Page 1

INSTRUCTABLE

Schoolprojecten


NOWHERE Madurastraat 90 1094 GS Amsterdam 020 - 463 6912

info@nowhere.nl

Thomas Nijhuis Ontwerp: Shamrock, shamsterdam.com Eindredactie: Michel de Rooij Tekst en inhoud:

www.now here.nl

Deze instructable is te raadplegen op www.ins tructabl e.nl. Dit is een plek waar NOWHERE haar kennis deelt en waar wij iedereen uitnodigen om zijn of haar kennis en ervaring te delen.

NOWHERE produceert schoolprojecten variërend van korte workshopprogramma’s ter kennismaking met een kunstvorm, tot projecten ter motivatie en persoonlijke ontwikkeling. In nauwe samenwerking met leraren en professionele workshopmasters organiseren we projecten waarin leerlingen elkaar en zichzelf kunnen verbazen met wat ze in hun mars hebben. Maar hoe meer schoolprojecten wij doen, hoe vaker wij onszelf de vraag stellen hoe wij onze projecten leuker, efficiënter en effectiever kunnen maken. Daarom zijn we bij onszelf en anderen te rade gegaan over wat nu handvatten kunnen zijn om onze werkwijze

te versterken. Dit heeft geresulteerd in deze instructable/handleiding die te gebruiken is door iedereen die een schoolproject wil organiseren. Deze werkwijze staat niet vast. Het verzamelen van handvatten en het definiëren van een werkwijze is een continu proces tussen de organisatie, docenten en leerlingen. Alleen zo doe je recht aan de altijd veranderende (leef-)wereld van leerlingen.


NOWHERE organiseert culturele programma’s voor middelbare scholen. Hierin onderzoeken leerlingen hun passies en talenten door het maken van kunst. Het doel van onze schoolprojecten is om jonge mensen te motiveren om zichzelf te ontwikkelen. Scholen werken zelf ook aan dit doel, maar wij benaderen leerlingen vanuit een andere invalshoek. De programma’s die wij als Amsterdams productiehuis namelijk maken, gaan altijd uit van: jongerencultuur en creativiteit.


JONGERENCULTUUR

Jongerencultuur neemt nieuwe maatschappelijke, technische en culturele ontwikkelingen snel in zich op. Met onze programma’s tonen we jonge mensen een herkenbare wereld waarin hun kansen actueel, relevant en tastbaar zijn. Als ze zich een beeld kunnen vormen van hun mogelijkheden, kunnen ze er ook daadwerkelijk beslissingen over nemen.

Wij laten leerlingen via voor hen aansprekende vormen van kunst & cultuur vorm geven aan hun dromen, ambities en concrete persoonlijke

CREATIVITEIT

doelen. Het creatieve proces is een goede manier om leerlingen te laten ontdekken wat ze willen en wie ze zijn. Wanneer zij presenteren waar zij in

de workshop aan hebben gewerkt, verrassen zij elkaar en zichzelf met wat ze kunnen. Deze positieve zelfbevestiging inspireert hen om verder te leren.


Hier volgt een beschrijving van onze werkwijze en tevens onze handleiding voor schoolprojecten.


en wat ze kunnen is het startpunt van het traject. Ook dit staat aan de basis van de invulling van het programma. Maar soms verrassen leerlingen ons en kunnen en willen ze meer leren. Daarom laten wij veel ruimte in het programma om aanpassingen te maken. Wij beginnen door met de betrokken docenten het belangrijkste leerdoel vast te stellen: dit leerdoel is het eindpunt van het traject. Het staat aan de basis van de invulling van het programma. Dit is het voornaamste criterium voor het succes ervan. We stellen samen met de docenten en mentoren het ontwikkelingsniveau van de leerlingen vast: wie leerlingen zijn

Voor het slagen van het project en de duurzaamheid ervan, proberen wij een zo groot mogelijk draagvlak te creĂŤren voor het project: om leerlingen bijvoorbeeld op een voor hen geloofwaardige manier aan te spreken en te enthousiasmeren, geven we het project een uitstraling en een naam die aansluit op hun belevingswereld. We organiseren een workshop voor docenten waarin ze beleven wat leerlingen zullen ervaren, we zorgen ervoor dat de

directie aanwezig is bij de eindpresentatie en sturen een nieuwsbrief over het project naar de ouders. Waar mogelijk maken we verbindingen met andere vakken. Zo is er meer ruimte voor leerlingen om te werken aan het leerdoel.


Identiteitsvorming is een persoonlijk proces. Daarom proberen we een zo veilig mogelijke omgeving voor leerlingen te creĂŤren. Soms laten wij bijvoorbeeld ook docenten een persoonlijk verhaal vertellen. En we zorgen dat de eindpresentatie alleen bestemd is voor leerlingen en docenten die aan het project hebben deelgenomen. Zij zijn namelijk de enigen die het project hebben doorgemaakt en begrijpen hoe persoonlijk de eindpresentaties kunnen zijn.

Wij halen graag leerlingen en docenten uit hun comfort zone . Het creatieve proces staat namelijk in veel opzichten haaks op de omgeving en de structuur van de school die ze gewend zijn. Intensieve trajecten rondom bijvoorbeeld identiteitsvorming vinden daarom idealiter plaats in ons pand aan de Madurastraat. Dit is een gebouw dat speciaal is ontworpen om jonge mensen te inspireren en om muziek, beeldende kunst, theater te maken. Wij programmeren activiteiten en mensen waar leerlingen zich mee kunnen identificeren . Een aansprekend programma en inspirerende (jonge) workshopmasters motiveert leerlingen om mee te doen.

Een project waarin je van leerlingen verwacht iets persoonlijks te delen, moet ruimte zijn voor het opbouwen van een vertrouwensband . Wij creĂŤren daarom zoveel mogelijk tijd voor persoonlijke aandacht voor de leerlingen. We proberen bijvoorbeeld zoveel mogelijk aaneengesloten workshopsessies in te plannen en leerlingen in zo klein mogelijke groepen in te delen.


Door middel van enquĂŞtes en panelgesprekken vragen we leerlingen hoe ze het project hebben ervaren. Wat vonden ze leuk? Wat hebben ze geleerd? Dit is belangrijke input voor de verbetering van het lesprogramma. Evalueer zo mogelijk ook een tijd na afloop van het project om na te gaan of het effect van korte of lange duur is.

We analyseren met docenten de organisatie en de inhoud van het project. Met hun kennis over de organisatiestructuur van de school en hun didactische expertise worden toekomstige projecten efficiĂŤnter en effectiever.

Tot slot bespreken we het verloop en de resultaten van het project met de directie. Zij beschouwen het project namelijk op basis van belangen van de gehele school. Zij beslissen uiteindelijk of het project de volgende keer doorgaat.


Instructable NOWHERE Schoolprojecten  
Instructable NOWHERE Schoolprojecten  

NOWHERE produceert schoolprojecten variërend van korte workshopprogramma’s ter kennismaking met een kunstvorm, tot projecten ter motivatie...

Advertisement