Page 1

Novostrašecký měsíčník Ročník XVI.

cena 10 Kč

duben 2012

Výsledky ankety spokojenosti Propozice Novostrašeckého běhu Volf: Až umřeme, umře i tohle řemeslo


IV. seniorský ples

Den žen v Kroučové 10. března 2012

Foto: Iveta Maierová

Foto: Domov seniorů a Libuše Vosátková

10. února 2012


Z Obsahu / Editorial

Z obsahu

První jarní den

Informace pro občany Informace pro podnikatele – odpady ................................................................................................... 3 Rozpis kontejnerů pro velkoobjemový odpad (VOK) 2012 ............................................................. 4 Vyhlášení městských grantů 2012 ....................................................................................................... 5 Téma měsíce Výsledky ankety spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí ................................................ 6 Stalo se Domov seniorů Nové Strašecí a Domov Pohoda ................................................................................ 9 Kultura Setkání s legendami ..............................................................................................................................10 Akademie volného času ........................................................................................................................11 Den s Kelty 2012 ....................................................................................................................................11 Děti, mládež, škola Nové hřiště v dětském domově bude sloužit všem .........................................................................12 Žáci tanečního oboru ZUŠ vystupovali s profesionály ...................................................................13 Ferrari – značka luxusních aut ............................................................................................................14 Církve O svaté zpovědi ..................................................................................................................................... 16 Oslava Velikonoc ................................................................................................................................... 17 Rozhovor Petr Volf: Až umřeme, umře i tohle řemeslo .....................................................................................18 Z historie Naši hrdinové z legií ..............................................................................................................................20 Sport Sláva na fotbalovém stadiónu .............................................................................................................22 Novostrašecký běh .................................................................................................................................23 Výlet do Budče .......................................................................................................................................23 Florbalistky postoupily na republiku .................................................................................................24 Čtenáři Kudela: Jsem příznivcem novostrašeckého fotbalu, nikoliv lidí, kteří jej v současnosti vedou. ........................................................................................ 25 Knížka o novostrašeckých figurkách ................................................................................................. 26

Vzpomínka na setkání prvních maturantů na novostrašeckém gymnáziu. Článek najdete na straně 19. Foto : reprodukce z papírového tisku od B. Drvotové.

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Redakční rada: Libuše Vosátková, Iva Dvořáková, Tereza Slavíková Odpovědný redaktor: Michal Drtina Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 1000 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: Jarní dílna v Městské knihovně Nové Strašecí – Roční období – ZŠ 2.D. Foto: Jitka Tomšů Novostrašecký měsíčník

Už jste také přemýšleli nad tím, kdy vlastně je první jarní den? Někdo se učil 20. března, jiný 21. března. Oba můžou mít pravdu, protože záleží na tom, jaký je zrovna rok. A  představte si, že  až  do  roku 2043 bude první jarní den pouze 20. března a  teprve roce 2044 se  začátek jara posune na  19. března. Na 21. březen se první jarní den vrátí až v roce 2102, tedy alespoň podle dokumentu, který najdete na internetu na  adrese http://www.beda.cz/~jirkaj/seasons/seasons.pdf. Zde jsou uvedeny termíny prvního jarního dne od  roku 1000 před naším letopočtem do  roku 2999 letopočtu našeho. Ale vy si užívejte hlavně jaro letošní a  úplně nejlépe pohybem. K  tomu v  měsíčníku najdete několik tipů na výlety od členů komise pro rozvoj turistiky a  zahraničních styků a pozvánku na Novostrašecký běh, který pořádá město Nové Strašecí ve spolupráci se  ZŠ a  MŠ J. A. Komenského a  Domovem dětí a  mládeže 14. dubna na  fotbalovém stadionu SK Nové Strašecí. Kdo si nevybere, ať alespoň užívá sluníčka a Velikonoc, kdy si křesťané připomínají Ježíšovu smrt a  vzkříšení. Vše podstatné o  těchto významných křesťanských svátcích najdete v článku Kláry Baslíkové v rubrice církve. Právě uplynulý měsíc byl ale také měsícem ankety a diskusních pořadů. Když nepočítám Akademii volného času, byly diskusní pořady dva. Jeden se věnoval státu, městu a rodině a o jeho průběhu informujeme na stránkách tohoto měsíčníku. Druhá diskuse byla iniciována školskou komisí a  zabývala se  školní jídelnou. Reflexe této debaty se do dubnového měsíčníku nevešla, protože jsem ji nechtěl odbýt pouze několika málo řádky. Nic totiž není pouze černé nebo bílé a  debata i  následné rozhovory s  různými lidmi, nejenom o školní jídelně, ale o našem stravování obecně, stojí za  více prostoru. Přednostně jsme do dubnového čísla zařadili výsledky ankety, prostřednictvím které se mohli občané Nového Strašecí vyjádřit k mnoha aspektům života v našem městě. Samotného mne překvapilo, že dotazník vyplnilo skoro sedm set novostrašeckých občanů. První čísla z  tohoto dotazníkového šetření najdete uvnitř měsíčníku. Pokračování pak v některém z dalších vydání nebo na internetových stránkách města. Už několik vydání zpět jsem si říkal, že tiskneme málo článků od našich čtenářů. Tentokrát se  však pohár naplnil přímo vrchovatě a  vedle receptu na  dobrý steak si můžete přečíst také reakci pana Kudely na  článek o  novostrašeckém fotbale, recenzi na  knihu pana Oplta nebo o setkání prvních maturantů místního gymnázia. Krásné jaro.

Michal Drtina

1


Informace pro Občany

36. zasedání rady města konané dne 27. února 2012 Na tomto zasedání se rada města kromě kontroly usnesení zabývala zprávou o  řádné inventarizaci hospodářských prostředků města a  návrhem na  vyřazení některého inventáře z majetku města.

Rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy s Územním střediskem záchranné služby Středočeského kraje – Kladno na pronájem suterénních prostor a garážového stání v poliklinice. Záchranná služba zahájí v co nejkratším čase stavební práce v celkové hod-

notě milión tři sta tisíc korun. Práce budou zahrnovat i prohloubení průjezdu pod spojovacím krčkem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a náklady budou postupně započítávány proti nájemnému.

Jiří Tláskal

9. zasedání zastupitelstva konané dne 1. března 2012 Rozpočtové změny

Po kontrole usnesení zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny za měsíce prosinec 2011 a leden a únor 2012. Tyto změny v  loňském roce vyvolalo přijetí neinvestičních a investičních dotací, vyúčtování dotace za  sčítání lidu a  domů, navýšení rozpočtovaných příjmů a  výdajů na  paragrafech pohřebnictví, sběr a svoz komunálních odpadů, bezpečnost silničního provozu, odvádění a  čištění odpadních vod, městská knihovna a bezpečnost a veřejný pořádek. V letošním roce rozpočtové změny vyvolalo doručení závazného rozpisu souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí, představující snížení příspěvku státu na  výkon státní správy o více jak šest set tisíc korun. Dalším  důvodem je pokrytí nákladů soudního sporu ve věci neoprávněného užívání vodohospodářské infrastruktury města Nového Strašecí Středočeskými vodárnami, a. s.

Územní plán

Zastupitelstvo schválilo ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, pořízení územního plánu města Nové Strašecí. Po rozhodnutí o pořízení nového územního plánu města budou následovat tyto kroky: Výběr pořizovatele (zajišťuje řádné projednání jednotlivých etap územního plánu dle stavebního zákona, např. ve spolupráci s určeným zastupitelem zajistí zpracování návrhu zadání územního plánu a  jeho dalších etap /koncept, návrh/, projedná jednotlivé etapy územního plánu s  dotčenými orgány, krajským úřadem a veřejností, zajistí úpravu jednotlivých etap územního plánu dle uplatněných připomínek, předkládá jednotlivé etapy územního plánu ke  schválení zastupitelstvu města, apod.). Pořizovatelem nového územního plánu města Nové Strašecí může být: • MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic, jako úřad územního plánování, • MěÚ Nové Strašecí, pokud zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro 2

výkon územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona. Splnění požadovaných kvalifikačních požadavků je nutné zajistit smluvním vztahem s kvalifikovanou osobou. Výběr zpracovatele územního plánu (projektant, který bude na základě smluvního vztahu s městem zajišťovat zpracování textové a grafické části jednotlivých etap územního plánu). Hodnotu veřejné zakázky OI MěÚ odhaduje na  úrovni cca 1. mil. Kč (město Kladno za  zpracování územního plánu bez zadání /koncept, SEA – vyhodnocení vlivů územního plánu na  životní prostředí, návrh, data pro GIS/ v roce 2010 soutěžilo s předpokládanou hodnotou 4. mil. Kč). Z důvodu předpokládané hodnoty veřejné zakázky je žádoucí provést výběr zpracovatele nového územního plánu ve veřejné soutěži. K úvaze je zajištění této veřejné zakázky, vzhledem k významu a finančnímu objemu, externí dodávkou. Zpracování zadání územního plánu (po výběru pořizovatele a zpracovatele). Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.

Pořízení změny územního plánu č. IV.

Vedle rozhodnutí o pořízení nového územního plánu, zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. IV. dnes platného územního plánu, o kterou požádala paní Volfová. Tato změna bude představovat změnu funkčního využití pozemků č. 1111, č. 1320/2 a  č. 1320/3 na čistě obytné území, nízkopodlažní individuální rodinné domy. Veškeré náklady spojené s pořízením této změny územního plánu ponese žadatelka.

Vodohospodářská situace

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o vodohospodářské situaci přednesenou Ing.  Janem Burešem.

Místní poplatky

Zastupitelstvo města schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou

se mění některé vyhlášky města o  místních poplatcích. Změnou je snížení místního poplatku za  zábor veřejného prostranství pro trhovce na  Komenského náměstí z  původních 100 Kč/m2 na 40 Kč a zrušení vyhlášky č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Zákonem č. 458/2011 Sb. došlo ke zrušení ust. § 1 písm. g) a § 10 zákona o místních poplatcích, tzn. že od 1. 1. 2012 nejsou obce oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů.

Přijetí daru

Zastupitelstvo přijalo dar pozemku č. 2470/6 od paní Pokorné. Jedná se o pozemek, který je součástí chodníku podél místní komunikace v ulici Pecínovská.

Zpráva o dotacích

Tajemník MěÚ přednesl zprávu o žádostech o dotace. Dne 15. 1. 2012 byly podány žádosti z fondů Středočeského kraje na tyto projekty: „Nové Strašecí – kaple sv. Isidora – obnova oltáře a dřevěných prvků, instalace vnitřní mříže“ „Aktivní odpočinek pro seniory“ „Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí“ „Vodovod – Nové Strašecí – řad L - Rudská“ „Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP“ „Dovybavení posilovny v hale BIOS“ „Vybavení sektoru pro skok vysoký“ (žádost podalo Gymnázium J. A. Komenského) Dne 15. 12. 2011 byla podána žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy v hale BIOS“ z fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje. Předpokládané náklady 1 095 000 Kč, spoluúčast 9 %, tj. 95 000 Kč. Žádost podala ZŠ J. A. Komenského. Dne 30. 1. 2012 byla podána žádost na dotaci z Nadace ČEZ – oranžová hřiště na projekt „Oranžové hřiště Nové Strašecí“ – dětské hřiště Na  Kocourku s  rozpočtem 1  117  000 Kč, spoluúčast 10,5 % tj. 117 000 Kč. Dne 29. 2. 2012 byla podána žádost o dotaci z programu Efekt Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR na  projekt „Příprava energe-

Novostrašecký měsíčník


Informace pro Občany

 ticky úsporných projektů řešených metodou EPC“ – technologie vytápění veřejných budov. Předpokládané náklady cca 125 000 Kč, spoluúčast 20 % tj. 25 000 Kč.

Jiří Tláskal

Připomínáme, že zápisy z  jednání rady města a  zastupitelstva města, upravené ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jsou k dispozici na webových stránkách města www.novestraseci.cz. Občané města mohou též do usnesení rady města a  zápisu ze  zasedání zastupitelstva města nahlížet v  sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy.

Ošetření památného Dubu u pošty V  listopadu loňského roku město požádalo Nadaci Partnerství o  zařazení památného dubu u  pošty „Na  Kocourku“ o  zařazení do projektu Zdravé stromy pro zítřek. Díky tomuto projektu získá osmnáct památných či jinak významných českých stromů bezplatné arboristické ošetření. Dostane se jim plné péče od odborníků s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista). V našem případě konkrétně od Ing. Petra Růžičky ze společnosti BAOBAB – péče o zeleň, s. r. o. K  realizaci ošetření dojde v  první polovině dubna tohoto roku. Přesný termín se dozvíte na  webových stránkách města. Bude provedena obvodová redukce max. do 20 % objemu koruny v horních etážích stromu a zdravotní řez ve zbývající části koruny. Ošetření tohoto stromu umožní Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., s podporu Mendelovy univerzity v Brně. Jan Vitner

Novostrašecký měsíčník

Informace pro podnikatele – odpady Město Nové Strašecí nabízí nyní podnikatelům možnost zapojení do systému nakládání s  odpady. Tato služba je určena především pro drobné podnikatele, pro které by bylo výhodné vkládat vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) do kontejnerů na tříděný odpad stejně jako občané města. Jako na původce odpadů se na podnikatele vztahují povinnosti vyplývající ze  zákona o odpadech (zejména v ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb.). Jednou z povinností je odpad třídit a předávat jej pouze oprávněným osobám. Pokud podnikatelé nebudou zapojeni do systému města, nesmí ukládat vytříděný odpad do  „barevných kontejnerů“, ale mají ho povinnost předávat osobám oprávněným k jeho převzetí dle zákona o odpadech. Jedná se např. o uzavření smlouvy se svozovou společností (např. Městský podnik služeb Kladno, spol. s  r. o.) na  jednotlivé vytříděné komodity, nebo jeho odvoz do sběrných su-

rovin (pokud tyto komodity sběrné suroviny odebírají). Pokud při své podnikatelské činnosti produkujete zhruba stejné množství běžného odpadu jako domácnosti, je jistě nemyslitelné zajišťovat si vlastní nádoby na vytříděné složky. Nejrozumnějším řešením je pak uzavřít dohodu s městem na likvidaci vytříděných složek (možno i za jednotlivé složky). Můžete pak „legálně“ využívat volně přístupné „barevné kontejnery“ a odstraňovat tak zbytek směsného odpadu. V tomto případě se uzavře dohoda s městem ve formě smlouvy. Smlouvu můžete uzavřít ale i na jednu nebo dvě komodity. Pokud máte současně smluvně zajištěnu likvidaci směsného odpadu, získáte jistotu, že postupujete dle zákona, a vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby mohou bohužel dosáhnout až 300 000 Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. MěÚ

Rodina, město, stát

Zleva Martina Kotyková, Pavel Bělobrádek, Karel Filip, Stanislav Hajný, Eliška Kodyšová. Foto: M. Drtina

V sobotu dne 10. března 2012 se na ve slavnostním sále Městského úřadu v  Novém Strašecí uskutečnila konference s  názvem „Rodina, město, stát“, kterou pořádali místní členové KDU-ČSL. Křesťanští demokraté mají jako jednu z  programových priorit podporu rodiny, a proto k diskusi byli přizváni i ti, kteří podporu rodině zajišťují v praxi na komunální úrovni – starosta města Mgr.  Karel Filip, ředitel základní školy Mgr.  Stanislav Hajný, zástupkyně volebního uskupení Město pro rodinu – Rodina pro město Mgr. Eliška Kodyšová. Předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., se snažil na problémy, se kterými se setkáváme každodenně na místní úrovni, najít odpovědi a po pravdě musel občas přiznat, že rodina jako taková je obcí a státem

podporována nedostatečně. Zároveň však s tímto přiznáním nastínil některé cesty, jakými by on a  strana KDU-ČSL chtěl podporu rodin, zejména v  zájmu podpory zvýšení porodnosti, a  tím zvrácení negativního demografického vývoje v  ČR, realizovat. Pavel Bělobrádek se také vyjadřoval k nastíněnému tématu rozpočtového určení daní, které je pro obce velikosti Nového Strašecí nespravedlivé. V  Novém Strašecí ale někteří spoluobčané jen nepláčou nad stavem věcí. Stát nestát, obec neobec – existuje mnoho těch, kteří ve svém volném čase a zdarma dělají mnohé pro své spoluobčany. Pomůže-li stát či obec, jenom dobře. Nepomůže-li, poradí si i tak. Martina Kotyková

3


Informace pro občany / Stalo se

Městská policie Nové Strašecí

Foto: Jan Vitner

Kontejnery na elektroodpad Na  konci loňského roku uzavřelo město se společností Asekol, s. r. o. smlouvu o spolupráci. Jejím předmětem je zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů. Ty byly 27. února rozvezeny na  celkem tři stanoviště v  ulicích Husova, Aloise Jiráska a Křivoklátská. Stacionární kontejnery jsou určeny pro sběr drobného elektra (např. mobilní telefony, fény, dálkové ovladače, elektronické hračky, elektrospotřebiče do kuchyně – šlehače, mixery apod.) a baterií. Do  kontejnerů nepatří televize, monitory a zářivky. Veškerý servis týkající se stacionárních kontejnerů bude pro naše město zajišťovat společnost Asekol, s. r. o. Kromě těchto mobilních stanovišť je možné elektroodpad odevzdávat i v areálu sběrného dvora v Lipové ulici.

