilijnej zasiadano, gdy na niebie ukazywała się pierwsza gwiazda – na pamiątkę Gwiazdy betlejemskiej prowadzącej pasterzy do Betlejem. Najpopularniejsze potrawy wigilijne w dawnych czasach to: zupa migdałowa, karp na szaro, szczupak z szafranem, groch z kapustą, kluski z makiem i miodem, tradycyjna kutia, przyrządzana z kaszy pszennej, miodu i maku oraz kompot z suszonych owoców. •

Po wieczerzy panny i kawalerowie ciągnęli źdźbła słomy spod obrusa. Zielone oznaczało ślub, zwiędłe – oczekiwanie, Ŝółte – staropanieństwo lub pozostanie w stanie kawalerskim. Dziewczęta wychodziły przed dom i wołały głośno; z której strony echo odpowiedziało, z tej mąŜ przyjdzie.

Zebrał, wykorzystując następujące źródła: 1. Hryń-Kuśmierek Renata: Polskie tradycje doroczne. Poznań, 2005. 2. Internet. Miłosz Cibor, klasa 5b

8

Nowinki Jedynki 3/9/2008


Świąteczna sonda!

Wyniki błyskawicznej, przedświątecznej sondy, przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły. Obiecuję, Ŝe w Nowym Roku będę: • … grzeczniejszy, będę wynosił częściej śmieci, zachowywał się cicho na lekcji. /Bartek/ • … grzeczna, uczynna, będę bardziej słuchała rodziców. /Ala/ • … bardzo grzeczny, będę się więcej zajmował młodszym bratem i będę słuchał nauczyciela. /Mateusz/… • … nie będę kłamała, będę słuchała rodziców, pomagała w domu. /Asia/ • … będę się lepiej uczyła i ładniej się odzywała do rodziców. /Ola/ • … będę grzeczniejsza, lepiej się uczyła, słuchała rodziców. /Monika/ Mój wymarzony prezent pod choinkę: • Gra Football Manager 2009. Jest to bardzo ciekawa i rozbudowana gra o prowadzeniu druŜyny piłkarskiej do sukcesów. /Bartek/ • Moim wymarzonym prezentem pod choinkę jest to, Ŝeby wprowadzić się jak najszybciej do nowego domu. /Ala/ • Mój wymarzony prezent pod choinkę to trafiona szóstka (kumulacja 200 mln., laptop oraz wypasiony mp4. /Mateusz/ • Moim wymarzonym prezentem pod choinkę jest nowy telefon, poniewaŜ mój juŜ jest troszkę zniszczony. /Asia/ • Mój wymarzony prezent pod choinkę to wypasiony, biało-niebieski laptop. /Ola/ • Pod choinkę chciałabym dostać bardzo dobrego, wypasionego laptopa - z kamerką, róŜowego!! DuŜo słodyczy, lepszą komórkę, aparat fotograficzny, mp4. /Monika/ Czego Ŝyczysz szkole, ( nauczycielom) w Nowym Roku? • Szkole Ŝyczę, aby osiągała jak najwięcej sukcesów i certyfikatów. Nauczycielom Ŝyczę duŜo zdrowia i sukcesów zawodowych. /Bartek/ • śyczę nauczycielom, Ŝeby w przyszłości mieli takich mądrych uczniów jak my. Szkole Ŝyczę, aby jak najszybciej „wybudowała się” nowa sala i Ŝeby dobrze słuŜyła uczniom. /Ala/ • Szkole Ŝyczę duŜo kasy na nową salę, nauczycielom cierpliwości i duŜo przyjaciół szkoły. /Mateusz/ • Nauczycielom Ŝyczę stalowych nerwów i mocnego głosu, aby mogli na nas krzyczeć, a my, Ŝebyśmy się mobilizowali. /Asia/ • Nauczycielom Ŝyczę dobrego gardła i cierpliwości do uczniów (takich jak ja), Ŝyczę teŜ szybkiego wybudowania sali. /Ola/ • śyczę szkole, Ŝeby starczyło pieniędzy na wybudowanie nowej sali gimnastycznej!! Nauczycielom - zdrowia i cierpliwości! DuŜo pieniędzy, Ŝeby nie stawiali nam złych ocen i ujemnych punktów. /Monika/ Redakcja Nowinki Jedynki 3/9/2008

9


Wydarzyło się!

