Page 1

Novostrašecký měsíčník Ročník XVI.

cena 10 Kč

Advent plný kulturních akcí

prosinec 2012

Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí Přijďte najít svůj Liptákov


Foto: Jiří Duchoň, OHbL STŘED Kladno, Nové Strašecí HBC B - Narko Kročehlavy

Foto: Jiří Duchoň, Fotbalová Divize A, Nové Strašecí - Malše Roudné

Foto: Jiří Duchoň, 1. liga juniorek divize II, Nové Strašecí - Herbadent Praha

Sport v Novém Strašecí listopad 2012

Novoroční přání


Z Obsahu / Editorial

Z obsahu Informace pro občany Snížení ceny za čištění odpadní vody .....................................................................................................................3 Parkovné bude zlevněno nejen v Křivoklátském sídlišti ......................................................................................5 Stalo se Jaká byla listopadová diskuse o školství ................................................................................................................4 Téma měsíce Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí .................................................................................................6 Jeden den na gymnáziu očima studenta ...............................................................................................................8 Kultura Advent plný kulturních a sportovních akcí ..........................................................................................................10 Výstava novostrašeckých lidových umělců ..........................................................................................................11 Kurzy společenského tance pro pokročilé . ..........................................................................................................12 Děti, mládež, škola Halloweenská noční škola .......................................................................................................................................14 Ocenění nejlepších učňů .........................................................................................................................................15 Slavnost světýlek v MŠ Na Kocourku ....................................................................................................................15 Z historie Přehled církevního a náboženského vývoje v Novém Strašecí .........................................................................16 Církve Tříkrálová sbírka ........................................................................................................................................................18 Sport Běh Járy Cimrmana aneb Přijďte najít svůj Liptákov ! ......................................................................................19 Lukáš Dvořák: Chtěl bych být oporou áčka .........................................................................................................20

Adventní dílna v Pizzerii U Berušky. Účastnící si mohli vyrobit svícny nebo adventní věnce pod vedením Kateřiny Čížkové. Foto: Michal Drtina

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Redakční rada: Libuše Vosátková, Iva Vachková, Tereza Slavíková Odpovědný redaktor: Michal Drtina (-md-) Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 1000 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: Betlém sboru Církve československé husitské v Novém Strašecí. Foto: M. Drtina

Novostrašecký měsíčník

Psaní prosincového úvodníku svádí k jistému klišé, tedy v mém případě k psaní o tom, jak se v posledních letech Vánoce mění, jak se z nich vytrácí jejich poselství o narození Spasitele, klid i pohoda. A  já se  snažím psát o  tom, jak se  advent stává obdobím stresu, honbou za co největším počtem dárků a jak ani nemáme čas zeptat se  svých blízkých, co by si vlastně přáli. Apeluji a  vyzývám k  tomu, aby se lidé pokusili změnit zažité zvyky, nenakupovali hromady dárků a našli si čas na své blízké, a to mne jistým způsobem znervózňuje. Když však na takové články pohlédnu pozitivně, musím se uklidnit. Vánoční novinářská klišé vedou přece k tomu, že se míň píše o násilí, podvodech a podvodnících a víc o pozitivních věcech, a lidé jsou, alespoň na chvíli o něco méně naštvaní. A to je v poslední době skoro zázrak. Onu naštvanost nebo přepjatost lidí jsem si v poslední době nejvíce uvědomil při besedě o základní škole, kde bylo vidět i slyšet, jací v  nás dřímou negativisté. O  to víc mne vyděsila moje vnitřní reakce, když jsem se poprvé dozvěděl o aktivitě, která se jmenuje „pozitivní evoluce“. První, co mne napadlo, totiž bylo: „Dobrý, to budou takové nové Věci veřejné. Zbohatlík, který vydělal na spekulacích, chce kázat lidem. Co tím sleduje? Jací lidé se k němu přidávají? To bude nějaký podvod.“ Vůbec jsem si nepřipustil, že  cílem projektu může být probuzení pozitivních myšlenek v  lidech, snaha o  propojení těch, kteří se snaží zlepšit společenské klima v naší zemi, protože jinak postupem času ztrácejí naději a jejich názor se scvrkne na „ono to nějak dopadne“. Zmíněné pochybnosti mi hlavou pouze prolétly, a nebýt tohoto úvodníku, možná bych si ani neuvědomil, že neustálé, všude přítomné zveřejňování negativních zpráv nese své plody a ovlivňuje i můj pohled na svět. A tak jsem si dal takové malé předsevzetí do nového roku už nyní. Budu se snažit ke všemu stavět pozitivně. Vím, je to těžké předsevzetí, ale zkusím ho. A  vy můžete také. Nejlépe ihned. Nemusíme čekat až na nový rok. Hodně zdraví a pohody do nového roku vám přeji za celou redakční radu. Michal Drtina

Téma měsíčníku na leden 2013 Občanská angažovanost – zájem občanů o věci veřejné a  jejich aktivní účast v  občanské společnosti nebo také o tom, proč se lidé (ne)angažují. Chcete se  k  tomuto tématu vyjádřit? Napadají vás otázky? Napište do redakce, nebo mne kontaktujte nejpozději 15. prosince 2012. -md1


Informace pro Občany

52. zasedání rady města konané dne 22. října 2012 Rada města na tomto svém jednání schválila operační plán zimní údržby na období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013. Operační plán je zveřejněn na webových stránkách technických služeb. Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 ke  smlouvě o  nájmu kanalizace s  Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., jehož předmětem je dohoda o výši nájemného za měsíce leden až červen 2012 v celkové výši 720.000 Kč včetně DPH. Nájemné za další období bude předmětem nových úprav nájemní smlouvy v závislosti na výsledcích

jednání se Středočeskými vodárnami, a.  s., které jsou dlužníkem Technických služeb Nové Strašecí,  s. r. o. Rada města dále souhlasila s uzavřením dohody o  spolupráci a  narovnání mezi městem a  občanským sdružením HBC (Hokejbalový klub) Nové Strašecí, jejímž předmětem je závazek sdružení na postavení kolny na nářadí ve sportovním areálu Na Kocourku a závazek města po dokončení stavby a jejího převzetí do majetku města uhradit sdružení částku ve výši 53.992,80 Kč.

Na doporučení výběrové komise rada města vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy Jan Soukup Plzeň na  realizaci opravy zásahového hasičského automobilu Škoda 706 RTHP za cenu 208.000 Kč včetně DPH. Oprava bude financována z dotace Středočeského kraje, přičemž spoluúčast města se odhaduje pouze na 16.262 Kč. V dalších bodech programu se rada města zabývala přípravou jednání zastupitelstva města. Jiří Tláskal

14. zasedání zastupitelstva města konané 8. 11. 2012 Po kontrole usnesení zastupitelé přijali rozpočtové změny za  období měsíce října, které byly vyvolány přijetím neinvestičních a  investičních dotací ze státního rozpočtu a od kraje a nutností pokrýt navýšení rozpočtových výdajům na § 2321 Odvádění a  čištění odpadních vod, na  paragrafu Bezpečnost silničního provozu, na § 3631 Veřejné osvětlení a na § 3639 Komunální hospodářství. Po bohaté rozpravě, jak ze stran zastupitelů, tak občanů, nebylo přijato usnesení, ve kterém si zastupitelstvo vyhradilo rozhodnout (tyto případy jsou v  kompetenci rady města) ve  věci uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí na  zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 306/5, 303/3, 314/2 a  314/5. Jedná se  žádost zástupců vlastníků bytových jednotek, kteří přes citované pozemky města chtějí vést plynové přípojky ke svým domům. V dalším programu zastupitelé projednávali návrh na  rozšíření plánu práce finančního výboru zastupitelstva o kontrolu v Technických službách Nové Strašecí, s. r. o. Předmětem kontroly mělo být prověření faktury za provedené činnosti na majetku města (havarijní oprava přečerpávací stanice v ulici U Stadionu, havarijní oprava strojních česlí v ČOV a česlí před vyústěním odtoku z dešťových oddělovačů) v celkové výši 225.830 Kč. Zastupitelstvo tento návrh nepřijalo, ale uložilo starostovi města svolat společnou schůzku za účasti starosty města či místostarostky města, tajemníka MěÚ, vedoucího finančního odboru, vedoucího odboru investic a  zástupce TSNS a  dohodnout vyřešení uvedené faktury. (Dodáváme, že jednání proběhlo úspěšně v pondělí 19. 11. Zástupci TSNS předložili k nahlédnutí a  kontrole subdodavatelské faktury a  faktura TSNS byla proplacena.) V dalším obdobném bodě jednání zastupitelstvo nevyhovělo návrhu a  nepřijalo usnesení, kterým by souhlasilo s úhradou nákladů na opravy vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města – čistírny odpadních vod v  celkové výši 670.419 Kč 2

včetně DPH – z Fondu pro výstavbu, rekonstrukci, obnovu a udržování vodohospodářského majetku. Společnost Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., dne 1. 11. 2011 převzala provozování kanalizačních stok a ČOV v majetku města. I když nebyla od předchozího provozovatele signalizována žádná provoz čistírny ohrožující závada, bylo záhy zjištěno, že čistírna není v dobré „kondici“, neboť množství kalu v sedimentačním válci po třiceti minutách sedimentace bylo dlouhodobě na  hodnotách 900–980  ml v 1000 ml válci, což jsou hodnoty kritické. Obvyklá úroveň kalu v sedimentačním válci pro komunální čistírny po  30minutové sedimentaci je v  rozmezí 450–550  ml. K  uvedenému stavu došlo proto, že byla nečistotami zanesená technologie provzdušňování, což potvrdil i výrobce tohoto zařízení. Ten provedl šetření přímo na místě. Z informace z dopisu adresovanému městu byl špatný stav čistírny bývalému provozovateli znám. Údajně mělo dojít k  opravě provzdušňovacích elementů v  průběhu roku 2011, ale tyto opravy nebyly učiněny. ČOV obsahuje dvě čistící linky. Každá linka byla kompletně vypuštěna, nádrže byly zbaveny kalů, písku a pevných předmětů, byly opraveny mechanické části stěračů dosazovacích nádrží, vyměněny provzdušňovací elementy, byla provedena revize, seřízení a  vyčištění dmychadel, byly pročištěny potrubní systémy přívodu vzduchu vysokotlakou vodní tryskou, byly seřízeny související regulační systémy na  požadované parametry. Financování těchto prací bude předmětem dalších jednání. Zastupitelstvo v rámci městských grantů schválilo příspěvek druhého kola na rok 2012 pro TJ Sokol Nové Strašecí ve  výši 81.908 Kč. Příspěvek je účelově přidělený sportovním oddílům: kopané 37.624 Kč na činnost mládeže, florbalu 44.284 Kč na  činnost mládeže. Dále pak příspěvek na  rok 2012 HBC Nové Strašecí ve výši 36.120 Kč na činnost mládeže. Zastupitelé schválili přijetí daru pozemku parc. č. 190/10 (202 m2) od manželů Vonáškových. Jedná se o pozemek, který je součástí místní komuni-

kace v ulici Na Spravedlnosti. Obdobně byl přijat dar pozemků parc. č. 1343/17 (48 m2) a parc. č. 1343/18 (16 m2) od pana Vajnera. Pozemky rovněž tvoří část komunikace – chodníku ve Mšecké ulici. Zastupitelstvo odsouhlasilo směnu pozemků mezi městem a paní Falcovou tak, že z vlastnictví města bude převeden pozemek parc. č. 863/6 (zahrada, 808 m2) a  do  vlastnictví města pozemky parc. č 1814/3 (orná, 792 m2), parc. č. 1805/3 (508 m2, TTP) a parc. č. 1792/75 (orná, 28 m2). Pozemky, které město takto získá, jsou plánované pro vybudování čerpací stanice nově budované kanalizace. Zastupitelé neudělili souhlas k podpisu souhlasného prohlášení, které předložil Pozemkový fond ČR o  neplatnosti smlouvy, kterou město v  roce 2006 získalo pozemek č. 2748. Jedná se o pozemek, kde je plánována výstavba čerpací stanice nové kanalizace. Pozemkový fond zjistil, že smlouva je neplatná, že  na  základě chyby tehdejšího pracoviště fondu v Rakovníku měla být městu převedena jenom část pozemku. V dalším programu zastupitel pan Miloslav Pelc upozornil na havarijní stav věžičky staré radnice, byl rozšířen plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva o  kontrolu hospodaření Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., a nebyl přijat návrh zastupitele Jiřího Vernera, který navrhoval přijetí usnesení, kterým by zastupitelstvo podpořilo snahu o  pojmenování městské knihovny, či objektu v  Novém Strašecí po  prvním prezidentovi samostatné České republiky Václavu Havlovi. JUDr. Jiří Tláskal

Novostrašecký měsíčník


Informace pro Občany

53. zasedání rady města konané dne 5. listopadu 2012 Na základě výsledku výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky rada města schválila jako nejvýhodnější nabídku na služby „Svoz komunálních odpadů ve  městě Nové Strašecí“ uchazeče Komwag, podnik čistoty a  údržby města, a. s., Praha. Pokud nedojde k okolnostem, jako odvolání ostatních žadatelů, vyřízení stížností na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, bude možné s  citovanou společností uzavřít smlouvu s  platností od 1. 1. 2013.

Na doporučení výběrové komise schválila rada města jako nejvýhodnější nabídku společnosti Atelier M.A.A.T, s. r. o., Tábor na zpracování Územního plánu pro město Nové Strašecí za nabídkovou cenu 331.200 Kč včetně DPH. Rada města přiznala finanční příspěvek MO  Českého rybářskému svazu ve výši 2.700 Kč na pořádání závodů v rybolovné technice dne 17. 11. 2012. Jiří Tláskal

Připomínáme, že zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města – upravené ve  smyslu zákona o ochraně osobních údajů – jsou k dispozici na webových stránkách města www.novestraseci.cz. Občané města mohou též do usnesení rady města a zápisu ze zasedání zastupitelstva města nahlížet v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy. (red)

Soutěžte ve sběru elektrospotřebičů nejen o nový tablet Vážení spoluobčané, ve spolupráci se Středočeským krajem a  společností ASEKOL jsme pro vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra o nový tablet Samsung. Zapojit se  můžete ihned od  okamžiku, kdy si odstřihnete leták, který je na poslední straně měsíčníku. Případně si ho můžete stáhnout z internetových stránek města www.novestraseci.cz nebo z internetových stránek www.asekol.cz (sekce Sbírej a vyhraj!). Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na  chatě staré vysloužilé elektro a  odnést je spolu s tímto letákem do sběrného dvora. Adresu sběrných

dvorů a jejich provozní dobu zjistíte na  městském úřadě nebo na adrese www.sberne-dvory.cz. Obsluha sběrného dvora vám při odevzdání elektrospotřebičů letáček orazítkuje (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovězte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Pak leták odešlete na adresu PMH, s. r. o., PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz.

Vítězové se budou losovat za celý kraj, hodnotných ocenění bude uděleno pět. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj! Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až  80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se  zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013! Tým společnosti ASEKOL, s. r. o.

Snížení ceny za čištění odpadní vody TSNS, s. r. o., získaly v  letošním roce dotaci ze Středočekého kraje na dobudování kalové koncovky na  čistírně odpadních vod. Technologie, konkrétně mobilní dekantační odstředivka, byla uvedena do provozu v listopadu. Jde o zařízení, které odstředí vodu z kalů – odpadního produktu čistírny. Tím odpadnou nemalé náklady na přepravu odpadních kalů do čistíren, které jsou podobnou technologií zhutnění již vybaveny. Vylisované kaly budou totiž odváženy přímo na blízkou skládku Ekologie, s. r. o. Zprovozněním zařízení vzniká provozovateli prostor pro zlevnění těm, kteří musejí odpadní vody

z nemovitostí odvážet na čistírnu fekálními vozy. Vyčištění odpadní vody z jímek nemovitostí určených k bydlení bude od 1. 1. 2013 stát 26 Kč/m3 včetně 15% DPH namísto původních 33,85 Kč/m3 (cena nezahrnuje dopravu). V  ostatních případech, například když občan nedoloží čestné prohlášení, že  odpadní vody pocházejí z  jímky napojené na  nemovitost určenou k  bydlení, je cena za  vyčištění jednoho metru krychlového odpadních vod stanovena na 50 Kč + DPH (57,50 Kč včetně DPH). Kompletní podmínky pro vyvážení jímek jsou zveřejněny na  internetových stránkách Technic-

kých služeb Nové Strašecí, s. r. o., www.tsns.cz. dle podkladů upravila redakce

Kalová koncovka při listopadové instalaci.

Stavební deník – říjen 2012 V měsíci říjnu 2012 byla provedena výměna střešní krytiny na  budově bývalé pojišťovny v Havlíčkově ulici čp. 1155 v Novém Strašecí, celkem za  113.365 Kč. Tuto výměnu provedla firma Stanislav Matoušek ze Smečna. V  Pečovatelském domě čp. 1166 v  ulici Čs. armády v Novém Strašecí byla provedena výměna vodovodních baterií a roháčků za 28.352 Kč. Výměnu provedla firma Pavel Jandera Nové Strašecí. Novostrašecký měsíčník

V Rakovnickém sídlišti čp. 696 byl vyměněn plynový kotel v městském bytě. Výměnu provedla firma Plynoservis Koutecký z  Rakovníka za  cenu 32.342 Kč. Na budovách Základní umělecké školy a gymnázia byla provedena oprava střešní krytiny. Opravu provedla firma Stanislav Matoušek ze Smečna za cenu 6.012 Kč.