Odpoledne 27. 2. 2012 došlo v Palackého ulici k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Strážníci vyloučili dechovou zkouškou přítomnost alkoholu v krvi obou řidičů a místo nehody zajistili až do příjezdu Policie ČR. V noci z 3. 3. na 4. 3. 2012 telefonicky oznámila obsluha ČSPH PAPOIL, že  má problém s cizími státními příslušníky při placení již natankovaných pohonných hmot. Strážníci cizince prověřili a na centrále platebních karet zjistili, že závada je na platebním terminálu čerpací stanice. Věc nakonec vyřešil provozovatel stanice. Krátce po  poledni 5. 3. 2012 byli na  Komenského náměstí zjištěni dva muži a  dvě ženy slovenského státního občanství. Ženy se  pod záminkou prodeje kosmetiky snažily o  protiprávní majetkovou činnost, muži jim poskytovali krytí. Všechny osoby i jejich vozidlo byly prověřeny cestou Policie ČR, a protože se nepodařilo zjistit původ zboží, skončila věc vykázáním osob z města. Dne 8. 3. 2012 od  04.10 hod. do  04.40 hod. odkláněli na žádost Policie ČR strážníci dopravu směrem na Rakovník. Důvodem byla neprůjezdná silnice za obcí Ruda, kde uvázl kamion. Nová černá skládka u nádraží ČD byla hlídkou MěP zjištěna dopoledne 8. 3. 2012. Pachatele se i tentokrát podařilo usvědčit a byla mu uložena pokuta ve výši 1 000 Kč.

Kamenné Žehrovice

Krátce po poledni 27. 2. 2012 zjistili hlídka MěP nehodu dodávkového vozidla na  silnici směrem do  Kladna. Strážníci vyloučili dechovou zkouškou přítomnost alkoholu v krvi řidiče a místo nehody zajistili až do příjezdu Policie ČR.

Lány

Odpoledne 11. 3. 2012 si Policie ČR vyžádala součinnost strážníků při ošetření psychicky nemocné ženy. Protože se agresivita pacientky neustále zvyšovala, nezbylo, než použít donucovací prostředky a ženě nakonec přiložit pouta. Ošetřující lékař na  místě rozhodl o umístění nemocné ženy do specializovaného zdravotního zařízení.

Aktuální upozornění:

Upozorňujeme majitele chat na Mackově Hoře, na Rudské ulici a u vodojemu, že se neustále množí neoprávněné vstupy na pozemky a do chat a kůlen. Pachatelé těchto činů nejčastěji kradou odložený železný materiál, který lze v  současné době snadno zpeněžit. Doporučujeme všem vlastníkům chat častější návštěvy a  kontroly svých nemovitostí a v případě, že se setkají s neznámou osobou, aby přivolali hlídku MěP. Strážníci provedou ztotožnění a prověření těchto osob. Městská policie rovněž přijala vlastní opatření k omezení těchto krádeží na minimum. Martin Novák MěP Nové Strašecí

Jan Vitner

Rozpis kontejnerů pro velkoobjemový odpad (VOK) 2012 Legenda:

Kontejnery přistavené v úterý, středu a čtvrtek budou přistavovány v průběhu dopoledne a odváženy po 7. hodině následujícího dne. Kontejnery přistavené v pátek budou odváženy v pondělí po 7. hodině.

Do VOK patří

Dveře, pohovky, matrace, starý nábytek, koberce, linolea, textilie, toalety, lyže, kola, plastové vany,…

Do VOK nepatří:

• •

4

Stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska, kotelní prach, směsné obaly, izolační materiály, kartony a igelity z malování, výkopová zemina, odpad z podnikatelské činnosti, autosedačky, nárazníky Odpad komunální, který patří do klasické popelnice Bojlery, pračky, ždímačky, sudy, blatníky, vany a ostatní železo možno též odevzdat ve výkupnách nebo sběrném dvoře Miroslav Čermák

Novostrašecký měsíčník


Informace pro občany

Parkování u bývalé sokolovny Po slibovaném zhodnocení posledních změn ve  zpoplatnění parkování, a  také v  reakci na  podněty občanů, schválila rada města provedení dílčích úprav týkajících se  parkovací plochy u bývalé sokolovny. Rada města schválila úpravu výše sazby odstavného parkoviště, a to takto: v  pracovních dnech zdarma první dvě hodiny a 10 Kč za každých dalších 12 hodin stání v mimopracovních dnech zcela zdarma Touto formou se  vrátí princip odstavného parkování v prostorech mimo náměstí a pod-

poří se tak návštěvnost společenských akcí v kulturním centru. Dopady do rozpočtu nejsou shledány, nedojde ani k výpadku příjmu TSNS, s. r. o., neboť za minulý rok byl celkový příjem z automatu PA 7 u  sokolovny 24  823 Kč a  tento režim zpoplatnění u PA 7 se vrací ke stavu podobnému v minulém roce. Lze dokonce očekávat, že  vstřícný krok směrem v úlevě na parkovném zlepší platební morálku řidičů a odstraní neorganizované parkování vozidel v okolních ulicích, což bylo připomínkováno ze stran občanů. -md-

Vyhlášení městských grantů 2012 Na svém 37. zasedání 12. března 2012 schválila rada města městské granty na  rok 2012 (zásady a témata pro poskytování grantových příspěvků města, formu přihlášky do grantu, termín odevzdání přihlášky zájemců o grant a výběrovou komisi ke schválení grantových příspěvků).

Témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech: Mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách. Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města Sociální a  zdravotní oblast, pomoc, aktivizace a  zájmová činnost seniorů a  osob se zdravotním postižením Příspěvek na účast v soutěžích pro mládež ve sportu i kultuře

Zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2012 a tiskopis žádosti na grantový příspěvek pro rok 2012 jsou k  dispozici ke stažení na webových stránkách obce nebo na městském úřadu v Novém Strašecí.

Termín odevzdání žádosti na granty města 2012 od 15. března 2012 do 17 hodin 16. dubna 2012

Komise pro přípravu podkladů a otevírání obálek bude pracovat ve složení RNDr. L. Vosátková a E. Videmannová. Výběrová komise byla schválena ve složení: předsedkyně RNDr. Libuše Vosátková, členové: Ing. David Ryss, Mgr. Eliška Kodyšová, Mgr. Iva Dvořáková a Libor Husák. -md-

Vernisáž výstavy studentů gymnázia – MŮJ POHLED NA SVĚT 2012. Více fotografií na obálce.

Novostrašecký měsíčník

Rakovnická výzva z pohledu starosty Ministr školství předkládal odborné i laické veřejnosti řadu svých záměrů a vizí, z nichž zejména reforma financování regionálního školství vzbudila velkou pozornost. Obce, jako zřizovatelé základních škol, se totiž obávají, že chystaný model může v konečném důsledku vést až ke zrušení některých venkovských škol. Není třeba připomínat, jak důležitou roli hraje pro každou obec existence základní školy (stabilizace počtu obyvatel obce, nabízené služby, dopravní obslužnost, atd.). Dne 1. února se  proto sešli starostové obcí Rakovnicka a  ředitelé základních škol se stínovým ministrem školství a senátorem PhDr. Marcelem Chládkem, MBA, aby o možných rizicích společně diskutovali. Dr.  Chládek poukázal na  nebezpečí negativních dopadů zmíněného systému financování škol, který považuje za rizikový nejen pro obce, ale i pro města rakovnického regionu. Zjednodušeně řečeno, ředitelé by byli nuceni naplňovat své třídy na legislačně stanovený maximální počet žáků, protože jen tak by dosáhli na potřebné finanční prostředky. Matematická třída se 24 žáky by se tak mohla stát luxusem, neboť na  její financování by mohly scházet prostředky. Problém se tedy týká ředitelů škol, kteří by museli zvažovat, zda půjdou cestou kvality a tomu odpovídajících podmínek pro vyučování, nebo vezmou v úvahu pouze ekonomické kritérium. Vážnost situace podtrhuje skutečnost, že  20. února se  nový model financování regionálního školství projednával v  Senátu za  účasti více jak čtyř stovek ředitelů ZŠ a  starostů. Vzniklá celorepubliková petice, která navazuje na  tzv. Rakovnickou výzvu, oslovila široké spektrum občanů a institucí. K 21. 3. 2012 podepsalo výzvu 4 867 lidí a celostátní petici 1 160 lidí. Naši občané mohou petici podepsat v  podatelně MěÚ Nové Strašecí denně od  7.30 do 15.00 hodin. Je nepopiratelné, že ve složité ekonomické situaci se  ministerstvu školství hledají potřebné finance jen ztěžka. Stejně tak možná mnozí z občanů řeší horší ekonomickou situaci ve svých rodinách. Je pravda, že neexistují jednoduchá řešení. Otázkou ovšem zůstává, zda předkládaný model řešení nepřinese více škody než užitku. Negativní dopady by pak pocítili všichni občané obcí a měst.

Karel Filip

5


Téma

Výsledky ankety spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí Anketa, o  které jsme Vás informovali také na  stránkách Novostrašeckého měsíčníku, byla oficiálně ukončena 29. února. Následovalo počítání, zadávání papírových dotazníků do počítače, zpracování výsledků – těchto činností se ujali členové Komise pro informovanost a komunikaci a řada dalších dobrovolníků. Protože to bylo poprvé, kdy se dotazníkové šetření v takovém rozsahu uskutečnilo, byly výsledky očekávány s velkým napětím. Pojďme se tedy podívat, jak to dopadlo.

Účast byla hojná

Poděkování občanům Vážení občané, nedávno jsme Vás požádali o vyplnění dotazníků v  rámci Ankety spokojenosti a  postojů občanů Nového Strašecí. Nyní bychom Vám rádi poděkovali za hojnou účast, za Vaše názory, hodnocení a  komentáře. Velmi nás těší Váš zájem o dění v našem městě. Zároveň bychom Vás rádi ujistili, že se Vašimi podněty budeme zabývat a Vaše názory budeme brát v potaz při naší práci v radě města a zastupitelstvu.

Karel Filip, starosta města Libuše Vosátková, místostarostka města

Velmi zajímavým tématem je již otázka účasti. Odhady návratnosti dotazníků se pohybovaly kolem tří set. Nakonec jich bylo vyplněno a odevzdáno téměř 700 – přesně 682 –, z toho zhruba 1/5 byla vyplněna elektronicky. Účast tedy předčila veškerá očekávání (zejména, vezmemeli v úvahu, že k posledním komunálním volbám se dostavily zhruba dva tisíce občanů) a výsledky ankety tak mají velkou vypovídací hodnotu. Za to patří dík všem, kteří se zúčastnili.

Okruhy jako celek

Otázky v dotazníku byly rozděleny do šesti okruhů. V rámci každého z nich občané hodnotili jednotlivé oblasti na škále 1–4 (velmi spokojen/-a až velmi nespokojen/-a). Vezmeme-li v úvahu celkový výsledek, můžeme konstatovat, že jsou obyvatelé našeho města celkově poměrně spokojeni. Pouze v jednom okruhu – konkrétně „Život na sídlišti“, který byl určen pouze jeho obyvatelům – převažovaly spíše negativní odpovědi. Největší míru spokojenosti účastníci vyjadřovali u hodnocení práce Městského úřadu a rady města. Průměrné hodnocení (středová hodnota 2, 5)

Městský úřad a rada města Životní prostředí a odpadové hospodářství Volný čas Sociální a zdravotní oblast, vzdělávání Bezpečnost a infrastruktura Život na sídlišti

2,03 2,16 2,18 2,29 2,35 2,55

Nejlepší, nejhorší

V čem konkrétně projevili občané největší spokojenost a co jim nejvíc vadí? Odhlédneme-li na chvíli od dělení do okruhů a podíváme-li se na jednotlivé otázky napříč kategoriemi, zjistíme například to, že naše knihovna si kromě nedávného ocenění odborné poroty může přičíst také ocenění od občanů. V následující tabulce jsou uvedeny všechny oblasti, jejichž „průměrné hodnocení“ se  pohybovalo někde mezi spíše spokojen/-a (hodnota 2) a  velmi spokojen/-a (hodnota 1). Nejlépe hodnocené oblasti života ve městě: Knihovna (otevírací doba, nabídka služeb) Autobusové spojení s ostatními městy Obsah a graf. úprava nových webových stránek města Služby sběrného dvora Kvalita předškolní výchovy Obsah a grafická úprava Novostrašeckého měsíčníku Zařízení a možnosti vyžití pro aktivní seniory (AVČ aj.) Informování o dění ve městě a činnosti MěÚ a rady města Kvalita školní výuky Úřední hodiny MěÚ

Průměrné hodnocení (minimum 1, maximum 4) 1,44 1,66 1,76 1,78 1,79 1,85 1,86 1,96 1,96 1,99

Na druhé straně uveďme také nejhůře hodnocené oblasti. V tabulce níže je uvedeno osm nejkritičtěji vnímaných oblastí. Je to právě těchto osm oblastí, u nichž převažovalo negativní hodnocení, tzn. že průměr se pohyboval nad středovou hodnotou 2,5. 6

Novostrašecký měsíčník


téma Je nutno podtrhnout zejména první tři, které mají před ostatními značný „náskok“ a jejichž hodnocení se  pohybuje mezi spíše nespokojen/-a (3) a  velmi nespokojen/-a (4). Pracovní příležitosti, parkování na sídlišti a regulace pohybu psů a úklidu po nich – to jsou témata, která občany nejvíce pálí. Nejkritičtěji hodnocené oblasti života ve městě: Pracovní příležitosti ve městě Parkování (okruh „Život na sídlišti“) Regulace pohybu psů po městě a úklidu po nich Dostupnost a kvalita dětských hřišť (okruh „Život na sídlišti“) Vzhled okolí Vašeho bydliště (okruh „Život na sídlišti“) Zařízení a možnosti vyžití pro rodiče na rodičovské dovolené Údržba komunikací a chodníků Kvalita a počet dětských hřišť (obecně)

Průměrné hodnocení (minimum 1, maximum 4) 3,49 3,24 3,13 2,83 2,80 2,79 2,71 2,61

Jaká témata řešit přednostně?

Po ohodnocení různých stránek života ve městě byli respondenti požádáni, aby určili pět témat, kterými by se město mělo podle jejich názoru přednostně zabývat a u nich uvedli pořadí naléhavosti. Při zpracování byly jednotlivé oblasti obodovány podle přiřazeného pořadí priorit. A jak vypadá výsledek? Téma čistoty a  vzhledu města „vítězí“ s  jednoznačnou převahou, následuje jej pět témat, která byla zmiňována poměrně vyrovnaně: bezpečnost, zdravotní a  sociální služby, zeleň, policie, podpora výstavby. Pořadí

Body

Téma

1

1289

Čistota a vzhled města (odpadky, psí exkrementy, stav chodníků a komunikací, kouření na plesech)

2

732

Bezpečnost občanů (zpomalovací prahy, obytné zóny, kamerový systém)

3

708

Zdravotní a sociální služby (služby v poliklinice, domy s pečovatelskou službou, rozvoj péče o seniory, podpora programů aktivního stáří)

4

687

Zeleň a její údržba (sekání trávníků, údržba a výsadba stromů, budování míst pro odpočinek – lavičky, altánky aj.)

5

646

Zefektivnění práce městské policie (lepší viditelnost MP v zátěžových dnech, pěšky nebo ve voze, úspora nákladů, větší informovanost o činnosti MP)

6

627

Podpora výstavby bytů a rodinných domů (komunikace, pozemky, kanalizace, plynofikace)

7

571

Aktivní trávení volného času pro rodiny s dětmi (hřiště, cyklostezky, kultura, kino)

8

477

Nakládání s domovním odpadem (podpora třídění komunálního odpadu, zavedení sběru kartónů, bioodpadu, zlepšení služeb sběrného dvora)

9

469

Podpora údržby stávajícího nebytového fondu města (zateplení, výměna oken), zejména poliklinika, hala BIOS, NKC, budova pojišťovny, budovy MěÚ a MŠ

10

461

Parkování (dostupnost parkovacích míst, příp. změna ceny a hodin výběru parkovného)

11

307

Vzhled náměstí

12

268

13

227

Kvalita vzdělávání a pedagogické práce ve školách a školkách Zvýšení informovanosti občanů, jejich zapojení do plánování a rozvoje města

Novostrašecký měsíčník

Město jako celek

Otázky v další části dotazníku byly otevřené (tedy bez výběru z možností) a týkaly se města jako celku. Jako nejhezčí místo ve městě bylo s velkou převahou uváděno náměstí (241x). Z  dále jmenovaných uveďme ještě: Šibeňák a Paraplíčko (38x), kostel a jeho okolí (36x), Palouček (32x). Ostudou města jmenovali občané nejčastěji Křivoklátské sídliště (57x), Hamiro – horní i dolní (54x), chodníky (49x). Jako nejvíce využívaná služba byla nejčastěji uváděna knihovna (63x), dále pak odvoz odpadu (63x) a  sběrný dvůr (48x). Naopak jako nejvíce postrádaná služba: kino (68x) a bazén (52x).