Wizyta Mikołaja. 5 grudnia 2008, w auli szkolnej, odbyło się przedstawienie, którego gościem był św. Mikołaj. Gdy wszyscy juŜ się zebrali, wszedł św. Mikołaj z aniołkami i diabełkami. Dostojna postać usiadła na złotym tronie, a na scenę weszli aktorzy i zaprezentowali bardzo ciekawy i dowcipny spektakl. Następnie głos zabrał nasz gość honorowy. Po krótkim przemówieniu, Mikołaj poprosił do siebie wszystkich pracowników szkoły, będących w sali. Wszyscy zostali obdarowani podarunkiem, wzruszeni podziękowali i usiedli na swoje miejsca. Dariusz Gołębiewski, klasa Vb

10

Nowinki Jedynki 3/9/2008


Wydarzyło się! I po spotkaniu … 4 grudnia 2008 r. przyjechał do naszej szkoły 4 grudnia 2008 roku o wspaniały pisarz, pan Grzegorz Kasdepke. Okazało godz. 11.00 się, Ŝe nasz gość jest bardzo miłym i dowcipnym spotkaliśmy się ze człowiekiem. Wspaniale się z nim rozmawiało. znanym pisarzem MoŜna było kupić ksiąŜkę, a po skończonym Grzegorzem spotkaniu podejść do autora, by otrzymać autograf. Kasdepke, w ramach Twórca prezentował swoje ksiąŜki i duŜo o nich ogólnopolskiego opowiadał. programu "Autor na Umiał zainteresować dzieci. Czwartoklasiści Ŝądanie". pokazali scenki uczące dobrego zachowania podczas otwierania drzwi czy powitania. Bardzo podobało mi się to spotkanie. Szczęśliwa wróciłam do domu. Ciekawie spędziłam czas. Dagmara Parchimowicz, klasa IV c Po lekcji polskiego poszłam do auli, by uczestniczyć w spotkaniu z pisarzem Grzegorzem Kasdepke. Usiadłam i czekałam z innymi. Powiedziano nam, Ŝe będą rozdawane karteczki na autografy. W którymś momencie wszedł nasz gość i wszyscy zaczęli bić brawa. Najpierw dwa zdania powiedział Pan Dyrektor, a później było małe przedstawienie. Po przedstawieniu głos zabrał sam autor. Opowiadał o swoich ksiąŜkach. Było bardzo ciekawie. Opowiadając o ksiąŜce Bon czy ton. Savoir- vivre dla dzieci, zapowiedział, Ŝe będzie zachowywał się niekulturalnie. My mieliśmy być czujni i reagować. Omawiając Słodki rok Kuby i Buby, przeczytał jedno opowiadanie. Wspominał teŜ o ksiąŜce wydanej dzień wcześniej, zapowiadał opowieści o uczuciach. Następnie zaczęliśmy zadawać pytania. Było ich duŜo i niektóre padły przy autografach. Po zdobyciu podpisu wzięłam swoje rzeczy. Uroczystość była bardzo ciekawa, śmieszna, interesująca i przyjemna. Mam z niej (prawie) same korzyści. Tylko zapomniałam zapytać: „Jak Pan zaczyna tworzyć ksiąŜki: na brudno, ręcznie, na maszynie czy na komputerze?”. Monika Marusiak, kl. IV c

Nowinki Jedynki 3/9/2008

11


Wydarzyło się!

Przedstawiamy kronikę wydarzeń szkolnych z listopada i grudnia.

