Page 1

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ. Polecamy literaturę metodyczną, poruszającą tematykę wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów, dostępną w bibliotece szkolnej. Sabine Alex, Klaus W. Vopel: Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć! (tom 1-4). Nowe zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Ten czterotomowy poradnik zawiera szczegółowy opis nowych zabaw interakcyjnych dla dzieci i młodzieży. Ćwiczenia wychodzą naprzeciw pragnieniom młodych ludzi do samodzielnego decydowania, wybierania i swobodnego działania. Pomagają rozwijać ich wrodzoną kreatywność, uwzględniając potrzebę uczenia się z własnych doświadczeń. Janet Bates, Sarah Munday Dzieci zdolne ambitne i utalentowane. Ten poradnik to źródło cennej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych porad dla nauczycieli i rodziców pracujących ze szczególnie uzdolnionymi i utalentowanymi dziećmi. Autorzy wyjaśniają, czemu tak ważne jest zapewnianie tej grupie dzieci ciągłych wyzwań edukacyjnych, i uczą, jak to robić. Szczególnie uzdolnieni i utalentowani uczniowie często charakteryzują się wysokim ilorazem inteligencji, zmierzonym za pomocą różnych rodzajów testów. Jednak rodzice i nauczyciele nie powinni przywiązywać do tego zbyt dużej wagi, gdyż istnieją także inne, bardziej pewne, cechy wyróżniające szczególnie uzdolnione dzieci. Powinniśmy pamiętać, że nawet bardzo zdolny uczeń jest przede wszystkim dzieckiem i potrzebuje czasu i przestrzeni, aby rozwinąć się jako osoba. Daniela Braun Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Przedstawione w niniejszej książeczce pomysły i propozycje nauki, poprzez odkrywanie i badanie świata, dają dzieciom możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy w zabawie i eksperymentach oraz wspierają je w zbieraniu nowych doświadczeń. Są bodźcami dla dziecięcych działań, prób i wypraw odkrywczych oraz dodają odwagi do samodzielnych badań i wynalazczości. Budzą one ciekawość dla fenomenów przyrody oraz przybliżają je, ilustrując w różnorodny sposób. Jere Brophy Motywowanie uczniów do nauki Autor przedstawia zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do nauki. Pokazuje, jak w tym celu wykorzystać zarówno motywację wewnętrzną uczniów, jak i nagrody zewnętrzne. Jere Brophy odpowiada, między innymi, na pytania: - Jak pracować nad motywacją każdego ucznia w klasie, nad nabywaniem przez niego zaufania do siebie; - Jak dostosować strategie motywacyjne do różnic indywidualnych i grupowych


oraz przypadków „trudnych”; - Jak planować lekcje, dobierać style nauczania i oceniania.

Lucyna Bzowska, Renata Kownacka Uczymy się bawiąc. Klasa pierwsza. Propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. Autorki od wielu lat realizują program nauczania całościowego w edukacji wczesnoszkolnej i proponują przykładowe scenariusze bloków tematycznych do realizacji w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W swojej pracy wykorzystują metody i techniki pedagogiki zabawy, treningu twórczości i dramy. Dzięki takiemu połączeniu edukacja dzieci istotnie przebiega w sposób zintegrowany. Książka adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, a także rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Lucyna Bzowska, Renata Kownacka Uczymy się bawiąc. Klasa druga. Propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III. Książka zawiera 37 bloków tematycznych. Na początku każdego z nich podane są przykłady form, metod i działań z różnych dziedzin edukacyjnych. Szczegółowo zostały opisane zabawy i metody aktywizujące z uwzględnieniem ich celów, środków dydaktycznych i przebiegu. Niekiedy do bloków dołączone są scenariusze imprez dla dzieci, oparte na zabawach fabularyzowanych, zupełnie odmiennych od rozpowszechnionych w szkołach stereotypowych akademii i "dyskotek". Covington Martin V., Manheim Teel Karen: MOTYWACJA DO NAUKI Czy oceny motywują uczniów do wytężonej pracy, czy raczej demotywują, ograniczając się jedynie do funkcji czynnika dyscyplinującego pracę w klasie? Autorzy książki zastanawiają się nad tymi problemami, podpowiadając takie metody i strategie postępowania, które najlepiej motywują dzieci do nauki i pobudzają je do rozwijania własnego potencjału.

J. W. Eby, J. F. Smutny Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży? Publikacja porusza, między innymi, następujące zagadnienia:      

Biologiczne i psychospołeczne aspekty uzdolnień. Narzędzia pomiarowe używane w kształtowaniu uzdolnień. Tworzenie praktycznego systemu rozpoznawania uzdolnień. Potrzeby utalentowanych dziewcząt. Ewaluacja programu kształcenia uzdolnień. Bieżące problemy kształcenia uzdolnień.


