Page 1

Ročník XVII.

cena 10 Kč

Dětský domov v Novém Strašecí Stavba kanalizace v Pecínově Rezková: Baví mě být velkým dítětem

říjen 2013


Slavnost svěcení praporu Spolku vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí. Foto: Michal Drtina

Nejšikovnější pejsek. Foto: Klub kynologů

Nejšikovnější pejsek. Foto: Klub kynologů

Největší a nejmenší pejsek – Soutěž o mekrásnějšího voříška. Foto: Klub kynologů

První školní den v Novém Strašecí. Foto: Michal Drtina

Akce v Novém Strašecí

září 2013


Z OBSAHU / EDITORIAL

Z obsahu

O houbařích a houbách

Informace pro občany Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů ...........................................................................................3 Nebytové prostory k pronájmu ............................................................................................................................3–5 Stavba kanalizace v Pecínově zahájena ..................................................................................................................4 Téma měsíce Preferujme návrat do rodiny ....................................................................................................................................6 Klub přátel dětí dětských domovů ..........................................................................................................................8 Kultura Aljaška divoká a krásná .............................................................................................................................................9 Divadelní předplatné od ledna 2014 .....................................................................................................................10 Děti, mládež, škola Zájmové kroužky DDM 2013/2014 ......................................................................................................................11 Obávaný, ale vydařený adaptační kurz ................................................................................................................12 Rozhovor Rezková: Baví mě být velkým dítětem .................................................................................................................14 Historie Matěj Duras, František Pelz a Václav Krolmus na počátku sběru novostrašeckých starožitností ...............................................................................................16 Sport O nejkrásnějšího voříška .........................................................................................................................................18 Na zámek Nový Hrad v Jimlíně ..............................................................................................................................19 Hokejbalistům vstup do sezony nevyšel ..............................................................................................................19 Spolky Oslavy 135. výročí založení SDH ...........................................................................................................................20 Čtyřlístek v Srbsku ....................................................................................................................................................21

Začala konečně letošní sezóna. Její začátek, alespoň v našich končinách, je sice v rozporu s pranostikou, která říká, že houby nejvíce rostou, když jde měsíc do úplňku, ale je fakt, že se nyní slibně rozvíjí, přestože měsíce ubývá. V televizi snad na všech kanálech vidíme šťastné nosiče plných košíků, snaží se i zpravodajové. Ti také tvrdí, že houbaření u nás postihlo až polovinu populace. To číslo je určitě přehnané, podle mne je to tak desetina, nanejvýš osmina, ale i to je v sezoně a v lese vidět až moc. Proč nás to na ty houby tak táhne? Určitě je to tradice. Dále jsou to klimatické podmínky, které umožňují růst stovkám až tisícům druhů hub, občas v ohromujícím množství, jsou to i pořád ještě rozsáhlé a snadno dostupné lesy, svou roli hraje jistě i to, že sběr hub je zadarmo. Nejsou však všichni houbaři stejní. Troufám si říct, že velká většina jich vyrazí do lesa, jen když zaručeně rostou a když na ně narazí i slepý přímo na cestě. V lese to pak vypadá a zní, jako když se lidi rozcházejí z náměstí po skončené produkci známé hudební skupiny. Správné houbaření, které si člověk dokáže vychutnat, chce klid. Toho je nejvíce po ránu. V lese je naprosté ticho, živáčka nevidět, a jeden si tak může v klidu projít své koutky a hledat nové. Stejně, je to zajímavé. Člověk většinou zabrousí do lesa jen několik desítek dní v roce, a přeci vidí spoustu míst, kde by se vyjímal tu statný křemenáč, tamto doubí je jako stvořené pro hříbky, a ono nic. Houby jsou v lese doma a takovýchto míst si nevšimnou. Raději se krčí pod klestím, v houštině, nebo za hradbou ostružin. A to i v lesích, kde by houbaře pohledal. Že by letité zkušenosti s houbaři, šířené spolu s jejich spórami? Naši dávní předkové způsobem pokus-omyl roztřídili tu velkou nadílku hub na houby jedovaté, nejedlé a jedlé. Vědátoři to později jen potvrdili tím, že zejména u hub jedovatých, určili látky, které nám škodí. Jsou sice také druhy „obojetné“, které v určité fázi růstu nebo během zpracování mohou přecházet z jedné skupiny do druhé, ale těch není moc a znalejší houbař se nedá oklamat. Méně znalým, ale chtivým holt hrozí pár proběhaných hodin nebo výplach žaludku. Ne snad jedovatá, ale hodně nepříjemná mohou být jídla z jedlých hub v kombinaci s alkoholem. Vraťme se však k houbám jedlým. Každý houbař, mne nevyjímaje, je dělí na „košíkové“ a ostatní. Toto dělení je velmi individuální a je také ovlivněno průběhem sezony. To, co v době dostatku přehlížím, v době nouze mi bývá milé. Já například nepovažuji za košíkovou houbu bedlu, šedou muchomůrku, malé druhy pýchavek i když jsme je v mládí běžně sbírali, také ale jinak výborné klouzky, když vím, že je budu muset sám čistit. Většinu jedlých holubinek, čirůvky, lesní druhy žampiónů či špičku travní mi vyřadila z košíku domácí cenzura, i když má babička si v letě nedokázala bez špiček představit třeba obyčejnou bramboračku. Tyto houby smí domů když opravdu nic jiného neroste. Tady také platí jiný kraj – jiný mrav. Třeba u nás nesbíraný ryzec bílý, po naložení do kyselého mléka a zkvašení, si oblíbili východní Slované. Jsou také lidé, kteří si prý pochutnají na muchomůrce červené. Jen ji umět upravit. Děkuji, nechci, i když ty ryzce bych ochutnal rád. Takže, sezona začala, doufejme že vydrží alespoň v dosavadním rozsahu co nejdéle a přejme houbám, houbařům i lesu zdar!

Skoro všechny kroužky, které od 16. září pořádá občanské sdružení FITrodina, jsou obsazeny. Zbývají poslední místa v kroužko tvoření a anglického jazyka. Foto: Michal Drtina

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Redakční rada: Libuše Vosátková, Iva Vachková, Tereza Slavíková Odpovědný redaktor: Michal Drtina (-md-) Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 1000 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: Z benefičního koncertu 2012. Foto: Michal Drtina

Václav Hájek Novostrašecký měsíčník

1


INFORMACE PRO OBČANY

73. zasedání rady města konané dne 6. srpna 2013 Na návrh výběrové komise rada města rozhodla o nejvýhodnější nabídce na zhotovitele stavby „Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov“, a to společnosti Severočeská stavební, a. s., Ústí nad Labem, IČ: 254 58 426, za cenu 9 679 697 Kč bez DPH. Ze čtrnácti uchazečů se na druhém pořadí umístila společnost Energie – stavební a báňská, a. s., Kladno, s nabídkovou cenou 11 600 000 Kč a na třetím pořadí společnost VPK Suchý, s. r. o., Zásmuky, s nabídkovou cenou 11 840 000 Kč. S vítěznou společností byla již podepsána smlouva o dílo a dne 12. 9. 2013 jí bylo předáno staveniště. Se zahájením stavby kanalizace se počítá začátkem měsíce října. Díky mimořádnému úsilí a precizní práci především pracovníků odboru investic MěÚ

proběhlo a zdárně bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele, i přes obecně známá úskalí, která přináší zákon o zadávání veřejných zakázek. Věříme, že takto bezproblémově bude probíhat i stavba kanalizace v Pecínově, i když po dobu stavby bude Pecínov jedno velké staveniště plné výkopů. Rada města vyhlásila tři další výběrová řízení na technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova“, na koordinátora bezpečnosti práce na staveništi této stavby a na dodávku a výměnu svítidel na stožárech veřejného osvětlení. Rada města odsouhlasila nabídku společnosti Energy Benefit Centre, a. s., Praha na administraci

čtyř projektů a provedení závěrečného vyhodnocení u předmětných čtyř akcí „Snížení energetické náročnosti budov MŠ Na Kocourku, Rákosníček, Zahradní a U Lesíka“, za cenu díla 169 400 Kč včetně DPH. Rada města dala souhlas s provedení výměny strojních česlí na čistírně odpadních vod, kterou provede společnost Fontana R, s. r. o., za cenu 248 100 Kč bez DPH. Obdobně dala souhlas k rekonstrukci kotelny Dukelská čp. 550 dle cenové nabídky společnosti Enbra, a. s., v částce 219 058 Kč včetně DPH. Jiří Tláskal

74. zasedání rady města konané dne 26. srpna 2013 Rada města vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí“. Dále schválila nákup tří digitálních kalorimetrů SHARKY a jejich doplnění v objektech Křivoklátská č.p. 968, 969 a 970 v celkové dohodnuté ceně 55 500 Kč bez DPH. Předsedové společenství vlastníků výše uvedených domů požadovali, aby měření tepla bylo pro každé společenství zvlášť. Doposud se měření, respektive rozdělení spotřeby tepla provádělo poměrným výpočtem. Rada města schválila pronájem prostor v domě č.p. 1155 v Havlíčkově ulici občanskému sdružení FITrodina, o. s., za nájemné 10 Kč/rok a současně sdružení přiznala příspěvek na činnost

ve výši 10 000 Kč. Občanské sdružení FITrodina pronajaté nebytové prostory využije jako rodinné centrum pro práci s maminkami na mateřské dovolené a jejich dětmi, pro práci s tělesně postiženými dětmi, pro provozování dopolední herničky pro děti do 3 let a jejich maminky a tatínky a organizování dalších aktivit. Letos v lednu byla uzavřena nájemní smlouva se společností Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., (TSNS) za účelem provozování nově vybudované části vodovodního řadu v ulici Rudská. Stále však probíhají jednání se společnostmi Vodárny Kladno-Mělník, a. s., a Středočeské vodárny, a. s., (SVAS) ve věci majetkového a provozního narovnání a je žádoucí, aby tento majetek – citovaný vodovod – byl provozován společností

Středočeské vodárny, a. s. Rada města proto odsouhlasila ukončení smlouvy s TSNS a uzavření smlouvy o provozování vodovodu se SVAS s účinností od 1. 9. 2013. Jiří Tláskal

75. zasedání rady města konané dne 3. září 2013 Na návrh výběrové komise rada města odsouhlasila nabídku společnosti Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., jako nejvýhodnější na dodávku v rámci projektu Výměna svítidel na stožárech veřejného osvětlení v Novém Strašecí, tedy dodávku a výměnu svítidel za cenu 289 730 Kč bez DPH. Na tuto akci město obdrží dotaci ve výši 80 000 Kč. Rada města vyhlásila výběrové řízení na dodavatele v rámci dotačního projektu „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů – sběrného dvora města Nové Strašecí“. V souvislosti s pokládkou kabelů elektrického vedení zajišťovanou společností ČEZ rada města odsouhlasila rekonstrukci chodníků – pokládka zámkové dlažby včetně výměny obrubníků a doasfaltování v ulicích Okružní, Spojovací, Mšecké a Lomené přijde celkem na 700 737 Kč včetně 2

DPH. Rekonstrukci chodníků provádí Technické služby a město hradí obrubníky, doasfaltování a tu část zámkové dlažby, která představuje rozšíření původního chodníku. Ostatní a podstatnou část rekonstrukce hradí společnost ČEZ. Rada města vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v rámci dotačního programu zateplení čtyř mateřských škol ve městě. Rada města s účinností od 1. 10. 2013 odsouhlasila uzavření nové nájemní smlouvy na areál bývalého Hamira. Novým nájemcem se stává pan Šnobl. Z podstatných podmínek nájemní smlouvy vyjímáme: nájemné 10 000 Kč měsíčně a závazek nájemce vložit každoročně minimálně sto padesát tisíc Kč do oprav a rekonstrukcí areálu, smlouva na dobu určitou v trvání pěti let s možností prodloužení. Současně rada města odsouhlasila ukončení nájemního vztahu se spo-

lečností Technické služby Nové Strašecí, s. r. o. Pro Technické služby byl tento pronájem nerentabilní. Jiří Tláskal

Připomínáme, že zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města – upravené ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů – jsou k dispozici na webových stránkách města www.novestraseci.cz. Občané města mohou též do usnesení rady města a zápisu ze zasedání zastupitelstva města nahlížet v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy. (red) Novostrašecký měsíčník


INFORMACE PRO OBČANY

Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů

Projekt „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů – sběrného dvora města Nové Strašecí“ začal na základě usnesení RM č. 808, na jejímž základě byla podána žádost o dotaci na vybavení sběrného dvora v rámci XLV. výzvy Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory – 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady: Projekt počítá s tímto vybavením: Buňka pro obsluhu – obytná buňka 2 x 4m – zateplená, s vybavením PC s programem pro evidenci odpadu, ekosklad – vybavený pro sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, váha na min. 10 tun, 2 ks kamer pro zajištění zvýšené ostrahy objektu, 8 ks vysokoobjemových kontejnerů o objemu 15 m3, 1 ks vysokoobjemového kontejneru o objemu 15 m3 – zakrytý na papír, 1 ks vysokoobjemového kontejneru o objemu 9 m3 –

sklo, 4 ks 1100 l kontejnerů na papír, sklo, plasty, nízkoobjemový kontejner, štěpkovač do průměru 15 cm (samostatný motor, natáčecí), paketovací lis (plasty a papír), vysokozdvižný vozík s váhou. Na základě rozhodnutí č. 13160204-SFŽP byla městu dotace přiznána. Náklady projektu jsou 2 512 565 Kč včetně DPH. Spoluúčast města činí 251 257 Kč. V rámci uzavřeného smluvního vztahu (smlouva o dílo č. 86/2013/OI schválená RM dne 15. 4. 2013 usnesením č. 808) na administraci projektu „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí“ předložila firma ISES, s. r. o., návrh zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů – sběrného dvora města Nové Strašecí“. Hodnotícím kritériem je navržena v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách nejnižší nabídková cena. Projekt „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí“ Kdo může sběrný dvůr využívat a) Občané, kteří mají trvalý pobyt na území města a uhradili místní poplatek za odpady pro příslušný rok. b) Občané, kteří zde mají rekreační objekt a uhradili poplatek za odpady pro příslušný rok. c) V případě zpětného odběru spotřebního zboží kdokoli (např. občané okolních obcí, podnikatelé) d) Podnikatelé, kteří mají uzavřenu písemnou smlouvu s městem o zneškodňování odpadu (dle uzavřené smlouvy). -tsns-

Co vše je možné ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře 1) zpětný odběr spotřebního zboží lednice (kompletní), mikrovlnné trouby, pračky, mrazáky (kompletní), TV, video soupravy, počítače, vrtačky, dílenské nářadí, autobaterie, baterie, vysloužilé světelné zdroje a svítidla 2) bioodpad, listí, tráva, zbytky větví atd… (v přiměřeném množství) 3) směsný odpad/vychladlý popel (v přiměřeném množství) 4) velkoobjemový odpad (dveře, sanitární keramika, pohovky, velké skříně „rozložené“) 5) papír – kartony a lepenka (v jakémkoli množství, kartonové krabice složené) 6) PET lahve – viz záložka projetk Každá PETka pomáhá 7) Plasty – obaly od potravin, spotřební elektroniky, nefunkční nebo odložené plastové výrobky z domácnosti apod. (v přiměřeném množství) 8) Kovový odpad (bez omezení) 9) Sklo – do vytříděného skla nepatří zrcadla, lepená skla (bezpečnostní, z automobilů), skla s kovovým „sítem“ atd. Tato skla patří do směsného odpadu. 10) použité potravinové oleje 11) pneumatiky – 1 sada pneumatik z osobního vozidla /rok 12) sutě (do 0,5 m3 osoba/měsíc, sutě nesmí obsahovat kabely, dřevo, atd…) 1 přívěs za osobní automobil: do rozměru 1,2 x 1,2 m plochy se uvažuje objem = 0,5 m3. Nad tento rozměr se uvažuje 1 m3 Novostrašecký měsíčník

Podání žádosti o dotaci na stavbu

„Autobusové zastávky v Karlovarské ulici – Nové Strašecí“.