Pokračování příště

Seznámili jsme Vás dnes s přehledem hlavních výsledků. V  příštích číslech Novostrašeckého měsíčníku Vás budeme postupně seznamovat s dalšími podrobnostmi ze závěrečné zprávy, ve které jsou jednotlivá témata nahlížena z  větší blízkosti. Zajímavý je například pohled na jednotlivé otázky různými skupinami obyvatel (např. podle věku, místa bydliště). Ten nám může vysvětlit zdánlivý paradox v otázce parkování: v tabulce témat k  přednostnímu řešení  je až  na  10. místě z  třinácti, ačkoli v  hodnocení spokojenosti dostalo druhou nejhorší známku. Při bližším pohledu zjistíme, že toto téma pálí právě obyvatele Křivoklátského sídliště, kteří jej mezi přednostními tématy zařadili hned na druhé místo. Mnoho účastníků využilo možnosti vypsat na  závěr každého z  okruhů doprovodný komentář. Nakonec se  jich dohromady sešlo neuvěřitelných 1  535 – od  jednoslovných až  po  popsané samostatné listy papíru. Všechny byly přepsány do  elektrické formy k  dalšímu zpracování a  využití. Na  některé z nich se můžete těšit už příště. Tereza Slavíková, Zdeněk Doležal, Peter Kodyš Komise pro informovanost a komunikaci

7


téma

Životní prostředí a odpadové hospodářství

Zdravotní a sociální oblast,   vzdělávání

Volný čas

Městský úřad a rada města

Bezpečnost a infrastruktura

8

Novostrašecký měsíčník


Stalo se

Domov seniorů Nové Strašecí a Domov Pohoda Komunikace a chodník v areálu domova

Každý návštěvník, který prochází areálem našich domovů, se pozastaví nad neutěšeným stavem komunikace a centrálního chodníku, které jsou navíc poznamenané nedávno ukončenou stavbou nového domova. Tento stav a  nepohodlí klientů domova se  nelíbí náměstkovi hejtmana pro regionální rozvoj Marcelu Chládkovi (ČSSD), který se  nyní snaží o  získání finančních prostředků pro jeho celkovou opravu. Silnice i chodník jsou v dezolátním stavu a hrozí zde možnost úrazu při procházení nebo pohybu na vozíku. Celý domov očekává, jak jednání pana senátora, ohledně finančních prostředků dopadne. PhDr. Miluše Jůnová

Foto: Libuše Vosátková

Domov seniorů Nové Strašecí poskytuje novou sociální službu, která se specializuje na podporu a pomoc lidem s Alzheimerovou nemocí, nebo jinou formou demence těžkého stupně s  dobrými pohybovými schopnostmi. Služba začala fungovat od  1. ledna 2012 za  trochu polních podmínek. Domov s  odpovídajícím názvem „Pohoda“ nemá zatím vybavení, které je vyprojektováno interiérovým architektem. V současné době už zřizovatel, Středočeský kraj, ukončil výběrová řízení na dodavatele nábytku, lůžek a dalšího potřebného vybavení. Prozatím je v domově nábytek, který můžeme postrádat v  domově pro seniory, lůžka jsou nově zakoupená, rovněž pro účely domova seniorů (výměnu nových za nevyhovující). V „Pohodě“ nyní žije 17 obyvatel, dalších 9 lidí čeká na plné vybavení zatím doma. I tak panuje v novém domově pohoda. Někteří z klientů se již po měsíci pobytu zúčastnili 4. Seniorského plesu, který se  konal 10. února 2012 v  jídelně domova seniorů.

Čtvrtý seniorský ples

V odpoledních hodinách dne 10. 2. 2012 začal již tradiční ples seniorů ve vyzdobené jídelně domova. Plesu se zúčastnilo kolem 80 lidí. Domácí senioři, hosté z  Domova Kolešovice, Domova Smečno, Domova Domino Zavidov a také vážení hosté z krajského úřadu – radní pro sociální oblast Mgr. Zuzana Jentsche Stöcklová (ČSSD). Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a  senátor PhDr.  Marcel Chládek (ČSSD), patron domova, se omluvil pro neodkladné povinnosti, i když do poslední chvíle byl přesvědčen, že se plesu zúčastní. Dalšími významnými hosty byl starosta měsNovostrašecký měsíčník

ta Nové Strašecí Mgr. Karel Filip (ČSSD), místostarostka RNDr. Libuše Vosátková, ředitel Domova Kolešovice František Erba, ředitel Domova Smečno Bc. Petr Šála, ředitelka Domova Zavidov Bc. Hana Rusňáková a ředitel Domova Hostivice Ing. Petr Tomšů. Hudební produkci zajišťovala skupina Petra Štáfka – Vladimír Štěrba a Jiří Vachtl. Veškeré občerstvení bylo zajištěno sponzory: firmou MK Market, Lékárnou pana Adlta ve Stochově a Královským pivovarem Krušovice. Bohatá tombola byla zajištěna díky níže uvedeným sponzorům. Všichni účastníci plesu byli velmi mile překvapeni pěknými a hodnotnými dárky sponzorů. Domov seniorů všem těmto firmám a lidem srdečně děkuje! Zcela zdarma, pro radost a potěšení z mládí a pohybu, vystoupila v programu taneční skupina Aerobic Team Barbory Ladrové z  Lán. Úžasné vystoupení tance Roboti podnítilo účastníky plesu k dalšímu tanci a pohodě. V  programu plesu bylo i  kytarové vystoupení klienta nového domova pana Jaroslava Kameše a působivá taneční kreace v převleku za pražského Pepu paní Věry Burdové. Tak jako všechny kulturní a relaxační akce v domově, byl i tento již v pořadí čtvrtý ples velmi zdařilý. Obyvatelé domova se  už nyní těší na  další velkou akci domova – Superstar senior, která se  bude konat v  měsíci květnu. Akce bude plná zpívání, divadelních a  hudebních vystoupení. V měsíci červnu bude následovat už 3. ročník táboření na Berounce, relaxace na  Branově pod velením kapitánů převozní lodi Libuše Vosátkové a Karla Filipa a nezapomenutelné chvilky na Rozvědčíku.

SPONZOŘI IV. SENIORSKÉHO PLESU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Muzeum T. G. M. Lány Realinvest Franc, s. r. o Lékárna U České koruny PharmDr. Jarmila Chytrá, Nové Strašecí Krajský Úřad Středočeského kraje Nápoje Brada, Nové Strašecí Potraviny, Lahůdky A + B Axamit Karel, Nové Strašecí Allegro – cestovní agentura, Nové Strašecí Fotoatelier, Nové Strašecí Abena Untraco Zbraně – střelivo Robert Procházka, Nové Strašecí JUDr. Petr Mojžíš, COOP Rakovník Tabák Drahomíra Mlejnková, Nové Strašecí JFC Computers, s. r. o. Elektromont Matějka Dekra certification Vratislav Hanzlík Magistrát města Kladna MPS Kladno UNIK káva – čaj Leoš Jiras, Nové Strašecí Řeznictví a uzenářství Josef Fürst Karel Filip starosta, Městský Úřad Nové Strašecí Nápoje Brada, Nové Strašecí Obchod Vše za 39,- Nové Strašecí Pekárna a cukrárna V. Špáňa, Nové Strašecí ČPP Nové Strašecí Podlahový ráj p. Škarda, Nové Strašecí Galanterie p. Jurgovská, Nové Strašecí Nakladatelství GELTON METAL ALIANCE, Kladno VZP Rakovník Václav Kropáček, Nové Strašecí HeDeRa – Kateřina Čížková, Nové Strašecí Cukrárna Panenka, Tuchlovice Železářství Soukup, Nové Strašecí ELITMO elektro a příslušenství, Nové Strašecí Drogerie p. Burešová, Nové Strašecí Květiny a zahrada – Dušan Tomášek, Nové Strašecí Nápoje Fr. Bušek, Nové Strašecí Elektro Praktik Jiří Zikmund, Řevničov J + J koupelnové zařízení Alena Janderová, Nové Strašecí Naučné středisko ekologické výchovy, Kladno Čabárna Mona Textil – Jana Klucová, Nové Strašecí Vajnarová Hana, Nové Strašecí KLARO spol. s r. o. výroba vozíků, Jesenice u Prahy Ladislav Masák, Lány ČEZ Zlatnictví Dušan Junek, Nové Strašecí C a C International Praha

9


kultura

Z nových knih

Setkání s legendami

Detektivky

Saskia Burešová, Petr Rezek a Naďa Urbánková

Granger, Ann: Dotek smrtelnosti Granger, Ann: Svíčka za mrtvého Granger, Ann: Květiny na jeho pohřeb

Společenské romány

Matthewsová, Carole: Jediná cesta vede nahoru Gierová, Kerstin: Rudá jako rubín Swift, Graham: Škoda že tu nejsi se mnou Pierceová, Meredith: Temný anděl – Přes moře písku

Populárně naučná

Žák, Jiří: Hovory s V. H. Fleková, Radka: Hrátky s korálky a drátky Frank, Gunter: Řekněte si maňána! I výkonní lidé potřebují pauzu Müller-Nothmann, Sven: Zdravá a  chutná strava při onemocnění dnou Záruba, Bořivoj: Záhady pravěku v  otázkách a odpovědích Suchá, Romana: Veršované znakování – komunikujeme s miminky a batolaty Jitka Tomšů

Anketa Stále ještě můžete odevzdávat v knihovně

vyplněný anketní lístek. Hledáme nejvěrnější čtenáře naší knihovny. Samozřejmě na ně čeká pěkný dárek. Vyhlášení proběhne koncem dubna, takže v příštím měsíčníku vám ty věrné s jejich souhlasem představíme.

Horoskopy a pranostiky

-jt-

Výstavu dětských prací si můžete prohlédnout v prostorách knihovny až  do  konce dubna. Šesťáci a sedmáci se pokusili výtvarně i slovně vyjádřit měsíční znamení, kdy se sami narodili. Jejich kolegové pak pranostiky, které se k jednotlivým měsícům přiřazují. Obě skupiny si s tím poradily náramně, přijďte posoudit a třeba se i dozvědět něco nového právě o vašem znamení. Jitka Tomšů

Přijďte i Vy do Novostrašeckého kulturního centra 19. dubna 2012 od 19 hodin zavzpomínat a zazpívat si s hosty Saskie Burešové, které milovníci populární hudby obdivují již několik desetiletí. Zábavný pořad, v němž známá televizní moderátorka představí své přátele Petra Rezka a Naďu Urbánkovou, určitě stojí za návštěvu. Zábavnou formou poodhalí jejich soukromý a profesní život z trochu jiného úhlu než je běžně zvyklé. Současně si v  podání těchto oblíbených umělců připomeneme krásné písničky, které posluchači mají rádi a které ani dnes nezestárly. Saskia Burešová se  narodila v  roce 1946, je česká rozhlasová a televizní moderátorka. V  roce 1967 začínala společně s  Eduardem Hrubešem uvádět pořad pro vojáky Poštovní schránka. Poté působila jako televizní hlasatelka a  v  televizi ji můžeme prakticky vídat

až dodnes v úspěšném pořadu Kalendárium. Pár let provozovala kosmetický salon Saskia. Její oblíbená květina je růže. Petr Rezek se narodil v roce 1942 v Praze, kde absolvoval strojní průmyslovku. Začínal jako kytarista v  polovině 60. let 20. století ve  skupinách Karkulka, Juventus, Shut Up, Kardinálové, kde zpíval s  Petrou Černockou. Od roku 1976 spolupracoval s Hanou Zagorovou. V  roce 1981 si založil vlastní kapelu Centrum. K  jeho nejznámějším písním patří např. Přátelství, Modrá zem, Tulák po  hvězdách a slavné duety s H. Zagorovou Dotazník, Duhová víla, Ta pusa je tvá. K  jeho zálibám patří tenis, kutilství, psi a koně. Naďa Urbánková, rodným jménem Naděžda Balabánová, se narodila v roce 1939 v Nové Pace. Absolvovala střední zdravotnickou školu. Začínala v divadle Semafor. Byla i úspěšnou herečkou (Kdyby tisíc klarinetů, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Na samotě u lesa aj.). K jejím nejznámějším písním patří Drahý můj, Závidím, Skála, Svatební průvod, Vilém peče housky… Je držitelkou pěti Zlatých slavíků. V současnosti koncertuje se skupinou Bokomara. Tolik malá ochutnávka. Více se o nich dozvíte při setkání v NKC. Všichni tři vám vzkazují: TĚŠÍME SE NA VÁS! Tak přijďte! Předprodej vstupenek v  kanceláři MKZ se sídlem v NKC, tel. 313 572 340. Vstupné v  předprodeji 150 Kč, vozíčkáři vstup zdarma. Iveta Dušková vedoucí MKZ

Jste srdečně zváni na přednášku Bc. Soni Jarošové

Energoterapie, cesta k uzdravení těla i duše

16. 4. 2012 v 17.30 hodin Městská knihovna, Nové Strašecí

Výtvarné dílny V březnu, měsíci knihy, se knihovna měnila ve výtvarnou dílnu. Druháci a třeťáci malovali, lepili, modelovali. Druhé třídy se věnovaly ročním obdobím, děti ztvárnily své představy o  jaru, létu, podzimu a zimě. Obrázky měly tak pěkné, že si je všechny odnesly do školy a vystaví si je ve své třídě. Třeťáci se zaměřili na Velikonoce. Jarní dekorace, převážně vajíčka nazdobená různými technikami, nám některé zůstaly. Využily jsme je k výzdobě naší knihovny. Jitka Tomšů

10

Novostrašecký měsíčník


kultura

Akademie volného času 8. ročník ve školním roce 2011/2012 Přednáškový cyklus

Poznejme sami sebe (rod ženský a rod mužský v kulturně společenském vývoji)

12. dubna 2012

Přítomnost tatínka v rodině (mužský princip v  rodině, čím je nezastupitelný, vklad muže do  výchovy dětí, kdo je dobrý otec, muži pedagogové) Lektorka: PhDr. Hana Maříková

3. května 2012

Jak důležité je společné soužití v rodině (plán soužití, chování v manželství, představy mužů, představy žen, věčné chyby a nešvary) Lektorka: doc. PhDr. Soňa Hermochová Závěrečná přednáška a slavnostní ukončení osmého ročníku AVČ s předáním diplomů POZOR JIŽ OD 16 HODIN! 7. června 2012 Žena a současnost (tradiční ženská povolání, novodobá proměna, představa žen o vlastním uplatnění v profesi a politice, žena v řídící funkci, současné společenské podmínky pro uplatnění, přání, realita, diskuse) Lektorka: prof. PhDr. Marie Königová, CSc. II. část Vyhodnocení osmého ročníku, předání diplomů stálým posluchačům, ocenění ročníkových písemných prací, slavnostní ukončení.

ZVEME VÁS

na doplňkový program AVČ

12. dubna 2012 od 17 hodin

Přivítejte s námi jaro Velikonoční posezení v  Biosce. Přihlašte svou účast kvůli zajištění občerstevení.

sobota 21. dubna 2012

Vycházka do Zlaté uličky na Pražském hradě s průvodcem. Sraz v  9.45 hodin před chrámem sv.Víta poblíž informačního centra. Vstupné senioři od  65 let 175 Kč, plné vstupné 300 Kč. Je nutné se  přihlásit u  paní Hrubešové. Poplatek se  bude vybírat ve  středu 18. dubna od 14 hodin v předsálí Kulturního centra.