Gołębniak Dorota i inni... Uczenie metodą projektów. Publikacja jest przewodnikiem przedstawiającym pracę metodą projektów. Autorzy pokazują możliwości zastosowania i rozwijania proponowanej formy niezależnie od treści przedmiotowych, akcentując czynności projektowania nauczania, angażowanie wszystkich uczestników edukacji, a więc i nauczycieli, i uczniów.

Kaniak - Urban Christine Każde dziecko ma swoje mocne strony. Jak rozwijać naturalne zdolności dziecka? Poradnik dla rodziców i wychowawców. Dzieci różnie reagują w rozmaitych sytuacjach i wykształcają swój własny styl życia w zależności od swojego typu. Jest dziecko duszyczka, które po mistrzowsku potrafi wczuć się w innych, dziecko obowiązku, które chętnie się przydaje, dziecko przygód, które z odwagą i zdecydowaniem szuka osobistych doświadczeń oraz dziecko mądra głowa, które dąży do przyswojenia sobie wiedzy. Na wielu przykładach autorka pokazuje, jakich szczególnych pomocy potrzebują w nauce i przezwyciężaniu kryzysów. Gunda Lang Jak być lepszym w szkole? Trening mentalny dla dzieci i młodzieży.

Książka ta jest nieocenioną pomocą dla rodziców, którzy pragną brać czynny udział w kształceniu i wychowywaniu swoich dzieci. Jest to poradnik zawierający wiele praktycznych ćwiczeń

Elke Leger Jak dzieci uczą się wartości? Książka pokazuje, jak przygotować dziecko do życia, wpajając mu podstawowe wartości. Ponadto zawiera cenne wskazówki dotyczące wychowania oraz porady, jak uczyć odpowiedzialności i społecznej kompetencji.

Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gamp Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dziecka? Książka przede wszystkim dla rodziców, ale jest również doskonałą lekturą dla nauczycieli. Porusza szereg istotnych zagadnień i rad dotyczących rozwijania indywidualnej inteligencji dziecka. Oto tytuły niektórych rozdziałów: 

Rozwój uzdolnień.


     

Zdolności intelektualne. Uzdolnienia plastyczne. Rozwijanie inteligencji społecznej. Zdolności muzyczne. Sprawność motoryczna i uzdolnienia sportowe. Ogólne wspieranie rozwoju dziecka.

Bożena Potocka, Lesława Nowak Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczyciela. Książka opisuje kolejne etapy realizacji projektu, rady jak pracować z grupą, jak oceniać pracę uczniów, jak dokonać ewaluacji projektu. Przykładowe scenariusze projektów można realizować w całości lub potraktować jako schemat do uzupełnienia własnymi pomysłami i treściami. Jest to praktyczny poradnik dla tych nauczycieli, którzy nie chcą poddać się rutynie, poszukują nowych rozwiązań, stawiają wysokie wymagania nie tylko swoim uczniom, ale także i sobie.

Sylwia B. Rimm Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Książka dla nauczycieli i dla rodziców. Autorka, uznana terapeutka, wyodrębniła kilka „typów” dzieci z syndromem braku osiągnięć. Dla każdego z nich opracowała specjalny sposób postępowania i modyfikowania niewłaściwych zachowań. Sama autorka mówi: „Książkę napisałam dla rodziców, którzy pragną osiągnięć w nauce dla swoich dzieci, oraz dla nauczycieli, którzy chcą podjąć wyzwanie, jakim jest motywowanie uczniów do nauki. Moim celem jest pomóc im w kierowaniu dziećmi, które tak bardzo chcą być mądre i docenione, ale których nikt nie nauczył, że droga do sukcesu wiedzie przez wysiłek i wytrwałość.” Silberman Mel: UCZYMY SIĘ UCZYĆ - Jak uaktywnić uczniów? - Jak pomóc im czynnie zdobywać wiedzę i umiejętności? - Jak sprawić, aby nauka stała się niezapomnianym przeżyciem? - 101 metod aktywizujących nauczanie, dzięki którym stanie się ono owocne, satysfakcjonujące i przyjemne! Nauczanie nie polega tylko na słownym przekazie wiedzy i jej objaśnianiu, a pobieranie wiedzy nie ogranicza się do bezrefleksyjnego zapamiętywania informacji. Proces ten wymaga od ucznia i nauczyciela umysłowego zaangażowania i działania.

Wykorzystano: komentarze wydawnicze i autorskie.

Wspieranie uzdolnień  
Wspieranie uzdolnień  

Książki z naszej biblioteki

Advertisement