Page 1

Novostrašecký měsíčník Ročník XVI.

cena 10 Kč

červen 2012

Chochola: Naši práci neumíme prodat Vyhlášení parku sv. Isidora kulturním dědictvím obce Chochyho florbalového šílenství


Celodenní výlet 5.A do Českého Středohoří - Oblík, Foto: Jitka Samšuková Budoucí prvňáčci na návštěvě ve škole. Foto: P. Tondrová. MŠ Zahradní s Pavlem Novákem ml. a skupinou Family. Foto: Libuše Šulcová.

květen 2012

Foto: Michal Drtina

Foto: DDM a ZŠ

Stalo se... Jarní koncert ZUŠ 17. května 2012


Z Obsahu / Editorial

Z obsahu

Informace a názory

Informace pro občany Tepelné hospodářství .............................................................................................................................. 3 Stalo se Vyhlášení parku sv. Isidora kulturním dědictvím obce ..................................................................... 4 Zeptali jsme se za vás ............................................................................................................................. 5 Téma měsíce Chochola: Naši práci neumíme správně prodat ................................................................................. 6 Kultura Novostrašečtí Call My Name zahrájí na festivalu Coombal.............................................................10 Přijďte na Hřiště 2012 . .........................................................................................................................11 Dívča, dívča, laštovička .........................................................................................................................11 Děti, mládež, škola Budoucí prvňáčci na návštěvě ve škole...............................................................................................13 Exkurze na Hořkovec .............................................................................................................................16 Spolky Strašecký skokánek.................................................................................................................................17 Církve Celostátní setkání mládeže ................................................................................................................. 18 Z historie Přehled církevního a náboženského vývoje v Novém Strašecí ......................................................20 Sport Na Berounsko autem, pěšky nebo na škole . ....................................................................................22 Chochyho florbalového šílenství .........................................................................................................22 Čtenáři Dřeviny ve městě a okolí . .................................................................................................................... 24 Bez chleba a kultury nejde žít ............................................................................................................ 24

Nově instalované česle, které zachycují hrubé nečistoty při děštích, kdy je voda z kanalizace oddělována mimo čistírnu odpadních vod. Foto: TSNS

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Redakční rada: Libuše Vosátková, Iva Dvořáková, Tereza Slavíková Odpovědný redaktor: Michal Drtina (-md-) Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 1000 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: Peřiny 2012. Foto: Michal Drtina Novostrašecký měsíčník

Po posledním zastupitelstvu města, v  této chvíli myslím to jedenácté, které se  konalo 21. května 2012, jsem si do  svého poznámkového bloku zapsal slovo „informace“. Stále mám pocit, že v době, kdy se na nás z každého rohu valí tolik informací, že ani nevíme, jak je všechny zpracovat, nám ty, které opravdu potřebujeme, chybí. Je to vlastně velice překvapující. V  době internetu, mobilních telefonů, desítek novinových titulů a rozhlasových stanic. Nebo právě proto? Jsme natolik atakováni informacemi, že  je přestáváme vnímat? Prostě do jednoho ucha vletí, druhým vyletí, a nic. Slyšíme pouze ty bulvární nebo ty, které se týkají přímo nás či našeho osobního majetku? Jako vždy bude pravda někde uprostřed a  zajisté to bude i problém těch, kteří informace předkládají. Na internetové Wikipedii se píše, že informace by měla být pravdivá, srozumitelná, včasná, relevantní (česky řečeno souvztažná – tedy ne „já o koze, ty o voze“), a pokud se týká mezilidských vztahů, tak i etická. Záměrně falešná „informace“ se nazývá dezinformace nebo lež a pracuje s ní například propaganda. Rozdíl mezi dezinformací a lží spočívá v tom, že lež je používána pasivně jako obrana, zatímco dezinformace je aktivní. Nezáměrně špatná informace je chyba nebo omyl. A tak doufám, že měsíčník, který jste otevřeli, neobsahuje žádné dezinformace ani lži a nejlépe ani žádné chyby a  omyly. A  pokud ano, napište nám nebo nám to řekněte. Zveřejňujeme všechny názory. Například v minulém měsíci se na mne obrátil pan Štěpánek, s kterým jsem diskutoval o jeho příspěvcích na zastupitelstvu ohledně Hlinišť a staveb, jež vznikají v tomto prostoru. Ukázal mi jeho korespondenci s úřadem a mluvili jsme nejen o tom, jaký má na  věc názor. Vlastně mi rozhovor s  ním pomohl najít otázku, kterou jsem položil tajemníkovi úřadu: Co se stane s dopisem, který adresujete zastupitelstvu obce? Odpověď si můžete přečíst na  straně pět. Ona debata s panem Štěpánkem byla pro mne podnětná, protože jsem si opět uvědomil, jak málo nás zajímá dění v našem okolí. Jak jsme jako občané pasivní a  nakonec se  pouze divíme, že  tam, kam jsme chodili na procházku se psem, stojí plot, za ním bagr a hloubí jámu pro dům. Jenže v době, kdy se  o  možnosti stavby domu jednalo, si mnozí z  nás raději udělali čas právě na  tu procházku se psem. A  nakonec jednu „zaručenou“ informaci, kterou jsem slyšel. Že prý tam, kde převzaly kotelny Technické služby Nové Strašecí, poteče teplá voda pouze každý druhý den a topit se bude jenom v pondělí, středu a pátek. Takové informaci se věřit nedá, alespoň podle všech článků, které jsme v  měsíčníku uveřejnili v  červenci loňského roku a  v  letošním březnovém čísle. Psali jsme, že se pro občany, kromě smlouvy, nic nezmění. Na straně tři tohoto čísla najdete telefonní číslo na dispečink tepelného hospodářství, kdyby náhodou nějaký problém nastal. Krásný červen a zajímejme se, prosím, více o dění ve městě, nebudeme pak překvapeni.

Michal Drtina

1


Informace pro Občany

40. zasedání rady města konané dne 23. dubna 2012 Opravy ulice Aloise Jiráska

Rada města se zabývala možností opravy ulice Aloise Jiráska a schválila záměr rekonstrukce asfaltového povrchu až na úroveň křižovatky s ulicí Družstevní, tj. navazující a také nevyhovující úsek v délce 119 m, a současně přesun veřejného osvětlení z druhé strany komunikace do nového chodníku. Rekonstrukci bude provádět firma ČESTAV a přeložku veřejného osvětlení Technické služby města.

Veřejná zakázka

Na doporučení výběrové komise vybrala rada města na vypracování projektové dokumentace na  stavbu „Nové Strašecí – dokončení ul. Na Spravedlnosti“ nabídku uchazeče Ing. Josefa Bureše s cenou 42 000 Kč včetně DPH.

Autobusová zastávka

Rada města se zabývala studií autobusových zastávek v Karlovarské ulici a po  jejím odsouhlasení uložila dále ji rozpracovat pro projednání stavby u  příslušných stavebních úřadů, připravit položkový rozpočet stavby

a zajistit vydání příslušných povolení. V současné době je zde autobusová zastávka pouze ve směru do Prahy. Tato autobusová zastávka je poměrně hodně využívaná a slouží pro celou západní část města. Pro druhý směr (od  Prahy) musí občané využívat zastávku na Palackého ulici, která je vzdálena více jak 750 m. Vzhledem ke stísněným prostorovým možnostem dopravní studie navrhla pouze jedno technické řešení. To předpokládá vybudování autobusové zastávky na směr od Prahy u  okraje komunikace na  straně čerpací stanice PHM Benzina, a. s. Projektová studie současně předpokládá stavební úpravy autobusové zastávky na straně směrem do města. Úprava autobusové zastávky na této straně je vyvolána respektováním zákonných požadavků (zejména umístění přechodu pro chodce) a zlepšením podmínek pro občany (umístění přístřešku).

Zástupci ve školské radě

Rada města jmenovala své zástupce do školské rady ZŠ a MŠ J. A. Komenského,

a to RNDr. Libuši Vosátkovou a Mgr. Richarda Spiegla. V minulém období zastupovali město PhDr. J. Hlína a L. Stránská.

Pronájem nebytových prostor

Rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Okresním domě (Dukelská 550) společnosti WS Handicap, s.r.o., se sídlem Praha za účelem zřízení chráněné dílny a  užívání dvou kanceláří.

Jiří Tláskal

Výměna svítidel

ulice Tovární, Buková, Čelechovická

Ke dni 12. 5. proběhla výměna svítidel v  ulicích Tovární (spodní část), Buková (celá) a Čelechovická. V této lokalitě bylo vyměněno celkem 32 svítidel. Hodinová úspora přesahuje více jak 3200 W. -tsns-

10. zasedání zastupitelstva konané dne 26. dubna 2012 Rozpočtové změny

Po kontrole usnesení zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny za období březen a duben tohoto roku, které byly vyvolány přijetím neinvestičních a investičních dotací od kraje, pokrytím výdajů za  právní služby v  souvislosti s  neoprávněným užíváním vodohospodářské infrastruktury města Nového Strašecí Středočeskými vodárnami, a. s., a  pokrytím výdajů souvisejících s realizací staveb v rámci § 2219 – pozemní komunikace. Zastupitelstvo schválilo bez výhrad zprávu o závěrečném účtu města za rok 2011.

Prodej pozemků

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků parc. č. 314/23 o výměře 15 m2, parc. č. 314/24 o  výměře 1 m2 a  st. p.  2620 o  výměře 13 m2 manželům Šímovým za  cenu 800 Kč/ m2. Při zaměření skutečného průběhu oplocení pozemku rodinného domu a stavby garáže bylo zjištěno, že k pozemku je připlocena i část pozemku města. Stávající oplocení pozemku a stavba garáže bylo provedeno předchozími vlastníky nemovitosti. Podle stavebních dokladů byla garáž zkolaudována v r. 1992, nedošlo však k jejímu zaměření a  zápisu do  katastru nemovitostí. 2

Zamítnutí prodeje

Naopak v dalším jednání zastupitelstvo města zamítlo prodej objektu čp. 1150 (bývalá školní družina) z důvodu jiného záměru na  využití této nemovitosti. Stejně tak zastupitestvo zamítlo prodej pozemků parc. č. 272/3, části 2125/1 a parc. č. 2236/14 (celkem cca 8 500 m2) z důvodu, že žadatelem zamýšlené využití pozemků (pěstování rychle rostoucích dřevin) je v  rozporu s  územním plánem města.

Rekonstrukce ulice A. Jiráska

V návaznosti a  na  doporučení rady města se  zastupitelstvo též zabývalo záměrem rekonstrukce ulice Aloise Jiráska a  souhlasilo rozpočtovou změnou představující náklady na  rekonstrukci chodníku ve  výši 215 tis. Kč a  uzavření dodatku ke  smlouvě o  budoucích darovacích smlouvách uzavřené dne 7.  3.  2005 ve  znění dodatků č. 1 a  2 s  p.  Dolejškem, kterým se  upřesňuje předmět smlouvy tak, že  v  ulici Sukova k  úrovni domu čp. 1235 bude dokončen asfaltový povrch druhou vrstvou a  ve  zbývající části ulice na západ od domu čp. 1235 bude komunikace dobudována s  jednou asfaltovou vrstvou. Krajové obrubníky a zelené pásy budou dobudovány zcela. Kompenzací za  tuto

změnu bude firmou ČESTAV provedená část rekonstrukce ulice A. Jiráska.

Delegace na valnou hromadu

Zastupitelstvo delegovalo pana Ing. Jana Bureše, člena rady města, jako zástupce města na  valnou hromadu akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., která se konala dne 24. května 2012 v  Kladně. Současně na toto jednání pověřilo k účasti též starostu města.

Dotace a projekty

Tajemník MěÚ přednesl zastupitelstvu tradiční zprávu o Přípravě a  realizaci projektů ROP a OPŽP a o dotacích z ostatních fondů, ze které vyjímáme, že město bylo úspěšné při žádostech o dotace na projekty: „Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí“, „Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP“ a „Vybavení sektoru pro skok vysoký“ (žádost podalo gymnázium). V březnu a dubnu byly podány nové žádosti na projekty: „Snížení energetické náročnosti objektů mateřských škol – výměna oken, zateplení U Lesíka, J. Šotky, Tovární a Zahradní ul. a na projekt „Sběrný dvůr Nové Strašecí – projektová dokumentace“.

Jiří Tláskal

Novostrašecký měsíčník


Informace pro Občany

41. zasedání rady města konané dne 9. května 2012 Přidělení bytu

Rada města se kromě jiného zabývala žádostí o přidělení uvolněného městského bytu. Byt v domě č. p. 833 v Křivoklátské ulici byl přidělen paní Laubeové.

Oprava komunikace

Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo se společností ČESTAV, s. r. o., na opra-

vu části komunikace A. Jiráska, a to v úseku od  severní hranice pozemku parc. č. 158/6 v kat. území Nové Strašecí k severní hranici křižovatky ul. A. Jiráska s ul. 1. máje a v úseku od severní hranice křižovatky ul. A. Jiráska s ul. 1. máje, k jižní hranici křižovatky ul. A. Jiráska s ul. Družstevní za celkovou cenu 896 447 Kč včetně DPH.

Jiří Tláskal

Připomínáme, že zápisy z  jednání rady města a  zastupitelstva města, upravené ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jsou k dispozici na webových stránkách města www.novestraseci.cz. Občané města mohou též do usnesení rady města a  zápisu ze  zasedání zastupitelstva města nahlížet v  sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy.

Limity na čištění komunikací Z  porovnání výdajů v  letošním a  loňském roce na  § 2212 Silnice je patrné, že  z  důvodu příznivých klimatických podmínek došlo k  úspoře za  zimní údržbu komunikací a  to k  30. 4. 2012 ve  výši 879  623 Kč. Aby bylo možné úsporu v celoročním pohledu garantovat, nemělo by dojít k vyššímu čerpání, respektive objemu služeb města na čištění a údržbě komunikací v následujících měsících: v průměru 150 tisíc/měsíc (duben–říjen) a  940 tisíc celkem za  listopad a  prosinec. Při garanci dosažení a udržení citované úspory je možné během roku uspořené prostředky využít k  jiným účelům. Technické služby provádějí na základě smlouvy o  dílo čištění a  údržbu silnic ve městě převážně dle vlastního rozhodování,

a proto považujeme za nutné stanovit závazné finanční limity formou rozhodnutí rady města ve  smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tedy v úloze jediného společníka společnosti s  ručením omezeným. Například pro rok 2008 byly podobně limity stanoveny v příloze k citované smlouvě. Limity pro měsíce duben až  prosinec jsou navrženy jako průměrné, což znamená, že překročení limitu v jednom měsíci by se srovnalo v druhém. Po projednání rada města přijala usnesení č. 507 a uložila jednatelům Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., v souladu s ujednáním dle smlouvy o dílo z 30. 5. 2008 organizovat práce při provádění čištění a údržby komunikací v  takovém objemu, aby byly

Dotační tituly Dne 15. 12. 2011 byly podány žádosti z fondů Středočeského kraje na  následující projekty s tímto výsledkem: „Kaple sv. Isidora – obnova oltáře a dřevěných prvků, instalace vnitřní mříže“ – nepřiděleno „Aktivní odpočinek pro seniory“ – nepřiděleno „Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí“ – schváleno „Vodovod – Nové Strašecí – řad L – Rudská“ – schváleno „Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP“ – schváleno „Dovybavení posilovny v hale BIOS“ – nepřiděleno „Vybavení sektoru pro skok vysoký“ (žádost podalo Gymnázium) – schváleno „Rekonstrukce podlahy v hale BIOS“ (žádost podala ZŠ a MŠ) – nepřiděleno Dne 30. 1. 2012 byla podána žádost na dotaci z Nadace ČEZ – oranžová hřiště na projekt „Oranžové hřiště Nové Strašecí“ – dětské hřiště Na  Kocourku – výsledek lze očekávat koncem května. Novostrašecký měsíčník

dodrženy tyto průměrné měsíční limity cen služeb pro město: duben až říjen 2012 á 150  000  Kč, listopad 2012  240  000  Kč a prosinec 2012 700 000 Kč.

Karel Filip

Tepelné hospodářství Kotelny v Novém Strašecí, a tedy i výrobu a distribuci tepla a teplé vody, spravují od 1. června 2012 Technické služby Nové Strašecí. Poskytované služby se pro nájemce a vlastníky bytů v bytových domech tímto krokem nemění. Celodenní servis je zajištěn. Nepřetržitý dispečink – tel. 725 827 568. -md-

Dne 29. 2. 2012 byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR na  projekt „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“ – technologie vytápění veřejných budov – výsledek lze očekávat v průběhu června. Dále byly podány tyto žádosti o dotace: 29. 2. byla podána žádost o  dotaci z  programu Efekt Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR na  projekt „Výměna svítidel VO“ – výměna svítidel za nové, úsporné. Předpokládané náklady jsou 661 061 Kč, spoluúčast 441 390 Kč (66,8 %). 1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na  projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ U Lesíka, A. Jiráska 938, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 6 232 743  Kč, spoluúčast 1 261 374  Kč (20,2 %). 1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ J. Šotky

723, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 5 436 651 Kč, spoluúčast 1 253 315 Kč (23,1 %). 1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Tovární 887, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 1 960 502  Kč, spoluúčast 285 600 Kč (14,6 %). 1. 3. byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Zahradní 660, Nové Strašecí“ – výměna oken, zateplení. Předpokládané náklady jsou 2 511 865 Kč, spoluúčast 563 366 Kč (22,4 %). 2. 4. byla podána žádost o dotaci z fondu ASEKOL na projekt „Sběrný dvůr Nové Strašecí – projektová dokumentace“ – vypracování dokumentace pro územní řízení a  stavební povolení. Předpokládané náklady jsou cca 186.000 Kč, spoluúčast 37 200 Kč (20 %). TSNS,s.r.o. žádaly o dotaci na kalové hospodářství odpadních vod – schváleno.

-red-

3


Informace pro Občany

Konkurz na místo ředitele základní školy Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou ředitelé škol jmenováni na  dobu šesti let. Ředitelům, kteří ke  dni účinnosti novely zákona vykonávají činnost ředitele po dobu delší než šest let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012. Dle školského zákona může zřizovatel školy vyhlásit konkurz na  ředitele školy pro další období. Nedojde-li k vyhlášení konkurzu též z  ostatních zákonem daných důvodů (např. na  základě návrhu České školní inspekce), prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou o dalších šest let. Pravidelně předkládané a  projednávané výroční zprávy o  činnosti a  hospodaření ZŠ

a MŠ J. A. Komenského Nové Strašecí poskytují zřizovateli školy dostatek informací o činnosti školy. Škola je v  pravidelných cyklech hodnocena ze  strany České školní inspekce i dalších kontrolních orgánů. Výsledky všech těchto kontrol, o kterých je zřizovatel informován a má je k dispozici, potvrzují bezproblémové řízení školy stávajícím ředitelem. Škola dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti výchovné i vzdělávací práce. Spolupráce ředitele se zřizovatelem školy je aktivní a  vstřícná již řadu let. Ředitel školy se  dle potřeb účastní jednání rady města, informuje o  činnosti školy, navrhuje řešení vzniklých problémů. Iniciativně se  zapojuje též do  řešení situací, které tíží především zřizovatele školy – např. zajištění dostatečné kapacity míst v mateřských školkách. Ředitel školy spolupracuje též se školskou

komisí města. Na pozvání se účastní jednání komise, využívá svých zkušeností s výchovnou prací např. v oblasti prevence zneužívání návykových látek u dětí a mládeže, vyjadřuje se k zajištění bezpečnosti žáků z hlediska řešení dopravní situace v okolí školy apod. Je otevřený k  názorům rodičovské veřejnosti, což dokládá např. nedávné veřejné setkání na téma stravování ve školní jídelně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nejeví jako účelné a žádoucí využít legislativní možnosti a vyhlásit konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nové Strašecí. Po  projednání rada města schválila záměr nevyhlásit konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nové Strašecí Libuše Vosátková

Vyhlášení parku sv. Isidora kulturním dědictvím obce Město má na základě výzvy č. 5 k předkládání projektů do Programu rozvoje venkova ČR v ose IV. Leader, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie možnost požádat o dotaci na projekt regenerace parku sv. Isidora. Aby mohla být žádost podána, musí být předmět podpory součástí kulturního dědictví obce. Dle informace p. Dvořáka z MAS Rakovnicko toto vyhlášení neupravuje žádný zákon a nevyplývají z něj žádné další povinnosti. Tento úkon činí rada svým usnesením a  je dokladem, že  daný objekt, prostor, má pro obec velký kulturní a historický význam. Jelikož se v parku nachází kaple sv. Isidora, která je nemovitou kulturní památkou, a spolu s parkem tvoří celek, považuje se za vhod-

Poraďte se zdarma o zubních náhradách! V  červnu dorazí do  našeho města Corega Hlídka, aby zdarma radila nositelům zubních náhrad. Na dentální hygienistku a vyškolenou hostesku se lidé budou moci obracet s dotazy a  problémy, které souvisejí s  částečnými i úplnými snímacími zubními náhradami. Posádka Hlídky bude k dispozici v centru města na volně přístupném prostranství po celý den, od 8 do zhruba 17 hodin. Přesné místo a da-

4

né vyhlásit park sv. Isidora za součást kulturního dědictví obce. Po projednání rada města přijala usnesení, že vyhlašuje park sv. Isidora za součást kulturního dědictví obce. Libuše Vosátková

Beseda

o parkování   v Křivoklátském sídlišti

Čtvrtek 7. 6. 2012 od 19.30 hod.

tum zastávky Corega Hlídky bude upřesněno v průběhu května, sledujte, prosím, webové stránky města, plakátovací plochy, a nástěnky. Využijte možnost bezplatně se  poradit s odborníky o zubních náhradách a získejte dárek! Corega hlídka bude v průběhu června objíždět vybraná města a obce po celém Středočeském kraji a navštíví celkem 30 měst.