Dne 16. 5. 2012 byla vyhlášena výzva č. 71 k předkládání žádostí o dotace v prioritní ose 1. Doprava, oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy do Regionálního operačního programu Střední Čechy. Odbor investic Městského úřadu v Novém Strašecí připravuje podání žádosti v rámci této výzvy na projekt „Autobusové zastávky v Karlovarské ulici – Nové Strašecí“, jehož výstupem bude jedna nová a jedna zrekonstruovaná autobusová zastávka v Karlovarské ulici dle projektu Ing. Křižáka. Dle zpracovaného rozpočtu jsou náklady projektu 1 617 426 Kč včetně DPH. Bude žádáno o dotaci ve výši 1 293 940 Kč (80 % celkových nákladů) se spoluúčastí města ve výši 323 486 Kč. -red-

Nebytové prostory k pronájmu DUKELSKÁ ulice čp. 550 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Místnost č. 14/550 (označení 7/1) – plocha 51 m2 – využití: kancelář. Nájemné minimálně ve výši 600 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, správa budov, úklid spol. prostor, el. energie. likvidace odpadu) vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 1259 ze dne 6. 9. 2010. 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Místnost č. 25/550 – plocha 18 m2 – využití: kancelář. Nájemné minimálně ve výši 700 Kč/m2/ rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, správa budov, úklid spol. prostor, el. energie, výtah, likvidace odpadu) vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 1050 ze dne 11.1.2010. Místnost č. 26/550 – plocha 18 m2 – využití: kanceláře. Místnost č. 27/550 – plocha 21,5 m2 – nájemné minimálně ve výši 702 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, správa budov, úklid spol. prostor, el. energie, výtah, likvidace odpadu) vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 413 ze dne 5. 5. 2008. pokračování na straně 4

3


INFORMACE PRO OBČANY / STALO SE˝ pokračování ze strany 3

HAVLÍČKOVA ulice čp. 1155

Termíny svozů komunálního odpadu

(bývalá pojišťovna ) PODZEMNÍ PODLAŽÍ Místnost č. S4 – plocha 39 m2 – využití: sklad, archiv. Nájemné minimálně ve výši 618 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (správa budov, úklid, el. energie, spol. prostor, výtah, voda), vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 944 ze dne 21 .9. 2009. Místnost č. S3 – plocha 73,1 m2 – využití: sklad, archiv. Nájemné minimálně ve výši 657 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (správa budov, úklid, el.energie, spol. prostor, výtah, voda), vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 842 ze dne 1. 6. 2009. Místnost č. S1 – plocha 27 m2 – využití: sklad, archiv. Nájemné minimálně ve výši 686 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (správa budov, úklid, el.energie spol. prostor, výtah, voda) vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 337 ze dne 17. 10. 2011. 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Místnosti č. 101, 102, 103, 104, 105 – plocha celkem 146,6 m2 – využití: kanceláře. Místnosti je možné pronajmout nejlépe jako celek – nájemné minimálně ve výši 805 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, správa budov, úklid spol. prostor, el. energie, výtah , likvidace odpadu) vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 268 ze dne 8. 8. 2011. 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Místnost č. 216 – plocha 40 m2 – využití: kancelář. Nájemné minimálně ve výši 822 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, správa budov, úklid spol. prostor, el. energie, výtah, likvidace odpadu) vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 482 ze dne 7. 7. 2008. Místnost č. 205 – plocha 31,7 m2 – využití: kancelář. Nájemné minimálně ve výši 820 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, správa budov, úklidspol. prostor, el. energie, výtah , likvidace odpadu) vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesení č. 915 ze dne 26. 8. 2013. 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Místnosti č. 304 (30,5 m2), č. 306 (33,1 m2), pokračování na straně 5

4

Policejní deník Nové Strašecí Dopoledne 2. 8. 2013 bylo hlídce MěP oznámeno, že poblíž Knižního klubu se pohybuje zraněný kůň. Strážníci společně s policisty zavedli klisnu do dvora služebny a vyrozuměli majitelku, která si ji převzala. Klisna byla zraněna při předchozí srážce s vlakem. Odpoledne 2. 8. 2013 požádala Policie ČR o provedení opatření ve věci nebezpečného pronásledování jedné z novostrašeckých lékařek. Strážníci pachatele vyhledali, omezili na osobní svobodě a předali Policii ČR. Při dopravně-bezpečnostním opatření, prováděném v součinnosti s Policií ČR dne 16. 8. 2013, zjistila hlídka MěP při silniční kontrole převážené rostliny konopí. Věc byla na místě předána Policii ČR. V poledne 22. 8. 2013 požádal o provedení opatření operační důstojník Policie ČR s tím, že v ulici Polní zřejmě dochází ke krádeži železa ze soukromého pozemku. Strážníci pachatele zadrželi, a protože při prověřování jeho totožnosti vyšlo najevo, že o něj má zájem Policie ČR, předvedli ho na novostrašecké obvodní oddělení. Při dopravně-bezpečnostní akci organizované Policií ČR v pátek 20. 9. 2013 zjistili novostrašečtí strážníci dva řidiče, z nichž jeden byl pod vlivem alkoholu a druhý pod vlivem jiné návykové látky. Oba případy byly předány Policii ČR k provedení dalších opatření. Martin Novák MěP Nové Strašecí

Posílení kontejnerů na tříděný odpad Rada města schválila posílení sítě tříděných odpadů. Vznikne nové kontejnerové stání v lokalitě „Křivoklátská vyhlídka“. Dále bude doplněn kontejner na dvojsklo v ul. Jabloňová. -tsns-

Sběr nebezpečného odpadu Upozorňujeme, že v sobotu 9. listopadu 2013 od 9 do 12 hodin proběhne poslední letošní sběr nebezpúečného odpadu. Nebezpečné odpady není možné do sběrného dvora donášet mimo stanovené dny a hodiny. Přivézt můžete následující druhy nebezpečných odpadů: - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné. - motorové oleje - barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Tekuté odpady musí být v uzavřeném obalu odpovídajícímu charakteru nebezpečné látky. Přestože je místem sběru nebezpečného odpadu areál sběrného dvora, TSNS nevstupují do žádného právního vztahu. Občan předává nebezpečný odpad přímo oprávněné osobě, kterou je akreditovaná svozová společnost. .-mdNovostrašecký měsíčník


INFORMACE PRO OBČANY / STALO SE pokračování ze strany 4

Stavba kanalizace v Pecínově zahájena Ve středu 18. září se v hospodě Na Růžku v Pecínově uskutečnilo setkání ke stavbě kanalizace v Pecínově, kterého se za investora, tedy město Nové Strašecí, zúčastnil starosta Karel Filip, vedoucí odboru investic Pavel Friebert, zástupce projektanta firmy Provod, inženýrská společnost, s. r. o., Karel Švejkovský, zástupce zhotovitele stavby Vítězslav Chalupecký, hlavní stavbyvedoucí Vlastimil Přibyl a za stavební dozor města Tomáš Melichar. Občané byli informováni o předpokládaném termínu zahájení stavby i o termínu dokončení a také o postupu prací. Zmíněno bylo i jednání s VKM z důvodu výměny vodovodu v části Pecínova s tím, že vzhledem k složitosti řešeného problému jednání dále probíhají. Občané byli také informováni o projektování kanalizačních přípojek a o postupu v této věci při zajišťování projektové dokumentace a zajišťování potřebných povolení i s tím, že se nadále řeší otázka financování těchto přípojek. Postup výstavby bude následující. Nejdříve bu-

dou vybudovány páteřní sítě gravitační i výtlakové kanalizace, přečerpávací šachty, provedou se tlakové zkoušky a nakonec budou budovány přípojky k jednotlivým nemovitostem. Termín prvního kontrolního dne je plánován na 8. října od 12 hodin. Celá stavba by měla být dokončena nejdéle za dvanáct měsíců, snaha bude o zkrácení celé stavby směrem ke konci června. Jelikož jde o stavbu, která bude podstatně omezovat běžný provoz Pecínova, byli občané seznámeni s telefonními čísly jednotlivých aktérů, na které je možné se s problémy obracet. Pavel Friebert, odbor investic MÚ– 721 155 016, stavební dozor, pan Melichar – 602 236 001 projektant kanalizačních přípojek, pan Švejkovský – 739 097 634 stavbyvedoucí, pan Přibyl – 724 121 226 -md-

Nový školní rok začal tradičně

Nový školní rok začal v novostrašecké základní škole podle tradičního schématu. Prvňáčky, kteří přišly se svými rodiči, doprovodili do školních tříd žáci nejvyšších ročníků. Naplněné třídy prvních ročníků po osmé hodině postupně pozdravil starosta města Karel Filip, místostarostka Libuše Vosátková, starostka obce Ruda Pavlína Urbanová a ředitel školy Stanislav Hajný. Starosta obce ještě jednou poděkoval všem rodičům za jejich hlasy při hlasování o Rákosníčkovo hřiště, popřál dětem, aby měly samé pěkné známky a mnoho radostných zážitků během celé školní docházky, a rodičům i pedagogům pevné nervy. Letos do čtyř prvních tříd nastoupilo osmdesát sedm žáků. S jejich počtem je vedení školy spokojeno, protože je přiměřené. Menší spokojenost je však s naplněním letošních šestých a devátých tříd. Například do šesté přibyli žáci z jiných škol, takže je jich šedesát tři, což není ideální počet na dvě ani na tři třídy. Novostrašecký měsíčník

Podobná situace je i v devítce. Tady naopak děti ubyly. Přesto byly otevřeny tři deváté třídy, a to kvůli uchování třídy s rozšířenou výukou matematiky. Ředitelé novostrašeckých školských zařízení, ředitel základní školy Stanislav Hajný, ředitel gymnázia Richard Spiegl, ředitel středního odborného učiliště Jan Nechutný, ředitelka základní umělecké školy Jiřina Kinkalová a zástupce ředitele dětského domova Milan Čížek, se setkali s představiteli města již v pátek před zahájením školního roku. „Setkání se stalo již tradicí. Scházíme se pravidelně před začátkem roku. Ředitelé informují město o chystaných změnách v jednotlivých školách, o tom, co je čeká příští rok, a o případných změnách. Hledáme také možnosti spolupráce škol s institucemi ve městě,“ uvedl starosta města Nové Strašecí. -red-

č. 305 (57,30 m2) – využití: kanceláře. Místnosti je možné pronajmout jednotlivě, případně jako celek. Nájemné minimálně ve výši 930 Kč/m2/rok za nebytovou jednotku + náklady na služby spojené s užíváním (teplo, voda, správa budov, úklid spol. prostor, el. energie, výtah , likvidace odpadu), vše splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním vyúčtováním. Rada města usnesením č. 305 ze dne 19. 9. 2011..

Setkání spolků pracujících pro děti a rodiny v Novém Strašecí V podvečer 24. září proběhlo setkání zástupců města a spolků, které připravují aktivity pro děti a mládež. Setkání navazovalo na dotazníkové šetření mezi těmito spolky. Cílem setkání i dotazníku bylo získat informace o plánech spolků v oblasti volnočasových aktivit a služeb pro děti a rodiny. Ty mají posloužit přípravě „Plánu rozvoje rodinné politiky“. Ačkoli účast nebyla vysoká, o to zapálenější byla atmosféra. Přítomní zástupci DDM, kynologů, Klubu malých stromů a Junáku se shodli na tom, že je pro ně zajímavé slyšet, čím se přesně zabývají a co chystají ostatní organizace. Ukázalo se, že uvažují o aktivitách i pro jiné organizace, například Dům seniorů či školky, v tom jim ale často brání nedostatek času. Také by přivítali webovou platformu, kde by si mohli průběžně vyměňovat informace a případně navazovat spolupráci. Místostarostka Libuše Vosátková a Eliška Kodyšová ze školské komise, které schůzku iniciovaly, jejich zájem uvítaly a přislíbily zajištění podobné schůzky znovu na začátku ledna 2014 a pak zhruba každé tři měsíce.. Eliška Kodyšová

Zaznamenali jsme Dotazník pro rodiny

Foto: Michal Drtina. Další fotografie v galerii na stránkách města Nové Strašecí. – www.novestraseci.cz

Na internetových stránkách sdružení Město pro rodinu – rodina pro město (MPR-RPM) byl zveřejněn dotazník, s jehož pomocí chce sdružení získat víc informací, které budou použity pro přípravu Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě, který by mělo před koncem roku schválit zastupitelstvo. Vyjádřit se můžete i vy. Dotazník najdete na adrese http://www.mestoprorodinu.cz/?p=1527, vyplnění trvá nejvíce pět minut. Nahlédl jsem také na internetové stránky dalších stran a uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu Nového Strašecí, bohužel jsem nezaznamenal žádné aktuální ïnformace. Michal Drtina

5


TÉMA

Zahrádka počká, Preferujme návrat do rodiny děti jsou přednější Z historického hlediska se s prvními pokusy o péči o opuštěné děti setkáváme již v roce 787, kdy byl Jarmila Dolejšková vychovala během svého působení v dětském domově na dvě stovky dětí. Mnoha z nich dělala i maminku na svatbách. V roce 2005 získala Zlaté srdce, cenu dětského bezpečí od Nadace Naše dítě. Se zlatým srdcem se však už narodila, protože jedině tak může už několik desítek let pomáhat dětem z dětských domovů. Třebaže už mnoho let není ředitelkou dětského domova a taktéž roli jednatelky Klubu přátel dětí dětských domovů předala Radce Síčové, stále je s mnoha dětmi v kontaktu a v klubu se dále zabývá sháněním peněz na podporu talentů, sportovní a kulturní činnost, rekreaci a podporu provozu startovacích bytů pro děti z dětských domovů. Jak sama říká: „Zahrádka počká, děti jsou přednější.“ Na své začátky v dětském domově v Novém Strašecí nyní už vzpomíná s úsměvem, ale když nastoupila, bylo prý prostředí prý velmi skličující. „Ve dvou ložnicích, které se nedaly v zimě pořádně vytopit, spalo na železných postelích třicet kluků od 6 do 15 let, nesnesli se s vychovateli, zařízení domova se rozpadalo.“ To je už ale dávno. Současný stav je nesrovnatelný," říká Jarmila Dolejšková, která jako ředitelka byla na začátku zásadních změn, které se od té doby v dětských domovech staly. Když šla v roce 1997 do důchodu, stále ji trápilo, že ti, které s láskou vychovávala v dětském domově, se po odchodu z dětského domova dostávali do obrovské nejistoty. "Najednou nemají střechu nad hlavou, ani blízkého člověka, který by je moudře vedl, proto není divu, že někteří dopadají špatně," říká. Nesložila však ruce do klína a svoji energii dodnes předává Klubu přátel dětí DD. O současných aktivitách tohoto klubu říká: „Nové byty teď nezřizujeme, naopak se snažíme klientům dopomoci k vlastnímu bydlení. Například byty, které jsme provozovali v Novém Strašecí, nyní převádíme do vlastního nájmu klientů, kteří v nich bydleli. V obou případech jde o chlapce z novostrašeckého dětského domova, kteří se postavili na vlastní nohy, jsou finančně soběstační, a bylo možné nájemní smlouvy převést na ně. Vlastně se podobným způsobem snažíme převádět i další takto zřízené byty. Z našeho pohledu jde o správné řešení, protože mnoho z nich si nezvládne vlastní byt pořídit, respektive pořídit si vlastní bydlení. Několika málo dětem se to povedlo, ale to je opravdu výjimka. Bohužel pro tyto účely neexistují žádné sociální byty. Myšlenku podpory bydlení dětí z dětských domovů však neopouštíme, protože se ukázalo, že celá řada dětských domovů je schopna zařídit s pomocí obcí nějaké byty, kde je možné startovací bydlení zřídit za přiměřené nájemné. Bohužel, v mnoha případech ani na takto získané nízké nájemné dětské domovy nemají finanční prostředky a řešení tohoto problému je na delší dobu." -md6

v italském Miláně založen první nalezinec. Už v 18. století však J. H. Pestalozzi zdůrazňoval význam rodinné výchovy a upřednostňování umístění do náhradní rodiny před pobytem v ústavu. V českých zemích byly budovány nalezince a sirotčince po třicetileté válce a velmi často byla péče o opuštěné děti v kompetenci církví. Plně organizovaná, soustavná a odborně řízená péče o opuštěné děti je až od konce 20. století. V období první republiky byla péče uskutečňována v několika formách a začínala se víc prosazovat preference náhradního rodinného prostředí před péčí ústavní. Po 2. světové válce byl systém první republiky zcela zničen a nahrazen koncepcí výchovy velkého množství dětí v ústavech odstupňovaných podle věku. V 50. letech spočívala péče především v hromadném poručenství a opatrovnictví. Od 60. let se začal tento systém měnit, díky kritice, že děti svěřené do ústavní péče měly opožděný vývoj. Často to byly osobnosti s obtížným společenským zařazením a asociálními projevy. V 70. a 80. letech se objevily výrazné problémy v praktické aplikaci systému o opuštěné děti, kdy všechny formy této péče byly řízeny státními orgány. Toto se projevilo v personálním obsazení institucí náhradní rodinné péče a v nekvalitním výchovně-vzdělávacím systému, který nepřispěl ke zlepšení péče o opuštěné děti. Adopční řízení a řízení o pěstounské péči bylo zbytečně prodlužováno, jelikož pracovníci byli limitováni vyhláškami a předpisy. I po revoluci v roce 1989 však zůstává počet dětí žijících v ústavech hodně vysoký, což je příčinou kritiky mnohých západoevropských států. Zásadněji se přístup k ústavní péči mění od rokem 2000, kdy vstoupil v platnost zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. O současném stavu dětských domovů nám povídal ředitel Dětského domova v Novém Strašecí Alexandr Krško.

Když si projdeme stručnou historii ústavní výchovy, nedostaneme zrovna příznivý obrázek o těchto institucích. Jak je to ústavní výchovou v současnosti? Dětský domov Novém Strašecí byl založen v roce 1942, což znamená, že jsme v loňském roce oslavili sedmdesát let. Tehdy se opravdu jednalo o zcela odlišné zařízení, ale rozhodující pro naši současnou podobu byl zákon sto devět z roku dva tisíce dva o ústavní výchově, který umožnil transformaci dětských domovů do zařízení s rodinnými skupinami, tedy s výchovou, která probíhá v takzvaných rodinných skupinách. V našem zařízení máme takové skupiny tři po osmi dětech, tedy celkem dvacet čtyři dětí. Další transformace probíhá v současné době od roku 2007, kdy se snažíme transformovat do zařízení, které poskytuje komplexní služby ohrožené rodině. Tedy nejenom výchovu dětí, zprostředkovávání kontaktů dětí s jejich rodinami, ale pracujeme také na vyhledávání vhodných pěstounů a na komunikaci s těmito pěstouny. O co se při vaší výchově dětí snažíte? Co nejvíce dětí umístit do funkčních rodin, ale

jinak se snažíme, jako většina rodin děti připravit co nejlépe na budoucí život. Aby byly schopné samostatně fungovat ve chvíli, kdy opustí tento domov. Snažíme se jim zajistit bydlení a práci, což je v současné době náš nejkomplikovanější úkol. Provádíme podrobnou analýzu dětí a jejich rodinného prostředí. Pak je dělíme do tří skupin, s tím, že v první skupině jsou děti, u kterých lze očekávat návrat do rodiny, ať už užší, nebo širší. Tyto rodiny se snažíme aktivně vyhledávat a pracovat s nimi, aby se děti mohly dostat zpět, pokud je to jenom trochu možné. Je to velice náročné a ne vždy se to daří. Nicméně jsme poměrně úspěšní. Ve druhé skupině pak máme děti, které jsou vhodné pro pěstounskou péči. Snažíme se pěstouny nalézat a následně jim poskytovat asistenci. Ve třetí skupině máme děti, u kterých není možné jejich umístění do rodiny nebo pěstounské péče, ať již z důvodu výchovných problémů, nebo nějakého duševního či fyzického handicapu, nebo jejich věku. Říkal jste, že zařízení vašeho typu prochází od roku 2002 transformací. V jaké jste fázi? V současné době jsme vstoupili do poslední etapy přechodu na zařízení poskytující služby ohrožené rodině. Od prvního ledna letošního roku poskytujeme i sociální služby podle zákona o sociálních službách. Tedy sociální poradenství pro ohroženou rodinu, respektive pro rodinu s ohroženým dítětem. Sociálně aktivizační službu, což je jakési nastartování rodin, které mají problémy. Především rodin, u kterých je na spadnutí odebrání dítěte, nebo rodin, které mají krátkou dobu dítě již v dětském domově umístěné. Domnívám se, že jsme v této oblasti celkem úspěšní, protože se nám podařilo za dobu fungování projektu třetinu kapacity dětského domova, to znamená osm dětí, umístit do původních rodin. Novostrašecký měsíčník