Na bytovém domě čp. 645 ul. Ke  Stadionu byla provedena výměna oken. Tuto výměnu provedla firma PKS MONT, a.s. ze Žďáru nad Sázavou. Celková cena za výměnu byla 294.927 Kč. Zdeňka Kratinová, referentka odboru investic

3


Informace pro Občany

Krátké zprávy z úřadu Podlaha posilovny v hale Bios má nový pryžový povrch Sportec color. Pokládku provedla firma DOMAFIT FITNESS, s. r. o. Nový povrch z pryže o síle 5 mm neklouže, je trvale elastický, odolný proti mechanickému poškození, nepropustný pro vodu a  snadný na  údržbu. Jeho položení stálo 60.000 Kč. Stále probíhá jednání mezi vlastníky propojených kanalizací v Novém Strašecí. Přetrvává rozpor zejména v oblasti stanovení cen. Proto rada města 27. 9. 2012 schválila návrh smlouvy o propojení provozně souvisejících kanalizací, který vychází při výpočtu cen z obdrženého modelu Ministerstva zemědělství ČR. Návrh smlouvy byl 1. 10. 2012 odeslán společnosti Vodárny KladnoMělník, a. s. V současné době město Nové Strašecí čeká na odpověď. Vodoprávním úřadem v Rakovníku bylo potvrzeno, že  po  opravě čistírny odpadních vod je tato ve  výborné kondici. V  rámci oprav byla každá ze dvou linek kompletně vypuštěna, nádrže zbaveny kalů, písku a pevných předmětů. Byly vy-

měněny provzdušňovací elementy, provedeno seřízení a vyčištění dmychadel, pročištění potrubního systému přívodu vzduchu a  seřízeny související regulační systémy na požadované parametry. Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., dokončily zámkovou dlažbu v ulici Úzká až k přechodu se  semaforem. Kaluže vody na  nerovném asfaltu jsou již minulostí. Dokončen byl taktéž chodník v ulici Do hlinišť. Součástí akce byla i úprava vjezdu pro přilehlé panelové domy, vybudování chodníčku pro maminky s kočárkem, výměna svítidla typu „syreček“ a doplněna jedna nová lampa. Úsek před školkou je tak mnohem lépe osvětlen. Živice k  chodníku bude doplněna v příštím roce v rámci připravovaných oprav komunikací (viz fotografie). Ukončena byla i  úprava chodníku a  parkovací plochy u mateřské školy Zahradní. Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., vymění čerpadlo oběhu topné vody pro domy č. 1137, 1138, 1139 se  stálým výkonem za  samoregulační. Občané již nebudou obtěžováni nepřijemnými

zvuky vycházejícími z topení. Ty byly způsobeny zastaralým čerpadlem bez prvků regulace. (z podkladů MěÚ zpracovala redakce)

Plán zimní údržby pozemních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a  schůdnosti na  pozemních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Zimní údržba se provádí podle operačního plánu a nařízení města č. 1/2004 v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Vlastní výkon zimní údržby bude prováděn od 4. hodiny ranní do 24. hodiny noční. Od půlnoci do 4. hodiny je vyhlášena technologická přestávka z kapacitních a finančních důvodů správce komunikací. Výjimku tvoří pouze kalamitní situa-

ce, kdy mohou být na základě rozhodnutí štábu zimní údržby nařízeny nepřetržité výjimky zimní údržby. Dnem  1. listopadu bude zahájena dispečerská služba, kterou drží dispečeři – pracovníci štábu zimní údržby –, vyjma období technologické přestávky, kdy přebírají úkoly dispečerské služby službu konající pracovníci městské policie. Úkolem dispečera je kontrola sjízdnosti komunikací, schůdnosti chodníků a  vzniku případných závad souvisejících s následky zimního počasí. Dispečer podle vývoje počasí vyhlašuje mobilizační stupně, přijímá hlášení o stavu komunikací, zprávy a pří-

Jaká byla listopadová diskuse o školství Na debatu o školství jsem v pondělí 19. listopadu přiběhl na poslední chvíli a už při vstupu do školní budovy se potvrdily mé obavy, že zájem rodičů bude malý. Důvodů, proč tomu tak je, bude pravděpodobně více a zabývat se jimi je pro tento článek vedlejší. Neodpustím si však upozornit na esej, kterou jsem nedávno na téma občanské angažovanosti četl v  kulturním čtrnáctideníku A2, kde se  politoložka Kateřina Vráblíková zabývá záhadou českého (ne) aktivismu. Několik myšlenek z tohoto článku si ponechám do lednového vydání, které bude věnováno právě občanské angažovanosti v Novém Strašecí, a vrátím se k novostrašecké debatě o školství. S  jejím uspořádáním přišlo vedení školy společně se Sdružením rodičů a přátel dětí školy a bylo pravděpodobně reakcí na říjnové téma měsíčníku, 4

kde jsme se věnovali právě Základní škole v Novém Strašecí a  na  následné diskuse. Z  mého pohledu skvělá reakce. O to méně skvělá mi přišla první část debaty. Začala totiž ve velmi konfrontačním duchu a v atmosféře, kde jenom vytažení krabičky zápalek z kapsy hrozilo explozí. Naštěstí se postupem času výbušná atmosféra rozptýlila a  diskuse nabrala správný směr. Od témat o školní jídelně, přerozdělování žáků v hodinách cizích jazyků, dobré připravenosti žáků odcházejících na střední školy přešla na téma ke komunikaci se školou, fungování SRPDŠ a třídních důvěrníků až k tomu, že škola má v současné době standard, který by bylo dobré udržet, i když tomu nebude přát státní politika. Po dvou hodinách jsem měl pocit, že většina přítomných pochopila, že  existující aktivní skupina

kazy od svého nadřízeného a spolupracujících orgánů. Dále organizuje činnost svých podřízených, kteří se účastní zimní údržby. Místní komunikace a  chodníky jsou rozděleny dle důležitosti do čtyř skupin a na komunikace či chodníky neudržované. Ve  všech uvedených skupinách jsou stanovené časové termíny, v  kterých musí být po  ukončení tvorby náledí nebo spadu sněhu ošetřeny. V případě, že tvoření náledí nebo spad sněhu trvá a  posyp je třeba opakovat, je přednostně zajišťována sjízdnost komunikací zařazených v první skupině důležitosti. (z podkladů MěÚ zpracovala redakce)

rodičů si práce učitelů váží, školu podporuje a chce se, například prostřednictvím práce v SRPDŠ, aktivně podílet na hledání možností, jak škole pomoci. První krok byl učiněn a další budou jistě následovat co nejdříve. Michal Drtina P.S. Na  diskusi zazněla také slova člena komise pro školství Petra Janouše, který přednesl záměr školy modernizovat internetové stránky. Na  realizaci se budou podílet nejen členové školské komise. Přítomní byli vyzváni k zasílání nápadů a požadavků. Ty mohou poslat e-mailem na pana ředitele Hajného – stanislav.hajny@zsnovestraseci.cz, nebo přímo na pana Janouše – petr.janous@alfaware.cz.

Novostrašecký měsíčník


Informace pro občany / Stalo se

Parkovné bude zlevněno nejen v Křivoklátském sídlišti V prázdninovém čísle Novostrašeckého měsíčníku jsme psali o záměru rozšíření parkovacích ploch v Křivoklátském sídlišti. Stavba byla dokončena koncem srpna a vzniklo zde 53 nových parkovacích míst, která jsou k  dispozici občanům od  poloviny září. O  podmínkách dalšího užívání parkovacích ploch v Křivoklátském sídlišti rozhodovala rada města v polovině listopadu a při svém rozhodování přihlédla k vyjádřeným názorům novostrašeckých občanů. Lidé měli možnost říci svůj názor v  průzkumu spokojenosti a  postojů občanů Nového Strašecí, v červnové besedě s občany o parkování a v podzimní anketě průzkumu názorů na organizaci parkování v  Křivoklátském sídlišti. V  posledně jmenovaném průzkumu bylo písemně osloveno 512 respondentů z  Křivoklátského sídliště a  vrátilo se 72 platných odpovědí, což je návratnost 14 %. Zabývat se  tím, zda je 14  % respondentů dostatečný vzorek, je v  této chvíli, dle mého názoru, zcela zbytečné. O  problému se  diskutovalo na veřejné besedě, v komisích, bylo o něm psáno v Novostrašeckém měsíčníku a anketní lístky podzimního průzkumu byly doručeny respondentům v dostatečném předstihu. Ti, kteří se chtěli k problému vyjádřit, měli dost času a  příležitostí, aby tak učinili. Z obdržených odpovědí byla nejlépe hodnocena varianta zpoplatnění všech míst a zlevnění poplatků (viz výsledky průzkumu zveřejněné v listopadovém Novostrašeckém měsíčníku). Rada města při rozhodování brala v potaz názory občanů z obou anket i veřejné diskuse, a na svém 54. zasedání tak schválila rozšíření ploch placených parkovacích míst v  Křivoklátském sídlišti a  současně snížila poplatky za  parkovací místa. Výše měsíčního poplatku za  parkovací místo na  oploceném parkovišti byla snížena z  350 Kč na  250 Kč a  měsíční poplatek za  všechna ostat-

ní parkovací místa byl snížen z 250 Kč na 100 Kč. Ceny jsou platné od 1. ledna 2013. Zlevnění parkovacího poplatku se týká i placených parkovacích míst v ulici Okružní a Zahradní. Současně v  tomto usnesení uložila rada města tajemníkovi MěÚ připravit na  následující jednání rady dodatek ke Smlouvě o pronájmu komunikací, parkovacích míst a stání s Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., ve kterém budou uvedeny nové ceny parkovného a závazek, který zajistí vrácení vybraných finančních prostředků, snížených o nezbytné správní náklady, zpět do lokalit, v kterých se za pronájem parkovacích míst vybírá. Jednatelům Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., uložila rada zajistit do  poloviny prosince obeslání všech nájemců s  dodatky ke  smlouvám s uvedením nových cen za parkovací místa a zajistit průběžně označení všech pronajatých míst dodatkovou cedulkou s uvedením čísla parkovacího místa, nebo označením parkovacího místa. Veškeré informace, včetně plánku parkovacích ploch v  Křivoklátském sídlišti, budou zveřejněny na webových stránkách města Nové Strašecí www. novestraseci.cz a TSNS, s. r. o., www.tsns.cz. dle zaslaných podkladů zpracoval Michal Drtina

Zeptali jste se... ... na závadnost vody z Klíčavy V  tiskové zprávě na  webových stránkách Středočeských vodáren, a. s., se píše, že kvalita vyrobené vody nebyla a není nijak zářijovou událostí ohrožena. Událost je z  23. září 2012, kdy bylo zjištěno, že do jednoho z drobných přítoků do vodní nádrže Klíčava neznámý pachatel vhodil pytle, které mimo jiné obsahovaly pesticid Atrazin. Díky rychlé reakci vodoprávního úřadu Rakovník však uniklé množství nepředstavuje z hlediska výroby pitné vody závažný problém. Koncentrace Atrazinu ve vodní nádrži se nikdy ani nepřiblížila k hygienickému limitu. Celá zpráva je umístěna na www.novestraseci.cz. -md-

Novostrašecký měsíčník

Policejní deník Nové Strašecí Večer 16. 10. 2012 byl hlídkou MěP v ulici 1.  máje nalezen ležící novostrašecký občan V. Š. Protože muže nebylo možné probrat z bezvědomí způsobeného evidentně požitím většího množství alkoholu, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba. Muž skončil v nemocnici v Kladně. Dne 2. 11. 2012 došlo k dalšímu pokusu o krádež zboží v  Penny marketu. Pro pachatele, novostrašeckého občana M. M., se  věc od  začátku vyvíjela nepříznivě. Všiml si ho totiž pracovník ostrahy a následně přivolaní strážníci zjistili, že byl v  uplynulých třech letech pravomocně odsouzen za  krádež. Muž byl omezen na  osobní svobodě a předveden na Policii ČR. Ležící muž byl hlídkou MěP zjištěn krátce před půlnocí 12. 11. 2012 v  parku u  polikliniky. Šlo o  hlídce známého muže, který nejevil známky zdravotních potíží, ale silného vlivu alkoholu. Byl převezen do místa svého bydliště.

Lány Odpoledne 20. 10. 2012 na žádost Policie ČR vyjeli strážníci k dopravní nehodě v Lánech s tím, že  podnapilý viník této nehody se  z  místa snaží ujet. Strážníci zajistili místo nehody i řidiče, zjistili totožnost svědků nehody a  vyčkali na  místě do příjezdu Policie ČR. V noci 12. 11. 2012 oznámila hlídce MěP lánská občanka podezření na  špatný zdravotní stav své sousedky. Zmíněná sousedka pak sdělila hlídce, že  má doma šest duchů, kteří ji straší. Na  místo byla přivolána rychlá záchranná služba, která se o nemocnou ženu postarala.

Kamenné Žehrovice ... na pravidla dopravy v obytné zóně V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Děti si zde mohou hrát na silnici. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v  případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně. Výběr z § 39 provoz v obytné a pěší zóně zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu na  pozemních komunikacích. -md-

Ráno 25. 10. 2012 byla hlídka MěP telefonicky upozorněna na muže vezoucího na kolečku železo. Při kontrole bylo zjištěno, že  muž železo odcizil. Železo bylo vráceno, muž prověřen v součinnosti s  Policií ČR a  věc byla uzavřena přiměřenou blokovou pokutou.

Upozornění V polovině října tohoto roku došlo ke  vloupání do  několika rodinných domů v  Novém Strašecí. Žádáme občany, aby byli všímaví k  neznámým osobám, na  něž nás mohou kdykoliv upozornit na tel. č. 602 395 312. Martin Novák MěP Nové Strašecí

5


Téma měsíce

Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí V dubnu roku 1953 byl vydán nový školský zákon, který uzákonil vznik jedenáctiletých středních škol. Pod jedním ředitelstvím se tak spojilo pět tříd národní školy (dříve obecné), tři třídy střední školy (dříve měšťanské) a tři třídy gymnaziální. Povinná školní docházka se tím vlastně zkrátila na osm let. Vesnické školy se proměnily v osmileté střední školy, a protože Nové Strašecí bylo sídlem ONV (Okresní národní výbor), bylo rozhodnuto, že strašecká škola se stane jedenáctiletou střední školou, v bývalém novostrašeckém okrese jedinou, z níž posléze vzniklo složitým vývojem gymnázium.

Sportu zdar Ve čtvrtek 15. 11. se  uskutečnil v  Rakovníku v tělocvičnách MOA okresní přebor SŠ ve volejbale. Naši studenti opět nezklamali. Chlapci z našeho gymnázia vyhráli svoji skupinu a po srdnatém boji prohráli až ve finále se SOU Nové Strašecí. Obsadili tak 2. místo ze sedmi přihlášených mužstev. Děvčata se po výhře na zemědělskou školou umístila na krásném 3. místě.

