Page 1

Ročník XVII.

cena 10 Kč

prosinec 2013

Vánoce očima pamětnice Rok 2014 ve znamení investic První české tištěné bible v Městkém muzeu


Novoroční přání

Námětové cvičení hasičů 2. listopadu 2013


Z OBSAHU / EDITORIAL

Z obsahu Informace pro občany Akcí se v Novém Strašecí neudělalo málo .............................................................................................................3 Práce na kanalizaci v Pecínově začaly ....................................................................................................................4 Téma měsíce Vánoce – zvyky, recept i anketa ................................................................................................................................6 Kultura Městká knihovna má nové logo .............................................................................................................................10 Město vydává novou knihu ......................................................................................................................................11 Abonentka na divadelní předplatné jako dárek může být dobrý dárek...............................................................................................................................................12 Děti, mládež, škola Literárně-historická exkurze ...................................................................................................................................13 Dny otevřených dveří v SOU ..................................................................................................................................14 Rozhovor Jana Petráková: Psi vás učí odpovědnosti, kočky respektu a toleranci ......................................................................................................................................14 Historie Novostrašecké inkunábule ......................................................................................................................................16 Církve Betlémské světlo v Novém Strašecí ......................................................................................................................18 Sport Hokejbalistům se přilis nedaří ...............................................................................................................................20 Výlet do Rabštejna nad Střelou a jeho okolí .......................................................................................................20 Spolky Novinky ze skautského střediska ..........................................................................................................................15 Hasiči obstáli na výbornou .....................................................................................................................................21

Vánoce nejsou jenom datum Těší mne, že vás mohu pozdravit právě v tomto krásném čase. Možná si řeknete, co je krásného na maratonu uklízení, pečení a shánění dárků. Záleží jen na nás, jak advent a blížící se Vánoce vnímáme. Já se každý rok na prosinec těším, už v listopadu se nemohu dočkat, jak letos nazdobíme dům, jaký budeme mít adventní věnec, stromeček, kdo k nám přijede na návštěvu a jestli potěšíme děti dárky od Ježíška. Také častěji myslím na ty, kteří už s námi nejsou, co by řekli tomu, jak a kde žijeme, a že by z nás snad měli radost. Vzpomínám si, jak jsem vnímala Vánoce jako dítě. V adventním čase jsme chodili na procházky zasněženou Prahou, kde jsem trávila dětství, ulice zářily světly, v kádích šplouchali kapři a zdáli zněly koledy. Vybavuje se mi ta vůně v obývacím pokoji, kde stál nazdobený stromek, na stole vánoční cukroví od babičky a děda učil bratra recitovat Hoj, ty Štědrý večere. Všichni byli slavnostně oblečení a tvářili se tajemně. Kdesi jsem četla, že Vánoce nejsou jen datum. Je to stav mysli. Najděte si něco, proč se na ně budete každý rok těšit. Já sbírám stříbrné ozdoby. Můj stromeček je plný vzpomínek ukrytých do vánočních ozdob. Vždy, když je věším na větvičky, vzpomenu si, od koho je mám, všechny mají svou historii.

Nevzali vám dítě do školky? A přesto byste chtěli, aby se socializovalo a zvykalo si? FiTrodina otvírá od 2. prosince pondělní tréninkovou školičku. Program a podrobnosti naleznete na www.fit-rodina.webnode.cz. Od ledna 2014 otvírají ve FITrodině nové kroužky. Ve čtvrtek od 17 hodin jednu lekci sportovní přípravky pro děti od 3 do 6 let a nově v pondělí od 17 hodin kroužek malování pro děti od 4–5 do 10 let. Na všechny nově otvírané kroužky můžete své děti hlásit již nyní na fitrodina@seznam.cz.. Foto: FITrodina

Udělejte si letos čas a načerpejte sváteční atmosféru na předvánočních akcích v Novém Strašecí a okolí. Jejich přehled najdete v Kalendáři akcí. Přeji vám, abyste se tentokrát dívali na Vánoce dětskýma očima a aby vám ten hřejivý pocit dlouho vydržel. Ivana Rezková

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Redakční rada: Libuše Vosátková, Iva Vachková, Tereza Slavíková Odpovědný redaktor: Ivana Rezkova (-ir-) Sazba: Michal Drtina Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 1000 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: Zahájení výstavy Radky Batelkové v Městském muzeu. Foto: Ivana Rezková

Novostrašecký měsíčník

1


INFORMACE PRO OBČANY

79. zasedání rady města konané dne 14. října 2013 Rada města odsouhlasila zakoupení části kanalizační stoky do majetku města v části ulice Aloise Jiráska v délce 275,25 m za cenu 40 000 Kč bez DPH od pana Dolejška, který stavbu investoval. Rada města schválila Operační plán zimní údržby místních komunikací na rok 2013–2014 předložený Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o. Rada města na návrh výběrové komise schválila nejvýhodnější nabídky pro uskutečnění projektu „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpa-

dů – sběrného dvora města Nové Strašecí“, a to pro část A (ekosklad, 15 ks sběrných nádob na nebezpečné odpady, z toho 6 sudů, 1 plastový box na baterie, 4 kontejnery na kapaliny a 4 kontejnery na pevné látky, 10 ks velkoobjemových kontejnerů (VOK), z toho 8 ks VOK o objemu 15 m3, 1 ks VOK o objemu 15 m3 se střechou a 1 ks VOK o objemu 9 m3, 3 ks 1 100 l kontejnerů na papír, plasty a nápojové kartony, 2 ks 1 300 l kontejnery na bílé a barevné sklo, buňka pro obsluhu sběrného dvo-

ra) nabídku uchazeče AB plus CZ, s. r. o., Praha za částku 1 139 211,37 Kč včetně DPH, a pro část B (štěpkovač, paketovací lis, paletový vozík s váhou, ruční vysokozdvižný vozík, váha do 12 tun) nabídku uchazeče ENERGREEN PROJEKT, s. r. o., Olomouc s cenou 863 940 Kč včetně DPH. Jedná se o projekt dotovaný z Operačního programu životní prostředí ve výši 63 %. Jiří Tláskal

21. zasedání zastupitelstva konané dne 24. října 2013 Zasedání zastupitelstva bylo svoláno mimořádně, pouze s jedním bodem programu, a to vystoupení města ze Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Město Nové Strašecí je členem citovaného svazku obcí spolu s převážnou většinou (76) obcí a měst okresu Rakovník (členem není 7 obcí, např. Křivoklát). Úlohou svazku je zajištění jednotného a koordinovaného postupu obcí při zajištění dopravní obslužnosti v okrese Rakovník včetně financování ostatní obslužnosti. Ve skutečnosti to znamená, že členové svazku hradí dopravcům působícím na území okresu příspěvek na ztrátové autobusové linky. Příspěvek byl svazkem pro rok 2013 stanoven ve výši 100 Kč na obyvatele za rok. V letošním roce uhradilo město příspěvek ve výši 526 700 Kč. Podnětem k vystoupení byla informace, že tento příspěvek by se mohl příští léta zvýšit. Rada města na svém jednání dne 11. září 2012 konstatovala, že svazek má své opodstatnění, ale úloha našeho města ve svazku je spíše solidární, neboť dopravní obslužnost obyvatel města je zajištěna i bez nutnosti příspěvku na ztrátové linky. Solidárnost však není úplná, neboť ve svazku některé obce nejsou. V rámci Středočeského kraje

není dopravní obslužnost, resp. financování nebo spolufinancování ztrátových linek řešena jednotně. Některé okresy podobný svazek nemají, jinde je příspěvek obcí ještě vyšší. Řadu otázek vyvolalo i množství ztrátových linek. V roce 2011 schválila valná hromada svazku obcí schodkový rozpočet a to příjmy 5 145 000 Kč a výdaje 6 657 000 Kč. K dofinancování schodku byla použita rezerva na účtu 1 512 000 Kč. V roce 2012 hospodařil svazek se ztrátou 1 254 054,96 Kč, rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků. V roce 2013 je schodek financován podle náměstka hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery z rozpočtu Středočeského kraje. Podle dostupných informací k 31. prosinci 2012 byl stav účtu 496 991,83 Kč. Neví se, jak bude financován schodek rozpočtu příští rok. Jednou z možností je navýšení částky 100 Kč na obyvatele za rok na částku 130 Kč na obyvatele za rok. V roce 2012 byl příspěvek z Nového Strašecí 521 300 Kč. Při počtu obyvatel 5 308 a navýšení částky na 130 Kč na občana by město platilo částku 690 040 Kč. Navýšení by bylo o 159 240 Kč.

Předseda svazku pan Loskot v loňském roce na zasedání zastupitelstva garantoval, že příspěvek vyšší než 100 Kč určitě nebude. Rada města pozvala pana Loskota na 78. jednání rady, aby odpověděl na dotazy radních. Bylo zde domluveno, že dotazy budou odeslány písemně a též budou písemně zodpovězeny. Dotazy byly odeslány 2. října. Odpovědi byly urgovány 15. října 2013. Ukončení členství města ve svazku je možné učinit výpovědí dle čl. VIII odst. 2 stanov svazku doručenou nejpozději do 30. října s tím, že členství zaniká k 31. prosinci. Po rozsáhlé rozpravě, ve které také vystoupil předseda svazku pan Loskot, jednatel společnosti Anexia pan Kopřiva a starosta města Rakovník Ing. Nejdl, zastupitelstvo nakonec vystoupení města ze svazku jedenácti hlasy schválilo. Současně uložilo vstoupit v jednání se starosty a dopravci autobusových linek k zajištění dopravní obslužnosti v rámci Novostrašecka a vyčlenit v návrhu rozpočtu města na rok 2014 částku do 300 000 Kč na podporu dopravní obslužnosti v rámci Novostrašecka. Jiří Tláskal

80. zasedání rady města konané dne 29. října 2013 Rada města kromě jiných projednávaných záležitostí rozšířila Operační plán zimní údržby místních komunikací na období 2013–2014 o dvě komunikace v tzv. IV. pořadí. Jedná se o komunikaci navazující na ulici Do Hlinišť ke dvěma nově postaveným rodinným domům a komunikaci ke stávajícím rodinným domům, postaveným vlevo od silnice Nové Strašecí – Mšec, v lokalitě Na Malých Borech. VI. pořadí znamená odklizení sněhu dle potřeby, nikoliv pravidelně. Rada města schválila uzavření smlouvy s obcí Ruda o příspěvku města ve výši 46 284 Kč k úhradě neinvestičních nákladů na předškolní děti s trvalým bydlištěm v Novém Strašecí navštěvu2

jící mateřskou školu v obci Ruda pro školní rok 2013–2014. Na návrh výběrové komise rada města schválila nejvýhodnější nabídku uchazeče Investice a stavební práce, s. r. o., Rakovník s cenou 989 453 Kč bez DPH na stavbu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rákosníček. Jedná se o dotační projekt s příspěvkem Státního fondu životního prostředí. Jiří Tláskal

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města – upravené ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů – jsou k dispozici na webových stránkách města www.novestraseci.cz. Občané města mohou též do usnesení rady města a zápisu ze zasedání zastupitelstva města nahlížet v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy. (red) Novostrašecký měsíčník


INFORMACE PRO OBČANY

22. zasedání zastupitelstva konané dne 7. listopadu 2013 Po kontrole usnesení zastupitelstvo přijalo rozpočtové opatření spočívající v navýšení výdajů o jeden milión padesát tisíc korun na spoluúčast města o zhotovení nových plastových oken v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budov mateřských škol v Novém Strašecí“ očekávané do konce roku 2013. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej několika menších pozemků u Novostrašeckého potoka

(plochy trvale dotčené novým korytem potoka) státnímu podniku Povodí Vltavy za celkovou kupní cenu 101 020 Kč. Ve zprávě o stavu, přípravě a realizaci projektů ROP, OPŽP a dotací z ostatních fondů byla podána informace o nově podaných žádostech o dotace na snížení energetické náročnosti budovy polikliniky. Celkové náklady projektu jsou 5 852 044 Kč včetně DPH. Spoluúčast města je 1 987 103 Kč

(34 %). Na projekt rekonstrukce stávající a výstavby protilehlé „Autobusové zastávky v Karlovarské ulici – Nové Strašecí“ jsou celkové náklady 1 617 425 Kč včetně DPH, podíl města 323 486 Kč (20 %). Jiří Tláskal

Akcí se v Novém Strašecí neudělalo málo Pomalu se blíží konec roku 2013 a nastupující zimní období znemožní stavební činnost ve městě. Je tedy čas se ohlédnout za stavební činností uplynulých měsíců. Rok 2013 se nesl zejména ve znamení oprav chodníků. Ve spolupráci s investiční výstavbou spol. ČEZ, a. s., se podařila spolufinancovat ze strany města oprava chodníku v ul. Čs. armády od polikliniky až na konec města směrem na Rynholec. Další takto opravované chodníky byly v ulicích Rabasova, Spojovací, Okružní a v těchto dnech se intenzivně pracuje na dokončení rekonstrukce chodníku v ulici Mšecká a Lomená. V souvislosti s opravami chodníků je často měněno i veřejné osvětlení. Stalo se tak například v ulicích Čs. armády nebo Okružní. Velkou část těchto prací pro město zajistily Technické služby Nové Strašecí, s. r. o. (TSNS), které dále prováděly opravy silnic ve městě. Pokud jsme zmínili veřejné osvětlení, tak z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR provedly TSNS výměnu značného počtu svítidel veřejného osvětlení. Samotným Technickým službám se pak podařilo získat dotaci na obnovu kontejnerových stání po celém území města. Tyto práce byly realizovány na podzim.

V srpnu byla provedena oprava portálu na vstupu do základní umělecké školy a především termosanace dřevěných částí krovu věžičky staré radnice zajišťující likvidaci škůdců. Od začátku roku probíhaly intenzivní přípravy větších investičních akcí, které nás čekají hlavně v příštím roce. Největší je stavba kanalizace v Pecínově. Ta již byla zahájena. Práce budou pokračovat do konce roku, jak to umožní počasí. Dostavba pak proběhne v prvním pololetí příštího roku. Městu se podařilo získat dotace ze Státního fondu životního prostředí na zateplení všech čtyř mateřských škol. V těchto dnech jsou předávána stavebním firmám staveniště, stavět se bude opět podle počasí hlavně od jara příštího roku. V druhé polovině listopadu bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele další velké stavby, kterou je rekonstrukce místních komunikací v ulicích Poděbradova, U Školy a Ke Stadionu. Vzhledem k nastupujícímu zimnímu období se předpokládá zahájení stavby v prvních měsících příštího roku. V letošním roce se už nedostalo na pokračování v rekonstrukci chodníků v ulici Palackého, od autobusových zastávek směrem ke vjezdu na Žižkovo náměstí. Realizace je úkolem pro příští rok. Stejně

jako rekonstrukce opěrných zídek na Komenského náměstí. V září město podalo žádost o dotaci na stavbu autobusových zastávek na Karlovarské ulici u Benziny, zatím čekáme na rozhodnutí, zda dotaci obdržíme. Dokončují se také podklady pro podání žádostí o další dotace na rekonstrukci chodníků v ulici Karlovarská a rekonstrukci ulic Mšecká a Sportovní. Na rozhodnutí o přidělení dotace čeká město i v případě polikliniky, kde je u Státního fondu životního prostředí požádáno o dotaci na zateplení budovy. Nového vybavení se do konce roku dočká sběrný dvůr, kde se městu opět z dotace podařilo získat finanční prostředky na nové kontejnery, buňku pro obsluhu, štěpkovač a instalaci bezpečnostních kamer. Příjemnou „třešničkou na dortu“ v investiční oblasti byla v letošním roce stavba dětského hřiště Rákosníček v rakovnickém sídlišti, která byla realizována společností LIDL Česká republika, v. o. s., na základě vítězství města v jejich soutěži o Rákosníčkovo hřiště. Karel Filip

Nové Strašecí čeká investiční rok Díky vyšší částce z rozpočtového určení daní, díky úvěru a také nasměrování ziskových činností do města čeká Nové Strašecí investiční rok 2014. V příštím roce se počítá se třemi většími investicemi za 32 994 206 Kč. Z této částky musíme odečíst 9 704 410 Kč, protože tuto částku tvoří dotace. Částka 8 289 795 Kč půjde z rozpočtu města a zbylých 15 milionů tvoří investiční úvěr. Stavba kanalizace již začala a v současné době je hotovo prvních sto metrů. Na posledním zastupitelstvu byla schválena rozpočtová změna 1 050 000 Kč na zateplení všech čtyř mateřských škol. Vítězné firmy se již dnes připravují na výměnu dřevěných oken za okna plastová. Hlavní práce však budou Novostrašecký měsíčník

pokračovat až příští rok. Poslední velkou akcí, která se bude realizovat v příštím roce, je oprava silnic Poděbradova, Školní a Ke Stadionu. Tím však výčet akcí nekončí. Vedle těchto tří velkých akcí čeká město ještě celá řada menších. O nich ale více až po schválení rozpočtu. Karel Filip

3


STALO SE

Stavební deník červenec – září 2013

V měsíci červenci 2013 bylo provedeno vyčištění a oprava okapových žlabů na budově gymnázia ve výši 2 420 Kč, toto vyčištění provedla firma Milan Tomšů z Tuchlovic. Na budově městského úřadu a bývalé Tesly byly opraveny sirény (hlásiče požáru) za částku 6 548 Kč. Tuto opravu provedla firma ELEKTROMONT Matějka, a. s. V ulici 28. října čp. 202, v jídelně a v prodejně lahůdek byla vyměněna výloha po řádění cizích vandalů za cenu 12 700 Kč. Tuto výměnu provedla firma Sklospol, s. r. o., Kladno. Před Okresním domem v Dukelské ulici byl opraven pomník padlých hrdinů z druhé světové války. Rekonstrukci pomníku provedla firma Stanislav Olexa ze Stochova za cenu 30 320 Kč. V měsíci červenci byly dále provedeny malé opravy v bytech v celkové hodnotě 21 669 Kč. V bytech v Křivoklátské ulici byla za cenu 18 824 Kč provedena výměna oken a za cenu 18 444 Kč výměna elektrického sporáku. Tyto výměny provedla firma Decro Bzenec, spol. s r. o., a Pavel Sušický Nové Strašecí. V Rakovnickém sídlišti byl v městském bytě za cenu 34 560 Kč vyměněn plynový kotel. Výměnu provedla firma Plynoservis Koutecký, s. r. o., z Rakovníka. V měsíci srpnu byla na budově Základní umělecké školy Nové Strašecí za 237 540 Kč provedena termosanace věže. Tuto sanaci realizovala firma Thermo Sanace, s. r. o., Ostrava. Dále byly na této budově provedeny kamenické práce za 38 600 Kč. Práce provedl Jiří Olt z Prahy. Na budově městského úřadu byla vyměněna dvě okna, která byla v havarijním stavu. Tato okna vyrobila a zabudovala firma Truhlářství Litera, spol. s r. o., z Berouna za 48 884 Kč. V městských bytech v křivoklátském sídlišti byla vyměněna okna v havarijním stavu. Tato okna vyrobila a osadila firma Decro Bzenec, spol. s r. o., za cenu 32 293 Kč. V podkrovních bytech v rakovnickém sídlišti byly firmou Pavel Jandera Nové Strašecí za cenu 33 481 Kč vyměněny a opraveny sprchové kouty. Zdeňka Kratinová

Výsledky voleb V Novém Strašecí se do Poslanecké sněmovny ČR hlasovalo následovně: ČSSD získala 544 hlasů, 21,72 %. ANO 2011 získala 464 hlasů, 18,53 %. KSČM získala 398 hlasů, 15,89 %. TOP 09 získala 352 hlasů, 14,05 %. ODS získala 168 hlasů, 6,7 %. Ostatní strany získaly 22,97 % hlasů. -ir4

Práce na kanalizaci v Pecínově začaly

Ve čtvrtek 24. října začala v Pecínově výstavba nové kanalizace, která bude znamenat pro zdejší obyvatele zkvalitnění jejich bydlení. Dodavatelem stavby je Severočeská stavební, a. s., která vyhrála veřejnou zakázku. V současné době je hotovo prvních 100 metrů kanalizace. Firma by chtěla stihnout ještě letos zhotovit dalších 150 metrů. Termín dokončení je dle smlouvy o dílo dvanáct měsíců od předání staveniště. Pokud ovšem vše půjde podle plánu a klimatické podmínky to umožní, měla by být kanalizace zprovozněna koncem června 2014. Předpokládané náklady na celou stavbu, kterou financuje město Nové Strašecí, jsou 15 milionů Kč. K zajištění financování chce město využít i dotační program v rámci fondů Středočeského kraje, a to Fond životního prostředí. Žádost o dotaci je nutné podat do 21. prosince. Nejprve budou vybudovány hlavní kanalizační řady, které se musí tlakově odzkoušet, poté se přistoupí k realizaci přípojek. Celková délka kanalizace je 2 201 metrů, z toho gravitační kanalizace měří 1 211 metrů a tlaková kanalizace 990 metrů. Splaškové vody budou z přečerpávací stanice pod viaduktem tlakovou kanalizací přečerpávány ke hřbitovu, kde bude tlaková kanalizace napojena na stávající kanalizaci a splaškové vody touto kanalizací dále potečou do čistírny. Novou kanalizaci budou provozovat Technické služby Nové Strašecí, s. r. o.