TÉMA Máme také chráněné bydlení, které provozujme od letošního roku. Sem se snažíme umisťovat naše děti s handicapem tak, aby nemusely jít do ústavu sociální péče, případně jiného podobného zařízení, protože v chráněném bydlení jsou schopni s drobnou asistencí fungovat. Dětem se snažíme hledat zaměstnání. To jsou v současné době, ale velmi náročné úkoly. Ano jsou, ale osobně si myslím, že je to nejlepší forma. Handicapovaný jedinec může s asistencí pracovat, je za práci vděčný, má pocit seberealizace a naplnění svého času. Je to navíc téměř samofinancovatelné, tedy pro společnost nejoptimálnější. To si však málokdo v této zemi a společenském systému uvědomuje. Jednodušší totiž je hraniční lidi umisťovat do ústavů než nastavit dlouhodobou státní politiku, která směřuje k zaměstnávání a podpoře handicapovaných jedinců. Domnívám se, že z hlediska ekonomiky je tato cesta správná. Prosazení tohoto směru však není boj na jedno volební období, proto se o to žádné politické uskupení nepokouší. Jak život zmíněných rodinných skupin ve vašem zařízení funguje? Máme tři rodinné skupiny, každá rodina obývá svůj vlastní byt, přičemž jedna skupina je v zahradním domku, další dvě jsou v této budově a každá má své patro. Děti jsou ubytovány v pokojích po dvou a upřednostňujeme, aby spolu byli ubytováni sourozenci. Rodiny mají svůj vlastní obývák, kuchyň, samozřejmě nějaké příslušenství. Děti si společně s vychovateli připravují snídaně, večeře a vaří si o víkendech. Tyto činnosti samozřejmě řeší včetně jídelníčku a nákupů potravin. Samostatně, respektive s vychovateli, si perou a dělají drobné opravy v bytě. Každá rodinná skupina dostává finanční zálohu, s kterou musí při hospodaření vyjít a kterou na konci měsíce musí vyúčtovat. Což znamená, že se děti učí i hospodařit. Z této provozní zálohy si totiž nakupují veškeré oblečení, hygienické prostředky, školní pomůcky i léky, prostě vše, co patří k provozním nákladům rodiny. To jsem vůbec netušil. To by mohl být i zajímavý přístup pro každou rodinu. Mezi lidmi, kteří nejsou zasvěceni do provozu dětských domovů, panuje pověra, že tato zařízení vypadají tak, jak nám to předestírají některá média, která ukazují záběry z dětských domovů sedmdesátých let minulého století, kde děti bydlí v pokojích po dvaceti a trpí fyzicky, psychicky i jinak. Ukazují, že děti nemají kontakt s vrstevníky, že navštěvují školy pouze v domově a tak dále. Také se tvrdí, že děti z dětských domovů jsou špatně vzdělavatelné. V našem provedení dětského domova chodí děti do škol podle svých předpokladů a potřeb, často i zájmů. To platí samozřejmě o základním vzdělání, Novostrašecký měsíčník

středoškolském a vyšším. V současné době máme v domově poměrně staré děti, nejmladším je jedenáct let, osmi je osmnáct let. Máme tu takové děti, které navštěvují speciální školu, základní školu, učiliště, střední školu a dva studenty vysoké školy. Jedna vysokoškolačka je čerstvým bakalářem a zmíněný vysokoškolák dokončil třetí školní rok ve Skotsku, kde studuje sportovní psychologii. Spektrum je tedy poměrně široké. Od dětí, které vyžadují zvláštní péči, až po ty velmi nadané. Tím bych rád vyvrátil jednu z chimér, která říká, že se děti v dětských domovech nemohou vzdělávat. Ono to zase pramení z toho, že pisatelé zpráv se domnívají, že jediné hodnotné vzdělání je vysokoškolské, případně dostačující je středoškolské, ale když se podíváte na tabulku deseti nejžádanějších profesí jak v Evropě, tak v České republice, tak na prvních pěti místech jsou řemeslné profese, na šestém místě lékaři, zdravotnický personál a technický vysokoškolský personál a pak znovu řemeslné profese. Snažíme se dát dětem to vzdělání, na které mají a které jim potom následně umožní najít si práci, a u mnohých musíme ještě přihlédnout k přání rodičů. A jak je to s volným časem vašich dětí? Jsme prakticky volnočasové zařízení, protože vzdělávání probíhá někde jinde, proto se maximálně soustředíme na využívání volného času dětí. Domníváme se, že to je nejlepší cesta k primární prevenci patologických jevů. Naplnění volného času je mnohem účinnější než drahé přednášky o drogách a kouření, případně patologickém hráčství na počítači. V domově funguje několik kroužků, ale snažíme se, aby děti navštěvovaly kroužky ve městě, případně regionu, a měly možnost přicházet do kontaktu s dětmi ze zdravých rodin. Stejně tak letní tábory. Pořádáme jeden tábor v naší režii, ale děti především jezdí na tábory podle svých zájmů. V současné době máme velké množství plnoletých, u kterých preferujeme letní brigády. Letos v létě osm dětí trávilo v létě celý měsíc na brigádách. Mají tak možnost si vydělat a potom si koupit to, co by chtěly, ale hlavně do budoucna mají našetřeny nějaké peníze. Pak samozřejmě vědí, co obnáší práce a kolik se dá vydělat peněz, a získávají na pracovní návyky. Co do budoucna? Naše vize je založena na našem hlavním cíli a tím cílem je podpora původní rodiny, a to nejenom materiální, ale především morální. Vím, že nejsme schopni zvládnout takovou činnost sami, víme, že ze zákona je naše poslání trochu jiné, ale vzhledem k tomu, že tohle by měl být hlavní cíl státní politiky, snažíme se naší činností podporovat tento záměr. Michal Drtina

V. ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM Ve středu 9. 10. 2013 od 17 hodin vás srdečně zveme na V. ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM do Novostrašeckého kulturního centra Výtěžek bude věnován onkologicky nemocným dětem a v letošním roce nově i pro děti v Keňské republice (přispět můžete i na účet 19-1815510217/0100). Účinkovat budou dětské domovy Nové Strašecí, Žatec, Tachov, Sázava, Ústí nad Labem a Olomouc. K vidění budou živé kapely, folklorní soubor, latinskoamerické tance i scénky ze života. Hostem večera je zpěvačka Hana Křížková. Klub přátel dětí DD

Charitativní aukce uměleckých předmětů Občanské sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí pořádalo 15. května v krásných prostorách restaurace Žofín Garden VI. charitativní aukci obrazů, keramiky a fotografií předních umělců. Výtěžek z aukce – 567 000 Kč – je určen, stejně jako v předchozích ročnících, na podporu projektů, které občanské sdružení již šestnáct let realizuje. Především jde o pomoc dětem z dětských domovů ve všech oblastech jejich osobnostního rozvoje a sociální projekt společenské integrace, jehož cílem je připravit do samostatného života ve startovacích bytech mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech. Dražilo se 37 pozoruhodných uměleckých děl řady autorů, například Jiřího Anderleho, Tomáše Bíma, Adolfa Borna, Dominika Mareše, Emmy Srncové, Vladimíra Suchánka, Josefa Velčovského, Roberta Vana, Františka Ringo Čecha nebo Kristiana Kodeta. Největší zájem dražitelů vzbudil obraz Borise Jirků EQUADOR GUAYASAMIN, jehož prodejní cena se z vyvolávacích 9 000 Kč vyšplhala až na 60 000 Kč. Mezi hosty slavnostního večera nechyběla Tamara Kotvalová – patronka a hlavní sponzorka Klubu přátel dětí dětských domovů, Jarmila Dolejšková – zakladatelka občanského sdružení, Tomáš Rohan, Eliška Hašková Coolidge, Renáta Vesecká a další osobnosti včetně několika autorů dražených děl (Robert Vano, Ivana Barazi, Merlin Jahodová, Dominik Mareš, Zuzana Kořistková, Jaroslava Šetelíková). Aukci tradičně vtipně a pohotově moderoval Alexander Hemala, dvěma áriemi večer ozdobila operní pěvkyně Markéta Mátlová. Klub přátel dětí dětských domovů 7


TÉMA

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí je občanské sdružení založené v květnu 1997 podle zák. 83/1990 Sb. a řádně zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR. Klub je právnickou osobou, sdružující fyzické i právnické osoby, které vyvíjejí činnost podle svých možností na podporu dětí a mládeže z dětských domovů na území České republiky. Statutárním orgánem je RADA KLUBU, která řídí činnost sdružení, rozděluje získané finanční prostředky ve prospěch dětí z dětských domovů a dohlíží na účelné využití financí. Veškerá činnost KLUBU je závislá na sponzorských darech a členských příspěvcích. ČLENEM KLUBU může být každý občan ČR starší osmnácti let a také každá právnická osoba. Členský příspěvek si dle svých možností určuje každý člen sám. Vychází pouze z minimální sazby, tj. 100 Kč ročně u fyzických osob a 1 000 Kč ročně u osob právnických. Posláním této organizace je všestraně pomáhat dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít a být vychovávány ve vlastní rodině. Činnost klubu je zaměřena zejména na: • podporu vzdělávání dětí a mládeže z dětských domovů • podporu zájmových aktivit dětí v dětských domovech • rozvoj sportovního vyžití dětí a mládeže z dětských domovů • podporu individuálně talentovaných dětí Staňte se i vy členem Klubu a podpořte děti v dětských domovech. Podpořit činnost klubu je možné i bez členství, a to poukázáním finančního daru ve výši dle uvážení dárce na účet 191815510217/0100 u Komerční banky Rakovník. -red-

Jarmila Dolejšková v bytovém domě ve Velvarech. Foto: http://www.prateledetidd.cz/

8

Strom problémů

Strom problémů slouží ke grafickému modelování problému. Používá se k názornému propojení příčin a důsledků problému. Ve středu stromu se nachází problém a větve a kořeny jsou tvořeny příčinami a důsledky. Příčinná vazba se znázorňuje šipkami a také že kategorie dáme pod sebe. [Veselý 2005]

Otázka připravenosti dětí z dětských domovů na život ve společnosti je stále aktuální, protože dětí, které jsou soudem odebrány své rodině a dány do péče státu, stále přibývá. Česká republika je v mezinárodním kontextu známá tím, že má trvalý problém s počtem dětí v ústavní výchově. V roce 2006 byl podíl dětí v ústavní výchově přibližně 1 300 na 100 000 dětí do 17 let, což znamenalo v mezinárodní srovnání počtu dětí v zařízeních ústavní péče v sedmi vybraných zemích (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina) nepříznivé první místo. Nejedná se tedy o nijak nízké procento jedinců a je nutné se problému jejich připravenosti na život věnovat. Příčin problému nedostatečné připravenosti mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro život můžeme nalézt mnoho – jelikož se jedná o komplikovanou problematiku, na kterou je mož-

né nahlížet z mnoha úhlů pohledu a která samozřejmě souvisí s mnoha dalšími tématy a problémy, musely jsme si dát pozor, abychom se od námi zvoleného tématu příliš nevzdálily a nepopisovaly tak v konečném důsledku jiný problém. Pokud bychom se měly pokusit námi definované příčiny zobecnit, dalo by se říci, že hlavními příčinami problému jsou především negativní důsledky ústavní výchovy a nedostatečná podpora státu. Práce „Nedostatečná připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro život ve společnosti" Lucie Kulhavé, Magdaleny Moravcové, Anny Píbilové a Adély Roedlové (3. ročník SOSA, SOSP, kurz Problémy české společnosti a veřejná politika, zimní semestr 2009/2010) byla prezentována na semináři Centra podpory společných témat a úkolů, které je budováno v rámci řešení projektu OPPA (CZ.2.17/3.1.00/31197) „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“

Novostrašecký měsíčník


KULTURA

Aljaška divoká a krásná

Aljaška, rozlehlá, dech beroucí krajina, nedotčená civilizací. Pojďte poznat její krásy, které ilustruje tento cestovatelský deník jedné fotografické expedice. Jeho prostřednictvím se můžete dozvědět mnoho cenných informací, ať už toužíte cestovat, fotografovat, nebo si jen rozšířit své obzory. Autorka ve své knize popisuje navštívené lokali-

ty a doplňuje praktické informace, které na svých cestách nasbírala. Jednotlivé kapitoly mají v názvu nejen datum, kdy se vše událo, ale pro lepší orientaci jsou zde vypsána i místa, která expedice v příslušný den navštívila. Cestopis vás blíže seznámí s místy jako jsou Anchorage, Fairbanks, městečka Hope, Homer, Haley, McCarthy, přístavy Seward a Valdez, národními parky Denali, Katmai a mnoha dalšími lokalitami. V městské knihovně máte možnost si nejen knihu vypůjčit, ale i osobně se seznámit s její autorkou, poslechnout si autentické vyprávění spojené s promítáním fotografií, či případně se zeptat, co by Vás zajímalo. Paní Magda Radostová přijala pozvání na besedu a do naší knihovny přijede v pondělí 7. října 2013. Začínáme v 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Jitka Tomšů

Z nových knih Fantasy Hill, B. – Bobby Conroy vstává z mrtvých Patterson, J. – Čarodějka a čaroděj, Dar, Oheň

Detektivky a thrillery Daumhaug, T. – Slepá skvrna Hayman, J. – Mráz Glockner, D. – Dvě Kallentoft, M. – Jarní mrtví Duncan, L. – Temnou chodbou Blómkvist, S. – Andělé Rollins, D. – Důvěra až za hrob Češka, S. – Arcibiskupova smrt Harris, L. – Vražda při bar micva

Historické romány Körnerová, H.M. – Kočár do neznáma Bauer, J. – Smrt na jazyku, Zachraňte krále Vondruška, V. – Msta písecké panny Plaidy, J. – Cesta povstání Dvořák, O. – Ďábel na řetězu

Pro ženy Beckerová, Z. – Róziny dcery Nesvadbová, B. – Přítelkyně Lasicová, H. – O dcerách a milenkách Matyášová, B. – Klaudie na rozcestí Weissová, G. – Diagóza F50 Mafi, T. – Jsem roztříštěná, Jsem zlomená Pawlowská, H. – Zeptej se mámy Gibson, R. – Zachraň mě Gillerová, K. – Zapomeň na minulost Jitka Tomšů

Úkol z letních prázdnin Představujeme vám (viz obrázek) výrobky dětských čtenářů, kteří vzali úkol na prázdniny vážně. Do výzdoby dětského oddělení v naší knihovně se zapojili: Filip Bendl, Adélka Česká, Terezka Kratinová, Zlatuška Matějovičová, Jára a Johanka Stašovi, Elenka Šandová, Johanka Šandová, Roman a Terezka Šilarovi Touto cestou za pomoc ještě jednou moc děkují pracovnice Městské knihovny

Týden knihoven 1.–7. října 2013 Již tradičně první říjnový týden slaví knihovny svůj svátek, kdy pro své čtenáře připravují řadu akcí. Novostrašecká knihovna vyhlašuje: - čtenářskou amnestii – zapomnětlivým čtenářům umožňujeme v tomto týdnu vrácení vypůjčených knih bez poplatků (bez placení upomínek) Knihovna dále připravuje: - besedu pro čtenáře – pro zájemce o cestování do dalekých krajů – pondělí 7. 10. 2013 Novostrašecký měsíčník

- výstavu „Proč ne Vrchlický…?“ výstavka knih a zajímavostí ze soukromé sbírky, vztahující se k výročí Jaroslava Vrchlického (17. 2. 1853– 9. 9. 1912) - zprovoznění nových webových stránek – od října jsou v provozu nové stránky knihovny: www.mknovestraseci.cz Jitka Tomšů

Kouzelný Halloween To to letí ! Rok se s rokem sešel a máme tu další Halloween. Zveme všechny děti, které mají chuť se pobavit, pohrát si, zasoutěžit a především prožít pravé halloweenské odpoledne s novými i stávajícími kamarády. V Novostrašeckém kulturním centru totiž 20. října od 15 hodin zavládne Halloweenská party. O program party se postará Barborka se svými kamarády. Nezapomeňte na svůj oblíbený maškarní kostým, jelikož po promenádě masek strašidelný rej ukončí vyhlášení nejoriginálnější masky. Všechny nadpřirozené bytosti jsou srdečně zvány a také všechny nebojácné děti. Iveta Dušková 9


KULTURA

Akademie volného času Zveme občany na říjnovou přednášku 10. ročníku Akademie volného času s tématem „Voda je život‘‘, která se uskuteční 3. 10. 2013 od 17 hodin. Jednotlivé přednášky jsou za 30 Kč. Srdečně zveme občany Nového Strašecí a zájemce z ostatních měst a vesnic. Mgr. Soňa Kudrová

Předprodej Městská kulturní zařízení Nové Strašecí se sídlem v Novostrašeckém kulturním centru nabízí v předprodeji vstupenky: 21. 10. 2013 od 19 hodin „Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny“. Účinkuje Zdeněk Troška a Jaroslav Suchánek. Sál NKC, vstupné v předprodeji 170 Kč v den konání 200 Kč Předprodej vstupenek v kanceláři MKZ v úřední dny pondělí 8–17, středa 8–18 h tel.: 313 572 340 -id-

Praskání II Po nečekaném ohlasu na první novostrašecké Praskání přichází druhé pokračování. Vinylové desky budou opět praskat a hrát staré hity. Bývalá restaurace v NKC se tak 19. 10. od 20 hodin promění na starou dobrou diskotéku. Vstupenky je možné zakoupit v restauraci Nové Allegro. -all-

Vojenská sláva v Novém Strašecí Spolek vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí vznikl před 130 lety. Jeho tradici obnovilo pár příznivců vojenské historie zhruba před rokem. Na slavnostní setkání, které se uskutečnilo v sobotu 21. září, si spolek pozval několik jednotek příznivců vojenské historie. Společně s nimi a s představiteli města Nové Strašecí uctili za nevelkého zájmu občanů u pamětní desky na místní základní umělecké škole památku padlých vojáků. Na následné mši v kostele Narození Panny Marie se účastnili posvěcení nového spolkového praporu vojenským kaplanem Petrem Fialou ze Žatce. Spolky vojenských vysloužilců vznikaly postupně v každém městě či větší obci zemí Koruny české. Bylo to hlavně po prusko-rakouské válce 1866, zejména však v 70.–80. letech 19. století. Tyto spolky patřily k dobovému koloritu v místě působnosti, podobně jako hasiči či ostrostřelci (ale ti

10

Poděkování Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval za přijemné přijetí ve Měste Nové Strašecí a za chvíle strávené ve Vaší přítomnosti při příležitosti slavnosti Svěcení praporu Rakovnických vysloužilců v Kostele Narozeni Panny Marie, dne 21. 9. 2013. Taky mám velikou radost ze všech propagačních materiálů o Novém Strašecí a Regionu Novostrašecko. Děkuji moc krát a těším se na viděnou S úctou Ing. Peter Pittner Marchegg, Rakousko

Divadelní předplatné od ledna 2014 Zalíbilo se vám loňské divadelní předplatné, nebo jste se o něm dozvěděli a přijde vám to jako dobrý nápad? To je moc dobře. Od ledna příštího roku se opět jednou za měsíc můžete vydat za divadlem přímo v Novém Strašecí. Městská kulturní zařízení ve spolupráci s divadelními příznivci připravili nejenom pro novostrašecké milovníky Thálie další ročník divadelního abonmá, ve kterém od ledna do května můžete zhlédnout celkem pět titulů.