Naše gymnázium, tehdy ještě jako Jedenáctiletá střední škola v Novém Strašecí, bylo založeno v době, kdy město bylo již čtyři roky sídlem okresu. Do města tehdy nastal příliv studující mládeže z blízkého i vzdáleného okolí. Založení gymnázia bylo velmi moudré rozhodnutí, které ve svém důsledku přispělo ke  zvětšení významu a  prestiže města. Zkoušky dospělosti, jak se také někdy maturitě říká, složily úspěšně za  dobu jeho trvání stovky studentů. O  kvalitách školy svědčí, kromě úspěchů dosahovaných jejími absolventy na vysokých či nástavbových školách různých směrů či v praktickém životě, i  ta skutečnost, že  řada studentů volí raději nepohodlné dojíždění k  nám, než aby studovali gymnázium v místě svého bydliště.

jejich úspěšné studium, ale nežijí pouze studiem. Jsou jim umožňovány i mimoškolní aktivity. Škola pořádá studentskou slavnost Majáles, pobytový lyžařský zájezd na horách, adaptační kurz i studijní pobyty pro žáky a učitele doma i v zahraničí. V posledních letech získává gymnázium i mezinárodní charakter, protože je umožněno zahraničním studentům strávit zde celý školní rok. Žáci netráví celé hodiny pouze vyučováním ve třídách, mají možnost získávat nové vědomosti i mimo školu formou výletů, exkurzí do okolí (hrady Křivoklát a  Karlštejn, pivovar Krušovice, letní sídlo prezidenta republiky v Lánech…)

Vzdělání je to, co člověku zůstane, když zapomene, co se naučil. J. A. Komenský Gymnázium prospívá našemu městu i jeho okolí nejen tím, že vychovává kvalitní vzdělané lidi, kteří se po ukončení svého dalšího technického, nebo humanitního vzdělání vrací zpět, ve městě zakládají své rodiny, žijí, podnikají nebo jinak pracují a současně tvoří jeho vzdělanostní potenciál.1 V  současné době jde o  střední školu nevelkého rozsahu – 250 studentů a 20 učitelů – poskytující středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium je charakteristické svou přátelskou rodinnou atmosférou. Tým pedagogů tvoří zkušení učitelé i jejich mladí, dynamičtí kolegové. Současný učební plán obsahuje všechny základní předměty humanitního (český jazyk, čtyři živé cizí jazyky, latina, dějepis…) i přírodovědného zaměření (matematika, fyzika, chemie, biologie, informační technologie…) a  je obohacen dalšími volitelnými a nepovinnými předměty, jako je např. rétorika, mediální a ekologická výchova, dramatický i sportovní klub. Škola sídlí v historické budově přímo na náměstí, takže je skutečně příjemným místem pro studium. V  nově zrekonstruovaných a  dobře vybavených učebnách mají studenti všechny podmínky pro 6

Současní i bývalí studenti velmi oceňují vysoce motivující atmosféru školy, která napomáhá k velmi dobrým výsledkům. Mnoho z nich je velmi úspěšných nejen v  různých soutěžích a  olympiádách, ale i na poli pracovním. Chod školy běží svým tradičním zaběhnutým rytmem: 1. září; posvícení; opravné maturity (někdo září, jiní v září...); čtvrtletí (šok pro první ročníky ...); Mikuláš; Vánoce; lyžařský kurs; pololetí; maturitní ples; Velikonoce; přijímací zkoušky; Majáles; poslední zvonění; maturitní zkouška; školní výlety; konec školního roku; prázdniny; dodatečné zkoušky a reparáty... kruh se uzavřel, avšak znovu se  s  jistými opravami roztáčí. Pak že  neexistuje perpetuum mobile!2 ze Sborníku Gymnázia Jana Amose Komenského v Novém Strašecí 1954–2004 a internetových stránek vybral –md-

Poznámky: Miloslav Pelc, Sborník Gymnázia Jana Amose Komenského v Novém Strašecí 1954–2004 2 Mgr. Bohuše Veselá, Sborník Gymnázia Jana Amose Komenského v Novém Strašecí 1954–2004 1

Novostrašecký měsíčník


Téma měsíce

Nezapomenutelný ekologický kurz

„Nástup do autobusu,“ (profesorka Preissová, Nové Strašecí u budovy gymnazijní ke studentům 2.A místního gymnázia, 15. října 2012, 9:32) Všech dvacet pět studentů se jako po startovním výstřelu v rekordním čase nahrnulo do připraveného autobusu, který nás odvezl na předem přesně určené místo nedaleko Kladna, na  záchrannou stanici Čabárna. (Pojem vzdělávací středisko profesorský sbor z  taktických důvodů příliš neventiloval, neb ve studentech evokoval nežádoucí punc povinné školní docházky). Zde se nacházela námi dosud neobjevená studnice poznání a vědomostí, které po dobu našeho pobytu chtě nechtě nabereme. Na  Čabárně pro nás byl připraven program jak od  místních zaměstnanců, tak od  našich profesorek Mgr. Haiflerové a Mgr. Preissové za asistence naší milované třídní Ing.  Večeřové. Dokonce i profesoru Suchému se po nás zastesklo, a proto neodolal a  poctil nás svou, ač krátkou, pondělní přítomností též. My, děti městské, jsme zde poznaly a  zažily mnoho nových a  pro nás dosud neznámých věcí. Procházky malebnou přírodou (za  zmínku stojí především úterní cesta romantickým sadem na  nedalekou haldu, jejíž pointou byl výhled na  okolní panoramata), malebné lesy, pole hrající barvami, jež dokáže stvořit jen Příroda. Majestátní skály a vysoké kopce. Industrializovaná městská zástavba v  čele s  bývalou Poldi Kladno na  obzoru. Pneumatiky u  cesty… člověk je stále nepoučitelný. Avšak nejúspěšnější částí programu byla neoddiskutovatelně návštěva místní záchranné stanice a s ní související setkání s Beruškou. Beruška a Rypáček, zástupci českého přeštického plemene prasat, se okamžitě stali miláčky nás všech. Dívky pak dosáhly vrcholu blaha při pohledu na Kubeše a Lízu, místní (cituji) „rozťomiloučká a ťuťaná“

Novostrašecký měsíčník

kůzlátka. Příběhy místních zvířátek, k nimž patří především ptactvo (sovy, krkavci, slípky, kachny, nad nimiž se naše něžnější polovičky takřka rozplynuly), veverky a  všelijaká jiná zvířena, dojaly i  zatvrzelé cyniky, kteří posléze v  koutě nejednu slzu uronili. Program v režii sboru profesorského obsahoval, jednoduše řečeno, naši vlastní shora řízenou iniciativu (tedy udělej si sám, jen ti řeknu co). Zde se uplatnila naše kreativita, navíc jsme si osvojili práci v  kolektivu, sami jsme si „osahali“ pojmy a  učební látku, která nám byla předložena netradičním způsobem, kterýmžto pádem se  učení schovalo pod zajímavý kabát a my jsme se jej zúčastnili s neobvyklým nadšením, větším než obvykle. Program místních lektorů zahrnoval přednášku na téma rozmanitost v přírodě (v jejím rámci jsme si zahráli na kytičky a stromečky), na níž byl ostatně postaven celý vzdělávací program. Rozhodující však byla, ostatně jako vždy, dobrá nálada. Oceňujeme především volnost, jež nám byla udělena, a to jak v oblasti diskuse a názorů (týkajících se především, ale nejen ekologie), tak na poli našeho osobního volna. Děkujeme…

Návštěva v keltské expozici novostrašeckého muzea V  úterý 23. října jsme se  s  panem profesorem Černým vydali navštívit novostrašecké muzeum, kde se  nachází expozice o  Keltech. Jen co jsme se  uklidnili, přivítala nás archeoložka Muzea T. G. M. v Rakovníku Mgr. Kateřina Blažková, která nám pověděla vše o vystavených exponátech a  o  Keltech v  okresu Rakovník. Dozvěděli jsme se o keltské hlavě ze Mšeckých Žehrovic, která je jediná svého druhu v Evropě. Patrně představovala vysokého válečníka nebo druida. Poté jsme se přesunuli do  vedlejší místnosti, kde je instalována keltská osada. Bylo tam vše, co tehdejší osada měla: dům ze  dřeva, hlíny a  rákosu, řemeslnická dílna, pec na  tavení železa a  různé nástroje. Dozvěděli jsme se o všedním dnu Keltů, co dělali a vyráběli. Největší zajímavostí byla dílna na výrobu švartnových koleček či náramků, které sloužily k magickým a ozdobným účelům. Když nám bylo vše vysvětleno, rozdala paní archeoložka otázky, na které jsme odpovídali. Prý jsme ji mile překvapili. A nakonec hledala celá třída po muzeu kousky papírové keltské hlavy a dávala je dohromady. Všichni jsme byli s prohlídkou spokojeni a radovali se, že jsme nemuseli sedět jen v lavicích. Jiří Dreksler 1. A

„Nástup do autobusu,“ (profesorka Preissová, Čabárna, ke  studentům 2.A místního gymnázia, 17. října 2012, 12:36) Tato osudová věta definitivně ukončila náš pobyt v luxusním vzdělávacím zařízení Čabárna a vrhla nás zpět do  spárů civilizace. Všech dvacet pět studentů se sklesle a pomalu v rekordně dlouhém čase došouralo do  autobusu, který nás rozvezl do našich milovaných domovů. Avšak metál si stejně zaslouží v první řadě kuchař, neb běda tomu, kdo vládnouti chce hladovým… Jakub Černý, 2.A

7


Téma měsíce

Čtyřlístek Soubor lidových písní a tanců vznikl v roce 1976 z podnětu členů lidové muziky, která na gymnáziu v Novém Strašecí působí nepřetržitě od roku 1956.

Rytíř ducha Bohumil Chochola V sobotu 27. října 2012 se v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech uskutečnilo setkání přátel a  členů Společnosti za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti – Řád duševních rytířů Modré růže. Toto slavnostní setkání osobností ke Dni vzniku samostatného československého státu – Pátečníci 2012 bylo významné i  pro bývalého ředitele novostrašeckého gymnázia, ředitele folklorního festivalu Tuchlovická pouť a  vedoucího folklorního souboru Čtyřlístek Bohumila Chocholu, který zde byl vyznamenán Řádem Modré růže a  povýšen na  Rytíře ducha za  celoživotní otcovskou péči o  školství a  mateřskou péči o  folklór a lidovou písničku. -md-

8

Jeden den na gymnáziu J. A. Komenského očima studenta čtvrtého ročníku

Přijdu do třídy, sednu do  lavice a  zvoní na  hodinu. Autobus měl opět přes pět minut zpoždění. Těsně po zvonění se otevřou dveře a vchází profesor. Pozdravíme se a on usedne k počítači, otevře systém bakalář a  zapíše do  třídnice. Vyjmenuje celý seznam a my přitakací částicí ano oznamujeme svoji přítomnost. Následuje typická a klasická otázka, kdo se chce pochlubit se svými znalostmi. Překvapivě se všichni dívají do lavice, nebo z okna ven. Je hrobové ticho. Tak pan profesor vytáhne své desky a  zpravidla vyzkouší tak pět lidí, to že  jdete v  úterý před tabuli, neznamená, že  nemůžete jít hned zase ve  čtvrtek. Mezitím si celá třída čte ve skriptech dějiny filozofie, někteří potají usínají. V posledních pár minutách nám pan profesor vyloží přečtenou látku. Než stihne říci poslední větu, vyvalí se z vedlejší třídy dav studentů, kteří chtějí projít na chodbu. Je to zvláštní třída. Musíte projít touto učebnou, abyste se dostali do jiných dvou učeben (př. Jdu do  učebny 19. Musím jít do  prvního patra, vstoupit do  učebny „Velká 4“, obejít půlku jejího obvodu a  pak teprve otevřu dveře do 19.) Další hodina je trochu akčnější. Sice nám též hrozí zkoušení, ale každý z nás je zkoušen jednou za pololetí, pokud si nepotřebuje zlepšit známky. Trochu náročnější je to ve  čtvrtém ročníku, protože jsme zkoušeni z látky všech čtyř let, ale jednotlivá období si můžeme sami vybrat. Důvod to má jednoduchý, z  českého jazyka maturita byla, je a  bude vždycky. Většinou máme během zkoušení práci – rozbor textu –, ale někdy nemáme práci a je na nás, jak naložíme s časem. Potom následuje výklad. Občas se stane, že některé věci, které nám paní profesorka řekne, těžko najdeme na internetu. V přízemí je učebna číslo 1. Zde probíhá hudební výchova, Smíšený pěvecký sbor gymnázia J. A. Komenského a  některé hodiny jazyků. Výhodou je, že můžeme sedět do kruhu. Doslova můžu říci sedět na židlích. Zde nenajdete lavice. Jsou tu takové ty malé židle s malým stolečkem. Sotva se na ně vejde velká učebnice, ale zvyknete si. Několikrát vám všechno slétne na zem, než se naučíte poklá-

dat ruce tak, abyste tu malou desku nepřevrátili. Ale hodiny mě baví. Někdy sedíme na koberci. Přijde mi to daleko otevřenější a  příjemnější než v klasických lavicích. Co se týká známkování, tak všechno víme dopředu a nikdy se nic neodkládá. A  je tu velká přestávka. Půlka školy se  nahrne do  přízemí ke  krámku. Většinou zabereme celou chodbu. Jen upozorňuji, že tu musí stát jen lidi, kteří neřeší, že je deset lidí předběhne, než se dostanou na  řadu. Jen mě občas zaráží ta drzost, že v klidu prvák předběhne čtvrťáka. Asi mám velký cit pro poctivost. Nejzábavnější přestávky jsou s panem profesorem fyziky a informatiky. Rozdělí dlaždice do pruhů a řídí dopravu. Vynadá každému, kdo se špatně zařadí, a dohlíží, aby nedošlo k  předjíždění. Existuje tedy pravý pruh pro jízdu ke krámku, střední pruh, který patří panu profesorovi, a levý pruh, kterým se studenti vrací do tříd. Moje hodiny angličtiny jsou hodně o projektech a  poslední dva roky jde především o  přípravu na maturitu. Když se nám občas povede posunout písemky, ze  zkoušení z  maturitních otázek není uvolněn nikdo, kdo ještě neodevzdal přihlášku k maturitě, kde by jasně bylo, že z anglického jazyka maturovat nechceme. Není lepšího způsobu, jak studenty donutit odevzdat přihlášky co nejdříve. Já jsem jí dostala ve čtvrtek a v pondělí se dostala do běhu mezi profesory směrem k řediteli. Nejvíce mě asi baví hodiny biologie. Paní profesorka se  snaží, abychom všemu porozuměli, a  velmi často nám některé oblasti učiva vykládá několikrát, dokud si není jistá, že všichni rozumí. Občas nám i překládá písemky a málokdy zkouší. Jsou to hodně pohodové hodiny. Hodiny matematiky se od základní školy liší akorát v obtížnějším učivu. Vždycky mě pobaví chvíle, kdy profesor napíše vzorec na  tabuli, my na  to koukáme dost nechápavě a  on povídá, povídá a shrne to větou: „Žádné překvapení se nekoná.“ Tělesná výchova dost záleží na učiteli. Hoši hrají převážně fotbal a jiné sporty, sem tam je vidíme něco odběhat a  odskákat a  pak následující den nejsou ve  škole, protože jeli za  naši školu soutěNovostrašecký měsíčník


Téma měsíce žit. Dívky věčně běhají, skáčou, vrhají a předvádí kotouly a jiné gymnastické cviky. Párkrát do roka si zahrajeme volejbal. A jak je to s přípravou do školy? Přijde mi to velmi nerovnoměrné. Velmi často se stane, že třeba nepíšeme z  ničeho, a  pak jsou naopak dny, kdy máme třeba pět písemek. Důvod k tomu je velmi jednoduchý. Začíná to ohlášenou písemkou z matematiky, o které se ví čtrnáct dní dopředu. Pokračuje to opakovací písemkou z českého jazyka, která je hlášená minimálně týden. Potom přichází již třetí termín písemky z biologie, která se už prostě přesouvat nebude. Ze dne na den daná slovíčka, kterých je přece jen dvacet. Oznámeno bez smlouvání. No a z druhého jazyka zrovna vyjde překlad vět. To potom člověk neví, co se má učit dřív, ale naopak jindy otevřu diář a stránka dalšího dne je prázdná. Úkoly jsou smysluplné, pokud si právě nemáme dělat výpisky z výpiskové učebnice. Sama za  sebe musím říci, že  jsem spokojená s rozvrhem hodin. Povinně nám zůstal akorát český jazyk, matematika, cizí jazyky, zeměpis, základy společenských věd a  tělesná výchova. Všechny ostatní předměty jsme si mohli navolit jako maturitní podpory a tematické semináře. Je to díky novém vzdělávacímu systému, který nám zkrátil učivo biologie, chemie, fyziky, dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd do tří let. Asi nejná-

ročnější mi přišel třetí ročník, protože ne všem profesorům se povedlo probírat látku s  předstihem a v některých předmětech jsme během jednoho roku museli stihnout látku dvou let. Proč tedy máme ještě pořád zeměpis a základy společenských věd? V prvním ročníku jsme měli hodinu zeměpisu místo hodin dvou, a  proto ještě letos máme tu jednu hodinu, a základy společenských věd jsme začínali brát až od druhého ročníku. Ve škole jsou věci, které jsou neustálým bojem. Na  prvním místě je přezouvání. Profesoři chodí každé ráno hlídat, zda máme pantofle. Nebo třeba specialita naší třídy je zhasínat z učebny „Velká 4“ učebnu „Malá 4“. Vypínače jsou totiž společně ve „Velké 4“. Následek je takový, že jsou pak vytočení i  profesoři, které nikdo nenaštve. Zkrátka na to máme talent. Velká zábava je vypínat profesorům počítače nebo jim odpojovat některé kabely. Na to jsou odborníci nižší ročníky. Minutu před koncem poslední hodiny si kluci začnou skládat. Pak se šeptem ozve: „deset, devět, osm, …, tři, dva, jedna, crrrrr.“ Profesor dořekne větu a všichni se hrnou pryč. Za čtyři roky vím, že hnát se je zbytečné, protože na úzkém schodišti do šatny se špatně prochází a vzhledem k velikosti šaten tam pokaždé vznikne fronta a velká strkanice. Ilona Kaletová, 4.B

Dramatický klub Nepovinný předmět Dramatický klub existuje od roku 1994. V průběhu let se proměnil ve školní divadelní soubor. V pondělí 10. prosince 2012 v 18 hodin vás členové klubu zvou na derniéru hry Naše poklesky.

Jeden den na gymnáziu J. A. Komenského očima studenta prvního ročníku

Smíšený pěvecký sbor Vznikl v září roku 2012 jako následovník hudebního klubu.