Nejkomplikovanější místo celé stavby je v ulici Nad Přejezdem, která je velmi úzká a vedou zde již další inženýrské sítě. Kanalizace se zde bude budovat až na jaře. V této ulici se bude spolu s kanalizací pokládat i nové vodovodní potrubí, které nahradí původní azbestové. Výměnu vodovodu zajišťují Vodárny Kladno-Mělník, a. s., město obě stavby koordinuje. Vodovod se bude vyměňovat i v části ulice Pecínovské. Při výměně vodovodu bude zajišťováno provizorní zásobování vodou, tzv. suchovody. I proto výměna vodovodu proběhne z největší části v příštím roce od jara, za vhodnějších klimatických podmínek. Technicky i administrativně náročný je také protlak kanalizace pod železniční tratí. Po celou doby výstavby bude město dbát na to, aby stavební práce obtěžovaly obyvatele v co nejmenší míře. Počítá se se zajištěním přístupnosti k nemovitostem po celou dobu stavby, s pravidelným úklidem a s dosypáváním povrchů silnic před konečným asfaltováním. V případě problémů se obracejte na tyto osoby: Pavel Friebert, vedoucí odboru investic MěÚ – 721 155 016, Ing. Tomáš Melichar stavební dozor – 602 236 001, Ing. Karel Švejkovský projektant kanalizačních přípojek – 739 097 634, Vlastimil Přibyl stavbyvedoucí – 724 121 226. -red-

Oprava veřejného osvětlení

Úklid listí s novým strojem

Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 byla dokončena oprava poruchy na veřejném osvětlení v lokalitě ulic Rabasova, Obětí okupace, Rudská. Jednalo se o přepálený hliníkový kabel. Kabel byl nahrazen novým měděným a do místa křižovatky byla při té příležitosti instalována nová lampa. -tsns-

TSNS nyní nově provádí úklid listí z travnatých ploch mnohem efektivněji. Multifunkční sekačka v kombinaci s fukarem odklidí listí a vysype je do přistaveného kontejneru rychleji, než by to bylo možné s pomocí hrábí. -tsns-

Novostrašecký měsíčník


STALO SE

Nové vánoční osvětlení

Policejní deník

V duchu Vánoc se centrum města nese již od konce listopadu, během něhož pracovníci Technických služeb naistalovali nové vánoční osvětlení, které bylo zakoupeno od společnosti Ateliér Maur, s. r. o. Na Komenského náměstí byl také vztyčen vánoční smrk z Rakovnického sídliště, který zde stínil zdejším obyvatelům. Vánoce 2013 budou oficiálně zahájeny v pondělí 2. prosince v 16 hodin slavnostním rozsvícením vánočního stromu. -ir-

IVizualizace nového osvětlení, foto: MÚ Nové Strašecí

Časně ráno 20. listopadu 2013 dostala hlídka strážníků od příslušníků Policie ČR poznatek o možném výskytu osoby, na niž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Díky místní znalosti strážníci spolehlivě odhadli místo úkrytu šestadvacetiletého muže D.Ř. z okresu Rakovník, na kterého byl vydán příkaz k zatčení. Strážníci muže zajistili a po jeho předvedení předali policistům. Krátce po půlnoci 17. listopadu 2013 zjistila hlídka strážníků na Komenského náměstí skupinu čtyř hlučných podnapilých osob. Jeden z mládenců neodolal nutkání přírody a poté, co rozbil skleněnou lahev, se musel neodkladně vymočit na veřejném prostranství. Pokuta, která mu byla uložena, by mu stačila na použití veřejných WC přibližně stokrát. V noci z 9. na 10. listopadu 2013 zničili dva výtržníci, M. W. a T. M., několik laviček na horním tržišti na Komenského náměstí. Ze záznamu kamerového systému byly vytipovány možné osoby, které se tohoto skutku mohly dopustit, a v následujícím týdnu byli vypátráni skuteční viníci. Dnes je škoda již uhrazena a oběma výtečníkům byla vyměřena maximální možná bloková pokuta. Dopoledne 28. října 2013 byl spáchán v Novém Strašecí závažný trestný čin, jehož pachatel byl ozbrojen nožem. Dvoučlenná hlídka strážníků, požádaná o součinnost Policií ČR, díky místní znalosti muže nalezla, omezila na osobní svobodě a předala k provedení dalších úkonů policistům. Martin Novák MěP Nové Strašecí

Krádeže kovových kanálových vpustí V poslední době opět dochází ke krádežím kanálových vpustí. Viník si zřejmě neuvědomuje, jakému nebezpečí chodce vystavuje. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích. TSNS již zjednaly nápravu. Místo kovových vpustí byly dány plastové. Jeden kus stojí 3 500 Kč. Městu vznikla škoda v řádu ticíců korun, zatímco pachatel ve sběrně surovin obdrží pár korun. -tsnsNovostrašecký měsíčník

5


TÉMA

Recept na vánočku Staročeské Vánoce pro začátečníky Vánočku nám každý rok pekla babička. Ne jednu, ale hned tři velké. Tehdy jsem nedokázala ocenit, co dá práce, aby se povedla. Babička už léta není mezi námi a já jsem se až loni odhodlala, že to také zkusím. No co, v nejhorším by to snědly slepice. Našla jsem recept, který by měli zvládnout i začátečníci, a opravdu, vánočka se povedla a byla výborná. Určitě to také vyzkoušejte.

Suroviny 500 g hladké mouky, 2 dl mléka, 80 g pískového cukru, 40 g droždí, 2 lžíce hrubé mouky, 120 g rozehřátého másla, 4 lžíce rozinek, 2 žloutky, 2 lžičky nastouhané citronové kůry, špetka soli Na potření 1 žloutek a 1 lžíce vody.

Postup 1. Do hnětací mísy prosejeme mouku, v jejímž středu uděláme důlek. Zvlášť si připravíme kvásek ze dvou lžic cukru, rozdrobeného droždí, 2 lžic hrubé mouky a 0,5 dl vlažného mléka. Kvásek vlijeme do důlku v prosáté mouce, mísu zakryjeme utěrkou a necháme na teplém místě vzejít. 2. Žloutek rozšleháme se zbylým vlažným mlékem, solí a citronovou kůrou. Přilijeme ho do mouky s kváskem, po částech přilijeme máslo a zaděláme tužší hladší těsto, které necháme pod utěrkou 30 minut na teplém místě kynout. Poté těsto propracujeme a necháme znovu kynout dalších 30 minut. 3. Do vykynutého těsta zapracujeme spařené a okapané rozinky a těsto následně rozdělíme na dva díly. Z většího upleteme cop ze tří nebo čtyř válečků dle zručnosti, z menšího uděláme cop ze dvou válečků a dáme na sebe. Okraje zahrneme dospodu vánočky. Dáme na plech vyložený pečícím papírem a necháme kynout dalších 15 minut. Oba konce propíchneme špejlemi, aby se při pečení nesesunuly. Potřeme rozšlehaným žloutkem, dáme do trouby vyhřáté na 190 °C a pečeme deset minut. Poté snížíme teplotu na 175°C a pečeme dozlatova. Po vyjmutí horkou vánočku potřeme vlažnou vodou, aby se leskla. Ivana Rezková

6

foto: www.vanocni-ozdoby.cz

Vraťme se trošku do historie a nahlédněme ke štědrovečernímu stolu dob dávno minulých. Byl prostý a zároveň bohatý. Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné lásce, porozumnění a přátelství. Tehdy se celá rodina scházela u svátečně prostřeného stolu, aby společně, v duchu církevních tradic, oslavila příchod Ježíška a také nových nadějí. Štědrovečerní hostina se skládala z devíti jídel, protože devítka představovala magické číslo, proto v tento kouzelný večer zde měla své místo. Jako předkrm se podával chléb nebo sušenka s medem a stroužkem česneku. Med prý posiloval zdraví a česnek odháněl zlé mocnosti, které v době slunovratu, ve tmě a zimě, číhaly na každém kroku. Po předkrmu následovala polévka. Hospodyňky většinou připravovaly bramborovou, hrachovou, nebo zeleninovou. Pak přišla na řadu čočka a nakonec černý kuba – kroupový pokrm s houbami a česnekem. Nezapomínalo se ani na dezerty, většinou to bylo sušené ovoce či muzika, což bylo rozvařené ovoce, různé placky, jablkový závin a samozřejmě vánočka, která v podobě, jak ji známe dnes, pochází již z 19. století. Tradiční kapr byl až do začátku 20. století na štědrovečerním stole spíš vzácností a nic

na tom nezměnil ani fakt, že byl jako jediné maso považován za postní jídlo. A protože i v dobách minulých se složení takové slavnostní hostiny odvíjelo především od finančních možností rodiny, stejnou vzácností bývalo i maso z divočiny. Podobně jako my dnes hledíme na výživové hodnoty jednotlivých pokrmů, tak naši předci své stravovací zvyky promítali přes různé pověry. To se nejvíc pěstovalo právě o Vánocích. Čočka měla lidem zaručit dostatek finančních prostředků, kuba pohodu, žitný chléb dostatek žita na poli, stejně jako vánočka dostatek pšenice a kapřík a jeho šupinka bohatství v příštím roce. Z dnešního pohledu by nad takovou stravou zaplesal nejeden dietolog či internista. Spousta vitamínu B a jiných vitamínů, vláknina, minerály, vše téměř bez tuku. Gastronomické zvyky se samozřejmě vyvíjejí. Stejně jako v minulosti, i dnes se na nich velkou měrou podílejí finanční možnosti. Štědrovečerní večeře se neobejde bez kapra a bramborového salátu. Mezi stálicemi vánoční hitparády se drží vanilkové rohlíčky, linecké pečivo a vánočka. Komerční tlak nás nutí k přeplněnému stolu, prohýbajícímu se pod hutnými a těžkými jídly, po kterých nám v tom lepším případě bývá těžko a v tom horším končí celý večer na lékařské pohotovosti. Cestou Novostrašecký měsíčník


TÉMA

staletími se bohužel kamsi vytratila nejenom prostá tradice posezení u vánočního stolu, kdy nebylo důležité kolik a jakých kdo dostane dárků, ale především to, že se rodina sešla pohromadě a strávila spolu nejmagičtější večer celého roku.

Historie vánočního stromečku Strom byl ve své historii uznáván jako symbol života při keltských oslavách, ale také Římany při slavnostech slunovratu. Zmínka o prvním zdobení stromu pochází z roku 700 a vůbec první zmínky o zdobení vánočního stromečku jsou z roku 1570 z Německa. Církev dala zvyku zdobení stromu křesťanský význam. Kristus se narodil v jesličkách ze dřeva, ale také zemřel na dřevěném kříži. V Čechách se první vánoční stromeček rozzářil v Praze u ředitele a režiséra Stavovského divadla Jana Karla Leibeicha, který odkoukal krásu nazdobeného stromečku v rodném Mohuči. Připravil tak svým přátelům na vánočním večírku zajímavé překvapení. Trvalo však přibližně 30 let, než se zdobení stromečku stalo běžnou vánoční tradicí. Nejrychleji se ujímaly nové zvyky na vesnicích v blízkosti velkých měst, nejvíce odolávalo na tradicích bazírující Valašsko a Slovácko se silným vlasteneckým cítěním. V 60. letech 19. století pronikl vánoční stromeček již do všech domovů. Strom jako takový byl symbolem světa, jeho zelené větve symbolizovaly Kristův věčný život, papírové růže na větvích představovaly Pannu Marii – růži bez trnů, pověšená jablíčka symbolizovala Evu – matku lidského rodu. Z této symboliky se vycházelo při zdobení stromečku v kostelích. Oproti tomu v domácnostech se zdobil stromeček velmi skromně. Lidé používali perníčky a jiné pečivo, sušené ovoce, ořechy a ozdobičky z přírodních materiálů – šišek, slámy nebo hoblin. Již od pradávna lidé věřili, že mrtví mohou v určité dny vstupovat do světa živých a zaujmout jejich místo. Na základě této pověry vznikla na mrtvé duše lest. Lidé začali věšet stromečky špičkou dolů a zdobit ho pamlsky, aby mrtví všechny sladkosti snědli. Nasycení duchové přece nikomu neublíží. K tomuto rituálu se pojí další zvyk, kdy se nesmí vstát od vánočního stolu, aby duše uvolněné místo nezasedla.

Vánoční cukroví Vánoční cukroví je neodmyslitelnou součástí Vánoc a určitě by nemělo chybět na štědrovečerní tabuli. V některých rodinách vystačí pár ověřených druhů, jiné hospodyně se naopak předhánějí v co největším počtu jednotlivých druhů napečeného cukroví. Zajímavostí je, že tradice pečení cukroví není příliš stará. Historie vánočního cukroví se u nás začala psát až na začátku 19. století. Prapůvod cukroví byl ve výrobě nejrůznějších figurek a panáčků z ovoce, se kterými si děti mohly hrát a také je sníst. Novostrašecký měsíčník

Později se v majetnějších rodinách začalo péct cukroví podobné tomu, jak ho známe dnes. V horských oblastech, kde lidé měli nedostatek surovin a jejich jídelníček byl střídmější, pekli z toho, co dům dal. V bohatších městských rodinách se do cukroví používalo vzácné koření, kterého byl nedostatek. Od věci nebylo ani koření, které si dnes v cukroví jen stěží představíme, například česnek nebo pepř.

Vznik skleněných ozdob Vznik skleněných ozdob, bez kterých si dnes prakticky vánoční stromeček nedokážeme představit, spadá přibližně do 60. let 19. století. Byly to nejprve ozdoby ze skleněných vinutých perlí, často ve tvaru figurek a zvířátek, voskových perlí – skleněné perly plněné voskem, uvnitř postříbřené a na povrchu zdobené studenou malbou, mačkaného skla i foukaných perlí, což jsou korálkové ozdoby. Po první světové válce se prosadily jako novinka ozdoby z papírového kartonu obaleného skleněnou balotinou – posypovými perličkami o velikosti zhruba 1 mm. A ve 20. letech minulého století se pomalu rozvíjela tradice ručně vyráběných foukaných skleněných ozdob, které dnes představují nejvýznamnější položku v sortimentu všech vánočních ozdob vůbec. Zprvu největšími obchodníky s foukaným sklem byly německé firmy, ale již počátkem třicátých let se situace změnila. Tehdy Sklářský ústav v Hradci Králové začal podporovat výrobu foukaných ozdob ve východních Čechách v Hořicích, Poniklé aj., zatímco do té doby se produkce omezovala na domácí malovýrobu, především na Železnobrodsku. A tak, zatímco v roce 1931 se k nám foukané ozdoby ještě dovážely, v roce 1933 směřovaly první exporty do zahraničí, především do USA, a v roce 1937 jsme již byli v tomto sortimentu hráčem číslo jedna na světovém trhu. Po druhé světové válce se domácí výrobci začali sdružovat do výrobních společenství a družstev. Vysokou kvalitu, nápaditost, široký sortiment a to nejlepší jméno si udržela tato tradiční výroba do současnosti. Ivana Rezková dle materiálů Moje psychologie a www.vanocni-ozdoby.cz

Muzeum betlémů na Karlštejně V době vánoční, kdy patří k tradicím nejedné rodiny navštěvovat místa, která jsou nějak spjatá s naší historií, nesmíme opomenout betlémy. V České republice jich existuje mnoho druhů, od obyčejných až po mechanické, od miniaturních po betlémy v životní velikosti, betlémy papírové, perníkové, živé atd. Za vidění určitě stojí navštívit Muzeum betlémů na Karlštejně. Muzeum se nachází na karlštejnském náměstí. V přízemí budovy je kvalitní kolekce českých historických betlémů vyřezávaných ze dřeva, doplněná betlémy z dobových raritních materiálů, například z vosku, cukru nebo chleba. Lákadlem pro děti je několik mechanických betlémů, které si mohou samy spustit. Přímo pod střechou se pak skrývá divácky nejatraktivnější objekt – Karlštejsnký královský betlém. Jedná se o největší loutkový betlém v České republice rozkládající se na 80 m2. Několikametrové kulisy hradu Karlštejna jsou osazeny čtyřicetišesti loutkami vyřezanými ze dřeva a oblečenými v dobových oblecích. Ježíškovi přináší dary deset nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu darem přináší hrad Karlštejn. Rudolf II. nese astronomický přístroj, Marie Terezie šperky. Panovnická řada je netypicky zakončena T. G. Masarykem, který Ježíškovi přináší mapu České republiky. Ve vzácné shodě se dějem prolínají historické události, pověsti i smyšlené příběhy. Působivý celek ozvláštňuje vyprávění karlštejnské pohádky a hudba ze Smetanovy Mé vlasti. Vše je v pohybu až do závěrečného vyzvánění zvonů, které uzavírá celé představení. V nejnižší části domu jsou dvě podlaží barokních sklepení, kde je instalována stálá výstava o dějinách vinařství na Karlštejně a výstavní síň Sklep. Dětskou pozornost ve sklepeních nejvíce připoutává tajemná postava Bílé paní. Ke karlštejnskému podhradí už po léta neodmyslitelně patří i vůně perníku. Od začátku adventu do Tří králů zde tradičně bývají k vidění čerstvě napečené perníkové betlémy. Ve venkovním areálu muzea čeká na návštěvníky překvapení v podobě pohyblivé alchymistické dílny z doby panování Rudolfa II. Několik alchymistů zde v potemnělém interiéru panovníkovi předvádí své pokusy a návštěvníci jim při jejich práci mohou nakukovat přes rameno. Zakladatelem muzea se stal Ladislav Trešl, jehož velkým koníčkem bylo lidové umění. Díky tomu mohou být tři podlaží barokního domu vybavena nejen vystavovanými betlémy, ale i dobovým nábytkem, dřevořezbami, obrazy, podmalbami na skle a lidovou keramikou. Ivana Rezková

7


TÉMA

Vánoční anketa Dárky nakupujeme většinou my, ženy. Pečeme cukroví, uklízíme, vyrábíme adventní věnec, připravujeme štědrovečerní večeři. Vánoce jsou tak trochu ženská záležitost. Proto jsem se snažila krátkou anketou zjistit, jak svátky vnímají ženy, a jaký pohled mají na Vánoce muži. 1. Máte rád/ráda vánoční svátky? 2. Dodržujete oblíbený vánoční zvyk nebo máte nějaký vánoční rituál? 3. Jak pomáháte s vánočními přípravami? / S čím vám pomáhá váš muž? 4. Jaká je vaše oblíbená vánoční pohádka? 5. Jaké máte přání do roku 2014?

Karel Filip – starosta města

Marie Kožíšková. Foto: Ivana Rezková

Vánoce očima pamětnice Paní Marie Kožíšková z Rudy oslavila 28. listopadu úctyhodné devadesáté narozeniny. Při této příležitosti jsem se zajímala o to, jak se slavili Vánoce v době jejího dětství. Mnohé děti se již těší, že u nich zazvoní Mikuláš s andělem a čertem a dostanou bohatou nadílku. Slavil se tento svátek, když jste byla dítě? Když jsem byla malá, tak chodil za Mikuláše pan Hubáček, který měl na Rudě obchod proti dnešnímu mlékomatu. Vždy se krásně oblékl, měl dlouhý plášť s křížem vpředu, mikulášskou čepici, fousy, do dneška ho vidím. Chodil bez čertů a andělů sám, měl košíček, a v tom měl v kornoutech zabalené bonbóny. Navštěvoval lidi, kteří u něj během roku nakupovali. To nebylo jako teď, že máme spoustu ovoce a děti dostanou dobroty od každé babičky, od rodičů, ve školce. My jsme dostaly jeden kornout od něho a byly jsme spokojené. Během Vánoc jsou v ulicích nazdobené vánoční stromy, vše svítí a bliká, hrají koledy. Byla dříve také nějaká výzdoba? Ne, to nic takového nebývalo, ani v ulicích, ani za výlohou. Dnes během adventu hlavně nakupujeme, co myslíte? To kdysi nebývalo, spíš jsme chodili do kostela a prožívali jsme to celé duchovně. Lidé věřili v Boha, celkově to byla taková klidná doba. Jak vypadal vánoční stromeček v době vašeho dětství? Stromeček zdobili rodiče, k tomu jsme nesměly, až na Štědrý večer. Na stromku byly svíčky z vosku pokračování na straně 9

8

1. Ano, mám rád Vánoce. Naše generace vždy chápala Vánoce jako něco výjimečně krásného, na co se těšila celá rodina. 2. Dodržujeme klasické vánoční zvyky. Vánoční stromek zdobíme převážně slámovými ozdobami. Pod stromek si dáváme malý betlém, pečeme cukroví. K štědrovečerní večeři se podává bramborový salát a smažený kapr. 3. Ráno připravuji stromek, později ho zdobím. Pouštím si u toho koledy. K mým „povinnostem“ patří i příprava kapra. Dříve, když byla vnoučata malá, jsme chodili ještě do lesa zdobit stromky jablíčky, mrkví, řepou. 4. Princezna se zlatou hvězdou, i když to není klasická vánoční pohádka. 5. Nedávno jsem četl, že Vánoce nejsou jen dárky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Proto bych chtěl všem spoluobčanům popřát, aby vždy měly po boku někoho, s kým se mohou o toto podělit.