Nová divadelní přehlídka v dubnu Dvě krajské přehlídky budou od příštího roku v Novém Strašecí. Vedle tradiční divadelní přehlídky Prima setkání bude město hostit i krajské kolo přehlídky dětských divadelních souborů a recitátorů Dětská scéna. Prima setkání je přehlídkou tvorby mládeže ve věku od patnácti do dvaceti let, Dětská scéna pak dětem od šesti do patnácti let. Přehlídky nemají v programu pouze divadelní představení. Součástí obou jsou rozborové semináře, odborné dílny a semináře. Na pořádání se podílí novostrašecký spolek pro kulturní a divadelní činnost NoStraDivadlo a spolupořadatelem je město Nové Strašecí. Přehlídka se uskuteční v dubnu příštího roku. -red-

byli pouze ve velkých městech). Byli neodmyslitelnou součástí spolkového života. Kromě vyrukování na veřejnosti vedli charitativní činnost. -md-

V této chvíli vám můžeme prozradit lednové a únorové termíny představení. Ve středa 8. ledna 2014 v 19 hodin uvede DS Nakafráno z Turnova hru Božský řízek, která je komedií takřka detektivní a divákovi poodhalí mnohá ze zákoutí ženské duše. V tomto případě půjde o zákoutí duší žen vylehávajících, těhotných, žen prostých i tajemných. A že nevíte, kdo jsou vylehávačky a proč je řízek božský? Tak se račte podívat. V únoru se představení uskuteční výjimečně v sobotu 22. února 2014 od 17 hodin. Sdružení divadelních souborů sehraje Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany v úpravě Bohumila Gondíka a na jevišti se potká víc než sto účinkujících herců, tanečníků a muzikantů několika souborů.

V březnu, dubnu a květnu pak budou uvedeny inscence Hamleteen Divadla Alfa Plzeň, která je černou hudební groteskou o dospívání. Vychází z jednoho z pilířů světové dramatiky – Hamleta, nejslavnější tragédie Williama Shakespeara. V dubnu pak uvidíte Divadlo na Vísce Hořovice, které sehraje inscenaci hry Denise Chalema Mé dceři řekni, že odjíždím… Hra, která obdržela v roce 2005 ve Francii prestižní ceny Prix Molière za nejlepší francouzskou inscenaci a nejlepší hru současného autora, rozehrává příběh zcela rozdílných žen z vězenského prostředí. Květnová závěrečná tečka je ještě v jednání, nicméně prodej abonmá bude zahájen začátkem listopadu. Celý říjen si mohou předplatitelé z předchozí sezony požádat o podržení míst v hledišti. Stačí poslat e-mail nebo zavolat do informaččního centra, telefon: +420 728 875 886, e-mail: icentrum@novestraseci.cz. Cena abonmá za pět představení zakoupeného do 24. 12. 2013 bude 550 Kč a můžete si nechat vytisknout vánoční dárkový poukaz. Po tomto datu bude k dispozici za plnou cenu 650 Kč. Cena jednotlivého vstupného je stanovena na 150, 250, 200, 150 a 250 Kč. Michal Drtina

Novostrašecký měsíčník


KULTURA / DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Zájmové kroužky DDM 2013/2014 DDM má na letošní školní rok připraveno spoustu zájmových kroužků, nabídku dostávaly děti v ZŠ a ještě nabízíme volná místa v těchto zájmových kroužcích:

Foto: Michal Drtina Více fotografií na obálce a na www.novestraseci.cz

Posvícení jako před lety Letošní posvícenské akce patřily klasickému formátu, který pamětníci v Novém Strašecí znají, a na který mnohdy vzpomínají. Kromě kolotočů a průvodu O Pěknou ho totiž doplnilo pět výstav, dvě komunitní akce, fotoateliér i sportovní turnaje. (O turnajích se dočtete ve sportovní části měsíčníku.) Kdo si chtěl užít posvícení nejenom na kolotočích, měl tu nejlepší možnost. A začít jste mohli o pecínovském posvícení, tedy týden před tím novostrašeckým. Občanské sdružení Přátelé Pecínova konalo před hospodou Na Růžku tradiční odpoledne plné zábavy, her a soutěží. V týdnu jste mohli navštívit Městské muzeum a nevšední výstavu rukopisů a autogramů nejen rakovnických a novostrašeckých osobností ze sbírky Františka Frolíka a v Domově seniorů, v kapli Alzheimercentra, potom výstavu rukodělných prací klientů domova. O posvícenském víkendu vás v Baráčnické rychtě čekala výstava historických kronik, krojů, praporů a pohlednic místních Baráčníků, v budově Městského úřadu výstava obrazů z uměleckých sbírek města a celkem třicet jedna odrůd jiřin, které zde vystavovalo Střední odborné učiliště Nové Strašecí. Všechny vystavené květiny vyrostly v areálu učiliště. Naaranžovaly je žákyně oboru zahradnice společně s paní učitelkou Blankou Mrvíkovou. V rámci oslav 135 let od svého založení uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Novém Strašecí výstavu hasičské techniky a historických dokumentů. Výstavu i oslavy doplnil bohatý doprovodný program. Na každé z uvedených akcí jste mohli obdržet pohlednici a razítko, které bylo možné zužitkovat v posvícenském ateliéru, který byl vytvořen v prostorech Bubáčku. Zde byly pro zájemce připraveny Novostrašecký měsíčník

kostýmy a rekvizity, které bylo možné využít a nechat si hned vyrobit rodinnou fotografii s pozadím Nového Strašecí. Věřte, že ti, kteří přišli, si výstavy i fotografování opravdu užili. Ti, kteří to letos nestihli, mohou doufat, že se v podobném duchu bude pokračovat i v příštím roce. Nezbývá než co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří se na přípravě výstav a akcí podíleli, Baráčníkům, Muzeu T.G.M., Domovu seniorů, Sboru dobrovolných hasičů, SOU Nové Strašecí, Přátelům Pecínova, o. s., Občanskému sdružení bubakov.net, NoStraDivadlu, pracovníkům městského úřadu a mnohým dalším, kteří se svojí aktivitou snažili zpříjemnit období posvícení. Doufáme, že si tato akce získá příznivce i v příštím roce a výstavy budou navštíveny víc, než houpačky a kolotoče. Určitě se už nyní máte na co těšit. -md-

Florbaly – pro dívky od přípravky až po ženy, tréninky jsou rezděleny dle věku v tělocvičně ZŠ a v hale BIOS, vedoucí p. uč. P. Chochola Cvičení dětí – pondělí 15.30 hodin v tělocvičně ZŠ, vedoucí p. uč. K. Thumová Gymnastika – pondělí 16 hodin, tělocvična ZŠ, vedoucí p. J. Mazancová Tchai-ťi – středa 17.30 hodin, tělocvična ZŠ, vedoucí p. uč. H. Réblová Country tance Klobouček– středa 15.30 tělocvična ZŠ začátečníci a v pátek od 15 hodin pokročilí, vedoucí p. N. Jurgovská Karate – pondělí a čtvrtek 17.30 hodin, tělocvična ZŠ, vedoucí p. M. Valeš Fotbaly– úterý a čtvrtek 15 hodin fotbalové hřiště pro děti od 6 let, vedoucí p. J. Duchoň Zumba – středa 13.30 a 14.30 hodin v tělocvičně ZŠ od 6 let, vedoucí p. uč. K. Fialová Sportovní gymnastika – pátek v 17 hodin v tělocvičně ZŠ, vedoucí p. V. Adlt Modelářský – středa 16 hodin, klubovna v NKC, vedoucí p. M. Starý Astronomický – pátek 14 hodin v učebně ZŠ, vedoucí p. P. Kodyš Zápisné se platí na celý školní rok 600–800 Kč, u kroužků fotbalu a florbalu se platí členské příspěvky TJ Sokol. Jitka Samšuková

Akce DDM říjnu DDM připravuje na podzimní prázdniny a ředitelské volno 29. 10. Aquapark Kladno + rádio Relax – sraz u ZŠ v 9 hodin, návrat kolem 13.30 hodin. Cena 150 Kč. 30. 10. Divadlo S+H Praha Hurvínkův popletený víkend – sraz u ZŠ v 8 hodin, návrat kolem 12.30 hodin. Cena 250 Kč. 31. 10. (ředitelské volno) Pohádková země Pičín – odjezd od ZŠ v 8.30, návrat kolem 14.30 hodin, cena 200 Kč 1. 11. (ředitelské volno) DDM Rakovník – výrobky z keramiky, prohlídka zvířátek v Klubu DDM, muzeum, návrat kolem 14 hodiny. Cena 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové 731 610 569 -js-

11


DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Okresní kola soutěží pro ZŠ 9. 10. Atletický čtyřboj – areál ZŠ Jesenice od 8 hodin pro žáky II. stupně. 15. 10. Florbal pro žáky 4. a 5. tříd – 8 hodin 3. ZŠ Rakovník 16. 10. Rakovnický vytrvalec – běh parkem v Čermákových sadech v Rakovníku od 14 hodin pro žáky od 1. třídy. 22. 10. Botanická soutěž „Paměť stromů„ – v botanické zahradě SZŠ Rakovník od 8 hodin 24. 10. Stolní tenis – 8 Jandačův sál v sokolovně v Rakovníku, pro žáky II. stupně a pro žáky od 4. třídy DDM připravuje na 29. listopad 2013 návštěvu Národního divadla v Praze – Nová scéna na představení OHROŽENÉ DRUHY. V hlavních rolích J. Štěpnička, M. Šplechtová, J. Dolanský a další, odjezd od ZŠ v 17 hodin, návrat kolem 23. hodiny, cena 250 Kč. Zájemci se mohou hlásit již nyní u J. Samšukové 731 610 569 -js-

Jsou z nás studenti gymnázia Ve čtvrtek 5. září se na Městském úřadě v Novém Strašecí uskutečnila slavnostní imatrikulace nových studentů, což je podle definice doslova a do písmene zápis do úředního seznamu. Chvíli před čtvrtou hodinou jsme se shromáždili před úřadem, kluci v oblecích, holky v šatech, a všichni trochu nervózní. Naše třídní učitelka nás rozsadila na místa ve stejném sále, kde jsem byl před pěti lety na bratrově imatrikulaci jako divák. S úderem čtvrté hodiny se rozezněla studentská hymna Gaudeamus igitur a do sálu vstoupili starosta města Karel Filip, ředitel gymnázia Richard Spiegl a část učitelského sboru. Cítil jsem se trochu hloupě, protože jsme zůstali sedět, zatímco

učitelé stáli a poslouchali. Potom hrála státní hymna, a to už stáli všichni. Pan starosta i pan ředitel měli proslov, představili nám profesorský sbor a vyjádřili naději, že se nám budou následující čtyři roky ve škole i ve městě líbit a že budeme mít dobré studijní výsledky. Pak si každý student 1.A jednotlivě potřásl rukou se starostou a s panem ředitelem a dostal pamětní list k přijetí na gymnázium. To bylo všechno a mohli jsme jít domů. Když jsme odcházeli, cítil jsem se trochu pyšně, trochu sebevědomě a také o poznání pohodlněji, neboť jsem si mohl konečně povolit těsný límeček. Dominik Petráček, 1.A

Co na adresu imatrikulace zaznělo Studenti si oddechli, že jim nikdo během aktu neusekl hlavu ani žádnou jinou končetinu, že se nikdo nepřizabil na cestě pro pamětní list (dokonce ani dívky pohybující se na vražedných chůdách jménem podpatky) a rozešli se spokojeni, rozechvěni a se slavnostním pocitem domů. Pan starosta Filip nejdříve pohovořil o tradici našeho gymnázia, o jeho rodinné atmosféře. Zaujalo mě, že někteří naši noví učitelé dokonce na tomto gymnáziu dříve sami studovali. Obrovská nevýhoda obleku je, že je v něm vedro. Obzvlášť když spěcháte přes půlku Strašecí na městský úřad, abyste nepřišli pozdě na vlastní imatrikulaci. Chvíli bylo takové zvláštní ticho. Až později jsme zjistili, že nikdo z nás v rozrušení nerozeznal studentskou hymnu, při které jsme se měli postavit. Asi v polovině prvního taktu další skladby jsme si s hrůzou uvědomili, že je to česká státní hymna a už dávno máme být na nohou. Po tomto incidentu proběhlo trochu rozpačité předávání pamětních listů, potřásání rukou a ještě rozpačitější odchod ze síně na chodbu, kde většina z nás propukla v potlačovaný smích. Vycházela jsem z městského úřadu ne jako žákyně základní školy, ale jako studentka gymnázia, a toho si moc vážím. Můj první (k)rok k maturitě. Všichni jsme najednou byli úplně jiní. Děvčata měla na sobě společenské šaty ke kolenům a boty na podpatcích, chlapci obleky. Slavnostní přivítání se mi moc líbilo a za celou naši třídu doufám, že studium na tomto gymnáziu úspěšně dokončíme společnou maturitou. -gymnostra-

Nový školní rok v SOU Nové Strašecí Obávaný, ale vydařený adaptační kurz Po letošních vydařených prázdninách opět nastal čas, kdy školáci museli ukončit své radovánky a usedli do školních lavic. Nové žáky přivítali i učitelé SOU v Novém Strašecí. V letošním školním roce nastoupilo do pěti prvních ročníků 106 žáků. Dvě třídy oboru Mechanik opravář motorových vozidel navštěvuje 46 žáků, dvě třídy oboru Opravář zemědělských strojů naplnilo 48 žáků a ke studiu oboru Zahradník/ Zahradnice bylo přijato 11 žákyň a 1 žák. Stejně jako v loňském školním roce byly otevřeny dvě třídy nástavbového studia oboru Provozní technika se 41 žáky. V učebnách učiliště se tedy střídá celkem 298 žáků a žákyň, což je číslo, které vypovídá o stálém zájmu o studium zajímavých a perspektivních oborů. Ivana Veselá 12

Pane bože... Za co? To byla první věta, kterou jsem pronesl, když jsem tak nekřesťansky brzy ráno (ve srovnání s prázdninovými poměry, kdy jsem snídal oběd a obědval večeři) musel vstávat. Už zase do školy. Ale teď mezi nějaký cizí lidi. Aspoň že se mnou na ten gympl jde taky Verča. To bylo všechno, co v mé jinak prázdné hlavě proudilo. Bezmyšlenkovitě jsem přešel k zrcadlu, kde si mě prohlížel jakýsi zombie. To to ale pěkně začíná. S Verčou, mou spolužačkou ze základní školy, jsme vystoupili z auta. Nerozhodně přešlapujeme venku před gymnáziem. Máme jít dovnitř? Nakonec jsme se oba shodli, že bude lepší počkat, co udělají ostatní. A tak jsme čekali. Kolem postávalo ještě několik skupinek. Vypadalo to, že to jsou naši budoucí spolužáci. Sledovali jsme jednu skupinku, jak pozoruje jinou, která pozoruje další skupinku

za rohem, která také čeká, až přijde někdo, kdo nám všem ukáže, co máme udělat. Když konečně někdo sebevědomě vykročil, strhla se řetězová reakce. Najednou sedím s dalšími šesti kluky na pokoji. Adaptační kurz pro první ročníky gymnázia, Plasy – Zátiší, 2. až 4. září 2013. Hm, asi bych se měl připravovat… Na to běhání. Poslední dobou jsem začal s jednou kamarádkou ze základní školy pravidelně běhat ve stromové aleji, protože chci zlepšit svou fyzickou kondici, takže jsem se na nadcházející disciplínu docela těšil. Ale na druhou stranu se mi nechtělo běhat před někým jiným, ta naše alej je většinou opuštěná... Převlékl jsem se a vyšel ven. S Verčou jsme se už předem domluvili, že budeme spolu ve dvojici. Měli jsme za úkol běhat po lese po předem vyznačené trase a zapisovat si na papírek odpadky, které uvidíme. „Nesmíme se nechat Novostrašecký měsíčník


DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Zpověď absolventa Vím, že nic nevím, proto se snažím, abych věděla. úvaha o významu vzdělání v životě člověka v běhu dějin

předběhnout víc než desetkrát,“ pošeptal jsem jí ještě předtím, než jsme vyrazili. Verču jsem se pak v lese snažil vytáhnout do kopce a horlivě vše zapisovat. Má parťačka byla ze mě naprosto ztrhaná, přesto podala přímo heroický výkon a byli jsme nakonec předběhnuti jen devětkrát. Pokud si dobře pamatuji. Ještě ten večer byla na programu noční bojovka, která se mi líbila z celého adaptačního kurzu nejvíce. Miluji horory a temnou atmosféru, proto jsem se doslova vyžíval v běhání ve tmě po opuštěné cestě na kraji lesa. Okolo sem tam poblikávaly svíčky a my jsme měli hledat slova a slovní spojení, nosit je našemu zapisovateli a posléze z nich skládat věty, které se týkaly olympijských her. Náš tým však dal dohromady jen jednu větu z pěti, a to i přesto, že jsme našli všechna stanoviště. Nejzajímavější, i když zřejmě neúmyslná disciplína, byla pro mě sprcha se sršni. Nebo s vosami, na tom se nemůžeme shodnout, v poletování po místnosti se zřejmě střídali. Jelikož měl tento hmyz úl nad sociálním zařízením kluků, vkládalo to do času stráveného na záchodech a ve sprchách patřičný adrenalin a zajímavost. Kupříkladu jsem jednou večer šel na WC a málem jsem omylem místo zapínače zmáčkl sršně. Asi by se nerozsvítilo světlo, zato moje ruka ano.