…škola, tato krásná budova gymnazijní, má své kouzlo, vždyť proto ji pět dní v týdnu navštěvuji, když do ní vcházím, vždy mě zaujmou její obrovské vstupní dveře, které stěží otevřu, vcházím do šatny, prásk!, uhodím se do hlavy o překlad nad schody, to ten den pěkně začíná, říkám si a za chvíli již odcházím do učebny, v níž máme první hodinu. První hodinu máme literaturu a  dozvíme se, že  jediný skutečně římský vynález byl beton, jinak Římané okopírovali od  Řeků většinu své kultury. Jako ve škole, říkám si v duchu, my taky kopírujeme, co se  dá. Druhá hodina informatika, vypadá to, jako kdybychom chtěli hacknout Pentagon, počítače zavařené, myši zběsile klikají a naše pohledy upřené Novostrašecký měsíčník

do monitorů hovoří za  vše. Třetí hodina matematika, naše odvěká rivalka, na nás ale nemá, my totiž víme, že 1 plus 1 je 11. Čtvrtou hodinu máme zeměpis, už vím, že horní tok bývá na mapě i dole a dolní nahoře, to bych do té doby byl nikdy neřekl. Pátá hodina angličtina, paní profesorka se ptá How do you do? a všichni sborem odpoví We are sad because today is Monday. Šestou hodinu si řekneme něco o Newtonových zákonech, máme totiž fyziku a pan profesor říká, to byl ten pán, kterému spadlo jablko na hlavu a byl praštěný. Najednou zase zvoní, všichni se  hrnou do  šatny, prásk!, je zajímavé, že se to stane jenom mně… Jiří Dreksler, 1.A 9


Kultura

A zase ti čerti

Advent plný kulturních a sportovních akcí

Pro děti bude 4. prosince připraveno malé knihovnické peklíčko. Děti ze školky Rákosníček se  přijdou trošku nechat postrašit čerticemi z  knihovny, dozví se  něco o  tradicích Mikuláše a čerta – a hlavně: budeme hádat hádanky, číst si básničky a pohádky. Jitka Tomšů

Autorské čtení V úterý 11. prosince přivítáme v knihovně společně s dětmi z Klubu Malých stromů a s druhou třídou ZŠ spisovatelku Markétu Pilátovou. Její jméno není neznámé. Vystudovala katedru romanistiky a historie na FF UP v Olomouci, kde šest let pracovala jako odborná asistentka. Působila dva roky jako lektorka na katedře slavistiky ve španělské Granadě a pracovala jako redaktorka týdeníku Respekt, pravidelně píše do novin články, eseje, sloupky a komentáře. Často mívá pořady v rozhlase nebo je návštěvou v televizních rozhovorech. Markéta Pilátová je spisovatelka, cestovatelka, hispanistka. Do Nového Strašecí přijede představit své knížky pro děti. Někteří určitě už četli pohádky o víle Vivivíle, o japonské holčičce Kiko, která skládá origami. V poslední knize se malý chlapec Jura stará o ovce, s lamami mluví indiánsky, plete šály, a když je třeba, vydává se  na  záchrannou výpravu. Takže už se  těšíme předem, paní spisovatelka bude nejenom číst, promítat krátké ukázky z filmů, ale možná nás také naučí plést pravé indiánské šály… Jitka Tomšů

Vánoční čas v Rudě Vánoční čas bychom si měli užít jak v kruhu rodinném, tak také ve společenství, v němž žijeme. Právě proto se  lidé rádi setkávají na  adventních a vánočních koncertech, jejichž atmosféra lidi spojuje a  přináší radost. Kaple Sv. Andělů strážných v Rudě se v prosinci otevře hned dvakrát veřejnosti a nabídne hudební setkání. Koncert Jany Urbanové z Rudy a jejích přátel se uskuteční v sobotu 8. prosince od 17 hodin. Do času vánočního pak budete moci vkročit se zpěváky ze souboru Chorus Carolinus Kladno v neděli 23. prosince od 18 hodin. Vstup na oba koncerty je volný. Zuzana Vojtíšková

Pojďte si s námi hrát Prodejní výstava šitých hraček Radky Batelkové se  uskuteční v  Městském muzeu v  termínu 13. 12. 2012–13. 1. 2013. Vernisáž se  koná 13. 12. 2012 v 16 hodin. -is10

Ještě před několika desítkami let byl advent naplněn zpěvem a přípravou na  Štědrý den. Vedle toho, že se lidé scházeli, aby se naučili nové koledy

a oprášili ty známé, prožívali advent po  duchovní stránce tím, že navštěvovali málem každý den tzv. roráty, tedy ranní mešní obřad. Dnes tyto dny trávíme většinou v  obchodních centrech a  předvánočním utrácením. Proto je potěšující, že  prosincová nadílka nabízí v  Novém Strašecí několik desítek kulturních a sportovních akcí. Navštívit můžete koncerty, jarmarky, výstavy, divadelní představení, taneční kurzy a  několik sportovních akcí, například Silvestrovský běh Járy Cimrmana. Období bohaté na společenské události zakončí novoroční ohňostroj na  Komenského náměstí. V  kulturním přehledu jsme se  pokusili všechny zaznamenat a  pevně věříme, že  jsme na  nikoho nezapomněli. Michal Drtina

Výklad z kouzelné mlhy Výklad z kouzelné mlhy je prastará věštecká technika, která upadla v posledních stoletích v zapomnění. Poslední (opatrné a řádně cenzurované) zmínky jsou z dob raného středověku. Jde v podstatě o trošku jiný přístup k výkladu, než známe z karet, křišťálové koule a dalších běžných technik. Je mnoho pradávných věšteckých technik, na které se zapomnělo a které se dnes zcela přirozeně vrací do  našich životů. Jednou z  nich je i věštění z mlhy, chcete-li z kouře. V  historických záznamech najdeme sporadické informace o  této věštecké technice. Jsou to například staré indiánské rituály. Věštění z mlhy používaly i kněžky Avalonu a vzpomenout můžeme v této souvislosti i Pýthii. V  různých příbězích a  bájích najdeme zmínky o věštcích a vědmách, kteří věštili u zřídel horkých pramenů, z  dýmu malých sopek nebo ranního mlžného oparu nad loukami. Věřím, že  některé z  vás tato technika zaujme a inspiruje. Třeba zrovna k vám se má vrátit znalost této prastaré techniky. V pátek 30. listopadu od  18 hodin můžete přijít na  zhruba dvouhodinovou přednášku, kde vás paní Odehnalová blíže seznámí s  touto technikou. Vstupné je 90 Kč a potom budete mít možnost objednat se na soukromé konzultace. Ty je nutné objednat na  níže uvedeném telefonním čísle. Tento článek píši v listopadu, kdy je všude kolem tolik mlhy, že  kdybych měla alespoň špetku věšteckého nadání, mohu se na obrazy v mlze dívat celý den. Ale protože nepatřím mezi vědmy ani věštkyně, mám občas problém v mlze zahlédnout alespoň něco, třeba silnici, když jedu autem. Vy ale budete mít toto číslo novostrašeckého měsíčníku v prosinci, měsíci Vánoc. V prosinci je kromě Vánoc ještě jeden významný den, zimní slunovrat 21. 12. Je to čas, kdy končí vláda temnoty a vrací se k nám světlo. Vrací se slunce a ne úplně

náhodou se v  tomto čase narodil Ježíš. Tak jako vracející se slunce nám přináší světlo, tak i Ježíš nám přinesl světlo do našich životů. Ukázal nám cestu lásky a cestu světla. Nebojte se letošního prosince. Bude jako každý jiný. To, že tento svět a tato lidská společnost musí začít fungovat jinak a  na  jiných principech, vidíme a víme všichni. Otevřete svoje srdce a užívejte vzácné chvíle se svými blízkými. Láska je tou nejmocnější silou na  celém světě. Vzpomeňte na  pohádky, v  kterých vždy zvítězí dobro nad zlem a láska vždy přemůže i to největší kouzlo a kletbu. Je to veliká moudrost našich předků, je to klíč k celému našemu životu, je to klíč k tomu, aby byl náš svět lepší. Přeji vám krásné a požehnané Vánoce. Kateřina Čížková P. S. Ještě jsem se  chtěla omluvit za  změnu termínu pořádání víkendového semináře. Listopadový termín jsme si s  ní dohodla s  velkým časovým předstihem, ale jak se stává, život se neřídí podle našich plánů, a termín jsme museli dodatečně posunout. Víkendový seminář s paní Odehnalovou bude od  30. 11.–2. 12. 2012. Podrobný program semináře najdete na stránkách města www.novestraseci.cz a  na  www.pizzauberusky.cz, letáčcích a plakátech, nebo vám ráda vše upřesním na tel. 734 221 229 nebo emailu info@aboudans.cz.

Novostrašecký měsíčník


Kultura

Výstava novostrašeckých lidových umělců Vánoce se Čtyřlístkem Výstavu novostrašeckých lidových umělců budete moci navštívit v  Novostrašeckém kulturním centru, v prostorách bývalé restaurace, nyní přednáškového sálu, od pondělí 10. do pátku 14. prosince vždy od 9 do 18 hodin. K  vidění budou fotografie, keramika, šperky, korálky, krajky, šité hračky, obrazy a  mnoho dalších exponátů. V  letošním roce na  společné téma – volný čas a radost těch, kteří se tvorbou vystavovaných předmětů zabývají. Vím, že na výstavu je to téma velmi volné, ale někde se  začít musí. Vystavovatelů je zatím přes dvacet, a pokud se chcete také pochlubit svojí prací a potěšit návštěvníky, stále můžete. Stačí zavolat na  telefon 606 644 294 a domluvit předání exponátů, nebo je v pátek 7. prosince donést přímo do kulturního centra. V  rámci výstavy budou každý den připraveny od 15.30 do 18 hodin tvořivé dílny. V té pondělní si budete moci vyzkoušet aranžování suchých květin s Kateřinou Čížkovou, v úterý pak drátování a  korálkování s  Jindřiškou Rohlovou, majitelkou Modrého obchodu. Ve  středu si budete moci vyzkoušet vyřezávací a embosovací strojek Big Shot

Šití pro radost Nechte se inspirovat výstavou patchworkových dek a jiných rukodělných výrobků, které vystavuje volné sdružení čtyř žen HAJAJIMA v Městském muzeu v Novém Strašecí do 9. prosince. Patchwork pochází z anglického slova „patch“ – záplata a vznikl tak, že ze zbytků látek a starých oděvů se šily převážně přikrývky. -md-

a s jeho pomocí si vyrobit zajímavé vánoční přání nebo malý dárek. Ve čtvrtek vás Tereza Špičková naučí navlékat korálkové vánoční ozdoby a  pátek bude již od 13 hodin patřit Dětskému klubu Malých stromů s  Janou Vyskočilovou. Každý den v 10 a v 15 hodin se bude hrát loutková pohádka a po celý den si můžete vyzkoušet několik vánočních zvyků. Vernisáž bude netradičně uprostřed výstavy, tedy ve středu 12. 12. v 17.30 a její součástí bude účast v projektu regionálního Deníku a Radia Impuls Česko zpívá koledy. V tomto projektu spojí přesně v 18 hodin zpěv pěti koled celou republiku i naše krajany v zahraničí. Spojíme tak své hlasy bez myšlenek na každodenní starosti a shon, abychom si společně, v jednu chvíli, zazpívali koledy Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Dej Bůh štěstí a Pásli ovce valaši. Přijďte si prohlédnout, co vyrábí vaši spoluobčané, vyzkoušet některou z dílen, prostě si udělat radost. Těšíme se na vás. Michal Drtina

Vánoční pořad na který srdečně zvou FS Čtyřlístek, Lísteček a  jeho Malá kapelka a  Cimbálová muzika Vladimíra Novotného. Těšíme se na společné setkání v sobotu 22. prosince 2012 od 18 hodin ve velkém sále Novostrašeckého kulturního centra. Náš letošní dárek – mimo jiné i  zbrusu nové pásmo! Těšíme se na Vás. Čtyřlístek

Městské muzeum Otevírací doba v době vánočních svátků. 22. 12. sobota 9–13 hodin 23. 12. neděle ZAVŘENO 24. 12. pondělí ZAVŘENO 25. 12. úterý ZAVŘENO 26. 12. středa ZAVŘENO 27. 12. čtvrtek 8–15.30 hodin 28. 12. pátek 8–15.30 hodin 29. 12. sobota 9–13 hodin 30. 12. neděle 13–17 hodin 31. 12. pondělí ZAVŘENO 01. 01. úterý ZAVŘENO Ostatní dny otevřeno dle normální otevírací doby. a navíc v neděli 16. 12. 2012 od 13 do 17 hodin Irena Smržová

Ženství je náš dar Beseda s Martinou Rounovou otevře témata, která jsou spojena pouze s ženským tělem. Dozvíme se jak přístup sama k sobě jako k ženě ovlivňuje naše ženství, postoj k životu, partnerství , rodičovství a zaměstnání. Beseda s  Martinou Rounovou se  uskuteční 10. prosince 2012 od 17 hodin v Městské knihovně Nové Strašecí. Vstup zdarma. -jt-

Městská knihovna Otevírací doba v době vánočních svátků. Knihovna oznamuje svým čtenářům, že ve dnech 28. a 31. prosince 2012 bude zavřena! Knihy si naposledy můžete půjčit 21. 12. a poté až v novém roce, 2. 1. 2013. Jitka Tomšů

Vědecká knihovna Středočeská vědecká knihovna v Kladně bude otevřena pouze 22. 12. v  9–12 hodin, 27. 12. v 9–19 hodin, 28. 12. v 9–18 hodin. -jpNovostrašecký měsíčník

11


Kultura

Vánoční přání Milí čtenáři, - přejeme vám Veselé Vánoce a to nejlepší se vším, co k nim patří - přejeme vám v nastávajícím roce radost, pohodu a klid v kruhu svých blízkých - přejeme vám potěšení z  práce nebo ze studia, skvělé přátele a vstřícné knihovnice - přejeme vám hodně zdraví a optimismu S úsměvem vaše knihovnice Jitka Tomšů a Jitka Sochorová Městská kulturní zařízení Nové Strašecí přejí svým návštěvníkům a divákům šťastné vykročení do nového roku 2013. Iveta Dušková

Novoroční ohňostroj Až radniční hodiny 1. ledna 2013 odbijí osmnáct hodin, začne Novoroční ohňostroj, který bude vystřelován za zvuků hudby na Komenského náměstí v Novém Strašecí. -id-

Kurzy společenského tance pro pokročilé leden–březen 2013 MKZ Nové Strašecí pro vás spolu s tanečním mistrem Martinem Tenglerem opět připravují pokračovací kurz společenského tance. Tento kurz vám nabídne možnost zdokonalit se ve společenském tanci. Výuka bude probíhat v uzavřené společnosti a v příjemném prostředí Novostrašeckého kulturního centra, Okružní ulice 934. Oblečení: středně společenský oděv – pánové nemusí mít sako, dámy mohou mít kalhoty. Kurz je rozdělen do osmi lekcí, které budou vždy v úterý od 19 do 21 hodin v termínu: 22. a  29. ledna, 5., 12., 19. a  26. února, 5. a 12. března. Zahajovací lekce 22. ledna 2013 v 19 hodin, závěrečná lekce 12. března 2013 v 19 hodin.

Halloween aneb den plný strašidel

22. ples občanů města V sobota 19. ledna 2013, začátek ve 20 hodin v sále NKC. Hraje: FRAGMENT BAND, BRASS BAND Host: THE APPLES Předtančení: TŠ ADMIRA Kladno, ČTYŘLÍSTEK Nové Strašecí. Vstupné: sál a salonky 250 Kč, balkon 200 Kč TOMBOLA Předprodej vstupenek od 19.prosince v kanceláři MKZ Nové Strašecí, telefon 313 572 340 Iveta Dušková

Výstavy

V neděli 28. října se z Novostrašeckého kulturního centra ozývalo kvílení, tajemné zvuky a úzkostné výkřiky. To proto, že se zde konala halloweenská party, na které si dala sraz strašidla všeho druhu – kostlivci, duchové, smrtky, čarodějnice, upíři

a mnoho dalších. Sál byl vyzdoben tradičními dýněmi, barevnými balonky a  lampiony. S  příchodem dalších a dalších strašidel (a že jich letos bylo opravdu hodně, nejvíce od počátku pořádání party) sílila strašidelná atmosféra. Barborka a její kamarádi připravili pro děti zcela nový program, který byl nabitý strašidelnými postavami, tancem, soutěžemi i charakteristickou hudbou. Po  téměř dvou hodinách rej strašidel ukončilo vyhlášení výsledků o nejstrašidelnější masku. Tou úplně ze všech nejstrašidelnější byl oběšenec i se šibenicí, za kterého se převlékla Kateřina Charvátová a opravdu vzbuzovala respekt. Odpoledne kouzel, duchů a strašidel je za námi. To ale vůbec nevadí, protože k  nám opět můžete přijít 9. prosince na Velkolepou vánoční show s Barborkou, čertem, Mikulášem, andělem, Bobíškem a Edou. Iveta Dušková

Divadelní předplatné jako vánoční dárek

300 let Lánské obory Muzeum T. G. M. Lány od 15. 10. 2012 do 28. 2. 2013

Vánoce, Vánoce Vánoční prodejní výstava ozdob, figurek, betlémů z kukuřičného šustí a  slaměných ozdob. Výstava proběhne v  1. patře Středočeské vědecké knihovny Kladno od 3. 12. do 18. 12. 2012.