2. Žádný zvláštní vánoční rituál, kromě těch nejzákladnějších, nedržíme. Letos poprvé zůstáváme o celé svátky doma, protože (což se dalo považovat za dlouholetý zvyk) hned druhý den neodjíždíme za manželčinými rodiči. Moje i manželčina matka bydlí s námi. 3. Na mně je sehnat strom a kapra. 4. Mrazík. A to jsem ho viděl snad každý rok. Dnes ho máme na DVD, abychom si ho mohli pustit, kdy se nám zachce. 5. Nechci mít žádná přání, nedávám si žádná předsevzetí. Chci jenom, aby život běžel dál, a ono se ukáže. Každou chvíli mě napadne něco nového, každou chvíli se může leccos změnit, něco se musí řešit, a to je život. Nějaká celoroční přání a předsevzetí jsou podle mne jenom svazující.

Pavel Friebert – vedoucí odboru investic

Libuše Vosátková – místostarostka města 1. Mám, jsou to pro mě svátky, které patří hlavně rodině. 2. Štědrý den a večer probíhá u nás již po léta stejně, nenazvala bych to přímo rituálem, ale určitá tradice to je. K večeři je vždy rybí polévka, smažený kapr a i další jiná ryba a také minimálně pět druhů salátů. Ty jsou každý rok jiné, pochopitelně nechybí tradiční bramborový, ale máme i zeleninové či ovocné. K svátečnímu večeru u nás patří také návštěva půlnočního setkání na náměstí. To jsme nevynechali ani jednou. 3. Nejdůležitějším úkolem mého manžela je zabít kapra. Rád připravuje i vánoční saláty. 4. Na vánoční vysílání pohádek se vždycky těším. Nevím kterou, možná Tři oříšky pro popelku a také Mrazíka mám ráda. 5. Hlavně zdraví pro celou rodinu.

Jiří Tláskal – tajemník městského úřadu 1. Asi jako každý. Myslím, že nelze nemít rád vánoční svátky. Pokud máte na Vánoce hezké vzpomínky z dětství, ta „dětská“ radost zůstane člověku asi napořád.

1. Ano mám, pro naši rodinu jsou to nejkrásnější svátky roku. I když s dospělostí dětí se část kouzla Vánoc někam vytratila. 2. Pokud za vánoční rituál lze považovat štědrovečerní večeři sestávající z rybí polévky a kapra s bramborovým salátem, tak ano. Samozřejmě zdobíme stromeček, pečeme cukroví. Ale že bychom čekali na zlaté prasátko, zpívali u stromečku koledy, krájeli jablka či lili olovo do vody, to ne. Nechodíme ani na půlnoční. Tradiční je u nás návštěva Adventu na hradě Křivoklát. 3. Pomáhám své ženě a nebojím se takřka ničeho. Pomáhám v rámci schopností s úklidem, pečením cukroví, letitou samozřejmostí je pro mě výroba adventního věnce a svícnů na stůl, zdobím stromeček… Významnou pomoc pak poskytuji Novostrašecký měsíčník


TÉMA pokračování ze strany 8

Radka S., Rynholec 1. Ano, na Vánoce se vždy těším. 2. Pokud to děti dovolí, nevstáváme od štědrovečerního stolu. 3. Vánoční přípravy jsou téměř celé na mně. Snad jen s balením dárků mi pomáhá partner. 4. Popelka 5. Možná to bude znít nudně, ale zdraví je opravdu na prvním místě.

Roman Fousek, Ruda v oblasti konzumace veškerého jídla a pití, které se o vánočních svátcích u nás doma na stole objeví. 4. Je těžké vybrat jen jednu. Rád se podívám na tradiční Pyšnou princeznu a Tři oříšky pro Popelku, z novějších na Princeznu ze mlejna a Anděla Páně. 5. Asi nebudu moc originální, ale pevné zdraví nejbližším. Mám ještě jedno velké přání, ale to je jen mezi mnou a Ježíškem…

1. Vánoční svátky v oblibě moc nemám, protože se vše řeší na poslední chvíli, ale to je dobou. Pozitívní je pracovní volno. 2. Pouze zapalujeme svíčky na adventním věnci a cinkáme zvonečkem s příchodem Ježíška. 3. Pomáham s pečením cukroví, protože miluji sladké. 4. Samozřejmě Mrazík. 5. Aby byli lidé na sebe hodní. Ivana Rezková

Petra Nováková, Nové Strašecí 1. Na vánoční svátky se vždy velmi těším. Mám ráda, když se schází celá rodina a vzájemně se navštěvujeme. Je to čas, který věnujeme sobě navzájem. Všichni jsou svátečně naladěni a obvykle tolik nespěchají. 2. Od té doby, co se nám narodila dcera, dodržujeme vánoční zvyky mnohem více. Vánoce jsou o to kouzelnější. Vyrábíme adventní věnec a každou adventní neděli rozsvěcujeme jednu svíci. Na Štědrý den zdobíme stromeček, pouštíme skořápky, rozkrojujeme jablíčko, schováváme kapří šupinu, zpíváme koledy, zvoníme zvonečkem na Ježíška. Duch Vánoc je všudypřítomný. 3. K Vánocům patří domov provoněný vánočkami a cukrovím. Vánočky peču několikrát, protože vždy brzy zmizí – s tím velmi rád pomáhá manžel. Přípravy máme rozdělené. Manžel shání vánoční stromek a rybu. Vždy sám připravuje rybí polévku a kapra. Je výborný kuchař. Na mě pak zbývá bramborový salát, telecí řízky a prostření slavnostní tabule. Také pomáhám Ježíškovi s vyřizováním dopisů s přáními. 4. Má nejoblíbenější pohádka je Princezna se zlatou hvězdou na čele. Nikdy nevynechám ani Císařův pekař a Pekařův císař. 5. Přeji si, aby nám nový rok přinesl pevné zdraví, štěstí a udržel pozitivní naladění.

Kateřina Čermáková, Ruda 1. Ano. 2. Pouštíme lodičky, rozkrajujeme jablíčka, u stromečku zpíváme koledy, po rozbalení dárků nezapomínáme otevřít okno a poděkovat pěkně od plic Ježíškovi. 3. Můj milovaný muž strčí stromek do stojánku a má vystaráno na celé svátky. 4. Popelka se Šafránkovou. 5. Ať jsme všichni zdraví!!! Novostrašecký měsíčník

Dekorace ze šišek Vyrobte si jednoduché srdce ze šišek, kterým můžete ozdobit okno nebo dveře. Z drátu si vytvořte tvar srdce, na který tavnou pistolí připevněte modřínové šišky. K srdci připevněte stuhu na zavěšení, případně ho můžete ozdobit dle vlastní fantazie. -ir

a korálkové ozdoby. Dvě mám schované a dávám je na stromek dodnes. A v domě se zdobil akorát ten stromek, nic jiného. Co jste jedli ke štědrovečerní večeři? Večeře bývala chudá. Mívali jsme uzenáče, hrachovou polévku a vdolky s povidly a smetanou. Uzenáče byly uzené ryby a byly samá kost, tak to jsme jako děti nechtěly jíst. Zlepšovalo se to ovšem rok od roku. Před válkou jezdila maminka do Chomutova ke strýci pro mořské ryby do tamního rybářství. Maminka nám vyprávěla, jak tam visí zavěšené veliké kusy ryb. Bylo to krásné bílé maso, z kterého jsme dělali na domácím sádle v pekáči řízky. K tomu bramborový salát ochucený octem, to nebyla majonéza jako nyní. Vzpomínáte si, jaké jste doma pekli cukroví? Během adventu pekla maminka cukroví a já jí vždy ráda pomáhala. Měli jsme vanilkové rohlíčky, pracny a někdy linecké. Ale to málokdy, protože většinou jsme neměli marmeládu. A abychom si ho koupili, na to jsme neměli peníze. Žilo se hodně chudě a střídmě. Na Štědrý den jsme dávali cukroví ozdobené mašličkami na stromek. Také jsme dostávali od babičky čokoládovou kolekci, a na to jsme se vždy moc těšili. Když jsme otevřeli do pokoje, tak to krásně vonělo. A co vánoční dárky? Jistě jste jich neměli tolik, co dnešní děti. Dárků jsme moc neměli, obvykle každý jeden. Pamatuji se, jak jsem dostala malý bílý kočárek, maminka mi do něj našila peřinky a měla jsem jednu hadrovou panenku. Ten kočárek jsem měla léta. Dnes děti neví, který balíček dřív rozbalit. Vánoční svátky využíváme k návštěvám příbuzných, ale také trávíme hodně času u televize. Na svátky jsme bývali doma, to se nejezdilo na návštěvy jako teď. Hosté k nám jezdili jen na posvícení. Hodně jsme si posílali pohledy s vánočním přáním. Když býval sníh, tak jsme chodily sáňkovat na Průhon nebo na kopec na hlavní silnici směrem z Rudy na Rakovník. Aut moc nejezdilo, sníh se neodhrnoval, bylo to uježděné a pěkně to klouzalo. Hodně jsme zpívali koledy, rádio ani televizi jsme neměli. Rádio tatínek koupil až během války. Pouštěli jsme svíčky ve skořápkách a také jsme házeli botou, jestli půjdeme do ciziny, nebo zůstaneme doma. Jednou hodil můj bratr botu špičkou ven a další rok ho nasadili na práci do Říše. Naštěstí to přežil a vrátil se domů. Když už jsem byla starší, tak jsme na Štědrý večer chodily s kamarádkami do Strašecí do kostela na půlnoční mši a po skončení jsme šly zase pěšky zpátky. Ivana Rezková

9


KULTURA

Z nových knih

Pojďte si s námi hrát do cirkusu

Romány pro ženy Keleová-Vasilková, T. – Ranč u dědečka Bergová, E. – Jak ty mně, tak já tobě Klimecká, V. – Druhý život Marýny G. Steellová, D. – Přátelé navždy Garvis-Gravesová, T. – Na ostrově Probstová, J. – Manželská smlouva Moyesová, J. – Než jsem tě poznala Berlinová, E. – Hrana touhy, Hrana rozkoše

Skutečné příběhy Kjung-suk Šin – Modlitba za matku Valková, T. – Arabská žena Dugardová, J. – Uloupený život Harden, B. – Útěk z tábora 14

Detektivky a thrillery Fielding, J. – Potok stínů Grisham, J. – Podfuk Flynn, G. – Zmizelá, Ostré předměty Jitka Tomšů

Čertovské čtení Pro děti mateřských škol bude letos opět připraveno malé knihovnické peklíčko. Na 3. prosince pozvání přijaly děti ze školky Rákosníček a Zahradní, přijdou se nechat trošku postrašit čerticemi z knihovny, dozví se něco o tradicích Mikuláše a čerta. Hlavně si budeme společně číst pohádky o čertech, hádat hádanky, říkat básničky, možná si i zazpíváme… Jitka Tomšů

Upozornění Městská knihovna upozorňuje své čtenáře i návštěvníky, že ve dnech 23.–31. prosince 2013 bude z důvodů čerpání dovolené uzavřena. Poslední možnost půjčit si knihy máte tedy v pátek 20. prosince 2013. Touto cestou vám všem chceme popřát příjemné prožití vánočním svátků, třeba i s pěknou knihou od nás. Současně nám dovolte poděkovat všem dárcům za věnované knihy, které obohatily náš knihovní fond. Vaše knihovnice 10

Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 v 16 hodin byla v Městském muzeu zahájena výstava Pojďte si s námi hrát do cirkusu. Je to již třetí prodejní výstava Radky Batelkové, tentokrát ve spolupráci se základní a mateřskou školou J. A. Komenského Nové Strašecí. Paní Batelková vlastní krejčovskou dílnu se zaměřením na dětské dekorace, hračky, bytový textil a pracovní oděvy. Výstava je zaměřena na dětské hračky a dětský textil. Potrvá do 8. prosince 2013. Ve výstavním sále jsou k vidění různá zvířátka, dětské polštářky a kapsáře, látkové ozdoby na stromeček, překrásné hadrové panenky a řada dalších věcí. Pokud hledáte vhodný dárek k vánocům nejen pro vaše děti, tato výstava určitě stojí za vaši pozornost.

Během vernisáže vystoupily děti ze základní školy a zazpívaly přítomným návštěvníkům několik písní. Svým talentem všechny nadchla žákyně 3.C Helenka Mikešová, jež zazpívala píseň Zámek v oblacích z muzikálu Bídníci. Svým výkonem dojala lidi k slzám. Poté předvedly starší děti vtipnou scénku z cirkusového prostředí. Paní Batelková vyhlásila pro žáky základní školy soutěž o nejhezší výtvarnou práci na téma Cirkus. Žáci páté C a dále šestých a sedmých tříd vytvořili 18 prostorových prací, z nichž mohou návštěvníci výstavy vybírat ty, které je nejvíce zaujaly. Soutěž bude vyhodnocena po skončení výstavy a o výsledcích vás budeme informovat. -ir-

Městká knihovna představuje nové logo Městská knihovna si dovoluje představit veřejnosti své nové logo. Všichni si uvědomujeme, že logo je jedno z prvních sdělení (mnohdy vůbec první), které o subjektu zákazník či cílová skupina získá. Protože logo bude v budoucnu použito na různých předmětech a materiálech, vždy musí vypadat stejně. Musí být čitelné i v malých velikostech, být čitelné a funkční v barevném i černobílém provedení, jasné i po několikerém kopírování, lze je aplikovat na tiskoviny i reklamní předměty. Logo by mělo být rozpoznatelné a zapamatovatelné, musí být vnímáno jako celek. Správné logo má být jednoduché, vyjadřuje jeden postoj, jednu ideu. S těmito požadavky jsme oslovili novostrašeckou rodačku, vystudovanou grafičku, paní Terezu Horákovou. Její nápad se nám moc líbil, rada města jej schválila, a proto začíná knihovna v Novém Strašecí tuto značku používat. Jitka Tomšů Novostrašecký měsíčník


KULTURA

Abonentka na divadelní představení může být dobrý dárek Vážení přátelé kultury, dovolujeme si vás oslovit v předvánočním čase. Pokud chcete vybrat dárek, ze kterého se vaši blízcí budou radovat pod vánočním stromečkem, mají pro vás Městská kulturní zařízení zajímavý tip – abonentku na divadelní představení od ledna do května 2014. Zážitek spojený s prožitím výjimečného představení je nezapomenutelným prožitkem, jenž se jistě natrvalo

usadí ve vzpomínkách. Tímto vděčným dárkem potěšíte každého krásným uměleckým zážitkem. Abonentku v předprodeji v ceně 550 Kč si můžete zakoupit v informačním centru Havlíčkova 1155 (vedle knihovny) pondělí až pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Iveta Dušková

Město vydává novou knihu Rada města na svém 77. zasedání schválila vydání nové knihy o historických událostech a jiných zajímavostech z historie města, jak jsme vás již informovali v minulém čísle měsíčníku. Kniha je výběrem ze seriálu článků „Okénko do historie“ PhDr. Jana Černého vychází pod názvem „Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú“ s podtitulem Vybrané kapitoly z dějin města Nové Strašecí. Název je citátem z nejstaršího novostrašeckého privilegia z roku 1480. Kniha vychází v nákladu tisíc výtisků a bude k dostání v Městské knihovně a v Informačním centru za 200 Kč. Datum zahájení prodeje bude upřesněn. Jiří Tláskal

V rámci divadelního předplatné bude od ledna do května uvedeno pět inscenací, v kterých sice nehrají seriálové hvězdy, přesto se domnívám, že vás pobaví a přivedou k pozitivnímu myšlení. Tak si je nenechte ujít. V lednu můžete vidět detektivní komedii Božský řízek. Tu doporučujeme nejenom ženám, ale i jejich mužům. Dozvíte se mnohé, co jste o ženách vůbec netušili. Kdo z vás neviděl alespoň jednou Prodanou nevěstu? Ale tu, kterou jsme si na vás přichystali v únoru ocení především milovníci folkloru, který má v Novém Strašecí nejednoho příznivce. A pozor, opera je spíše taneční hrou se zpěvy. Březnové představení bude velmi dobrodružné. Bude, nebo nebude? To je to, oč jde! Ale co jiného byste čekali od Hamleteena v březnu. Duben není jenom aprílové počasí, ale i aprílové představení Mé dceři řekni, že odjíždím..., které s humorem pojednává o vážných věcech. A to není apríl. V květnová inscenaci Terryho Pratchetta Muži ve zbrani najdete mnohé podobenství dnešního světa, takže si můžete společně postesknout. -md-

Výzva Hledáme dobrovolníky pro předčítání dětské literatury.

Vánoce se Čtyřlístkem Rok se s rokem sešel a je tu opět prosinec. Přijďte si společně se zpěváky a tanečníky Čtyřlístku, Českou muzikou, Lístečkem a jeho Kapelkou v sobotní podvečer odpočinout od předvánočního shonu do NKC v Novém Strašecí. Muzikanti, zpěváci a tanečníci si připravili pestrý program, v němž budou zpěvy a tance zcela nové

Divadelní předplatné

i staré známé, např. vánoční pořad Kouzlo čtyř svíček. Lísteček s Kapelkou pro vás mají tři pomyslné dárky v pásmu Dárečky a Čtyřlístek představí zbrusu nové pásmo čtyř lidových písniček. Těšíme se na vás 21. prosince 2013 v prostorách NKC v novém čase – již v 17 hodin! Pavlína Tondrová

V roce 2014 chceme v naší knihovně organizovat setkávání při společném čtení pro více generací. Jednalo by se o jednu středu v měsíci (případně i častěji). Kdo by měl zájem se potkávat a komunikovat s dětskými čtenáři, přihlašte se a přijďte mezi nás. Na všem ostaním už se domluvíme. Na spolupráci se těší vaše knihovnice.