čtvrtek 24. května 2012

Růže, která kvete v zimě Setkání s  paní Táňou Fischerovou, herečkou, spisovatelkou, bývalou poslankyní, v přednáškovém salónku Kulturního centra od 17 hodin (vstupné pro stálé posluchače AVČ zdarma, pro ostatní 30 Kč) Novostrašecký měsíčník

sobota 16. června 2012

Přírodovědná vycházka s panem RNDr. Milanem Dundrem Sraz v  9 hodin v  Rynholci na  autobusové zastávce. Doba vycházky 2–3 hodiny, podle zájmu.

sobota 23. června 2012

Autobusový poznávací výlet AVČ (zámek a město Zbiroh, Dobřív a Strašice), cena zájezdu bude včas oznámena Pravidelné zdravotní procházky, vždy v pondělí, sraz ve 13.30 hodin na Komenského nám. před gymnáziem. Každý druhý čtvrtek v měsíci od 16 hodin přátelské setkání posluchačů a  přátel AVČ v bufetu Biosky. Připravujeme od  září devátý ročník Akademie volného času, cyklus přednášek pod názvem Čechy krásné, Čechy mé... Pořady budou věnovány poznávání Středočeského kraje z hlediska historie, kultury, architektury, přírody atd. Další informace v Kulturním centru na tel. 313 572 340 Věra Hrubešová

Setkání šedesátiletých MKZ Nové Strašecí připravují „SETKÁNÍ ŠEDESÁTILETÝCH“ absolventů místní školy, které se bude konat při příležitosti posvícení v Novém Strašecí v září 2012. Proto žádáme spolužáky a spolužačky, kteří navštěvovali základní školu v Novém Strašecí – ročník 1952 –, aby se  dostavili do  kanceláře MKZ Nové Strašecí a  pomohli s přípravou (musíme sestavit přípravný výbor, který nám bude pomáhat, ale především je potřeba zjistit adresy všech spolužáků, které čas zavál do různých koutů). Možná pořádáte pravidelné školní srazy a  někdo z  Vás má aktuální kontakty na  všechny spolužáky. Navštivte nás v  NKC v pondělí od 8 do 17 hodin nebo ve středu od 8 do 18 hodin. Věřím, že se spolu domluvíme tak, abychom vše v září měli připravené. Iveta Dušková vedoucí MKZ

Den s Kelty 2012 19. května 2012 si připomeneme 69 let ode dne, kdy byla nalezena opuková hlava Kelta u Mšeckých Žehrovic. Letošní 5. ročník oslav výročí nálezu této významné památky keltského umění se  ponese v  poněkud netradičním duchu. Tento den totiž připadá na sobotu, a proto se program akce zaměří hlavně na rodiny s dětmi a jednotlivé zájemce o problematiku keltských valových areálů. Hlavním bodem programu bude vycházka na  čtyřúhelníkový valový areál u  Mšeckých Žehrovic (cca 3 km), kde byla opuková hlava v roce 1943 nalezena. Skupinu povedou archeologové, takže i během vycházky bude dostatečný prostor pro debatu o Keltech. Díky vstřícnosti majitele obory Libeň bude zajištěn krátký vstup přímo do obory v prostoru valů, kde návštěvníci kromě „genia loci“ zažijí také druidský rituál, a  možná jim bude dopřáno i  pozorovat stáda muflonů a  jelenů. Návrat do muzea bude samozřejmě v režii každého jednotlivce, ale nutno podotknout, že v průběhu celého dne bude zajištěn před muzeem i  v  muzeu bohatý doprovodný program s praktickými ukázkami a od 15 hodin proběhne přednáška předního českého archeologa, specialisty na  keltskou problematiku, Jiřího Waldhausera na téma „Laténské valové areály v České republice“. Případné zájemce o vycházku prosíme o rezervaci míst na tel. čísle 731 449 321 nebo přímo v  Muzeu Nové Strašecí, neboť skupina je z důvodu přímého vstupu do obory limitována počtem 40 osob. Sraz zájemců je v 9.00h před muzeem. Kateřina Blažková Muzeum T. G. M.

Zápis do kurzu tance a společenské výchovy v Novém Strašecí,

který povede Martin Tengler, začne v pondělí 16. 4. od 8 hodin v kanceláři MKZ. Je potřebné se osobně dostavit, znát jméno, adresu, rok narození a telefon zájemce o kurz a mít s sebou kurzovné 1 500 Kč. Iveta Dušková vedoucí MKZ

11


Kultura / Děti, Mládež, Škola

Kouzelný svět čarování

Nové hřiště v dětském domově bude sloužit všem

V dubnu přijalo pozvání do městské knihovny celkem 6 tříd žáků 2. stupně ZŠ. Pokusíme se jim přiblížit kouzelný svět čarování, vůni čarovných bylinek. Přečteme jim ukázky z knížek o čarování, o magii, o léčivých rostlinách, o svátku čarodějnic. Zkrátka, knihovna se  v  dubnu bude hemžit samými čarodějnicemi. Jitka Tomšů

Rozšíření fondu knihovny V březnu byl fond naší knihovny rozšířen také o 4 útlé svazky knížek, zabývající se podstatou člověka, láskou a  duchovnem. Každá z nich stojí alespoň za prolistování a zamyšlení. Jedná se o knihy autorů Josefa Staňka a Jany Brzobohaté: • Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil • Otevření duchovního oka • Duchovní příčiny nemocí • Falzifikace a falzifikátoři českých dějin Knihovna děkuje panu J. Fenclovi za obohacení našeho fondu. Jitka Tomšů

Přednášky ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

Dětský domov Nové Strašecí obdržel v minulém roce příspěvek ze středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence ve  výši 1  000  000 Kč. Z  těchto prostředků bylo v  areálu zařízení na  podzim loňského roku vybudováno víceúčelové sportovní hřiště, které nebude sloužit jen potřebám dětského domova. Filosofií projektu je, aby se zde setkávaly při volnočasových aktivitách jak děti z  dětského domova, tak ze  širokého regionu. Hřiště by mělo umožnit nenásilnou integraci dětí z dětského domova do společnosti, možnost neformálního setkávání se s vrstevníky a vůbec obyvateli regionu a získávání sociálních kompetencí tou nejpřirozenější formou.

Jedná se o  hřiště o  rozměrech 16x29 m s povrchem z umělé trávy. V současné době je vybaveno pro volejbal a  basketbal. V  budoucnu počítáme – vše samozřejmě závisí na financích – s dovybavením pro malou kopanou a florbal. Stejně tak bychom rádi zřídili sociální zázemí. Sportovní zařízení mohou využívat školy, spolky a kluby z regionu. Neorganizované skupiny pak po dohodě s ředitelem dětského domova. Na  výstavbu hřiště přispělo částkou 50  000  Kč město Nové Strašecí. Nebylo by jej možné vybudovat bez přispění dalších sponzorů. Těmi jsou AR auto, s. r. o., Nové Strašecí, Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí, ThDr. Kateřina Klasnová, místopředsedkyně PSP ČR, dále pánové Martin Vršecký, Libor Šanda, Vítězslav Janda a  Ivo Klecan z Rakovníka. Všem patří ohromný dík a symbolický potlesk. Při této příležitosti bychom rádi pozvali veřejnost na slavnostně-sportovní otevře-

ní hřiště.

Uskuteční se v  sobotu 14. 4. 2012 od  13 do 19 hodin. V rámci akce proběhne turnaj ve volejbale. Těšit se mohou i nehrající, protože současně s  turnajem budou probíhat soutěže a  workshopy určené především pro děti a mládež. Připraveno bude i občerstvení. Akci doprovodí živá hudba. Neseďte doma, přijďte si užít jarní sportovní odpoledne. Alexandr Krško ředitel DD

11. 4. 2012 od 17 hodin

Přednáška Tomáše Mazala Spisovatel Bohumil Hrabal versus Kladno Informace o přednášejícím: http://www.czechlit.cz/autori/mazal-tomas/

18. 4. od 17 hodin

Přednáška JUDr. Simony Corradiniové Od žaloby k exekuci. Z cyklu „Základy právní gramotnosti II.“ Tato přednáška bude zaměřena na  popis hlavních etap občanského soudního řízení se  zaměřením na  praktické nástrahy, které jsou s řízením u soudu spojeny. Posluchačům bude vysvětleno, jak se chovat při podání žaloby, při výzvách soudu, u soudních jednání, po obdržení rozsudku či při exekuci, a to tak, aby se nedopustili závažných chyb, které by jim mohly přinést problémy.

Z mého srdce Na jarním koncertě, který se uskuteční 20.  dubna 2012 od 19 hodin v  kostele Církve Československé husitské v  Novém Strašecí, zazní skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, F. Chopina, G. Cacciniho v podání Chipo Hynkové (zpěv) a Heleny Havlíkové (varhany). Srdečně zve Církev Československá husitská v Novém Strašecí.

-red-

Jitka Tomšů

12

Novostrašecký měsíčník


Děti, Mládež, Škola

Školní kolo soutěže v recitaci

V úterý 6. 3. uvítal Modrý sál ZUŠ celkem 35 dětských recitátorů, kteří se utkali o postup do okresní recitační soutěže v Rakovníku (14. 3.). V  první kategorii se  představilo čtrnáct dětí (žáci 2. a 3. tříd), ve druhé jich vystoupilo dvanáct (4. a 5. tř.), ve třetí osm (6. a  7.  tř.), ve  čtvrté tři (8. a  9. tř.). Jejich výkony posuzovala porota ve  složení Jitka Samšuková, Mgr. Václava Černá, Mgr. Milada Jahelková, Mgr. Magdaléna Pelcová, Mgr. Kamila Fialová a Mgr. Vlasta Ryssová.

Do Rakovníka 14. 3. jely Barbora Kchimelová, Veronika Křečková, Libuše Müllerová a Kateřina Charvátová z 1. kategorie, Alžběta Mayerová, Pavla Hudečková, Klára Horáková a Michaela Gežová z kategorie druhé, Dominika Siskosová, Nikola Běloušková a Tereza Tyllová (3. kat.) a nejstarší žáky reprezentovaly Kateřina Barochová, Anna Babíčková a Eliška Horáková. Celé školní kolo soutěže je malým svátkem. Děti ze školního Dramaťáčku moderovaly vystoupení jednotlivých kategorií, zabavovaly publikum hádankami a zajímavými literárními úkoly ve chvílích, kdy si porota potřebovala promluvit o výkonech recitátorů. Soutěž byla veřejně přístupná a  Modrý sál praskal ve švech. Všichni recitátoři dostali malý dárek a proběhlo i hlasování o cenu publika. K  tomu, aby všechno opravdu vyšlo, bylo třeba promyslet řadu detailů. Za  každou drobností nádherného odpoledne stála Magda Pelcová. A krom toho – nadchnout pro recitaci tolik dětí, to je opravdu dar. Iva Dvořáková

Žáci tanečního oboru ZUŠ vystupovali s profesionály V  pátek 9. 3. 2012 se  vydali žáci tanečního oboru do pražského studia ALTA na interaktivní představení „Krabat – legenda o učni Mistra čaroděje“. Někteří žáci představení s  tímto názvem již viděli v  divadle Vzlet v  provedení Oldřicha Lipovského, s kterým v jeho představení tančily děti. Ve studiu ALTA nás však čekalo provedení od  profesionálů, oživené kolotočem na scéně, který se v průběhu hry měnil na mlýnské kolo, výstavní plochu nebo jeviště. Součástí tohoto představení bylo vystoupení žáků ZUŠ. Nejdříve za literárně dramatický obor vystoupila Radka Jurečková. Následovalo vystoupení taneční se  sólem Alžběty Mayerové ze  4. ročníku a  Barbory Kchimelové z prvního ročníku ZUŠ a dalších žákyň z 3. a 4. ročníku. Jen zmizel poslední taneční krůček, začalo představení Krabat. Kolo na scéně se točilo, děla se  kouzla při kterých šel mráz po  zádech. Někdy museli diváci přispěchat hercům na pomoc, což všechny zúčastněné viditelně bavilo. Děti tak pomohly hercům k proměně v havrany nebo bazilišky a vyzkoušely si také, Novostrašecký měsíčník

Soutěžili jsme a uspěli Dne 15. 2. 2012 proběhlo v  Modrém sále v naší škole okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje a v oboru zpěv. Zúčastnilo se jí 35 dětí ze ZUŠ Rakovník a Nové Strašecí. Ve  zpěvu vybojovala 1. místo Aneta Hasíková ze třídy pana učitele D. Klána. Na trubku získal první místo Jan Kotyk ze  třídy p. uč. M. Thumy. V  zobcových flétnách reprezentovalo naši školu osm děvčat v různých kategoriích. Ze třídy p. uč. Z. Frolíka získala Markéta Duchoňová druhé místo. Děti p. uč. D. Pavlíkové se umístily takto: Eliška Hegrová 1. místo, nejmladší účastnice soutěže Anežka Stará, první místo s postupem do krajského kola, Maruška Babíčková 1. místo s postupem, Barunka Šváchová 1. místo s postupem, Terezka Doubravská 1. místo s postupem, Adélka Stříteská 2. místo, Eliška Horáková 1. místo s postupem Na klavír doprovázely Jarmila Bártlová a Zuzana Stránská. Dětem i jejich učitelům gratulujeme. Velký dík patří také všem kolegům, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu soutěže. Dagmar Pavlíková vedoucí hudebního oboru

Na návštěvě Tak jako každoročně, i  letos jsme se  s  na-

jak vypadá jejich pohyb ve stínohře. Po skončení představení bylo na všech tvářích vidět zklamání, že  už je konec, takže nikdo neodolal, když přišla nabídka od  účinkujících vyzkoušet si na  vlastním těle odstředivou sílu kola na  scéně. Mnohé děti se  chytaly souseda, aby nevyjely z kola ven, ale statečně se držely všechny. Skvělou atmosféru výletu pak umocnila procházka pražským výstavištěm k autobusu pana Břízy. Na výstavišti byla totiž Matějská pouť. Na  výstaviště se  smálo slunce, takže den byl po úžasném tanečním zážitku dvojnásobně pěkný. Jiří Horák a Jana Molíková taneční obor ZUŠ

šimi předškolními dětmi vydali na návštěvu do Městské knihovny. Tématu knih a dětského čtenářství se ve školce pravidelně věnujeme a návštěva knihovny k němu samozřejmě patří. Milé bylo i  zjištění, že  mnohé z  dětí prostředí knihovny dobře znají a knížky zde si pravidelně půjčují, což je v dnešní, přetechnizované době určitě potěšující. Během návštěvy se  děti seznámily s  prostředím knihovny, její činností i  s  nejoblíbenějšími dětskými knížkami a s paní knihovnicí Jitkou Sochorovou se zapojily i do společné četby pohádky. Dostatek prostoru děti měly i  pro samostatný výběr a  prohlídku knih, které je nejvíce zaujaly. Na  závěr návštěvy nás čekala i  prohlídka skladovacích prostor knihovny, která byla, zvláště pro nás učitelky, i  nostalgickou vzpomínkou na  knihovny našich rodičů. Paní knihovnici děkujeme za zajímavý program, laskavý přístup i trpělivost, se kterou se nám věnovala. Zuzana Levá MŠ Na Kocourku fotografie na obálce

13


Děti, Mládež, Škola

Rakovnický slavíček Již 24 ročník této soutěže se uskutečnil 7. 3. 2012 v Klubu DDM Rakovník. V kategorii mateřských škol se na 1. místě umístila Natálka Skořepová z MŠ Rákosníček a na 4. místě Zlatuška Matějovičová. Další výsledky: 1. třídy: 1. místo Helenka Mikešová 2. třídy: 1. místo Kačenka Lindovská 3. třídy: 3. místo Ondřej Bartoš 4. místo Emma Slachterová 4. třídy: 1. místo Justýna Kestnerová 4. místo Bára Šváchová Markétka Duchoňová Natálka Jiravová Všem účinkujícím gratulujeme.

Kabaret v Novém Strašecí V  pátek 17. února nám, všem žákům 4.A z Gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí, začal perný den. Někteří z  nás se  sešli v osm hodin ráno rovnou před NKC, kde jsme museli dozdobit a připravit sál na náš večerní maturitní ples. Zbytek třídy se k nám připojil po třetí vyučovací hodině, a přípravy se tak rychle blížily ke zdárnému konci. Po  odpolední pauze, kdy jsme si všichni zajeli domů upravit se  a  převléknout, dívky samozřejmě také ke kadeřnicím a ke kosmetičkám, jsme se opět sešli, celí nervozní, avšak natěšení, v  sedm hodin večer, abychom doladili poslední detaily a abychom absolvovali nezbytnou generální zkoušku našeho velkého večera.

Nástup, který jsme několik týdnů tak pilně trénovali, jsme předvedli dokonale. Zábava, kterou jsme pro všechny zúčastněné naplánovali, se také povedla a celý sál se náramně bavil. O  půlnoci pak přišel vrchol všeho našeho snažení a my jsme v celé kráse našeho půlnočním překvapením pozvali sál do našeho malého soukromého kabaretu. V  duchu kabaretu se ostatně nesl celý večer. Maturitním plesem nás provázela moderátorka Tereza Tobiášová a k poslechu a tanci hrála skupina Ferneti. Všechna naše očekávání a přání byla splněna a my jsme jako hrdinové večera pomalu odcházeli domů, načerpat energii na svá další předmaturitní studia.