MěÚ Nové Strašecí – přednáškový sál Beseda s občany o  problematice parkování v  Křivoklátském sídlišti a  možnostech řešení tohoto problému. Pořádá Město pro rodinu – rodina pro město s  komisí pro problematiku sídlišť v  Novém Strašecí.

-red-

Novostrašecký měsíčník


Stalo se

Městská policie

ze záznamu kamerového systému a následně zadržen Policií ČR za asistence strážníků.

Nové Strašecí

Krátce před půlnocí 19. 5. 2012 zjistili strážníci nejistě jedoucí vozidlo v ulici 28. října. Vozidlo bylo zastaveno v Havlíčkově ulici. Po zjištění, že řidič je pod vlivem alkoholu, ho strážníci omezili na osobní svobodě a na místě předali policistům.

Krátce před půlnocí 5. 5. 2012 došlo k dopravní nehodě v  Rabasově ulici. Podnapilý muž stojící u vozidla tvrdil, že vozidlo neřídil, řidič prý z místa utekl. Vozidlo však bylo krátce před nehodou odcizeno v obci Lány, podezřelým z  krádeže byl právě muž nacházející se u havarovaného vozidla. Věc byla na místě předána Policii ČR. Časně ráno 13. 5. 2012 došlo k ozbrojené loupeži na autobusové zastávce v Palackého ulici. Poškozený vydal pod pohrůžkou násilím a výhrůžkou nožem pachateli, všeobecně známému V. M. z Lán, finanční obnos a mobilní telefon. Pachatel byl bezpečně identitifikován

Lány

Podezření na krádež železa bylo strážníkům oznámeno odpoledne 7. 5. 2012. Strážníci pachatele nalezli na katastru obce Rynholec a  po  zjištění všech nutných okolností věc uzavřeli vrácením odcizených věcí a  blokovou pokutou. Martin Novák MěP Nové Strašecí

Zeptali jsme se za vás… Co se stane s dopisem, který občan adresuje zastupitelstvu obce? Každá písemnost, která je doručena na městský úřad, se vyřizuje dle platného spisového řádu. Zjednodušeně řečeno se  nejprve prozkoumá, čeho se doručený dokument týká a kdo je oprávněn došlý dokument vyřídit. Jestliže je doručený podnět v kompetenci rady a zastupitelstva, doplní se  materiál o  potřebné informace, aby ho mohla rada, případně zastupitelstvo, projednat v zákonné lhůtě. Rada má na projednání šedesát dní, zastupitelstvo devadesát. Příkladem toho, co musí projednat rada nebo zastupitelstvo, je například nákup pozemků, vypovězení smlouvy atp. Materiály, které předkládal například pan Štěpánek, tedy takové, které pouze vyjadřují názor občana, úřad o žádné další informace nedoplňuje, ale předává je přímo starostovi, který je představitelem zastupitelstva i  rady města. Je pak na jeho uvážení, zda doručený materiál zařadí k projednání na radě nebo zastupitelstvu v bodě různé. Většina občanů neví, že  samotný občan nemá možnost dávat návrhy k projednávání

Centrum pomoci

v radě a zastupitelstvu města, pokud se doručený návrh netýká nějakého případu, který rada nebo zastupitelstvo musí vyřídit (žádost o pronájem, odkoupení pozemku...) Pokud má občan pouze nějaký názor, může ho adresovat zastupitelstvu, ale většinou ho vyřídí kompetentní úředník. Není to tak, že by se dopisy, které občané adresují zastupitelstvu, okopírovaly a rozdaly zastupitelům. Občan ale může přijít na  veřejné zasedání zastupitelstva a tam v diskusi vznést svůj dotaz, nebo vyslovit svůj názor. Tam také může zastupitelstvo rozhodnout, co s  jeho názorem, upozorněním nebo podnětem udělá dál a zda se jím bude zabývat. Tedy, pokud občan doručí na městský úřad dotaz, tak je v rámci úřadu takový dotaz zpracován tak, aby se občanovi v zákonné lhůtě odpovědělo. Zastupitelstvo samo o sobě však žádné dotazy nevyřizuje, jelikož nedisponuje žádným aparátem. -md-

Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte pracovní uplatnění? Tak právě pro vás nyní realizujeme projekt Centrum pomoci. Projekt nabízí pomoc osobám se zdravotním postižením při aktivním hledání zaměstnání na trhu práce. Aktivity projektu jsou zdarma, a navíc vám budou uhrazeny náklady na stravné a cestovné. Třiceti jednomu účastníku programu zprostředkujeme pracovní místo po dobu šesti měsíců. Kapacita jednoho cyklu je 10 míst. Poradce Centra pomoci paní Dana Trpišovská, mobil 734 757 631, centrumrakovnik@seznam.cz, www.vcp-zatec.cz

Novostrašecký měsíčník

Pokračování příště... Ke kuriózní situaci došlo na  desátém řádném zastupitelstvu města, když zajímavý dotaz vznesl jeden ze zastupitelů. K naší čistírně odpadních vod jsou připojeny Mšecké Žehrovice? Jak k tomu došlo? Vedoucí odboru investic Pavel Friebert říká, že Mšecké Žehrovice byly připojeny v letech 2008–2009. K tomu dodává bývalý starosta ing. Pavel Vaic, že za jeho starostování Mšecké Žehrovice připojeny nebyly. Kdo má tedy pravdu? Trochu světla vznesl do problému tajemník MěÚ JUDr. Jiří Tláskal. Zastupitelstvo města schválilo zapojení Nového Strašecí do výstavby kanalizace spolu s Mšeckými Žehrovicemi, z  tohoto záměru sešlo. Mšecké Žehrovice si projektovou dokumentaci nechaly a na základě té si kanalizaci dobudovaly. Po zhotovení kanalizace se připojilo zhruba 30 domácností z Mšeckých Žehrovic. V  koladačním souhlasu ke  stavbě je uvedena podmínka souhlasu majitele zařízení k  připojení Mšeckých Žehrovic na  čistírnu odpadních vod v Novém Strašecí. Stavba byla povolena MěÚ Rakovník, odborem životního prostředí dne 27. 5. 2008. Ke kolaudaci došlo 27. srpna 2010. Podrobné informace budou připraveny na 12. veřejné zasedání zastupitelstva. Nechme se tedy překvapit. -md-

Velké poděkování   místím   hasičům Při odstranění havárie, respektive při čištění aktivačních a  dosazovacích nádrží na ČOV v Novém Strašecí oceňujeme velkou a účinnou pomoc místních hasičů pod vedením Tomáše Nováka. Díky jejich technice se  nám podařilo podstatně zkrátit dobu vymezenou na odstranění havárie. Za Technické služby Nové Strašecí, s. r. o. Ing.Miroslav Čermák jednatel společnosti

5


Téma

Cimbálová muzika Doba působení členů v cimbálové muzice v roce 2006, tedy v roce oslav 50 let od jejího založení: Vladimír Novotný 50 let Bohumil Chochola 49 let Radka Chocholová (Mikovcová) 43 let Miloslava Novotná 35 let František Bušek 34 let Libuše Chocholová (Kučerová) 33 let Václav Mikovec 33 let Vojtěch Vaněk 33 let Miloslav Veselý 19 let Václav Špáňa 18 let Vladimír Drvota 18 let

Čtyřlístek patří již řadu let mezi přední české amatérské folklorní soubory. Pravidelně se účastní řady festivalů a  přehlídek, několikrát se  objevil na  televizní obrazovce a  jeho cimbálová muzika natáčela s Československým rozhlasem. V roce 2001 vydal k 25. výročí svého založení průřezovou CD nahrávku. Za dobu své existence uskutečnil skoro dvě tisícovky vystoupení po celé naší vlasti i daleko za hranicemi. Jeho vystoupení měla úspěch ve Francii, Itálii, Belgii, Holandsku, Německu, Dánsku, Polsku, Slovinsku, Maďarsku, Izraeli a samozřejmě na Slovensku. Ale jak říká vedoucí Čtyřlístku Bohumil Chochola: „Naši práci neumíme správně prodat. Novináři se zajímají pouze o senzace. Když je něco bez problému, tak o tom moc psát nechtějí.“

Chochola: Naši práci neumíme správně prodat Kdo vás přivedl k cimbálovce a k folkloru? Můj třídní učitel Vladimír Novotný. Hned v prvním ročníku mu moji kamarádi prozradili, že umím na housle. Folklor mi tenkrát nic neříkal, protože jako většina kluků jsem hrál spíš z donucení. Jenže on si mne vyzkoušel a hned jsem hrál druhé housle. Živoucí vzpomínku na tyto doby mám stále, protože cimbál, na který hrajeme, pochází z  matematicko-fyzikální fakulty, kde jsem studoval, a náš soubor ho získal v roce 1963 za láhev vína. Předtím jsme byli cimbálovka bez cimbálu.

Z historie muziky Do  období let 1959–1961 spadá první „zlatá éra“ muziky, která v té době hrála ve  složení: Vladimír Novotný – prim, Bohumil Chochola – terc, Radko Janoušek – basa, František Šteinfeld – klarinet, Jitka Landová, Jana Fraňková, Josef Janáček, Miloslav Pelc, Václav Špáňa a Ivan Rameš – kontry, Jana Hajná, Vlastimil Hejkal, Jiří Možkovský – zpěv. Od roku 1973 se také datují úvahy a názory některých členů kapely, že by kromě slováckého folkloru měla být oživena i tradice našeho kraje, a výsledek je známý. V roce 1976 vznikl soubor „Čtyřlístek“ a  kantorská muzika se stala jeho součástí. Všichni bývalí členové samozřejmě neprovozují folklor aktivně dodnes, ale na  léta strávená při moravských písničkách nikdy nezapomenou, protože si k lidové písni vypěstovali krásný vztah. A  za  to především patří dík všech bývalých i současných členů kapely primášovi muziky Vladimíru Novotnému (na obrázku v popředí, pozn. red.).

Bohumil Chochola při Tuchlovické pouti 2012. Foto: Jiří Duchoň ml.

Jestli se nepletu, nepocházíte z  Nového Strašecí, ale z Tuchlovic. Je to tak. V Novém Strašecí jsem studoval jedenáctiletku od  roku 1958 a  dodnes tu učím. Školu jsem neopustil ani během vysokoškolských studií, kdy jsem bydlel v Praze. V té době jsem už hrál s cimbálovkou. Zkoušky jsme tenkrát měli vždycky ve  středu odpoledne a večer pak s tuchlovickou KAPKOU, což byl amatérský divadelní soubor. Vy jste tedy hrál divadlo? Ano, už od  patnácti let. A  byli jsme svého času na  špičce. KAPKA (KAPesní KAbaret) fungovala v  Tuchlovicích dvacet let. Největšího úspěchu dosáhla v roce 1972, kdy s inscenací Vzpoura na  lodi Santa Café postoupila na celorepublikovou přehlídku Šrámkův Písek. Vystupovali jsme ale také ve Večerním Brně nebo v Bratislavě. Byli jsme autorské divadlo, takže jsme si psali texty, muziku, prostě všechno. Divadlo je zmíněno v publikaci o historii malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Úvod k této knize napsal bývalý ministr kultury Pavel Dostál a úvodní studii Vladimír Just.

6

Ale jak jste získal vztah k cimbálovce, když jste hrál spíš z donucení? Vladimír Novotný tenkrát udělal skvělý tah: vzal nás všechny na festival do Strážnice. Ten nás uhranul, protože v našem kraji jsme byli nedotčeni ryzím folklórem. Sami jsme pak začali vyhledávat písničky po okolí, od starých lidí, a Vladimír Novotný je hned pro cimbálovku upravoval. Vy – jako matematik – jste vlastně důkazem toho, co se povídá: že lidé s exaktním povoláním mají blízko k muzice. Skutečně je mezi matematiky a fyziky mnoho muzikantů. A přímo ve folkloru je hodně matematiků: například choreografka Gaudeamu Věra Fenclová nebo paní profesorka Haluzová v  Luhačovicích. Hudba pro nás představuje asi takový ventil od  exaktnosti. Obecně je mezi námi také hodně učitelů, ale většinou přírodovědných než humanitních oborů, a  také mnoho mediků. Úzký profil mezi folkloristy jsou pouze právníci. Vlastně se dá říct, že zdravotně jsou folkloristé dobře zabezpečeni, ale právně velice slabě. Jak jste začal v Novém Strašecí kantořit? Po studiích jsem dostal umístěnku do Rakovníka. Pokud by někdo nevěděl, co to bylo, tak učitelé si tenkrát nemohli vybírat, kam půjdou učit. Místo jim bylo přiděleno právě tou umísNovostrašecký měsíčník


téma těnkou. V roce 1967 mne jako svobodného převedli do Nového Strašecí a od té doby jsem tady a soubor tu vedu už třicet šest let. A vždy byla v souboru jak muzika, tak tanečníci? Na začátku byla cimbálovka, jeden čas dokonce dvě – kantorská a studentská. Taneční soubor vznikl až později. Hráli jsme především slovácký folklor, ale chtěli jsme oživit i tradici našeho kraje. Skoro tři roky jsme proto s Vladimírem Novotným hledali zdroje místního folkloru. První naše zastavení bylo u docenta Antonína Robka na katedře folkloristiky v Praze. Říkali jsme mu, že jsme z Nového Strašecí a chtěli bychom začít s  místním folklorem. On se  strašně rozesmál a řekl, že jsme mu udělali velikou radost. Pocházel totiž z Rudy. Navázal s námi spolupráci a dal nám nejenom tipy na sbírky, ale hlavně nám doporučil, abychom chodili ke starým lidem a zapisovali jejich písničky. Stejně jako Karel Plicka jsme tedy chodili k lidem a zaznamenávali jejich písně. Byli jsme například u osmdesátileté paní Horákové v  Senomatech, u  Josefa Chmelaře v  Mutějovicích, a  obešli jsme mnoho dalších lidí například v domově důchodců. Zapsal jsem i písně svojí babičky. Kolik jste tenkrát zaznamenali písní? Zhruba kolem osmdesáti, které pocházely z Rakovnicka, Berounska nebo Slánska. Tento region je velikým zdrojem středočeských národních písní. Sama sbírka K. J. Erbena obsahuje mnoho materiálu z Rakovnicka a Berounska. Podle historek, které se  vyprávějí, měl Erben tajnou lásku v  Žebráku a  často tam za  ní jezdil. Pan profesor Martinovský, který sbíral písně na  Rakovnicku, byl pro Erbena dobrým zdrojem výmluvy a z mnoha jeho sebraných písní čerpal. Pro nás pak byla zdrojem hlavně sbírka Adolfa Cmírala Lidové písničky z Rakovnicka a Křivoklátska. (A. Cmíral, hudební pedagog, publicista, skladatel, narozen 12. 4. 1882, Roztoky u  Křivoklátu, zemřel 17. 9. 1963, Praha – pozn. red.)

Jak vznikl Čtyřlístek? V cimbálovce hrával Vladimír Drvota, rodák z Nového Strašecí, dnes primář kožního oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Ten měl kamaráda, který tancoval a dělal choreografii – byl to pozdější místní lékař Jan Stránský, který získal obrovské zkušenosti mezi Jarošovci v  Mělníku. Jeho příchod byl rozhodující pro vznik taneční složky našeho souboru. V roce 1976 jsme udělali první konkurz. Děvčat byl dostatek, horší to bylo s chlapci. S těmi nám velmi pomohl tělocvikář, kolega Kužel. A tak se Čtyřlístek pomalu rozjel. První vystoupení bylo ve vypůjčených krojích z Barrandova. Začínali jsme na základních českých tancích, obkročáku, polce, mateníku, aby soubor uměl základní abecedu. A  pak jsme dramaturgicky připravili pásmo písní z  Rakovnicka podle sbírky Adolfa Cmírala. Tohle pásmo dodnes s oblibou hrajeme. Do vystoupení jsme vložili divadelní prvky a dramatický oblouk, což bylo v sedmdesátých letech unikum, a na naší první krajské přehlídce jsme získali ocenění. V  následných letech jsme se dostali na špičku mezi folklorními soubory a na národní přehlídku do Šumperka, v roce 1986 jsme se  na  mezinárodním festivalu ve Strážnici stali Laureáty s  pásmem Chmelíčku, chmeli. A kolik pásem nyní máte? Repertoár máme bohatý, aktuálních pásem je něco přes dvacet. Vladimír Novotný už nová nenapíše, je v  hudebním nebi, ale máme vychované nástupce – Zuzanu Stránskou a  Terezu Mlynaříkovou. Obě posunují naši tvorbu modernějším směrem a  vědí, že  neděláme ryzí folklor, nýbrž zpracování folkloru pro jeviště. Chceme, aby vystoupení mělo myšlenku, nápad, kousek humoru, aby to nebyl pouze tanec pro tanec. Jak se na váš přístup dívají ti, kteří se věnují klasickému pojetí? Čtyřlístek berou velice dobře, protože je

Z historie Čtyřlístku Folklorní soubor Čtyřlístek byl založen na začátku školního roku 1976/77 z podnětu členů Kantorské cimbálové muziky ZV ROH Gymnázia v Novém Strašecí. Tato kapela pod vedením prof. Vladimíra Novotného tehdy již dvacet let rozdávala pohodu a dobrou náladu moravskou písničkou po  celém širokém okolí. Na počátku roku 1978 přijal soubor název „Čtyřlístek“. Název je odvozen od  tří folklorních oblastí (Rakovnicko, Berounsko a Slánsko) a čtvrtý lístek má pro krásné písně a tance z ostatních koutů naší vlasti. Náš první zahraniční zájezd do Francie byl po všech stránkách zajištěn. Nechyběla ani kvalitní lékařská péče – vždyť jsme s sebou měli dva čerstvě dostudované lékaře – Honzu Stránského a Vláďu Drvotu. Ti mysleli skutečně na všechno. „Už jste byli na ‚velký‘?“ zněla asi třetí den pobytu jejich otázka. Většina souhlasně přikyvovala hlavami, jen Majka Vlková a Honza Fleischmann to „štěstí“ neměli. Dostali čípek se slovy: „Vemte si to, to vám pomůže.“ Ještě téhož dne se  stačil Honza s  Majkou podělit o  zkušenosti: „Majko, taky jsi měla tu ‚raketku‘ tak hořkou?“ Magda Pelcová (býv. Choutková) vzpomínka nA rok1981

Koncem května 1982 zvítězil „Čtyřlístek“ na krajské soutěži v  Novém Strašecí. Propagaci souboru prospělo i natáčení bloku písní z Rakovnicka ve studiu Československého rozhlasu. Jednou ve  druháku na  gymplu k  nám přišel profesor „Bohoušek“ do  třídy a vznesl dotaz, kdo že by se chtěl přihlásit do  souboru Čtyřlístek. Stačilo, aby se  dvě přede mnou sedící spolužačky – čerstvé souboračky – otočily, a ani nemusely nic říkat. A měl jsem na dalších 18 let o zábavu postaráno…

Jan Bechyně vzpomínka na rok 1982

Soubor prožil pěkné chvíle se souborem Lúčka v Tuchlovicích, v Třebízi a hlavně při křtu vlastní souborové krojovny 15. června 1984. Po všech stránkách (i organizačně) bylo zdařilé i vystoupení ve Velké Dobré, kde celé vystoupení natočila Československá televize.