Druhý den jsme měli za úkol vymyslet večerní hru pro druhou třídu a naopak. Ideální by byla soutěž ve vaření, při které bychom byli porotci. Nebo soutěž v čištění bot, to by se taky hodilo. Bohužel většina ten nápad zavrhla. Padaly ještě zajímavé nápady jako "vykopej co nejhlubší díru do země" či "Strašecký Faktor strachu", což výmluvně poukazovalo na to, jak přátelsky škádlivá atmosféra na našem adaptačním kurzu mezi oběma třídami panovala. Nakonec vznikla tři stanoviště, u kterých sousední třída ve skupinách plnila úkoly, například poslepu ochutnávala jídlo. Snažili jsme se být jako pořadatelé hodní, ani jsme jim do soutěžních vzorků nedávali moc pepře. I oni na nás potom byli celkem hodní, i když jsem jejich hru pořádně nepochopil a zdála se mi divná. Vodili nás ve skupinách poslepu po stanovištích, kde jsme plnili úkoly, například jsme překračovali lavičku, dělali dřepy, nebo museli z našeho oblečení udělat provaz. Ze začátku jsem se adaptačního kurzu hodně bál. Tolik nových lidí! Ale nakonec podle mě vše dopadlo dobře. Poznal jsem nové kamarády, se kterými je hodně zábavy. Ale náš společný příběh teprve začíná… Tomáš Samek, 1.A

Co na adresu adaptačního kurzu zaznělo Obrovským a příjemným překvapením pro mě bylo, že jídla tam podávaná byla poživatelná. První bojovka byla vražda. Doslova. Museli jsme se šplhat do nejprudšího kopce v dějinách planety a předměty, které do lesa nepatřily a které jsme měli zapsat, se nedaly odlišit od předmětů, které do lesa sice taktéž nepatřily, nicméně zapisovat se neměly. Druhá bojovka, kde bylo úkolem v týmech pobíhat po areálu Zátiší a hledat kousky vět o olympiádě, už tak vražedná nebyla, nebo alespoň ne pro mě – já byla základna, čili ten, kdo seděl na zadku a ty věty skládal dohromady. Zima nezima, v noci jsem spinkala jako nemluvňátko. Co mě jako první napadlo pod pojmem adaptační kurz? Asi přizpůsobit se podmínkám gymplu. Ale po společně strávených třech dnech už vím, že mé původní tvrzení nebylo správné. Měli jsme si zvyknout na náš bezvadný třídní kolektiv. -gymnostraNovostrašecký měsíčník

Čtyři roky jsem studovala na zdejším gymnáziu J. A. Komenského a snažila se nabrat co nejvíce vědomostí. Dne 22. května 2013 jsem předstoupila před maturitní komisi a o týden později jsem převzala v slavnostní síni Městského úřadu v Novém Strašecí maturitní vysvědčení. Složila jsem zkoušku dospělosti a stojím na prahu života. Nyní si budu moci v praxi ověřit to, co jsem celou tu dobu v lavicích místního ústavu „nasávala“. Zamýšlím se nad uplynulými čtyřmi léty „perné“ práce a bilancuji, jak moc jsem se za tu dobu přiblížila moudrému člověku. I když mě škola připravila pro další studium, mám v nitru pocit, v porovnání s kvantem poznatků a informací lidstva, že vím, že nic nevím. Ale určitě na své čisté svědomí mohu říci, že jsem se snažila, abych toho věděla co nejvíce. Vývoj člověka a jeho myšlení byla dlouhá cesta. Jak pokračoval rozvoj jeho vědomí, jak získával nové návyky, rozšiřoval se jeho obzor. S růstem gramotnosti se rozvíjela technika, mezi široké masy se šířila vzdělanost. Brzy lidstvo pokročilo ve vývoji tak, že jen některým se mohlo dostat vzdělání. Jen někteří jedinci mohli obsáhnout všechny vědomosti. Ale pokrok šel dál a informace překročily hranici kapacity lidského mozku. Delfská věštírna svého času označila za nejmoudřejšího člověka Řecka a nejznámějšího myslitele antiky řeckého filozofa Sokrata. Ten pronesl slavný výrok: Vím, že nic nevím. Přeložím-li si ho jednoduše do dnešní doby, vyjadřuje asi tolik, že člověk nemůže vědět všechno. Čím je člověk moudřejší a čím víc vědomostí se kolem něho vyskytuje, tím víc si tuto skutečnost uvědomuje. Musí to být ale jedinec, který ke svým možnostem a schopnostem přistupuje reálně, objektivně a sebekriticky, musí zvážit, co je v jeho silách. Jemu totiž nepomůže žádná moudrá a učená sova, která doprovázela a odhalovala neviditelné pravdy řecké bohyni moudrosti Athéně. Sokrates výše uváděnou myšlenku „Jediné co vím je, že nic nevím“ podpořil ještě svými dalšími moudry: „Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.“ a „Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.“. V podstatě i tyto dva bonmoty nabádají člověka, aby neusnul na vavřínech, aby se nespokojil s tím, co už ví, ale aby šel dál za poznáním. Uvažuji o tom, zda to, co platilo v době Sokrata, platí i dnes.... (celý text je v nezkrácené podobě na stránkách města)

Lucie Pejšová

13


ABSOLVENTI GYMNÁZIA

Rezková: Baví mě být velkým dítětem

Doktor Racek na horách Labyrint, Praha 2009 Doktor Racek se opět vydává na cestu, tentokrát do zimních hor. Krom obrázků a básniček najdete v knížce i návod na výrobu papírového sáňkaře (a na fotografiích uvidíte celou papírovou olympijskou výpravu), komiks o tom, jak Venušanka Věra ke štěstí na Zemi přišla, minikurz grónštiny a lyžařskou abecedu E. Loubala.

Milada Rezková, autorka čtyř knížek, absolventka novostrašeckého gymnázia v roce 1999 v třídě legendárního Jiřího Truxy. Akční dáma, která ráda cestuje po horách (navštívila Ukrajinu, Pyreneje, Albánii) a právě se plně věnuje svým dvěma předškolkovým dětem Vendelínovi a Žofii. Za sebou už má práci v oblasti modelingu i galeristiky, studium znakové řeči, Univerzitu v Hradci Králové, kurz tvůrčího psaní u Daniely Fischerové na Literární akademii Josefa Škovoreckého, pořádání komiksových dílen na dětském Komiksfestu na Lodi Tajemství, dalších festivalech a v knihovnách, ale i komerční psaní textů pro loňskou kampaň Kofoly (pěnokníry) a právě se zabydluje v práci šéfredaktorky nově vznikajícího webu České spořitelny Rodina nás baví. Rakovnicku je nadále věrná díky tomu, že často pobývá na chatě v Roztokách u Křivoklátu. Když to jde, je s rodinou právě tam. Za knížku Babočky byla nominována na Zlatou stuhu 2010 (tato cena je udělována knihám pro děti a mládež ve třech oblastech – původní tvorbě pro děti a mládež, překladech a výtvarné části, vyhlašovatelem soutěže je Česká sekce IBBY, Památník národního písemnictví, Obec překladatelů a Klub ilustrátorů dětské knihy). dou ilustrovat obrázky. Do té doby jsem veršovala akorát tak někomu k narozeninám... Do neděle jsme měli v rukách sešit plný říkadel a obrázků. Když děti přijely příště, uměly všechny básničky nazpaměť. A tehdy to napadlo kamaráda Jakuba. Řekl: „Hele, měla bys zkusit psát pro děti.“ No a já jsem to zkusila. Lukáš si tenkrát koupil na blešáku hračku (pozdější figurku MUDr. Racka) a zjistil, že navzdory tomu, že je pekelně ohavná, je vlastně vcelku fotogenická. Vzali jsme hračku s sebou na prázdniny. Lukáš fotil a já vymýšlela říkadla. Tak vznikla naše první knížka Doktor Racek jede na prázdniny.

Doktor Racek potkal ptáka. Hvízdal na něj, že ho láká postavit si sněhuláka. „Ale nevím, jak!“ Stěžuje si pták. Jedna koule, druhá koule, místo hlavy třetí koule. „Udělej to přesně tak!“ Radí Přemek Eskymák.

Babočky Labyrint, 2010 Na koupališti Plivátku je v létě fajn. Správcem je pan Pytel a zmrzlinu tam prodává paní Růženka. Nastane však kalamita – a vyřeší ji Babočky, zachrání zmrzlinu. A kdo jsou Babočky, které vylepšují prázdniny? To si přečtěte sami. Snad jen malá nápověda. „Původně se měly dělit na Babočky a Dědočky, podle toho, kdo má vousy a kdo ne. Aby se to nepletlo, Dědočky se oholily a zůstaly jenom Babočky.“

14

Čím vším jsi kdy byla, čím jsi byla ráda a čím nerada? V osobním životě mě bavilo být malým dítětem a ještě víc mě baví být velkým dítětem. Nebrat se moc vážně, dělat lumpárny a odmlouvat dospělým... V tom profesním jsem asi deset let pracovala jako produkční. Začínala jsem v šoubyznysu u modelek a módních přehlídek. Pokračovala v agentuře Janise Sidovského u zpěvaček a herců a nakonec jsem zakotvila úplně jinde, u současného výtvarného umění v Galerii Rudolfinum. Modelky mě bavily, protože jsem byla hodně mladá a ty večírky byly prostě perfektní. U zpěvaček jsem celkem brzy zjistila, že tenhle směr není to, co mě zajímá. Práce v Galerii Rudolfinum, to bylo pět naprosto nádherných let. Poznala jsem řadu úchvatných lidí, mluvila s nejslavnějšími umělci současnosti, držela v rukou jejich obrazy... Byl to sen... Kdy tě napadlo poprvé, že bys mohla psát knížky pro děti? Za to můžou děti mého partnera Lukáše. Byli jsme společně na chalupě a celý víkend lilo jako z konve. Už jsme nevěděli, co dělat, a mě napadlo, že zkusím psát dětem krátké básničky a ony je bu-

V knihách, které píšeš, je propojen text s ilustracemi. Jejich autorem je Lukáš Urbánek. Jak knížky vznikaly? Kdo je hlavním „tahounem“ práce? Vedle Lukáše do našich knih velmi výrazně zasahuje i grafik Jakub Kaše. Jsme trojice, které to perfektně funguje. Léta se známe a máme se obrovsky rádi. Vzájemně se inspirujeme... Těžko říct, kdo je hlavním tahounem. Každopádně je to pro nás ohromná zábava. Velkou zásluhu na všech našich knížkách má nakladatel Joachim Dvořák, který nám dává až neskutečnou tvůrčí volnost a svobodu. Obě knížky o doktoru Rackovi jsou hravým prázdninovým dobrodružstvím. Lze v nich najít také odrazy tvých nebo Lukášových prázdnin a dovolených? No, to každopádně! Doktor Racek s námi reálně jedny celé prázdniny procestoval. V Babočkách je spousta věcí, vycházejících z mého dětství. Házení žabek, to je házení žabek do Berounky. Třešňové náušnice pro mne byly a jsou každé léto nepostradatelným módním doplňkem. A stojky? Lukáš dodnes nevyleze z vody, dokud neudělá alespoň tři čtyři stojky... Babočky jsou na vážnější téma, pomáhají dětem vyrovnat se se smrtí v životě. Přesto jsou plné zábavy a radosti. Jak jste došli k tomuto tématu? Novostrašecký měsíčník


ABSOLVENTI GYMNÁZIA

Babočky byl můj nápad. Svět Baboček ke mně přiletěl shodou okolností na chatě v Roztokách u Křivoklátu. Ležela jsem v houpací síti, krátila si čas šitím takových malých hadrových panáčků s křídly a nejednou si říkám: „HA! Babočky!“ Ten nápad přišel najednou a musím říct, že Babočky jsou mi asi ze všech našich knížek nejbližší. Mimochodem, originály těch panáčků jsou k vidění na fotkách v závěru knížky. První tři knížky (oba Rackové a Babočky) jsou nabídkou pro rodiče, kteří si s dětmi čtou a vyprávějí si pak s nimi nad knížkami. Text a ilustrace jsou jedním tělem a duší, jedním záměrem. Knížka Hurá na kajak! vznikala nad už hotovými fotografiemi L. Sitenského. V čem byla práce na ní jiná? Byla to pro mě neuvěřitelná zkušenost. Jelikož proces byl oproti zvyklostem opačný. Většinou je to tak, že já něco napíšu a Lukáš to ilustruje. V tomto případě jsem měla v rukách úchvatné fotografie, tedy ilustrace, a tvořila příběh podle nich. Nejdřív jsem si obrázky roztřídila. Na ty, kde se odehrává děj, a na ty, které jen ilustrují atmosféru. Od začátku jsem věděla, že se chci vyhnout milostnému motivu, který byl evidentně hlavním záměrem Sitenského. Já jsem ale chtěla dětský příběh, pro holky i pro kluky. Proto jsem vymyslela upíra Hnňupíra a děj stylizovala jako vyprávění s „půvabně horovými prvky“... Bylo to hooodně práce, ale nesmírně jsem si to užila. Na téma vznik knihy Hurá na kajak! jsem nakonec napsala svoji diplomovou práci na Univerzitě Hradec Králové. Jak jste vlastně sérii fotografií L. Sitenského objevili? Fotografie jsme poprvé uviděli na komorní výstavě v Řevnicích (zase ta Berounka...) a hned jsme se do nich zamilovali. Zahájili jsme pátrání. Hlavně nás zajímalo, zda už byly někde publikovány atd. Ladislav Sitenský byl bratrancem Lukášovy babičky, takže to nebyla zase kdoví jaká detektivní práce. Brzy jsme seděli v kuchyni u dědičky práv Adély Kándlové, která byla nápadem oživit snímky v novém kontextu nadšená. Vím, že s Lukášem vedete komiksové dílny pro děti. Jak jste na to přišli nabízet právě tyto aktivity a jak taková dílna vypadá? Kam byste děti na podobnou dílnu pozvali? Takhle naše aktivita úzce souvisí s nakladatelstvím Labyrint, které se podílí na organizaci Komiksfestu. A právě pro ten, tuším, vznikla před lety naše první komiksová dílna. A protože to děti i nás bavilo, udělali jsme jich od té doby už nepočítaně a při nejrůznějších příležitostech. Děti se s naší dílnou mohou potkat každý rok na Dětském komiksfestu v Praze na Lodi Tajemství, letos začátkem října bychom se měli objevit v Táboře na festivalu Novostrašecký měsíčník

malých nakladatelů Tabook, Lukáš jezdí každý rok na filmový festival do Zlína... Ale když je zájem, jezdíme dělat dílny třeba do jakékoliv městské knihovny. Třeba dílna ke knížce Babočky vypadá tak, že si děti z veliké čtvrtky vystřihnou křídla. Na ty pak kreslí a z barevných papírů lepí komiksové příběhy. Když jsou křídla hotová, připneme je dětem na záda kolíčkem. Je to nádherné, když po takové dílně městem poletují děti s motýlými křídly... Snažíme se v tomto směru nezakrnět a čas od času dílny různě inovujeme... Na co jsem se zapomněla zeptat? Asi, jestli teď něco chystám, ne? Haha! Rádi bychom uzavřeli náš život s Doktorem Rackem. Ale uvidíme, jestli se Joachim Dvořák rozhodne i potřetí nás podporovat v této nehorázné pankáčovině. Také mám v šuplíku nástřel malé „divadelní hry“ pro děti, tak bych se ráda pokusila jí dodělat a třeba někde realizovat... A vůbec, nápadů je dost... Otázka poslední: Vzpomínáš na gymnázium v Novém Strašecí v dobrém? Chacha! Pravdu, nebo milosrdnou lež? Maturovala jsem v roce 1999 a předpokládám, že od té doby se dost změnilo. Moje vzpomínky jsou smíšené. Bavily mě vaše hodiny. Byly interaktivní, uměla jste v nás vzbudit zájem. Nelpěla jste na poslušnosti a tupé disciplíně. To mi vyhovovalo. Na druhou stranu přístup velké části ostatních pedagogů byl opačný. Pro někoho s mojí povahou to byla děsná otrava... Ale zodpovědně jsem se s tím snažila bojovat. Moje zbraně v té době ovšem nepatřily k nejkultivovanějším. Takže jsem buď byla na někoho pekelně drzá, a nebo jsem pro jistotu ve škole vůbec nebyla... Moje vysvědčení každý rok zdobilo nějaké napomenutí, důtka a myslím, že jsem to (ne jednou) dotáhla až na dvojku s chování... takže tak… Ale bavil mě majáles! A maturitní plesy! Iva Vachková

(Všechny čtyři uvedené knihy si můžete vypůjčit v Městské knihovně Nové Strašecí.)

Doktor Racek jede na prázdniny Labyrint, Praha 2008 Knížka plná obrázků, fotografií, koláží a básniček. Plastová figurka doktora Racka cestuje na motorce po letních cestách – v lese, u vody i pod Ještědem. V knížce najdete i komiks o tom, co poobědval tlustý pumpař, a originální montážní příručku pro Jawu 250 zpracovanou Ing. J. Hruškou. Kapky z mraků padají, za letu si zpívají píseň, která zahání jejich hrůzu z létání

Hurá na kajak! Velké vodácké dobrodružství podle fotografií Ladislava Sitenského Labyrint, 2012 V letech 1956–59 Ladislav Sitenský fotografoval loutky vodáků s úmyslem vytvořit knihu pro děti. Nikdy ji nedokončil – ale dokončil ji tým Dr. Racka. Aby malá Eliška nebyla večer sama doma, když jdou rodiče do divadla, hlídá ji babička Josefína. Nejde proud a babička začíná vyprávět příběh ze svého mládí. O tom, jak se Josefína těšila na nové plavky a šaty k narozeninám a místo toho dostala kajak. Stejné plavidlo naštěstí pro Elišku vlastnili i kamarádi František s Milanem a vzali s sebou Pepi na vodu. Kromě běžných vodáckých dobrodružstvích potkají vodáci i nového kamaráda – Hňupíra a hned je o zábavu postaráno.