Zuzana Mocsonokyová, 4.A

Jitka Samšuková

Zeměpisná olympiáda Ve středu 14. 3. 2012 se  konalo v  Klubu DDM okresní kolo zeměpisné olympiády, kde v každé kategorii soutěžilo 12 žáků z 10 škol okresu Rakovník. Žáci ZŠ Nové Strašecí skončili takto : 1. kategorie, 6. třídy 4. místo Matěj Dundr, 6.A 2. kategorie, 7. třídy 1. místo Pavel Vyskočil, 7.A 3. kategorie, 8. a 9. třídy 2. místo Pavel Čadek, 8.A Děkujeme vyučujícím p.  uč. P.  Chocholovi, p.  uč J. Řepkové a  p.  uč J. Neugebauerové za přípravu a žákům za vzornou reprezentaci. Jitka Samšuková

Poděkování V pátek 9. března 2012 pořádalo SOU Nové Strašecí svůj 38. reprezentační a  17. maturitní ples. Všichni budoucí absolventi a  maturanti, kteří se  svého plesu zúčastnili, děkují touto cestou vychovatelkám p.  Haně Vokounové a p. Marii Gloserové, které byly hlavními organizátorkami plesu. Poděkování za pomoc a vstřícný přístup patří i paní Ivetě Duškové z MěKZ a všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli. Žáci SOU zároveň děkují všem sponzorům, kteří svými dárky pomohli naplnit tradiční tombolu, která byla nedílnou součástí plesu. Žáci SOU Nové Strašecí

14

Preventan cup, soutěž ve vybíjené se konala 9. 3. 2012 na III. ZŠ v Rakovníku, celkem se zúčastnilo šestnáct družstev 1. stupně základních škol okresu Rakovník a družstvo z naší školy pod vedením paní učitelky Ireny Lažanové skončilo na 3. místě. Gratulujeme.

-js-

Ferrari – značka luxusních aut Dne 2. 2. 2012 se účastnila třída automechaniků 3.B SOU Nové Strašecí exkurze v Praze. Jeli jsme do autorizované dílny a prodejny celosvětově proslavených luxusních automobilů Ferrari. K vidění bylo mnoho zajímavostí – od nejstarších modelů až  po  současně vyrobené typy vozidel. Podívali jsme se kromě prodejny i do prostorů, kde vozidla opravují a udržuje se jejich stav. Podívaná to byla vskutku krásná i s doplňující informacemi. Od  průvodce jsme se  o  Ferrari hodně věcí dozvěděli. Vyprávěl nám, jak tato opravna vznikla, jak se ke svému povolání dostal on

sám, a také nám řekl, co musíme udělat, abychom mohli pracovat v podobné firmě. Když nás zavedl do dílny, viděli jsme na zvedácích krásně naleštěné sportovní vozy. Místní automechanici nám vysvětlovali, co a jak se  opravuje, jak se  seřizuje geometrie vozů, ale i to, jak se auta myjí a leští. Kromě Ferrari byla k  vidění i  vozidla typu Maserati a Abarth. Z  exkurze jsme měli dobrý pocit a  určitě pro nás znamenala zajímavé doplnění informací o automobilech. Jakub Blažek a Jirka Zajíček, 3.B

Novostrašecký měsíčník


Spolky

Členská schůze ZO SZP Nové Strašecí

Foto: Jana Elznicová, www.rakovnicky.denik.cz

Členská schůze se uskutečnila 14. března 2012 v sále MKS v Novém Strašecí za účasti 133 členů a  hostí: Karla Filipa, starosty Nového Strašecí, pí Drahomíry Šindelářové, předsedkyně VV SZP Rakovník, pí Miroslavy Urbanové a  p.  Josefa Krause, zástupců ZO z  Rakovníka. Pozvání přijali také příslušníci obvodního oddělení Policie ČR nadp. Pavel Kynšt a  nadp. Vít Kučera, a  p.  Dan Švanda, zástupce BESIPu, kteří v rámci diskuse seznámili přítomné členy s bezpečnosti silničního provozu a s řešením rizikových situací v běžném životě u seniorů. Přítomna byla pí Jana Elznicová, redaktorka Rakovnického deníku. Zprávu o činnosti přednesla pí Bechyňová, místopředsedkyně výboru. ZO SZP v Novém Strašecí sdružuje 345 občanů z  25 měst a obcí novostrašeckého regionu i mimo něj. Na  tak rozsáhlém území zajištuje kontakt a  informovanost s  členy ZO 24 úsekových důvěrníků. Se zajímavými údaji z evidence členů seznámil p. Kougl. V r. 2011 byly zorganizovány dva týdenní relaxační pobyty (lázně Poděbrady a Mariánské Lázně), kterých se zúčastnilo 86 osob, a dva

Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí

jednodenní poznávací zájezdy (Průhonice, Troja a Klášterec nad Ohří, Kadaň), těchto zájezdu se zúčastnilo 96 osob. Pobyty i zájezdy velmi pečlivě připravuje pí Vallerová. V  listopadu navštívili členové výboru 30 imobilních a nemocných členů a předali jim vánoční balíčky. Nejsou zapomenuta ani půl a kulatá jubilea členů nad 70 let, kterým zasíláme blahopřání. Členy nad 90 let navštěvujeme a osobně jim přejeme a předáváme malou pozornost. Členové byli seznámení pí Čechovou s hospodařením za  r. 2011 a  s  rozpočtem na  letošní rok. Pí Vallerová seznámila s  plánem činnosti na r. 2012, ve kterém jsou mimo jiné zahrnuty relaxační pobyty v Poděbradech a Mariánských Lázních a jednodenní zájezd do Zlonic a Libochovic. Všechny návrhy zpráv a usnesení bylo přítomnými členy jednomyslně schváleno. V  diskusi vystoupil Mgr.  Filip, který popřál hodně zdaru v práci a pevné zdraví všem členům. Pí Šindelářová hovořila o  činnosti VV SZP Rakovník. Své výrobky s velikonočním motivem předvedla pí Dvořáková, členka základní organizace. K  srdečné atmosféře přispěl i  p. Šitta svou hudební produkcí před i po konání členské schůze. Závěrem předseda výboru p.  Foltyn poděkoval přítomným členům a hostům za účast, kolektivu MKZ za přípravu sálu a podání občerstvení. V připraveném prostředí se členům líbilo. Jaroslav Foltyn předseda ZO SZP Nové Strašecí tel. 728 918 998

Nové vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí Na začátku měsíce března bylo jednotce předáno nové vybavení, které bylo pořízeno Městským úřadem v  Novém Strašecí za  přispění dotace ze  Středočeského kraje. Hasiči obdrželi dva kusy nové vzduchové dýchací techniky, vysavač na bodavý hmyz a dva hadicové koše. Dále byla pořízena nová výstroj v podobě zásahových kompletů, obuvi, zásahových rukavic a svítilen. Nová výzbroj bude po zaškolení členů JSDH zařazena do výjezdu na konci měsíce května. Novostrašecký měsíčník

Poděkování

Chtěl bych poděkovat zřizovateli JSDH Městskému úřadu v Novém Strašecí a  Středočeskému krajskému úřadu za  poskytnutí finančních prostředků na  nákup nového vybavení. Za JSDH Nové Strašecí Josef Kořán zástupce velitele jednotky

• • • • •

Zástupci sboru se účastnili Výročních valných hromad SDH ve Třtici a Řevničově. Dále jsme reprezentovali sbor na hasičském plese v  Rynholci, Lánech a  Řevničově. Výborem sboru byl odhlasován nákup slavnostních uniforem. Dne 9. 3. 2012 jsme v hasičské zbrojnici pořádali Výroční valnou hromadu okrsku číslo 1. Kolektiv mladých hasičů obsadil 4. místo na soutěži Čistecký uzel.

Technická pomoc

3. 2. 2012 – Pecínov 219 Jednotka vyjela s CAS 30 Volvo na  žádost KOIS (krajské operační a informační středisko) Kladno do Pecínova k technické pomoci. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že ve sklepních prostorech rodinného domu se nachází cca 50 cm vody a stále přitéká z prasklého vodovodního potrubí. Velitelem zásahu nařízeno vypnutí elektrického proudu a k odčerpání vody použito kalové čerpadlo Honda.

Požár dopravních prostředků

20. 2. 2012 – Nové Strašecí , Mšecká, areál LOSL Jednotka SDH Nové Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru  do  firmy LOSL Nové Strašecí. Jednotka vyjela s  CAS 32 T 148 v počtu 1+1 a s CAS 30 Volvo 1+2. Po příjezdu na místo zásahu s CAS 32 T 148 byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár 2 NA s návěsem. U 1. NA zasažena kabina požárem ve 3. fázi hoření s intenzivním sáláním, díky kterému došlo k přeskoku požáru i na druhý NA – zasažena 1/2 kabiny a plachta návěsu. Jednotka vytvořila dopravní vedení 1 B s  rozdělovačem a prvním proudem 2 C. Útok zaměřen na zabránění šíření požáru na 2. NA a zmírnění intenzity sálání. Na  místě JHZS Stochov, která zasahovala dvěma vysokotlakými proudy s  pěnou. Zásah jednotek v  IDP. Od  CAS 32 T 148 provedeno doplňování vody. Na místě CAS 30 Volvo – zásah vysokotlakým proudem z boku areálu firmy. Přehodnocení situace v místě zásahu – zrušen C proud, zásah vysokotlakými proudy, z toho jeden po jednom dílu nastavovacího žebříku. Na  místě vyšetřovatel ZPP. Prováděno ochlazování NA a odkrývání skrytých ohnisek. Josef Kořán zástupce velitele jednotky

15


Děti, Mládež, Škola / Církve

O svaté zpovědi Výročí otevření DDM Rakovník

„Vy katolíci se ze svých hříchů vyzpovídáte a máte klid.“ Častá výtka nevěřících na naši adresu. Ne, není to tak jednoduché. To je více než zjednodušené vnímání zpovědi. Zkuste si doma říci své „hříchy“ z dnešního dne – třeba bratrovi, mámě… Nebude to tak jednoduché, říci je nahlas osobě, která vás zná a vy znáte ji. A třeba se některé věci týkají i jí… a vy se za své konání už teď tak stydíte…

27. 4 .–13. 5. 2012 VÝSTAVA 60. LET DDM RAKOVNÍK Rabasova galerie vernisáž 26. 4. 2012 v 16 hodin 30. 4.–4. 5. 2012 VÝSTAVA PANENEK Klub DDM 9–16 hodin v čem protančit 1000 let, taneční kostýmy jednotlivých stylů od renesance do dneška 1. 5. 2012 KOLA, KOLEČKA Čermákovy sady 15 hodin závody na kolech, tříkolkách, koloběžkách pro děti 3–12 let 9. 5. 2012 ČTYŘI Z JEDNOHO MĚSTA Sportovní hala 9.30 hodin soutěž družstev škol, moderuje Dan Adam z Rádia Relax 9. 5. 2012 PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Tylovo divadlo 16 hodin vystoupení členů zájmových kroužků 11. 5. 2012 SETKÁNÍ V KLUBU Klub DDM 17 hodin setkání po letech, ukázky fotografií, filmů… 25. 5. 2012 POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE Klub DDM 8 hodin pohádky pro nejmenší 26. 5. 2012 ZLATÁ KULIČKA Husovo náměstí 8 hodin 38. ročník tradiční soutěže ve cvrnkání kuliček 9. 6. 2012 POHÁDKOVÝ LES Čermákovy sady 14–17 hodin procházka za pohádkou DĚKUJEME PŘEDEM VŠEM, KDO SE ROZHODNOU NÁS PODPOŘIT

16

-DDM-

Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a úmyslně. Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému. Všechny hříchy nejsou stejně těžké, existují myšlenky, slova, skutky a  opomenutí, které tíží naše svědomí, ale jsou všední, protože člověk je slabý. Říká se jim také lehké hříchy, protože nejsou smrtelné. Těžký hřích je označení pro takový stav srdce nebo pro takové jednání, které těžce porušuje vztahy k  Bohu, k  církvi a  k  lidem. Zemře-li člověk s  těžkým hříchem, nemůže přijít do  nebe a  již nikdy nebude „hledět na  tvář Páně“. Proto se  hřích těžký nazývá smrtelným – z pohledu věčnosti. Aby mohl křesťan, který se takových hříchů dopustil, přistoupit opět ke svatému přijímání, vyžaduje se odpuštění hříchů ve svátosti smíření – zpovědi. Církev očekává, že se věřící vyzpovídají z těžkých hříchů alespoň jednou do roka (o Velikonocích). Rovněž vyžaduje, aby se křesťan, než přijme ostatní svátosti (biřmování, svátost manželství...), nejprve oprostil ve  svátosti smíření od  těžkých hříchů. I  když nemáme žádná těžká provinění, je dobré pravidelně k této svátosti předstupovat. Vyznáváním našich každodenních hříchů, i když jsou často stejné, jasněji poznáváme své slabiny. Protože dobrý zpovědník nás vede životem a pomáhá nám být lepšími – zvláště, zná-li naši lidskou situaci. Formuje náš duchovní i lidský život. Zpověď je vlastně nesmírná nádhera, jen jí musíme přijít na chuť a udělat první krok. Proč se zpovídat knězi? Kajícník, který při zpovědi otevře knězi své srdce, ví, že rovněž mluví s hříšníkem, jemuž bylo právě tak Kris-

tem odpuštěno; mluví k němu jako k svému bratru, ale také jako k  zástupci Ježíše Krista, přítele hříšníků. Při svěcení jsou k  tomu církví zplnomocněni podle Ježíšových slov: „Cokoli svážete na  zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.“  (Mt 18,18) Křesťané se  většinou poprvé připravují na sv. zpověď před prvním svatým přijímáním jako děti. Ale i  dospělí, pokud chtějí poprvé přistoupit ke svátosti smíření a jsou pokřtění, by měli vykonat přípravu – po domluvě s knězem. Každý, kdo již u sv. zpovědi byl – třebaže dávno, v dětství a moc si toho nepamatuje –, může ji kdykoliv vykonat znovu a  dostat rozhřešení, tedy dočkat se  odpuštění svých hříchů Bohem. V takovém případě je ovšem nejlepší nečekat na  „smrtelnou postel“, ale připravit se  ještě s  čistou hlavou, dobrou pamětí, bez sužování nemocí. Zavolat knězi, a třeba i s ním si zpověď připravit, svůj život si generálně probrat a po jednotlivých letech či desetiletích rozmýšlet, kdy a jak jsem mohl komu ublížit. Na smíření s Bohem není nikdy dost času – stejně jako s  člověkem. Jelikož „nevíme dne ani hodiny“. A Velikonoce jsou tím nejlepším časem. Pravidelná příležitost ke  svátosti smíření v  Novém Strašecí: st, čt 8.30–9.00, čt, pá 17.30–18.00, neděle 9.00–9.30. Jinak po dohodě s knězem. Více na www.nove-straseci.eu Požehnané svátky Velikonoc vám všem přeje a žehná

P. Mgr. Mariusz Walczak administrator

Pořad bohoslužeb

v Novém Strašecí o Velikonocích

Zelený čtvrtek od 18 hodin Velký pátek Křížová cesta od 15 hodin Obřady od 18 hodin Bílá sobota Žehnání pokrmů od 14.30 hodin Vigilie Zmrtvýchvstání Páně od 20 hodin Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 9.30 Pondělí ve Velikonočním oktávu od 9.30

více na www.nove-straseci.eu

Novostrašecký měsíčník


Církve

Oslava Velikonoc

O Velikonocích si křesťané připomínají Ježíšovu smrt a vzkříšení. Ježíš přišel na zem, aby nás vykoupil z hříchu a jeho důsledků: utrpení, nemoci, bolesti i smrti. On sám, nevinný, dal svou krev za nás všechny, aby nás zachránil. Smrtí jeho život nekončí, třetího dne byl vzkříšen. Tím nám otevřel novou cestu, cestu ze  smrti do  věčnosti. Tato cesta je otevřena pro každého z  nás. Proto jsou pro nás Velikonoce velkou nadějí, že Ježíš také vstoupil do smrti, sám ji prožil, ale zná cestu ven! My se z toho můžeme radovat, že láska a život jsou silnější než smrt, že hrob pro nás není konečnou stanicí a máme naději, že se s ním po smrti shledáme v nebi. Svátkům velikonočním předchází Svatý týden, který začíná na  Květnou neděli (letos 1. 4.) průvodem, který symbolizuje následování Ježíše na jeho cestě utrpení, dále představuje slavný Ježíšův vjezd do  Jeruzaléma, kde ho lidé vítali jako Krále a mávali mu ratolestmi a zpívali. Na  Zelený čtvrtek si připomínáme dvě události: Ježíšovu poslední večeři s  učedníky a jeho modlitbu v Getsemanské zahradě, spojenou s  jeho zajetím. Mše svatá začíná v  kostele v  18.00, po  ní následuje adorace, při které můžeme v  tichosti být s  Ježíšem v  jeho samotě a  úzkosti. Tichá adorace potrvá až  do  21.00. Využijme této možnosti a alespoň na chvíli buďme s Ježíšem v jeho těžkých chvílích. Velký pátek je postním dnem – půstem od masa a újmy v jídle, je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na  kříži ve  tři hodiny odpoledne. I  my se  sejdeme v  15.00 k  pobožnosti křížové cesty, abychom si připomněli Ježíšovu bolest, kterou musel zakoušet. V 18.00 se  v  kostele konají obřady na památku utrpení a smrti Páně. Mají tři části: bohoslužbu slova (ve  které se  čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý svět, uctívání kříže a přijímání. Výzdoba kostela je chudá, žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí. Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a  prázdNovostrašecký měsíčník

noty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. Od 14.30 bude v kostele probíhat dětská adorace u Božího hrobu a  žehnání pokrmů. Žehnají se  typická velikonoční jídla jako beránek, mazanec, vajíčka nebo chléb a víno. Je to symbolické znamení velikonočního vítězství: hřích a smrt jsou přemoženy, můžeme se radovat. Apoštol Pavel Korintským píše: „Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k  Boží oslavě“ (1 Kor 10,31). Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze  židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po  západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná večer na Bílou sobotu, anebo v noci. (Stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem 25. 12., se slaví „Štědrý večer“ již večer 24. 12.). Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z  mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a  jako vítěz vystoupil z  hrobu, aby i  nám otevřel cestu k životu. V naší farnosti začíná slavnostní vigilie ve  20.00. Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích. Křest v Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta s  Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z moci zla. O  Velikonoční neděli Kristus vstal z  mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne po  sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v  tento den začali pravidelně scházet k  eucharistickému „lámání chleba“ a  tento den nazvali „dnem Páně“. Každá neděle v  roce je tedy „oslavou Velikonoc“ – zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze  kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. Mše svatá se  koná jako obvykle v 9.30. Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého. Velikonoční pondělí je volný den po  svátcích, který je doprovázen různými lidovými zvyky. I  křesťané slaví tzv. pomlázku. Muži a  chlapci navštěvují ženy a  dívky, popřejí si radostné Velikonoce a při tom je vyšlehají.