Novostrašecký měsíčník

7


téma Strážnice 1986. Je nedělní odpoledne a my se souborem Čtyřlístek čekáme u krásné velké lípy před pódiem stadionu Bludník na vhodnou chvilku, aby Česká televize Brno natočila náš pořad „Chmelíčku, chmeli“. Každou chvíli přijde nějaká přeháňka, pódium mokré, a tak se čeká a čeká, muzika v pohodě hraje a početné okolí zpívá a zpívá… Dostávám vzkaz od pořadatelů, že se mám dostavit pro účastnický diplom na  zámek. Protože jsme stále v očekávání natáčení, pro diplom posílám Zdeňka Lébra a Renatu Kotálovou a hraji s kapelou pod lípou dál … Přichází další vzkaz od  Františka Synka, abych se určitě přišel na zámek rozloučit. Sbalím housličky a kráčím pomalu k zámku. Potkávám spoustu známých i neznámých, kteří mi gratulují k  výkonu Čtyřlístku, a  protože jsem na  to zvyklý už od  sobotního večerního vystoupení, odpovídám většinou stejně: „Dík, to jsi nevěděl, že jsme jedničky?“ a tak podobně. Na zámku potkávám obrovské osobnosti, jako například J. Pospíšila, J. Rokytu, H. Laudovou, a rituál se stále opakuje. Když však pokračuji v tom stylu i na sále, kde stojí Renata se Zdeňkem, zdá se jim moje chování nevhodné a Zdeněk do mne strčí: „Víš to vůbec?“ Já: „Co?“ „No, že jsme LAUREÁTI!“ V  tu chvíli mě polil pot a  obrovská radost se mísila s pocitem trapnosti. Kolik lidí, kterých si velice vážím, si o mně myslí, že jsem „blbej frajer“. Pokud někdo z  nich bude číst tyto řádky, snad pochopí… Od té doby, když mi někdo gratuluje a já nevím přesně k čemu, říkám raději jen: „Děkuji.“

Bohumil Chochola vzpomínka na rok 1986

Jednou jsme končili jeden pěkný večer v belgických Antverpách. To bylo ještě za  dob totality. Byli jsme ubytovaní v  rodinách a prakticky všichni odjížděli autobusem jedním směrem. Pouze čtyři účastníci (jmenovitě Lébr, Knor, Frolík a Sochor) byli ubytováni jinde a chystali se tam odejít pěšky. Oči odjíždějících souboráků bledly závistí nad možnostmi těch čtyř v nočním městě. Tři z těch čtyř taky přesvědčili pana Lébra, že  zkusí najít „uličku lásky“. Zkrátka prochodili jsme přes hodinu ulicemi, ale nic jsme nenašli. Přitom jak jsme druhý den zjistili už i s ostatními, chodili jsme pořád jen těsně okolo. Příběh je možné zakončit stejný večer pokusem o hygienu před spaním, kdy pan Lébr už v horizontální poloze „řezal dřevo“ a já, Vašek Knor a Zdeněk Frolík jsme stáli nazí v koupelně před vanou se sprchou a nedařilo se nám pustit z tak „divného“ kohoutku ani studenou vodu… Vladimír Sochor vzpomínka na rok 1987

8

mezi folklorními soubory už pojmem. Dokonce se mluví o  čtyřlístkovském pojetí vystoupení. Mnohé soubory chtějí tvořit naším způsobem. Máme tedy své pojetí, klasický folklor taky své. Naše pojetí je nevhodnější pro jeviště, druhé pro nejevištní prostory.

covat činnost, je zhruba nic. V současné době připravujeme založení Klubu přátel Čtyřlístku, abychom našli i jinou formu financovaní našich aktivit, protože velmi slabé je to se sponzory. O trochu lepší je to se získáváním prostředků na Tuchlovickou pouť.

Probíhají ještě folklorní soutěže? Před rokem 1989 se soutěžilo velice tvrdě, probíhala okresní, krajská i  celonárodní kola přehlídek. A bylo finálové českomoravské kolo v Třinci, kam se Čtyřlístek dostal třikrát, a to se mezi znalci hodnotilo víc, než když soubor vystupoval na Strážnici, která je sice největším festivalem, ale účast zde nebyla postupová. Po  roce 1989 vzniklo Folklorní sdružení, které se  snaží dělat soutěže trochu jiným způsobem; jistou část přehlídek pořádá i NIPOS-ARTAMA. Ale třeba takové přehlídky, jako byla federální v Košicích, se už nekonají. Podmínky pro práci jsou také úplně jiné. Lidé si musí na všechny aktivity najít čas při zaměstnání. Málokterý zaměstnavatel vás na vystoupení uvolní, musíte tomu obětovat dovolenou, pokud se hraje ve všední den. Nedávno jsme měli jít zahrát čtyřem prezidentům, kteří se sešli v Lánech a byl docela oříšek sehnat celou kapelu, protože z  práce vás soukromník neuvolní, i  když jdete hrát prezidentům. Nebo paní Klausové na setkání manželek velvyslanců. Je to hezké, ale v podstatě vám nic nedají. Z Lán nám poslali autobus do Nového Strašecí, jenže členové souboru jezdí z Mníšku pod Brdy, z Loun, z Prahy, ale také z  Kadaně, takže autobus z  Nového Strašecí je prima, ale pouze pro někoho.

Co se souborem chystáte dál? Myslím, že  mohu říct, že  je soubor v  současné době téměř na  vrcholu. Má zkušené tanečníky, což je v takovém souboru základ. O  děvčata nikdy nouze není, ta se  rychle aklimatizují a  nové příchozí se  rychle naučí všechno potřebné. Z  Lístečku už přijdou do souboru skoro hotové. Ale než si vychováte opravdu dobré tanečníky, to trvá poměrně dlouho. Momentálně máme éru zajímavých a  šikovných kluků, kteří jsou na  jevišti jako doma. Jsou vnímaví a já nemusím ani naznačovat a  oni věci chápou. Jako například při hraní pro paní Klausovou. Než jsem jim stihnul říct, že by bylo dobré vzít velvyslankyně do kola, už to kluky napadlo samo. Víte, těší mne, že jsme si vychovali nástupce. Jsou mladí, vzdělaní a stále se drží čtyřlístkovského myšlení. Nepřemýšlí o  výrazovém tanci, ale stále o folkloru s jistou mírou improvizace. Nedávno jsme vystupovali v Národopisném muzeu a  hrozně mne potěšilo, když jsem od lidí, kteří se tam přišli podívat, slyšel, že je na nás vidět, jak to stále děláme s radostí, že nejsme žádné cvičené opice.

Daří se vám alespoň získat nějakou finanční podporu formou grantů? Občas něco získáme od města Nové Strašecí, ale tomu to zase vrátíme částí Tuchlovické pouti, kterou v  Novém Strašecí pořádáme, takže zisk pro soubor, aby měl z čeho finan-

Vystupujete v rakovnických krojích? Základem pro naše vystoupení je takzvaný polosvátečně rakovnický kroj. Kdysi dávno jsme společně s  Jiřinou Langhamerovou, která je na  kroje v  Česku kapacita, vybírali ten správný pro nás. Nemohu říct, že je to zcela čistý kroj, protože v  tom by se  těžko dalo dobře tancovat a těžko by vydržel větší počet vystoupení. Ale tancujeme třeba i  ve  valašských krojích, v  kterých jsme vyNovostrašecký měsíčník


˝TÉMA stupovali na prvním zahraničním zájezdu v roce 1966. Co tvoří základ středočeského kroje? Mužský má pískové dyftýnové kalhoty, vysoké boty, parádnější košile s načechranými rukávy a krajkou u krku, ale není tak bohatě vyšívaný jako třeba jihočeský. U krku pak je stuha nebo šátek. Ženský kroj je typický šněrovačkou s přezkou, na tom je tylový šátek, který je proložený tou přezkou dolů, a tylové zástěry. Na  tancování však máme pracovní kroje, tedy zástěry a sukně máme plátěné. Je nějaký typický tanec pro Nové Strašecí? Při dočesné chmele se  tančí takzvaný tanec kostelák, který je zaznamenán přímo z  Nového Strašecí. Existuje guberniální sbírka, kterou napsal Jan Kozelka a  Josef Trautsch a  přímo ji nazvali Lidové tance z  Nového Strašecí a  dali ji Erbenovi. Našli jsme ji v Muzeu hudby a zdaleka jsme z ní nevyčerpali všechno. Pokud pracujete s písněmi a tanci z takové sbírky, ctíte provedení tanců? Vždycky hledáme, zda jsou někde zaznamenány základní kroky jednotlivých tanců. Nikdy jsme si nedovolili něco si vymyslet. Pokud nejsou dochovány základní popisy, tak tanec raději neuděláme nebo hledáme tak dlouho, dokud popis v nějakých záznamech neobjevíme. Tahle práce je vlastně neviditelná, protože na zkoušku přinesete už hotový náčrt toho, jak bude provedení vypadat, ale za tím je schováno někdy i pár let hledání a bádání. Třeba to pásmo o chmelu jsme připravovali několik měsíců na papíře a pak teprve přišla na  řadu samotná realizace. V  tomto pásmu je vlastně popisován pracovní rok chmelaře od  přípravných prací až  po  sklizeň. Hledali a  rekonstruovali jsme různá nářadí, která jsme našli po půdách. Není to jenom vzít si nástroje a zatancovat si, je to obrovská práce, kterou si – domnívám se  – mnozí současní členové ani nedokážou představit, protože přišli do rozjetého souboru.

musíme, protože letos jsme nic nového nepředvedli, pouze samá stará čísla. Jenomže to je těžké, pro samé hraní nemáme čas ani zkoušet, natož něco vymýšlet. Téma vám ale neřeknu, protože bych nechtěl, aby nám ho někdo vyfoukl. Překvapilo mne, že když se konal ples občanů města, že jste na něm nehráli... To nás také mrzí. S cimbálovkou na plesech normálně hrajeme, Národní krojovaný ples v  Praze jsme táhli, ale v  Novém Strašecí si ani nefrknem a vlastně nás to dost mrzí. Až si říkám, co za  tím stojí? V  celé historii jsme v Novém Strašecí hráli pouze jednou. Ale třeba to na příštím plesu vyjde. Čtyřlístek má na svém kontě mnoho ocenění. Novému Strašecí dělá dobré jméno doma i v zahraničí, kterého úspěchu si nejvíce ceníte? Pro mne byl největším oceněním úspěch na festivalu v Izraeli. Tam jsme zaujali v tak silné konkurenci, že  si říkám, že  to byl úspěch, jako kdybychom vyhráli mistrovství světa. Na  tomto festivalu bylo zastoupení ze  všech kontinentů. Mexičani, Brazilci, Slováci, Izraelci, Rusové – a my tam vyhrajeme celý festival, tak to jsme mistři světa. V  tak silné konkurenci to bylo něco neobvyklého. A pak nemohu nevzpomenout velký úspěch cimbálovky v  Uzbekistánu a  Tádžikistánu v loňském roce, kde bylo zastoupeno šedesát kapel z celého světa.

Michal Drtina

Takže to, co nyní hrajete, jsou pásma z dřívější doby. Píšete nějaká nová? Já ne, ale Zuzana Stránská, Tereza Mlynaříková nebo Magda Pelcová, která převzala roli choreografa. Já mám v hlavě také něco, protože jsem ještě neřekl poslední slovo, ale většina je už na těch mladých a já se snažím jim do  toho moc nekecat. Nerad bych to zakřiknul, ale mám pocit, že příští premiéra bude bomba. Kdy ji chystáte? Kdyby to vyšlo, tak před Vánocemi a  nejpozději na  příští Tuchlovické pouti. A  to už Novostrašecký měsíčník

Čtyřlístek při Tuchlovické pouti 2012 v Novém Strašecí. Foto: 3x Jiří Duchoň ml 2x historická fotografie z archivu souboru

Dne 8. srpna 1989 bylo možné opět slyšet muziku souboru Čtyřlístek v rozhlase a 5. září konečně vychází LP deska s názvem „Čtyřlístek“ v nákladu 2000 kusů. Vyvrcholením roku je 1000. vystoupení muziky souboru, které celé bylo natáčeno Československým rozhlasem a také postupně ve třech částech vysíláno. Vánoční vystoupení v Novém Strašecí je korunováno premiérou Rakovnické vánoční hry, kterou upravil a režíroval herec kladenského divadla Jan Polívka (otec Lucie Polívkové). Vánoční představení v  roce 1991 bylo obohaceno o část s názvem „Tříkrálová obchůzka“ a  především „Lucky“ měly veliký úspěch. Zcela poprvé byla souborem nacvičena 2. česká mše půlnoční J. J. Ryby pod vedením Zdeňka Frolíka a uvedena v kostelech v Novém Strašecí a v Lánech. Pro mě byl moc krásný zážitek ve Strážnici při vystoupení před rozdělením republiky. Při závěru jsme stáli na  jevišti se Slováky, společně zpívali, drželi se za ruce a celé hlediště aplaudovalo. Tenkrát mi řekl jeden starý děda ze  slovenského souboru: „Toto by mali vidět ti páni v Prahe!“ Vašek Mikovec vzpomínka na rok 1992

Které období Čtyřlístku nebo muziky považujete za nejvýznamnější? Bechyně: Myslím, že období poloviny osmdesátých let, kdy vrcholila tvorba pásmem „Chmelíčku, chmeli“ a  kdy soubor dostal ve  Strážnici „laureáta“. Z  pohledu mé osoby toto období považuji za  zlomové, protože po  ukončení gymnázia a  před nástupem na  studia do  Prahy jsem jeden rok nestíhal zkoušky. Naštěstí zvítězila „síla kolektivu“, do kterého se člověk velice rád vracel. Benešová: Samozřejmě léta 1976 až 1979. Tmelení party, první zážitky se  souborem, první soustředění a tak. Chochola: Začátek a pak překonávání krizí při odchodu „klíčových“ členů souboru. Mikovec: Nejdůležitější období probíhá stále, protože Čtyřlístek stále žije!!! Novotný: Těžko říci. Důležité, myslím, je, že se zachovává kontinuita. Pelcová: Všechna!!! Sochor: Pro mě osobně to bylo období kolem roku 1986, kdy jsem se do souboru zapojil naplno a měli jsme spoustu společných akcí. Pro soubor je ale nejdůležitějším obdobím vždycky to současné…

Redakčně vybráno z textu Historie souboru Čtyřlístek, který je zveřejněn na www.ctyrlistekns.cz -md-

9


kultura

Novostrašečtí Call My Name zahrají na festivalu Coombal

Prodejní výstava knih V průběhu měsíce června máte možnost v knihovně navštívit výstavu knížek z nakladatelství Thovt a seznámit se s jejich produkcí, případně si nějakou knihu pro své děti zakoupit. Nakladatelství Thovt, s. r. o., je zaměřeno výhradně na literaturu pro děti. Od počátku existence se snaží nejen o vydávání dětské literatury, ale současně pro děti vytváří motivační soutěže. Snahou pracovníků nakladatelství je působit na sociální cítění dětí a  přispívat k  jejich pozitivnímu vztahu ke  knize, která jim přináší zábavu, poučení a v neposlední řadě i vzdělání. Právě vzdělání je další obor, kterým se  toto nakladatelství zabývá.

Rakovník bude mít letní hudební festival. V sobotu 28. července 2012 se rakovnické Tyršovo koupaliště promění na festivalové městečko, kde vystoupí nejlepší kapely z regionu i české hudební špičky. Tahákem budou Tata Bojs a rapová skupina PSH. Nové Strašecí bude zastupovat poměrně mladá kapela Call My Name.

Program festivalu myslí i na děti

Protože festival cílí na mladší generaci, vítáni jsou i rodiče s dětmi, které budou mít do 150 centimetrů výšky vstup zdarma. „Zajišťujeme skákací hrad a  dětský koutek s  programem a odborným dohledem,“ láká Michal Ortcykr. Rodiče se pak mohou připojit k ostatním návštěvníkům a užívat si hudbu či stánky s občerstvením. „Protože bude krásně a  lidé budou mít žízeň, můžeme slíbit, že pivních píp pivovaru Staropramen bude v areálu dostatek. Platí to i pro stánky s jídlem. V klidnější zóně se objeví čajovna,“ dodává Ortcykr. K festivalu Coombal patří muži (i ženy) s knírem, kteří se stali poznávacím znamením této akce. A bude tomu tak i letos. Nepřehlédnutelný knír má rovněž maskot festivalu, který je při každém ročníku jiný. Letos je jím superhrdina s civilním jménem Kníroslav Mrožek, kterému ale přeskočilo a ve chvíli, kdy je potřeba použít superschopnosti, stylizuje se do postavy hrdiny s přezdívkou Kapitán Bíbr.

Proč Thovt?

Ve Starém Egyptě byl Thovt velmi uctívaným bohem. Hrál hlavní úlohu v mýtech o stvoření světa. Byl symbolem všeho vědění, bohem moudrosti a vzdělanosti. Je považován za vynálezce písma, čísel, ale i her pro procvičení mysli a obveselení ducha. Staří Egypťané často používali jméno Thovta při vytváření jmen svých dětí, neboť si přáli, aby jejich ratolesti měly stejné vlastnosti a dovednosti jako jimi uctívaný bůh. Se  stejným záměrem vložili zakladatelé jméno Thovt do  názvu nakladatelství s  přáním, aby se jeho vynalézavý duch stal jejich průvodcem při budování úspěšného nakladatelství pro děti. Nakladatelství, které patří našim dětem. Jitka Tomšů

Z nových knih Detektivky Vražda na apríla – Lee Harrisová Historické romány Zimní královna – Zora Beráková Současná česká literatura Klára nad propastí – Beáta Matyášová Kuchařka pro čarodějky – Marcela Košanová Fantasy Tygrovo prokletí – Colleen Houcková Emily Strange: Temno – Rob Reger Demonata: Bec, Masagre – Darren Shan Populárně naučná Šperky z FIMO hmoty SOS – Pomoc pro rodiče (výchova) Pohádky pro malé neposluchy (výchova)

Jitka Tomšů

10

Novostrašecká účast na festivalu

Festival Coombal se letos koná už popáté. Poprvé ale přímo v  Rakovníku, kam se  přesouvá z  Lužné u  Rakovníka. „Důvodem je větší komfort pro rakovnické návštěvníky, kteří nemusí nikam jezdit. I  návštěvníkům z jiných měst a obcí ale koupaliště navíc nabídne prostornější areál s  více možnostmi,“ říká organizátor festivalu Michal Ortcykr. Protože je festival celodenní a  pořádá se  uprostřed prázdnin, pořadatelé počítají s využitím koupaliště, tobogánu, hřišť, restaurace i ubytovacích možností. Tou hlavní novinkou ale budou kapely z „první české ligy“. Například hlavní hvězdy Tata Bojs slibují pořádnou audiovizuální show. Nové Strašecí mělo na  předchozích ročnících vcelku pravidelné zastoupení. Naposledy loni to byla skupina Cink&tej spojená s  hudebníkem Janem Raichem, který stál například i za kapelou Vanuatu Tuvali. Část členů těchto skupin se stala součástí právě uskupení Call My Name. Osmadvacátého července tak do  Rakovníka vyrazí ve  složení Ondřej Šíma (basová kytara), Ondřej Herout (saxofon, EWI), Matěj Satranský (zpěv), Martin Veselý (klávesy, zpěv) a Jan Raich (bicí, zpěv).

Vstupenky ve městě i na internetu

Vstupenky na festival jsou v  prodeji za 350 Kč, v den konání cena lístku stoupne na 390 Kč. Lze je koupit prostřednictvím sítě Ticketstream (www.ticketstream.cz). Kupující si je mohou pořídit přes internet s tím, že si vstupenku sami i vytisknou. Další variantou je zajít si pro lístek do prodejního místa. V Novém Strašecí na Tyršově náměstí v  cestovní agentuře Royal Travel a ulici Československé armády v cestovní agentuře Allegro. Na internetové a facebookové stránce Coombalu pravidelně běží soutěže o volné vstupenky. Více na www.coombal.cz.

Kdo 28. 7. 2012 vystoupí Amnesia Call My Name Curlies Falešná ozvěna Mara Jade PSH Shogun Tokugava Tata Bojs Z Davu Zima ...řazeno abecedně

Ondřej Kinkor

Novostrašecký měsíčník


kultura

Nejen pohádka na neděli

Od září 2011 do května 2012 probíhal další cyklus pořadů pro dětské návštěvníky s  názvem „Nejen pohádka na  neděli“. V  rámci cyklu děti již po čtvrté soutěžily o pilného návštěvníka. Vyhlášení soutěže připadlo na neděli 13. května před Vodnickou pohádkou v  sále NKC. Ceny pro účastníky (dětské knihy) věnovala firma Euromedia, která s námi spolupracuje od počátku soutěže. Velice děkujeme. Za pilnou účast byli oceněny Veronika Adltová, Adéla Česká, Eliška Hégrová, Vít Ševčík. Za stoprocentní účast si převzali ceny Bar-

Veletrh Svět knihy 2012

bora Hliboká, Kryštof Hliboký, Tereza Randulová, Filip Brezík, Kryštof Brezík a Denisa Hůlová. Všem blahopřejeme. Nyní jsou před námi letní prázdniny, ale již od září se rozjede další cyklus pořadů pro rodiče s  dětmi. Věřte, že  program bude opět velice pestrý. Začínáme 23. září od  15 hodin v sále Novostrašeckého kulturního centra s pohádkou „Jak víla Modrovláska splnila tři přání a...“. Přejeme vám příjemné slunečné prázdniny a  spoustu pěkných zážitků. Po  prázdninách se na vás opět těšíme.