Zima v lese

Lísteček, foto Ondřej Duchoň

Novostrašecký měsíčník

V mansardě muzea T.G.M. Rakovník byla 14. listopadu zahájena výstava Zima v lese. Výstava je zaměřena na péči o zvěř v lese, na historii myslivosti, historii Lánské obory, pohled do dějin lovů, honů a štvanic. Instalace je doplněná o ukázku lesního zákoutí s krmelcem, vycpaninami savců i ptáků a vánočně laděným interiérem hájovny. Výstava potrvá do 26. ledna 2014. Irena Smržová 11


KULTURA

Zápis do tanečních Uganda – lidé a příroda S oblibou sleduji cestopisné filmy z různých koutů naší planety. Také mi není lhostejné, v jakých podpro pokročilé mínkách žijí jiní lidé. To byly mé motivy, proč jít na přednášku paní Věry Karasové o životě v Ugandě, která se konala 21. listopadu od 17 hodin v Novostrašeckém kulturním centru. Městská kulturní zařízení Nové Strašecí pořádají Kurzy společenského tance pro pokročilé. Zápis se koná od 22. listopadu do 31. prosince 2013 v úřední dny v kanceláři MKZ v budově NKC. Cena tanečního kurzu činí 1 600 Kč za pár. Hlásit se lze jen v páru. Kurzy se budou konat od 7. ledna do 18. února 2014 od 19 hodin pod vedením tanečního mistra Martina Tenglera. Iveta Dušková

Akademie volného času Zvu vás na přednášku „Největší katastrofy na přehradách a jejich příčiny". Přednáší RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., od 17 hodin v NKC Nové Strašecí. Soňa Kudrová

VÍM PROČ – prokoukni fyziku Je soutěž pro kluky a holky, kteří se nechtějí nudit a rádi si hrají. Třeba i s tátou a s mámou. Také si rádi hrajete se svými dětmi? Zkuste www.vimproc.cz a pomozte svému dítěti vyhrát tablet. Videa posílejte do 31. 1. 2014 Podívejte se a hlasujte pro videa Luďka Nechyby. Daniela Kalistová

Voňavý advent v lánské sokolovně a soutěž o Zlatý šafrán Obec Lány Vás zve 7. prosince od 9–17 hodin na adventní dílny a prodejní jarmark tradičních řemeslných výrobků. Zároveň můžete odborné porotě přinést ochutnat své cukrářské vánoční výrobky a zúčastnit se klání o cenu Zlatý šafrán. -ir-

Soutěž

o nejkrásnější a nejchutnější vánočku

Zveme vás na 16. ročník oblíbené předvánoční soutěže spojené s příjemným adventním posezením u teplého nápoje a voňavého pečiva při poslechu koled a vánočních písní. V letošním roce se soutěž koná v úterý 3. prosince od 17 hodin v přednáškové síni Dr. Spalové v budově Muzea T. G. M. Rakovník. Pokud budete mít čas i chuť, přineste soutěžní vánočku a podělte se s ostatními o svůj oblíbený recept. Lenka Šmídová 12

V sálu se sešlo asi třicet lidí. Společně jsme vyslechli poutavé vyprávění o cestě po Ugandě a zhlédli jsme krátké video a řadu autentických fotografií. Také jsme měli možnost zakoupit výrobky ugandských domorodců, které přítomné velice zaujaly – ručně vyráběné misky z trávy, korálky z papíru, sošky goril, trička a další věci. Ochutnali jsme výbornou ugandskou kávu, čaj, oříšky a zákusky. Výtěžek z prodeje dovezených výrobků podpoří tamní obyvatele. Ne náhodou nazval Winston Churchill Ugandu „perlou Afriky". Rozkládá se v oblasti, kde se setkává východoafrická savana s džunglí západní Afriky. To nejkrásnější z celé Ugandy jsou bezpochyby samotní lidé a příroda. Můžete narazit na místa, odkud máte úžasný výhled na savany a potulující se slony, jezera, kde slyšíte řev hrochů, deštné pralesy, kde můžete vidět pár posledních gorilích rodin na světě. Výprava za pozorováním goril je největším lákadlem pro turisty. Můžete se kochat výhledem na obrovité Viktoriino jezero, anebo jet tam, kde pramení samotný Nil. Uganda bývala britskou kolonií, samostatný stát byl vyhlášen v roce 1962. Průměrný věk obyvatelstva je pouhých patnáct let a průměrná délka života 52 let. Největším problémem ve zdravotnictví je zde AIDS a břišní tyfus.

nizace stará, jsou z oblasti Bwindi v jihozápadní části země a z oblasti Soroti na severovýchodě. Nedávno se paní Karasová s dalšími lidmi rozhodla navštívit své adoptované dcery. V Ugandě strávili tři týdny, během nichž poznávali krásy zdejší fauny a flóry a setkali se osobně s Barbrou a Ketulou a ostatními dětmi a jejich rodinami. Místní děti jsou často sirotky nebo žijí pouze s matkou a uživit se pro ně není snadné. Proto s nadšením vítají pomoc dobrovolníků a velmi si jí váží. Těžko si dokážeme představit, že mají radost z obnošeného oblečení, školních potřeb nebo pro nás běžné fotografie. Je dobře, že i v dnešní uspěchané době žijí lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale najdou si čas, chuť a peníze udělat něco pro druhé. Málokdo z nás se do Afriky podívá, proto děkujeme za zajímavé vyprávění. Ivana Rezková foto Ivana Rezková

Před pěti lety paní Karasová začala podporovat v rámci projektu Adopce na dálku dvě ugandské dívky. Z řady organizací, které se zabývají problémy znevýhodněných dětí, si vybrala neziskovou organizaci Bwindi Orphans, o. s., která je zaměřena na pomoc dětem v Ugandě. Děti, o které se orgaNovostrašecký měsíčník


DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Literárně-historická exkurze Studenti čtvrtého ročníku Gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí v říjnu absolvovali svoji poslední literárně-historickou exkurzi ve svém studiu. Navštívili Památník Karla Čapka ve Staré Huti a muzeum v Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami. Nabízíme vám pohled jednoho z nich... Úterý 22. října 2013. Krátce po osmé hodině ranní. Skáčeme do autobusu a vyrážíme nejprve směr Stará Huť u Dobříše a po prohlídce Památníku Karla Čapka následuje cesta směr Příbram, kde budeme v příštích pár hodinách svědky toho, v jakých podmínkách žili a pracovali nejen váleční zajatci, ale i političtí odpůrci komunismu. Tábor nucených prací Vojna. Nezní to sice moc optimisticky, ale jsem si jist, že po následující prohlídce si uděláme barvitý obrázek o krutosti minulého režimu. Sluníčkem zalité ráno svědčí o nádherném podzimním, všemi barvami hrajícím dni. Nálada se zdá být nadmíru dobrá, což dává silný hlahol a smích v autobuse značně najevo. Blíží se desátá hodina a bujarý dav míří po cestě lemované do žluta a červena zbarvenými stromy, které podzim pomalu ale jistě ukládá ke spánku. Na druhé straně na nás mezi všemi těmi barvami vykukuje třpytící se hladina Strže. Krásná empírová stavba, kterou Karel Čapek a jeho manželka, česká herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, dostali k doživotnímu užívání svatebním darem od Václava Palivce, se jeví jako klenot schovaný pod hrází v nádherné zahradě. Kouzlo a atmosféra absolutního klidu a pohody na mě sálá jako teplo ze zapáleného krbu a ani trochu se nedivím Mistrovi, že zde jeho rukou vznikla taková díla jako například Válka s mloky, Bílá nemoc, Matka a mnoho dalších. Přes prosklenou verandu míříme do útrob tohoto pokladu a za doprovodu poutavého vyprávění váhám, kterou část si prohlédnout jako první. Jen škoda, že většině to nepřijde tak zajímavé a dávají to patřičně najevo. Není to zrovna dobrá vizitka, obzvláště na takovémto místě. Všichni ostatní jsou již dávno v patře domu, ale já s pár jedinci zůstáváme stále v přízemí a zaujatě hltáme informace tak, aby nám nic neuniklo. Alespoň na to máme více klidu a nikdo nás neruší. Ta atmosféra je skutečně ohromující. Právě zde žil. Zde tvořil svá největší díla. Právě v těchto místech. Nikdy jsem si nemyslel, že mě něco takového takto ohromí, ale je to neskutečný pocit. Do patra přicházíme právě včas, abychom slyšeli vyprávění o noetické trilogii Hordubal, Povětroň a Obyčejný život, přičemž na nás z vitrín hledí první vydání právě těchhle próz. Mám takový pocit, že mě ty knihy sledují. Dejte mi pár dní zde a určitě bych je přečetl. Všechny. Čas letí jako voda a kručení v břiše hlásá čas oběda. Doufám, že nám půl hodiny na oběd bude stačit! Popravdě v nás zmizel za pár minut, ale za tu srandu při lekci užití čínských hůlek v praxi to zaručeně stálo! „Vyrážíme, bando! Příští zastávka Památník Vojna.“ Pět kilometrů jihovýchodně od Příbrami. Autobus staví před bránou, z níž na nás civí nápis PRACÍ

Novostrašecký měsíčník

KE SVOBODĚ a zuby cenící ostnatý drát hlídá tábor jako hladový pes. Depresivní. Zhlédnutí půlhodinového filmu v projekční hale nás všechny nenápadně utvrdilo v přesvědčení, že v pátečních volbách rozhodně komunisty volit nebudeme. Následovný výstup do věže, z které jsme měli celý nápravně pracovní tábor Vojna jako na dlani, některé jedince překvapivě zadýchal. Sakra, vždyť to bylo jen pár schodů. Je vidět, že pán vyprávějící o vězeňském areálu je do tohoto tématu opravdu zapálen. Vypráví velice uvolněně a nevypadá to, že by se odříkávaný text pouze tupě našprtal. Ba naopak. Po většině zdejších ubytovacích zařízení zbyly už jen holé základy. Vojna v sobě slučuje hned dvě ne zrovna slavná období našich dějin, a proto zde proti sobě stáli minulému režimu nepohodlní hrdinové protifašistického odboje, nespravedlivě odsouzení političtí vězni spolu s kolaboranty a vrahy, které ve spoustě případů vedení tábora záměrně dosazovalo na místa kápů mezi potrestanými. Je tudíž jasné, že si tito zrádci na spoluvězních často chladili žáhu z prohrané války. Zrovna probíhá televizní natáčení, proto areál procházíme v rychlosti. V expozicích vidíme původní vzhled tábora. Kulturní zařízení s hudebními nástroji a knihovnou napěchovanou Stalinem, Leninem a Marxem nevábně vyhlížejí z rudé opony. A to vše podtrženo portrétem diktátora Stalina a tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. O nemocnici ani nemluvím. Zde totiž platilo jediné pravidlo. „Pokud jsi sám schopen dojít na ošetřovnu, nepotřebuješ ošetřit.“ A proto není divu, že většina vězňů umírala před převozem do normální nemocnice, při převozu, nebo těsně po něm. Jednoduchá ubytovací zařízení, které na malém prostoru pojala obrovský počet vězňů, jdou ruku v ruce s tím, že zde k prvnímu červenci 1956 bylo dokonce 1 517 potrestaných. Každého zajisté zamrazí při návštěvě takzvané korekce. Jednalo se o holou místnost z betonu, která byla pod úrovní země, bez topení a v některých případech i bez čehokoli, co mohlo sloužit jako místo na spaní. Vcházím dovnitř, ani se nenarovnám a tak s mrazivým pocitem čtu nápisy na stěnách, které zde zbyly po trestancích. Při tom všem se člověku tak nějak sevře hrdlo. Raději si ani nechci představit, jak to zde vypadalo, když dozorcům přeskočilo a nacpali sem třicet pět lidí! Ještě, že už to byl poslední bod programu a my se mlčky ubíráme do autobusu. Je mi z toho všeho nějak ouzko. Nejsem jediný. Začalo to barevně a končí to tou nejrudější černotou, která nás v minulých padesáti letech postihla. „Prosím, nikdy neopakovat!“ Roman Stieber

O včelách a lidech aneb Včelí svět a včelí produkty z pohledu včel a lidí. Během podzimních prázdnin jsem se rozhodl jít s kamarádem Honzou na přednášku o včelách pořádanou v rámci projektu Science Café, jehož podstatou je pořádat populárně-vědecké přednášky pro širokou veřejnost v příjemném a útulném prostředí kavárny. Tato konkrétní přenáška se konala v Bambuča kafé. Přednášejícím byl Ing. Dalibor Titěra, CSc., z Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., který nás dokonale provedl světem včel. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o chování včel, jejich dorozumívání a o skutečné prospěšnosti včel pro člověka, která nekončí jen získáváním medu, ale i jiných produktů, jako jsou například vosk a propolis, a mnoho jiných pozoruhodných poznatků. Na závěr přednášky mohli posluchači vznést své dotazy, jež byly dopodrobna zodpovězeny. Nejzajímavější dotaz byl pak odměněn ročním předplatným časopisu National Geographic v elektronické podobě. Celá přednáška včetně času pro otázky trvala asi hodinu a půl, a myslím, že každý odešel s příjemnou náladou a s nově nabytými vědomostmi. Vojtěch Procházka

Logická olympiáda Soutěž pro žáky a studenty, kteří se nebojí používat vlastní hlavu. V průběhu října se někteří žáci naší školy zúčastnili nominačního kola soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA, kterou pořádá Mensa České republiky. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Přihlásilo se celkem 92 žáků naší školy, bohužel ne všichni si půlhodinový test vyplnili. Nicméně dva chlapci postoupili mezi šedesátku nejlepších v kraji. Krajské kolo se konalo v Gymnáziu a základní škole Open Gate v Babicích. A jak jsme dopadli? Jan Kotyk se umístil na 11. místě (do národního kola postupovalo 7 nejlepších) a Jiří Nedvěd na pěkném 31. místě. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci. Chcete přihlásit i vaše dítě do této soutěže? Více na www.logickaolympiada.cz Daniela Kalistová

13


DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Vyřezávání dýní Poslední říjnové odpoledne využila desítka rodičů se svými dětmi k výrobě podzimních dekorací v Rudské školce. Maminky napekly jablečné dobroty, paní učitelky připravily čaj z čerstvého ovoce, rozmanité suché květiny, šišky, dýně a jiné přírodní materiály. V příjemné afmosféře si děti vyrobily roztomilá zvířátka, různé věnečky a květinové vazby. Všichni byli velmi kreativní a během chvíle vyřezali z dýní strašidelné obličeje, které později venku rozzářily svíčky. Ačkoliv je Halloween anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října před svátkem všech svatých především v anglicky mluvících zemích a u nás nemá tradici, vyřezávané dýně svítící u domů si získávají stále více příznivců. Nakonec se všichni shodli, že už se těší na další příležitost ke společnému vyrábění. -ir-

Jana Petráková: Psi vás učí odpovědnosti, kočky respektu a toleranci V seriálu věnovaném absolventům novostrašeckého gymnázia představujeme tentokrát PhDr. Janu Petrákovou. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik. Jako terapeutka se šestnáct let věnuje léčbě závislostí a jako vedoucí Intervenčního centra Kladno pomáhá obětem domácího násilí. Vztah ke gymnáziu má veskrze pozitivní, podobně jako její bratr a dvě dcery, kteří ve zdejších škamnách rovněž sedávali.

Dům dětí a mládeže v prosinci 27. 12. Divadlo S+H Praha – Štědrý den u Spejblů – odjezd od ZŠ ve 12.15 hodin, návrat kolem 16.30 hodin. Cena 320 Kč. Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové, tel. 731 610 569.

Okresní kola soutěží 5. 12. 2013 Mikulášské nadílky pro MŠ a odpoledne od 13.30 hodin pro ŠD 6. 12. Florbal – finále dívek od 8 hodin v hale BIOS 11. 12. Vánoční kapr – od 8 hodin v Klubu DDM Rakovník 27. 12. připravuje DDM Rakovník jednodenní lyžařský zájezd na Boží Dar, odjezd od Sokolovny Rakovník v 7.30 hodin, návrat kolem 18 hodiny. Zájemci se mohou hlásit v DDM Rakovník, tel. 313 517 298 nebo 731 610 567 do 20. prosince 2013.

Připravujeme na pololetní prázdniny 31. ledna 2014 – Aquapark Kladno – odjezd v 9 hodin, návrat kolem 13 hodiny, cena 150 Kč. Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové, tel. 731 610 569.

Dny otevřených dveří

v SOU Nové Strašecí

čtvrtek 12. prosince 2013 středa 22. ledna 2014 vždy od 8–15 hodin nebo po domluvě kdykoliv (tel.: 313 285 811), pro další informace navštivte www.souzns.cz -iv14

Jana Petráková. Foto: domácí archiv JP

Jak se stalo, že jste před kladenským gymnáziem, kam jste byli přijati a kam byste bývali nemuseli dojíždět, dali přednost Strašecí? Vlastně za to může bratr. Vždycky jsme byli apolitická rodina, což se v sedmdesátých letech moc nenosilo, a tak bratr dostal doporučení, ať to zkusí ve Strašecí, že tamní škola politiku moc neprožívá a že se tam neškatulkuje. Od první chvíle se mu tam líbilo a já jsem pak neváhala, kterou střední školu si vybrat. Nelituju. Nikdy jsme pro učitele nebyli jen příjmení, měli k nám vztah. Ten se prohluboval třeba na chmelu, kde jsme poznali kantory v montérkách a jako lidi, nebo při posledním zvonění. Na to jsme byli obzvlášť pyšní, protože Strašecí bylo jedním z mála gymplů, kde se v té době poslední zvonění dělalo. I vaše dcery daly přednost Strašecí. Vedla jste je k tomu? Kdepak, vybraly si samy. U starší o tom vlastně rozhodlo moje a bratrovo nadšení, naše historky a vzpomínky na studentská léta, která jsme pravidelně dávali k lepšímu. Nejúžasnější roky jsem prožila ve Strašecí na gymplu. Mladší dcera se sice ze začátku chtěla vůči té starší nějak vymezit, ale i ona nakonec – tentokrát pod vlivem vyprávění své sestry – dala přednost Strašecí. Ani ona ne-

litovala – teprve ve Strašecí u ní skončil odpor vůči školství a následovalo raketové zlepšení prospěchu. Po celou dobu studia ve Strašecí měla mnohem lepší vysvědčení než na základní škole a maturovala se samými jedničkami. Po gymnáziu jste se rozhodla studovat psychologii. Co vás k tomu vedlo? Odmalička jsem chtěla být učitelkou, pracovat s dětmi. Když se mi pak rozšířily obzory, začala jsem zjišťovat, že existují lidé na okraji společnosti. Kde se tam vzali? Dětský sen se mi posunul do roviny práce s dospělými. Rodiče mně i bratrovi nechali při výběru vysoké školy volnou ruku. Pomáhat lidem trpícím závislostí jsem se rozhodla díky osobnosti docenta Jaroslava Skály, nestora léčby závislostí. Ale i sen o učitelství se mi splnil – dodnes občas učím. Většinou dospělé na dálkovém studiu. Jak jste si představovala své budoucí povolání jako studentka? Jak moc se lišila vaše představa od reality? Představovala jsem si, že budu zachraňovat lidi a že všechny spasím, že se všichni mohou změnit. Čím jsem starší, tím víc vidím, že zachránit je možné jen toho, kdo se chce dát zachránit. Snížila jsem Novostrašecký měsíčník


DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA postupně nároky na sebe samotnou a vím, že každého nezachráním. Určitě nejsem Matka Tereza. Člověk léčící choroby duše si musí udržovat odstup. Jak se vám to daří? Pomáhá k tomu jednak kvalifikace, jednak psychoterapeutický výcvik. Člověk se musí nejdřív naučit řemeslo. Navíc pracujeme pod supervizí, která nám pomáhá vypořádat se s tím, co nás vysává. Mně navíc podporuje fungující osobní život, spokojené rodinné zázemí. Je pravda, že práci si nosím v hlavě domů, ale protože v osobním životě neprožívám situace, se kterými lidem pomáhám, umožňuje mi to udržet si odstup a prožívat cizí trápení jen jako odborník. Básník Miroslav Holub, který čerpá inspiraci ze své lékařské profese, jednou poznamenal, že práce na patologii mu dodala zdravějšího pohledu na svět. Je možné tento výrok aplikovat i na oblast psychologie a psychoterapie? Platí to. Tahle práce vás naučí poznání a sebepoznání. Nedovádí mě k cynismu, ale k respektu, že svět je takový, jaký je. Že člověk je takový, jaký je, a musí v tom světě žít. Musí se naučit přijmout svět a svůj život jako fakt. Jaké je vaše motto? Žít a nechat žít. Dělám to, co chci. Řídím se tím profesně i v osobním životě. Jak relaxujete? Neměla jsem nikdy potřebu výjimečných koníčků jako třeba skákat s padákem. Jsem šťastná se svými přízemními zájmy. Věnuju se běžným činnostem, lyžuju, máme dva vlkodavy a tři kočky. Psi vás učí odpovědnosti, kočky vám připomínají, že je nutné respektovat svobodu druhého. Kromě toho je moje práce zároveň i koníček. Chodím do práce ráda. Moje práce je radostná, i když pracuju v takovém oboru. Měla jsem vždycky štěstí na skvělé spolupracovníky, úžasný tým lidí. Jsme banda individualit, víme to o sobě, a proto nám to funguje. Pociťujete vy, vaše rodina nebo nejbližší okolí nějaký projev profesionální deformace? Zpočátku má člověk silnou tendenci být terapeutem i doma. Toho se nedá nikdy úplně zbavit. Manžel se na mě ale vždycky podívá a procedí tři kouzelná slova, která mě vrátí z role terapeuta zpátky do reality. Ale profesionální deformaci mám. Spočívá v tom, že jsem ochotná jednu věc různými slovy velmi dlouho vysvětlovat. Nejsem líná mluvit. Také nechodím kolem horké kaše a jasně dávám najevo, co se mi líbí a co ne, což je pro rodinu někdy na hranici snesitelnosti. Ale moje profese má i nesporné výhody. Děti nám de facto vyrostly v komunitě a drogy je nezajímají. V současnosti se hodně nadává na „dobu, která je zlá“. Domníváte se, že ten sílící pocit nespokojenosti je dán dobou, nebo lidmi? Novostrašecký měsíčník