Daję słowo 5 listopada w naszej szkole odbył się konkurs polonistyczny „Daję słowo”. Rozpoczął się o godzinie dwunastej w sali lekcyjnej numer 10. Konkurs miał formę testu, z około dwudziestoma pytaniami. Była to pierwsza część konkursu, poniewaŜ czeka nas część ustna, która odbyła się 13 listopada. Bartosz Gajda kl. V „c”

Ślubowanie i Pasowanie na Świetlika 17 listopada 2008r, przeŜywaliśmy, jak co roku, uroczystość ,,Ślubowania i Pasowania na Świetlika”. Do sprawdzianu gotowości świetlicowej przystąpiło aŜ 44 pierwszaków. Dzieci pozytywnie przeszły wszystkie próby. Na Świetlika p. dyr. pasowała ulubioną maskotką dzieci: Świetliczkiem”. KaŜdy uczestnik otrzymał pamiątkowe dyplomy i niespodzianki w postaci ołówków i długopisów. Uroczystość, w obecności rodziców, przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, wyzwalającej duŜo emocji. Wychowankowie świetlicy. „z’Dolny Ślązaczek” Dnia 30.11.2008r. odbył się szkolny konkurs matematyczno – przyrodniczo – polonistyczny. Trwał 1 godzinę zegarową. Uczestniczyło w nim 53 uczniów z naszej szkoły. Do dalszego etapu zakwalifikowali się Bartosz Jusypenko z klasy VI a oraz Krystian Strychalski z klasy VI c. Do rozwiązania było 25 zadań i 25 punktów do zdobycia. MoŜna powiedzieć, Ŝe konkurs nie był zbyt trudny, chociaŜ kilka pytań zmuszało do namysłu. Ania Święto Niepodległości i Przyjaciel Szkoły W tym roku, bardziej uroczyście niŜ zwykle, obchodziliśmy 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie zaprezentowali piękny montaŜ słowno – muzyczny, upamiętniający rocznicę. Podczas uroczystości ogłoszony został werdykt Kapituły Nagrody „Przyjaciel Szkoły”. Tegoroczną laureatką tradycyjnej nagrody została dotychczasowa Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Magdalena CzyŜewska. 12

Nowinki Jedynki 3/9/2008


Wydarzyło się!

TYDZIEŃ Z KSIĄśKĄ Od 17 do 21 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 bardzo licznie (123 osoby) wzięli udział w projekcie pt. „W 180 minut dookoła ksiąŜki i biblioteki”. Projekt miał formę gry bibliotecznej. Zwycięzcy otrzymali nagrody, wszyscy uczestnicy – upominki niespodzianki. Rywalizacja prowadzona była w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI. Oto laureaci konkursów: Klasy I – III I miejsce: Magdalena Ryś - kl. 2b II miejsce: Aleksandra Szostak - kl. 2b III miejsce: Kamil Kawka - kl. 2a i Magdalena Kusber - kl. 3a Klasy IV – VI I miejsce: Karolina Kwiatkowska - kl. 5a II miejsce: Klaudia Grabarz i Angelika Dziubińska - kl. 4a III miejsce: Izabela Kręgiel - kl. 5a ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW Środę, 29 października, uczniowie klas pierwszych zapamiętają na długo. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie. Pierwszaki zaprezentowały bardzo ciekawy program artystyczny. Wszyscy byli piratami, którzy pod wodzą kapitana, płynęli na Wyspę Ślubokracja. Wreszcie nadszedł najbardziej uroczysty moment. Na sali pojawił się poczet sztandarowy. Delegacje z poszczególnych klas wystąpiły do ślubowania. Został odczytany tekst ślubowania, a uczniowie odpowiedzieli: ŚLUBUJEMY! Następnie Dyrektor Szkoły – pan Kornel Filipowicz pasował kaŜdego pierwszoklasistę na ucznia oraz wręczał legitymację szkolną. Jak co roku rodzice przygotowali słodkie niespodzianki dla maluchów. Redakcja. Nowinki Jedynki 3/9/2008

13


Wiadomości sportowe

XVIII Memoriał im. Janusza Kusocińskiego Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem. Janusz Kusociński

W XVIII Międzynarodowym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego wystartowało 328 zawodników z 9 szkół podstawowych i 4 gimnazjów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście z Czech z Jablonné v Podještědí oraz przedstawiciele władz miejskich i powiatowych. Zwycięzcy otrzymali medale i statuetki, wszyscy startujący pamiątkowe znaczki.