Farníci na výstavě  

o sv. Anežce

Dne 3. března 2012 jsme navštívili výstavu o sv. Anežce v Anežském klášteře v Praze. Z naší farnosti se nás zúčastnilo osm. Viděli jsme spoustu nádherných obrazů. Provedla nás milá paní, která měla připravený program zvláště pro děti, takže jsme rozuměli opravdu všemu. Dozvěděli jsme se, že Anežka byla dcerou Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Vzdala se  titulu princezny a  stala se řeholnicí. Se životem sv. Anežky jsme byli seznámeni už dříve, ale co nás překvapilo, bylo, že  sv. Anežka nemohla být v  minulosti zobrazována na oltáři, protože se nenašly žádné ostatky, a  proto nemohla být svatořečena. Nyní již ostatků ke  svatořečení není potřeba a jak všichni víme Anežka byla svatořečena v historickém roce pro naši zem – v  roce 1989. Po  prohlídce jsme šli malovat sv. Anežku Českou. Jak se  nám to povedlo, vidíte na fotkách dole. Děkujeme paní katechetce Kláře Baslíkové že nás na tuto výjimečnou výstavu vzala. Julinka Adltová a Kristýnka Jansová

Klára Baslíková

17


Rozhovor

Až umřeme, umře i tohle řemeslo Baví ho punková muzika a učarovala mu kamenina, tedy keramika vypalovaná ohněm až při 1400 stupních Celsia v peci, které se říká kasselská. Petr Volf má takové pece na dvoře dvě, a i když jsou pěkně nenasytné (na jedno pálení spotřebují dohromady asi deset kubíků dřeva), nedá na ně dopustit. Jak říká: „V moderní elektrické nebo plynové peci se takováhle kamenina vyrábět nedá. Pouze dřevo totiž vytvoří na střepu krásné popelové nálety a jen žár ohně vykouzlí bez lidského přičinění na keramice neopakovatelný povrch.“ Vystudovaný výtvarník ale nejste? Ne, jsem původně stavební inženýr a žádné umění nedělám. Tomu se vyloženě bráním.

Jak jste se dostal ke keramice? Byl to můj dětský koníček, přerušovaný různými odbočkami od výbušnin ke skautům a k muzice. Bydlel jsem v Praze-Braníku, kde bylo dost míst pro to, abych si mohl narýpat hlínu, z které jsem něco upatlal. Svá díla jsem vypaloval v koupelnovém válci na vodu, takže se  rodina musela třikrát koupat, protože nikdo nevěděl, co s teplou vodou. Blbé bylo, že mi většinou třetina výtvorů popraskala. Co vás přivedlo z Braníka do Nového Strašecí? Jak to tak bývá, žena. V sedmdesátých letech jsem začal kamarádit s Evou, mojí budoucí ženou, a jezdit za ní do Nového Strašecí. Asi jsem ji chtěl oslňovat, takže jsem tvrdil, že  umím s hlínou, i když jsem v osmnácti neuměl vůbec nic. Ve  Strašecí jsem se  potkal s  panem hrnčířem Hofmanem a  měl jsem to štěstí, že  se  se  mnou bavil a  naučil mne řemeslo. Dost mi pak pomohli také hrnčíři, pánové Nekvasil a Tvaroh, moc mě to s nimi bavilo. Oni vás přivedli ke kamenině? Spíš náhoda a  moje žena, kterou odjakživa bavila archeologie a  historie, takže jsme spolu jezdili po všech možných vykopávkách a  v  osmdesátých letech jsme také hlídali vykopávky v Novém Strašecí. V té době zde bylo nalezeno mnoho zajímavého materiálu. Na zahradě jsem si pak postavil pec a začal jsem ověřovat staré technologické postupy, které zajímaly archeology. A to trvá dodnes. 18

Kromě tradičního kamenného nádobí vyrábíte i kachle pro repliky kamen. Proč? Za to mohou také nálezy v Novém Strašecí. V místě, kde se stavěl obchodní dům, byl objeven soubor pozdně gotických nálezů, v  prostoru bývalého pivovaru pak kachle z počátku patnáctého století. Před lékárnou se našel veliký soubor zelených kachlů datovaný do roku 1639 a mnoho kusů kuchyňské keramiky. Lékárna byla totiž pravděpodobně domem hraběte Černína, který se zde zastavoval při cestách do Karlových Varů. To je asi důvod, proč zde byla nalezena i  luxusnější keramika raného baroka. Dům shořel roku 1609 a  pravděpodobně všechno nasypali do výkopu, který byl později objeven. Všechno, co jsme kolem roku 1984 nacházeli v Novém Strašecí, bylo hlášeno archeologům, a mezi nimi byl jeden z největších specialistů na kachle Zdeněk Hazlbauer. V Novém Strašecí v  muzeu realizoval výstavu a  mne přivedl na myšlenku, že bych mohl zkusit repliky kachlů vyrobit.

Pro jaké místo jste dělal první kachle? Poprvé asi pro výstavu Život středověkého člověka, která se uskutečnila Na  Bechyňské bráně v Táboře. Pro ně jsem dělal první pokusy s  redukčním výpalem, jehož výsledkem je i  černé nádobí typické pro gotiku. Tam jsem udělal poprvé celá nádobková kamna podle vzoru ze  Sezimova Ústí, kde dílna zanikla v roce 1420, když ji zapálila vojska Jana Žižky. A pak jsem začal zkoušet repliky kachlů i nádobí. Po  revoluci o  to byl velký zájem nejen ze strany muzeí, ale i filmařů. Bylo úžasné znovu objevovat dokonalou techniku předků.

Kde všude jsou vaše kamna? V Táboře, Přerově na Moravě, na Křivoklátu, Rábí, do Čáslavi jsem dělal kamna podle vzoru z hradu Lichnice, pak jsem vyráběl barokní kamna pro Hamousův statek ve Zbečně, pak znovu pro Tábor podle atypicky prořezávaných kachlů a ještě mnoho dalších. Jak jste objevoval to, jak vypadala stará technologie? To je dobrodružství, které je úžasné a napínavé, ale dítě v keramickém kroužku asi něco podobného nezažije. Dostane totiž balík zabalené hlíny, kterou vypálí v elektrické peci, kde si nastaví přesnou teplotu a všechno namaluje glazurou, kterou má ve flaštičce. Prostě žádný experiment. My jsme museli hlíny hledat. Spouštěli jsme se třeba na Hořkovci po laně a kopali tam nádherný fialový jíl. Hlinité glazury jsme hledali i na Žatecku. Hledání materiálů musí být pro vás náročné, nejenom časově. Základní hmoty mám vymyšlené už několik desítek let. Na kameninu jsou dobré plzeňské nebo chebské hlíny. Ale hledání a zkoumání je náročné. Například nyní zkouším ukrajinské jíly. Na mnoho věcí přicházím až postupem času. Třeba na  to, proč měly výrobky z kameniny zrovna takový tvar. Byl totiž ovlivněn funkcí a možností dobrého vytočení. Naši předci nemohli dělat věci, které by se  jim v peci zhroutily. V tvarech nebyla žádná libovůle, ale tvrdý úzus, jak má každý hrnec vypadat. V tomto mi právě velice pomohl hrnčíř Hofman, který starou technologii pamatoval. On vám poskytl technologické základy? Já jsem k němu chodil v době, kdy už dělal převážně zahradní keramiku. Chodil jsem mu pomáhat s hlínou, mlít ji, i když jsem na to byl kopyto. On mne vždycky pustil ke kruhu a ukazoval mi, co dělám špatně, a učil mne uchatět, tedy lepit ucha. Chodil jsem mu pomáhat i  pálit. Škoda, že  jsem neměl žádné nahrávací zařízení, protože on toho pamatoval hrozně moc a povídal krásné příběhy. Jak vypadají věci, které teď děláte? Tvarově i  technologicky jsou stále stejné, protože mnoho lidí zjistilo, že  je příjemné dát si škvarky do hliněného hrnku nebo pít čaj z  hliněného nádobí. Pálené jsou ohněm na 1300 stupňů. Jako glazury používám šlemovky, tedy žádné umělé, ale v přírodě nalezené a přeplavené různobarevné hlíny. A  jakým dřevem topíte, aby se  keramika správně vypálila? V  těchto ohňových pecích se  topí dřevem s  dlouhým plamenem, nejlépe borovicovým, protože se jím prohřeje celá pec rovnoměrněji. Novostrašecký měsíčník


Rozhovor Kolik dřeva na jeden výpal spálíte? Malá pec má vnitřní prostor asi jeden a půl kubického metru a  na  jeden výpal spálí asi dva až dva a půl kubíků dřeva. Velká pec má objem pět kubíků a spálí zhruba sedm a půl kubíků dřeva. Když je silný rok, tak mi rukama projde tak sto dvacet kubíků dřeva. Jak dlouho se v peci vypaluje? V té malé tak čtrnáct až patnáct hodin, v té velké tak dvacet osm až dvacet devět hodin, přičemž musíme topit dva, abychom stihli přikládat. Jak se  kontroluje obsah pece, když vypalujete? Pece mají otvory, kterými se  dá pozorovat vnitřek, naproti nim jsou postavené Segerovy žároměrky, které se roztaví, když je v peci potřebná teplota. Například menší pec se vytápí na 1280 stupňů. Když této teploty dosáhnu, ještě chvilku přikládám a  pak topeniště zazdím. Keramika totiž musí chladnout pomalu, jinak popraská. Takže přihodím posledních čtyřicet polen, obléknu azbestový oblek a rukavice a v největším žáru to topeniště zazdím a do komína vrazím železný plát. Pec pak dva dny chladne.

že se musí ručně nacpat do formy. A k tomu vymyslet glazury, aby vypadaly všechny jako ty původní. Bude to náročné, protože jednu cihlu mám mnohokrát v  ruce, než vznikne dlaždice. Ale je to nádherné dobrodružství, už jenom proto, že  čtyři centimetry tlusté dlaždice se  v  ohňové peci už nevypalovaly hodně dlouho. Musím promyslet hodně věcí. Aby se  neslepily, aby glazura nestékala, aby se vypálila stejnoměrně v celé peci, protože jinak změní odstín, ale těší mě to. Učíte někoho, komu své řemeslo předáte? Ne, jenom s tím straším své děti. Jednomu odkážu hlínu a druhému pece. Ale jestli někdo tohle řemeslo převezme, nevím. Myslím, že  ne, protože konkurovat levným asijským květníkům neumím. Teď se  všechno musí udělat rychle a levně a mnoho. Tohle řemeslo není komu předat, protože se  jím nikdo pořádně neuživí, takže ani není zájem se ho pořádně naučit. Až umřeme, umře i tohle řemeslo.

Michal Drtina

Vzpomínka na setkání

prvních maturantů na novostrašeckém gymnáziu

V roce 1956 proběhly první maturity v Novém Strašecí na  jedenáctileté střední škole (dnešní gymnázium). Okresní město Nové Strašecí se v roce 1954 rozhodlo o založení maturitního studia na JSŠ. Bylo nutné sehnat žáky do 9. a 10. třídy JSŠ. Žáci do  deváté třídy postoupili ze  základních škol v okrese. Žáci do desáté třídy byli převedeni ze škol v Kladně a v Rakovníku. Noví spolužáci brzy vytvořili dobrý studentský kolektiv. Vzájemné přátelství v  nás trvá dodnes, přestože jsme již všichni překročili sedmdesátku a  své životy prožili v  různých pracovních pozicích. V říjnu, po vzájemné dohodě, proběhlo setkání spolužáků k 55. výročí prvních maturit. Sešli jsme se 17. října 2011 v Restaurantu Jansa. Setkání bylo velice milé a  hezké. Bohužel mnozí mezi námi již nejsou. Jejich památka byla uctěna tichou vzpomínkou. Slíbili jsme si, že se brzy opět sejdeme. Těšíme se, že se příště uvidíme i s těmi, kteří ze zdravotních důvodů tentokrát nebyli přítomni. B. Drvotová fotografie na straně 1 reklama

Kdy jste ji stavěl? Tohle je stařenka z roku 1983. Taková nositelka řádu práce... Jak dlouho trvá, než pec naskládáte keramikou? Tu velkou skládám zhruba týden. A jak dlouho trvá celá výroba od vytočení po výpal? Když je hezké počasí, zvládnu velkou pec zhruba za  šest neděl, ale je to práce od  rána do večera: natočit, nasušit, napolejvat, vypálit…

Přejeme všem našim zákazníkům

krásné Velikonoce

Jarní měření zraku

A jak vše dovnitř skládáte, to musí být také alchymie? Jo, to je, protože nesmíte dát výrobky moc hustě, aby pec táhla, ale ani moc řídce, protože to je škoda místa. Prokládám všechno šamotovými plátky. Je to věda, aby se  výrobky neslepily, ale i  tak se  stane, že  někdy spadnou.

zdarma

Co vám v poslední době udělalo radost? Teď jsem se dostal k výrobě renesanční dlažby, kterou restaurují v jediném renesančním zámku v  Lotyšsku. Jsou to cihelné dlaždice barevně glazované, které se tam dostaly asi z Moravy kolem roku 1580. Práce je na nich dost napínavá.

Čs.Armády 166 271 01 Nové Strašecí

po celý měsíc duben

Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 12:00 12:45 – 17:00 So 9:00 – 11:00 telefon: 313 573 177 a 733 541 264 www.renc-optik.cz

Kolik se jich musí vyrobit? Asi deset tisíc. Nejdou vylisovat ani odlít, takNovostrašecký měsíčník

19


z historie

Naši hrdinové z legií: Karel Toms, Karel Šíma   a legionářský fotograf Josef Dubec

Josef Dubec jako fotograf 8. pluku.

Karel Šíma.

V minulé sérii tří článků o  první světové válce jsme se  záměrně věnovali domácím problémům místních obyvatel a  opomenuli tolik protežovanou otázku legionářů. Jde o  výsostné téma první republiky, legionáři utvořili páteř její ideologie, nový stát měl své pravé hrdiny, kteří většinou přešli z  rakouské armády na  stranu dohodových mocností a  postavili se  otevřeně proti zlu, jež válku způsobilo. Navíc v  Rusku bojovali proti bolševické revoluci, ovládali významnou část ruského území a úspěšně se plni slávy vraceli zpět do  své nové vlasti. Samozřejmě, období protektorátu legionářské ideály potíralo a také socialistický režim se k nim stavěl více než rezervovaně. O to více se na ně zaměřila doba po roce 1989. V  devadesátých letech probíhal celostátní soupis všech legionářů po jednotlivých okresech, avšak dopadl rozpačitě. Také pro Rakovnicko příslušný seznam vyšel, a to od kladenského archiváře Václava Krůty. Pod heslem Nové Strašecí tu je uvedeno 49 jmen. Práce však obsahuje mnoho chyb a  nepřesností, autor opomíjel regionální prameny a vycházel z celostátních evidencí a z matričních údajů. Není zde také definováno, kdo byl novostrašecký legionář – zda ten, kdo se v městě narodil, nebo tu měl domovské právo, nebo zde měl v době odchodu do války hlášený pobyt. Některé osoby se tak do seznamu nedostaly, jiné jsou navíc uvedeny v  seznamech jiných okresů. Krůtova příručka určité vodítko poskytuje, je však třeba k ní přistupovat kriticky.