15


Z HISTORIE

Václav Krolmus

Matěj Duras, František Pelz a Václav Krolmus na počátku sběru novostrašeckých starožitností (dokončení)

Obrozenský archeolog, folklorista, sběratel lidové slovesnosti a neúnavný buditel Václav Krolmus (1790–1861) proslul kromě jiného svými četnými cestami především po středních Čechách. Zaměřil je na etnografický, místopisný a archeologický výzkum. O něm podával pravidelné zprávy Národnímu (tehdy Českému) muzeu, které pak částečně vycházely v časopise Památky archeologické a místopisné. Krolmus dostával od zmíněné instituce na tyto cesty pravidelné roční podpory. Je zajímavé sledovat, kam směřovaly Krolmusovy expedice. Projdeme-li jeho osobní fond, uložený v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, dobereme se jeho četných poznámek a náčrtů a také zmiňovaných zpráv, které jsou často v několika verzích a pocházejí z padesátých let 19. století. Je odtud patrné, že obrozenský archeolog směroval svůj zájem jednak severně či severozápadně od Prahy na Roudnicko a Slánsko, jednak jihozápadně na Berounsko a podél řeky Berounky. O jeho cestách do centra Rakovnicka takřka nevíme. Uvedené směry mohly být předurčeny Krolmusovými dřívějšími působišti, a to ve Mšeně, kde se stal roku 1819 kaplanem, hlavně však na Zvíkovci. Zde na panství archeologa Matyáše Kaliny z Jäthensteina působil od roku 1832 jako farář a podnikal odtud výzkumné cesty, mimo jiné na Křivoklátsko. Tyto skutečnosti potvrzují Krolmusovy deníky, uložené 16

v Knihovně Národního muzea a v citovaném Krolmusově fondu v LA PNP. Památkově bohaté Berounsko a Slánsko, proslulé svým významem již za dob romantické archeologie, nemohly přirozeně uniknout Krolmusovu vzrůstajícímu zájmu. Rakovnicko zůstávalo trochu stranou, ač jak jsme naznačili, jistou činnost lze zaznamenat hlavně v šedesátých letech na Křivoklátsku. V Krolmusově pozůstalosti se však nachází jeden souvislý text a dva nevýrazné soubory poznámek, které se týkají dnešního rakovnického regionu. Poznámky nejsou příliš bohaté, avšak svědčí alespoň o letmém Krolmusově zájmu o naši oblast a přímo dokládají jeho návštěvu Rakovnicka. Zmíněný text se týká nálezů v Týřovicích a mapuje křivoklátské lokality. Dokládá zaměření Václava Krolmuse na tuto oblast již ve třicátých letech, kdy sem měl přístup z nepříliš vzdáleného Zvíkovce. Nás ale budou zajímat Korlmusovy poznámky týkající se jeho návštěvy Novostrašecka. Nesou název Cesta archeologická Váces. Krolmusa po Čechách r. 1857. Informace z této Krolmusovy výpravy publikoval v upravené podobě Karel Vladislav Zap v Památkách archeologických a místopisných. Pomineme řadu dalších lokalit, které tehdy Krolmus navštívil, a zaměříme se na několik nenápadných poznámek nacházejících se na samém konci sešitu. Archeolog cestoval v dubnu 1857 směrem od Jenče do Unhoště, dále na Kyšice, Velkou Dob-

rou, Doksy a přes Kamenné Žehrovice a Tuchlovice zamířil na Rynholec. Učinil si pouze několik drobných záznamů. Větší pozornost věnoval Novému Strašecí, které se do publikované Zapovy zprávy takřka nepromítlo. Krolmusovy postřehy z okolí našeho města tak známe jen z rukopisných poznámek. Krolmuse v okolí Nového Strašecí zajímala etymologie názvu Mackova hora, která není dosud úspěšně vyřešena. Originální je zápis pověsti vztahující se k pískovcovému kameni pod Šibeniční horou, podle níž Krolmus zaznamenává pomístní a dnes zaniklý název U Zabitého kněze. Uvádí, že kámen je zadělaný hluboko v zemi a že na něm stojí kříž. Zda se jedná o slavný novostrašecký bludný kámen, na němž je kříž vytesaný, si nejsme úplně jisti, je to aspoň pravděpodobné. Krolmus píše i o obdobném kameni v zemi na Rakovnickém předměstí (dnes náměstí 5. května), údajně s plechovým kohoutem. Tento kámen můžeme doložit z mapování stabilního katastru z roku 1841, kde je v těchto místech zakreslen monument s křížem. Za jedinečný lze také považovat letmý popis vyobrazení na kapličce sv. Trojice na zmíněné Mackově hoře, které je dnes neznámé. Pro tyto pozoruhodné lokální informace uvádím drobný soubor rukopisných poznámek o Novém Strašecí v plném znění: Strašecí Nové – město v Rakovnicku. Polohy okolo města Nové Strašecí: U Církve slove pod kostelem, na východ údolí Na Lukách ke Konopasu, ono údolí běží pod Linhorec. Z pod Marie P. kostela teče živý pramen tímto údolím na východ. U Zabitého kněze – od Strašecího na jih k Rudě kámen písečný, naň stojí kříž. [Kámen] jest hluboce v zemi zadělaný. Pověst o něm, že na tomto místě kněze zabili a kámen s křížem mu zde na památku postavili. Na Rakovnickém předměstí opět stojí zasazený kámen v zemi, naň stojí plechový kohout (symbol světla boha Svantovíta). Na západ slove k Žalýmu – vrchu, hoře. Mackova hora od mak, mok, makal, mokal pod ním vprostřed horní stráni živou studánku a nad studánkou jest vzdálená asi 100 kroků kaplička kamenná tříhranná sv. Trojice, na každé straně jest božská osoba zvlášť vyobrazena – Bůh Otec, Syn a Duch sv. Tato voda živá do údolí polního se tratí k Žalýmu, vrchu, Zelenému dolíku a od Žalýho a Louštína, vrchů či hor, – z pod hor z lůna jejich prejští živé prameny na Zelený dolík pod hájovnu křivokladskou v lese ve voboře. Na Žalým jest krásná horyna, na hoře rovina, kde pohané želeli, se modlili za své praotce. Okolo těchto pramenů plno okrouhlých žárovišť. V textu nacházíme zajímavou původní Krolmusovu zprávu o vrchu Žalý, který byl v minulosti považován za nadějné archeologické naleziště. Novostrašecký měsíčník


Z HISTORIE

Novostrašecký měsíčník

na Žalým a v Zelených dolíkách, kde na oba badatele mohl čekat tamější hajný, archeolog František Pelz, zakončil popisovanou expedici. Až 14. srpna vyrazil Krolmus na další cestu z Prahy směrem na Beroun a Žebrák. Je tedy možné, že z Rynholce zamířil Krolmus k Durasovou domu číslo popisné 80 a že tato návštěva byla předem korespondenčně mezi oběma pány domluvena. I když jsme o Durasovu ani Pelzovu podílu na této Krolmusově cestě nenašli nikde zmínky, pravděpodobnost má skutečně nejvyšší míru. Že Duras kopal s Pelzem a Krolmusem okolo Strašecí, víme, jinou návštěvu sem ale Krolmus nepodnikl. Muselo jít pouze o 6. duben 1857. Výše jsme také uvedli, že Duras s Pelzem začali kopat na Zelených dolíkách právě od května toho samého roku, tedy hned po Krolmusově návštěvě. Nelze jinak než spekulovat, že Krolmus oba pány inspiroval, neboť souhra těchto okolností není jistě náhodná. Lze také očekávat, že Pelz s Durasem podávali Krolmusovi o svých nálezech zprávy. V této souvislosti je zajímavá Krolmusova korespondence z padesátých let s Vojtěchem Hněvkovským, synem básníka Šebestiána Hněvkovského a tehdejším duchovním správcem na zámku v Lánech. Čtyřiadvacet dochovaných Krolmusových dopisů z let 1850–1859 zasílal jejich autor přes poštu v Novém Strašecí. První list po uvedené návštěvě Novostrašecka napsal na Lány 17. června 1857 a k této věci uvedl pouze stručnou poznámku: Tehdáž v Žalým jsem v Zeleném dolíku mnohé věci nakořistil starožitné. Zajímavější je následný list ze 4. listopadu. Zde se archeolog zmiňuje o svém setkání s knížetem Fürstenberkem, kterému daroval železnou sekyru z Křivoklátu a s nímž se údajně domluvil, že v Hyvně [tj. Jivně] budeme kopati pořádně a v Žalým. Předtím ještě poznamenal, že na Křivoklátě budeme míti od knížete p. jeden pokoj pro starožitnosti ustanovený. K vážné spolupráci s Fürstenberkem však evidentně už nedošlo, aspoň se to v Krolmusových záznamech ani v korespondenci nikde neobjevuje. O průzkum kopce Žalý se ještě kolem druhé světové války a po ní několikrát pokoušelo novostrašecké muzeum, ve spolupráci s Archeologickým ústavem. Kromě zběžných sond učiněných v roce 1944 archeology Jaroslavem Böhmem a Ivanem Borkovským zde však hlubší výzkum proveden nebyl. Také archiv nálezových zpráv v Archeologickém ústavu v Praze jinou aktivitu na Žalým, než je návštěva Václava Krolmuse, nezná. V každém případě Krolmus lokalitu jen letmo ohledal; výzkum zde neprovedl. K Novému Strašecí se ještě Krolmus vrátil ve svém Deníku z roku 1860, uloženém v Knihovně Národního muzea. Zde se sice zčásti opakuje, zaznamenává však další, dodnes užívané pomístní názvy Nádavky (u Šibeňáku), Na Vazovským (u Mackovy hory) a Na Mariánce (u Pecínova) a nález mosazného penízu. Ani z tohoto textu a vůbec z celého deníku opět nevyplývá, že by Krolmus místo nově navštívil. Kromě ohlášeného

nálezu a několika lokálních etnografických zajímavostí záznam nepřináší vcelku nic nového: V Novém Strašecí na jižní straně u bývalé spravedlnosti, na poloze zvané Nádavky, rovina polní, nalezl voráč čtyrhranný mosazný peníz při vorání. Hora Mackova, Na Vazovským, od vozů, stran na Mackově hoře (Hora), pod ní slove na Žaleji či na Zelených dolíkách, podlé potůčku jsou mohyly okrouhlé pod Žalým či Mackovou. Polohy – Na Mariance – cestě – slove cesta z Pecínova k Podhornímu mlýnu, na potoku Žaleje, z Mackové hory tekoucího do Nového rybníka a z Nového rybníka do Podhorního mlýna, odtud přes mlýn Grünerovic přes dvě pily atd. vlévá se do Berounky u Zbečna. Zde na Mariance křížová cesta, zde před lety palívaly se o máji čarodějnice. Zde nad mlejnem Horním byly tři památní duby staré, zde prý leží franc[ouzský] (1741) poklad, kasa, dukáty se tudy nalézají. Všechny uvedené zprávy tedy spolehlivě dokládají, že Novostrašecko bylo na samém okraji Krolmusova zájmu a že zde podrobnější výzkumy neprováděl, i když pozdější literatura, hlavně regionální, jeho podíl na výzkumech trochu přecenila. Vzhledem ke Krolmusovým záznamům z jiných oblastí je patrné, že jej sem zřejmě přivedl především magický název kopce Žalý a snad možnost jeho porovnání s názvem obce Žalov poblíž Roztok u Prahy, kterou romantický archeolog dobře znal a jíž se věnoval podrobněji. Jistý zájem snad projevil i skrze známost s novostrašeckým rodákem J. A. Dundrem. František Pelz a Václav Krolmus, průkopníci české archeologie, zasáhli tedy do výzkumu i v okolí našeho města, ač není dodnes příliš jasné, co tu hodnotného nalezli. Pro Krolmuse je příznačné, že všude viděl pravěké mohyly s bohatě vybavenými hroby a je nutné jeho zprávy brát s velkou rezervou. Pelzovy možné nálezy na Zelených dolíkách již nezjistíme, s jeho pozůstalostí se nic z této lokality do Národního muzea nedostalo. Nad oba pány, kteří do našeho okolí zasáhli zvenčí, vyhlíží Matěj Duras, jenž všechny tyto vazby udržoval zevnitř, z Nového Strašecí. Stal se tak jednou z nejvíce pozoruhodných postav našeho města, typickým venkovským obrozencem. Jan Černý

František Pelz

Také mnohý vlastivědný materiál uložený v novostrašeckém muzeu svědčí o romantickém nadšení z této lokality s magickým jménem, která je často spojována s výzkumem právě od Václava Krolmuse. O tom svědčí i výše citované zprávy vztahující se k Matěji Durasovi. K uvedeným poznámkám nakreslil Krolmus jednoduchou mapku, na níž je zobrazena oblast jižně od kopců Žalý a Louštín, nazvaná Zelené dolíky (obě vyvýšeniny jsou na mapce zakresleny). Krolmus významné lokální kopce navštívil a provedl jejich zběžný průzkum. Na Žalým jen učinil poznámku rovina, jak o ní ostatně píše v textu, žádný nález ale nezaznamenal. Významněji si na této cestě Krolmus všiml Zelených dolíků, které se nacházejí u krušovické oborní zdi a dodnes si udržely své jméno (Na Zelených dolíkách). Protéká tu Krolmusem popsaný malý potůček a okolo něj se podle archeologa nacházely močály. V malebném údolí, z něhož se směrem na Strašecí a Rudu vyvyšovalo površí s cestou, zakreslil sedm žárovišť a pět koupelí (kopulí). Větší aktivitu zde patrně nevyvinul, nebo o ní aspoň nemáme zprávy. To dokládá i citovaná publikovaná verze zprávy z léta 1857 v Památkách archeologických a místopisných: Druhého dne vyjel kn[ěz] Kr[olmus] odtud [tj. z Prahy] přes Unhošť, Lány a Novostrašecí k vrchům Žalému a Chloustiné [tj. Louštínu]. Pod Chloustinou stojí Řenčovská myslivna v Zeleném dolíku. Vrch Žalý má na svém temeni rozsáhlé pohanské pohřebiště a obětiště, pod Žalým zas podle potůčku množství okrouhlých a homolovitých žarovišť po dolíku se objevuje, v nichž samý prach, popel, uhlí, střepy z nádob hrubých, pálených kostí, škvárův a smoly pod tvrdou, spálenou korou v jedné slitině se nalézalo, pročež kn[ěz] Kr[olmus] si toto místo na jinou příhodnější dobu zanechal a do Prahy se navrátil. Archeologický sbor Národního muzea si pak Žalého všimnul až v roce 1874, několik let po Krolmusově smrti. Jednatel sboru pouze potvrdil význam zpráv o Svatoplotech a vrchu Žaleji. Svatoploty na Křivoklátsku, mezi Požáry a Klíčavou, byly za živobytí panského hajného p. Pelza bohatým pramenem starších památek, zejména bronzových, jež jsou dosud pravou ozdobou sbírky na Křivoklátě. Vrch Žalej nedaleko Nového Strašecí (1/4 hod. západně) poutal už pozornosť zasloužilého archeologa P. V. Krolmusa, který zde i s výsledkem kopati počal. Obě tato místa zasluhují velmi blízkého povšímnutí. Jsme si téměř jisti, že Krolmus se na Žalý již nevrátil a že tu nikdy neprovedl hlubší sondy. Přímé doklady k tomu nejsou, Krolmusovi ostatně zbývaly pouze čtyři roky života. Novostrašecko tak navštívil jen na jeden den, a to snad 6. dubna 1857, jak vyplývá z publikované zprávy. Trasu z Jenče a její okolí pak musel znát, protože není pravděpodobné, aby za relativně krátkou dobu stihl všechny zaznamenané památky prohlédnout. Nic nebrání úvaze, že se z Nového Strašecí vydal směrem na Řevničov s Matějem Durasem a zde

17


SPORT

Nábor do sportovní školy boxu Nabíráme muže, ženy i děti od 10 let věku, horní věková hranice není omezena. Tréninky vedou trenéři s trenérskou licencí se specializací na box. Specializujeme se na box závodní (naši svěřenci se účastní boxerských zápasů), ale také na box rekreační, kde vůbec nedochází k fyzickému kontaktu mezi cvičenci (každý si může vybrat formu, jakou chce box provozovat !!!). Nabízíme také možnost soukromých lekcí. Trénujeme 3x týdně (Po, St, Čt od 18 do 19:30 hodin) v bývalé školní družině ,,Na kocourku" v Novém Strašecí Přijďte se podívat na naše tréninky, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy. První trénink zdarma!!! Kontakty: Facebook: SPORTOVNÍ ŠKOLA BOXU NOVÉ STRAŠECÍ Luboš Lacina, tel. 777614736 -ll-

O nejkrásnějšího voříška V neděli 15. září se uskutečnil další ročník soutěže O nejkrásnějšího VOŘÍŠKA a nejšikovnějšího PEJSKA. Ačkoliv počasí nebylo nejpříznivější a občasný déšť zaháněl soutěžící pod deštníky a stany, nedalo se několik desítek soutěžících odradit a dopoledne si na kynologickém cvičisti v Pecínově užili. Program, v kterém nejdříve majitelé své psi předvedli před porotou a následně absolvovali překážkovou dráhu, byl doplněn ukázkami tance se psem a dogfrisbee. Pro všechny účastníky měli organizátoři připraveny věcné ceny a na cvičisti bylo možné se občerstvit. Kdo přišel, užil si navzdory počasí velmi příjemnou neděli.

Foto: ZKO Nové Strašecí. Další fotografie na obálce a webových stránkách města.

GoGo Open 2013 V sobotu 8. září se uskutečnil 21. ročník nohejbalového turnaje GoGo Open. Turnaje se účastnilo 8 týmů. Bohužel, to je realita. Nohec pravděpodobně není tak atraktivní, abychom se dostali na jiné účasti. Počasí se opět vydařilo, bylo letní počasí s příjemnými 25 stupni, s nebem bez mráčku. V základní části turnaje se utkaly všechny týmy navzájem. Z té se utkaly ve finálové části týmy Tlouštíci, Sasáci, Raz Dva Tři a Výpitka. V prvním semifinálovém duelu se utkaly týmy Výpitka a Tlouštíci, kde byl úspěšnější tým Tlouštíků. Ve druhém semifinále se střetly Sasáci a Raz Dva Tři, kde byly lepším týmem Sasáci. Následoval zápas o 3 místo, kde zvítězili Výpitka nad týmem Raz Dva Tři. Finále přineslo asi nejlepší zápas dne. Tlouštíci v něm porazili tým Sasáků. Utkání sice skončilo 2:0, ale nemůžeme říci, že by vítězství bylo pro Tlouštíky snadné. Prostě byla to parádní bitva. Vítěz obdržel kromě putovního poháru i špičičku uzeného, o které se s ostatními spravedlivě rozdělil. Organizátoři děkují všem účastníkům za skvělé a férově vedené zápasy. Věříme, že na 22. ročník k nám dorazí vícemužstev.

Výsledky 1. Tlouštíci, 2. Sasáci, 3. Výpitka, 4. Raz Dva Tři, 5. GoGo, 6. Buková, 7. Říčany, 8. Exoti. Lubuna 18

NEJKRÁSNĚJŠÍ VOŘÍŠEK 1. místo Nikola Nosková + Fido 2. místo Petr Vrtík + Bára 3. místo Štěpán Laurinec + Matýsek NEJŠIKOVNĚJŠÍ PEJSEK kategorie A (závodníci do věku 12 let) 1. místo Eliška Hornofová + Fin 2. místo Veronika Holá + Amy 3. místo Majda Součková + Beltinka

NEJŠIKOVNĚJŠÍ PEJSEK kategorie B (závodníci starší 12 let) 1. místo Daniela Šmalcová + Megie 2. místo Petr Vrtík + Bára 3. místo Jana Slavíková + Max Největší pes, který se zúčastnil soutěže, byl Matýsek a nejmenší pejsek Max. Všem zúčastněným děkuje a vítězům gratuluje pořadatel ZKO Nové Strašecí! MIchal Drtina

Posvícenským turnajům přálo počasí V sobotu 7. 9. 2013 se uskutečnily dva posvícenské turnaje v areálu haly BIOS v Novém Strašecí. První se hrál na dvou kurtech plážového volejbalu před sportovní halou BIOS, druhý na dvou badmintonových kurtech v hale BIOS. Turnaje v badmintonu se zúčastnilo celkem sedm hráčů. Na plážový volejbal se přihlásilo pět družstev v kategorii žen a čtyři družstva v kategorii mužů. Bylo velmi příjemné letní počasí, a proto byla v plážovém volejbale i badmintonu k vidění řada urputných sportovních bojů. Hráči každého družstva se snažili o ten nejlepší výsledek. Všechna utkání se hrála se na dva vítězné sety. K dispozici všem hráčům byla sportovní hala BIOS s občerstvením včetně venkovních a vnitřních sprch.

Závěrem lze konstatovat, že zvítězili ti nejlepší. Všem účastníkům se turnaje velice líbily a přislíbily i účast na dalších sportovních akcích. Patří jimi náš velký dík za krásný sportovní zážitek.