Jako každoročně navštívily pracovnice knihovny květnový pražský veletrh knih. Na veletrh se každý rok moc těšíme, nejen že pro knihovnu nakoupíme spoustu pěkných knížek za  příznivé ceny (veletržní slevy jsou 20–30%), ale hlavně že  se  seznámíme s  novinkami knižního trhu. V Novém Strašecí jsme tak trochu „zaostalí“, knihkupectví ve městě moc chybí. Máme sice všichni možnost si knižní produkci prohlédnout na internetu, ale milovníci knih mi jistě dají za  pravdu – „to není ono“. Nabídka knižního trhu je obrovská, nakladatelství je moc, a  pakliže nemáte možnost si knihu prolistovat, kousek si přečíst, prohlédnout vazbu, ilustrace a jiný doprovodný materiál, špatně se vám rozhoduje, zda knížku koupit. Proto vítáme každou možnost se  s  novinkami knižního trhu seznámit. Naši čtenáři můžou těšit na  přísun novinek, budeme se  snažit co nejrychleji náš veletržní nákup zpracovat, aby na prázdniny a dovolené byla nabídka nových knih co nejširší. Jitka Tomšů

Iveta Dušková vedoucí MKZ

Přijďte na Hřiště 2012 Kalendář novostrašeckých hudebních produkcí se  rozrůstá o  další novinku. Jmenuje se Hřiště 2012. Pořadatelkami nové akce jsou Bára Tetaurová a Zuzka Kůrková. Oslovily kapely a interprety, které je zaujaly na koncertech v Praze, a rozhodly se je představit novostrašeckému publiku v  den, kdy jsou předávána vysvědčení – 29. 6. 2012. Po  šesti letech se  tak na  konci školního roku vrací rock na  fotbalové hřiště. Produkce začne v  16.30, vstup do areálu je možný od 16 hodin. Vstupné činí 80 Kč, studenti s vyznamenáním platí 60 Kč.

Na programu jsou: Vivien‘s Shadow – domácí „klasika“, v těchto dnech připravují své zatím nejostřejší cd Rest in haste – alternativní stoner-rock s thereminem Audio Attache – pop-rock, jediní zpívají česky a letos je máte možnost potkat i na Rock for People! J – vlastním jménem Jakub Jirásek, lo-fi písničkář s kytarou a iPodem Iva Dvořáková

Dívča, dívča, laštovička Pěvecký sbor La Goia zve na červnové koncerty. První se  uskuteční 9. června 2012 od 18 hodin v kapli Svatých Andělů strážných v  Rudě, druhý pak 23. června 2012 v  kapli Církve československé husitské v Novém Strašecí od 19.30 hodin. Novostrašecký měsíčník

Zazní skladby P. Ebena, A. Dvořáka a K.  Bendla. Sólo: Chipo Hynková a Anna HavlíkováChadimová, klavír: Helena Havlíková. -red-

Anketa Fotografií se vracíme k naší anketě o nejvěrnějšího a nejpilnějšího čtenáře knihovny. Setkání oceněných proběhlo v městké knihovně poslední dubnovou středu za  účasti paní místostarostky Libuše Vosátkové. Oceněné čtenářky přijaly malý knižní dar, společně jsme poseděly a  popovídaly. Nejvěrnější strašecká čtenářka, paní V. Bušková, zavzpomínala, kam všude za knížkami chodila, jak se knihovna ve městě stěhovala, vzpomněla si i  na  jména knihovníků. Setkání bylo moc milé, překvapilo nás, že i oceněné děti vydržely s námi sedět, povídat si a poslouchat. Jen takové povzdechnutí nakonec – byly jsme opět samé ženy… Jitka Tomšů

11


kultura / Děti, mládež, škola

Taneční kurz pro mládež

Akademie volného času 8. ročník

Pokračuje zápis do kurzu tance pro mládež, který se bude konat od září do prosince 2012 v NKC. V současné době se až do vyrovnání počtu přihlášených hochů a  dívek přijímají především přihlášky chlapců. Zápis probíhá v kanceláři MKZ v budově Novostrašeckého kulturního centra v úřední dny pondělí 8–17, středa 8–18 hodin. Bližší informace na telefonu 313 572 340.

Přednáškový cyklus Poznejme sami sebe končí poslední přednáškou, která je ve čtvrtek 7. června 2012 – výjimečně od 16 hodin. Přednášet bude paní PhDr. Soňa Hermochová na téma Soužití v rodině. Ve druhé části programu bude vyhodnocení 8.  ročníku, předání diplomů těm posluchačům, kteří absolvovali nejméně šest přednášek. Dobrovolné ročníkové písemné práce napsaly posluchačky: paní Marie Kořánová, paní Pavla Kořánová, paní Irena Montfortová.

ve školním roce 2011/2012

-id-

Poděkování

Poděkování Městská kulturní zařízení Nové Strašecí děkují firmě Euromedia za knihy, které věnovala účastníkům Akademie volného času 8. Knihy budou předány na  slavnostním zakončení 7. června od  16.hodin ve  velkém salonku NKC na  poslední přednášce. Rovněž za  věnování knih do  soutěže pro dětské diváky v rámci cyklu Nejen pohádka na neděli. Iveta Dušková vedoucí MKZ

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně,

Naše poděkování chceme věnovat těmto lektorům, kteří skvěle přednášeli, věnovali nám svůj čas a byli ochotni za  námi přijet do Nového Strašecí: Paní prof. PhDr. Marie Königová, CSc. Paní doc.PhDr. Soňa Hermochová Paní PhDr. Hana Maříková Paní PhDr. Olga Vodáková Paní PhDr. Libuše Heczková Děkujeme Městskému úřadu Nové Strašecí za stálou podporu projektu Akademie volného času. Rovněž děkujeme výbornou spolupráci a  za  dobré podmínky pro činnost AVČ pracovníkům Městského kulturního zařízení, Ivetě Duškové, Nadě Samcové a Janu Lopourovi. Osobně děkuji za organizační spolupráci kolegyním Dagmar Kýhosové, Marii Kořánové a Dagmar Kořánové.

Pozvání

Od září 2012 otevíráme další, 9. ročník Akademie volného času. Přednáškový cyklus

se jmenuje Čechy krásné, Čechy mé… Budeme se věnovat poznání Středočeského kraje. Dozvíme se se více o přírodních zajímavostech, kulturní historii, stavebních památkách, o  tom, co nám odkrývá archeologie, o  způsobu, jakým se pečuje o historické předměty, proč je vzácná i  lidová architektura a  další. Kdo má zájem o  celý přednáškový cyklus, najde přihlášky na  těchto místech: Městská knihovna, Muzeum T.G.M. Nové Strašecí, prodejna Tabák – Mlejnková na  náměstí, Informační centrum Havlíčkova ul. a  kancelář Městského kulturního zařízení. Po  vyplnění můžete přihlášky ponechat na stejném místě. Příjem přihlášek končí 15. srpna 2012. Předplatné na celý cyklus je 250 Kč a bude se vybírat ve středu 29. srpna 2012 od 14 hodin v  předsálí Kulturního centra. Slavnostní zahájení a  první přednáška bude ve  čtvrtek 13. září 2012 od 16.30 hodin v přednáškovém sále Kulturního centra.

Doplňující program v červnu:

sobota 16. června 2012 – Přírodovědná vycházka pod vedením pana RNDr. Milana Dundra. Sraz v 9 hodin v Rynholci na autobusové zastávce (doba vycházky 2 – 3 hodiny) sobota 23. června 2012 – Autobusový poznávací výlet AVČ (směr zámek Zbiroh, Dobřív, Strašice), poplatek za dopravu je 270 Kč, vstupné do objektů se hradí zvlášť. Přihlášky a úhradu dopravy zajišťuje kancelář CA Jana Koubová v Havlíčkově ulici (tel. 607 825 732 nebo e-mail CAjkoubova@seznam.cz) Věra Hrubešová

příspěvkové organizace, na červen 2012

Hudebně poetický večer

Autorské čtení Renáty Šťastné s doprovodem Jana Paulíka (kytara) a Václava Fikrleho (recitace) se uskuteční 6. 6. 2012 od 17 hodin ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

Koncert pěveckého sboru

Základní umělecká škola Kladno, Moskevská 2929 a její smíšený pěvecký sbor GAUDIUM Vás srdečně zvou na koncert, který se koná ve studovně v 1. patře knihovny 20. 6. 2012 od 19 hodin. Zazní skladby nejrůznějších žánrů, A. Dvořáka, J. Ježka, černošské a africké spirituály, kánony, písně lidové, anglické a jiné. Vstupné dobrovolné. Jakub Pavlík

12

Koncem dubna se necelá desítka dětí ZŠ spolu s paní učitelkou L. Pašavovou vydala v rámci Dne Země na cyklovýlet na Merkovku a Louštín, kam přijely z Rakovníka. Foto: J. Samšuková .

Novostrašecký měsíčník


Děti, Mládež, Škola

Budoucí prvňáčci na návštěvě ve škole

Stalo se tradicí, že kromě návštěvy školy při zápisu do  1. třídy se  k  nám do  školy předškoláci přijdou podívat do konce června ještě dvakrát. Poprvé navštívili letošní prvňáčky v  dubnu s učitelkami z mateřských škol, podruhé pak s  rodiči začátkem května. Ve  dvou ukázkových hodinách pro ně byl připravený pestrý kolotoč učebních činností. Rodiče i  budoucí školáci sledovali část výuky českého jazyka, část matematiky a část prvouky – vše v jediné pětačtyřicetiminutovce. Předškoláci se v mnohých činnostech přidali k prvňáčkům, vyzkoušeli si, jak se budou hlásit, jaké je to stát před tabulí... Rodiče viděli výsledek osmiměsíční intenzivní školní práce a  jistě ocenili, co všechno se děti za tu dobu naučily.

V prvním květnovém týdnu pak byla speciálně pro rodiče připravena schůzka s učitelkami, které na  naší škole vyučují první ročník. Během ní se dověděli, co všechno obnáší 1. třída nejen pro jejich malého školáka, ale i pro ně samotné. Paní učitelky s nimi hovořily o školní zralosti a připravenosti dětí na školní docházku. Zmínily také nezastupitelnou úlohu domácí přípravy. Poradily rodičům, které pomůcky mohou postupně pořídit, aby zbytečně neinvestovali do  něčeho, co prvňáčci nepotřebují nebo co je pro ně nevhodné. Nakonec se mohli zeptat na vše, co je zajímá. Další důležité informace obdrží rodiče prvňáčků během prvního zářijového týdne. Těšíme se v září na všechny naše prvňáčky a dobrou spolupráci s rodiči.

Plavecko-běžecký pohár Soutěž se uskutečnila 27. 4. 2012 v plavecké hale a v Čermákových sadech v Rakovníku. Nejprve žáci plavali a  potom Gundersenovou metodou vybíhali na  kilometrovou trať v parku v Čermákových sadech. Do krajského kola, které se uskutečnilo 30. 5. 2012 v Čelákovicích se  probojoval Matyáš Švec z  5.C (na  obrázku 3. místo) a  Kateřina Rusová z 9.A. Soutěž je podporována Středočeským krajem. Jitka Samšuková text i foto

Novostrašecký měsíčník

Dobré vztahy jsou IN Koncem března se v  budově městského úřadu uskutečnily besedy o  mezilidských vzrtazích – DOBRÉ VZTAHY JSOU IN, které byly uvedeny v rámci projektu „Klíče pro život – zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání.“ Besed se  zúčastnili  žáci 6. a  8. ročníků. Lektorka PhDr.  Marcela Škábová z  Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje seznámila žáky s  náplní činnosti poradny a potom s nimi besedovala. Žáci měli připravené dotazy na nejrůznější témata týkající se vztahů v kolektivu, s rodiči, s prarodiči, s učiteli. Některé dotazy se týkaly rozvodů manželství a  také  bolestivého témata vztahů dětí s rodiči po rozvodu, padly otázky na střídavou péči. Samy děti vidí jako velký problém, pokud s nimi jejich rodiče nespolupracují a nekomunikují. Nakonec paní doktorka řekla, že každý může se  svým problémem přijít do  manželského a rodinného centra poradenství, které jsou téměř po celém středočeském kraji – Rakovník, Králův Dvůr u Berouna, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram, Praha západ a východ. Beseda se všem účastníkům líbila. Jitka Samšuková

Pavlína Tondrová text i foto – další na obálce

Koncert Pavla Nováka V pátek 27. 4. proběhl v NKC koncert Pavla Nováka ml. se skupinou Family. Pro děti z MŠ Zahradní bylo vystoupení potěšením a skvělým zážitkem. Tou pověstnou „třešničkou na dortu“ se stalo společné focení s účinkujícími po skončení pořadu. Děti si toto dopoledne opravdu užily, vystupujícím i pořadatelům děkujeme za nádhernou akci!

Libuše Šulcová foto z akce na obálce

13


Děti, Mládež, Škola

Žáci LDO ZUŠ opět slavili úspěch a zvou na divadelní představení v červnu Když jsme dorazili na  Oblík, tak byl samé bahno. Chvíli jsme šlapali a  pak jsme došli na  takovou louku, na  které rostly hlaváčky jarní. A pak jsme zase šlapali a šlapali a složili novou písničku: Na Oblík je cesta, jako žádná ze Středohoří, vroubená je bahnem...

Anna Kleindienstová, 5.A redakčně kráceno

Exkurze v Kvasinách V závěru školního roku zbývá ve školách čas na  zajímavé exkurze a  výlety. Jeden takový, pro nás, žáky 1. B a 2. C SOU Nové Strašecí, připravil pan učitel Ing.  František Beneš. Pro budoucí automechaniky zajistil exkurzi ve výrobním závodě Škoda Auto v Kvasinách. Ve čtvrtek 10. 5. jsme se sešli daleko dříve než chodíme do  školy, a  po  třech hodinách cesty autobusem jsme stáli před branami závodu. Přivítal nás pan Čtvrtečka a po několika úvodních slovech nás rozdělil na dvě skupiny. První skupinu odvedl do  jídelny, kde jsme se  mohli občerstvit, a  druhá skupina začala s prohlídkou závodu. Když jsme se dozvěděli, že v závodě pracuje ve třech směnách přes pět tisíc zaměstnanců a nové auto vyjede každou 1,5 minutu, byli jsme velice překvapeni. Pohled na výrobní linku, na jejímž jednom konci je „prázdná“ karoserie a  podvozek a  na  druhém konci vyjede hotové auto, je opravdový zážitek. Kolem automatické linky pracuje řada zaměstnanců a každý plní přesně svůj úkol. Denně opustí výrobní závod v Kvasinách 800–900 nových automobilů značky Škoda Superb, Škoda Yeti a Škoda Roomster. Každý nový vůz je kompletován dle přání konkrétního zákazníka, proto co kus, to originál. Při exkurzi jsme také mohli projít svařovnou, kde mají hlavní slovo „roboti“ a lidé pouze kontrolují jejich práci. Po  prohlídce závodu bylo jasné, že  celý komplex musí bezchybně fungovat a  každý sebemenší prostoj znamená značnou finanční ztrátu, protože, dle slov průvodce, poptávka po „našich vozech“ je stále vysoká. Žáci 1. B a 2. C SOU Nové Strašecí

14

Ve dnech 21. a 22. 4. 2012 se konala středočeská krajská postupová přehlídka dětských recitačních, loutkářských a  divadelních souborů Dětská scéna Stochov 2012. Zúčastnil se jí i divadelní soubor ZOO Logicky Domýšlivé Ovečky ZUŠ s inscenací Ledový zámek. Předlohu norského spisovatele T. Vesaase si upravili členové souboru sami a pracovali na ní téměř dva roky. Předpremiéra se konala v červnu 2011 v Modrém sále ZUŠ, v únoru 2012 pak proběhla finální premiéra a podoba inscenace se ustálila. V  Ledovém zámku hrají: Marie Barochová, Kateřina Barochová, Tereza Šumová, Jan Kalista, Kristýna Jůzlová, Adéla Korseltová, Radka Jurečková a  Štěpánka Stanická. Vedoucím souboru je Iva Dvořáková, na  inscenaci pracovali i bývalí žáci LDO ZUŠ Jonáš Vidra a Vojtěch Dvořák. V  závěru přehlídky Dětská scéna Stochov 2012 získala Kateřina Barochová ocenění

za ztvárnění hlavní dívčí postavy Siss v této inscenaci. Tento úspěch je podmíněn společnou souhrou celého souboru. Kateřina Barochová v letošním roce absolvuje první stupeň LDO. Její absolventské vystoupení je 14. 6. 2012 od 18 hodin v Modrém sále ZUŠ. Katka se představí v sólových výstupech a právě ve hře Ledový zámek. Na závěrečný Letní podvečer s LDO 21. 6. od  16.30 v  Modrém sále ZUŠ se  chystají všechny tři skupiny LDO. Ti nejmladší, šesti až  osmileté děti, pracují s  krátkými básničkami o  zvířátkách. Prostřední skupina (9– 10 let) chystá mexickou indiánskou pohádku Kouzelné chřestidlo, ke které si každý vyrábí originálního kašírovaného maňáska. Ti nejstarší zpracovávají strašidelný příběh Briana Jacquese Jammie a  upíři. Díky tomu bude program letního podvečera skutečně pestrý. Doplní jej také sólová vystoupení starších žáků. Iva Dvořáková

O studium v SOU stále velký zájem Letošní školní rok se blíží ke svému závěru, a proto je třeba myslet na ten následující. Žáci 9. tříd ZŠ si již mohli oddechnout. Přijetím na zvolenou střední školu jim skončila první etapa vzdělávacího procesu a  začala druhá, neméně důležitá. Ke školám, které nabízejí svým žákům možnost vyučit se atraktivnímu řemeslu, patří již více než 50 let SOU Nové Strašecí. V 1. kole přijímacího řízení, které probíhalo v dubnu 2012, bylo přijato 54 žáků ke studiu 3letého učebního oboru Opravář zemědělských strojů, 35 žáků ke  studiu 3letého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel, 5 žákyň ke studiu 3letého učebního oboru Zahradník a 47 žáků ke studiu 2letého nástavbového studia oboru Provozní technika. Celkem tak ve  školním roce 2012/2013 podle aktuálního stavu nastoupí do prvních ročníků 140 žáků. Do  dalších kol tak zbývá již jen jedno volné místo do  oboru zahradník a  25 volných míst do maximálního povoleného počtu žáků u oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Výše uvedená čísla svědčí o  neklesajícím zájmu o  tradiční učební obory, které SOU nabízí.