Je to obojím. Doba je zlá a odráží se to v lidech. Vidím to denně ve své práci. Terapeuti (podobně jako učitelé, hasiči, lékaři a další profese) nejsou stroje. Nový počítač získáte snadno, ale je obrovský problém sehnat pracovníka. Řada lidí dělá svou práci s obrovským nasazením, ale vytrácí se lidská podpora. Jestliže máme lidem zkvalitňovat život, musí existovat finanční jistoty. Patřím ke generaci, která přivedla na svět děti začátkem devadesátých let, v době, kdy se zhroutil svět, jak jsme ho znali, jak jsme mu rozuměli. Naše děti vyrůstaly v naprosto jiných podmínkách, které často ne úplně chápeme. A tyhle děti (i jejich rodiče) k nám teď přicházejí jako klienti. Rodina nefunguje, chybí jistoty. Mám dojem, že ještě tak dvě generace potrvá, než se to začne zlepšovat. Existuje velké množství závislostí. Jaký typ závislosti je podle vás podceňovaný, ale tím nebezpečnější? Všichni se bojíme drog, ale málokdo vidí, že jsme národ alkoholiků. Náš přístup k alkoholu je příliš benevolentní, nevnímáme ho jako nebezpečí. Základ je položen v mnoha rodinách. Kuriózní příklad: zatímco my jsme si v tanečních tajně dali jednoho panáka, mnoho rodičů dnes kupuje svým dětem tvrdý alkohol, aby se v tanečních o přestávce měli čeho napít... Na závěr by to chtělo nějakou perličku. Zaryla se vám z dob studia na gymnáziu do paměti nějaká událost více než jiné? Když jsem byla na své mateřské dovolené, potkala jsem profesora Bohouška Chocholu. Dali jsme se do řeči a já jsem strašně moc chtěla slyšet, že my jsme byli úžasní a kam že se ti dnešní studenti na nás hrabou. Hovor jsem pořád stáčela tím směrem. Bohoušek se na mě chvíli díval a pak řekl: „Víš, oni vypadají jinak než vy, ale jinak jsou úplně stejní.“ Chtěla jsem se proti tomu tenkrát ohradit, ale dnes vím, že je to tak. A tuhle velkou pravdu mám ve své profesi denně na mysli jako prodlouženou profesorskou ruku. Jana Kindlová

Novinky ze skautského střediska S měsícem listopadem přišla pro novostrašecké skauty doba sněmování. Alespoň to by si mohl říci nezaujatý pozorovatel. A nebyl by daleko od pravdy. Podle platných směrnic svolalo i naše junácké středisko Mušketýři svůj vrcholný orgán, sněm, který se sešel v neděli 3. listopadu v zasedací místnosti města Nového Strašecí v budově pojišťovny. Hlavním bodem programu byla volba nového vedení. Střediskovým vůdcem se stal Jiří Verner, jeho zástupcem bude Roman Coufal. Dále byla obsazena místa volených členů střediskové rady a revizní komise. Na závěr byli z našich řad vybráni delegáti pro okresní sněm Junáka. Okresní sněm proběhl následně 12. listopadu v Berouně. Zástupci jednotlivých středisek zde potvrdili staronové vedení. Volenými členy okresní rady se stali za Mušketýry Barbora Pánková a Jan Bechyně, v revizní komisi zasedne Jan Blecha. Novostrašečtí skauti budou mít své zastoupení i na XIV. valném sněmu Junáka, který se uskuteční poslední březnový víkend následujícího roku. Nejen sněmováním je člověk živ. Nečinné nezůstávají ani naše oddíly. Smečka vlčat (chlapci 7–11 let) a Roj světlušek (děvčata 7–11 let) podnikly v úterý 22. října společný výlet do Prahy na výstavu „Vikýře Play“. Základem interaktivního projektu, který mladí skauti navštívili v Malostranské besedě, byla inspirace dílem J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Jednotlivé exponáty, z nichž velká část byla umístěna v atraktivních podkrovních prostorách, nabídly dětem možnost plně rozvinout svou fantazii a tvořivost. Prostřednictvím zvukových, optických a kinetických nástrojů a skrz své smysly mohly v duchu školy hrou lépe poznávat své okolí a sebe sama. To vše umocněno netradičními výhledy na chrám sv. Mikuláše a Pražský hrad. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když na závěr potvrdím, že podobné výstavy jsou zábavné a mají svůj přínos nejen pro ty nejmladší, ale i pro nás dospělé. Jiří Verner

Soutěž dovednosti V pátek 8. listopadu 2013 se sjeli zástupci devíti učilišť Středočeského kraje do Lysé nad Labem. Probíhalo zde další kolo soutěže dovednosti žáků učilišť z oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Soutěž byla doprovodnou akcí výstavy osobních a soutěžních automobilů „Kola 2013“. Žáci soutěžili v několika disciplínách. Významná byla poznávací část, kdy soutěžící určovali názvy různých technických pomůcek a součástí. Následovaly odborné práce, např. montáž brzd, montáž spouštěče, seřízení světel, zapojení elektrozásuvky, vyhledání závady připojením diagnostických přístrojů na řídicí jednotku. Porota hodnotila čas a kvalitu splnění úkolu. Ze zástupců SOU Nové Strašecí se nejlépe umístil Patrik Kopřiva ze třídy 3.B, který skončil na 10. místě z celkového počtu 18 soutěžících. Děkujeme za reprezentaci školy. Ivana Veselá

15


Z HISTORIE

Novostrašecké inkunábule

Iniciála k Evangeliu sv. Jana

Inkunábulemi se nemůže honosit jen tak někdo. Jde totiž o prvotisky, tedy o nejstarší tisky vydané před rokem 1500, na sklonku samého středověku a nedlouho poté, co byl Johannem Gutenbergem zdokonalen knihtisk, tedy krátce před rokem 1450. Prvotisky mají specifické litery, připomínající ještě rukopisy, a vyznačují se dalšími zvláštnostmi. Do Čech dorazil knihtisk někdy v šedesátých či sedmdesátých letech 15. století, za místo první tiskárny u nás je považována Plzeň, odkud vyšel i nejstarší potvrzený tisk českého původu – Statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476. Dotýkáme se tu známého sporu, zda nejstarším českým prvotiskem není Trojánská kronika patrně z roku 1468, avšak tyto otázky ponecháme odborníkům. V našem regionu je samozřejmě nejvíce prvotisků uloženo v zámecké knihovně na Křivoklátě, která vznikala od roku 1751 v pražském Fürstenberském paláci a na Křivoklát byla převezena teprve v roce 1881. Kromě jiného obsahuje 185 inkunábulí, většinou italského nebo německého původu (na území severní Itálie a Německa bylo také nevíce prvotisků vydáno). České se tu nacházejí ojediněle. Podíváme-li se na bohatou knihovnu Státního okresního archivu v Rakovníku, která vznikala organicky od 19. století, žádnou inkunábuli zde nenajdeme. Nejstarším tiskem tu je Bible benátská z roku 1506 – první česká bible vytištěná v cizině, v slavném a znamenitém městě Benátkách, v zemi vlaské. O to více překvapuje přítomnost dvou inkunábulí v novostrašeckém muzeu. Jde hned o dvě Pražské bible z roku 1488, které se řadí vůbec k nejstarším českým tiskům. Redakce této knihy vznikala v osmdesátých letech 15. století za vlády Vladislava Jagellonského. Po příchodu knihtisku do českých zemí bylo samozřejmě vydání bible na pořadu dne. Nejdříve vyšel po roce 1476 Nový zákon, dochovaný dodnes pouze ve dvou exem16

plářích. Jeho čeština byla však na svou dobu archaická, a tak na sebe nová redakce celého Písma svatého nenechala dlouho čekat. Celkově se jednalo o čtvrtou redakci staročeského překladu. Znovu pak byl vydán Nový zákon a roku 1487 v Praze první český tištěný žaltář, následovaný po roce celou biblí. A roku dalšího, 1489, vyšla bible v nové úpravě a s dřevořezy v Kutné Hoře. Pražská bible z roku 1488 je tedy vůbec první českou (i slovanskou) tištěnou biblí, a navíc čtvrtou tištěnou biblí v národním jazyce (po němčině, italštině a katalánštině). Vyšla z pražské tiskárny snad kramáře Severýna a tiskaře Jana Kampa, z níž známe knihy vydané v letech 1488–1515 a která do roku 1500 vytiskla třináct titulů. Knihu sponzorovali čtyři pražští měšťané. Pražská bible byla vytištěna na 610 listech (o 46–48 řádcích ve dvou sloupcích textu na straně) gotickým knižním písmem zvaným česká bastarda. Pravopis uvedené redakce je diakriticko-spřežkový. Exemplářů této knihy se dochovalo větší množství, na svou dobu vyšla bible v nezvykle vysokém nákladu, a plnila tak hlavní úlohu tisku: dostat se v národním, srozumitelném jazyce k co nejširšímu okruhu čtenářů. Najdeme ji například ve zmíněné zámecké knihovně na Křivoklátě, tři vlastní Národní knihovna a jednu Městská knihovna v Praze, kde představuje nejstarší a nejcennější tisk. Ten byl nedávno s nemalou publicitou zrestaurován a prezentován na veřejnosti. Problém však zůstává s určením původu jednotlivých exemplářů v knihovnách. Samotná pražská Městská knihovna získala uvedený prvotisk darem v roce 1936 a starší údaje jdou vypátrat velmi obtížně. A jak se dostaly rovnou dva výtisky této vzácné inkunábule do Muzea v Novém Strašecí? Na tuto jednoduchou otázku odpovědět umíme, ovšem příliš daleko do minulosti se nedostaneme. Naše muzeum vzniklo v roce 1894 jako dobro-

volný spolek, jehož hlavním cílem bylo založení a správa muzea. Muzeum tvořilo se spolkem jeden celek a mělo své spolkové členy. Z června 1895 máme první členské seznamy, muzeum mělo tehdy 31 členů přispívajících a 9 zakládajících. Mezi zakládajícími se objevuje tehdejší novostrašecký farář Václav Rott, protože daroval biblí z r. 1488 v ceně přes 40 zlatých. Nižší cena může překvapit, pracovníci nově vzniklého muzejního spolku si patrně s darem nevěděli příliš rady. Jméno V. Rotta bylo ale připsáno na dokument později, jak o tom svědčí i zápis z výborové schůze z 11. ledna 1896. Ten uvádí, že mezi zakládající členy je přijat farář V. Rott, jenž daroval muzeu biblí z r. 1488 v ceně asi 100 zlatých [!]. Muzeum tak získalo bible někdy v závěru roku 1895. Zřejmě se jednalo již o dva výtisky. Při pátrání v dějinách místního muzea se totiž dostaneme ještě o rok dále. Dne 29. září 1894 vyšel v Národních listech článek o národopisné výstavce v Novém Strašecí, pořádané v srpnu toho roku. Jeho autor Jan Soukup podrobně popsal celou výstavu a uvedl zde, že šestá síň měla ve svém středu tisk, počínaje dvěma exempláři biblí z roku 1488. V té době se již ve Strašecí nacházely tedy bible obě a obě nejspíše rok nato farář Rott věnoval do muzea. Předpokládáme, že bible byly v Rottově osobním vlastnictví a že je muzeu daroval z vlastní iniciativy, neboť si uvědomoval jejich starobylost a cenu. Kde však k nim přišel, nevíme. Novostrašecké farnosti nejspíše nepatřily, neboť dochované inventáře kostela a fary, známé od 18. století a zaznamenávající mimo jiné náboženské knihy, Pražskou bibli z roku 1488 neuvádějí. Farář Rott nastoupil na novostrašeckou faru 26. září 1885. Narodil se v Kožlanech 23. srpna 1843 a před příchodem do našeho města působil jako farář v Krušovicích a ve Hředlích. Prvního listopadu 1905 odešel do penze. Za zásluhy a pro všeobecnou oblíbenost byl jmenován osobním děkanem, vikářem a čestným občanem města Nového Strašecí. Zemřel 21. dubna 1910 a v našem městě je i pohřben. Z těchto životopisných údajů se však nic nedozvíme o tom, kde Václav Rott sebral oba prvotisky. Musíme se spokojit s předpokladem, že je dostal darem od věřících nebo kolegů za své dobré skutky. Velmi oblíbeným tématem při studiu starých tisků je průzkum rukopisných marginálií a dalších poznámek, které do knih vkládali jejich uživatelé po celá staletí. Mohou něco napovědět o tom, kdo s knihami pracoval a jakou měly minulost. Obsahují je i naše dvě bible. Oba konvoluty jsou ve velmi dobrém fyzickém stavu. Svázány byly již nedlouho po vytištění, snad někdy na přelomu 15. a 16. století (to by ale prokázal podrobný technický průzkum). První bible má prkénkové desky potažené tmavou kůží s vytlačenými raně renesančními medailónky a značkami, bohužel bez bližšího vročení. V rozích se nacházejí ozdobná kování a spatřit můžeme pozůstatky po dvou přezkách, které uzavřený svazek držely pohromadě. Vazba je vázaná na pět vazů. Druhá bible je lépe Novostrašecký měsíčník


Z HISTORIE zachovaná, byla jistě i méně používaná. Prkénkové desky jsou potažené světlou, původně bílou kůží, opět s medailónky, ovšem odlišnými od bible první. Kování nebylo na desky umístěno a obě přezky taktéž chybí, ač zde původně byly. Vazba je vázaná na čtyři vazy. Kniha končí rejstříkem (7 listů), který u první bible chybí. Obě bible mají typické znaky prvotisku, ale těmi se tu nemůžeme podrobněji zabývat. Na první pohled zaujmou ručně domalovávané barevné iniciály, počáteční zvýrazněná písmena kapitol a některých odstavců, které jsou v každé knize odlišné. Zejména ve „světlé“ bibli jsou více technické a typizované, s převládající modrou a červenou barvou. Při prohlídce jiných exemplářů Pražské bible, přístupných na internetu, zjistíme, že obdobné iniciály jsou umístěny i v dalších svazcích. Vytvářela je stejná dílna pro více výtisků. Zmíněné marginální poznámky nemůžeme rozhodně u „tmavé“ bible přeceňovat. Na první pohled zaujme ručně nadepsaný titulní list, snad někdy ze 17. století. Nejstarší poznámky jsou náboženského významu drobným úhledným písmem z první poloviny 16. století, když bible byla zcela nová. Pokrývají celý svazek a vyjadřují se k jednot-

držení, snad jakéhosi Jana Proška, který si knihu opakovaně podepsal. Ale proč by to nebylo jinak, starobylou knihu mohli „ocejchovat“ blíže neznámí nezbedové. Kde se bible nacházela, než ji do Strašecí přinesl farář Rott, z marginálií nezjistíme. „Světlá“ bible je po této stránce zajímavější. Jistě nebyla tolik používaná, listy jsou zachovalejší a nemají mnoho náboženských marginálií jako bible předchozí. Najdeme je spíše v závěru knihy a zařadit je můžeme do 18. a 19. století. Úvodní latinský zápis informuje o tom, že bible byla zkontrolována roku 1726 vikářem Františkem Ferdinandem Fialou. Dva listy na počátku knihy jsou pak poničené a jejich okraje vyspravené jiným papírem, ručně malovaným ornamenty. Obsahuje i části písma ze 17. století, opět náboženského významu. Obdobné vyspravení dalších listů, nikoli však v takové míře, se v knize objevuje vícekrát. Kvůli chybě knihařů je jedna dvojstrana s většími rozměry. Objevíme tu latinskou poznámku o Juditině písni, především však světské latinské zápisy o narození sestry zapisovatele Anny Veroniky dne 7. května 1675 a jeho bratra Jindřicha Jiřího dne 6. května 1672. Marginálie jsou určitě z roku 1675 a jejich autor je neznámý.

Zápis o knězi Adamu Hlavovi

livým pasážím nebo shrnují jejich obsah. Uživatel, snad farář, si je pořizoval jako pomocné marginálie pro lepší orientaci v rozsáhlém textu. Podobné poznámky, ne tak úhledné a systematické, jsou někdy z přelomu století 16. a 17. Náboženská je i úvodní rukopisná pasáž nejspíše ze 17. století, na předním přídeští. Světské poznámky jsou pro nás zajímavější, ale moc jich není. Nejvýznamnější je určitě pamětní zápis hlásící se k roku 1638. Informuje, jak je u podobných záznamů obvyklé, o špatných a zlých časech, typických pro třicetiletou válku: Když se psalo léta Páně 1638, jaký jest byl zas rok zarmoucený, vši […] plný a pláč, naříkání […]. Krátký zápis zpravuje o špatné úrodě a lidské bídě. Je možné, že kniha se tehdy nacházela v soukromých rukách a uživatel měl potřebu do tehdy již 150 let starého tisku zaznamenat něco pamětihodného. Zcela světsky a trochu „humpolácky“ pak vyznívají poznámky z 19. století: Jan Prošek, roku 1834, 33 numero. Jinde je stejným písmem: Jirkovský Josef. A zase jinde opět: Je to psáno 1834. roku. Tyto zápisy se vyskytují vícekrát v dolní části listů. Možná taktéž dokládají, že bible již byla v soukromém Novostrašecký měsíčník

Bible pražská končí rejstříkem, který u „tmavého“ novostrašeckého svazku chybí. Před ním se nachází tzv. explicit – závěrečná slova neboli konečný odstavec. Informuje o vydání bible v srpnu 1488 a o jejím financování čtyřmi pražskými měšťany a je dochovaný v obou našich konvolutech. Pod ním u „světlého“ svazku spatříme půvabnou rukopisnou poznámku nejspíše z roku 1680: Tato kniha jest stará 192 let. Na protější straně pak někdo dopsal: V tomto Božím 1784. roku jest již tato svatá kniha stará 296 let. Nicméně nejzávažnější a nejvíce záhadná z celé bible je poznámka vložená na zadním přídeští, která nás zpravuje o tom, že tuto bibli nechal v dluhu farář z Drahoňova Újezda a Zbirohu, vikář Adam Hynek Hlava, tehdy již zemřelý, a to zbirožskému učiteli Vojtěchovi Červenkovi. Dluh činil 6 zlatých a 30 krejcarů. Zápis na přídeští vložil administrátor fary v Drahoňově Újezdě Jan Holý někdy ve druhém či třetím desetiletí 18. století. A jsme u záhady, kterou tu nebudeme schopni rozluštit a jež znamenala vskutku velké překvapení: Adam Hlava totiž v letech 1708–1710 působil jako farář v Novém Strašecí. Pocházel z Plánice

u Klatov, jako kaplana a později faráře jej najdeme ve Smečně a na Kladně, odkud se přistěhoval do našeho města. Zde se dochovalo několik jeho dopisů městské radě, v nichž apeloval na kultivaci duchovního života v obci. Posléze odešel do Berouna a nakonec do Drahoňova Újezda u Zbirohu. Do dějin náboženské literatury se zapsal svým pohřebním kázáním Strom spanilý, jež vyšlo v roce 1718 tiskem. O tom jsme v minulosti referovali. V Drahoňově Újezdě Hlava zemřel někdy kolem roku 1720. Zadluženou knihu mohl zajistit roku 1726 uvedený vikář Fiala, avšak zrovna tento zápis nejvíce připomíná Hlavovo písmo, které známe z jeho novostrašeckých dopisů. Obě narozené děti, Anna a Jindřich, mohly být Hlavovi sourozenci, ale tento zápis je naopak písmem zcela odlišným. Informace o knězi Hlavovi nám přinášejí více otázek než odpovědí. „Světlou“ Bibli pražskou držel na počátku 18. století farář, který krátce působil v našem městě (mohl ji však získat později). Po jeho smrti kniha zůstala v Drahoňově Újezdě nebo ve Zbirohu. Jak se dostala do Nového Strašecí, kde už jednou mohla za Hlavova působení být? Mají tyto dvě záležitosti přímou souvislost, nebo se jedná o čistou náhodu? Na to neumíme odpovědět, před rokem 1894 nemáme žádné konkrétní zprávy, že by se kniha ve Strašecí vyskytovala. Nevíme ani, zda Hlava bibli používal, srovnání marginálií dochovaných v knize s Hlavovým písmem, které známe z jeho listů, tuto skutečnost zcela neprokázalo. I když by se mohlo zdát, že novostrašecké inkunábule s naším městem moc nesouvisí, není to zcela pravda. Nacházejí se tu 120 let a možná propluly naší obcí už dříve. Jejich více než 500 let staré osudy však navždy zůstanou z valné části skryty. Jan Černý