Nemálo památek sebralo v období první republiky novostrašecké muzeum. Jedná se  o  typický legionářský materiál obsahující hromadné fotografie a  pohlednice z  exotických zemí, shromážděné zejména během slavné anabáze kolem světa, o  úředně potvrzený seznam padlých legionářů s podrobnými údaji nebo o legionářské, humoristicky laděné časopisy, vydávané amatérsky ve  východním Rusku: Houpačky, Svistok, Hadrník. Nechybí tu legionářský deník z  Ruska. Není však autorizovaný a  jeho bližší identifikace by si vyžádala podrobnější studium. Vydávání a prezentace obdobných deníčků přinesla taktéž nedávná léta. Spousta tohoto materiálu je dodnes v soukromých rukách potomků legionářských bojovníků. Patrně nejznámější novostrašecký legionář je Karel Toms, jehož pamětní deska, odhalená až  v  červnu 1947, se  nachází vedle vchodu do gymnázia. Toms se narodil v roce 1893 v  čísle popisném 231. Jeho osud je však nejasný, nejspíše už před válkou odešel do  Francie. Na  počátku války vstoupil 22. srpna 1914 do  francouzské cizinecké legie, v  rámci níž Češi utvořili slavnou Rotu Nazdar. Ta se 9. května 1915 zapojila do bitvy u Arrasu na severu země. Rota zde byla zdecimovaná, avšak později byla tato událost interpretována jako první vystoupení našich vojáků v zahraničí, byť ještě nešlo o typickou československou legii. Karel Toms se  bojů nejspíše zúčastnil, ode dne bitvy byl považován za nezvěstného a teprve 6. října 1921 jej

20

soud v Arrasu úředně prohlásil za  mrtvého. Zmizel patrně v boji u obce Bailleul-sir-Berthoult a jeho jméno se objevuje na pomníku padlých u vsi La Targette. Na tamějším československém hřibově padlých za první i druhé světové války má Karel Toms svůj symbolický kříž. Všechna tato místa se nachází severně od Arrasu, kde bitva probíhala. Oproti Karlu Tomsovi je jakožto legionář zcela neznámý fotograf Josef Dubec, i  když jisté povědomí o něm ve Strašecí existuje, neboť Dubcova rodina provozovala fotografický ateliér ještě dlouho po jeho předčasné smrti. Samotný Dubec se v Krůtově seznamu nevyskytuje. Ve Strašecí žil již před první světovou válkou, ač domovskou příslušnost zde získal teprve v  roce 1923. Jeho švagr Karel Šíma s  ním prodělal ruskou anabázi, odkud nám oba zanechali navýsost originální pramen: legionářské fotografické album. Josef Dubec se narodil v obci Pecka u Nové Paky na  Jičínsku dne 1. července 1875 (rodiče pocházeli z  Miletína u  Hořic). Vyrůstal snad v blízké vsi Uhlíře. Podle Haladovy kroniky byl odveden dne 15. května 1915, a to mezi staršími ročníky, neboť mu již tehdy bylo čtyřicet let. Do války tedy odešel z Nového Strašecí, kde bydlel se svou druhou ženou a čtyřmi dětmi. První Dubcova manželka Růžena, která pocházela z Třeboně, zemřela poměrně mladá v únoru 1913. To již rodina žila ve Strašecí. Dubec se rok poté (23. února 1914) oženil s Marií Šímovou z Rynholeckého Pecínova. Rukování tak nebylo vůbec snadné, tíživou situaci násobilo pokročilé těhotenství Dubcovy manželky. Osm dní po  jeho odjezdu, 23. 5. 1915, se  jim narodila dcera Maruška. Už v září toho roku psal Dubec domů list z ruského zajetí, a je tedy jisté, že bojoval na východní frontě, kde se velmi rychle ocitl na druhé straně. K legiím přistoupil podle oficiální evidence 5. listopadu 1917 a působil jako četař u 8. pluku. Významný se pro Josefa Dubce stal kontakt s  bratrem jeho ženy Karlem Šímou. Ten byl o  několik let mladší, narodil se  roku 1891 v Pecínově. Rukoval již v roce 1912 a na počátku války právě vykonával vojenskou službu v Haliči. Krátce nato byl na východní frontě raněn a upadl do ruského zajetí (8. 9. 1914). Do legií vstoupil v červenci 1917 a čekala jej obdobná cesta jako Dubce. Sám Šíma zaznamenal, že v listopadu 1917 již jako člen legií přivezl „do  čs. vojska svého švagra Josefa Dubce ještě s dalšími deseti dobrovolci, pro které jsem jel do Kašíry v  tulské gubernii. Novostrašecký měsíčník


z historie Švagr Dubec byl pak ihned jmenován plukovním fotografem“. Dubec posléze nafotil velké množství snímků ze života legionářů, z nichž několik se nám dochovalo v Šímově rodinném albu. To zachy-

a průjmem zadělanou opicí a  se  švagrem Dubcem jeli jsme na Prahu. […] Na Masarykově nádraží sedli jsme do nejbližšího vlaku a jeli jsme domů do Pecínova u Nového Strašecí. Naše vítání a shledání s mými starými

Setkání legionářů z Novostrašecka v Krasnojarsku. Zleva K. Šíma, Václav Volf ze Mšece, J. Dubec, Václav Klatovský z Rynholce a Antonín Osvald z Nového Strašecí.

cuje v podstatě celý Šímův život a legionářská epizoda zde tvoří nejvýznamnější část. Šíma fotografie podrobně popsal a okomentoval. Dubec používal své pracovní razítko, kterým označoval vlastní snímky. V albu jich najdeme 42 – ty tak můžeme bezpečně autorizovat, nicméně je patrné, že Dubec vyrobil fotografií více. Mnoho snímků pochází z  pověstné magistrály a  z  Vladivostoku, kde legionáři čekali na odvoz do nové vlasti. Dubec fotografoval i  okolní krajinu, pohledy na  město, různé legionářské slavnosti a defilé, významné návštěvy a také portréty jak vojáků, včetně legionářů z našeho regionu, tak slavných velitelů – například generály Jana Syrového, Stanislava Čečka nebo zraněného hrdinu od Zborova Karla Vašátka, jenž zemřel v  Čeljabinsku. V  albu najdeme snímky československých hrobů a mnoho dalších pietních míst svázaných s pobytem legionářů. Obrovskou úlevou byla cesta domů, kterou oba švagři absolvovali z Vladivostoku přes Singapur, Terst, České Budějovice a Prahu, a to v červnu a červenci 1920. Dubec tento závěr vítězné cesty zdokumentoval. Na fotografiích vidíme malajské prostředí s  palmami a  typickými chatrčemi. Samozřejmě, Singapur nemohl Dubcovu aparátu uniknout také. Karel Šíma ve svém albu na příjezd vzpomíná: „V Českých Budějovicích byla naše společná cesta skončena. Tam nám druhého dne vydali v Marianských kasárnách na tři měsíce dovolenky a odtud jsme se již pak rozjížděli do svých domovů. Já s mojí nemocnou Novostrašecký měsíčník

tí stačil ještě nafotit tablo 34 svých kolegů, umístěné dnes v novostrašeckém muzeu. O tom jsme již psali v minulém článku. Město pohřbilo Dubce do  čestného legionářského hrobu, avšak tato tradice se neujala a násled-

Doprava legionářů do vlasti na anglické nákladní lodi Keemun (foto J. Dubec).

rodiči a sourozenci bylo velmi radostné a dojemné. Vždyť mne plných šest roků neviděli a první dva válečné roky jsem byl považován vůbec za mrtvého. První moje vyspání opět v peřinách za šest roků bylo mně příjemné. Ráno však jsem zjistil, že moje opice jest mrtva, a tak jsem ji zbytečně z Cejlonu tři týdny opatroval. Dal jsem ji ještě na Kladně vycpati a daroval měšťanské škole v Novém Strašecí.“ Vycpaná opička přivádí v úžas žáky strašecké základní školy dodnes. Šímovo album se posléze mění v osobní dokument o  jeho dalším životě, který byl pro prvorepublikového legionáře charakteristický. Zažádal si o četnické místo, jež bez potíží obdržel, a  posléze působil se  svou rodinou (manželkou a  dcerou) po  různých štacích: Vlachovo Březí, Podkarpatská Rus, Polná na Šumavě, Volary, Děčín. Ve třicátých letech vykonával funkci velitele četnické stanice v německém Kynšperku nad Ohří, kde prožíval známé konflikty s Němci. S velkou úlevou byl krátce před Mnichovem přeložen do české Hoříněvsi u Jaroměře, avšak za okupace byl dán do  výslužby jako nespolehlivý legionář. Po  osvobození pracoval do  roku 1949 jako velitel stanice ve Smiřicích. Nový režim jej posléze vystěhoval ze služebního bytu a padesátá léta trávil Karel Šíma se svou manželkou na penzi v náhradním bytě na faře v Jasenné u Jaroměře. Zde v květnu 1953 své zápisky v albu ukončil. Už roku 1927 zemřel s podlomeným zdravím Josef Dubec. Šlo o  prvního zemřelého legionáře v  Novém Strašecí. Před svou smr-

ní zesnulí již byli pohřbíváni ke svým rodinám. Z  Dubcova pohřbu máme dochované i fotografie. Šíma k jeho smrti uvedl: „V  roce 1927 zemřel můj švagr Josef Dubec, fotograf v Novém Strašecí, ve  věku 52 roků, ruský legionář, který, jak již vpředu uvedeno, prodělal se  mnou cestu z  Ukrajiny do Vladivostoku a  při sibiřské anabázi československých legií pracoval jako rentgenologický fotograf ve vojenské nemocnici u dra Richtera ve Vladivostoku, Čeljabinsku a Krásnojarsku, odkud pak společně se mnou odjel do Vladivostoku a odtud jsme společně pluli do osvobozené vlasti. Švagr Dubec se vrátil do vlasti se zdravím značně podrytým. Jako zajatec v roce 1916 v zajateckém táboře v Čerkasích u Kyjeva nastydl na ledviny, kdež tehdy na celém těle otekl a čtyři týdny musel spáti vsedě, aby se nezadusil. O jeho uzdravení lékaři tehdy velmi pochybovali. Toto jeho onemocnění mělo později vliv na  předčasné jeho úmrtí a  týž zemřel na zmíněnou ledvinovou chorobu.“ Díky Karlu Šímovi tak máme k dispozici jedinečné Dubcovy obrázky ze sibiřské anabáze československých legií, včetně snímků legionářů z  našeho regionu. Oba švagři se  stali typickými postavami své doby a jejich životní příběhy jsou doslova učebnicovými příklady osudů obyčejných lidí kolem první světové války a první Československé republiky. Krátký příběh Karla Tomse, jímž jsme uvedli naše líčení, tento kolorit jen dokresluje. Jan Černý

21


Turistické výlety v dubnu

Sláva na fotbalovém stadiónu Slavnostní ukončení turnaje žáků „O pohár Davida Ratha“

Kalendářní jaro začalo, dny se prodlužují a posun času jste snad již všichni zvládli. Doufám, že zvládnete i některý z nabízených výletů, které vám nalijí do  těla mnoho pěkných zážitků a dobré nálady.

6.–9. dubna 2012

Ze Stochova do  křivoklátských lesů Vřele doporučuji všem, kteří chtějí poznávat blízké okolí. Trasy vedou po značených turistických cestách a po cestách značených pořadateli a jsou dlouhé asi od 12 do 50 km.

14. dudna 2012

Brdská stezka PT 7–50 km, start ZŠ Mníšek pod Brdy od 6 do 13 hod. info tel. 602 402 701 Posázavím, krajem Josefa Lady Týnec nad Sázavou, PT 14, 29, 35 a 50 km, start Bisport Týnec nad Sázavou, 7–10 hod. info 317701765 Za Havlíčkem ze Slaného do Bílého Oujezdce Start INFO Slaný, PT 7, 15, 23, 28 km, CT 35 km, info tel. 721347929, 312523448, ic@infoslany.cz

14.–15. dubna 2012

Ústecká jarní 50 Start Ústí nad Labem – Důlce Apollo, trasy PT 5–50 km, CT 35–50 km, info 721 765 144

21. dubna 2012

Jarní stezka Polabím Neratovice – restaurace River od 7 hodin, PT 15–35 km, CT 35–100 km, info 608278887 Jarní putování okolím Lovoše Start Lovosice nám., cukrárna John od 7 hodin, PT 3–50 km, CT 35–65 km, info www.kct.lovosice.net Krajinou Josefa Ringhoffera Mirošovice, Praha-východ, PT 10–20 km, CT 10–25 km, info www.laduv-kraj .cz Karlštejnská tlapička Start Beroun ŽST 6.30–12 hod., cíl Karlštejn, PT 15- 50 km, info 737 949 424

Předání cen kapitánům vítězných mužstev. Vlevo kapitán týmu Nového Strašecí, vpravo kapitán týmu Tatranu Rakovník. Na fotografiích uprostřed Marcel Chládek, vlevo Karel Filip. Foto: Bianka Jóglová, www.rakovnicky.denik.cz

V neděli 18. března čekali fotbalisté na svém stadiónu velkou slávu. Od 10.15 hodin se dohrával poslední zápas zimního fotbalového turnaje žáků „O pohár Davida Ratha“, a tak pořadatelé pana hejtmana pozvali na předávání cen vítězům. Málokdo čekal, že hejtman a jeho první náměstek PhDr. Marcel Chládek pozvání přijmou, ale opak se  stal pravdou. O  to slavnostnější ráz dopolední utkání mělo. Zápas mezi domácími Sokolem Nové Strašecí a  SK Slaným měl velmi dobrou úroveň a po celé utkání se bylo na co dívat. Domácí nakonec zvítězili 1:0 a díky tomuto vítězství obsadili druhé místo. SK Slaný skončil třetí. Vítězem celého turnaje se  stali  žáci Tatranu Rakovník, kteří získali stejný počet bodů jako domácí Sokol, ale dvě navíc vstřelené branky do sítě soupeřů je posunuly do čela celkové tabulky. Závěr turnaje byl slavnostní. Za  krásného počasí se na hrací ploše sešli zástupci všech zúčastněných oddílů, aby od zástupců Středočeského kraje přijali poháry pro vítěze. Nemocného hejtmana MUDr.  Davida Ratha nahradil při slavnostní ceremonii starosta města Nového Strašecí Karel Filip a  spolu

s PhDr.  Marcelem Chládkem předali všem šesti zúčastněným oddílům poháry a  diplomy. Při oznamování pořadí družstev místním hlasatelem se ozýval aplaus přítomných diváků, který krásnou fotbalovou atmosféru ještě umocnil. Po nezbytném občerstvení hráčů i funkcionářů proběhla ve fotbalové zasedačce neformální beseda o stavu našeho sportu, do níž se,  mimo obou politiků, zapojili i  pozvaní novináři a trenéři oddílů. Pan senátor Marcel Chládek pochválil účastníky turnaje za skvělou úroveň a  trenéry za  obětavost, s  kterou věnují svůj čas fotbalové mládeži. Se  všemi přítomnými se  rozloučil slibem, že  projekty, jako byl tento mládežnický turnaj, bude kraj dále podporovat. Konečné pořadí zimního turnaje: 1. Tatran Rakovník 20:5 2. Nové Strašecí 18:4 3. SK Slaný 16:5 4. SK Hudlice 14:14 5. Kablo Kročehlavy 6:16 6. Baník Rynholec 5:34

13 b 13 b 7b 6b 2b 1b

Vladimír Kozel

Rozpis fotbalových zápasů Datum / den

Krajský přebor „A“

I.A třída dorost

I. A třída starší žáci

29. dubna 2012

Krušovický soudek Pro příznivce přespolního běhu, trasa Stochov–Krušovice, start Stochov – sokolovna od 8 hodin. Tomáš Palek

22

Novostrašecký měsíčník


Novostrašecký běh

Město Nové Strašecí pořádá ve spolupráci se  ZŠ a  MŠ J. A. Komenského a  Domovem dětí a  mládeže Novostrašecký běh, který se uskuteční 14. dubna 2012