Významnou motivací pro nové uchazeče jsou i veškeré bonusy, které SOU svým žákům poskytuje, především řidičský a  svářečský průkaz nebo stipendium. Více informací o studiu a řadu dalších aktuálních údajů získáte na www.souzns.cz. Ivana Veselá

Když jsme si prohlédli kamenná slunce, tak jsme jeli na kopec Boreč. Bylo tam hodně bláta a každý měl po pěti minutách alespoň kilové boty. Nahoru nám to šlo ztěžka, ale dolů jsme svištěli jako blesk. Skoro nikomu se nechtělo domů, i když jsme byli unaveni. Uteklo to jako voda a my za ten krásný výlet děkujeme naší paní učitelce Márii Brandové. Michaela Lažová, 5.A redakčně kráceno

Novostrašecký měsíčník


-4-

-5-


-6-

-3-


-2-

-7-


-8-

-1-


Děti, Mládež, Škola

Žáci tanečního oboru ZUŠ opět na scéně současného tance

Ve čtvtek 26. 4. 2012 žáci tanečního oboru opět směřovali do pražského studia ALT@, nejfrekventovanější scény pro současný tanec. Tentokráte se  jednalo o  projekt BU*JARO Tanečního studia Light z  Prahy, ve  kterém se předvedlo více tanečních skupin a po kterém následovalo interaktivní představení Hodně malá čarodějnice (inscenace, nominovaná na celostátní přehlídky dětských divadelních i tanečních skupin). ZUŠ Nové Strašecí nabídla na  přání pořadatelů již osvědčené Kočičí tancování a  premiérovou Zelenou pohádku aneb Jak se javor strakatil na motiv pohádky D. Fischerové. Žákyně 6. ročníku a Alžběta Mayerová (4.  ročník) tančily javorové listy a slunce v nádherném profi osvětlení, které skýtá toto divadlo opravdu „na  míru“. Všechny předvedly velmi pěkné tancování na profesionální scéně i ve velkém vedru, které v hale ke konci produkce panovalo. Představení Hodně malá čarodějnice přeneslo všechny přítomné do života čarodějného, kde se kouzlilo, létalo na koštěti na horolezeckých závěsech a tancovalo, proměňovalo

se v hranolky, hamburgery a nevím, co všechno ještě. Na  závěr si mohli diváci vyzkoušet, jak to má taková čarodějnice těžké, když se  má pohybovat vzduchem na horolezeckém laně pouze za pomoci vlastních sil. Žáci tanečního oboru mají letos mnoho možností, jak zúročit svoji práci, vidět profesionály i  stejně staré děti v  tanečních či pohybových představeních. To je velmi motivuje k další kvalitnější práci, tvůrčí aktivitě a  nezbytnému objektivnímu rozlišení kvalitních prací ostatních dětí, ale hlavně vytváření vlastního zdravého sebevědomí. Letošní relativně časté návštěvy profesionálních vystoupení pomohly i uvědomělé práci v hodinách, díky které žákyně 3.–5. ročníku získaly Cenu poroty na  8. ročníku Přehlídky scénického tance v Salesiánském divadle 21. 4. 2012 za inscenaci Podoby vody. Žáky čeká ještě Absolventské představení 8. 6. 2012 od 18 hodin v NKC. Absolvují zde Kateřina Barochová, Eliška Hasíková, Marie Hynková a Magda Toužimská. Datum 14. 6. 2012 znamená pro žáky několik vystoupení společně s  hosty z  jiných škol na  Tanečním dni v  rámci Strašeckého dvorku. Závěrečné vystoupení všech žáků se uskuteční 26. 6. 2012 v NKC od 16 hodin. Posledním bonbonkem za  celoroční prací bude návštěva představení Doteky folkloru v  Národním divadle 28. 6. 2012, ve  kterém se kromě baletních umělců představí živě hudební skupiny Čechomor a Hradišťan. Jiří Horák a Jana Molíková

Výprava za granáty Ve  středu 25. dubna se  naše třída sešla u školy. Přijel červený minibus, nasedli jsme a jeli do Podsedic. V minibuse jsme se dobře bavili, povídali a  po  dojetí na  místo snědli dobré svačiny. Potom jsme hledali české granátky tzv. pyropy. Při hledání jsem se  plazil s Matějem, Radkem a Kubou po poli. Měli jsme štěstí, že v noci pršelo, granátky se  rudě leskly. Hodně jsem se  zasmál, když David uviděl pyrop a  skočil po  něm šipku a všechny granátky, které už našel, se mu vysypaly. Po ukončení hledání a sbírání pyropů, jsme se jeli podívat na kamenné slunce. Kamenná slunce vznikala tím, že do tekoucí lávy napadaly chladné kameny, které přitahovaly lávu a ta vytvořila paprsky. Cestou zpět jsme se  zastavili na  benzince, kde jsme si mohli koupit, co jsme chtěli. Když jsme dorazili ke  škole, paní učitelka nám řekla, že  až  budeme granátky omývat, tak si máme dát pozor, aby nám neodtekly do odpadu. Doma jsem jich napočítal 34. Výlet se mi hrozně líbil.

Filip Kedroň, 5.A

Klášterní slavnosti V pátek 4. 5. 2012 jsme jeli se souborem zobcových fléten a p. uč. D. Pavlíkovou na festival Klášterní slavnosti do Ostrova nad Ohří. Na hudební slavnosti s námi jela i novostrašecká kapela pana učitele Frolíka (Vídeňská kostka). V  Ostrově nad Ohří byl pro nás připraven penzion U Zrny. Po ubytování jsme šli na zahájení slavností, které probíhaly v Domě kultury a vystoupil na nich smyčcový orchestr a kytarový orchestr. Poté následoval velký a bohatý raut, z kterého jsme byli nadšeni. Druhý den jsme hned ráno podnikli výlet na hrad Loket, kde nás asi nejvíce zaujala mučírna. Poté jsme navštívili restauraci „U  Hradu“. Po  náročném výletu jsme se  vrátili unavení, ale spokojení. A hurá opět na koncerty orchestrů z Holandska a Německa. Vystoupení našeho souboru bylo na  programu až  v  neděli. Na  podiu B jsme během čtvrthodinového hraní předvedli tradicionály a  skladby Debussyho a  Strausse. Je pravda, že jsme byli před vystoupením trochu nervózní, ale jakmile jsme přišli na pódium, nervozita z  nás opadla, a  pak už jsme si naši společnou hru na  flétny docela užívali. Vystoupení se  všem moc líbilo, venku vysvitlo sluníčko, takže i z neděle jsme nakonec měli vydařený den. Po  vystoupení Vídeňské kostky, které mělo také velký úspěch, jsme odjeli domů. Těšíme se, že za dva roky pojedeme zase. -soubor-

Novostrašecký měsíčník

19


Děti, Mládež, Škola / Spolky

Den Země mimo školní lavice V úterý 24. dubna se v rámci výuky novostrašeckého gymnázia uskutečnil projektový den u  příležitosti Dne Země. První ročníky zamířily pěšky na  exkurzi s  odborným výkladem do areálu ekologické skládky u Lán, druhé ročníky do pražské ZOO a třeťáci absolvovali prohlídku antropologické expozice Hrdličkova muzea v  Praze, spojenou s  procházkou po přilehlé botanické zahradě a pamětihodnostech na Karlově náměstí a v jeho nejbližším okolí. Poslední dubnové úterý začalo úplně stejně jako všechny školní dny – ráno každému z  nás zazvonil budík. Dnes jsme ho ale zaklapli s potěšením, věděli jsme totiž, že nás nečeká běžné učení, ale den plný zábavy a skvělých zážitků. Když jsme já a moji spolužáci z druhých ročníků dorazili na osmou hodinu ranní ke ško-

le, už na nás čekal autobus, aby nás zavezl do Zoologické zahrady Praha. Cesta byla sice zdlouhavá kvůli dopravním kolonám, ale my jsme si ji zkrátili zpěvem (z našich hrdel vycházely ty největší hity, například Don‘t stop me now od skupiny Queen). Když jsme se blížili k cíli, zpěv utichl a byl slyšet jen nadšený hlahol a šustění bund. Rozebrali jsme si vstupenky, překonali jsme turnikety a  shromáždili jsme se  před výběhem pandy červené. Zde jsme dostali pracovní listy, podle kterých jsme toho dne měli zoologickou zahradou procházet a nasbírané informace do  nich zaznamenávat. Byli jsme překvapení, když jsme zjistili, že  to nebude jeden, ale asi tak milion papírů. No nic, dali jsme se do práce. Ve  skupinách jsme se  vydali do  různých koutů zoologické zahrady (většina z  nás

pochopitelně nejdřív zamířila pro svačinu a až  potom za  zvířátky). Pracovní listy začínaly otázkami o ptactvu, a tak nebylo divu, že  právě u  opeřenců jsem potkala nejvíce spolužáků. Popravdě řečeno jsem pak už moc známých neviděla, protože jsem bloudila s  mapou v  ruce kolem dokola. Nakonec ale (nejen) naše skupinka obešla všechno, co potřebovala nebo chtěla vidět, a ve čtvrt na dvě jsme se pomalu, ale jistě zase začali shromažďovat na  místě určení, abychom se  mohli vydat domů. Unavení, ale šťastní, že  nám vyšlo počasí, jsme odcházeli k  autobusu, v  němž jsme na  zpáteční cestě opět zkoušeli svůj pěvecký um. Sama za sebe (a věřím, že i za zbytek druháků) mohu říct, že se nám výlet vydařil, mnoho jsme se naučili a odnesli jsme si skvělé zážitky. Nikola Rácová, 2.B

Exkurze na Hořkovec

Pozvánka na závody chladnokrevných koní Ruda dne 9. 6. 2012 od 10 hodin Kvalifikace na národní finále soutěží chladnokrevných koní: – vozatajská soutěž dvojspřeží – ovladatelnost koně jednospřeží – ovladatelnost koní dvojspřeží – těžký tah jednospřeží – těžký tah dvojspřeží Vstupné 50 Kč, malé děti zdarma. Občerstvení zajištěno. V  rámci závodů zhruba kolem 12 hodiny předvede Ladislav Špáňa westernové vystoupení s kaskadérskými ukázkami. Též máme v  jednání předvedení záchrané služby v akci. Pro malé i  velké je připraveno vození na koni.

Během dopoledne dne 3. května jsme já a moji spolužáci ze  3.A absolvovali exkurzi na  Hořkovci. Důl Nové Strašecí–Pecínov - závod Hořkovec (toto je místní název, který se  vžil pro oficiální název ČLUZ) se  nachází jižním směrem několik kilometrů od  Nového Strašecí. V  dole se  těží lupek (sedimentační hornina vzniklá usazením vrstev jílovce na dně prehistorického moře). Dozvěděli jsme se, že podstatnou část lupku tvoří jílový materiál kaolinit, že se používá v keramické výrobě (ohnivzdorné produkty) nebo že v českých zemích se lupek těží například v Kladensko-rakovnické pánvi či na  Velkoopatovicku. Po  závodě nás provedli dva místními zaměstnanci a  mohli jsme si prohlédnout jak prostor, kde se lupek těží, tak i vnitřek továrny, kde se dále zpracovává. Uvnitř továrny jsme viděli obrovskou pec na  zpracování lupku (má možnost fungovat na čtyři typy paliva), drtičku velkých kusů hor-

niny a dokonce i místní řídicí středisko (velín), ovládané počítači. Překvapilo mě, že závod má pro lepší dopravu objemných nákladů dokonce vlastní koleje. Areál dolu je celkem rozlehlý a  je možno v něm mimo jiné studovat i prehistorii Země, proto je závod navštěvován také vědeckými pracovníky od  nás i  ze  zahraničí. My jsme však měli štěstí jen trochu – v  pískovcích jsme objevili pouze několik stop po pradávných přesličkách. Domnívám se, že  jsme si den užili a  každý z nás si odnesl pár zajímavých informací a postřehů. Všichni bychom chtěli poděkovat především vedení závodu ČLUZ, které nám exkurzi umožnilo, a pak pánům Kádnerovi a Dvořákovi, kteří nás celým areálem závodu provázeli.

Daniel Svitaň, 3.A Foto: Hořkovec, P. Surý

Olga Brunnerová

20

Novostrašecký měsíčník


Spolky

Sbor dobrovolných hasičů Kolektiv mladých hasičů.

Dne 28. 4. 2012 se kolektiv mladých hasičů účastnil soutěže v požárním útoku. Tuto soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů Zbečno v  kempu u  řeky Berounky. Za  krásného počasí se na startovní pole postavila družstva z kategorií starší, mladší a smíšená. Strašecké hasiče reprezentovalo družstvo v kategorii starší žáci, ve které kolektiv obsadil 4. místo.

Výročí hasičského sboru ve Skřivani

S technikou CAS 30 Volvo jsme se účastnili oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Skřivani.

Zásahy jednotky

17. 3. 2012, Pochvalov – požár nákladního automobilu Dne 17. 3. 2012 byla jednotka SDH Nové Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru NA do obce Pochvalov. Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 v  počtu 1+2 a  s  CAS 30 Volvo v  počtu 1+3. Po  příjezdu na  místo zásahu byl proveden průzkum, kterým byl zjištěn požár NA  a  střešní konstrukce. VZ rozhodnuto o  vytvoření průzkumné skupiny, která provede střídání zasahujících v půdních prostorech. Jednotka zasahovala již vytvořeným vysokotlakým proudem v IDP. Dále prováděno doplňování vody z CAS 32 T 148. Do půdního prostoru nasazena přetlaková ventilace a  průzkum termokamerou. Lokalizace. Po odvětrání prostor byl proveden průzkum vnějšího pláště střešní konstrukce a následné ochlazení. Po závěrečném průzkumu objektu byly sbaleny technické prostředky a jednotka byla VZ vrácena zpět na stanici. 27. 3. 2012, Nové Strašecí – požár travního a polního porostu Dne 27. 3. 2012 byla jednotka SDH Nové Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru trávy k obci Nové Strašecí. Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 v  počtu 1+1. Po  příjezdu na  místo zásahu na  místě jednotka HZS Stochov. Jednotka zasahovala jednoduchým vedením 4 C. Lokalizace. Na místě CAS 25 v počtu 1+1. Po prolití požářiště byla jednotka VZ vrácena zpět na základnu. 2. 5. 2012, Krušovice – požár lesního porostu Dne 2. 5. 2012 byla jednotka SDH Nové Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru lesa do  obce Krušovice. Jednotka vyjela s  CAS 32 T 148 v počtu 1+2 a s CAS 25 Š 706 v počtu 1+2. Po příjezdu do obce Krušovice byla jednotka navedena na místo zásahu členem JSDH Krušovice. Po příjezdu na místo zásahu vytvořila jednotka na pokyn VZ dopravní Novostrašecký měsíčník

vedení 2B s rozdělovačem a dvěma útočnými proudy 2C od CAS 25. CAS 32 T 148 prováděla doplňování vody a kyvadlovou dopravu vody. Po  likvidaci požáru byla jednotka VZ vrácena zpět na základnu.

Spolupráce s TS Nové Strašecí

Dne 27. 3. 2012 vyjela jednotka s technikou CAS 32 Tatra 148 na základě žádosti o pomoc Technickými službám k  čistírně odpadních vod. V  tomto případě se  jednalo o  čerpání vody ze studny. V dalších případech bylo jednotkou zapůjčeno kalové motorové čerpadlo na odčerpání odpadní vody ze dvou malých a dvou velkých bazénech. Josef Kořán

Strašecký skokánek Neoficiální psí závody pro začátečníky a pokročilé se uskuteční 23. 6. 2012 v areálu cvičiště ZKO Nové Strašecí. Prezence od 8 do 8.30, v 9 hodin začátek závodů. Startovné 120 Kč za  jednoho psa, 100 Kč za  druhého psa jednoho psovoda, 80 Kč za dalšího psa jednoho psovoda. Počet startujících je omezen na  50 týmů, rozhoduje pořadí došlých přihlášek. Pro všechny startující je připravený dárek. Máme bohaté ceny pro vítězné týmy. Podmínky účasti: platná povinná očkování, věk psa min. 12 měsíců. Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá. Kategorie: začátečníci a  pokročilí budou hodnoceni zvlášť v každém běhu. ZÁVODY ZAČÁTEČNÍKŮ – jumping a agility – stáří od  12 měsíců (včetně) – velikostní kategorie S, M, L. V této kategorii můžou závodit všichni ti, kteří ještě nestartovali v A1, bez ohledu na věk psa. Výška překážek bude nastavena dle uvážení majitele – toto však musí uvést předem do přihlášky! V  kategorii začátečníků bude za  diskvalifikaci považováno pouze: – vyvenčení psa na parkuru – hrubé zacházení se psem V kategorii začátečníků nebude použit slalom, kruh, houpačka.

Václav Houda na námětovém cvičení v ČLUZ Nové Strašecí - rok 2006

Mistrovství ČR v lovu ryb MO ČRS Nové Strašecí ve  spolupráci s MO ČRS Kladno a Městem Nové Strašecí pořádá 30. 6.–1. 7. 2012 Mezinárodní mistrovství České republiky v lovu ryb udicí na plavanou juniorů v kategoriích U14, U18 a U23. Závody se konají na největší vodní ploše v  kladenském okrese, a  to na  Turýňském rybníku neboli „Záplavách“ kolem loděnice v Srbech. Závodníci budou své dovednosti měřit v  sobotu 30. 6. od  14 do  17 hodin a v neděli 1. 7. od 11 do 14 hodin. Tímto bychom chtěli pozvat širokou rybářskou veřejnost k  podpoře mladých závodníků. Pokorný Roman předseda MO ČRS Nové Strašecí

ZÁVODY POKROČILÝCH – jumping a agility S, M, L – stáří psa od 18 měsíců – výška překážek bude nastavena dle velikosti psa – hodnocení bude včetně diskvalifikací Ze závodů jsou vyloučeni psi nemocní, březí feny, účast háravých fen nutno hlásit předem. Prosíme, vezměte si kenelku nebo klec, na  cvičáku není dostatek odkládacích klecí pro všechny! Občerstvení: v kantýně ZKO Nové Strašecí Kde nás najdete: Cvičiště ZKO Nové Strašecí se nachází v části Pecínov. Městem Nové Strašecí Vás povedou směrovky ČLUZ, a. s., které následně vystřídá směrovka ZKO PECÍNOV. GPS navigace Loc: 50°8‘24.287“N, 13°53‘55.951“E Případná podobnost s řádem Klubu agility ČR je čistě náhodná. Ilona Morávková

21


Církve

Celostátní Slavit je stále třeba setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou Nevíte kam s dětmi o prázdninách? Na tábor už nechtějí, a přesto touží být se svými vrstevníky? Pošlete je na  celostátní setkání mládeže. Celostátní setkání mládeže (CSM) je oslava Světových dnů mládeže. Světové dny mládeže založil v roce 1985 papež bl. Jan Pavel II. a současný papež Benedikt XVI. v této tradici pokračuje. Světové dny mládeže se  slaví na  diecézní úrovni, kdy se každý rok v jednotlivých diecézích konají setkání mládeže s místním biskupem, i na světové úrovni, kdy se v určité zemi přibližně jednou za tři roky koná setkání mládeže s papežem (takového setkání se účastní i několik milionů mladých lidí). „Celostátní setkání mládeže“, jak již název napovídá, je oslava těchto dnů na  národní úrovni, na CSM se sjíždí mladí z celé republiky. V České republice se konala již čtyři Celostátní setkání mládeže: 1993 Velehrad 1999 Svatá Hora u Příbrami 2002 Žďár nad Sázavou 2007 Klokoty a Tábor Pro koho Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. Kdy a kde Ve Žďáru nad Sázavou, od 14. do 19. srpna 2012. Program Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v  něm může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, koncerty a kulturní vystoupení, sport, poznávací výlety, kreativní dílny, brigáda pro město… Motto „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“

(Gal 5,22)

Počítá se s výstavou hnutí, řeholí a křesťanského umění. V sobotu 18. 8. 2012 se uskuteční pouť rodin, během které budou dopoledne přednášky, pracovní skupiny pro mladé i pro rodiče, program pro děti podle věku, odpoledne mše svatá, večer slavnostní modlitební vigilie. Více na http://zdar2012.signaly.cz

22

V červnu si církev připomíná mnoho významných svátků. Tím prvním je slavnost Nejsvětější Trojice. Tajemství Nejsvětější Trojice je pro nás nepochopitelné, a snad tomu tak doopravdy je! A přece je tak prosté, když ho žijeme a zakoušíme! Čím by byl Otec bez Ježíše? A čím by byl Ježíš bez Otce? A kde by byla plnost a láska bez Ducha, který spojuje? Celé dějiny nejsou ničím jiným než dějinami různých cest a  prostředků, kterými jediný a pravý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý se zjevuje, smiřuje a  spojuje se  sebou lidi, kteří se odvracejí od zla. A tak křesťan zpravidla není tím, kdo může podat logické a vědecké vysvětlení pravdy o Bohu ve třech osobách, ale křesťan je tím, kdo trojjediného Boha zná a kdo ho ve svém životě dál a dál poznává. Kdo mu víc a víc rozumí, protože žije s ním a také v něm. /P. Aleš Opatrný, Stůl Slova C/. V neděli 10. června oslavíme slavnost Těla a  Krve Páně, lidově „Boží Tělo“. Je to den velké radosti a velké úcty. Ježíš je s námi živý a  setkává se  s  námi, a  to nejen tak, že  bychom se „viděli“, ale dává se nám za pokrm v podobě chleba a vína. Poprvé se takto dal učedníkům při poslední večeři před svým utrpením – eucharistii. Není to jen radost z toho, že máme svého Spasitele mezi sebou, přítomného ve svátosti. Je to radost z toho, že je to skutečně ten, kdo byl ochoten za nás jít až do krajnosti a položit za nás život a je živý. Živý, vzkříšený, na pravici Otce. Ten, který se nás stále ujímá. S touto slavností je spojen průvod, který proběhne v naší farnosti kolem kostela. Průvod symbolizuje vyjití se svým Pánem do ulic, ukázat, že si ho vážíme, ukázat, že  ho opravdu ve  všem považujeme za  svého Pána. Je třeba s Ježíšem vyjít do ulic, je třeba, aby byl přítomen ve všech zákoutích naší země. Ale dnes mnohem silněji cítíme, že Ježíš nemá vejít do světa jen v eucharistii,

ale že tam má vejít v  nás. Jakožto křesťané jsme s  Ježíšem ukřižovaným a vzkříšeným spojeni. On je uprostřed nás, on svým Duchem v  nás bydlí jako v chrámu. A  tak nás, kdo mu patříme, posílá. Ne jen jednou za  rok a  ne jen ve  slavnostním průvodu, ale denně a  často v  pracovních šatech do  světa. Do  všech zákoutí tohoto světa. K lidem, kteří jsou nám přátelsky nakloněni i k těm ostatním. Protože on chce, aby všichni lidé došli k poznání pravdy a ke spáse. Aby se všichni mohli s ním – vzkříšeným – trvale radovat. A proto nás, křesťany, potřebuje, a proto nás vysílá do světa, když nás přitom sytí svým tělem a svou krví.