Betlémy Mansarda Muzea T. G. M. Rakovník 20. 12. 2012–27. 1. 2013. -md12

Cena tanečního kurzu činí 2000 Kč za taneční pár. Hlásit se lze jen v páru. Platbu ve výši 2000 Kč za pár je možné uhradit v hotovosti v kanceláři MKZ Nové Strašecí, telefon 313 572 340, zároveň vyplníte přihlášku, obdržíte rozpis lekcí a průkazku. Kurzovné se vybírá od 3. 12. 2012 do 21. 1.  2013 v úřední dny pondělí a středa. Předem upozorňujeme, že kurzovné se vrací pouze v případě zrušení kurzu ze strany pořadatele. Dotazy a informace: Iveta Dušková, telefon 606 250 996. -id-

Máte rádi divadlo a stále jezdíte do divadel v Praze, Rakovníku nebo Stochově? To je moc dobře. Od ledna příštího roku můžete využít také divadelní předplatné v Novém Strašecí. Městská kulturní zařízení ve spolupráci s divadelními příznivci připravila nejenom pro novostrašecké milovníky Thalie abonmá, v kterém od ledna do května můžete zhlédnout pět titulů. Leden prožijete s  hudební komedií, 30. ledna 2013, Divadlo Tyjátr Praha, Tři mušketýři. Únor s pravými ochotníky. Březen s Michalem Isteníkem, 18. března, Buranteatr Brno, Misantrop.

Duben s interaktivní komedií, 17. dubna, V.A.D. Kladno, Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka. Květen s  Evou Holubovou, 29. května, Divadlo A. Dvořáka Příbram, Niel Simon: Rande s duchem. Abonmá na stálé místo můžete koupit v informačním centru od 1. listopadu do 21. prosince 2012 s vánoční slevou za 490 Kč. Po  tomto termínu pak za  600 Kč. I  tak ušetříte a  organizátorům dáte naději, že  mohou plánovat celou příští divadelní sezonu. Vyhraďte si jeden den v měsíci od 19 hodin pro divadlo v Novém Strašecí. Začíná se 30. ledna 2013. -mdNovostrašecký měsíčník


kultura

Poslední koncert Vivien`s před „The End Of Time“ nese více než dvacet let. Tato kapela má za sebou řadu skvělých studiových alb, haldu koncertů v ČR i zahraničí a například účinkování v soutěži RGM Live Space. Je prostě nedílnou součástí české klubové a festivalové scény.

AUDIO ATTACHÉ

Koncert skupiny Vivien`s Shadow, Audio Attaché a Zima v restauraci Sportka se koná 1. prosince od 20 hodin. Poslední koncert Viviens v  roce 2012! A  také závěrečná akce společné šňůry se Zimou a Audio Attaché k  našemu aktuálnímu albu THREE. Vše se odehraje v našem rodném městě Nové Strašecí a to přímo v centru města, v legendární hospodě Sportka. Poslední takováto akce se  zde odehrála před více než pěti lety!

ZIMA Netřeba představovat tuto kultovní rakovnickou skupinu. Jejich alternativní, elektronickými zvuky a beaty prošpikovaná hudba se  nejen regionem

Pražská alternativně-popová kapela. Texty prezentuje výhradně v češtině a letošní rok si skupinu vybrala dramaturgie festivalu Rock For People pro svůj festival v  Hradci Králové. Mnozí ze  strašeckých si jistě vzpomenou na jejich skvělé vystoupení na letním Hřišti 2012.

VIVIEN‘S SHADOW Tak snad jen, Vivs vydali nové album THREE, které pro ně znamená asi největší úspěch. Písně z novinky zněly na  všech posledních koncertech a ani ve Strágu tomu nebude jinak. Moment, zazní i jedna nová hitovka! Takže ve Spóře nashle. Vivien`s Shadow je indie-rocková kapela založená v  Novém Strašecí. Vivien`s jsou ovlivněni především kapelami Manic Street Preachers, Foo Fighters, Pavement, Sparta a Coldplay. upraveno ze serveru bandzone.cz

Akademie volného času

9. ročník ve školním roce 2012/2013

Přednáškový cyklus Čechy krásné, Čechy mé... (věnováno poznávání kulturní historie a přírodních zajímavostí Středočeského kraje) Program:

6. prosince 2012 od 17 hodin Příroda a krajina Středočeského kraje (přírodní zajímavosti, vzácné přírodní lokality, soužití člověka s přírodou) Přednáší: RNDr. Milan Dundr, CSc.

3.ledna 2012 od 17 hodin Opomíjené památky (zajímavé objekty a  jejich unikátní konstrukce, které nejsou středem pozornosti, např. bývalé technické a průmyslové stavby, možnosti jejich záchrany a důležitá spolupráce s laickou veřejností) Přednáší: Ing.arch. Eva Volfová, Národní památkový ústav

7.února 2013 od 17 hodin Ochrana přírody ve Středočeském kraji (Jak probíhá ochrana ve SK, co chránit a co ne, Novostrašecký měsíčník

některá chráněná území) Přednáší: RNDr. Milan Dundr, CSc. Doplňující program:

13. 12. 2012 od 17 hodin v Biosce Tradiční přátelské vánoční posezení posluchačů AVČ a jejich přátel Vezměte s sebou dobrou náladu, zvoneček, svíčku ve  svícnu. Vzhledem k  zajištění občestvení je nutné přihlásit svou účast.

Z nových knih Detektivky a thrillery Patterson, James – Soukromé hry Nesbø, Jo – Sněhulák Deaver, Jeffery – Nula stupňů volnosti Connely, Michael – Pád Robb, J. D. – Smrtící zrození, Smrtící klon, Smrtící vzpomínky

Společenský román Viewegh, Michal – Mráz přichází z hradu Kubátová, Táňa – Rebel Formanová, Martina – Snědla dětem sladkosti Hůlová, Petra – Čechy, země zaslíbená Robertsová, Nora – Nebezpečné útočiště Hoeg, Peter – Děti chovatele slonů James E. L. – Padesát odstínů šedi

Populárně naučná Albrightová, Madeleine – Pražská zima Cílek, Václav – Prohlédni si tu zemi

Historie Whitton, Hana – Aphra Bauer, Jan – Král zvedá meč Vondruška, Vlastimil – Přemyslovská epopej II, Jednooký král Vondruška, Vlastimil – Králův dluh

Poděkování Knihovna děkuje všem, kteří věnovali knihovně knižní dary. Tímto nám pomohli rozšířit knižní fond, případně nahradit poškozené knihy za novější. -jt-

Předprodej vstupenek Městská kulturní zařízení Nové Strašecí se sídlem v NKC nabízí v předprodeji vstupenky:

4. 12. 2012 od 19 hodin, sál NKC Marcela Holanová s kapelou Arytmie band Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 250 Kč

Přednášky se konají v  přednáškovém salónku Kulturního centra v  Novém Strašecí. Vstupné na  jednotlivé přednášky je ve  výši 30 Kč a  platí se v den přednášky.

30. 12. 2012 od 15 hodin, sál NKC

Přeji všem posluchačům Akademie volného času a spřízněným duším krásné vánoční svátky. Užijte si v  klidu a  rozjímání adventní čas a  nadělte si otevřené srdce, radost a potěšení ze setkání rodiny a přátel.

22. ples občanů města Vstupné: sál a salonky 250 Kč, balkon 200 Kč Předprodej vstupenek od 19. prosince

Předsilvestrovská taneční party s překvapením Vstupné 60 Kč

19. 1. 2013 od 20 hodin, NKC

Předprodej v kanceláři MKZ, tel. 313 572 340 Iveta Dušková

Pevné zdraví s nadějí na dobrý rok 2013 přeje Věra Hrubešová 13


děti, mládEž, šKOla

Noční halloweenská škola Petra Pošmourná, 4.A V pátek 2. 11. bylo spaní ve škole. Sraz byl v 17 hodin. Paní učitelka nás pustila dovnitř. Připravovali jsme stezku odvahy pro prvňáky a třeťáky. Prvňáci se trochu báli a třetáci ne!! Po stezce odvahy začala diskotéka, všichni tancovali, až na nějaké kluky. Ach jo. Paní učitelka to ukončila v deset. Šli jsme spát. Kluci ještě dělali hlouposti, hrůza!!! Pak už bylo ticho, konečně!!! V sobotu ráno si pro mě přišla mamča a šli jsme domů. Líbilo se mi to, protože to bylo fajn, ale bylo těžké uhlídat menší děti. Těším se na další spaní. Samuel Bílý, 4.A V pátek 2. listopadu jsme měli spát ve škole. Moc jsem se těšil. Každý měl mít masku. Já jsem byl duch. Připravili jsme bojovku pro 1. a 3. ročník, ve které plnily děti různé úkoly. Náš úkol byl namalovat co nejstrašidelnější obrázek. Po skončení bojovky byla diskotéka. Večerka byla ve 22 hodin. Ještě jsme se dívali na Piráty z Karibiku a šli unavení do spacích pytlů. Bojovka se nám moc povedla a už se těším na další spaní ve škole. Spaní ve škole bylo baječné! Barbora Rendlová, 4.A V pátek 2. listopadu naše třída a dvě další třídy spaly ve škole. Sraz jsme měli ve čtyři hodiny. Dali jsme si věci do třídy a šli připravovat stezku odvahy pro ostatní děti. V pět hodin přišli prvňáci a třeťáci. Potom se vypnuly pojistky. Hledali jsme pana školníka, aby pojistky nahodil. Konečně začala stezka odvahy! Prvňáci a třeťáci šli plnit úkoly a naše třída je strašila. Potom byla diskotéka. Tancovali jsme a ve vedlejší třídě se děti dívaly na filmy. V deset hodin jsme šli spát. Spát se nikomu nechtělo, proto nám paní učitelka pustila Piráty z Karibiku. Ráno jsme uklidili třídu a v osm hodin si nás rodiče vyzvedli. Noc ve škole se nám moc líbila. Jan Holeček, 4.A Druhého listopadu jsme měli zase naše halloweenské spaní ve škole. Když jsme všichni z naší třídy dorazili, tak jsme začali připravovat stezku odvahy pro mladší žáky z 1. až 3. třídy. Bylo hotovo, já a moji spolužáci jsme byli připraveni na svých stanovištích. Stezka odvahy začala a po chvíli jsem se v naší rakvi vyměnil s Mirkem a pokračovali jsme ve strašení. Po skončení stezky se v naší třídě pořádala diskotéka. Disko mě ze začátku moc nebavilo, ale pak jsem se rozjel. Po diskotéce jsme se dívali na film o pirátech a pak se šlo spát. Spaní ve škole se mi líbí, protože je při něm legrace. Už teď se těším na to příští. 14

Halloweenská noční škola Již poněkolikáté proběhlo na naší škole strašidelné spaní. V pátek 2. 11. odpoledne jsme se sešli před školou. Děti přišly v krásných kostýmech a s úsměvem na tváři. Když jsme uložili věci do tříd, vydali se prvňáci a třeťáci na stezku odvahy, kterou pro ně připravili žáci čtvrté třídy. Po zdolání strašidelných úkolů dostaly děti diplom a začala diskotéka! Halloweenské řádění jsme s kolegyněmi ukončily ve 22 hodin. Ušmudlané, unavené, ale snad i spokojené děti si ráno vyzvedli rodiče. Tímto bychom jim rády

Halloweenská párty Tereza Šilarová, 3.A Začalo to v 17 hodin, byl pátek 2. 11. Měli jsme strach. Na některých to bylo znát a na některých zase ne. Vzali jsme tašky, spacáky a karimatky. Vešli jsme do školy, kde nás přivítala paní učitelka Štemberková. Byla oblečená do kostýmu čarodějnice a u krku měla zavěšenou myš. Moc jí to slušelo. Když jsme vešli do 3.A, tak jsme viděli paní učitelku Bradnovou, která byla oblečená také do kostýmu čarodějnice s pěknými křidýlky. Všechny věci jsme si položili na zem. Když přišli všichni, tak nám paní učitelka pustila pohádky. Lehli jsme si a dívali se. V 18 hodin jsme šli na noční stezku. měli jme chodit po třech. Já jsem šla s Magdou Šímovou a Terkou Novotnou. Byly tam krásné soutěže. Viděla jsem tam i své kamarádky. A za každou splněnou soutěž jsme dostali bonbon a razítko na ruku. Bylo tam zhasnuto. A jak jsme se tak potáceli tmou, tak se nám začaly ježit chlupy, Terka Novotná se k nám začala tulit strachy. Všichni jsme měli strach. Tuhle stezku připravila 4.A, kterou učí paní učitelka Bauerová. Když jsme přišli do třídy, tak nás paní učitelka poslala do 4.A na diskotéku. Když jsme se vrátili do třídy, tak tam byl velký hluk. Když jsme si šli čistit zuby, tak mi jeden vypadl. Začala mi téct krev. Plivala jsem ji do umyvadla, takže jsem si připadala jako upír. Ještě chvilku jsme si hráli. Potom nám paní učitelučitel ka řekla, ať jdeme spát. Tak jsme se pomalu začali ukládat ke spaní. Už bylo hodně pozdě v noci. Já, Terka Novotná a Verča Rysová jsme se odkopáva-

poděkovaly za spolupráci – napečené moučníky, vydlabané dýně… Děkujeme i vedení školy za povolení k uskutečnění této akce. Moc se těšíme na další noční dobrodružství Mária Bradnová, Zdeňka Bauerová, Marie Štemberková (třídní učitelky 3.A, 4.A, 1.C) Přikládáme několik ukázek halloweenských prací:

ly ze svých spacáků, takže to vypadalo, jako když mumie vylézají ze svých rakví. Pomalu se mi začaly zavírat oči, až se mi nakonec úplně zavřely. Ráno jsme se vzbudili v 6.40. Začali jsme si balit věci. V 8 hodin si pro nás přišli rodiče, a tak skončila Halloweenská párty. Jaroslav Jíra, 3.A Druhého listopadu jsme spali ve škole. Přišlo tam dokonce 24 dětí. V masce kostlivce jsem přišel do školy. Rozloučil jsem se s maminkou a s bráškou. A pak jsme šli všichni, celá naše třída, do třídy. Když jsem přišel do třídy, rozbalil jsem si karimatku a spacák, pak jsme čekali 15 minut ve třídě. A pak jsme se řadili na bojovku. Já se řadil s Patrikem a Ondrou. Moc jsem se nebál, ale mně se nejvíc líbilo, jak jsem kreslil na papír ducha. Pak jasme přišli zpátky a šli jsme na diskotéku, byli jsme tam půl hodiny a pak jsme přišli konečně do třídy. Tam jsme se koukali na tři pohádky. A pak jsme už museli jít spát. Ale já neusnul, ale pak už asi půlka třídy usnula. Půlka třídy pořád mluvila a učitelka nás asi šestkrát napomínala, ale pak už bylo ticho. Byli jsme vzbuzeni do půl jedné. Pak už bylo ráno, všichni jsme uklízeli. A pak už si pro mě přišel tatínek a jeli jsme domů. Mně se to moc líbilo. Verča Rysová, 3.A Ahoj, jmenuji se Věrča Rysová. V pátek jsem byla s dětmi na halloweenské párty a šla jsem za čarodějku. U vchodu do školy nás vítala paní učitelka převlečená za čarodějnici. V naší třídě nás očekáNovostrašecký měsíčník


děti, mládEž, šKOla

Ocenění nejlepších učňů Kongresový sál Hospodářské komory České republiky v Praze byl ve středu 3. října 2012 svědkem slavnostního předávání Osvědčení Hospodářské komory České republiky. Ze žáků SOU Nové Strašecí byli vybráni: David Hůla a Libor Vrána, absolventi oboru Opravář zemědělských strojů, a Jiří Zajíček, Petr Havlíček, Lukáš Jogl, Jan Kopřiva a Martin Zahradník, absolventi Jan Kopřiva, žák prvního ročníku nástavoboru Mechanik opravář motorových vozidel. bového studia, při přebírání osvědčení. Ocenění 252 nejlepším absolventům učňovských oborů a středních odborných škol z celé republiky osobně předal prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Osvědčení se uděluje nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní následující přísná kritéria: • celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, tedy studijní průměr do 1,5 • hodnocení praktické zkoušky musí být stupněm „výborný“ • po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“ SOU Nové Strašecí tak rovněž získá Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků. Hospodářská komora učňovské a střední odborné školství dlouhodobě podporuje. Snaží se ve všech regionech a oborech propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů a středního odborného vzdělání jako celku. Osvědčení, které každoročně uděluje HK ČR, největší zástupce podnikatelů v zemi, napomáhá oceněným absolventům nejen na trhu práce, ale i v jejich dalším profesním rozvoji. Ivana Veselá

vala paní učitelka v kostýmu. Třída byla vyzdobena samolepkami duchů, netopýrů, strašidelných hradů. Zatímco paní učitelka zapalovala svíčky, my jsme si vybalovali věci na spaní. Já jsem ležela vedle Terky Šilarové a Katky Sláničkové. První hra byla bojovka. Házeli jsme míčky do dřevěného ducha, někdo klepal na krabici, kde vybafnul zombie. Další zábava byla diskotéka. Na diskotéce jsme dostávali bonbóny a jiné pamlsky. Po diskotéce nám pustila paní učitelka pohádku a skoro všichni usnuli. Ráno, když jsme se probudili, uklidili jsme si spacáky a třídu. Rozloučili jsme se s paní učitelkou a jeli s rodiči domů. Noční spaní se mi moc líbilo. Bára Kchimelová, 3.A Ve škole jsem spala poprvé, moc jsem se těšila. Šla jsem za čarodějnici, kostým mi pomohla připravit babička. Po strašidelné bojovce se mi moc líbila diskotéka. Moc ráda tancuji a paní učitelka říkala, že jsem hustá. Noc ve škole se moc povedla. Mohla by se zopakovat. Anička Ducárová, 3.A Ahoj, jmenuji se Anička Ducárová. V pátek 2. 11. jsme měli Halloween. Moc se mi to líbilo, hráli jsme bojovku. Bavilo mě, jak jsem házela míček do dýně a jak jsem klepala na rakev. Pak, když jsem to všechno udělala, šla jsem na diskotéku. Pak už se mi moc nechtělo tančit, tak jsem šla už do třídy. Pak jsem šla spát a v 6.45 jsme vstávali a uklízeli si věci a v osm jsme odcházeli ze školy domů. Novostrašecký měsíčník

Podzimní prázdniny s DDM Ve čtvrtek o podzimních prázdninách navštívilo 23 dětí Pražský hrad. Podívaly se do chrámu sv. Víta, Zlaté uličky a ve 12 hodin zhlédly výměnu stráží. Výlet byl o to zajímavější, že obě cesty děti absolvovaly vlakem. V pátek se 20 dětí jelo vykoupat a vydovádět do aquaparku v Kladně. I zde byli všichni účastníci spokojeni. Předtím jsme navštívili rádio Relax, kde se nás ujal a velice podrobně nám povyprávěl o rádiu moderátor Honza Lukavský, jeho kolega moderátor Dan Adam, který měl v té době vysílací čas nechal děti mluvit přímým přenosem do rádia. Na fotografie se můžete podívat na webové stránky rádia Relax.