Młodzi sportowcy rywalizowali w skoku w dal, skoku wzwyŜ, trójskoku, pchnięciu piłką lekarską oraz w biegach. Podczas uroczystości odsłonięto takŜe Certyfikat Szkoły z Tradycją Sportową, przyznany naszej szkole przez "Fundację Szansa". Redakcja

14

Nowinki Jedynki 3/9/2008


Wesoła szkoła

Z zeszytów szkolnych • • • • •

Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią. Znanym drapieŜnikiem leśnym jest drapichrust. Kangurzyca nosi dziecko w torebce. Niewolnicy w staroŜytnym Rzymie byli uŜywani do najcięŜszych prac, niektórzy jako nauczyciele. Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy.

Jasiu dlaczego spóźniłeś się do szkoły, pyta nauczycielka? - Bo pewnej pani zginęło 100 zł. - I co? Pomagałeś szukać? - Nie!!! Stałem na banknocie i czekałem aŜ odejdzie!!! -

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. Bo nie mogę się obudzić na czas... Nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.

Nauczyciel biologii pyta Jasia: -Po czym poznasz drzewo kasztanowca? -Po rosnących na nim kasztanach. -A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? -To ja poczekam... - Kto panował w staroŜytnym Egipcie? Twarz Jasia rozpromienia uśmiech: - Mumie, proszę pani. Pani w szkole pyta Jasia: - Powiedz mi, kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? - Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek? - Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. - To co mnie pani swoją banda straszy? - Nie zasłuŜyłem na jedynkę! - Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niŜszych ocen. Wyszperała: Marta Watrach śyczymy wszystkim czarodziejskiej choinki, pod którą wyrosną piękne prezenty. Redakcja Nowinki Jedynki 3/9/2008

15


Stopka redakcyjna

Redakcja Aktywny udział w tworzeniu gazetki wzięli: Miłosz Cibor, Bartosz Gajda, Dariusz Gołębiewski, Justyna Łuc, Monika Marusiak, Dagmara Parchimowicz, Marta Watrach. Opiekę nad redakcją sprawują panie GraŜyna Graczyk, Marzena Medyńska i Teresa Prokowska. Siedziba Redakcji: sala informatyczna i biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu. Nasz adres: bibliotekabol@wp.pl

LISTY DO REDAKCJI KaŜdy z nas ma jakieś problemy – w szkole, w domu, z kolegami czy koleŜankami. Redakcja naszej postara się pomóc w ich rozwiązaniu. Wystarczy tylko do nas napisać. Nasz adres: bibliotekabol@wp.pl JuŜ w styczniu następny numer gazetki. Napiszemy w nim o karnawale, nadchodzących feriach, powspominamy święta i podsumujemy pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009. Wesołych Świąt Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecieŜ miejsce. Wesołych Świąt! A w Święta, niech się snuje kolęda. I gałązki świerkowe Niech Wam pachną na zdrowie. Wesołych Świąt! A z gwiazdkąpod świeczek łuną jasną Ŝyczcie sobie- najwięcej zwykłego, ludzkiego szczęścia. W. Melzacki. Serdeczne Ŝyczenia wielu radosnych przeŜyć z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, wszystkiego, co najlepsze w kaŜdym dniu nadchodzącego Nowego Roku Ŝyczy Redakcja gazetki „Nowinki Jedynki”

16

Nowinki Jedynki 3/9/2008

Nr 9 (3-2008-9)  

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu

Nr 9 (3-2008-9)  

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu

Advertisement