Explicit s vydavatelskými údaji a s poznámkou z roku 1680

17


SPORT

Boxerům z Nového Meziokresní přebor v hokeji s Mníškem pod Brdy, ovšem i zde mohl být ze dvou Strašecí se daří V sobotu 2. listopadu 2013 se v Dřetovicích u Kladna konalo čtvrté kolo ČNL v boxu. Pro naší školu boxu Nové Strašecí to však bylo první soutěžní představení našich boxerů v této sezoně. V tomto kole bylo odboxováno celkem třicet jedna zápasů v kategoriích přípravka, kadeti, junioři a muži. Jako první ze strašeckých do ringu nastoupil Ondřej Ballada a soupeřem mu byl Tomáš Janout z pražského oddílu Kutil gym. Jednalo se o velterovou váhu do 69 kg. Ondra věkově patří do juniorů, jeho soupeř byl již v mužské kategorii, ale oba šli shodně ke svému prvnímu zápasu. Oba boxeři se snažili o technický box a dodržovat taktiku určenou trenéry. Po třech odboxovaných kolech zvítězil na body náš Ondra, který byl v zápase tím přesnějším, dobře pracoval na nohách a v každém kole měl lepší závěr, kdy svého soupeře dokázal dostat pod tlak. Jako druhý se ze strašeckých utkal v mužské kategorii, taktéž ve váze do 69 kg, Jan Kopřiva proti Filipu Dvořákovi z SKB Praha, jehož trenérem byl Filip Miňovský. Dvořák nastupoval ke svému šestému zápasu, Kopřiva ke čtvrtému. Oba dva boxeři byli na svou váhu velmi dobře silově a rychlostně vybavení. Pražský boxer se snažil diktovat tempo zápasu, ale Honza dobře boxoval z ústupu pomocí odvetných úderů a svého ,,tlačícího" soupeře překvapoval tvrdými útočnými kombinacemi. V tomto velmi tvrdě vedeném zápase zvítězil Jan Kopřiva na body. Jako poslední reprezentant SŠB Nové Strašecí nastoupil do ringu v kategorii mužů Lukáš Ducár, a to ve střední váze do 75 kg. Jako soupeře mu los určil Ondřeje Němce z SKB Mělník, který se na zápas připravoval pod vedením svého trenéra Rudolfa Kraje, který je stříbrným olympijským medailistou. Lukáš měl celý zápas ve své režii a v boji na dlouhou vzdálenost byl rychlejší a přesnější než jeho soupeř. Ve druhém a třetím kole se snažil mělnický boxer změnit taktiku zápasu a pokoušel se o zkracování vzdálenosti a následnému boji u těla. Na to Lukáš reagoval dobrým pohybem a nebezpečnými vstřícnými direkty a zvedáky, po kterých byl jeho soupeř několikrát zralý na počítání. Lukáš Ducár jasně zvítězil na body a v ringu předvedl ligový výkon. SŠBNS si tedy připsala tři výhry ze třech zápasů, přestože jsme bojovali proti boxerům z vyhlášených boxerských velkoklubů s dlouholetou tradicí. A to do bojů nezasáhl Michal Kůt, který neměl ve váze do 91 kg soupeře a na svoji premiéru v ringu si bude muset počkat do dalšího kola ČNL. Do Dřetovic přijela také téměř třicítka novostrašeckých fanoušků, kteří nás přijeli podpořit a během našich zápasů vytvořili báječnou atmosféru, za což jim děkujeme. Luboš Lacina

18

bodů nakonec jen jeden. Strašečtí měli ještě minutu před koncem pohodový tříbrankový náskok, který domácí dokázali během dvaceti sekund ztenčit na rozdíl jedné branky a tak byl zápas dramatický až do konce. Účast mužstva v soutěži letos zajišťují firmy AgroZZN, a. s., Lucon CZ s. r. o. a ČLUZ a. s.. Mužstvo hraje své domácí zápasy převážně na Kladně nebo v Rakovníku. Hokejisté mají za sebou první tři kola meziokresního přeboru, do něhož přestoupili po pěti letech strávených ve slánské amatérské lize a budou se v něm setkávat s týmy Kladenska, Berounska a Prahy-západ. V prvním zápase narazili na loňského vítěze Žilinu, který je převážně tvořen z nedávných juniorů extraligového Kladna a neztratil by se v ani o stupeň vyšší soutěži – Krajská liga II. Zde se tedy s body počítat nemohlo, naopak ztrátou byla prohra s rezervou Černošic, protože od druhé třetiny bylo Strašecí lepší a tak hráči mohli jen litovat zaspání úvodu zápasu. První body přišly až v zápase

Výsledky MOP 2013/14 1.kolo SK Velc Žilina – Nové Strašecí 12:3 (2:0, 5:2, 5:1) 2.kolo Nové Strašecí – SK Černošice B 3:7 (0:4, 3:0, 0:3) 3.kolo TJ Sokol Mníšek pod Brdy – Nové Strašecí 7:8 (0:4, 3:1, 4:3) 4.kolo Nové Strašecí – HC1988 Kladno 4:8 (1:4, 1:2, 2:2) 5.kolo HC Důl Kladno – Nové Strašecí 3:9 (2:1, 0:5, 1:3) -hcns-

Zebry jdou kupředu!

Petra Šteklová, foto Jiří Duchoň

Novostrašecké florbalistky opět zahájily sezonu. V minulém roce hrály nejvyšší soutěž v kategorii juniorské a dorostenecké. Dorosteneckou soutěž hrají i tento rok, ale protože holky, které stály u zrodu oddílu, stárnou, musely se pustit do další nové kategorie. Letos poprvé nastoupily v ženské lize Prahy a Středočeského kraje v divizi A. Do oddílu přišly nové posily, které oživily všední atmosféru v týmu a dodaly nový elán a energii. Ačkoli to byly úplné začátečnice, rychle se sžily jak s florbalem, tak s původním ženským kolektivem. Sezonu zahájily florbalistky v Praze v Královských Vinohradech 29. září 2013. Vyhrály 2:0 proti FbK Olympu Praha a prohrály s Královskými Vinohrady, které jsou teď na špici tabulky. Byla to doposud jediná prohra v této soutěži. Ženy už mají za sebou 6 zápasů. Další zápasy se odehrály rovněž na půdě Královských Vinohrad 20. října 2013. První utkání proti FbC Panthers B. Branky padaly z hole střelecky nejú-

spěšnější hráčky Anety Nové za asistence kapitánky týmu Radky Hnízdilové. Druhou branku vstřelila Eliška Matějková. Utkání skončilo 2:0. V druhém utkání kolektiv potvrdil svoji bojovnost a rvavost a překvapil i trenéra Marka Hartmana. V první třetině se oba týmy přetahovaly o vedení. Druhá třetina začínala za stavu 3:2 pro Strašecí, ovšem v první minutě Kralupy vyrovnaly na 3:3. Ale byl to jejich poslední gól. Ze strany Strašecí se začaly nezadržitelně sypat střely od hráček E. Matějkové, A. Nové, E. Vosátkové, L. Jandové a Kristýny Kopřivové, která v tomto utkání vstřelila hattrick! Konečný stav 9:3 vzbudil obrovské nadšení. Nové Strašecí si připsalo tento víkend šest bodů. Nutno také říci, že se do Strašeckého týmu zapojila nová golmanka. Kromě Ludmily Baďurové chytala i Vendula Lisá, která podala na začínající brankářku skvělý výkon. Poslední dvě utkání se konala 9. listopadu 2013 v SH na Stochově. První zápas byl proti týmu Slavia VŠ Plzeň B. Utkání skončilo remízou 2:2, kde se střelecky prosadila pouze Aneta Nová. Druhý zápas s týmem T.B.C. Králův Dvůr začal nevydařenou akcí Strašeckých a od první minuty prohrávaly. Skóre vyrovnala gólem Lenka Monhartová. O další gól se postarala Veronika Koulová krásnou střelou z dálky. Utkání nakonec skončilo výhrou strašeckých Zeber 4:2, kdy se střelecky ještě prosadily Aneta Nová a Lenka Monhartová. Ze Stochova si za podpory fanoušků odvezly 4 body a Nové Strašecí se drží na pěkném druhém místě tabulky. Eliška Vosátková Novostrašecký měsíčník


SPORT

Strašecí prohrálo čtyřikrát z pěti posledních zápasů O prvním listopadovém víkendu přivítali hokejbalisté Nového Strašecí na své půdě celek z Dobřan. Zářijový duel mezi těmito soupeři skončil vítězstvím Šneků, a to v poměru 3:0. Svěřenci trenéra Moravce tak měli sokovi co vracet a prahli po zisku tří bodů. Dobřany ovšem zvládly lépe i druhý vzájemný souboj a ze Strašecí si odvezly dva body. HBC Nové Strašecí – TJ Snack Dobřany 1:2 SN (0:0, 0:0, 1:1) Josef Moravec: „Z posledních dvou víkendů jsme chtěli získat šest bodů, máme pouze dva. Je to k zamyšlení. Takto rozdávat body, a ještě k tomu v domácím prostředí, zkrátka nemůžeme! Musíme se opět zvednout, začít od maličkostí.“ Další hrací víkend znamenal pro hokejbalisty Nového Strašecí hned dvě utkání. Nejprve úspěšně uzavřeli sérii domácích zápasů s plzeňskými Liticemi. V nedělním zápase pak čekal tým trenéra Moravce lídr soutěže, a to pražské Kovo. HBC Nové Strašecí – HBC Plzeň Litice 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) Josef Moravec: „Dnes jsme si šli od začátku za vítězstvím, které jsme potřebovali jako sůl. Až na zbytečné fauly a pasáž ve druhé třetině musím kluky pochválit, vyhráli jsme zaslouženě. Díky patří našim fanouškům, kteří nás chodili v domácích zápasech podpořit v hojném počtu.“ TJ Kovo Praha – HBC Nové Strašecí 9:0 (0:0, 4:0, 5:0) Josef Moravec: „Dnes se mi zápas hodnotí velmi obtížně. Soupeř zvítězil zaslouženě, ale takovýto výprask jsme si snad ani nezasloužili. Každý tým si

tímto musí projít. My to máme za sebou a musíme na to rychle zapomenout.“ Ve třetím ze série domácích zápasů tentokrát strašečtí přivítali rezervu kladenského Alpiqu. Při pohledu na tabulku bylo za favorita považované domácí mužstvo. Kdekdo čekal po střeleckých hodech jasný výsledek, ale skutečnost byla zcela jiná. Kladenští si po sympatickém výkonu odvezli ze Strašecí dva body, a to za výhru 3:2 po samostatných nájezdech. HBC Nové Strašecí – HBC Alpiq Kladno B 2:3 SN (2:0, 0:1, 0:1) Josef Moravec: „Po třech vítězných zápasech si kluci asi mysleli, že dnes se porazí Kladno samo. Soupeř předvedl bojovnější výkon. Nám chybělo především nasazení, chuť porvat se o body. Musíme si sednout zpátky na zem a začít od znova.“ K poslednímu utkání v rámci podzimní části odjeli hokejbalisté Nového Strašecí do pražské Hostivaře. Solidní výkon 12 hráčů v poli na body nestačil. Strašecí prohrálo počtvrté z posledních pěti zápasů, tentokrát 5:2. HBC Hostivař – HBC Nové Strašecí 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Josef Moravec: „Někteří hráči by si měli uvědomit, zda se chtějí naplno věnovat hokejbalu, nebo něčemu jinému. Těm, kteří dnes zápas odehráli, bych chtěl poděkovat. Neodehráli jsme špatné utkání, jen nám v jistých momentech chybělo více štěstí. Kuba potřebuje na postu brankáře více konkurence. Tu už má zařízenou.“ Ondra Duchoň (redakčně kráceno)

Rybářská soutěž jednotlivců V sobotu 16. listopadu se v hale BIOS uskutečnilo Krajské podzimní kolo rybářské soutěže jednotlivců pořádané Místní organizací Českého rybářského svazu Nové Strašecí. Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Soutěžící závodili v katetoriích začátečníci, žáci do 15 let, dorostenci nad 15 let, žákyně a dorostenkyně. Soutěže se zúčastnil i juniorský mistr světa Tomáš Spáčil se svým tatínkem, který je zároveň jeho trenérem. V Českém rybářském svazu je mnoho disciplín, jednou z nich je i rybolovná technika. V sobotu si závodníci vyzkoušeli Arenberg a Skish. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit nejdále. Hází se pouze na hřišti. Novostrašecký měsíčník

V kategorii mladších žáků se nejlépe z Nového Strašecí umístil Šimon Svatek, který skončil na třetím místě, Ondřej Loudil byl pátý. V kategorii starší žáci soutěžil za Nové Strašecí Luděk Ševčík a umístil se na pátém místě, vyhrál Tomáš Spáčil z Hořovic. V kategorii žákyně reprezentovala město Magdalena Toužimská a umístila se na třetím místě. Její bratr Jakub Toužimský startoval za dorostence a skončil také na pěkném třetím místě. Pokud máte zájem přihlásit se do dětského rybářského kroužku, kontaktujte pana Zdenka Niče, tel. 739998745. -ir-

Novostrašecký Kloubouček se účastnil workshopů Line dance Kulturní dům v Písku hostil od 1. listopadu kvalifikační soutěž na mistrovství světa v country stylu Line dance. Během třídenního klání se na parketu představilo na tři sta soutěžících z šestnácti zemí. Soutěžilo se v jednotlivcích, skupinách, párech a třeba i v kategorii žák plus učitel. Součástí akce byly workshopy s předními mezinárodními lektory. Předepsané soutěžní choreografie se každý rok mění a vždy je snaha zařadit nejen něco z country, ale také prvky hip hopu, funky nebo standardních tanců. Line dance je tedy vlastně průřez tanečními styly. Dětem se vybírají tři tance, ale vyšší kategorie už jich mají i sedm. Podle slov Nadi Jurgovské z novostrašeckého dětského country klubu Kloubouček, se soutěže účastnily jen čtyři týmy z Čech a Slovenska. „V zahraničí jsou country tance individuální věcí, a tak se zahraniční návštěvníci dívali na naši choreografii pro osm až šestnáct tančících dětí s podivem“. pokračuje Naďa Jurgovská a dodává: „Součástí kvalifikační soutěže byly zajímavé taneční workshopy, kvůli kterým jsme se akce s dětmi účastnili. Názvy figur a kroků jsou po celém světě v jednom jazyce, ale děvčata z Klouboučku se se svými znalostmi angličtiny a němčiny neztratila a naučila se v Písku spoustu nového. Účast nám přinesla nejen hezké zážitky, poznání a novinky ze světa Line dance, ale především zcela nový pohled na country tancování.“ Více zajímavostí o Line dance a písecké kvalifikační soutěži na mistrovství světa si můžete přečíst na www.czechlinedance.cz. Lucie Ryss dle podkladů Nadi Jurgovské

Vyhráli jsme V úterý 5. listopadu 2013 hostila sportovní hala BIOS ve Slaném 14. ročník středoškolské futsalové ligy, jejímž pořadatelem je Fotbalová asociace ČR. Do soutěže se zapojilo i mužstvo hráčů ze zástupců SOU Nové Strašecí. Výsledky skupiny B pro Středočeský kraj: SOU:KŠPA Kladno 3:1, SOU:OA Slaný 6:3, SOU:SZŠ Kladno 10:6. Z uvedeného vyplývá, že SOU Nové Strašecí získalo prvenství jednoznačnou převahou a zajistilo si tak postup do krajské soutěže. Sportovcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Ivana Veselá 19


SPORT

Přijďte si zacvičit i v prosinci!

Rabštejn nad Střelou a jeho okolí

Fitklub 1155 si pro vás připravil kromě tradičních kurzů i dvě speciální prosincové akce.

Patříte mezi hravé dospělé, kteří si rádi zacvičí a klidně se při tom i trochu zapotí? Vezměte s sebou známé, kamarády, malé i větší děti a společně si přijďte zdarma zacvičit a zasoutěžit do Fitklubu 1155! Právě pro vás je ve středu 18. prosince od 15 do 18 hodin. připraveno sportovně-zábavné odpoledne nazvané „Jarmark ve Fitku“. Mezi 16. a 17. hodinou jsou připraveny ukázky cvičení malých dětí s rodiči a vystoupení děvčat z klubu „Zumbík“. Nudit se a zahálet rozhodně nebudete! Těšíme se na vás. lektoři Fiklubu 1155

Zimní Družecká šlápota Klub českých turistů Stochov vás zve 28. prosince na 14. ročník turistické akce Družecká šlápota. Začátek akce je v 9.30–10.30 hodin u Obecního úřadu. -ir-

Novinka ve FIT rodině Od 27. listopadu probíhá každou středu vždy od 17 hodin pravidelné cvičení maminek s dětmi "Pomůžu být mámě FiT". Primárně cvičí a posiluje maminka, ale děťátko je do cvičení aktivně zapojené. -red20

Rabštejn, foto www.rabstejnadstrelou.cz

Přijďte si „udělat strýčka“ a před svátky spálit nějaké ty kalorie s úsměvem, v prima partě a při svižné muzice! Přesně tohle totiž slibuje Jitka Slavíková na sobotu 14. prosince, kdy proběhne v tělocvičně Fitklubu oblíbený cvičební maraton nazvaný „Sobota v pohybu“. Pozor – začíná se ve 14.30 hodin.

Dnes vás pozvu opět na okraj našeho okresu, nedaleko od míst, kde jsme se pohybovali minulý měsíc, a to do okolí Rabštejna nad Střelou. Nejlepší přístup do této oblasti zvolíte po silnici z Rakovníka na Jesenici, kde odbočíte vlevo na Žďár a pak vpravo na Podbořánky a Žihli. Za železničním přejezdem na okraji lesa máte první možnost se zastavit a udělat si krátkou procházku po žluté značce ke dvěma známým kamenům, a to Dědkovi a Bábě, která odpovídá délce oběma směry asi 4 km. Pak pokračujte směrem na Rabštejn k místu Nový Dvůr – Zámeček, kde byla v nedalekém Dvoře v letech 1825–1870 sklárna na ploché a foukané sklo. V původním loveckém zámečku u silnice se nalézal za druhé světové války pracovní tábor polských zajatců. Na břehu nedalekého menšího rybníka je smírčí kříž v podobě stély. Na přední straně je berličkový kříž. Asi po 5 km vás již čeká nejmenší evropské městečko, a to Rabštejn nad Střelou, který je od roku 1992 vyhlášen městskou památkovou rezervací. Před původně gotickým mostem, ve 14. století barokně upraveným, nad řekou Střelou, je po pravé straně lom, ve kterém byla těžena břidlice na střechy chrámu sv. Víta a na hrad Karlštejn. Hned za mostem po pravé straně je roubený mlýn z 19. století, dnes restaurace. Na přilehlé skále je smírčí kříž z roku 1584. Po stoupající cestě budete procházet mezi zděnými, roubenými a hrázděnými domky, které jsou převážně obývány lidmi, kteří sem jezdí na víkend. Před vrcholem stoupání upoutá vaši pozornost klášterní kostel Sedmibolestné Panny Marie z druhé poloviny 18. století. Za ním je klášter servitů, přestavěný dnes na hotel. Z druhé strany přiléhá zámek, z jehož terasy je pěkný pohled na údolí Střely. Po jeho pravé straně na úplném vrcholu jsou zbytky hradu z 13. století, jenž byl na přelomu 16. století přestavěn, a to za vlády Šliků. V roce 1705 byl vedle sešlého hradu postaven barokní zámek. První zmínka o Rabštejně je však již z roku 1269. V roce 1321 koupil Rabštejnský sta-

tek Oldřich Pluh z Rabštejna, který byl podkomořím a rádcem Jana Lucemburského. Za Oldřichova syna byl hrad přestavěn a na obranu městečka postaveny hradby. Jelikož byl tento rod v odboji vůči králi Karlu IV,, byl jejich majetek v roce 1357 obsazen královským vojskem a sám Karel IV. sem pak často zajížděl. Výsledkem jeho návštěv bylo udělení možnosti vybírat clo na procházející obchodní cestě mezi oblastí Chebska a Loketska a Prahou. V 15. až 17. století se majitelé střídali. V roce 1666 byl do městečka přiveden řád servitů a v roce 1705 byl postaven zámek v blízkosti sešlého hradu. V roce 1748 se stal Rabštejn součástí manětínského panství Lažanských z Bukové, a ti jej vlastnili přes ukončení feudalismu až do roku 1945, kdy jim byl zabaven. Na přelomu 18. a 19. století zde žilo v osmdesáti pěti domech asi šest set obyvatel. Dnes jich zde žije kolem třiceti. Za pozornost stojí i několik soch a barokní kovaný kříž na náměstí z roku 1683. Na cestě směrem na Manětín uvidíte i zbytky hradeb. Dějiny městečka jsou velmi bohaté, ale pokusil jsem se vytáhnout dle mého názoru nejdůležitější události. Po prohlídce městečka a případném občerstvení máte několik možností. Můžete si udělat pěší výlety po značených cestách v okolních lesích, nebo se projít podle proudu řeky Střely směrem na Mladotice a stejnou cestou se vrátit zpět, nebo proti proudu směrem k Chýši, a to lze udělat okruh. Vše se nachází v přírodním parku Horní Střely, vyhlášeném v roce 1976. Jestliže vám bude ještě zbývat čas, můžete na zpáteční cestě kousek za Žihlí odbočit vpravo na Potvorov a po modré značce se dojít podívat k Odlezelskému jezírku na Mladotickém potoce. Další možností je zajet do nedalekého Manětína, kde se nalézá známý zámek. Ale o tom až v příštím čísle, protože Manětínsko stojí za samostatnou návštěvu. Příjemnou a klidnou předvánoční přípravu a příjemné svátky plné pohody přeje všem čtenářům Tomáš Palek Novostrašecký měsíčník


SPOLKY

Hasiči obstáli na výbornou První listopadovou sobotu se v areálu bývalé továrny Středočeských dřevařských závodů hasilo, vyprošťovalo, a dokonce zachraňoval lidský život. Naštěstí vše pouze v rámci námětového cvičení hasičů.