Den otevřených dveří v SOU SOU Nové Strašecí zve tímto na den otevřených dveří, který se koná dne 13. prosince 2012 od 8 do 15 hodin (po domluvě možné kdykoli). Více informací na www.souzns.cz nebo na telefonu 313 285 811.

Poděkování Vedení SOU Nové Strašecí děkuje společnosti ČERVA EXPORT IMPORT, a. s., za poskytnutí 120 ks pracovních oděvů pro žáky v hodnotě 18.774 Kč. vedení SOU Nové Strašecí

Slavnost světýlek v MŠ Na Kocourku S příchodem podzimu se u nás ve školce každoročně těšíme na den, kdy s našimi dětmi a jejich rodiči společně strávíme několik příjemných chvil. Rozhodli jsme se, že loňskou drakiádu letos vystřídáme společnou akcí, kterou jsme nazvali Slavností světýlek. Těmi světýlky se stala roztomilá strašidýlka z dýní, která pod rukama dětí a rodičů vznikla. A nutno říci, že ruce to byly opravdu šikovné. Bohužel náš záměr, že si strašidýlky slavnostně vyzdobíme a rozsvítíme naší školní zahradu, vzal vlivem nevyzpytatelného počasí za své. Spíše než čas dušičkový totiž připomínalo čas vánoční, a tak jsme v tyto poslední říjnové dny místo dýní na zahradě obdivovali první sněhovou peřinu. Dýňovými strašidýlky jsme tedy nakonec vyzdobili celou naši školku a pohled to byl opravdu krásný. Vám všem, kteří jste se na té kráse podíleli, moc děkujeme a těšíme se na viděnou při našem dalším společném setkání. Zuzana Levá MŠ Na Kocourku

DDM připravuje Ve čtvrtek 27. 12. zájezd do divadla S+H Praha na představení Hurvínek mezi osly. Odjezd od ZŠ ve 12.15, návrat kolem 16.30 hodiny. Cena 280 Kč Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové, telefon 731 610 569. Okresní kolo soutěže Vánoční kapr se koná v Klubu DDM Rakovník 12. 12. od 8 hodin. -js-

Foto: Jitka Samšuková, Děti DDM v Radiu Relax

15


Z historie

Přehled církevního a náboženského vývoje v Novém Strašecí (dokončení)

Novostrašecký farář F. Nigrin na fotografii obecního zastupitelstva před rokem 1870 (výřez)

Peripetie křesťanské víry v závěru 19. a ve 20. století Polovina 19. století je vyplněna několika důležitými změnami ve  správě a  organizaci církevních institucí. Tehdy vzniká novostrašecký vikariát, správní celek nadřazený jednotlivým farnostem. Systém vikariátů se rozvíjel v rámci pobělohorské obnovy správy katolické církve, za arcibiskupa Arnošta Harracha, v  17. století. Nahradit měl starší děkanáty, které vycházely ještě ze  středověku. Vikář na  vymezeném územním celku zastupoval děkana a dohlížel na plnění příkazů z vyšších míst církevní hierarchie. Svolával místní konference duchovních, konal vizitace a prováděl další úřední úkony. Nové Strašecí patřilo od 17. století do vikariátu rakovnického. Jeho správní sídlo se stěhovalo podle toho, který farář zrovna vykonával úlohu vikáře. Načas tak fungovalo i v našem městě. Rakovnický vikariát byl územně značně rozsáhlý a  postupně docházelo k jeho zmenšování. Ve druhé polovině 19. století se oddělily vikariáty křivoklátský, kralovický a novostrašecký. Posledně uvedený zahrno16

val farnosti: Lány, Malíkovice, Mšec, Nové Strašecí, Peruc, Pozdeň, Radonice, Řevničov, Slavětín, Smolnice, Srbeč, Stochov, Tuchlovice, Panenský Týnec a Vrbno nad Lesy. I  tak byl místní obvod veliký. Samotný farní řad Nové Strašecí zahrnoval kromě města další obce, osady a samoty: Pecínov, Brejl, Ruda, Hořkovec, Zelené Dolíky, Rynholec, Třtice. Úřadem vikáře býval nadále pověřován vybraný farář z  vikariátního obvodu, například na  konci 19. století strašecký duchovní Václav Rott, k roku 1919 farář z Panenského Týnce Josef Kubáč nebo ve třicátých letech lánský kněz Josef Svátek. Novostrašecký farář, pokud navíc nevykonával povinnosti vikáře, sloužil věřícím v uvedených místech své farnosti a  staral se  o  několik církevních staveb, včetně dvou velkých kostelů (Strašecí, Třtice) a dvou větších kaplí (Strašecí, Ruda). Také z tohoto období máme bohatě dochovanou registraturu farního úřadu. Zahrnuje jak materiály farnosti, tak jsou v  ní namíchané dokumenty vikariátu a místního katolického spolku Konference Narození Panny Marie, jenž sdružoval zdejší věřící. Nemalá část dalších dokumentů se nachází v rukou katolické církve. Kromě úředních oběžníků a  korespondence obsahuje fond evidenční knihy katolických obyvatel, ať už to jsou knihy biřmovanců, ohlášek snoubenců, nebo zápisy o  úmrtí. Zajímavé jsou knihy služeb Božích (tak zvané Ordo divinorum), které mapují jednotlivé mše včetně proslovů sloužících kněží. Cenné jsou pak inventáře kostelů nebo knihy účetního charakteru, vztahující se mimo jiné ke stavebním úpravám církevních staveb a jejich vnitřního zařízení. Jsou zde jak zádušní platby, tak třeba rozpisy nadačních nebo patronátních záležitostí. Spoustu dokladů najdeme i  k  osobnostem jednotlivých farářů. Obecně však platí, že v archivech patří tyto fondy k méně uspořádaným, a tudíž hůře badatelsky přístupným. Jejich studium je tak nemalou výzvou do budoucna. Základním studijním pramenem pro život farnosti ve  druhé polovině 19. a  první polovině 20. století zůstává farní kronika, která se nachází v rukou církve. Je vcelku pilně a přehledně vedena od všech místních farářů. Po smrti Antonína Graba, jehož většinou zastupovali administrátoři, se situace personálně stabilizovala a ve službě se kněží střídali zhruba po dvaceti letech: František Nigrin (1861–1885), Václav Rott (1885–1906), František Svatoš (1906–1928) a Josef Kubík (1929–1951). Pouze po smrti Svatoše nakrátko nastoupil Antonín Stříž, který brzy odešel do kněžského semináře v  Praze. Vedle svých pastoračních a  úředních povinností vedli kněží záznamy ve  farní kronice a projevovali přiměřený zájem o události ve městě. Účastnili se obecních zastupitelstev, dozorovali

farní školu a po vzniku obecného školství zasedali v  místní školní radě. Díky těmto povinnostem máme například první fotografii novostrašeckého faráře již z doby před rokem 1870. Jde o F. Nigrina, který se  nechal zdokumentovat s  ostatními obecními zastupiteli a  městskou radou. Nigrinův nástupce V. Rott se zase účastnil místního společenského života, podílel se  na  založení zdejšího muzejního spolku, jemuž věnoval dva prvotisky Pražské bible z roku 1488. Dodnes jde o nejstarší tisky nacházející se v našem regionu. František Svatoš se  vyznačoval zájmem o  místní historii. Patrně ve  spolupráci s  Františkem Vackem, katolickým knězem, jenž trávil penzi ve  své vile nad Pecínovem, zapsal do farní kroniky obsáhlé statě o  dějinách Nového Strašecí, které zajímavě doplňují a  někde i  rozšiřují známou Vackovu knihu o dějinách našeho města. Farář Svatoš také sledoval politické události kolem první světové války. Zapisoval volební výsledky i další záležitosti z komunální politiky. Sám se  však musel vyrovnávat s  významným faktem, kterým byla začínající sekularizace naší společnosti a přestupy věřících z katolické církve do církví reformačních. Tyto události se  staly nejožehavějším problémem v  náboženském životě první poloviny 20. století. Kritika katolické církve jak ze  strany věřících, tak i některých farářů má v Čechách hluboké kořeny už od  středověku. Těmto záležitostem jsme se  již dostatečně věnovali. Bohužel nic nevíme o případných nekatolických věřících v naší oblasti v 18. a 19. století, avšak počátek století dvacátého přináší novodobé reformační tendence, které vyjadřovaly nespokojenost s  římskokatolickou církví. Pozorujeme to hlavně na Lounsku a Rakovnicku, méně už na Slánsku či Kladensku. V našem městě nemáme až  do  konce první světové války o případných výstupech věřících z katolické církve informace. První zprávu zaznamenáváme bezprostředně v euforii vzniku nové republiky, kdy se 18. prosince 1918 ustavila novostrašecká Jednota československého duchovenstva. Téměř současně vzniká i jednota rakovnická a křivoklátská. Šlo o modernistické uskupení katolických duchovních, kteří byli reformně naladěni vůči Římu. V celozemském rozměru se utvářelo již od roku 1902 pod názvem Jednota katolického duchovenstva a k jejím horlivým představitelům patřili členové Katolické moderny, například spisovatel Jindřich Šimon Baar, jenž mimo jiné působil v létě 1895 krátce jako administrátor na Stochově. Papež ještě před válkou Jednotu zakázal. Po  vzniku republiky se  Jednota přihlásila k podpoře nového státu a nejradikálnější kněží směřovali k ustavení nové křesťanské církve Novostrašecký měsíčník


Z historie

Novostrašecký měsíčník

2 315 obyvatel (tedy asi 86 %), k CČS 59 (pouhá 2  %), k  evangelické církvi 13, k  židovskému náboženství 24 a  k  ostatním vyznáním čtyři, 268 obyvatel bylo bez vyznání. Počet věřících CČS sice mírně stoupal, avšak církev se  rozhodně nestala ve městě dominantní: Roku 1930 měla 175 věřících (včetně dětí) a v roce 1938 232 věřících (ne více než 8 % obyvatel). Největší procentuální zastoupení mezi obyvateli měla církev právě ve Třtici a  v  Rynholci – projevila se  zde agilnost zejména místních učitelů a  také proto vznikla v  Rynholci uvedená náboženská obec. Československá církev fungovala v Novém Strašecí i  přes druhou světovou válku (dočasně přejmenovaná na  Českomoravskou), bohoslužby konala v radnici nebo v síni Okresní hospodářské záložny. Vystřídalo se tu několik duchovních, roli předsedy rady starších převzal Jan Mansfeld, který stál jeden čas i v čele města. Ač po celou dobu své existence usilovala místní obec CČS o svou vlastní modlitebnu (tzv. sbor), podařilo se  jí to až  roku 1951, kdy získala novostrašeckou bývalou synagogu, a to koupí od kladenské židovské obce. Život v církvi se nezastavil a v určité míře v poválečném období pokračoval. Za  krátkou zmínku stojí ještě existence Českobratrské církve evangelické, vzniklé v nové republice v prosinci 1918. Počet jejích členů byl v našem městě velmi malý, jak jsme již uvedli. Vědět dala o  sobě v  září 1921, kdy žádala městskou radu o  propůjčení kostelíka sv. Isidora ke  svým bohoslužbám. Žádost podepsalo 45 věřících z Nového Strašecí a  Pecínova. Krátce předtím se  při sčítání lidu přihlásilo k této víře z obou těchto lokalit dohromady obyvatel devatenáct. Nejvíce se kolem církve angažovali učitelé Ludmila Malá,  Jan Nováček nebo pecínovský obchodník Gustav Slabyhoud, jenž vykonával funkci předsedy. Jak československá, tak evangelická církev zásadní vliv na  místní obyvatele nejspíše neměly, většina jich buď setrvala v římskokatolické církvi, nebo vystoupila a zůstala bez vyznání. Lze před-

pokládat, že především kolem druhé světové války a po ní bylo i členství u katolíků více a více formální a že občany opouštěl zájem o víru jako takovou. Tento trend pokračoval i později a průlom do něj nevnesl ani zvýšený zájem o náboženské záležitosti po roce 1989. Římskokatolická církev prostřednictvím faráře Františka Svatoše a  jeho nástupců na  tyto změny po první světové válce ve farní kronice výrazně nereagovala. Vedla suché statistické údaje a samozřejmě evidenci odešlých věřících, jejichž kartotéka spolu s  příslušnými úředními potvrzeními je uchovaná ve fondu farního úřadu. Katolická církev pouze protestovala proti užívání kaple sv. Isidora evangelíky s  tím, že  má ke  kostelíku dispoziční právo, a  dohadovala se  s  městem o  vlastnictví nových zvonů, které byly přivezeny v roce 1925. Od  zásadních změn první poloviny 20. století si udržovala odstup. Farář jen suše okomentoval vyhlášení nové republiky, situaci po Mnichovu nebo osvobození roku 1945. Po  odchodu Josefa Kubíka v  roce 1951 zde až do devadesátých let působili dva faráři. Nejdříve Josef Šmíd (1951–1959), který byl letitým praktikem v  církevní službě. Studoval dokonce v  Římě a  roku 1908 složil doktorát z  teologie. Zemřel na penzi ve vysokém věku 92 let v roce 1972. Zbytek života trávil v domě bývalého větrného mlýna v Nádražní ulici a v Praze v Břevnově. Roku 1959 vystřídal Šmída Josef Peterka, původně premonstrátský mnich, jenž tu sloužil celé období socialismu až do roku 1990. Poválečné době se již věnovat nebudeme, neboť si zaslouží specifický výzkum. Zvláštní pozornost by bylo třeba věnovat osobnostem obou uvedených farářů (nedávno vyšly Peterkovy paměti), pokračujícímu odlivu věřících a  sekularizaci naší společnosti nebo vztahu katolické, ale i  československé církve ke státní moci. Celé toto období v našem městě svého historika ještě nenalezlo. Jan Černý Sbor novostrašecké Církve československé nedlouho po svém otevření

nezávislé na Římu. Bohužel o zřízení novostrašecké Jednoty nemáme prozatím podrobnější zprávy a nevíme nic ani o reakci místní katolické farnosti. Frustrace z první světové války a rozhořčení zaměřené proti rakouskému státu se v myslích věřících obracelo i proti katolické církvi, která byla s rozpadajícím se Rakouskem úzce spojena. Brzy vznikla nová reformní církev, tak zvaná Církev československá, ustavená roku 1920. Získávala si řadu příznivců zejména v  uvedených regionech – na  Lounsku i  Rakovnicku, směrem na  Novostrašecko a  Kladensko však nebyly přestupy tak žhavé. Řada obyvatel také zůstala bez vyznání a pouze vystoupila z katolické církve. Dominantní roli při vzniku CČS v našem regionu měl lišanský farář Josef Hlaváček, jenž inicioval vznik řady náboženských obcí. V  rámci Novostrašecka nás o tom informuje mimo jiné dochovaná církevní kronika, retrospektivně dopisovaná až v pozdějších letech podle úředních pramenů, především protokolů ze sezení místní náboženské obce CČS. Také tento pramen je dodnes v  držení samotné církve. Vliv Církve československé se na Novostrašecko šířil z  lišanské fary. V  Lišanech také vznikla roku 1921 první náboženská obec. Hlaváček pak oslovil další vsi, směrem k nám Řevničov, Třtici, Mšec, Milý, Kačici, Milostín, Rynholec nebo Srby. Přidávali se především místní učitelé, kteří byli zpravidla nadšení pro vznik nové republiky a odkláněli se od tradicionalistických katolíků. V Novém Strašecí vznikla náboženská obec roku 1926, první bohoslužby zde konal Hlaváček s  kladenským duchovním Liškou a třtickým učitelem Antonínem Pucholtem, a to ve škole nebo v zasedací síni radnice. Pucholt byl také první předseda novostrašecké rady starších, která stála včele místní náboženské obce. Roku 1927 ale vznikla obec v Rynholci, kam od  katolíků přestoupilo větší množství věřících a přesídlila tam místní správa církve. Rynholecká náboženská obec tak zahrnovala obvod: Strašecí, Čelechovice, Honice, Kačice, Lány, Ruda, Rynholec, Stochov a  Tuchlovice. Prvním předsedou byl zvolen rynholecký rolník Karel Vosyka, ze Strašeckých se tu angažovali Jan Mansfeld, Pucholt, který se do města přestěhoval na penzi, nebo učitelka Aloisie Petráčková. Prvním farářem byl samotný Hlaváček. Při svém ustavení měla rynholecká náboženská obec 1 600 věřících a jejich počet stoupal: Rok 1931 – 2 005 věřících, rok 1943 – 2 500 věřících. V roce 1933 získala obec svého prvního vlastního duchovního, Jaroslava Matouška. O rok později byla kancelář a s ní i správa obce přemístěna do  Nového Strašecí. Teprve v  březnu 1945 se  náboženská obec přejmenovala z  rynholecké na  novostrašeckou. Kromě jiného organizovala i výuku svého vyznání na školách. Dějiny CČS zde podrobněji líčit nebudeme. Stačit nám budou celkové stavy věřících v Novém Strašecí po první světové válce. Podle sčítání obyvatel z roku 1921 žilo ve městě (bez Pecínova) 2 683 obyvatel, z toho se k římskokatolické církvi hlásilo