15. června si připomeneme Nejsvětější Srdce Ježíšovo, je to svátek Boží lásky k člověku. Od  17. století se  rozšířila úcta k  božskému Srdci Páně. Podnětem k  tomu bylo zjevení Marii Markétě Alacoque (1674). Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu lásku k  člověku. Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lásky... U  člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata člověka nespočívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v jeho nitru, v jeho srdci. Bůh se nedívá na to, co člověk pokládá za hlavní. Člověk se dívá jen na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce (1Sam 16,7). Bez stálého spojení s Bohem, který je pramen a zdroj pravé lásky a který má své srdce otevřené pro každého člověka, nemůžou lidé mezi sebou žít v  láskyplných vztazích. Ano, právě skrze spojení s Ježíšem, který má otevřené srdce plné lásky, jsme schopni milovat a být milováni! (Podle Josefa Hrbaty) Den poté můžeme rozjímat Neposkvrněné srdce Panny Marie. Mariino srdce zakusilo bolest nad utrpením a smrtí svého Syna a je zarmouceno zlobou nás lidí. Tato dvě srdce, Ježíšovo a Mariino, jsou neustále spojena, jak láskou, tak utrpením, vždyť která matka netrpí spolu se svým dítětem?! Srdce Ježíšovo je pro nás pramenem svatosti a srdce Panny Marie je pro nás nevyčerpatelným zdrojem milostí a my bychom měli o tyto milosti neuNovostrašecký měsíčník


Církve / Sport stále Pannu Marii prosit, aby se i naše srdce stávala lepší a čistá. Mariino mateřství je univerzální, všichni jsme její děti a jako děti k ní také smíme s  důvěrou přicházet. Bůh nám, v dobrém slova smyslu, nedá pokoj, nedopustí z lásky k nám, abychom si volili cestu jednodušší, prostornou, to není Boží cesta, tak jako to nebyla ani cesta Panny Marie, svatého Josefa a mnohých jiných. Cesta kříže je cestou do nebe. V  neděli 24. 6. církev slaví Narození Jana Křtitele jako něco posvátného, protože kromě Matky Boží Panny Marie se  u  žádného jiného světce jeho narození slavnostně nepřipomíná. Jan Křtitel je Předchůdcem Ježíšovým. Křtil vodou v  očekávání toho, který bude křtít Duchem svatým a  ohněm. Ohlásil Ježíšův příchod a  upozorňoval lidi, aby se  očistili od  hříchů, neboť jen tak budou moci důstojně přijmout Božího Beránka. Lidé k němu chodili ve vel­kých zástupech, dávali se  v  Jordánu od  něho křtít a  vyznávali přitom své hříchy. Na Janově postavě nás nejvíc uchvacuje jeho napro­sto nezištná věrnost svému poslání – totiž připravit cestu Pánu. Nikdy ne­hlásal sebe, vždycky hlásal Ježíše. Nikdy si nenasazoval masku, ale vždycky a přede všemi stál takový, jaký opravdu byl. Odmítal všechna jména, hodnosti, přirovnání, které mu chtěli dávat. Až do konce zůstal pouhým hlasem, a to jen proto, aby neodvedl pozornost o  toho, jemuž byl povolán svědčit. Proto s úctou obdivujeme Janovu pokoru a moudrost. Slavnost sv. Petra a Pavla (29. 6.) Tyto dvě osoby představují sloupy církve a přitom oba byli úplně odlišní. Petr znamená autoritu – papežství, je skálou církve, má v rukou klíče od  nebeských bran. Kdežto Pavel je apoštol národů, v rukou drží knihu, nebál se hledat nové metody v šíření křesťanství. Má v ruce meč, kterým byl popraven pro svou víru v Krista. I tito přední apoštolové měli ve víře chvilky nedůvěry, beznaděje a  ochablosti. Petr třikrát Ježíše zapřel, Pavel jej pronásledoval, ale oba dva toho pak upřímně litovali a  toužili se  opět vrátit na  správnou cestu. Jsou pro nás velkým vzorem, vždyť podobné věci se mohou stát i nám, ale když si to uvědomíme a chceme se napravit, Ježíš nás vždycky přijme. Petr a Pavel byly vyhraněné osobnosti. Tehdy ještě malá církev se rozdělila na církev Petrovu židokřesťanskou církev „konzervativců“ a  na  Pavlovu pohanokřesťanskou církev „modernistů“. Vždycky se ale dokázali dohodnout a  dávají i  dnešní Církvi ve­liké poučení: nevadí různost názorů, dokud je jednota v lásce. Klára Baslíková

Plán turistických Pozvánka akcí na měsíc na derby červen 2012 Sokol Nové Strašecí : Tatran Rakovník Čas letí jako voda, a tak zde máme již měsíc červen s  nejdelšími dny a  krátkými nocemi. Užívejte si jich co nejvíce v přírodě, doufejme za  pěkného počasí. Abyste nemuseli sami plánovat, nabízím vám několik výletů z akcí Klubu českých turistů v  blízkém i  trochu vzdáleném okolí. 1.–3. června 2012 Víkend IVV v  husitském kraji – Tábor, PT 10–40 km, cyklo 30–50, popřípadě 75 km, info www.kct-tabor.cz 2. června 2012 Líšeňské pochody českým rájem, start Líšný, pěší 5–50 km, info www.lisenske-pochody.cz 2. června 2012 Pytláckými roklemi, Říčany, okres Prahazápad, PT 10–50 km, cyklo 10–80 km, info www.kct-ricany.wz.cz. 8.–9. června 2012 Dálkový pochod Hanče a Vrbaty , start Kruh u Jilemnice, okres Semily, PT 5–100 km, info tel. 725186269 8.–10. 6. 2012 Strakonická 100 Po stopách Švandy dudáka, start Strakonice hrad, PT 10–50 km, cyklo 10–120 km, info www.kctrakovník.wbs.cz. 9. června 2012 Karlův pochod start Třemošná, okres Plzeň sever, PT 6–30km, CT 30–50 km, start nádraží ČD 6.45–9.45 hodin, info tel. 724 151 683 12. června 2012 Dálkový pochod Slanická lípa, start Slaník, okres Strakonice, PT 10–30km, CT 30–50 km info www.obec-slanik.cz 16. června 2012 Po stopách Keltů, start ŽST Beroun, PT 5–50 km od 7 do 10 hodin, info tel. 723 242 817 23. června 2012 Karlovarská 50 – Karlovarský letní slunovrat, start K. Vary dolní nádraží ČD od 7 do 10 hodin, PT 10–35 km, CT 25–50 km, info www. turiste.webpakk.cz Údolím zlatonosné Kocáby, start Štěchovice aut. nádr., PT 15–50km, CT 60–100 km, info josef.pilik@centrum cz Mělnický hrozen, start Mělník nádr ČD 6.30–10 hodin, PT 10–50km, CT 40–70 km, info tel. 608 082 401 Tento měsíc je nabídek poněkud více, neboť se  blíží prázdniny a  většina lidí si vybírá dovolenou doma nebo v  zahraničí. Proto přeji všem pěkné dny plné pohody a mnoho krásných zážitků v přírodě a v ní dobití svých pošramocených a vyčerpaných baterií. Tomáš Palek

Novostrašecký měsíčník

Příznivci kopané sledující průběh jarní části Krajského přeboru jistě přemýšlí, kdo se umístí v tabulce na lepším místě, zda hráči Nového Strašecí či Tatranu Rakovník. V sobotu 9. června budou mít možnost spatřit na  městském novostrašeckém stadionu od 17 hodin vzájemný duel těchto rivalů. Oba soupeři již mají záchranářské starosti vyřešeny, a tak se budou moci soustředit jen na hru samotnou. Duel bude o to pikantnější, že za Tatran nastoupí bývalí nejlepší střelec domácího Sokola, který nyní hájí barvy Tatranu. Mužstva se v době uzávěrky tohoto listu pohybovala v těsném bodovém sledu, a tak se na derby jistě všichni těší. Zvu všechny na  kvalitní fotbal, na  pivo a klobásu.

Vladimír Kozel

Pozvánka na Kalivodské hůlkování V sobotu 23. června 2012 proběhne v obci Kalivody již IV. ročník nordic walkingového pochodu s  názvem Kalivodské hůlkování. Akce probíhá ve  spolupráci obce Kalivody, Infocentra Slaný a  Mikroregionu Novostrašecko. Účastníkům nabízíme příjemnou vycházku malebnou přírodou  i  něco navíc. Zdravý pohyb, příjemně strávený den, losování o  zajímavé ceny. Naše instruktorky vysvětlí všem zájemcům princip chůze s hůlkami. Pro zájemce nabízíme také možnost zapůjčení hůlek na  místě – nejlépe předem objednat telefonicky. Každý si může zvolit trasu podle své chuti, odvahy a  aktuálního zdravotního stavu. Letos je nejdelší trasa dlouhá 16 km a  vede do Kroučové ke kostelu sv. Markéty. Pro návštěvníky ze Slaného a okolí nabízíme autobus vypravený speciálně pro tuto příležitost. Místo v  autobuse je nutné si objednat v  Infocentru ve Slaném. Začínáme mezi 9. a 10. hodinou od pohostinství v Kalivodech. Více na www.kalivody.cz.

M. Volfová, Obec Kalivody

23


z historie

Přehled církevního a náboženského vývoje v Novém Strašecí (pokračování)

Středověký presbytář kostela v Srbči, typově odlišný od novostrašeckého, si dodnes uchoval gotickou podobu.

Dnes již zásadní, editovaný a nepřehlédnutelný pramen druhé poloviny 14. století je vizitační protokol arcijáhena Pavla z Janovic, který objížděl farnosti pražského arcijáhenství a zavítal také na Rakovnicko. Poprvé si tohoto dokumentu ve vztahu k našemu městu všiml František Vacek. Pavel z Janovic přijel do Strašecí zkontrolovat farnost dne 5. prosince 1379, kdy tu působil farář Oldřich, který přišel z Týnského kostela na Starém Městě pražském. Vizitátor nešetřil na Oldřichovu adresu kritikou, avšak musíme ji brát v kontextu jeho zpráv z ostatních míst v časech, kdy se poměry v naší zemi začaly vymykat z kloubů. Vesničtí kněží tehdy žili běžně v konkubinátech a vizitace si všímaly zejména prohřešků a zanedbávání kněžské služby. Tak i farář Oldřich nevedl příkladný život, se svou služebnou Ankou (Anka mulier) měl dceru a v kostele používal poškozené bohoslužebné knihy. Pavel rozmlouval i s představiteli městečka, především s  rychtářem Kunklíkem (Kunklik iudex), se třemi konšely (consules), zádušním úředníkem Kunešem (Cunsso vitricus ecclesie) a s jedním sousedem, a doporučil jim, jak situaci napravit. Představitelé obce si samozřejmě stěžovali, že  Oldřich svou službu zanedbává a že si ani nedrží pomocníka. Hříšný farář se sice poté ze všech poklesků zodpovídal v Praze, avšak neduhy doby dostihly i jej – brzy zemřel na morovou ránu, která silně zasáhla náš kraj a byla výrazným příznakem na24

stávajících krizových let. Šíření moru lze právě sledovat díky zvýšené úmrtnosti kněží, neboť tato skupina obyvatel je podchycena v uvedených konfirmačních a erekčních knihách. Již jsme také zmínili, že ze Strašecí pocházelo v předhusitské době nápadně vyšší množství kněží s určitým vzděláním, což může svědčit o existenci farní školy, která zdejší vzdělávání uváděla do pohybu. Opět to poznáme z velmi cenných edic středověkých pramenů církevní provenience, kde jsou kněží uváděni společně s názvem místa svého původu, jak bylo tehdy běžné. Mezi vzdělanci pocházejícími z našeho města se  vymyká rektor pražské právnické univerzity Oldřich Petrův ze Strašecí, bakalář svobodných umění. Několik let pobýval v Itálii, studoval v Římě, na přelomu 14. a 15. století působil jako pražský, vyšehradský a  vratislavský kanovník a vedle dalších funkcí byl od roku 1412 proboštem kapituly u sv. Apolináře v Praze. Zemřel pak na sklonku husitských válek, kolem roku 1436.

Neklidné patnácté století

Novostrašecké faráře vypisovat nebudeme, všimli jsme si jejich původu a působení a také pramenů, z nichž můžeme čerpat. Nelze však toho příliš říci o místním náboženském vývoji během husitských válek nebo o  reformním hnutí před jejich započetím. Rakovnicko s Křivoklátskem patřily v tomto ohledu ke klidnějším oblastem, významný vliv nejspíše neměl ani krátký pobyt Jana Husa na Krakovci těsně před jeho odjezdem do Kostnice. Jistě tehdy řešil jiné starosti než se  zabývat misijní činností mezi poddanými, jak to dělával za svého pobytu na  Kozím hrádku v  jižních Čechách, kde se nacházel v odlišné situaci a jeho tamější pobyt byl podstatně delší. O  případných reformních tendencích v  našem regionu tedy mnoho nevíme, aspoň prameny nám k  tomu nic nesdělují. Za  husitských válek ovlivnily místní oblast spíše aktivity držitele křivoklátského panství Aleše Holického ze  Šternberka, jenž v  neklidných časech uměl velmi zdařile lavírovat, a uchránil tak Křivoklátsko před výraznými otřesy. Podle křivoklátského pána se  řídili jeho poddaní, k nimž předně patřili manové, ale také rakovničtí měšťané i  obyvatelé městečka Strašecí. Jakou roli hrála v uvažování Strašeckých blízkost významných husitských center, zejména Slaného nebo Loun, už asi nezjistíme a všechny závěry by byly holé spekulace. Pán se však musí poslouchat.

Tento stav dokládá strašecký farář Jakeš. Z konfirmačních knih lze vyčíst, že  zde působil v  letech 1419–1436 a  posléze odešel na farnost do Nedvědic u Soběslavi, kam jej uvedl probošt premonstrácského kláštera v Louňovicích pod Blaníkem. Louňovice však už roku 1420 dobyli husité a  klášter připadl Táboru, který postupně zabíral i  klášterní statky. Probošt utekl k  Rožmberkům a  stále si udržoval dohled nad některými vesnicemi v okolí Nedvědic a Soběslavi, a to s rožmberskou pomocí. Po  skončení husitských válek byl nucen zbytky klášterního majetku prodat, neboť konvent se  mu obnovit nepodařilo. V lednu 1437 však král Zikmund zapsal statky louňovického kláštera, včetně Nedvědic, městu Tábor. Probošt tak Jakeše jmenoval na  nedvědickou faru v  zoufalé situaci a  krátce předtím, než Nedvědice získal Tábor. Otázkou zůstává, proč Jakeš odešel z  poklidného Křivoklátska do  napjatého prostředí. Nejspíše správně jej Vacek označuje za  katolického kněze, katolické erekční knihy jej bez potíží evidují. Také louňovický probošt ho určitě považoval za odpůrce husitů – zda právě kvůli tomu odešel ze Strašecí, se již nedozvíme. Aspoň navenek musel Jakeš zachovávat tvář podle vůle Holického, který byl jako pán Křivoklátu vykonavatelem patronátního práva ke  strašeckému kostelu. Avšak Holický byl politický pragmatik a na sklonku Zikmundovy vlády více vystupoval proti katolíkům. Jakeš měl v době svého příchodu do Nedvědic větší možnosti jako příznivec Rožmberků, nicméně představit si jej jako kněze pod Táborem, který ze svého náboženského radikalismu prozatím neslevoval, jde nejspíše stěží. Táborští se navíc po brzké Zikmundově smrti dostali do  sporu s  Rožmberky o  nedvědický majetek. Opevnili tamější kostel a učinili z něj tvrz s jízdní posádkou. Ta zde působila do roku 1442. Můžeme jistě pochybovat, že by Jakeš tuto situaci ustál, ač se mohl uchýlit do jiného kostela na své farnosti. Co se dělo se strašeckou farou a s náboženským smýšlením zdejších obyvatel po  skončení husitské revoluce, bohužel nevíme. Aleš Holický ze Šternberka držel Křivoklát do roku 1454, kdy jej po 32 letech vrátil koruně. V držení si jej pak ponechávali čeští králové, ať už to byl Ladislav Pohrobek, Jiřík z Poděbrad nebo Vladislav Jagellonský. Zůstávalo jim patronátní právo a právo potvrzovat Strašeckým faráře. Vztah ke  Strašecí ze  strany KřivokláNovostrašecký měsíčník


z historie tu se  nám ale v  této době poněkud vytrácí. Vacek usuzuje, že  teprve po  odchodu faráře Jakeše nabralo městečko kurz k  přijímání podobojí, což není vyloučené. Ve  druhé polovině 15.  století se tak zachoval i Rakovník, který inklinoval k utrakvismu a později začal nasávat luteránské tendence. Tamější obec však někdy po husitských válkách získala patronátní právo, a tím i větší možnost řídit si náboženské otázky sama. Po roce 1588 navíc Rakovník získává status královského města a zbavuje se závislosti na Křivoklátu. Nic podobného se Strašecí netýkalo, malé poddanské město zůstalo zcela závislé na panství.

Vstup do novověku

Nezbývá nám než zopakovat Františka Vacka, že další faráře a náboženský vývoj můžeme sledovat až  sto let po  odchodu Jakeše. Prvního zdejšího duchovního zde doložíme k roku 1528, a to utrakvistického kněze Václava Rosu, jehož Vacek mylně zařadil až před polovinu 16. století. Rosy si však všimneme později. Nyní nás zajímá skutečnost, že Strašecí od  třicátých let čile korespondovalo s  konzistoří podobojí, která zajišťovala církevní organizaci utrakvistických kněží. Strašečtí tedy od  katolictví odpadli nejpozději po husitských válkách a začali využívat výhod země dvojího náboženství. Čím se však doba blížila k Bílé hoře, začala se situace zhušťovat, až  městečko vstoupilo do  otevřeného střetu se svou vrchností, jež trvala na katolické víře. Nepředbíhejme však události. Tak zvaná akta konzistoře podobojí, dochovaná od roku 1525, jsou významným pramenem srovnatelným s již zmíněnými konfirmačními a erekčními knihami pro 14. a 15. století. Jde vlastně o typ soudních knih, v nichž najdeme zápisy o  ustanovování farářů a  jejich přechodech na jinou farnost či různé stížnosti a konflikty mezi kněžími a obcemi, kde právě sloužili. Konzistoř tak řešila běžné denní prohřešky a organizovala chod sítě farností. Nedržela jen ochrannou ruku nad svými faráři, ale hlídala jejich mravnost, vzdělání, podobně jako katolická správa nutila k dodržování celibátu a dbala na to, aby faráři řádně sloužili mše a vykonávali své povinnosti. Situaci zkomplikoval vliv nových nekatolických proudů, které vybujely za západními hranicemi a které byly přeci jen odlišné od českého utrakvismu, jež přetrvával od  husitských válek. Na  mysli máme zejména luteránství. Akta konzistoře podobojí se o Strašecí zmiňují poprvé až v roce 1534. Tehdy se před konzistoří musel zpovídat strašecký kněz Ondřej Benátský, na něhož Strašečtí podali stížnost, že při svých kázáních hlásá tři rozdíly: „Jeden o tělu Pána Ježíše Krista, druhé o panenství blahoslavené P. Marie, třetí o orodování svatých.“ Tyto rozdíly byly považovány za bludy, Novostrašecký měsíčník