Námětové cvičení hasičů, foto Lucie Ryss, další foto v galerii na stránkách města www.novestraseci.cz

Podobná cvičení hasičské a záchranářské práce vždy vyvolávají zájem veřejnosti. A i přes chladné a deštivé počasí tomu nebylo v Novém Strašecí jinak. Zásahu z bezpečné vzdálenosti přihlížel velký počet lidí, především rodičů s dětmi. Akce začala v deset hodin dopoledne, kdy vyjely hasičské vozy okolo rybníku Fortna k průmyslové hale bývalé továrny dřevařských závodů. Dvě vozidla patřila Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje ze stanice Stochov, tři vozidla dobrovolným hasičům z Nového Strašecí, s jedním vozem zasahovali dobrovolní hasiči z Rudy a s jedním dobrovolní hasiči ze Třtice. Průjezd vozů sledovala skupina lidí, která se pak přesunula přímo k ohnisku záchranné akce.

Hlavním úkolem hasičů bylo zdolat požár nákladního automobilu umístěného přímo uvnitř skladovací haly. Dále bylo potřeba vyhledat poraněnou osobu a ošetřit ji. U rybníku bylo nejprve zřízeno čerpací stanoviště, ze kterého hasiči dopravovali vodu hadicemi na tři sta metrů vzdálené ohnisko požáru. Jednotky zasahovaly na střeše i uvnitř haly za pomoci dýchací techniky. S dýchací technikou byla také vyhledána poraněná osoba a před halou jí byla poskytnuta první pomoc. Na práci hasičů nebylo vůbec poznat, že se jedná o pouhé cvičení. Každá jednotka a každý její člen přesně věděli, co mají dělat, že je nutné zasahovat rychle a precizně. Zřejmě i právě díky tomuto maximálnímu nasazení bylo cvičení úspěšné a hasiči obstáli na výbornou. Hlavním cílem akce bylo zvládnout dálkovou dopravu vody z rybníka a prověřit souhru zúčastněných sborů. To vše se podařilo, jak zmínil ve svém hodnocení velitel zásahu nadstrážmistr Martin Vondra, který označil cvičení za velmi zdařilé a jeho výsledek za překvapivý. Za úspěšné zvládnutí a za účast všem poděkoval velitel dobrovolných hasičů v Novém Strašecí Tomáš Novák. Po cvičení se všechny jednotky přesunuly k závěrečnému shrnutí akce, probrání důležitých detailů a vyhodnocení. Pro veřejnost byla připravena ukázka záchranné i vyprošťovací techniky. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet hašení a prohlédnout si hasičskou techniku s odborným výkladem. Nakonec bylo pro všechny připraveno opékání buřtů. Lucie Ryss

Rozhovor s velitelem dobrovolných hasičů v Novém Strašecí Tomášem Novákem: Co se dnes v rámci cvičení odehrávalo? Šlo o cvičení zdolání požáru nákladního automobilu v průmyslové hale. V hale byla nalezena poraněná osoba, hasiči ji vyhledali a vyprostili v dýchací technice. Poté byla raněné poskytnuta první pomoc. Dělají se taková cvičení často? Toto cvičení bylo mimořádné, podobné bylo v Novém Strašecí naposledy před dvěma roky. Jaké výsledky cvičení přineslo? Lidé i technika obstáli velice dobře, cvičení se podařilo. Vychytali jsme nedostatky. Rezervy jsou například v komunikaci mezi jednotkami, protože nemáme dostatek vysílaček, ale poradili jsme si a komunikovali přes mobilní telefony.

Rozhovor s velitelem cvičení Martinem Vondrou Jak dlouho trvá příprava podobného cvičení a co přesně obsahuje? Toto cvičení jsme připravovali zhruba dva týdny. Je třeba vytvořit takzvaný poplachový plán, ve kterém se stanoví lokalita nebo objekt, kde cvičení proběhne a určí se jednotky, které se zásahu následně zúčastní. Důležité je naplánovat nejen, kdo pojede, ale také materiální zabezpečení, vypočítání sil a prostředků. Musíme dopředu vědět, kolik jednotek, cisteren a techniky bude potřeba. A také musíme získat potřebná povolení. Proč se taková cvičení provádí? Cvičení jednotek požární ochrany vychází ze zákona o požární ochraně. Také slouží k tomu, abychom si ověřili akceschopnost jednotek. A jak jste obstáli? Jak cvičení hodnotíte? Výsledek je výborný a překvapil mě. Nejdůležitější bylo prověřit dálkovou dopravu vody na místo požáru, a to se povedlo perfektně. Dobrá byla také souhra všech jednotek. Jsem s výsledkem cvičení velmi spokojený. Lucie Ryss

Názory účastníků – diváků Lukáš Bárta, Nové Strašecí Na cvičení jsme se přišli podívat s rodinou především kvůli synovi. Chodí do kroužku mladých hasičů, kde se také věnují nácviku požárního sportu a různým hrám. Pro děti je dobré vidět, jak hasiči pracují a jak funguje hasičská a záchranná technika. S činností místních hasičů mám vlastní nedávnou zkušenost, když mi za jízdy začalo hořet auto. Někdo z přihlížejících hasičům zavolal a jednotka přijela rychle. Hasiči auto zkontrolovali a pomohli mi. Jitka Šnoblová, Nové Strašecí O akci jsem se dozvěděla náhodou, tak jsme se přišli podívat. Synovi se moc líbí hasičská Novostrašecký měsíčník

auta a jsem ráda, že dobrovolní hasiči tyto akce pořádají. S hasiči mám dobrou zkušenost. Viděla jsem jejich zásah u dopravní nehody a přijeli velmi rychle. Barbora Zinnová, Nové Strašecí Na zásah jsme se přišli podívat proto, že nás práce hasičů zajímá. Být dobrovolným hasičem je v naší rodině tradicí. Dobrovolný hasič byl už pradědeček, dědeček a doufám, že se jím stane i syn. Byli jsme se podívat i na ukázku vyprošťovací techniky i na vozy, které byly vystaveny o posvícení při příležitosti 130. výročí založení sboru v Novém Strašecí. Ceníme si toho, že dobrovolní hasiči tyto akce pořádají. S prací dobrovolných

hasičů jsem spokojená, i když vlastní zkušenost s jejich zásahem nemám. Petr Zinn, Nové Strašecí Na hasičské akce se chodím dívat moc rád. Rád bych se stal taky jednou hasičem. Nejvíc se mi líbí hasičská auta a moc rád bych jednou takové auto řídil. Taky bych si chtěl vyzkoušet hašení s hadicí. Doma mám červené šlapací auto a hrajeme si se sestrou na hašení a zachraňování. Lucie Ryss

21


CÍRKVE

Advent ve zmatku

Betlémské světlo v Novém Strašecí

Už je toho nějak moc! Konec roku, advent, vánoce... Konec adventu, konec roku... Mnohé se musí zařídit, dodělat, sjednat, dokončit, naplnit nebo splnit... Ze skříní a šuplíků na nás padají různí „kostlivci“ úkolů, které jsme tam někdy zavřeli a krásně na ně zapomněli. „Už je toho na mě moc!“ Ke zhroucení někdy není daleko... Proč bychom se ale neměli zhroutit: do Boží náruče?! Kdo jiný totiž, než Bůh, má nadhled nade všemi věcmi – i nad těmi nezvládnutými?! A i nad těmi mými?

Skauti převážející Betlémské světlo, foto: M. Drtina

„Pane, přijď se svou mocí i do mého života, do mé kanceláře, domácnosti, vztahu... Přijď a ujmi se vlády!“ -kb-

Tříkrálová sbírka Všichni již tento pojem známe a víme, že je v našem městě spojený s malým průvodem Tří králů a dalších zpívajících koledníků – členů Scholy Nové Strašecí. Stejně jako v minulých letech budete moci tyto koledníky potkat s kasičkou, tentokrát v sobotu 11. ledna 2014 v dopoledních hodinách na náměstí a přilehlém okolí. Všem štědrým dárcům upřímně děkujeme. Více: www.nove-straseci.eu Julie Adltová

O sbírce Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2013 můžeme uspořádat už potřinácté. -chcr22

Šíření Betlémského světla má již poměrně dlouhou tradici. Poprvé proběhlo v Rakousku roku 1986 jako charitativní akce pro postižené děti. Plamen, který přenechávají rakouští skauti svým kolegům z celé Evropy, již tradičně přivezou do Česka brněnští junáci. Nejinak tomu bude i letos. Ve vídeňské farnosti Altlerchenfeld bude světlo předáváno všem zájemcům od 15. prosince. O necelý týden později již bude plamen Betlémského světla rozvážen českými skauty po celé zemi. Do Nové-

ho Strašecí přibude v sobotu 21. prosince ve 14 hodin na vlakové nádraží. Poté bude přeneseno do městského muzea, kde bude k dispozici dle otevírací doby. Novostrašečtí skauti budou Betlémské světlo též rozdávat v pondělí 23. prosince v dopoledních hodinách na Komenského náměstí. Nezapomeňme, že motto letošního ročníku zní: „Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“ -ja-

Koncert farní scholy

Zveme vás na koncert novostrašecké farní scholy, který pořádá Muzeum Nové Strašecí ve spolupráci s Římskokatolickou farností o první neděli adventní 1. prosince 2013 od 17 hodin v kostele Narození Panny Marie. Hosty koncertu jsou Iva Vachková (adventní mluvené slovo) a Jiří Daňha (baryton, trubka). Některé sólové party zazpívá také naše členka Chipo Hynková. Při přípravě koncertu se přidalo ke sboru několik nových tváří. Všem za jejich vstřícnost při přípravě děkujeme.

Z historie Scholy Nové Strašecí Dne 14. listopadu 2003, tedy přesně před 10 lety, vyšlo v rakovnickém tisku krátké oznámení o tom, že P. Vít Uher dává impuls k založení novostrašecké farní scholy. Připojena byla i pozvánka na její první setkání, na kterém jsme se začali učit adventní (roráty) a vánoční repertoár. Začátek to byl

tedy vskutku symbolický, protože narození scholy šlo paralelně s narozením nového církevního roku. Dodnes platí, že její činnost je spojena především s provozováním liturgické hudby při katolických obřadech. Zakládajícími členy bylo několik zdejších farnic a farníků (oznámení v novinách k nám ale přivedlo i některé nové přátele) a vedoucí scholy se stala Kamila Barochová z Lán, která se tehdy sama teprve učila poznávat běh liturgie. Vydatnou pomocí jí byly rady P. Uhera. V tu dobu varhaničil na novostrašeckém kůru nejen o nedělích pan František Zázvorka z Rynholce, se kterým jsme se naposled rozloučili v listopadu 2009. Vzpomínky na uplynulých 10 let scholy jsou zaznamenány v kronice, která je k dispozici na faře. Hudební prožívání krásy liturgie je mottem, které vede jako zlatá nit středem života scholy. Vždyť možností prožívat slavnostnost a uměleckou krásu dnes povážlivě ubývá. Děkuji proto za všechny členy za možnost chválit Boží jméno zpívanou modlitbou, protože bez ní by náš život byl mnohem chudší. Je to také to hlavní, co nabízíme případným dalším zájemcům. Myšlenku, která vede z daleké minulosti až do daleké budoucnosti, do času, kdy my už zde nebudeme. Myšlenku, která daleko přesahuje trvání jednoho lidského života a zprostředkovala nám duchovní bohatství těch, kteří žili a tvořili dávno před námi. Kamila Barochová Novostrašecký měsíčník


CÍRKVE

Světlo v temnotách Tento příběh začal o Vánocích v roce 1945 na jednom venkovském statku v odlehlém tyrolském údolí. Tenkrát byla velká nouze, nedávaly se žádné velkolepé dárky. Smět být doma, mít něco k jídlu a sedět v teplé světnici – už to bylo pro lidi velké štěstí. Pro malého tyrolského venkovského chlapce Romeda byly Vánoce 1945 obzvlášť smutné, protože ležel v posteli s vysokou horečkou a cítil se moc špatně. Vozil s koněm seno a přitom se nachladil. Romed se musel doma hodně snažit, protože jeho otec se ještě nevrátil z války domů. Dnes přišel lékař. „Ten chlapec musí bezpodmínečně do nemocnice!“ řekl se starostlivým výrazem ve tváři. Ale jak? Převoz na žebřiňáku nepřipadal v úvahu. Sanitka se tenkrát nedala objednat. Soukromá auta nebyla tehdy téměř žádná. Maminka byla zoufalá. Lékař pomalu odcházel směrem k vesnici, byla už tma. Najednou proti němu přijíždělo auto. Když se octl v záři reflektorů, auto zastavilo. Kontrola! Voják francouzské armády si prohlížel nedůvěřivě pozdního pocestného. Po několikáté si pročítal předložený průkaz. A tu dostal lékař nápad. Protože uměl dobře francouzsky, začal vojákovi vyprávět o těžce nemocném venkovském chlapci a o tom, jak nutně by potřeboval odvézt do nemocnice. Naléhavě jej prosil, aby chlapce převezl do nemocnice a tím mu zachránil život. Mladý Francouz trpělivě poslouchal a starostlivě potřásal hlavou. Tehdy byla mezi lidmi navzájem velká nedůvěra. Vždyť ta strašná válka skončila před několika měsíci. Volání o pomoc mohlo být pro vojáka obsazovací armády léčkou. Čím naléhavěji líčil lékař nouzi na statku na samotě, tím byl francouzský voják přátelštější. Nakonec řekl: „Il va en voiture!“ (Pojede autem!) Brzy zastavilo vojenské auto s lékařem před statkem. Lékař s vojákem vstoupil do světnice. „Romede, všechno dobře dopadne! V nemocnici dostaneš léky, které potřebuješ!“ Utěšoval lékař nemocného

Vánoční zpověď chlapce a pomáhal jej zabalit do dek a šátků. Mezitím voják užasle pozoroval velký betlém. Něco takového ještě v životě neviděl! Kolem betlémské stáje zaujali už svá místa andělé a rolníci, pastýři a ovce. Na lavici u pece stála bedýnka. V té čekali svatí Tři králové se svým průvodem na den, kdy bude celý betlém postaven. Matka zářila štěstím. Teď bude její dítě zachráněno! Plná vděčnosti chtěla tomu mladému vojákovi také udělat nějakou radost. Ale jak? Neměla žádné šperky a peníze tehdy měly malou cenu. Čím by se mu jen odvděčila? Když viděla, jak voják obdivuje každou figurku z betlému, sáhla rychle do bedýnky s králi a vytáhla z ní koně. Kůň však nebyl sám – na šňůrce se kýval jezdec. „Vezměte si jej!“ Žena podávala cizinci obě figurky. S mnoha slovy díků si vzal voják dárek a strčil jej do jedné z velkých kapes své uniformy. Romed už byl připraven na cestu do nemocnice. Tehdy všechno dobře dopadlo. Romed se uzdravil, i jeho otec se vrátil ze zajetí. Od té doby uplynulo téměř padesát let. Romed již dávno hospodaří na statku po rodičích, kteří spokojeně žijí na výměnku. Mnohé se změnilo. Něco ale však zůstává stále stejné: Každý rok na vánoce se ve světnici staví betlém, nyní se o to starají Romedovy děti. Na koně a jeho jezdce se nezapomnělo. Každý rok si vypravují příběh, jak v temnotách války přinesl jeden voják do statku na samotě světlo. Jednou se stalo něco zvláštního. Několik dní před Štědrým dnem přinesl listonoš balíček, na kterém byly nalepeny velké cizí známky. Marie, nejmladší ze čtyř dětí, balíček otevřela. Opatrně rozvázala šňůrku, rozbalila vánoční papír a všichni užasli. V balíčku byl kůň s jezdcem a dopis tohoto znění: Milí přátelé! Často vzpomínám na Vánoce v Tyrolích v roce 1945. Jak se vám vede? Kůň chce domů. Veselé Vánoce! Pierre. Od té doby je betlém zase úplný. Klára Baslíková podle časopisu DUHA 12/93

Přehled svátků v roce 2014 V České republice se každý rok slaví dvanáct státních svátků. Příští rok vycházejí sice některé na víkend, ale více než polovina jich připadá na pracovní dny. Podívejte se, které to jsou, a naplánujte si v práci dovolenou dřív než vaši kolegové. Nový rok neboli den, kdy slavíme Obnovu samostatného českého státu, připadá na středu. Na další svátek, kdy si budeme moci odpočinout od práce, se pak můžeme těšit až na konec dubna. V pondělí jedenadvacátého budeme totiž slavit vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých neboli Velikonoční pondělí. Oblíbené květnové svátky Svátek práce a Den vítězství, připadnou příští rok na čtvrtek. Pokud si v pátek vezmete dovolenou, budete mít příjemný prodloužený víkend. Novostrašecký měsíčník

Cyril a Metoděj příští rok přijdou bohužel v sobotu a na neděli tedy připadá den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Ani Den české státnosti 28. září si příští rok moc neužijeme. Oslavíme ho o víkendu. Naopak o měsíc později se můžeme těšit na Den vzniku samostatného československého státu 28. října. Ten v roce 2014 budeme slavit v úterý. Není tedy od věci si na pondělí opět domluvit dovolenou a užít si tak včetně víkendu čtyři dny volna. 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, si za rok připomene v pondělí a těšit se stejně jako letos můžeme i na dlouhé vánoční svátky. Štědrý den a 1. a 2. Svátek vánoční totiž připadnou na středu, čtvrtek a pátek. -ir-

Vánoční svátost smíření – svatá zpověd v sobotu 21. prosince od 10–12 hodin. Mše svatá od 9.30 hodin v kostele Narození Panny Marie. Mše svatá v Domově seniorů v Novém Strašecí se bude konat v pondělí 23. prosince od 14 hodin.