17


Církve

Bohoslužby 24. 12. pondělí Půlnoční obřady na Štědrý den 22.00 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí (v Lánech a ve Mšeci půlnoční mše sv. NEBUDE) 25. 12. úterý Narození Páně – 1. svátek vánoční 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 26. 12. středa sv. Štěpána – 2. svátek vánoční 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 27. 12. čtvrtek svátek sv. Jana 18.00 mše svatá, kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 28. 12. pátek Svátek Mláďátek Betlémských 18.00 mše svatá, kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 29. 12. sobota v kostele Narození P. Marie v Novém Strašecí od 17.00 30. 12. neděle Svátek Svaté Rodiny 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 31. 12. pondělí Silvestr 17.00 kostel Narození Panny Marie v  Novém Strašecí – děkovná mše svatá za uplynulý rok 2013 1. 1. úterý Svátek Matky Boží Panny Marie, Nový rok 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech 2. 1. středa 9.00 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 3. 1. – 1. čtvrtek v  měsíci – tichá adorace od 17.00, společná od 17.45 a mše svatá od 18.00 v Novém Strašecí 4. 1. – 1. pátek v měsíci od 17.00 v Novém Strašecí 5. 1. – 1. sobota v měsíci – modlitba sv. růžence od 17.00 a v 17.30 mše svatá 6. 1. neděle Slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, kadidla v křídy Tři králové 8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci 9.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech www.nove-straseci.eu 18

Setkání ministrantů na Pražském hradě Ze  Strašecí nás vyjelo k  Pražskému hradu pět. Nejprve jsem měli mši svatou v katedrále, kterou sloužil pražský světící biskup Karel Herbst, a pak oběd v Arcibiskupském paláci v sále kardinála Berana. Po guláši se nás ujali hradní hasiči a záchranáři. Ukázali nám protichemické obleky, které jsme si mohli vyzkoušet, sanitku a také sanitku XXL pro převoz pacientů s  hmotností až  do  350 kg. Pak jsme hráli hru v týmech. Každá skupina plnila různé úkoly na Hradčanském náměstí. Z celé diecéze se nás sešlo 141, a to byla pro nás „kluky od oltáře“ velká posila. Díky setkání jsme poznali spoustu dalších kluků, kteří stejně jako my pomáhají u oltáře. Už teď se těšíme na příští rok. Šimon Adlt 10 let

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka se dostala do  všeobecného povědomí. Je spojená se  skupinkami koledníků se  zapečetěnou pokladničkou na  krku. Takových se v letos dalo vidět v ČR 17 707. Úctyhodné číslo. V lednu 2012 byla skupinka i u nás v Novém Strašecí, na Lánech a v Rudě dokonce dvě. A Tři králové z  řad dobrovolníků nezapomenou přijít ani v lednu příštího roku. Budeme je potkávat v týdnu od 1. 1. do cca 7. 1. 2013. Předem děkujeme za Vaši štědrost. Pokladničky budou úředně otevřeny na  MÚ v  Novém Strašecí a  všechny dary budou odeslány na konto Charity a použity na předem schválené projekty. Julie Adltová

Církev československá husitská Koncert souboru La Gioia se uskuteční v neděli 16. 12. 2012 v modlitebně Církve československé husitské Děti z mateřských škol se mohou podívat na betlém 17. 12. od 9 do 12 hodin v modlitebně Církve československé husitské. Půlnoční bohoslužby se konají v modlitebně Církve československé husitské 24. 12. od 16 hodin. V prosinci budou ještě 8. prosince ve 14 hodin a následně každých 14 dní. Budovu modlitebny vlastní sbor od roku 1950, slavnostně byla otevřena 28. října 1951. Jedinou výzdobu tvoří obraz Krista v  nadživotní velikosti od  akademického malíře Františka Horníka z Lán, který je známý svým jezdeckým portrétem T. G. Masaryka. Miloslav Pelc Novostrašecký měsíčník


spOlKy / č / tEnáři

Běh Járy Cimrmana aneb Přijďte najít svůj Liptákov!

Naději na žití v lepší zítřek

v pondělí 31. 12. 20112 v 10 hodin odstrartuje 3. ročník kufroběžeckého závodu

Níže uvedené názory a citáty jsme obdrželi od pana Bohumila Hodana (96 let), který je sepsal při rozhovorech s obyvateli Domova seniorů v Novém Strašecí.

Leckdo poblíž startu bledne, běžec kufr sotva  zvedne. Donese ho ale znova do našeho Liptákova. Běh Járy Cimrmana 2011. Foto: M. Drtina

Informace: Podá pořadatel Libuše Vosátková a Jitka Samšuková (tel.: 731610569) Start: Na Komenského náměstí u vodotrysku Trasa: Běh okolo náměstí Podmínky: Závod je připomenutím myšlenek Járy Cimrmana. Na rozdíl od Coubertinova hesla „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ Cimrman jak známo propagoval myšlenku „Aby to bylo jako ze života“. Doslova říkal: „Bude-li vás honit policajt, nebo budete-li spěchat na vlak, také se nepřezujete do cviček a nepřevléknete do trenýrek s lampasy.“ S oblibou pak pořádal závody venkovské mládeže s kufry a v zimnících. I v našem závodě je zakázán sportovní oděv a obuv. Podmínkou jsou delší zimní kabáty a kufr, čím starobylejší, tím lepší. Minimální zátěž je stanovena podle kategorií na 1–10 kg. Trať bude označena barevnýmí šipkami, v případě sněžení šipkami vyrytými ve sněhu. Časový plán:

9.30 začátek přihlašování 10.00 start batolat 11.30 vyhlášení výsledků

Kategorie: Název věk Venkovská mládež 0–11 let

Novostrašecký měsíčník

Venkovští dospívající 12–14 let 2x Venkovští jinoši a jinošky 15–17 let 3x Dospělí venkované18–39 let 4x Rada Starších 40–99 let 4x Běžci ze záhrobí 100 a více1x

5/3kg 7/5 kg 10/7 kg 10/7 kg 2/1 kg

Číslo před lomítkem u zátěže se týká hochů, mužů a starců, druhé číslo dívek, žen a stařen. Chudými venkovany rozumnějte zvláště hubené a otrhané závodníky všech kategorií. Je vyhlášena také kategorie venkovských psů a drobného domácího zvířectva. Kufr se zátěží si musí závodníci přinést z domova. Technická poznámka: Při prezenci nahlašte jméno vaše bydliště a datum narození Výsledky: Zveřejneny ihned po závodu Ceny: hodnotné. Hlavní cena – putovní Cimrmanův kufr – přechází do vlastnictví toho, kdo třikrát celkem (ale ne ve třech letech za sebou) či pětkrát po sobě zvítězí. Tiskový orgán: Novostrašecký měsíčník

trať 1x

zátěž 2/1kg

KUFR S SEBOU

(čím starší, tím lepší)

Benefici v myslích lidí dělných před volbami byla bez naděje ve zlepšení žití. Sociální podmínky lidí práce i seniorů postupně stávaly se proti minulé době výrazně omezené. Produktem beznaděje vznikla situace, kterou jinak nelze nazvat než „hrozny hněvu“. Stávky a demonstrace lidí práce proti vůli mocných ničeho nezměnily. Prověrkou stavu toho byly volby do Senátu a krajů, ve kterých lid prostý vítězem se stal. To umožní zástupcům lidí práce a důchodcům prosazovat zásady zaměřené k důstojnému lidskému žití. Výsledky voleb stran pravicových vylekaly ztráty voličů svých do té míry, že usnesení k realizaci vědomě protilidské redukovaly z obav, že v následných volbách do parlamentu a Senátu v roce 2013, by se staly státně nevýznamnou politickou stranou. To iluze není, ale realita. Nebát se a nekrást. Citát T.G.M. Nenávist – chorobou ducha je. Svět je zkušenost zla i moudra. Lidská práva je nutno chránit a prosazovat. Miluj toho, kdo miluje tebe. Přítel k příteli být, stává se cizím pojmem. Vraťme do veřejného života slušnost a hrdost jako základ fungující společnosti. sepsal pan Hodan

Pozvánka

na akce, pořádané KČT Stochov v prosinci 2012

Dne 29. prosince 2012 pořádá obecní úřad Družec ve spolupráci s KČT Stochov Zimní družeckou šlápotu. Start pochodu bude na obecním úřadě v Družci od 9.30 do 10.30 hodin a trasy budou dlouhé do 20 km. Cíl pochodu bude buď v restauraci u Neústupů, nebo na hřišti. 31. prosince na Silvestra pořádá KČT Stochov ve Stochově Silvestrovský pochod. Start bude od 7 hodin ve vestibulu kina. Trasy budou dlouhé od 9 do 20 km, vedou na Lány a pak různými okruhy zpět na Stochov. Je možné jít i z Nového Strašecí na Stochov a zpět. Přejeme mnoho krásných zážitků a „Zdrávi došli“. Tomáš Palek KČT Stochov

19


sport

Kam na výlet

před vánočními svátky a krátce po Vánocích aneb Jak se hýbat a prospět svému zdraví

Jelikož se blíží Vánoce a před nimi dlouhé večery, kdy budeme jenom péct a vařit a naše chutě budou veliké, dovoluji si vám nabídnout několik tipů na pohyb v přírodě i mimo ni. Pro milovníky sauny, kterým to dovolí zdraví, doporučuji navštívit saunu v  Kačici, a  to v  úterý pro muže a  ve  středu pro ženy, vždy od  16 do 21 hodin. Vstupné 80 Kč, permanentka na 10 vstupů je za 720 Kč. Pro milovníky procházek v  přírodě se  nabízí mnoho cestiček v  blízkém okolí nebo v  nedalekých křivoklátských lesích. Proto si vám dovoluji nabídnout několik výletů v  blízkém či vzdálenějším okolí. 10. prosince se  koná v  Berouně Tulácká cítka s  trasami 10, 20 a  35 km se  startem na  nádraží ČD od 7 do 11 hodin. Pochod pořádá KČT Praha – Karlov. 26. prosince pořádá KČT Stochov ve spolupráci s obecním úřadem v Družci pochod v okolí Družce s nejdelší trasou kolem 15 km. Start je u Obecního úřadu od 9,30 hodin. Za dobrovolné vstupné pak obdržíte v  cíli teplé občerstvení a  diplom s  pěkným razítkem. Možná vás bude čekat i nějaké další překvapení. 31. prosince na Silvestra pořádá KČT Stochov Silvestrovský pochod v okolí Stochova a Nového Strašecí s nejdelší trasou 20 km. Start je na tenisových kurtech na Stochově od 8 hodin, cíl tamtéž. Po dohodě s pořadateli je možné jít i z Nového Strašecí na Stochov a zpět s tím, že startovné zaplatíte při průchodu startem a cílem. Tam je v každém případě možné se  posilnit teplým občerstvením a  popovídat si s přáteli při krátkém odpočinku. A jelikož se brzo přehouopne rok do dalšího čísla a  bude se  psát 2013, tak abychom vše dobře vstřebali a provětrali si ovíněnou hlavu, doporučil bych každému Novoroční sraz rakovnických turistů na  Pajtlíkách s  odchodem kolem 13. hodiny od  sokolovny. Pokud budou špatné povětrnostní podmínky, může být místo přesunuto někam jinam, ale vše se včas dozvíte. V každém případě je pochod vždy vzorně připraven. Vážení čtenáři, pokud by se vám tyto akce zalíbily a měli byste chuť v těchto procházkách a výletech pokračovat, dejte vědět do  redakce Novostrašeckého měsíčníku a seriál těchto článků a nabídek může v každém čísle pokračovat. Za komisi turistiky a zahraničních styků si dovoluji popřát všem přátelům a  milovníkům přírody mnoho zdraví, štěstí, pohody a nepřeberné množství krásných zážitků v  přírodě a  na  čerstvém vzduchu. Tomáš Palek

20

Lukáš Dvořák: Chtěl bych být oporou „áčka“ Odbyl si soutěžní premiéru za „A“ muže, startoval proti mistrům světa, hostuje v Hostivaři a chtěl by se se Strašecím dostat do extraligy. Takový je Lukáš Dvořák. Mnoho lidí to možná neví, že hostuješ v mladším dorostu Hostivaře, který hraje extraligu. Můžeš tu soutěž popsat a přiblížit, jak se ti tam daří? Extraliga mladšího dorostu je určitě kvalitnější soutěž než národka téže kategorie. Hra je rychlejší, více kombinační a většina hráčů umí dobře zakončit. Tým Hostivaře je v  extralize letos nováčkem. Základ týmu tvoří hráči Hostivaře, kteří jsou doplněni dalšími hráči asi z pěti týmů Středočeského kraje, což je vidět na  sehranosti i  zkušenostech týmu. To, jak se mi daří, by měli asi hodnotit trenéři. Já se snažím v každém zápase podat co nejlepší výkon a vyvarovat se zbytečných chyb.

Máš za sebou první soutěžní zápas za „A“ tým (proti Třemošné) a hned vítězství, jaké jsou tvoje pocity? Jak tě přijali kluci v kabině? A jak moc ti na hřišti pomohli? Ze zápasu s Třemošnou mám určitě dobrý pocit. Snažil jsem se  vyvarovat jakýchkoli chyb. Samozřejmě, že  tam nějaké určitě byly, pramenily už jen z té nervozity, ale tým mi skvěle pomohl. Co se týče kabiny si myslím, že je to v pohodě. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem spoluhráčům, kteří mně v zápase podrželi, i trenérovi za příležitost a důvěru chytat celý zápas od začátku. Před Třemošnou jsi za „Áčko“ již nastoupil, a to v novostrašeckém poháru proti seniorské reprezentaci ČR (úřadujícím mistům světa). Jaký to je zážitek pro tak mladého hráče? Zážitek to byl určitě fantastický. Který brankář by nechtěl chytat proti takovému soupeři? Já jsem měl dvojnásobnou radost. Chytal jsem první zápas za „A“, a hned proti mistrům světa! Tím se mi vlastně splnily dva sny najednou.

Pokus se srovnat výchovu mládeže v Hostivaři a ve Strašecí? Kde jsou největší rozdíly? V Hostivaři jsem byl na tréninku asi třikrát nebo čtyřikrát, tak mohu jen těžko srovnávat. Všiml jsem si ale, že  na  tréninku přípravky a  mladších žáků je daleko víc trenérů než u nás, a hlavně mají speciální trénink určený pro brankáře a speciální pro hráče. Teď ze zkus podívat do budoucnosti. Čeho chceš jednou v hokejbale dosáhnout? Chtěl bych se stát oporou „A“ týmu Nového Strašecí a s ním se probojovat do extraligy. Nejvyšším cílem je samozřejmě reprezentace, ale konkurence mezi brankáři je velká. Popiš jeden běžný den v životě Lukáše Dvořáka. Ráno v šest hodin odjíždím do školy, domů přijíždím mezi 16–17 hodinou a většinou jdu ven, dělám si věci do školy, nebo jdu na trénink. Víkendy trávím z velké části hokejbalem. Snažím se chodit spát co nejdřív, protože mám poslední dobou problém se spánkem. Podle délky spánku se odvíjí jak výkony ve škole, tak především na hřišti. Doufám, že se Lukášovi bude nadále dařit alespoň tak jako doposud, a přeji mu, ať se zbaví těch problémů se spaním (na to máš čas až v důchodu). -Prágr21-, www.hbcns.cz

Amatérská hokejová liga 2013 Hokejisté HC Nové Strašecí načali svou pátou sezónu ve slánské AMHL, v souboji se Středokluky dvakrát vedli, nakonec o  bod přišli deset vteřin před koncem, v  odvetě za  loňské play-off proti SKI-ČNES Kladno novostrašečtí prospali dvě třetiny a  soupeř toho dokázal náležitě využít, naopak nečekaně velmi dobře bylo zvládnuto utkání s HC Lány B, proti nováčkovi soutěže, kladenským Rowing, pak měli celý zápas jasnou převahu.