Výsledky: Plážový volejbal – muži 1. Družstvo Jana Špičky, 2. Družstvo Jiřího Pelce , 3. Družstvo M.Hofmana Plážový volejbal – ženy 1. Míša Šulcová, Tereza Špalková, 2. družstvo POHODA, 3. Tereza Vlasáková ,Katka Raichová Badminton 1. Hradilík Martin, 2. Kříž Jaroslav, 3. Bušek David Bušek František

Novostrašecký měsíčník


SPORT

Na zámek Nový Hrad v Jimlíně S blížícím se podzimem se krátí dny, ale přesto se může podniknout mnoho výletů do přírody nebo za kulturou, ale je možné i oba zážitky spojit. Pak nabízím tento výlet do blízkosti Českého středohoří, a to do městečka Jimlín, jmenovitě do jeho zámku, který má oficiální název Zámek Nový Hrad v Jimlíně. První zmínka pochází ze 14. století, kdy zde Záviš z Jimlína nechal postavit kamennou tvrz palácového typu. V 15. a 16. století byla tvrz postupně přestavována na zámek. Za třicetileté války byl značně poškozen, ale premonstráti, kterým byl roku 1634 odkázán, jej poválce začali opravovat a po nich i braniborský markrabě Kryšpín Fuk, který jej koupil. Ten jej měl pouze 5 let a pak se majitelé střídali, ale to nemělo vliv na další stavební úpravy. V roce 1757 za sedmileté války Prusové vše vydrancují a tak kníže Josef ze Schwarzenberku v roce 1767 začíná opět s rozsáhlými opravami. Za napoleonských válek v letech 1813 – 1816 sloužil jako vojenský špitál, což se opět projevilo negativně na jeho stavu. V roce 1851 se zde ubytuje na 20 let císařská jízda. Schwarzenberkové se proto usazují v Postoloprtech a po odchodu jízdy se stává zámek opět jejich hospodářským objektem. V roce 1949 se zde usadilo místní JZD, vybavení bylo rozkradeno, došlo k devastaci kaple i reprezentačních prostor. Až v roce 1994 se dostalo zámku patřičné pozornosti, kdy se stává majetkem Ústeckého kraje a je ve správě Oblastního muzea v Lounech. V zámku je možné se ubytovat, konají se zde různé oslavy, např. svatby, prohlídky areálu samostatně a prohlídky zámku s průvodcem. V pokladně je možné zakoupit turistickou známku i vizitku. Kdy je zámek otevřen mimo turistickou sezonu, naleznete na internetové adrese www.muzeumlouny.cz. Po prohlídce se vydáte na Opočno a Touchovice, kde se prý podle jedné pověsti setkávali u brodu kníže Oldřich a Božena, ale tuto pověst jim prý převzala Peruc. Následující obec Tuchořice vás

překvapí zámečkem, pěknou návsí, rybníkem a pomníkem. Asi 500 m za obcí u silnice se nachází na jedné straně hřbitov a na druhé hřbitovní kaple. Až do těchto chvil jste se pohybovali údolím na severní straně pohoří Džbán a za Dubčany vás překvapí nádherné pohledy na celé České středohoří spolu s Krušnými horami. Následujícím sjezdem se dostanete do obce Drahomyšl, ve které se nalézá menhir Zakletý mnich o výšce 2,2 metru a váze 2,2 tuny. Dle pověsti zde zkameněl mladý mnich, který svedl k útěku z domova měšťanskou dceru a převor kláštera jej za to na útěku proklel. Pak vás čeká již jen cesta po hlavní silnici přes Lipenec a Zeměchy do Loun. Zde vás láká k návštěvě chrám sv. Mikuláše, Žatecká brána, muzeum, židovská synagoga, starý most přes Ohři, Kotěrova kolonie (domy postavené podle plánu architekta Jana Kotěry) a dostatečné množství možností k občerstvení. A jak se na tuto cestu vydat? První možnost vyrazit na kole z Nového Strašecí. Na cestu tam využijete značené cyklotrasy 0102 a 8192 do Řevničova a z Řevničova do Jimlína č. 304. Popsaná cesta a zpáteční z Žatce není značená a musíte využít silnic. Je to varianta pro náročné sportovce a bude dlouhá okolo 100 km. Pokud chcete použít kolo, můžete se do Jimlína dopravit vlakem a popsanou a zpět domů z Žatce stejným způsobem. Tato varianta je dlouhá zhruba 20 km. Třetí možností je jet autem, na popsaných místech si udělat malé procházky, a to pak kilometry nebudou hrát tak velkou roli. Možné jsou i jiné varianty, například, že zvolíte pěší variantu pouze do Jimlína, kam dojedete vlakem, pěšky po modré a červené turistické značce dojdete do Loun a domů se vrátíte opět hromadnou dopravou. Procházka je to zhruba sedmikilometrová. Odkaz na mapu - http://mapy.cz/s/8y1o Krásný podzim Tomáš Palek

Foto: http://jimlin.kr-ustecky.cz/

Novostrašecký měsíčník

Hokejbalistům vstup do sezony nevyšel K prvnímu kolu v rámci národní hokejbalové ligy nastoupili hráči Nového Strašecí v Dobřanech. Na místním plastovém povrchu se svěřencům trenéra Moravce dlouhodobě nedaří. Nepříznivou bilanci nedokázali prolomit ani tentokrát. TJ Snack Dobřany – HBC Nové Strašecí 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Josef Moravec: „Dnes jsme si z Dobřan měli odvézt nějaké body. Kdybychom v první třetině dokázali vstřelit branku, tak by se utkání vyvíjelo úplně jinak. Letos to bude těžké, liga bude vyrovnaná.“

První body získali v Plzni V rámci druhého kola druhé nejvyšší soutěže se hokejbalisté Nového Strašecí představili v Plzni. Strašečtí si s notnou dávkou štěstí připsali první body po vítězství 2:1. HBC Plzeň – Litice v. HBC Nové Strašecí 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Josef Moravec: „Vítězství si vážím dnes o to víc, protože jsme nebyli lepším týmem. Na herním projevu musíme zapracovat. Čekají nás teď velmi těžké zápasy. Tyto body nám však mohou pomoci. Chci pochválit kluky za bojovnost. Kuba zachytal parádně!“

Dvě domácí porážky Hokejbalisté Nového Strašecí měli v aktuální sezoně poprvé možnost představit se svým fanouškům v domácím prostředí. V sobotu podlehli po matném výkonu pražskému Kovu 1:4. V neděli to mohlo být podstatně veselejší, jenže rozhodující branku inkasovali Bubáci v předposlední vteřině zápasu a nestačili tak ani na ambiciózní Hostivař. HBC Nové Strašecí v. TJ Kovo Praha 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Strašečtí měli právo si na favorita soutěže věřit z více důvodů. V loňském ročníku se totiž svěřencům trenéra Moravce povedlo skolit pražského soka jak na podzim, tak i v jarním duelu. HBC Nové Strašecí v. HBC Hostivař 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) Před nedělním duelem nebyli hráči Nového Strašecí v jednoduché situaci. Herní krize se pomalu ale jistě prohlubovala. Pražský celek naopak přes léto výrazně posílil a má ty nejvyšší ambice. Domácí předvedli solidní výkon, ale na body to nestačilo. Josef Moravec: „Abychom inkasovali v posledních vteřinách zápasu, to se nám nemůže stávat! Z dnešního utkání jsme měli mít tři body, nemáme opět nic. Předvedli jsme ale výkon, od kterého se můžeme odrazit. Příští víkend máme volno, poté výjezd na jih Čech, z kterého budeme muset přivézt nějaké body. Ondra Duchoň (redakčně kráceno) 19


SPOLKY

Zpráva jednatele o činnosti sboru

Oslavy 135. výročí založení SDH

(Výběr ze Zprávy jednatele u příležitosti oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Strašecí.) Vážené dámy, pánové, vážení hosté, dnes jsme se zde shromáždili proto, abychom vzpomněli 135. výročí činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Novém Strašecí V dějinách hovoříme o stoletích a náš sbor existuje se všemi organizačními a názvovými změnami 135. let. Vyslovit 135 let je snadné, ale jinak to bude vypadat, řeknu-li, že každý den v této sto třicetileté historii zde existovala skupina lidí připravená chránit životy a majetek... V dřívějších dobách byl boj proti ohni málo účinný, závislý na dobré sousedské vůli, bez potřebné organizace. Projevila se nutnost hledat řešení. V roce 1811 vznikl v domě číslo popisné 233 požár. Tehdy shořelo celkem 73 domů se stodolami, chlévy s dobytkem. Zásah městské stříkačky, kterou zakoupilo město roku 1808 byl nepatrný. Další velký požár, který město postihl, byl v roce 1812. Následky byly opět katastrofální, shořelo znovu 73 domů a 28 stodol. Dne 17 listopadu 1869 byla založena tělocvičná jednota sokolskohasičská, jejíž náplní mělo být pěstovat tělocvik společným cvičením, výlety, zpěvem, šermováním a přispívat pomocí při požárech a nehodách způsobených jinými živly. Činnost hasičská však zůstávala okrajovou, a proto dne 20. 6. 1878 byl na valné hromadě jednoty, utvořen prozatímní hasičský výbor. Na druhé valné hromadě dne 23.února 1879 byl zvolen nový výbor a spolek měl jméno Sbor dobrovolných hasičů v Novém Strašecí... V červnu roku 2013 jednotka zasahuje při povodních. Nejprve v Roztokách u Prahy, Radotíně a na Mělnicku v obci Hořín. Za období pěti let byla jednotka SDH zařazená do kategorie JPO 3 povolána celkem ke 205 událostem. Především se jednalo o požáry a technické pomoci, jako jsou čerpání vody, odstranění padlých stromů, zásahy u dopravních nehod a záchrana osob a zvířat. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Novém Strašecí má celkově 146 členů, z toho 23 žen, 114 mužů a 9 žáků do 18 let. Třicet členů je vycvičeno pro práci ve výjezdové jednotce. Závěrem je mojí povinností poděkovat všem členům našeho sboru, za jejich obětavou práci, s přáním, aby v této záslužné práci vytrvali, činnost sboru dále rozvíjeli, nebo alespoň udrželi. Zároveň děkuji všem rodinám našich členů za jejich pomoc a pochopení. Josef Kořán, jednatel SDH (redakčně kráceno) 20

Ukázka zásahu vyproštění osoby z havarovaného vozu. Foto: SDH Nové Strašecí

Ve dnech 7.–9. 9. 2013 sbor pořádal u příležitosti 135. výročí založení oslavy, které byly zahájeny Slavnostní schůzí v Novostrašeckém kulturním centru. Po proslovu jednatele byli oceněni členové sboru za jejich dlouholetou činnost a členové jednotky SDH obdrželi od pana starosty města Nové Strašecí ocenění za činnost při letošních povodních. Následoval proslov starosty města, pana Mgr. Karla Filipa, který poděkoval hasičům za jejich činnost a zdravice z řad hostů. Oslav se také účastnili hasiči z Roztok u Prahy, kde jednotka SDH zasahovala při povodních v měsíci červnu. Odpolední část oslav byla zahájena otevřením výstavy ve dvoře Základní umělecké školy, kde byly pro veřejnost umístěny historické stříkačky, fotografie, a dokumenty. K vidění zde byla například historická stříkačka z roku 1808. Odpolední program byl vyplněn koncertem Modré muziky. Novější technika byla umístěna na parkovišti před Městským kulturním střediskem. Za zmínku stojí dvojice vozů Praga RN od hasičů z Řevničova a Mšeckých Žehrovic. Dále pak evakuační autobus ze stanice Slaný, nová Tatra 815 od hasičů ze stanice Kladno a v neposlední řadě pýcha našeho

sboru, vozidlo Magirus Deutz TLF 16 z roku 1966. Návštěvníci oslav zde měli možnost zhlédnout cvičení Mladých hasičů, vyproštění osob z havarovaného vozidla a následnou likvidaci požáru. Sobotní program oslav byl zakončen taneční zábavou, kterou jsme pořádali společně s Městským úřadem. K poslechu a tanci hrála skupina Dlouhá noc. V neděli oslavy pokračovaly výstavou v hasičské zbrojnici a výstavou současné techniky Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Za deštivého počasí se hasiči jako tradičně účastnili pondělního průvodu o Pěknou. Celé oslavy byly zakončeny vynášením Pěkné. Vážení kolegové hasiči, chtěl bych vám poděkovat za práci a čas, který jste věnovali přípravám oslav 135. výročí založení SDH. Poděkování patří také Městskému úřadu v Novém Strašecí, Technickým službám a sponzorům. Josef Kořán jednatel SDH

Zdeňka Marečková se svým manželem Jaroslavem vedla mladé hasiče padesát let. Oba získali medaili za práci s mládeží. Foto: Šárka Hoblíková, www.rakovnicy.denik.cz

Vilém Šubrt získal medaili za věrnost. K dobrovolným hasičům vstoupil v roce 1951. Vpravo starosta města Nové Strašecí Karel Filip. Foto: Šárka Hoblíková, www.rakovnicy.denik.cz

Novostrašecký měsíčník


SPOLKY

Čtyřlístek v Srbsku V květnu hostitelé, v srpnu naopak hosté – Čtyřlístek si letos vyzkoušel obě role. Mezi hosty Tuchlovické pouti 2013 patřil srbský soubor Pećinci ze stejnojmenného města. V závěru letních prázdnin naopak do Srbska zavítala muzika a tanečníci Čtyřlístku. Ve středu 28. srpna večer jsme vyrazili směr Srbsko. Díky našim báječným řidičům proběhla celá cesta hladce, a jelikož nás v Pećinci očekávali až v podvečer, rozhodli jsme se pro krátkou návštěvu Bělehradu. Zastavili jsme poblíž parku Kalemegdan. Obrovské plochy trávníku k odpočinku, lavičky, stánky, malé kavárny, sportovní hřiště, ale také stará vojenská pevnost podobná našemu Terezínu, v níž byly venku volně vystaveny exponáty vojenského muzea, a ještě malá zoo - to vše v jednom. Vystoupali jsme až na nejvýše položené místo, abychom se pokochali pohledem na soutok Sávy a Dunaje. Ve zbytku času jsme prošli část ulice Kněza Mihaila, jedné z nejznámějších v Bělehradu.

vá drobnost nám přece nezkazí výlet! A hurá zpátky na večeři. Během ní se Tomáš, kapelník a vedoucí celé výpravy, snažil získat nějaké informace o festivalu, o našem programu mimo vystoupení. Marně. Životním heslem našich srbských přátel bylo zcela jistě „Mañana!“ (pro španělsky nehovořící – odklad věci, povinnosti, úkolu k vyřízení na zítra, na později… na někdy… na nikdy). Čtyřlístek se však ničeho nezalekl, na svých cestách už souboráci zažili leccos. Rozhodli jsme se užít si pobyt naplno, i bez zjevného plánu. A věřte mi, stálo to za to! Druhý den po vydatné snídani nás čekal výlet na lodičce v mokřinách nedaleké přírodní rezervace, setkání s místními rybáři a fotografování nepře-

záhy vyhnala do autobusu a jeli jsme do hajan. V sobotu dopoledne nás Sandra s dvěma kolegy doprovodila na okružní jízdu Bělehradem v otevřeném dvoupatrovém autobusu. Televizní věž Avala, cíl naší cesty, zmizel z mapy při bombardování v roce 1999, zůstal po ní jen kráter v zemi. Díky finanční sbírce mezi obyvateli byla v letech 2006 až 2008 vystavěna nová Avala. Projížděli jsme strohá sídliště, vilové čtvrti se zelenými zahradami, ulice podobné těm v našem hlavním městě… Snad jen některé rozbité, vybombardované domy, na jejichž opravu nejsou peníze, dávaly tušit, že nejsme doma. Z vyhlídkového patra na věži jsme mohli sledovat část krajiny z ptačí perspektivy. Večer nás čekalo vystoupení v Pećinci, opět společně s oběma srbskými soubory. Publikum bylo skvělé, spontánní, úžasně reagovalo. Po programu stejně jako v pátek následovala bohatá večeře a společné posezení. Tančilo se, zpívalo, ale nás čekala dlouhá cesta domů. Po půlnoci jsme se tedy rozloučili s vědomím, že nám naši hostitelé poskytli to nejlepší, co mohli, a rozjeli jsme se domů. Možná tenhle zájezd neměl přesný a jasný program, jak jsme zvyklí z jiných festivalů, ale možná o to víc jsme si ho opravdu naplno užili a rozhodně bude na co vzpomínat. Pavlína Tondrová

Zaznamenali jsme... Vyučování náboženství

Čtyřlístek v Srbsku. Foto: Pavel Eržiak

Po příjezdu do Pećinci nám naši hostitelé ukázali kulturní dům se sálem pro sobotní večerní vystoupení a poté s námi Sandra, členka srbského souboru a zároveň jejich tlumočnice, jela do místa našeho ubytování. V maličké obci Kupinovo, jižně od Pećinci, jsme se vyhrnuli z busu před zbrusu novou budovou vystavěnou pouze ze dřeva a už nás srdečně vítal Dušan, její majitel. Chystali jsme se ubytovat a v břiše už nám taky docela kručelo. Ovšem ve chvíli, kdy nám Sandra ohlásila, že je k dispozici 13 lůžek, nám povadl úsměv. Bylo nás totiž 25. Dušan ihned pravil, že „no problem“. Okamžitě zbytku osazenstva čítajícímu 12 lidí nabídl místa ve vlastním domě, prý má 6 volných postelí. Část souboru tedy popojela s řidiči na druhý konec vesnice, rozložili jsme gauče, mladší si rozestlali na zemi na matracích a karimatce, řidič Michal s manželkou a malou dcerkou vyhráli letiště. TakoNovostrašecký měsíčník

berného množství žab, pijavic, leknínů a všelikého vodního ptactva. Po dobrém obědě a krátké siestě přišla na řadu zkouška programu na vystoupení. V podvečer jsme se přesunuli do Irigu (městečka severně od Pećinci), kde se mělo odehrát první společné vystoupení. Tak trochu vše budilo dojem, že festival vznikl jen proto, abychom do Srbska přijeli. V programu jsme se střídali s místním dětským souborem a s našimi hostiteli. Na závěr našeho posledního vstupu jsme začali zpívat srbskou lidovou píseň, kterou jsme se naučili. Po zaznění jejích prvních tónů sál, který se v průběhu pořadu podobal včelímu úlu, na několik vteřin zcela ztichl a poté následoval velký aplaus. Zabodovali jsme. Po vystoupení nás pohostili tím nejlepším, co Srbsko nabízí. Pljeskavica, jehněčí, skopové, kuřecí, rajčata, papriky, ovoce, pita a samozřejmě pálenka rakija na dobré trávení. Únava nás ovšem celkem

se koná opět v základní škole. Letošní plánování výuky je však poněkud složitější. Paní katechetka od 1. 9. 2013 vyučuje na základní škole český jazyk a dějepis. Proto letos poprvé není možné přihlédnout k rozvrhům ZUŠ a kroužkům všech dětí. Náboženství pro mladší děti, 1.–4.třída, je v pátek od 11.50 do 12.35 hodin, tedy pátou vyučovací hodinu. Starší děti z 5.–9. třídy a malé, které dříve mají vyučování, mají hodinu v pátek od 14 do 14.45 hodin. Tato hodina se neřídí školním zvoněním Výuku vede Mgr. Klára Baslíková, k omluvení absence stačí poslat SMS na telefon 731 604 069.