Sváteční bohoslužby 24. 12. úterý půlnoční obřady na Štědrý den 22.00 kostel Narození Panny Marie v Novém Strašecí (v Lánech a ve Mšeci půlnoční mše svatá nebude) 25. 12. středa Slavnost Narození Páně (1. svátek vánoční) 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození Panny Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 26. 12. čtvrtek sv. Štěpána (2. svátek vánoční) 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození Panny Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 27. 12. pátek (svátek sv. Jana) mše svatá v Novém Strašecí od 18 hodin 28. 12. sobota (Svátek Mláďátek Betlémských) mše svatá od 17 hodin v kostele v Novém Strašecí 29. 12. neděle (Svátek Svaté Rodiny) 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození Panny Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 30.12. pondělí mše svatá od 9 hodin 31.12. úterý (Silvestr) od 17 hodin kostel Narození Panny Marie v Novém Strašecí – děkovná mše svatá za uplynulý rok

rok 2014 1. 1. středa Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok) 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození Panny Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 2. 1. první čtvrtek v měsíci tichá adorace od 17 hodin, společná od 17,45 a mše svatá od 18 hodin v Novém Strašecí 3. 1. první pátek v měsíci od 18 hodin v Novém Strašecí 4. 1. první sobota v měsíci modlitba sv. růžence od 17 hodin a v 17.30 mše svatá 5. 1. druhá neděle po Narození Páně 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození Panny Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 6. 1. pondělí Slavnost Zjevení Páně, Tři králové – mše svatá se zpěvy Scholy Nové Strašecí a žehnáním vody, kadidla a křídy od 18 hodin. -ja23


RŮZNÉ

Čím krmit v zimě ptáčky

Co přinést v zimě do krmelce? Pro zvířata ve volné přírodě mohou mrazivé dny a sněhová nadílka spolu s nedostatkem potravy znamenat velké ohrožení. Aby přežila zimu bez větší újmy, musejí myslivci pravidelně plnit krmelce kvalitní potravou. Základním krmivem jsou krmiva objemná, jako je kvalitní luční seno, které by mělo být zvěři předkládáno v pravidelných intervalech, protože obsahuje vlákninu a navíc je to přirozená potrava pro zvěř. Dále využívají další objemná krmiva, jako je čerstvá siláž nebo senáž. Objemné krmivo myslivci doplňují i takzvaným krmivem jadrným, především ovsem. Ten je pro zvěř vhodný, obsahuje hodně vlákniny a množství energie, která je obsažena v jádru. Naopak bychom se měli vyvarovat přikrmování pšenicí nebo žitem. Tato krmiva obsahují málo vlákniny, ale hlavně obsahují lepek, který způsobuje zvěři zažívací potíže. Přilepšit zvířátkům můžeme i my, třeba při rodinné procházce. Mezi vhodné potraviny, které můžete zvěři přinést, patří tuzemské ovoce a zelenina. Zvěř má ráda například jablka nebo mrkev a petržel. Také se hodí na podzim nasbírané kaštany a žaludy. Nevhodné je naopak exotické ovoce jako pomeranče a banány. Pečivo, přestože je zvěř zkonzumuje, jí působí střevní potíže. Proto pečivo není vhodným krmivem. Navíc absorbuje hodně vlhkosti, takže rychle plesniví a jakákoliv plesnivá strava zvěři škodí. A jedna malá rada na závěr. Při svých procházkách po lese mějte svého pejska na vodítku, aby zbytečně nerušil zimou již tak dost stresovanou zvěř. -ir-

24

Podzim na nás dýchl ledovým dechem a jasně nám dal najevo, že se máme připravit na zimu. Copak my, my si přiložíme do kotle, uvaříme čaj a zachumláme se do teplého oblečení. Zvířata to ale tak jednoduché nemají. Začíná jim období boje o přežití. Těm, co nám jsou nejblíž – ptáčkům – můžeme pomoct alespoň tím, že jim nabídneme něco k sezobnutí. Ale pozor! Můžeme jim i ublížit, a to když budeme podávat nevhodnou potravu. S přikrmováním je nejlepší začít už začátkem listopadu. Zpočátku stačí menší dávky, které postupně můžete navyšovat. Více krmení ptáci potřebují zejména když teplota klesne pod nulu, nebo dokonce napadne sníh. Drobné ptactvo, které u nás přezimuje, se totiž za těchto podmínek ocitá ve vážném ohrožení a na naší pomoci může záviset přežití mnoha ptáků. Měli bychom si uvědomit, že ptačí krmítko není korýtko na pomeje pro čuníka. Takže vyloučíme zbytky z kuchyně, například těstoviny a rýži, sladké a slané pečivo nebo kořeněné a uzené potraviny. Podávat můžete suchou nadrobenou housku či chléb, ale bez soli. V České republice nejvíce přezimují ptáci zrnožraví, jako jsou například sýkorky, pěnkavy či zvonkovití. Velmi vhodná jsou semena slunečnice, mák, lněné semínko, proso, obiloviny, ovesné vločky a semena trav a bodláků. Ptáky zasytí a zároveň jim dodají dostatečné množství živin a tuků, které v zimě potřebují. Především sýkorky pak ocení, když jim na krmítko přidáte vlašské a lískové oříšky. Rády také ozobávají lůj či lojové koule v síťkách. Na krmítko můžete přidat i mrkev a kousek jablíčka pro kosy, ornitologové doporučují i tvaroh. Nic nezkazíte ani tím, když v přírodě nasbíráte plody šípků, bezu, hlohu a jeřabiny. Až začnete krmit, dbejte na to, aby ptáčci měli nasypáno především ráno a navečer. Večer se totiž

potřebují zasytit, aby měli dostatek energie na přečkání noci, ráno zase potřebují vydanou energii co nejdříve doplnit. V zimním období ptáci mohou trpět dehydratací, protože voda v jejich okolí zamrzá. Proto byste neměli zapomínat ani na vodu. Nádobku s vodou je vhodné umístit v blízkosti krmítka a alespoň jednou denně, zvláště pokud mrzne, tekutinu doplnit. Dřevěná zastřešená krmítka lze dnes zakoupit takřka na každém kroku, i když ne vždy levně. Proto si jej můžete vyrobit sami ze dřeva či umělé hmoty. Dbát byste měli na to, aby krmítko bylo zastřešené, aby jeho obsah nezapadal sněhem a byl chráněn před vlhkem, bylo prostornější a vešli se do něj i větší ptáci a mělo alespoň dva centimetry vysoký okraj, aby se z něj zrní nevysypalo. Umístěte krmítko tak, aby se na něj dostali ptáci, ale neměli k němu přístup kočky. Dobré je tedy zavěsit krmítko drátem či pevným provázkem na strom. Mělo by být alespoň 150 centimetrů nad zemí. Vyberte klidné stanoviště, kde nebude ptáčky nic rušit, ale zároveň takové místo, abyste na ptáčky pěkně viděli. -ir-

Novostrašecký měsíčník


RŮZNÉ

Rozezněná procházka Stochov–Nové Strašecí s Bambučou První listopadovou sobotu pořádali majitelé cukrárny Bambuča Kafé Alena a Otta Kirpalovi již druhý letošní turistický pochod ze Stochova do Nového Strašecí, nebo chcete-li z Nového Strašecí do Stochova a zpět. Přestože ani v podzimním termínu tomuto pochodu nepřálo počasí, vydalo se na příjemný turistický pochod mezi cukrárnami necelých čtyřicet lidí. Kdo z nich vlastnil chytrý mobilní telefon, mohl využít pro tento vytvořenou aplikaci interaktivního průvodce, která cestu zpříjemnila historickým popisem i zajímavými informacemi na dvaceti šesti místech po celé délce trati. Autorem aplikace byl pan Vilém Faltýnek z občanského sdružení Sonosféra. S kým jste na aplikaci spolupracovali? Na odbornou část jsme oslovili dva odborníky na historii. V Novém Strašecí paní Evu Volfovou z Národního památkového ústavu a ve Stochově kronikáře, pana Karla Berana. V aplikaci právě jejich dva hlasy tvoří historický doprovod, a jelikož jsem rozhlasovým pracovníkem a mám zkušenost s mluvením na mikrofon, tak jsem spojovací text načetl společně s mojí ženou.

Vilém Faltýnek zapůjčil chytré mobily i těm turistům, kteří vlastní neměli. Foto: Michal Drtina

Co vás přivedlo k vytvoření aplikace pro pochod Bambuča–Bambuča? Naše občanské sdružení funguje od roku 2010 a pro projekt „Rozeznění Lidic“ jsme vyvinuli aplikaci pro provozování jakési outdoorové rozhlasové hry ve veřejném prostoru. Někdo to nazývá neviditelné divadlo, ale potstatné je, že je aplikace univerzální. Může fungovat a sloužit k nejrůznějším účelům. A jak jsme se dostali ke spolupráci s Bambučou? Jednoduše. Žijeme v Tuchlovicích, rodinu máme ve Stochově a s majitelem kavárny Bambuča jsme spolupracovali při tvorbě lidického projektu, takže slovo dalo slovo, a když majitelé Bambuči připravovali procházku mezi Stochovem a Novým Strašecím, nabídli jsme její oživení. Pro nás to byla příležitost vyzkoušet si verzi této aplikace pro mobilní telefony, tedy verzi ke stažení, protože jsme ji zatím měli fixně v mobilních telefonech nebo přehrávačích, a ty jsme museli půjčovat. Takže to pro vás vlastně byla premiéra? Ano, protože poprvé byla aplikace k dispozici ke stažení do mobilních telefonů se systémem Android 2.3 a vyšší právě na zmíněném pochodu. Bude aplikace k dispozici i mimo termín procházky? Bohužel zatím ne. Aplikace vznikala partnersky v poměrně krátkém čase k neziskové akci, takže kdybychom se jí chtěli trvale prezentovat, tak bychom ji chtěli vytvořit ještě lépe. Novostrašecký měsíčník

Takže paní Volfová a pan Beran se podíleli na tvorbě aplikace? V podstatě jsme vycházeli při realizaci této aplikace z jejich informací. Z toho, co nám řekli, jsme definovali určitá místa a na ta místa jsme situovali nahrávky. Jak aplikace funguje? Na začátku si do telefonu z nějakého úložiště, v našem případě Google Play, tedy úložiště pro aplikace systému Android, stáhnete naši aplikaci, nasadíte si sluchátka, aplikaci spustíte, telefon vložíte do kapsy a vyrazíte po určené trase. V určitých místech se automaticky ozve hudba a hlasy a je vám předložen výklad o místě, kterým právě procházíte. Aplikace detekuje směr chůze, takže podle toho můžeme určit odkud přicházíte a je vám puštěna nahrávka se správným stranovým určením, tedy vlevo nebo vpravo vidíte… Můžeme detekovat, kde výletním svůj výlet začal, a podle toho se ním pomocí aplikace správně přivítáme i rozloučíme.

do žádné půjčovny, stačí pouze zveřejnit odkaz na stažení aplikace nebo její název a každý ji může použít a třeba i o půlnoci vyrazit na komentovanou prohlídku městem. Dokonce si dovedu představit i to, že aplikace rozpozná, zda je den nebo noc a podle toho bude pouštět večerní nebo denní verzi. Připravujete více takových projektů? V současné době máme rozděláno několik podobných projektů. Zaměřujeme se především na historická a poznávací projekty, ale i na literární a relaxační. Pokud bych chtěl podobný projekt realizovat je možné se na vás obrátit? A co bych měl na začátku vědět? Nejdůležitější je mít představu, jak by měla z vašeho pohledu aplikace fungovat. Jestli by měla být pouze informativní, nebo i zábavná, jestli by měla uživatele seznamovat s dávnou historií, nebo s architekturou, nebo se současným životem. Samozřejmě s těmito otázkami vám můžeme poradit a ve vzájemné diskusi dojít k optimálnímu řešení. Možností je mnoho. Michal Drtina

Rozeznění Rozeznění je interaktivní zvuková hra inspirovaná každodenním životem starých Lidic. Přivádí posluchače na autentické místo, kde se děj hry odehrává. Jednotlivá zastavení připomínají běžné situace ze života obyvatel obce, jak se mohly odehrát ve dnech předcházejících tragédii. Audiodrama je fiktivní a nemůže být zaměňované s historickým dokumentem. Jeho cílem je posílit zájem posluchačů o osudy obětí lidické tragédie. Rozeznění připravilo občanské sdružení Sonosféra, o. s., jako neziskový projekt k 70. výročí lidické tragédie. www.rozezneni.cz

Takže by se taková aplikace dala použít jako turistický průvodce městěm? Zcela bez problému. Použití je opravdu nejrozmanitější. Záleží pouze na fantazii zadavatele. Dovedeme si představit, že může být aplikace využívána jako výukový program, například k poznávání významných rodáků. Je možné takovou aplikaci zpřístupnit i těm, kteří nemají chytré telefony? Samozřejmě ano, ale pak musíte vlastnit nějaká přehrávací zařízení, řešit jejich půjčení, odcizení, manipulaci… Výhoda mobilní aplikace je snadná použitelnost a na hlasitý odposlech může záznam poslouchat více osob, což jste si sám vyzkoušel cestou do Stochova. Nikdo tedy nemusí chodit

Otta Kirpal, majitel Bambuča Kafé, při testování interaktivního průvodce. Foto: Michal Drtina

25


KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí – prosinec 1. prosince Koncert farní scholy Kostel Narození Panny Marie od 17 hodin Adventní a mariánské sklaby od středověku po dnešek

2. prosince Rozsvícení vánočního stromu Komenského náměstí od 16 hodin

5. prosince Akademie volného času 10. ročník Největší katastrofy na přehradách a jejich příčiny, velký salonek NKC od 17 hodin, vstupné 30 Kč

6. prosince Kurz tance NKC od 19 hodin, vstupné 50 Kč Mikulášská besídka sál kulturního domu v Rudě od 17 hodin

12. prosince Vánoční písně z celého světa Vánoční hudební večer Vendula Šmoldasová Zeurítia, Restaurace a kavárna Nové Allegro od 19 hodin, vstupné 200 Kč včetně welcome drinku

13. prosince Kurz tance – věneček NKC od 19 hodin, vstupné 100 Kč

14. prosince Stříbrná sobota Na Růžku Hospoda Na Růžku od 10 hodin Krušovický turnaj v sálové kopané Hala BIOS Nové Strašecí od 9 hodin

24. prosince Půlnoční setkání u vánočního stromu Česká mše půlnoční J. J. Ryby účinkují učitelé ZUŠ, GJAK Nové Strašecí a členové souboru Čtyřlístek, Komenského náměstí ve 24 hodin

29. prosince Předsilvestrovská taneční party se Seniorkou NKC od 15 hodin

31. prosince Silvestrovský běh Járy Cimrmana 4. ročník kufroběžeckého závodu podporující myšlenky Járy Cimrmana, Komenského náměstí od 10 hodin

1. ledna 16. prosince Divadelní představení Z louže pod okap NKC od 19 hodin, vstupné 170 Kč, v den konání 200 Kč

Novoroční ohňostroj Komenského náměstí od 18 hodin

7. prosince 17. prosince Mikulášská zábava pro děti Tradiční odpoledne soutěží a tance pro děti v hospodě Na Růžku od 14 hodin pořádá občanské sdružení Přátelé Pecínova. Na Růžku v Pecínově od 14.30 hodin Kapr cap Hala BIOS Nové Strašecí od 9 hodin

8. prosince Mikulášská zábava Baráčnická rychta od 13.30 hodin Vánoční show s Barborkou pro rodiče s dětmi NKC od 15 hodin, vstupné 30/45 Kč

10. prosince Lidová kapela souboru Lísteček Husitská kaple Nové Strašecí od 18 hodin Jako host vystoupí pěvecký sbor Rosička ze ZUŠ Stochov

Adventní zvyky Přednáška v Městském muzeu od 17hodin

18. prosince Koledování souboru Lísteček od 9–13 hodin

1. 1. 8. 1.

19. prosince 12. 1. Zimní podvečer s LDO Modrý sál ZUŠ Nové Strašecí od 16.30 hodin

21. prosince Vánoce se Čtyřlístkem NKC od 17 hodin, vstupné dobrovolné

16. 1. 18. 1. 22. 1. 28. 1.

Novoroční ohňostroj Komenského náměstí od 18 hodin Divadelní představení Božský řízek sál NKC od 19 hodin Nejen pohádka na neděli – Plaváček. Divadlo Elf Praha, sál NKC od 15 hodin Přednáška cyklu AVČ 10. ročník, velký salonek NKC od 17 hodin 23. Ples občanů města NKC od 20 hodin Party se Seniorkou sál NKC od 17 hodin Science Cafe od 19 hodin

23. prosince Vánoční koncert v Rudě Kaple sv. Andělů strážných v Rudě od 17 hodin, hraje Daniel Vojtíšek a Jarrah X-Mas Party Tajm akustický koncert v Pecínově Na Růžku od 19 hodin

26

Připravujeme na leden

Upozornění Od prosince 2013 můžete nově Novostrašecký měsíčník zakoupit také na obecním úřadu v Rudě. -ir-

Novostrašecký měsíčník


SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / REKLAMA

Společenská kronika Dne 6. prosince uplyne již 15 let od úmrtí pana Antonína Kouly.

Vánoční pozdrav z Nového Strašecí V Informačním centru a ve vybraných trafikách jsou k zakoupení vánoční pohledy Nového Strašecí. -ir-

Děkujeme všem, kteří ho měli rádi a vzpomenou s námi. Manželka Eva, synové Radek a Miloš.

Do informačního centra nejen pro informace

Řádková inzerce Mladá rodina hledá bydlení za rozumnou cenu v Novém Strašecí a okolí. Prosím nabídněte na tel.:732 369 082. Děkujeme. Nechci RK!

Reklama

Informační centrum města Nové Strašecí je službou pro veřejnost již řadu let. Soustředí se zde informace o kulturním a společenském dění ve městě a blízkém okolí. Hlavním úkolem infocentra je pomoci v orientaci návštěvníkům města a poskytnout turistům informační servis. Naleznete zde různé propagační materiály a upomínkové předměty, mapy, průvodce a pohlednice. Zakoupíte zde aktuální číslo Novostrašeckého měsíčníku a v době předvánoční vás jistě zaujmou zajímavé knihy o okolí a místních událostech, látkové hračky a řada dalších věcí vhodných pod vánoční stromeček. Za zmínku stojí výrobky společnosti WS Handicap, s. r. o., která dává lidem se zdravotním postižením šanci uplatnit se na pracovním trhu. Přijďte se přesvědčit, rádi vám poradíme. Najdete nás v ulici Havlíčkova 1155 vedle Městské knihovny. Otevírací doba je od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. -ir-

Společenská kronika Životní jubileum Dne 15. prosince oslaví své 85. narozeniny pan Václav Knobloch. Do dalších let hodně zdraví a pohody přeje dcera s rodinou.

Novostrašecký měsíčník

27


Ä?

252 K

PĹ™i zhotovenĂ­ kompletnĂ­ch brĂ˝lĂ­ VĂĄm odeÄ?teme hodnotu receptu. Tel.: 313 572 525 OtevĹ™eno: po - pĂĄ 9 - 17 hodin

VYĹ ETĹ˜ENĂ? ZRAKU BEZ ÄŒEKĂ NĂ? kaĹždĂŠ ĂšT a PĂ : 10:00 - 16:00

Reklama

Reklama

HavlĂ­Ä?kova 100 NovĂŠ StraĹĄecĂ­

Akce platĂ­ od 1. 12. do 31. 12. 2013. Hodnota nĂĄkupu = vĂ˝slednĂĄ cena po odeÄ?tenĂ­ slev. DĂĄrkovĂ˝ poukaz nelze smÄ›nit za penĂ­ze.

Ă LNÄš

MINIM

na dalĹĄĂ­ nĂĄkup u FOKUS optik.

• dioptrickĂŠ brĂ˝le (i na lĂŠkaĹ™skĂ˝ pĹ™edpis) • sluneÄ?nĂ­ brĂ˝le • kontaktnĂ­ Ä?oÄ?ky • dĂĄrkovĂŠ poukazy • VIP garance

DĂĄrkovĂ˝ poukaz v hodnotÄ› 500 KÄ?

www.fokusoptik.cz

Ke kaĹždĂŠmu nĂĄkupu nad 2000 KÄ? zĂ­skĂĄte s tĂ­mto kuponem

Reklama

INZERCE

XXXÄ–ULMVCD[ UFM

Reklama

/07*/,:qMBOPWĂ„QĂ“FLÂźyLZVTPLPMPWOZ DWJĂƒFOĂˆNJNJOFL CBUPMBU EÇUĂˆTSPEJĂƒJBEĂˆWFL%FOPUFWĂ?FOĂ•DIEWFĂ?Ă…[šĂ?Ă…VINOTÉKA Stochov, MĂ­rovĂŠ nĂĄmÄŒstĂ­ 261/14 NabĂ­zĂ­

22 druhĤ ståÞených sudových vín z Moravy, Chile, JiŞní Afriky, Rakouska. Lahvovå vína, sekty, Portskå vína, destilåty, speciality, ochutnåvky vín‌ Pochutiny k vínu, sýry z farem, suťenå masa, delikåtní uzeniny, paťtiky‌

MoĹžnost posezenĂ­ v pÄœĂ­jemnĂŠm prostÄœedĂ­ OtevÄœeno:

Po, Ut, Ă˝t, PĂĄ 10-20 StÄœ. 8-17

Kontakt: Tel. +420 602 630 829

So 9-14

e-mail: stochov@vinotekypraha.cz

Ne 13-17

www.vinotekypraha.cz

Reklama

PÄœi pÄœedloĹženĂ­ tohoto vystÄœiĹženĂŠho inzerĂĄtu VĂĄm bude poskytnuta sleva 15 % !

28

NovostraĹĄeckĂ˝ mÄ›sĂ­Ä?nĂ­k


Rybářské závody v hale Bios. Foto: I. Rezková

Hokejbalový zápas Nové Strašecí HBC starší žáci Elba DDM Ústí nad Labem. Foto: Jiří Duchoň

Foto: Jiří Duchoň

11. listopadu 2013

Cvičení rodičů s dětmi ve FITklubu 1155. Foto: FITklub

Oslava svátku Sv. Martina Sportovní akce listopad 2013


DDM – Pičín Foto: Jitka Samšuková

DDM – Výlet do Botanické zahrady. Foto: Jitka Samšuková

DDM – Výlet do radia Relax Foto: Jitka Samšuková

Městské muzeum, výstava R. Batelkové Foto: Ivana Rezková

Dýňové tvoření v MŠ Ruda Foto: M. Drtina

DDM – Podzimní prázdniny Foto: Jitka Samšuková

Listopadové akce listopadu 2013

Novostrašecký měsíčník - prosinec 2013  
Novostrašecký měsíčník - prosinec 2013  

Prosincový Novostrašecký měsíčník v digitální podobě.

Advertisement