HCNS – HC Středokluky 2:3 (1:0,1:2,0:1) HCNS – SKI-ČNES Kladno 2:5 (0:2,0:2,2:1) HCNS – HC Lány B 3:0 (1:0,1:0,1:0) HCNS – Rowing Kladno 5:1 (3:0,1:0,1:1) Po čtyřech zápasech jsou hokejisté na  čtvrtém místě se ziskem čtyř bodů. -amhl-

Novostrašecký měsíčník


spOlEčEnsKá rubriKa / rEK / lama

Společenská kronika

Reklama

Zdarma

pro podnikatele v Novém Strašecí Dne 16. prosince uplyne 15 let, co nás navždy opustil Reinhold Kinkal. Chybíš nám a stále na tebe vzpomínáme.

Pokud chcete zdarma přidat svoji firmu do seznamu na internetové stránky města Nové Strašecí, pošlete e-mailem, na adresu drtina@novestraseci.cz, potřebné informace.

Rodiny Kinkalova a Tulkova.

Název firmy, adresu, telefon, e-mail. www, provozní dobu a fotografie

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě N.S.Stav pana Petra Videmenna za stavební práce, které byly provedeny na našem rodinném domku ku spokojenosti. Zároveň doporučujeme tuto skvělou firmu dalším zájemcům o stavební práce. manželé Josef a Magdalena Kubánkovi V Chaloupkách, Lány

Ukázka na: http://www.novestraseci.cz/sluzby-a-firmy/

Reklama

Protože podzim nepřináší jenom krásně zbarvenou přírodu, ale také spoustu práce, která na nás na našich zahrádkách čeká, chtěla bych touto cestou moc poděkovat zaměstnancům a učňům ze SOU Nové Strašecí za pomoc, kterou nám poskytli při úklidu zahrady naší školky. Řediteli učiliště Janu Nechutnému za ochotu a vstřícnost, panu učiteli Tomáši Somolovi a chlapcům – opravářům zemědělských strojů ze třídy 2.A za pořádný kus práce, kterou u nás odvedli. Velký dík, moc jste nám pomohli. Zuzana Levá, MŠ Na Kocourku

Pizzu si u nás můžete sníst

v příjemném prostředí nebo vám ji přivezeme.

U Školy 121, Nové Strašecí Provozní doba: PO – ČT 11:00 – 21:00 PÁ 11:00 – 22:00 SO 11:00 – 22:00 NE 11:00 – 21:00

Naše nabídka: pizzy, saláty, nápoje. Akce: Ke každé objednávce (minimálně jedna velká) vám dáme jednu malou šunkovou pizzu ZDARMA! Platnost akce je do konce roku 2012. Možnost pořádání soukromých akcí.

www.pizzauberusky.cz

Objednávky: 723 356 644

Reklama

Poděkování

Váš záznam bude umístěn do firemního servisu propojeného s mapou Nového Strašecí.

Vánoční prodejní dny v Modrém obchodě

Den otevřených dveří

v Gymnáziu J. A. Komenského Nové Strašecí

18. prosince 2012 od 8 do 18 hodin • Naši žáci vás provedou moderně vybavenou školou a odpoví na vaše dotazy • Vstupte do kterékoli vyučovací hodiny dle vlastní volby a sledujte výuku • Poskytneme informace o podmínkách přijetí i dalším studiu • Na návštěvu školy můžete přijít i kdykoli jindy Naše škola je dobrou volbou a skvělou příležitostí pro všechny, které baví poznávat a objevovat. Je jedinečnou startovní pozicí pro další studium. Přijďte se přesvědčit sami.

Novostrašecký měsíčník

www.fitklub1155.cz, tel. 605 507 606

Reklama

Sleva na hotovou bižuterii až 66 % Sleva na korálky a materiál na výrobu bižuterie 5 % Kde: Modrý obchod, U školy 119, Nové Strašecí (1. patro, budova, ve které sídlí Česká pošta, vchod z „Kocourku“ ul. Sportovní) Od: každý čtvrtek od 15. 11. 2012 do 20. 12. 2012 od 8–15 hodin

ky vky ípra ími účin ř p é n ylinn zdravot b Pod značkou ECCE VITA dr.Frej í i itn vám nabízím Kval kázaným o 100% čisté přírodní produkty s pr bez chemikálií a konzervantů Bušková Božena Prodejna NÁPOJE (vedle OUNZ) Nové Strašecí 461 Telefon: 605 243 616 Email: b.buskova@seznam.cz

S přáním dlouhého života bez nemocí 21


Kalendář / Inzerce

Kalendář akcí – prosinec prosinec Stanislav Kolář – s objektivem na cestách Výstava fotografií přísálí NKC, přístupná v pracovní době a při akcích

30. 11.–2. 12. Víkend s kameny Víkendový seminář s věštkyní Gerdou Odehnalovou, v pátek od 18 hodin, v sobotu a v neděli od 10 hodin. Pizza U Berušky

1. 12. Mikulášská zábava pro děti Tradiční odpoledne soutěží a tance pro děti v hospodě Na Růžku od 14 hodin pořádá občanské sdružení Přátelé Pecínova. Vánoční jarmark Pořádá Spolek kamarádek HaJaJiMa velký salonek NKC od 9–17 Koncert kapel Vivien’s Shadow, Audio Attaché a Zima v Restauraci Sport od 20 hodin

2. 12. Florbalový turnaj dorostenek pořádá oddíl florbalu v hale BIOS

3. 12. Vánoční trh Komenského náměstí od 8 hodin Rozsvícení vánočního stromu Komenského náměstí od 16 hodin

4. 12. Knihovnické peklíčko Pořad pro mateřské školy o tradicích Mikuláše a čerta, Městská knihovna Koncert Marcely Holanové s kapelou sál NKC od 19 hodin

5. 12. Mikulášské rejdění Fitklub1155 pořádá pro děti akci v 16 hodin (malé děti), 17 hodin (větší děti)

22

6. 12. Jak chtěl škřítek zaspat Vánoce divadelní představení v podání divadla Kukadlo. od 8.30 pro ZŠ Nové Strašecí, od 10 hodin pro MŠ N.Strašecí a veřejnost, sál NKC. Vstupné 35 Kč Žákovský koncert hudebního oboru ZUŠ, Modrý sál ZUŠ od 16 hodin Přednáška cyklu Akademie volného času 9 Příroda a krajina Středočeského kraje přednáší RNDr. Milan Dundr, CSc. od 17 hodin ve velkém salonku NKC

7. 12. Vánoční vystoupení dětí z klubu Krokodýlek. Může přijít každý, koho potěší dětské cvičení. Zábava zaručena, krokodýlci nekoušou, Fitklub1155 v 16 hodin Kurz tance – 13. lekce sál NKC od 19 hodin

8. 12. Turnaj v odbíjené smíšených družstev, hala BIOS Adventní odpoledne ve stacionáři Dobromysl Srbeč – vystoupení hudebního, tanečního oboru a literárně – dramatického oboru Koncert Jany Urbanové a jejích přátel v Kapli Sv. Andělů strážných v Rudě od 17 hodin

9. 12. Mikulášská zábava Baráčnická rychta od 13 hodin Velká vánoční show pro děti i dospělé z cyklu Nejen pohádka na neděli sál NKC od 15 hodin, moderuje Barborka a její kamarádi, tombola Adventní koncert pěveckého sboru Václav z Čisté Kostel Narození Panny Marie od 17 hodin

10. 12. Ženství je náš dar beseda s Martinou Rounovou o tématech, která jsou spojena pouze s ženským tělem Městská knihovna od 17 hodin

10. 12. Naše poklesky inscenace studentského divadelního souboru, derniéra, Modrý sál ZUŠ od 18 hodin

10.–14. 12. Předvánoční výstava novostrašeckých lidových umělců výstava v prostorech bývalé restaurace NKC přístupná každý den od 9 do 18 hodin, v 10 a v 15 loutková pohádka, odpolední dílny pro veřejnost, vernisáž 12. 12. v 17.30 hodin

11. 12. Autorské čtení pro děti se spisovatelkou Markétou Pilátovou v Městské knihovně

12. 12. Žákovský koncert hudebního oboru ZUŠ a pěveckého sboru Nodus Modrý sál ZUŠ od 16 hodin

13. 12.–13. 1. Pojďte si s námi hrát Prodejní výstava šitých hraček Radky Batelkové Městské muzeum, vernisáž 13. 12. v 16 hodin

13. 12. Vánoční posezení posluchačů AVČ Tradiční přátelské vánoční posezení posluchačů AVČ a jejich přátel, od 17 hodin v Biosce

14. 12. Kurz tance – věneček sál NKC od 19 hodin

15. 12. Stříbrná sobota Na Růžku Výstava výtvarných prací a vystoupení literárně-dramatického oboru, souboru Lísteček, kapely souboru Lísteček, sboru Nodus aj. Čas bude upřesněn na plakátech.

16. 12. Koncert sboru La Gioia modlitebna Církve československé husitské od 18 hodin

Novostrašecký měsíčník


spOlEčEnsKá rubriKa / rEK / lama

17. 12. Žákovský koncert hudebního oboru ZUŠ Modrý sál ZUŠ od 16.30 hodin

17. 12. Prohlídka vyřezávaného betléma od 9 do 12 hodin v modlitebně Církve československé husitské

18. 12. Zimní podvečer s literárně-dramatickým oborem ZUŠ Modrý sál ZUŠ od 16.30 hodin

19. 12. Vánoční trh Komenského náměstí od 8 hodin Koledování dětí z Lístečku 9–12 po celém městě Koncert Komorního orchestru žáků a učitelů ZUŠ, kaple Církve československé husitské od 18 hodin

20. 12. Vánoční přehlídka Dětského domova spojená s oslavou 70. výročí založení dětského domova v Novém Strašecí, sál NKC od 16 hodin

22. 12. Vánoční Čtyřlístek Tradiční vystoupení folklorního souboru Čtyřlístek a Cimbálové muziky Vladimíra Novotného a Lístečku v NKC od 18 hodin X-Mas Party Tajm akustický koncert v Pecínově Na Růžku

23. 12. Vánoční koncert Kaple Sv. Andělů strážných v Rudě od 18 hodin, zpívá sbor Chorus Carolinus Kladno

24. 12. Půlnoční setkání u vánočního stromu Česká mše půlnoční J. J. Ryby účinkují učitelé ZUŠ, GJAK Nové Strašecí a členové souboru Čtyřlístek, Komenského náměstí.

Připravujeme na leden 2013 1. 1. 3. 1. 13. 1. 17. 1. 19. 1. 22. 1. 23. 1. 29. 1. 30. 1.

Novoroční ohňostroj na Komenského nám. od 18 hodin Přednáška cyklu Akademie volného času 9, velký salonek NKC od 17 hodin Nejen pohádka na neděli – MAUGLÍ, příběh z džungle, sál NKC od 15 hodin Vernisáž výstavy gymnázia J. A. Komenského, Muzeum TGM od 16 hodin 22. Ples občanů města, NKC od 20 hodin Zahájení tanečního kurzu pro pokročilé, sál NKC od 19 hodin Party se Seniorkou od 17 hodin, sál NKC Taneční kurz pro pokročilé, sál NKC od 19 hodin Tři mušketýři, hudební komedie, sál NKC od 19 hodin

Vánoční pozdrav z Nového Strašecí V Informačním centru a ve vybraných trafikách jsou k zakoupení vánoční pohledy Nového Strašecí.

Novostrašecký měsíčník

27. 12. Zájezd do divadla S+H odjezd ve 12.15 hodin, Cena 280 Kč, pořádá DDM

30. 12. Předsilvestrovská party s překvapením, taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka, sál NKC od 15 hodin Trojboj pořádá oddíl tenisu v hale BIOS

31. 12. Silvestrovský běh Járy Cimrmana 3. ročník kufroběžeckého závodu podporující myšlenky Járy Cimrmana, Komenského náměstí od 10 hodin

1. 1. 2013 Novoroční ohňostroj Komenského náměstí od 18 hodin

Koncerty Na Růžku v roce 2013 Pro rok 2013 připravujeme v sále hospody Na Růžku řadu koncertů. Vstupenky v hodnotě 250 Kč můžete koupit v předprodeji (vánoční dárek) 15. 12. 2012 na Stříbrné sobotě. Informace na tel. 725 300 344. 18. 1. 2013 Traband 16. 2. 2013 Mišík 15. 3. 2013 Stozvířat 12. 4. 2013 Radůza 4. 5. 2013 Zrní 15. 11. 2013 Brutus -mk-

23


inZErcE

Přijmeme brigádníky na úklid sněhu na železniční stanici Nové Strašecí, plat 100 Kč/hod. Informace na telefonu 224321592.

Reklama

Reklama

Řádková inzerce

Přejeme všem našim zákazníkům krásné Vánoce a šťastný rok 2013. Děkujeme za dosavadní přízeň.

Reklama

Tak jako každý rok máte u nás možnost zakoupení vánočních balíčků dle Vašeho výběru a vánočních-dárkových poukazů.

Čs.Armády 166 271 01 Nové Strašecí Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 12:00 12:45 – 17:00 So 9:00 – 11:00 telefon: 313 573 177 a 733 541 264

Reklama

www.renc-optik.cz

POMOZTE Vítězslava Hálka 195 (vchod z ul. Palackého), Nové Strašecí tel.: 734 866 896, e-mail: info@radkatravel.cz, www.radkatravel.cz po-pá 8–17, so 8.30–11 hodin

• • • •

zahraniční a tuzemské zájezdy zimní dovolená 2012/2013 program pro seniory zájezdy pro děti

Dne 1. 11. byla u Penny marketu odvezena fenka Biegla slyšící na jméno Grace. Neznámá paní naložila psa do auta a odjela, asi ve 14.30 hodin. Vozidlo bylo osobní ale vyšší a modré barvy. Pes mi utekl plotem ze zahrady a byl bez obojku se známkou. Prosím o jakékoliv informace. Děkuji Telefon: 605 933 622 nebo 731 661 261

FOTOSLUŽBY • • • • • • •

digitální fotografie IHNED vánoční a novoroční přání IHNED fotokalendáře, fotoobrazy fotoknihy, průkazové foto fotodárky – hrnky, pexeso, textil aj. skenování fotografií alba, rámečky

PORADÍME – SESTAVÍME – VYROBÍME Vhodný dárek na Vánoce. Dárkové poukazy v libovolné hodnotě. Vzorky k dispozici. Přijímáme platební karty.

24

Novostrašecký měsíčník


Bakalářská nadílka Ochutnejte oblíbený světlý ležák Bakalář, tentokrát nefiltrovaný přímo z pivovarského sklepa.

www.pivobakalar.cz

Ochutnejte NOVÉ ALLEGRO. Předvánoční víkendv srestauraci poctivým nefiltrovaným Bakalářem Restaurace a kavárna Nové allegro ve spolupráci s Tradičním pivovarem v Rakovníku pro Vás od pátku 7. 12. do soboty 8. 12. 2012 připravily předvánoční překvapení. Po oba dva dny budeme točit nefiltrovaný světlý ležák Bakalář 0,3 l za 15 Kč a 0,5 l za 22 Kč. Dále budeme podávat filátko vykostěného kapra z místních rybníků smažené v sezamové strouhance s bramborovými a celerovými lupínky jen za 119 Kč. Celá restaurace bude nasvícena pouze svíčkami, takže atmosféra bude dokonalá. Přijďte v předvánočním shonu v klidu posedět. Veškeré informace najdete i na www.noveallegro.cz v sekci aktuality.

ilustrační foto

Restaurace a kavárna Nové allegro Nádražní 228, Nové Strašecí Rezervace na telefoním čísle 736 111 697.


Foto: Základní škola, Halloweenská noční škola

Foto: Z. Levá, Slavnost světýlek v MŠ Na Kocourku

Foto: NKC, Halloweenská party

Foto: M. Drtina, Průvod se světýlky s Dětským klubem Malých stromů

Halloween Slavnost světýlek

28. října a 2. listopad 2012 listopad 2012

Novostrašecký měsíčník - prosinec 2012  
Novostrašecký měsíčník - prosinec 2012  

Novostrašecký měsíčník na prosinec 2012. Informace pro občany města Nové Strašecí.

Advertisement