neboť se odlišovaly od původního kališnictví, které předtím obyvatelé městečka vyznávali. Konzistoř zasáhla a Ondřej se jí musel podrobit. Tato záležitost svědčí o dvou skutečnostech, jednak že  Strašečtí již v  té době byli utrakvisté a že se kolem husitství či nedlouho poté odklonili od katolického přesvědčení, jednak že kněz Ondřej nebyl svou vírou starokališník a že přinášel nové protestantské prvky, ovlivněné nejspíše luteránstvím. Ty konzistoř považovala za  bludy a  především zpočátku se jim bránila. Nejde však o nic výjimečného, neboť nekatolická náboženství se pod vlivem německé reformace štěpila na  více proudů, které pronikaly do různých regionů. Další důležitou otázkou bylo hmotné zabezpečení fary a  samotného faráře, které leželo především na  bedrech obce. K  provozu kostela sloužilo tak zvané záduší, tedy majetkový fond, z něhož se zajišťovaly finance na opravy kostelních staveb i na bohoslužby. K zádušnímu majetku, odkud plynuly peníze, náležely různé nemovitosti, louky, pole, mohl to být i  samostatný statek, ale také hospodářské zvířectvo (zádušní kráva). O záduší se starali zvláštní úředníci neboli kostelníci, kteří vedli příslušné účty. Ty se pro Nové Strašecí nedochovaly, v  dobrém stavu je od  16. století máme například pro Rakovník. Další záležitostí bylo placení faráře (tak zvané obročí), které se  od  záduší oddělovalo, nicméně například pro Rakovník doložíme, že  se  tyto peníze se  záduším prolínaly. Dalším, kdo do  toho vstupoval, byl držitel patronátního práva, jímž byl pán Křivoklátu, původně samotný král. Patron se musel na financování kostela i faráře podílet a dohlížet nad těmito penězi. Také úředníci záduší byli pod jeho dohledem a předkládali mu účty. Nové Strašecí bylo v rámci panství výjimečné v tom, že šlo o poddanské město s množstvím vlastních privilegií, avšak patronátní právo si ponechala vrchnost. V  Rakovníku, jak jsme uvedli, jej převzala obec, u  malých vsí bylo financování kostelů a farářů na patronech závislé. Vzhledem k tomu, že přesnější prameny se nám dochovaly až po třicetileté válce, není zcela jasné, jak financování v  našem městě probíhalo. Patron měl zajišťovat i  dosazování faráře, ale víme, že obec si tyto záležitosti vyjednávala sama s konzistoří podobojí a patron nového kněze jen schvaloval. Tím spíše, že do Strašecí občas zajížděl po polovině 16. století samotný arcikníže Ferdinand, který jako místokrál a později zástavce ovládal Křivoklát, a měšťané několikrát projevili před konzistoří obavu, aby fara byla kvůli tomu obsazena řádným knězem. Do fungování fary tak hovořilo více subjektů: město, patron kostela (tedy vrchnost) a  konzistoř podobojí, která byla navíc v  závěru 16. století odsouvána na  komorních statcích na vedlejší kolej katolickou

církví. Složitost této situace jsme museli připomenout, abychom lépe pochopili převratné události ve městě před Bílou horou. Že  to faráři neměli ve  Strašecí jednoduché a že jejich hmotné zabezpečení měla v rukou především obec, jež mohla neoblíbenému knězi znepříjemnit život, dokládají zápisy už uvedeného kněze Václava Rosy, v nichž vzpomíná na svůj krátký pobyt na strašecké faře v  roce 1528: „Odtud [tj. z  Prahy] stěhování bylo do  Strašecího městečka; a  ti zapřevše luk, za  nějž sedm kop béře i  lépe prodávají se, ukázali mi jednu toliko loučku; a já to věda do  nich, do  roka tam toliko sem přebyl; a k tomu pole osytá sobě dávali, že mi se  z  nich málo dostalo; a  z  desátkuov nedodali mi za tři kopy.“ Farář Rosa toho píše o svých neblahých zážitcích ve Strašecí více, nicméně dokládá svou existenční závislost na rozhodování obce. Ke cti Strašeckým však můžeme přičíst, že Rosa nevydržel na žádné faře dlouho a že celý život koloval po různých štacích. Podobných kněží bylo tehdy mnoho a  získat pro svou farnost někoho usedlého a  pořádného nebylo vůbec snadné. Obec si i později stěžovala na nepořádné kněze, u jednoho z nich, Václava Kaky, si konzistoř dokonce k  roku 1534 poznamenala: škandalosus maxime. Druhá polovina 16. století je pak pro Strašecí vyplněna řadou kněží, kteří se  střídají na místě faráře. Sousední Rakovník se potýkal s  podobnými problémy jako Strašečtí, a  pokud se  nějaký důvěryhodnější farář vyskytl, nabízeli mu u sebe výnosnější a lépe placené místo, obdařené navíc titulem děkana. Několik farářů tak přetáhli Rakovničtí na svou stranu a Strašečtí se museli ohlížet po novém. Opět pozorujeme skutečnost, že u konzistoře podobojí si o kněze žádala strašecká obec sama. Uvedená akta také dokládají některé spory farářů s  osadníky, v  letech 1565–1566 řeší, že  strašecký farář Mikuláš je ženatý, čemuž konzistoř podobojí bránila. Opět to svědčí o pronikání reformačních proudů. Vacek sice uvedl, že  kvůli Mikulášovi vytkla konzistoř Strašeckým luteránství, to jsme ale v aktech nenalezli. Správně si však historik všiml listiny z roku 1572, kterou město Strašecí zřizuje společný cech řemesel. Uvádí se tu, že pokud se  bude přijímat nový mistr, je třeba, aby se s ostatními „u víře křesťanské v přijímání pod obojí způsobou srovnal“. Později jsou patřičná slova přeškrtána a opravena na: „u víře křesťanské katolické v přijímání pod jednou způsobou srovnal.“ Text byl pozměněn asi po  Bílé hoře, avšak už od  osmdesátých let 16. století se  aspoň na  komorních statcích začala nad utrakvistickými knězi stahovat mračna.

Jan Černý (pokračování příště)

25


Sport

Na Berounsko autem, pěšky nebo na kole Tentokrát vás pozvu na Berounsko. Jelikož jsou některá místa hůře přístupná, budete potřebovat auto, nebo budete muset podniknout výlet v  opačném směru z  Berouna, případně si jej rozdělit na dvakrát. První zastávkou tohoto výletu je rozhledna v  obci Lhotka za  Chyňavou nad Berounem, nalézající se ve výšce 462 m n. m. Je otevřena v těchto měsících v sobotu a v neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. O prázdninách pak od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Pokud si vyberete dobré počasí, vystoupáte po  131 schodech a  otevře se  vám pohled na  jihu na  Brdy a  na  severu na  Milešovku, sedlo, Říp, a když se vám poštěstí, tak i Ještěd. Pak se vrátíte do Železné a sjedete přes Chrustenice a Lodenici do Svatého Jana pod Skalou. V Sedlci těsně před Sv. Janem uvidíte novou kapli sv. Ivana, postavenou v letech 2004–2007. Na  prohlídku Sv. Jana si nechte více času, protože je co k obdivování. Asi bude nejlepší nejdříve vystoupat na vyhlídku U  Kříže okolo opravené kaple Povýšení sv. Kříže, kde budete mít téměř letecký pohled na celou vesničku. Pokud budete mít hodně času, můžete pokračovat ke  skanzenu Solvayových dolů, kde se  těžil vápenec, nebo se  vrátíte zpět po  stejné cestě ke  kostelu. Klášter, který byl založen v  roce 999 knížetem Bořivojem po smrti svatého Ivana, je nepřístupný, neboť je zde pod záštitou arcibiskupství pražského Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická. Kolej však zažila od  roku 1948 temnou minulost, neboť zde byl zřízen tábor PTP, pak vězení pro 320 lidí, po roce 1955 policejní škola, školicí středisko StB a od roku 1985 archiv StB. Součástí kostela je jeskyně s hrobkou sv. Ivana a z vnější strany je pramen téhož jména. V kostele jsou v prodeji i různé upomínkové předměty a je otevřen do  17 hodin. Nedaleko je hřbitov a v něm neogotická hrobka rodiny Bergerů, postavená v  polovině 19. století tehdejším

 26

McDonald‘s cup Počátkem května se v  Rakovníku uskutečnilo okresní kolo ve  fotbale pro žáky 2.–5. tříd McDonald‘s cup. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, žáci 2. a 3. tříd skončili na 3. místě, žáci 4. a 5. tříd skončili na 4. místě. Poděkování za přípravu a dobré koučování patří panu J. Duchoňovi, K. Cafourkovi, M. Černohorskému a p. uč. M. Kudelovi. Jitka Samšuková

Chochyho florbalové šílenství Rád bych se v době nedobrých zpráv a „blbé nálady“ s vámi rozdělil o jeden nádherný zážitek, který se udál ne v dalekých krajích, ale v naší zemi, dokonce v našem městě, a který mě přesvědčil o tom, že dobro a láska se nikam neztratily a stále jsou mezi námi. Jen je potřeba se lépe rozhlédnout. Dcera hraje za  místní florbalové mužstvo, a protože na závěr sezony vedení zve rodiče na přátelský zápas proti svým ratolestem, vyrazil jsem tentokrát s manželkou i já. Uštván celodenním cestováním po  hlavním městě jsem se  přiřítil pět minut před začátkem, na  parkovišti se  převlékl do  sportovního a  vrazil do  „Biosky“ splnit si svou rodičovskou povinnost. V hale se to hemžilo hráčkami různého věku s  holemi, které z  dálky připomínaly síťku na  motýly. První věc, která mě mile překvapila, bylo množství hráček, rodičů a trenérů, kteří ten neuvěřitelný mumraj s  bravurou organizovali. Hráčky pomocí vozíků dopravily plastové mantinely, které do  sebe složily okolo celého hřiště, na  stěně se  rozsvítila

nádherná dálkově ovládaná časomíra a všem hostům byly rozdány dresy. Dostal jsem síťku na  motýly a  informaci, že hraji proti dorostenkám, mám si sednout a fandit matkám, které právě nastoupily proti mladším. Když jsem viděl, jak ty malé holky ty naše manželky „mydlily“, dostal jsem poprvé strach. Do  fotbalového míče bych se  strefil, ale do téhle neuvěřitelně rychlé blechy, kterou si ty holky bleskově posílaly po hřišti, tu dohonit bude problém. Sledoval jsem statečně bojující maminy a přemýšlel, kam se „zašít“, aby byly co nejméně vidět moje rychlostní neNovostrašecký měsíčník


Sport dostatky. Vybral jsem si obranu a dobře jsem udělal, tam jsem se  nemusel nikam vracet. Dorostenky s námi, „tatínky“, roztočily takový kolotoč, že jsem byl rád, když mě po chvíli někdo vystřídal. V té rychlosti jsem ani nezjistil, zda vedeme či prohráváme. Ale nakonec to nebylo vůbec důležité. Důležité bylo, a o ten úžasný pocit se chci s  vámi rozdělit, že  v  dnešní době se  našel někdo, kdo „na zelené louce“ dal dohromady partu mladých děvčat, začal s nimi pravidelně trénovat, koupil hrací hole, tzv. florbalky, vozil holky po  turnajích, aby se  to naučily, a pak s nimi vyrazil v roce 2010 na první velký turnaj – Akademické mistrovství základních škol České a Slovenské republiky (kvalifikaci do Kopřivnice hrálo celkem 1 500 ZŠ). Nebudete věřit, ony ty holky přivezly bronzovou medaili. Letos tým přivezl ze  stejného mistrovství, tentokrát z Brna, ač zdecimován chřipkovou epidemií, neuvěřitelné páté místo. Neuvěřitelné proto, že těch škol, které hrály kvalifikaci,

stvo finančně podpořilo, a to tak, že si mohlo koupit nejenom časomíru a  mantinely, bez kterých by se hrát nedalo. A že velké dík patří také sponzorům, zejména velkému sportovci srdcem a duší Miloši Matějkovi a jeho firmě Elektromont, který ze své peněženky věnoval děvčatům nemalé prostředky. Dnes už oddíl nestojí na jednom družstvu. Dnes se  pravidelně schází přípravka, mladší žákyně, dorostenky a juniorky, které se podílely na  výše zmiňovaném historickém úspěchu místní základní školy. A samozřejmě mu dobře rozumím, když mluví o rodičích. Že by si přál, aby se více o své děti zajímali, aby se na zápasy přišli podívat, neboť jejich dcery pak na hřišti cítí větší hrdost a výkonnost jde nahoru. Těší se na nové tváře, které rodiče přivedou, až se přijdou podívat na trénink či turnaj. Mne jako tátu jedné z hráček tohoto oddílu nejvíce těší, když sleduji vývoj florbalového oddílu, že se jakoby z ničeho nic našlo takhle velké množství děvčat, která jsou sportovně

Foto 2x Jiří Duchoň

bylo o tisíc více než v roce 2010. Nezbývá mi než prozradit jméno toho skvělého kouzelníka a obětavce, který naše děti přivedl k tomuto mladému sportu. Jmenuje se  Petr Chochola a já jsem hrdý na to, že mu mohu tykat, protože co on dokázal, já bych nezvládl. Než jsem začal psát tento článek, samozřejmě jsem „Chochyho“ jaksepatří vyzpovídal, jak to všechno dokázal. Dozvěděl jsem se, že měl štěstí, když se obklopil mladými sportovně založenými lidmi, jako je Marek Hartman, Zdeněk Jánský, Petr Duchoň, Mikuláš Vaněk a Radka Hnízdilová. Že největším příznivcem byl ředitel školy Standa Hajný, který s nimi jezdil na všechny turnaje a mistrovství a pomáhal s podmínkami k tréninku. Že lví podíl má vedení našeho města, neboť mužNovostrašecký měsíčník

organizována, najednou tréninkem rozvíjí své morálněvolní vlastnosti, učí se řešit složité situace, snášet bolest atd. Možná jednou ony za pár let budou sedět na radnici a rozhodovat o  rozdělení peněz mezi sportovce. Ony totiž budou vědět, že se to vždy vyplatí, že to nejsou vyhozené peníze. Tyhle holky určitě brát drogy nebudou a za kostel chodit také nebudou! Především půjdou ostatním příkladem a město přinejmenším ušetří v nákladech na  bezpečnost. A  trenérům florbalu v  čele s Petrem Chocholou děkuji za jejich čas a námahu, kterou obětují nezištně a ještě k tomu pro „cizí“ děti. Kluci a  holky, bravo. Ještě jednou vám za ten nápad děkuji, za všechny příznivce sportu v Novém Strašecí.

 majitelem panství. Sám Maxmilián Berger byl předsedou spolku pro výstavbu Národního divadla v Praze. Za  mostem přes Lodenický potok (Kačák) je po  pravé straně opravené mariánské sousoší z roku 1731 od Fr. Ignáce Weisse, žáka F. M. Brokoffa. Po levé straně je pak bývalá škola, dnes obecní úřad. Pokud by vás tato prohlídka unavila, můžete se  zajít občerstvit do hotelu 0becná škola, který má také smutnou historii. V roce 1979 byla při reformě školství uzavřena, i když do ní chodily děti z okolních obcí, a dnes musí dojíždět buď do  Berouna nebo do  Lodenice. O  dějinách tohoto místa by se dalo napsat mnoho, a proto doporučuji zájemcům, aby si v místě zakoupili knížečku Svatý Jan pod Skalou, vydanou v  roce 2010 Svatojánskou společností. Kdybyste toho měli ještě málo, vydejte se  podle Lodenického potoka po  směru toku po naučné stezce do obce Hostim, kde máte nejen další možnost občerstvení, ale odkud budete pokračovat po žluté turistické značce malebným údolím, které lemují skály na obou stranách a nyní koberce sasanek pryskyřníkovitých k  ústí do  Berounky. Zde narazíte na asfaltovou cyklostezku, po které dorazíte do Berouna. Na druhou stranu vede cesta do  Srbska a  pak na  Karlštejn. Jestliže pojedete do Berouna, čekají vás 3 km po naučné stezce Českých králů, po  jejíž pravé straně jsou skály, které využívají horolezci. Po levé straně je na druhém břehu obec Tetín s  kostelíkem a  zříceninou bývalého přemyslovského hradiště. Samotná obec a její okolí si zaslouží samostatný výlet. Když se dostanete do Berouna na kole nebo pěšky, projedete jednou z bran a druhou budete mít před sebou. Dále můžete obdivovat radnici, navštívit kostel a vedle něho cukrárnu, nebo zajít do muzea. V něm je v současné době výstava origami, prací z papíru, která potrvá do konce května. Informační centrum je bohužel v sobotu a v neděli zavřeno. Beroun s dvěmi rozhlednami stojí za samostatnou návštěvu. A jak zpět do Svatého Jana pod Skalou? Jsou dvě možnosti, buď stejnou cestou zpět, anebo příměstskou dopravou Beroun–Lodenice přes Svatý Jan pod Skalou. Tomáš Palek Komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky

Vladimír Kozel

27


Sport / Čtenáři

Turnaj žáků v kopané

Dřeviny ve městě a okolí Nového Strašecí aneb Amatérský dendrologický průzkum

O pohár Českých lupkových závodů V  sobotu 23. června se  uskuteční na  fotbalovém stadióonu v Novém Strašecí turnaj starších žáků, věková kategorie 12–15 let. Výbor oddílu kopané tento turnaj věnoval svému generálnímu sponzorovi. Letošní nultý ročník je jen organizační přípravou pro příští rok, kdy by oddíl již rád pozval 8–10 mužstev, z toho čtyři ze zahraničí. To by mohl být jeden z největších turnajů v této kategorii v regionu. Na  letošní nultý ročník potvrdili účast žáci SK Kladna, SK Rakovník, Kabla Kladna a  domácích Sokola Nového Strašecí. První zápasy začínají v sobotu 23. 6. 2012 v 9.15 a  v  10.30 hod. Odpolední zápas o  3. místo v 15.45 a finále v 17.30 hod. Během turnaje budou vybráni nejlepší hráči: brankář, obránce a útočník. Dále pak, pokud okolnosti dovolí, i nejlepší střelec. V  rámci propagace mládežnické kopané bude před finálovým utkáním sehrán ukázkový zápas našich nejmenších – přípravky, věkové kategorie 4–6 let. Poháry a  ceny nejlepším předá starosta měst Karel Filip a  zástupce průmyslového podniku ČLUZ, a. s. Pro všechny účastníky i diváky do 15 let je připraveno na  závěr občerstvení s  nezbytným opékáním buřtů a malý podvečerní kulturní pořad.

Reklama

Vladimír Kozel

www.fitklub1155.cz, tel. 605 507 606

Karetní turnaj V dubnu se  v  hal Bios hrál karetní turnaj ve  hře lóra. Turnaje se  zúčastnilo 24 hráčů, a to i tři ženy. Konečné pořadí: 1. V. Drexler, Doksy 2. J. Walter st., Stochov 3. P. Lichmer, Stochov 4. M. Lendacký, N. Strašecí -msz-

28

Část první – všeobecná

V jednom dřívějším článku v  Novostrašeckém měsíčníku jsem se zmínil o dvaceti druzích stromů, které jsem poznal v okolí města. Bylo to přinejmenším nepřesné. Během následující doby jsem musel konstatovat, že jenom rodů stromů je v okolí města i ve městě samém k  vidění podstatně více než těch dvacet. Kolik je potom jednotlivých druhů, lze jen těžko spočítat, ať již proto, že amatér jako já nemusí všechny postřehnout, nebo je vzájemně rozlišit. Přesto jsem se  rozhodl se o to pokusit. Výsledek se vám v několika částech pokusím přiblížit. Našel a určil jsem šestnáct druhů jehličnanů v  deseti rodech, sto šest druhů listnatých stromů a keřů v šedesáti dvou rodech, dalších asi dvacet druhů se mi nepodařilo jednoznačně určit. Rozhodně nechci popsat každý strom či keř ve městě a okolí. Na to nemám a bylo by to i zbytečné, ale chci poukázat na pestrost druhů a upozornit alespoň na ty významné, typické a málo obvyklé. Chci upozornit hlavně na  stromy a  keře rostoucí na  volných prostranstvích nebo na obecních pozemcích, stromů rostoucích v soukromých zahradách jsem si všímal, pokud mne upoutaly svým vzrůstem, tvarem, nebo se jedná o stromy méně obvyklé. Svou pozornost jsem věnoval celému katastru města – který má mimochodem rozlohu 13,5 km2. Jak jsem již uvedl výše, nejsem dendrolog a  svá pozorování jsem si ověřoval v  omezeném počtu odborných publikací. Chybička se tedy může vloudit a v některých případech jsem se do správného názvu nemusel trefit. Najdete-li takovouto chybu, posuzujte ji, prosím, shovívavě. Ale teď již konkrétně. Nelze snad začít jinak, než stromy význačnými, požívajícími zvláštní zákonné ochrany. Vyhlášeny za památné byly v  letech 1990 až  2004. Je jich na  našem katastru pět a  patří také bezesporu k  těm nejstarším. Třeba u níže uvedené lípy by mě nepřekvapilo stáří i přes dvě stě let. Všechny ostatní uvedené na  této stránce, ale i  řada jiných, uvedených v  dalších částech, stovku jistě o řadu let přesluhují. Asi nejznámější a  také zřejmě nejstarší je dvojice stromů na kraji Křivoklátského sídliště. Před domovem důchodců je to mohutná lípa malolistá, naproti, v  parku u  Isidora, je to vzrostlý jasan ztepilý. Ten jistě pamatuje

hřbitov který se u kaple nacházel a zrušen byl v letech 1904–1905. Očím veřejnosti byl dlouho skryt vzrostlý dub letní na  vyčištěném pozemku nad uličkou vedoucí od Kocourku pod Fortnu. Poslední dva stromy, buky lesní, najdeme mimo zastavěnou část města, na  Šibeňáku, v lesíku pod vodojemem. Do jejich kůry vrývala své iniciály nejedna generace zdejších občanů. Těmto stromům však mohou směle konkurovat mnohé stromy další. Ať již to jsou další jasany a  kaštany jírovce u  Isidora, nakonec i oba červené buky u vjezdu do domova důchodců, lípy pod Fortnou, většina lip v  Nádražní ulici, vzrostlý jilm u  nádraží, mimo zastavěnou část i buky v lesících na Šibeňáku i na Mackově hoře, krásný topol vlašský v zahradě při rudské pěšině nebo mohutná vrba bílá na kraji mokřadu v údolí u Rudské pěšiny, další, ještě mohutnější vrba je pod hrází rybníku Konopas a  jistě by se  našly i  další. Důstojné zástupce bychom jistě nalezli i mezi jehličnany, ale o tom až dále. Sám jsem se divil, kolik se povedlo za zhruba půl roku nastřádat materiálu, což vyústilo do nutnosti rozčlenit toto pojednání do několika částí. Snad vás zaujmou. Pro značný počet druhů a jejich okrasných forem jsem se ve městě záměrně vyhnul podrobnějšímu popisu keřů. Ty by dokázal přesně určit opravdu jen odborník, ale snažil jsem se  identifikovat keře v  okolí města, hlavně proto, že jsou prostě nepřehlédnutelné, často jsou dominantní dřevinou a  jde většinou o druhy v naší přírodě původní, nebo alespoň běžné, i když je možno i zde vidět řadu zajímavých druhů. Kromě keřů jehličnatých, které budou zmíněny dále, lze keře ve  městě vidět jednak ve  formě živých plotů, jednak jako solitéry nebo ve skupinách. V živých plotech převládá ptačí zob a pámelník, místy i mochna křovitá a  zimostráz (buxus), najde se  i  habr či šeřík, v ostatních formacích je zastoupen velmi pestrý sortiment nejrůznějších druhů a jejich kultivarů. Časté jsou růže, různé druhy skalníků, forzýtie, šeříky, tavolníky, hlošina (česká oliva), najde se  i  bobkovišeň , kalina vrásčitolistá, meruzalka, hortenzie nebo dřezovec trojtrnný, ze zahrad proniká třeba pustoryl (český jasmín), ruj vlasatá, loubinec (psí víno), břečťan, klematis (plamének plotní), Novostrašecký měsíčník