Červnová diskuse o Národním parku Křivoklátsko, kterou uspořádala základní organizace Strany zelených v Novém Strašecí s vedoucím Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Petrem Hůlou, byla zaznamenána Rakovnickým deníkem. Článek najdete na internetových stránkách jmenovaného deníku: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/ diskutovali-na-tema-narodni-park-krivoklatsko-20130627.html -md21


KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí – říjen říjen Výstava fotografií Botanická zahrada v Rakovníku objektivem Václava Laňky, výstava přístupná v úřední dny a při akcích

16. října Taneční párty hraje SENIORKA od 17 hodin, vstupné 60 Kč Novostrašecké kulturní centrum

26. října Fotbalové utkání TJ Sokol Nové Strašecí – Jíloviště krajský přebor, od 14.30 hodin, fotbalové hřiště Nové Strašecí

18. října 3. října Akademie volného času 10 Vznik rybníků v Čechách, od 17 hodin, vstupné 30 Kč, NKC

4. října Kurz tance od 19 hodin, vstupné 50 Kč, NKC

29. října Kurz tance od 19 hodin, vstupné 50 Kč, NKC

19. října Fotbalové utkání TJ Sokol Nové Strašecí – AFK Semice krajský přebor, od 15.30 hodin, fotbalové hřiště

20. října 5. října GoGo Race 5. ročníku orientačního závodu dvojic na kolech v okolí Nového Strašecí Fotbalový zápas TJ Sokol Nové Strašecí – P. Nymburk krajský přebor, od 16 hodin, fotbalové hřiště

7. října Aljaška divoká a krásná beseda s paní Magdou Radostovou, od 17 hodin v Městské knihovně, vstupné dobrovolné

9. října Benefiční koncert V. benefiční koncert na podporu dětí z dětských domovů, od 17 hodin, NKC Farmářský trh Komenského náměstí od 8 hodin

11. října Kurz tance prodloužená, od 19 hodin, vstupné 60 Kč Novostrašecké kulturní centrum

Nejen pohádka na neděli Halloweenská párty, hrůzostrašná show se soutěží o nejoriginálnější masku, od 15 hodin, vstupné 30/45 Kč, Novostrašecké kulturní centrum

22

Připravujeme na listopad 2013 7. 11. 17. 11.

20. 11.

21. října Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny, pořad Zdeňka Trošky a Jaroslava Suchánka od 19 hodin, vstupné 170/200 Kč, NKC

23. října Farmářský trh Komenského náměstí od 8 hodin

24. října Vodnická pohádka divadelní představení, účinkuje divadélko Romaneto Praha, od 8.30 pro ZŠ, od 10 hodin pro MŠ a veřejnost, sál NKC, vstupné 45 Kč

25. října Kurz tance od 19 hodin, vstupné 50 Kč, NKC

12. října Kynologická soutěž Putovní pohár O erb města Nové Strašecí v kategoriích ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, kynologické cvičiště v Pecínově

Science café Tentokrát o včelách s Daliborem Titerou Bambuča kafe od 19 hodin, vstup dobrovolný

Položení květin k památným místům u příležitosti vzniku československého samostatného státu

Přednáška cyklu AVC 10 NKC od 17 hodin Nejen pohádka na neděli pohádky na draka. sál NKC od 15 hodin Party se Seniorkou od 17 hodin, sál NKC

Pozor! GoGo Race 2013 Zúčastněte se 5. října 2013 5. ročníku orientačního závodu dvojic na kolech v okolí Nového Strašecí. Odměnou vám budou, jako vždy, vzpomínky na pěknou podzimní jízdu, objevování nových lokalit a setkání s borci z minulých ročníků. A možná... ...přijde i kouzelník :-). GoGo Race se mohou účastnit naprosto všichni, včetně dam a dětí. (Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodiče). Registrace běží od 1. září a bude ukončena 2. října ve 20 hodin. Lubuna & Daviido

Rozhledna Mackova hora V říjnu pouze na požádání pro skupiny (minimálně 8 osob) nejpozději do 18 hodin a po předchozí domluvě otevře pan Čestmír Pták tel. 607 564 113

Novostrašecký měsíčník


SPOLEÄŒENSKĂ RUBRIKA / REKLAMA

SpoleÄ?enskĂĄ kronika Dne 16. zåří uplynulo dvacet let co nĂĄs opustil milovanĂ˝ otec a dÄ›deÄ?ek pan Ladislav Krumphanzl.

Dne 13. října uplyne pět let od smrti pana Ing. Milana Amlera.

Kdo jste ho mÄ›li rĂĄdi, vzpomeĹˆte s nĂĄmi.

Ståle vzpomínå manŞelka Jiřina a ostatní příbuzní

Dcera Jana s rodinou

OdeĹĄel jsi, ale vzpomĂ­nka na Tvou lĂĄsku, dobrĂŠ srdce a obÄ›tavost nĂĄs provĂĄzĂ­ dĂĄl Dne 10. října uplyne jeden smutnĂ˝ rok od ĂşmrtĂ­ naĹĄeho milovanĂŠho manĹžela, tatĂ­nka a dÄ›deÄ?ka pana Bohumila Kleindiensta.

Reklama

StĂĄle vzpomĂ­najĂ­ manĹželka Eva, syn Bohumil a dcera Hana s rodinami.

Reklama

Science cafĂŠ ,PTNFUJDLĂ•TBMPO 4FENJLSšTLB /PWĂ„PUFWĂ?FO W/PWĂ N4USBtFDĂ… qCVEPWBQPtUZQBUSP OBCÆ[ÆN CF[CPMFTUOPVMJQPTVLDJqQSPEÂşNZJQÂşOZ WZIMB[FOÆWSÂşTFL PNMB[FOÆqSBEJPGSFLWFODÆ MFQFOÆÄ˝BTqNFUPEBMFQFOÆÄ˝BTBOBÄ˝BTV SFHFOFSBDFSVLPV LPTNFUJDLĂ‚TMVĹ?CZqQPVĹ?ÆWÂşNQĽÆSPEOÆ  PSJFOUÂşMOÆLPTNFUJLV:BTNJOLB

PCKFEOšOÅOBUFMFGPOV #MJxtÅJOGPSNBDFXXXLPTNFUJLBTFENJLSBTLBD[

NovostraĹĄeckĂ˝ mÄ›sĂ­Ä?nĂ­k

Na výťe uvedenĂŠ fotograďŹ i je profesor Jiří Neustupa, kterĂ˝ na poslednĂ­m setkĂĄnĂ­ příznivcĹŻ Science cafe povĂ­dal o matematice. NĂĄsledujĂ­cĂ­ setkĂĄnĂ­ se uskuteÄ?nĂ­ 29. října v BambuÄ?a kafe od 19 hodin. Hostem bude Dalibor Titera z VĂ˝zkumnĂŠho Ăşstavu vÄ?elaĹ™skĂŠho v Dole. TentokrĂĄt se bude pĹ™ednĂĄĹĄka zabĂ˝vat vÄ?elĂ­m svÄ›tem a vÄ?elĂ­mi produkty z pohledu vÄ?el a lidĂ­. VÄ?ely Ĺžily miliĂłny let bez zĂĄsahĹŻ Ä?lovÄ›ka. VÄ›tĹĄina vÄ?el jsou samotĂĄĹ™skĂŠ vÄ?ely, jen nÄ›kolik druhĹŻ je spoleÄ?enskĂ˝ch. DÄ›lba prĂĄce a komunikace jsou typickĂ˝m znakem tzv. superorganismu. VÄ?ely střídajĂ­ pohlavnĂ­ a nepohlavnĂ­ generace. Ĺ˝ijĂ­ ve voskovĂŠm hnĂ­zdÄ›. MlĂĄÄ?ata krmĂ­ sesterskĂ˝m mlĂŠkem. Potravu sbĂ­rajĂ­ do zĂĄsoby a dokonale konzervujĂ­. MajĂ­ oddÄ›lenĂŠ zpracovĂĄnĂ­, skladovanĂ­ i konzumaci bĂ­lkovin a glycidĹŻ. K ochranÄ› svĂŠho hmotnĂŠho i nehmotnĂŠho bohatstvĂ­ majĂ­ propolis a jed. LidĂŠ hlasitÄ› opÄ›vujĂ­ jejich opylovacĂ­ uĹžiteÄ?nost a potichu jim kradou vĹĄech ĹĄest výťe zmĂ­nÄ›nĂ˝ch produktĹŻ. PříÄ?iny potíŞí v chovech vÄ?el jsou z nejvÄ›tĹĄĂ­ Ä?ĂĄsti dĂ­lem Ä?lovÄ›Ä?Ă­m. DalĹĄĂ­m partnerem Science CafĂŠ se stala Ä?eskĂĄ verze Ä?asopisu National Geographic, a tak jsme pro nĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ky říjnovĂŠ pĹ™ednĂĄĹĄky pĹ™ipravili malou soutěŞ o roÄ?nĂ­ elektronickĂŠ pĹ™edplatnĂŠ Ä?asopisu. Těťíme se na vaĹĄi nĂĄvĹĄtÄ›vu. Michal Drtina 23


INZERCE

Reklama

Ĺ˜ĂĄdkovĂĄ inzerce SoukromĂĄ uÄ?itelka hudby Helena HavlĂ­kovĂĄ pĹ™ijme Şåky k vyuÄ?ovĂĄnĂ­ HRY NA KLAVĂ?R A ZPÄšVU. VÄ›kovĂĄ hranice neomezena. DOSPÄšLĂ CI VĂ?TĂ NI. NovĂŠ StraĹĄecĂ­, mobil: 777 147 750

XXXÄ–ULMVCD[ UFM

Reklama

/07*/,:qMBOPWĂ„QĂ“FLÂźyLZVTPLPMPWOZ DWJĂƒFOĂˆNJNJOFL CBUPMBU EÇUĂˆTSPEJĂƒJBEĂˆWFL%FOPUFWĂ?FOĂ•DIEWFĂ?Ă…[šĂ?Ă…

HodinovĂ˝ manĹžel NabĂ­zĂ­m drobnĂŠ Ĺ™emeslnickĂŠ prĂĄce v domĂĄcnosti: • malovĂĄnĂ­ a natĂ­rĂĄnĂ­ • drobnÄ›jĹĄĂ­ zednickĂŠ prĂĄce • zĂĄmeÄ?nickĂŠ prĂĄce (opravy, vĂ˝mÄ›ny zĂĄmkĹŻ apod.) • drobnĂŠ instalatĂŠrskĂŠ prĂĄce (vĂ˝mÄ›na tÄ›snÄ›nĂ­ apod.) • elektrikĂĄĹ™skĂŠ prĂĄce (opravy vypĂ­naÄ?ĹŻ, zĂĄsuvek‌)

1SPEFKTMFQJĂ€FL

Reklama

Reklama

Ceny dohodou dle rozsahu prĂĄce. Tel.: 603 741 132

k•S…ˆWĂŞˆ•™ˆ‘UĂŞo•5Â‡ÂˆÂŽÂąÂ‰ÂŒÂ•Â?„êk•5…¹’“?—ê“•’‡5™5ê–Â?ˆ“Œ:ÂŽÂœĂŞÂ–Â‘5OŽ’™U†‹ê “Â?ˆÂ?ÂˆÂ‘ĂŞoÂŒÂ–ÂˆÂ›ĂŞÂ‹Â‘?‡U¹ê{ÂˆÂ—Â•Â„ĂŞÂ‹Â‘?‡5ê„êkÂ’Â?ÂŒÂ‘Â„Â‘Â—ĂŞWB‹„‘UÂąĂŞÂŽÂ•Â’Â“ÂˆÂ‘Â„Â—U¹ê:ˆ•‘U¹ê WÂ?˜—U¹êÂ?’‡•Uê„ê…BÂ?U­êzÂ?ˆ“Œ:ÂŽÂœĂŞÂ“Â’Â˜Â?ÂˆĂŞÂ?ꑄOÂˆÂ‹Â’ĂŞÂ’Â‡Â†Â‹Â’Â™Â˜Âˇ

4UšĂ?Ă…TMFQJĂ€FLqUĂ•EOVqDFOBq,Ă€LT W[BÀšULVTOštLZq,Ă€LT w•’‡ˆÂ?ÂˆĂŞÂ–ÂˆĂŞÂ˜Â–ÂŽÂ˜Â—Âˆ:‘BĂŞÂŽĂŞÂ™ĂŞÂ‘ÂˆÂ‡?Â?ÂŒĂŞÂ˘ÂŞÂ­ĂŞdBÂ?‘„ꢪ¥£ê™êu’™>Â?ĂŞz—•„Oˆ†BĂŞĂ€ĂŞÂ˜ĂŞÂ“Â’OÂ—ÂœĂŞĂ€ĂŞÂ™ĂŞÂĄÂĄÂ­Â˘ÂŞĂŞÂ‹Â’Â‡ÂŒÂ‘ wdB“„‡‘>ĂŞÂ…Â?ÂŒWOBĂŞÂŒÂ‘Â‰Â’Â•Â?Â„Â†ÂˆĂŞÂ™ĂŞwÂ’Ă€w5ĂŞÂŠĂ€ÂĄÂŚĂŞÂ‹Â’Â‡ÂŒÂ‘ÂŽĂŞĂŞÂ§Â˘Â¨ÂŚÂŞÂĽÂ¨Â¤ÂŞÂąĂŞĂŞĂŞÂ§Â˘Â¨ÂĄÂŚÂĽÂĄÂŚÂŚÂąĂŞĂŞÂ¤ÂĄÂĽÂ§Â¤ÂŞÂ§ÂĄÂŠ

Reklama

wdÂŒĂŞÂ“Â•Â’Â‡ÂˆÂ?ÂŒĂŞÂ–Â?ˆ“Œ:ÂˆÂŽĂŞĂ€ĂŞÂ‘Â’Â™5ê–Â?˜W…„êÀê™UÂŽÂ˜Â“ĂŞÂŽÂ•5Â?ÂŒ:B†‹êŽ’WÂˆÂŽĂŞĂ€ĂŞÂ†ÂˆÂ‘Â„ĂŞÂĄÂĽĂ€Â˘Â˘ĂŞr:½Ž–

Reklama

KAMENICTVĂ? LADISLAV HUMPĂ L

7ÆUÄ—[TMBWB)ÂşMLB WDIPE[VM1BMBDLĂ‚IP /PWĂ‚4USBuFDÆ UFM FNBJMJOGP!SBELBUSBWFMD[ XXXSBELBUSBWFMD[ QPQÂşq TPqIPEJO

Sluťnost, spolehlivost, kvalita p OBCÅELB[BISBOJÀOÅDIBUV[FNTLÕDI[šKF[EÑ ,BUBMPHZLEJTQP[JDJOFCPuJSPLÖWÖCėSOBXXXSBELBUSBWFMD[

™ ™

p .ZTMFUFKJĹ?OZOÆOB7ÂşOPDFBQÄ˝JKÄ‘UFTJWZCSBU[uJSPLĂ‚ OBCÆELZGPUPTMVĹ?FC p 7Ä—OVKUFTWĂ–NCMÆ[LĂ–NPSJHJOÂşMOÆEÂşSFL[WMBTUOÆDIGPUP HSBÄœĂ†KBLPKFOBQĽÆLMBEGPUPPCSB[ LBMFOEºĽ GPUPLOJIB  QV[[MFBQPEPCOÄ— p 1PSBEÆNFWÂşNTFTFTUBWFOÆNBPEFTMÂşOÆNKBLĂ‚IPLPMJW GPUPEÂşSLV

1PSBEFOTLà DFOUSVN'050-"#D[WÀFUOÄWÕEFKFGPUP[BLš[FL %šSLPWà QPVLB[ZWMJCPWPMOà IPEOPUÄ 1�JKÅNšNFQMBUFCOÅLBSUZ

24

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

pomnĂ­ky a hrobky podle poĹžadavku zĂĄkaznĂ­ka nebo z nabĂ­dky vĂ­ce neĹž 50 ti pomnĂ­kĹŻ nĂĄpisnĂ­ desky, sekĂĄnĂ­ pĂ­sma do kamene, zlacenĂ­, stříbĹ™enĂ­ pĂ­sma, portrĂŠty, keramickĂĄ fota, doplĹˆky (svĂ­tilny, vĂĄzy, kříŞe, svĂ­Ä?ky apod.) odbornĂŠ Ä?iĹĄtÄ›nĂ­ a konzervace pomnĂ­kĹŻ, rovnĂĄnĂ­, dlaĹžby okolo rĂĄmĹŻ pohĹ™ebnĂ­ prĂĄce, kopĂĄnĂ­ hrobĹŻ, uklĂĄdĂĄnĂ­ uren odstraĹˆovĂĄnĂ­ nĂĄhrobkĹŻ, u kterĂ˝ch byl ukonÄ?en nĂĄjem prodejnĂ­ vĂ˝stava pomnĂ­ku dennÄ› 8–18 hod. po dohodÄ› i mimo za zĂĄkaznĂ­kem i dojĂ­ĹždĂ­me a poradĂ­me přímo na konkrĂŠtnĂ­m hĹ™bitovÄ› nebo odvezeme do ďŹ rmy a zpÄ›t krĂĄtkĂŠ dodacĂ­ lhĹŻty se zĂĄrukou 60 mÄ›sĂ­cĹŻ, ceny pĹ™edem schody, parapety, kuchyĹˆskĂŠ desky apod. z přírodnĂ­ho kamene

VĂ­ce na strĂĄnkĂĄch www.kamenictvi-humpal.cz ObjednĂĄvky a informace: Hamr 13 (proti Ä?erpacĂ­ stanici Robin Oil) RakovnĂ­k 269 01, telefon: 313 519 671, mobil: 603 494 769 E-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz

NovostraĹĄeckĂ˝ mÄ›sĂ­Ä?nĂ­k


Foto: MSZ Účastníci turnaje v plážovém volejbalu - muži Foto: MSZ Účastníci turnaje v badmintonu

g

Fotbalové utkání Nové Strašecí A - Beroun

Foto: MSZ Účastníci turnaje v plážovém volejbalu - žen

září 2013

Foto: Jiří Duchoň

Nohejbalový turnaj trojic GoGo Open 2013. Foto: http://www.nsgogo.cz/

y

Sportovní akce Fotbal v Novém Strašecí září 2013


Posvícení v Pecínově a Novém Strašecí

Foto: Michal Drtina

září 2013

Novostrašecký měsíčník - říjen  

Novostrašecký měsíčník z října 2013 v digitální podobě.

Advertisement