Čtenáři

Část druhá – město – jehličnany

Smrk, jedle, borovice, modří, ale také tis, jalovec, cedr, nebo tůje či tajemný strom ze Stínadel – ginkgo. Každý je zná, ale kolik z nás si všimlo jejich rozmanitosti? Přitom jsou roztroušeny po celém městě, jak jednotlivě, tak ve skupinkách. Třeba ten smrk. Nejběžnější je asi smrk ztepilý nebo smrk pichlavý, případně smrk sivý, jejichž modře stříbřité formy zdobí zahrady a  parky po  celém městě. V  zahradě na  rohu ulic Rudská a  Obětí okupace jsem narazil i na jeden málo obvyklý druh – smrk východní, který se vyznačuje hustými, velmi krátkými jehlicemi, výjimečně delšími než 4–6 mm. Ve městě se dá najít i celá řada kultivarů vzešlých ze šlechtění, zejména severoamerických ale i balkánských druhů. Jestlipak jste si všimli rozdílnosti tvarů smrkových korun, která vyniká hlavně v  jejich skupinách? Jeden strom má větve vztyčené šikmo vzhůru, jiný je má mírně skloněné až téměř vodorovné, jiný přímo svěšené, s větévkami připomínajícími závěs, jedna koruna je úzká a špičatá, jiná široká s vrcholem zaobleným, jiná vypadá jako orvaná od větru, k vidění je i topolovitý tvar typický pro balkánský druh omorika, třeba na Smetanově náměstí. Zajímavé je z tohoto pohledu třeba shromáždění v  zahradě na  rohu Rudské a  Nádražní ulice, nebo porovnání dvou stříbrných smrků před okresákem. Nádherný smrk je v zahradě sousedící s parkovištěm před sokolovnou, řada jehličnanů je i podle areálu výkupu v ulici Příčné a Molkově. Ve městě jsou vidět i keřovité formy, třeba na Žižkáči, i když některé vznikly razantním krácením běžných druhů. Mezi smrky se jistě najde i několik douglasek tisolistých, které lze od  smrku odlišit měkčím jehličím, po rozemnutí výrazně vonících po pomerančích a podle šišek, které nejsou tak kompaktní a hladké jako smrkové a jejich šupiny mají krátké vousky. Douglasky také nemívají vršek koruny tak špičatý. Borovice se  ve  městě vyskytují nejčastěji ve  čtyřech základních druzích a  jejich kultivarech. Borovice černá se  rozpozná především podle pravidelně uspořádané koruny, hustého obrostu dlouhými tmavozelenými jehlicemi. Pěkný strom je třeba na  kraji rakovnického sídliště nebo na Žižkově náměstí. Borovice lesní, zvaná též sosna, má volnější uspořádání koruny, řidší obrost a kratší jehlice světlejší barvy. Pěkné srovnání obou druhů je vidět na východním konci Rabasovy ulice. Třetím druhem je vejmutovka, u které je nejnápadnější její dlouhé a jemné jehličí, hladší kůra a  pravidelný tvar. Pěkný strom je před Novostrašecký měsíčník

základní školou. Dalším, parkovým, druhem jsou kultivary borovice kleče vysazované jak na veřejných prostranstvích, tak v zahradách. Tam se jistě najde i nějaký exemplář douglasky nebo cedru. Modříny ve městě zastupuje téměř výhradně modřín opadavý, v  zahradách, ale třeba i u školní jídelny, jsou však ke spatření různé kultivary, často převislé. Bída je s  jedlemi. Na  veřejných prostranstvích jsem žádnou klasickou nenašel. Ovšem v  zahradách, se  jistě nějaké najdou, třeba stromek za bytovkou proti kulturáku. Některé cizokrajné druhy nebo kultivary se mohou skrývat mezi podobnými smrky. Na Palackého ulici u hospodářského vjezdu ke školní jídelně se nachází dva stromky jedli podobné. Jde však o jedlovec (tsugu) kanadský. Na mnohých místech ve městě jsou vysázeny tůje – zeravy. U starší výsadby se většinou jedná o  zerav západní, například na  obou hřbitovech, Smetanově náměstí, před okresákem nebo v zahradní ulici. V zahradách, ale i  po  městě je celá řada jiných druhů, jejich kultivarů i a to i v několika barevných variantách a různých tvarech. To platí i pro ostatní jehličnany, zejména cypřiše, cypřišky nebo jalovce, jejichž vzájemné rozlišení zvládne pouze zahradník specialista. Zejména jejich sloupovité formy jsou na  několika místech, třeba na kraji Jabloňové ulice, v ulici Na Spravedlnosti, u okresáku i jinde. Snad posledním jehličnanem v  zahradách i parcích pěstovaným jsou tisy. Jedná se většinou o  tis červený, který se  snadno pozná u starších stromů podle červených bobulek. Pěkné exempláře jsou třeba v Nádražní ulici ve  starších zahradách poblíž okresáku, ale i  na  veřejných prostranstvích, třeba v  ulici 28. října nebo v Okružní u kulturáku, rozložitý keř je pod ochranou památné lípy u domova důchodců. Na „tajemný“ strom ginkgo – jinan dvojlaločný jsem ve městě ani v okolí nenarazil. Václav Hájek

Bez chleba a kultury není žití To jsou poznatky, které si člověk v dospělém věku plně uvědomuje. Jejich poznání je odvislé nejen na ekonomicky rozvinutých územních oblastí, ale i vlastní vůle na  doplnění kvalifikačních schopností formou studia. Tato možnost byla omezena, ne-li vyloučen, u generace v důchodovém věku, kterým sociálně společenské soužití z hlediska potřebnosti nebylo uplatněno. Hodnocení životní zkušenosti důchodců doby současné z  hlediska ekonomického i  kulturního, jsou v  porovnání doby minulé výrazně negativní. U  důchodců žijících individuálně, nebo v složitých podmínkách je snaha jejich dožití v  domovech seniorů, kde životní podmínky jsou právním systémem zajištěny jak z hlediska ekonomického, hygienického, zdravotního i kulturního. Mimořádné spokojenosti seniorů se  těší kulturní vyžití, které je srozumitelné všem účastníkům. Přes všechny ekonomické provozní omezenosti se vedení Domova seniorů v Novém Strašecí snaží v čele s ředitelkou Miluší Jůnovou věnovat kulturnímu vyžití, zvýšení znalostí v  oblasti ekonomické i  společenských, věd obdivuhodnou pozornost. Senioři se již těší na 14 kulturně výchovných společenských akcí, které svým obsahem jsou nezapomenutelné pro každého seniora v jeho zbývající části života. Lidé jsou si sobě blízcí, nenávist je jim cizí. Kéž by tyto vlastnosti byli trvalou hodnotou lidského žití. Bohumil Hodan Senior, 95 let

Celý text najdete na internetových stranách www.novestraseci.cz.

reklama

zákula japonská, zimolezy, weigelie a řada dalších. Zde by opravdu asi nejvíce pomohl katalog dobrého zahradnictví.

29


Kalendář

Kalendář akcí – červen červen Prodejní výstava knih z nakladatelství THOVT (dětská literatura) Městská knihovna Nové Strašecí

2. června Turnaj dvojic v petangu od 9 hodin Hala Bios

3. června Dětský den s Danem Adamem z radia RELAX od 14.30 hodin na fotbalovém hřišti Sousedské zasedání Baráčnická rychta od 13 hodin

4. června Koncert žáků hudebního oboru Začátek v 16.30 hodin v Modrém sále ZUŠ

5. června Školní akademie ZŠ v Novostrašeckém kulturním centru

6. června Farmářské trhy od 8 hodin na Komenského náměstí

7. června Akademie volného času Žena a současnost v 16 hodin, vstupné 30 Kč, NKC Vybíjená – pro žáky 6. a 7. tříd od 8 hodin volejbalové kurty u sokolovny v Rakovníku

8. června Absolventský koncert tanečního oboru ZUŠ od 18 hodin Novostrašecké kulturní centrum. Atletická všestrannost pro 1. stupeň ZŠ. Od 8 hodin na hřišti u 3. ZŠ Rakovník.

9. června Fotbalové derby Sokol Nové Strašecí a Tatran Rakovník. od 17 hodin na fotbalové stadionu.

9. června Dívka, dívka, laštovička Koncert pěveckého sboru La Goia s Chipo Hynkovou a Annou Havlíkovou. Kaple sv. Andělů strážných v Rudě v 18 hod.

11. června Strašecký dvorek Zahájení 14. ročníku Strašeckého dvorku, v 17 hodin v Galerii Zadní schodiště ZUŠ

12. června Olympiáda atletika pro 2. stupeň ZŠ Od 8 hodin na hřišti u 3. ZŠ Rakovník

13. června Koncert žáků hudebního oboru Začátek v 16 hodin v Modrém sále ZUŠ Olympiáda hry Od 8 hodin míčové hry na hřištích v Rakovníku pro 2. stupeň ZŠ

14. června Absolventské vystoupení literárně – dramatického oboru Modrý sál ZUŠ v 18 hodin Taneční den na dvorku Ve dvoře ZUŠ v 9, 10.30 a 16.00 hodin (za nepříznivého počasí v NKC)

16. června Plážák Turnaj mužů a žen v plážovém volejbalu Hala Bios od 9 hodin.

20. června Taneční párty hraje SENIORKA 17–21 hodin, vstupné 60 Kč, NKC Farmářské trhy od 8 hodin na Komenského náměstí.

30

20. června Naše poklesky Repríza představení studentského divadla Mařeni a Pařeny při Gymnáziu J. A. K., Modrý sál ZUŠ v 18 hodin.

21. června Letní podvečer literárně – dramatického oboru Modrý sál ZUŠ od 16.30 hodin

22. června Jazzrockový koncert 14. ročníku Strašeckého dvorku, začátek akce na plakátech před budovou ZUŠ

23. června Strašecký skokánek Neoficiální závody agility na cvičišti ZKO Prezence od 8 do 8.30, v 9 hodin začátek závodů. Startovné 120 Kč. Dívka, dívka, laštovička Koncer pěveckého sboru La Goia s Chipo Hynkovou a Annou Havlíkovou. Kaple Církve československé husitské v 19.30 hodin

26. června Závěrečný koncert žáků tanečního oboru ZUŠ 16 hodin Novostrašecké kulturní centrum

29. června Hřiště 2012 Hudební festival, na kterém zahraje Viviens Shadow, Audio Attache, Jay a mnoho dalších, od 16.30–22 hodin, fotbalový stadion Nové Strašecí, vtupné 70 a 50 Kč.

30.června–1. července Mistrovství ČR v lovu ryb Mezinárodní mistrovství České republiky v lovu ryb udicí na plavanou juniorů na Turýňském rybníku neboli „Záplavách“ kolem loděnice v Srbech. V sobotu od 14, v neděli od 11 hodin.

Novostrašecký měsíčník


Společenská rubrika / Inzerce

Společenská kronika Osud Ti nedopřál s námi déle být, ale v našich srdcích budeš navždy žít.

Dne 5. června uplyne 15 let, co nás navždy opustil pan Václav Bechyně. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Venuše, syn Jan a dcera Irena s rodinami.

V měsíci červnu uplyne 10 let od úmrtí naší maminky paní Bohuslavy Zíkové a 20 let od úmrtí našeho tatínka pana Josefa Zíky. Vzpomínají synové a dcera s rodinami.

Dne 17. května 2012 uplynuly 3 roky od smrti paní Marie Douchové. Stále vzpomínají manžel, syn s přítelkyní a sourozenci s rodinami.

Dne 20. června 2012 uplyne osm let, co nás navždy opustila manželka, maminka, babička, paní Věra Kouglová.

Reklama

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

měření zraku optometristou zhotovení kvalitních brýlí velký výběr slunečních brýlí široký výběr kvalitních korekčních i slunečních brýlí pro děti bohatá nabídka doplňků – pouzdra, čistící prostředky, okluzory a další zhotovujeme na přání dárkové balíčky možnost zakoupení dárkových poukazů

aplikace kontaktních čoček – dioptrických, barevných i tzv. CRAZY čoček servis u nás zakoupených brýlí na počkání věrnostní program pro naše stálé zákazníky otevřeno také každou sobotu dopoledne drahé brýle možno pořídit na splátky - spolupracujeme s Home Credit

Čs.Armády 166 271 01 Nové Strašecí Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 12:00 12:45 – 17:00 So 9:00 – 11:00

Dne 25. června 2012 uplynou dva roky od úmrtí mého manžela, dlouholetého činného člena místního hasičského sboru, pana Josefa Cingra. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami.

Dne 11. června 2012 uplyne 15 let od chvíle, kdy jsme se naposledy rozloučili s naší manželkou a maminkou paní Jindřiškou Žučkovou. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manžel a dcery s rodinami

telefon: 313 573 177 a 733 541 264 www.renc-optik.cz

Novostrašecký měsíčník

31


Reklama

reklama

reklama

inzerce

Domov seniorů Nové Strašecí a společnost České lupkové závody, a. s. Již v několika předcházejících číslech Novostrašeckého měsíčníku jsme se zmínili o tom, že společnost České lupkové závody, a. s., pečuje o své zaměstnance. Připomeňme si společně pár nejzajímavějších aktivit společnosti ČLUZ – zlepšení studijního prostředí žáků na základní škole J. A. Komenského v Novém Strašecí, darování hraček a zlepšení venkovních podmínek v mateřské škole J. A. Komenského v Novém Strašecí a v mateřské škole Ruda, na žádost občanů změna složení zimního posypu komunikací u Pecínova a Texasu. V plesové sezóně společnost každoročně podporuje plesy v Novém Strašecí, mezi které patří např. maturitní plesy, ples v Domově seniorů Nové Strašecí, a jiné. Podporou plesu v Domově seniorů Nové Strašecí začala dlouhodobá spolupráce mezi Domovem a Českými lupkovými závody, a. s. První impuls vznikl nástupem nové zaměstnankyně paní Ing. Bc. Jaroslavy Slivoňové. V roce 2011 připravovala ples v Domově seniorů Nové Strašecí a snažila se zajistit dary do tomboly kontaktováním firem v okolí, jednou z nich byla i společnost České lupkové závody, a. s. Ta věnovala do tomboly velký dárkový koš, který byl hlavní cenou. Pro zpříjemnění všedního dne se v Domově konají přednášky na různá témata. Paní Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová požádala o přednášku i pana Ing. Jiřího Perglera, generálního ředitele společnosti České lupkové závody, a.s. První přednáška byla na téma historie ČLUZ, a protože řada klientů Domova pracovala ve společnosti, tímto si všichni rádi zavzpomínali na své mládí, na minulost a byli také seznámeni se současností. Po této přednášce byli všichni nadšeni a požádali pana ředitele o další. V Domově proběhlo již šest přednášek na různé téma, které přišlo nahodile, vždy na konci jedné přednášky vyplynulo téma následující. Klienti Domova si tento přednáškový cyklus velmi užili. U příležitosti otevření nového pavilonu pro osoby s Alzheimerovou demencí v Domově seniorů byly též Domovu věnovány fotografie z okolí novostrašecka nafocené Ing. Jiřím Perglerem. Tímto krátkým článkem bych ráda poděkovala paní ředitelce PhDr. Miluši Jůnové a paní Ing. Bc. Jaroslavě Slivoňové za vstřícnost, ochotu a poskytnuté informace. O dalších aktivitách společnosti ČLUZ budeme informovat v následujících číslech Novostrašeckého měsíčníku. Ing. Kateřina Lajpertová

Vaříme s Novým Allegrem

Pečený butterfish ve dvoubarevné sezamové krustě Servírovaný se šťouchanými Brambory a tomatovou omáčkou s čerstvým zázvorem

Suroviny:

Steak máslové ryby butterfish Světlá sezamová semínka Tmavá sezamová semínka

Olivový olej extra virgin Rajčatový protlak Čerstvý zázvor Sůl Bílý pepř Koření na ryby

(dle chuti) Brambory Jarní cibulka Máslo Smetana 40 % Pomeranč Zeleninový vývar

Technologický postup:

Steak butterfish – předem naporcovaný a okořeněný steak obalíme na hřbetní straně ve směsi tmavého a bílého sezamu a do předem vyhřáté trouby na 200 stupňů na pánev nebo plech s pečícím papírem položíme steak stranou, který není obalený v sezamu (viz obrázek). Pečeme asi 15 minut. Šťouchaný brambor: oloupané brambory uvaříme v osolené vodě do měkka, scedíme vodu a přiklopíme poklicí. Mezitím si rozehřejeme máslo, lehce orestujeme jarní cibulku do sklovata, přidáme pepř a sůl, zalijeme smetanou. Jakmile se směs spojí, rozšťoucháme brambory a promícháme se směsí. Tomatová omáčka s čerstvým zázvorem a pomerančem: Na  rozpáleném olivovém oleji, orestujeme rajčatový protlak spolu s jemně nakrájeným čerstvým zázvorem zalijeme zeleninovým vývarem a přidáme šťávu z čerstvého pomeranče. Omáčku vaříme tak dlouho dokud se nezredukuje na potřebnou hustotu. Dle chuti osolíme a opepříme.

Dobrou chuť Vám přeje restaurace a kavárna „Nové Allegro“

www.noveallegro.cz

32

Novostrašecký měsíčník


Vyznamenání „Zasloužilý hasič“

ve dvoubarevné sezamové krustě

Foto: Petr Sklenář

servírovaný se šťouchanými brambory a tomatovou omáčkou s čerstvým zázvorem

Václav Houda

Pečený butterfish

Námětové cvičení v ČLUZ Nové Strašecí - rok 2006

Školení jednotky SDH na Amálii v roce 2008

Se starostou sboru panem Františkem Vodákem u nového zásahového vozidla CAS 32 TATRA 148 - rok 2004

Dne 28. 4. 2012 bylo panu Václavu Houdovi předáno na zámku v Přibyslavi, kde sídlí Centrum hasičského hnutí, vyznamenání za celoživotní práci pro hasičský sbor „Zasloužilý Hasič“. Toto vyznamenání je nejvyšší, které se u dobrovolných hasičů uděluje. Václav Houda začal jako hasič v žákovských letech v roce 1952. Členem sboru se stal v roce 1958. Za 48 let působení v hasičském sboru prošel celou řadou funkcí. Nejdéle působil ve funkci velitele sboru a výjezdové jednotky. Na velitelské místo v hasičském zásahovém voze usedal 16 let. Od roku 1989 do roku 2005. Je nositelem celé řady vyznamenání. V současné době působí jako člen výboru. Josef Kořán

Předávání vyznamenání panu Houdovi u příležitosti založení nejstaršího dobrovolného hasičského sboru - rok 2005

28. dubna 2012


Peřiny 2012

Foto: Michal Drtina

26. května 2012

Novostrašecký měsíčník - červen 2012  

Červnový Novostrašecký měsíčník.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you