Propozice závodu 1. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí Datum konání: sobota 14. dubna 2012 Místo konání: fotbalový stadion SK Nové Strašecí a jeho okolí Ročník: 1. (0. ročník proběhl 9. 4. 2011) 2. Organizační výbor Ředitel závodu: Libuše Vosátková Hlavní rozhodčí: Vilém Šubrt Organizační pracovníci: Petr Chochola, Jitka Samšuková 3. Organizační ustanovení Prezence: fotbalový stadion SK Nové Strašecí vždy nejpozději 10 minut před startem každé kategorie Kontaktní osoby: Jitka Samšuková, j.samsukova@seznam.cz, telefon 731 610 569 Libuše Vosátková, vosatkova@novestraseci.cz, telefon 725 098 487 Petr Chochola, p.chochola@email.cz, telefon 775 287 299 4. Technická ustanovení Trať závodu: asfaltový povrch, polní a lesní cesty, umělá tráva Délka tratí: elévové (ch, d) 100 m Přípravka (ch, d) 300 m mladší žactvo (ch, d) 600 m starší žactvo (ch, d) 800 m dorost (ch, d) 1 000 m dospělí (m, ž) 6 000 m Běh pro všechny 1 500 m Kategorie: elévové nar. 2005 a mladší přípravka nar. 2002–2004 Novostrašecký měsíčník

mladší žactvo nar. 1999–2001 starší žactvo nar. 1996–1998 dorost nar. 1993–1995 ženy A nar. 1978–1992 ženy B nar. 1963–1977 ženy C nar. 1962 a starší muži A nar. 1973–1992 muži B nar. 1963–1972 muži C nar. 1953–1962 muži D nar. 1943–1952 muži E nar. 1942 a starší Časomíra: závod je měřen ručně Podmínky účasti: každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav Startovné: mládež zdarma, dospělí 50 Kč Ceny: první tři závodníci v  každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny Různé: • pořadatel neručí za  škody vzniklé účastníkům jejich nedbalostí • závodníkům jsou k  dispozici šatny a  sociální zařízení v  prostorách kabin SK Nové Strašecí • teplý čaj v místě zajištěn zdarma Traťový rekord: Josef Poduška: 21:43 (2011) Lucie Růžková: 26:24 (2011) 5. Časový harmonogram Start elévové 9.30 hodin Start přípravka 9.40 hodin Start mladší žactvo 9.50 hodin Start starší žactvo 10.05 hodin Start dorost 10.20 hodin Start dospělí 11.00 hodin Běh pro všechny 12.00 hodin (bez rozdílu kategorií) • Časy jsou pouze orientační • Vyhlášení mládežnických kategorií proběhne před startem hlavní kategorie dospělých cca v 10.40 h • Výsledky: www.maratonkladno.cz

Turistické výlety v květnu Na  květnové svátky doporučuji tyto turistické akce:

1. května 2012

Pod tisskými břízkami Start Blatno u Jesenice nádr. ČD 7.30–10 hodin, PT 14, 22, 28 km, cíl Žihle, Mladotice,info 731472141 Dvořákova Nelahozeves Start Kralupy nádr. ČD 7.30–10 hodin, PT 7-25 km, CT podle chuti, info www.kralupy.cz/kct

5. května 2012

Krušovický vejšlap Start Stochov 7–9 hodin , PT 20–35 km, CT 40-60 km, cíl nádr. ČD Lužná, restaurace u Banků Toto je velmi zkrácená nabídka organizovaných turistických výletů pro následující období a já doufám, že si nějaký výlet vyberete, strávíte v přírodě mnoho pěkných chvil a naberete z jarní přírody to nejlepší. To vám přeje Tomáš Palek

Výlet do Budče

6. Závěrečná ustanovení Pořadatel závodu si vyhrazuje právo změnit tyto propozice, pokud si to vyžádají nepředvídatelné okolnosti. Účastníci závodu budou o těchto změnách včas informováni. Propozice byly schváleny na  poradě organizačního výboru dne 10. 2. 2012 v Novém Strašecí. Souřadnice fotbalového stadionu SK Nové Strašecí: 50°9´42.869´´N; 13°54´12.997´´E

Mgr. Karel Filip starosta města

Jedno z míst, které bychom jako Češi měli z  povinnosti navštívit, leží jen 30 km na  východ od  Nového Strašecí. Touto lokalitou, zvanou Budeč, je návrší obtékané Zákolanským a  Týneckým potokem osídlené již v  pozdní době bronzové. Na  jeho vrcholku stojí rotunda Sv. Petra a  Pavla z  přelomu 9. a 10. století a hřbitov.

 23


Sport

 Do Budče se nejlépe dostaneme ze Zákolan, kam se můžeme dopravit vlakem přes Kladno, či autobusem s  přestupem ve  Slaném. Jednodušší variantou je samozřejmě příjezd autem, které zaparkujeme přímo na  návsi před pomníkem Antonína Zápotockého, pátého československého prezidenta, jehož rodný dům leží na  cestě po  červené značce k hradišti. Nejprve si ale pročteme zajímavé informační tabule v upraveném parčíku, rozkládajícím se  okolo sochy. Načerpáme tak znalosti vztahující se  nejen k  starověkému hradišti. Poté přejdeme silnici a už stoupáme okolo údajného domu průkopníka socialismu Ladislava Zápotockého a jeho syna Antonína. Mineme křížek v zatáčce a pomalu se okolo nás začínají rozprostírat louky a  před námi vystrkuje zlatou špičku rotunda. Po levé straně si povšimneme makety základů kostelíka Panny Marie a  zamíříme brankou na  hřbitov, který stojí za  bližší prozkoumání. Jsou zde totiž uloženy ostatky velkého pedagoga 19. století Karla Slavoje Amerlinga a dalších osobností místního hospodářského a  společenského života. Pokud byste se chtěli podívat do kostelíka založeného v  roce 895, máte možnost při prohlídkách s výkladem o víkendech od 26. 5. do 30. 9. 2012 v době od 9.30 do 17 hodin. Slavnost k  svátku sv. Petra a  Pavla se  koná v  sobotu 30. června od  10.30 hod. Každoročně se pořádá i mše ke cti svatého Václava v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči. Tento rok oslava připadá na sobotu 29. září od 10.30 hodin. Po prohlídce tohoto kouzelného místa se vydáme dále po  červené značce až  k  rozcestí, kde můžeme pokračovat po  červené a  pak navázat na žlutou, která vede podél Zákolanského potoka, nebo si trasu můžeme zkrátit a na rozcestí se dát doleva z kopce, až narazíme na železniční trať. Může se stát, že zde potkáte i  koně, pro něž tu vznikla stezka. Až dojdete do vesnice Kováry, odbočte vlevo kolem železnice. Cesta, která se  vine kolem potoka, byla v  roce 2010 zrekonstruována a jsou k dispozici i lavičky k odpočinku. Dovede nás až k Obecné škole pod Budčí a zpět na náměstíčko, kde se ještě po příjemné procházce můžeme osvěžit v místní hospodě. Procházka trvá tak hodinu a půl a je vhodná i pro rodiny s dětmi, kočárky i psy. Když na kole překonáte počáteční převýšení, můžete pokračovat po červené značce a po 5,5 km dojedete až k hradu Okoř. Zeměpisné souřadnice Budče: WGS-84: N50°11‘32.8“ E14°14‘38.3“

Florbalistky postoupily na republiku

Žákyně základní školy v Novém Strašecí opět dokázaly, že florbal rozhodně hrát umí. Stejně jako předminulý rok se  jim podařilo probojovat od  okresního kola Orion florbal cupu, přes kolo krajské, republikovou kvalifikaci až na Mistrovství ČR. Kvalifikační kolo se konalo 27. února v Plzni, kde na děvčata čekali dva soupeři, vítězky Plzeňského kraje – žákyně ze Stodu a vítězky kraje Jihočeského z Týna nad Vltavou. Děvčata měla před sebou tedy 2 zápasy, zápasy, které měly rozhodnout o  vysněném finále. V  prvním zápase se  střetla se  soupeřkami z Týna nad Vltavou. Už od začátku utkání je strašecký tým přehrával. Na  straně strašeckých dívek byly zřejmé větší herní zkušenosti a jednota týmu, a tak není divu, že zápas skončil 3:0. Před druhým zápasem, který měly dívky sehrát se silnějším soupeřem, a to Stodem, panovala skvělá nálada, ale zároveň byla na hráčkách patrná jistá nervozita. Pokud totiž chtěly postoupit, musely zápas vyhrát, popřípadě minimálně remizovat. A  protože vyhrát chtěly, vletěly do  zápasu, jak se  říká,

po hlavě. Rvaly se, bojovaly, nenechaly si vzít své tempo. Do 2. třetiny si držely remízu 0:0, pak ale zápas zdramatizoval míček, který skončil za zády strašecké brankářky. Dívky věděly, že prohrát znamená vzdát se postupu, a tak bojovaly víc a víc. Ve 3. třetině přeci jen potřebný gól vstřelily, a tak si doslova vydřely remízu 1:1. Radost, smích, možná i slzy štěstí – to bylo přesně to, co bylo vidět po závěrečném hvizdu píšťalky na hřišti. Dívky se objímaly a trenéři Petr Chochola a Marek Hartman se spokojeně usmívali nad úspěchem, kterého by bez nich děvčata asi jen těžko dosáhla. Pyšný byl zajisté i pan ředitel Hajný, který jako nejvěrnější fanoušek fandil, co mu plíce stačily. Věřím, že už teď se holky těší na republikové finále, které se bude konat ve dnech 24. a 25. března v Brně. Držte palce týmu, ve kterém mají všichni srdíčko na správném místě. Na  závěr bych chtěla touto cestou poděkovat za skvělý sportovní zážitek, a doufám, že jim to holky na republice nandají! Držím palce! Eliška Matějková

Rozpis fotbalových zápasů

Věra Matějovičová Komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky

24

Novostrašecký měsíčník


Čtenáři

Kudela: Jsem příznivcem novostrašeckého fotbalu, nikoliv lidí, kteří jej v současnosti vedou. V březnovém vydání Novostrašeckého měsíčníku byly v rozhovoru Vladimíra Kozla, místopředsedy fotbalového oddílu, s předsedou fotbalového oddílu panem Cafourkem prezentovány některé jejich názory na Zdeňka Kudelu a jeho syna Matyáše. V rámci vyváženosti předkládáme našim čtenářům reakci pana Zdeňka Kudely.

Novostrašecký měsíčník

Vše vyvrcholilo během loňské sezóny, kdy Maty ostře zkritizoval na hřišti prosazovaného nejmladšího Mrázkova syna. Tehdy a  následně prostě Matyáš pocítil, že za současného stavu není pro něj v mužstvu místo. Proto se  rozhodl odejít na  hostování do  Tatranu Rakovník. Emoce pak ještě umocnila pro mě nepochopitelná kauza „Louňovice“, kdy byl bezprostředně po utkání v Novém Strašecí do bezvědomí zmlácen jeden z hráčů hostí a která byla následně pro naprosté nezvládnutí ze strany domácích aktérů celorepublikově prezentována jako obrovská ostuda českého fotbalu. No a místní šikulové ze mě ve městě a v tom jejich fotbalovém prostředí udělali hlavního škůdce, který měl všude rozesílat dopisy, maily a já nevím, co ještě, aby fotbalu v našem městě co nejvíce ublížil. Vypjatá situace proti mně a Matyášovi pak zašla už tak daleko, že během Novoroční noci byl můj syn zákeřně napaden jedním z hráčů místního Sokola, a  to tak, že  zdravotní následky z nalomeného krčního obratle jej budou doprovázet v jeho dalším životě. Proto jsem svému synovi jen doporučil ukončit jeho hráčské působení v Sokolu Nové Strašecí. Ještě jednu okolnost musím zmínit, že můj syn vedl jako trenér místní dorost. No a po jeho oznámení vedení klubu, že jako hráč chce definitivně odejít, byl na nátlak už výše jmenovaných osob odvolán panem Cafourkem, jako novým předsedou fotbalového oddílu. Jenom k smíchu jsou jeho nepravdivé argumenty, které uvedl v  předešlém měsíčníku, že dorostenci mu volali, že neví, kdy se bude trénovat, že  mu Maty neřekl, zda chce jako trenér v  práci pokračovat, nebo že  nezajistil halu pro jejich trénink. Vrcholem pak je „údajná“ nespokojenost s osmým místem dorostu v tabulce po podzimní části, neboť dorost musí vychovávat hráče pro „A“ tým, a to prý můj syn nedělal. Tady bych opět doporučil vyzpovídat většinu hráčů tři roky zpátky, kteří skončili v  dorostenecké kategorii, proč nepokračují v „A“ týmu. Většinově by odpověděli, že v týmu trenéra Mrázka nechtějí pokračovat, protože nedostanou šanci a vůbec se tam necítí dobře. Pro zajímavost, syn je absolventem FTVS UK a držitelem, zatím, druhé nejvyšší možné trenérské fotbalové kvalifikace. Tu ve fotbalo-

vém klubu Sokol Nové Strašecí nemá nikdo. Bohužel zde trénují a klub vedou lidé bez základního fotbalového vzdělání… Zeptejte se  rodičů, jak Matyáš pracoval jako trenér jejich dětí a jak vypadá situace nyní po jeho odchodu od dorostu. Na pana Cafourka nabalili veškerou práci v  klubu, chudák nestíhá skoro nic, potom ta vlastní jeho trenérská činnost tak vypadá. Matym vycepované družstvo pak trénuje jednou s „A“ mužstvem, podruhé se  nesejdou, neboť jim nikdo neoznámil správný termín, a  hlavně jich chodí stále míň a míň. Ale to opravdu nemá cenu už dále komentovat. Dovolte mi ještě jednu poznámku. Začal jsem tím, že nemá cenu na celoplošné úrovni bojovat s fotbalovými pomluvami a nehoráznostmi zoufalých lidí. Ti lidé, o kterých jsem si ještě nedávno myslel, že jsou mými přáteli, vyvěsili na novostrašeckém náměstí a červeně zatrhli novinový článek, ve kterém se mi mstí jeden člověk, který v  současnosti čelí několika soudním žalobám a jehož klub jsem dostal do první ligy. Ano, přesto mám nadále rád novostrašecký fotbal, ale jeho současné představitele nepokládám za své přátele.

Zdeňek Kudela reklama

Nepatřím k lidem, kteří si řeší problémy a  komplexy přes noviny. Pohybuji se  totiž již skoro dvacet let ve  špičce profesionálního fotbalu a už dávno jsem poznal, že přes noviny jdou pouštět různé pomluvy a vůbec nepravosti, proti kterým se lze jen těžko bránit. Napadený se pak sám velice těžce ospravedlňuje, neboť lidé si vždy řeknou: ať si říká, co chce, jednou to o  něm psali v  novinách, tak je to pravda. Lidská zloba, závist, nepřejícnost přeci vládnou světem a pomstít se někomu přes noviny je tak snadné. A dodávám: silně zbabělé. Pro tentokrát udělám výjimku, neboť musím reagovat na něco, co v tomto měsíčníku o mně a mém synovi Matyášovi napsali dva pánové. Žijeme na malém městě, každý zná každého. Proto se musím ozvat. Proti závisti a zlobě, se  kterou nepravdy o  mě a  synovi byly napsány. Teď k těm dvěma pánům. Jednoho z nich, který uveřejnil, že jsem pro něho obrovským zklamáním, pana Cafourka, jsem nikdy neviděl, nikdy jsem s  ním nemluvil, prostě jej vůbec neznám. Natož on mne. Pana Kozla jsem kdysi přivedl jako brankáře do  novostrašeckého fotbalu, staral se  o  něj a donedávna, to již jako čelnímu fotbalovému funkcionáři Sokola Nové Strašecí, pomáhal, jak jen jsem mohl. Svými kontakty, vlastními penězi a  časem. Připomínám těm, kteří by něco z  mé pomoci chtěli zpochybňovat, ať se podívají např. v jakých dresech dodnes „A“ mužstvo nebo dorost hrají. S logy Škodovky na  prsou, tedy mladoboleslavského klubu, ve kterém jsem osm let působil. Z  čeho však najednou vznikla zášť proti mé osobě a také mému synovi, který v řadě po  sobě jdoucích sezón vystřílel místnímu Sokolu skvělé postavení v tabulce? Odpověď hledejte v obrovské sebestřednosti a  sebezahleděnosti pana Miloše Mrázka, trenéra a místní legendy, jak o sobě rád nechá prohlašovat, a  jeho nohsledů reprezentovaných právě panem Kozlem. Těm se přestávaly postupem času zamlouvat mé připomínky a názory na zlepšení novostrašeckého fotbalu. A také k vlastnímu dění na hřišti prostřednictvím mého syna, který v mužstvu dlouhá léta hrál. Ale vždy, když se vyskytl nějaký problém, hned se ke Kudelovi hlásila fotbalová delegace, Kudelo pomoz. A Kudela pomohl…

Hubneme 100 jarních kilogramů Úspěšná akce se vrací. V jejím rámci nabízíme výhodnou permanentku, jídelníček i poradnu.

Novinky: Nordic Walking – každou středu od 18 hodin (hole zapůjčíme) Dívčí Zumba – vždy v úterý od 16 hodin Balony – pondělí 16 a 17hodin (důchodci 60 Kč), středa 8.30 hodin Břišní pekáč – pondělí v 18 hodin a v pátek v 17 hodin Fukot – funkční kruhový trénink – středa v 19 hodin

To vše ve FITKLUBU 1155 v Novém Strašecí www.fitklub1155.cz, tel. 605 507 606

Výborné páté místo obsadily žákyně ZŠ Nové Strašecí na Mistrovství ČR v Orion florbal cupu. Více informací najdete v květnovém Novostrašeckém měsíčníku.

25


Ctenáři

Knížka o novostrašeckých figurkách Snad každý pořádný Strašečák už držel v ruce útlou knížečku Ladislava Oplta Lidičky ze strašecké uličky (vyd. Gelton 2011), pojednávající o  místních figurkách doby nedávno minulé. Autor, zdejší malíř, se může sám počítat mezi svérázné osoby, které ve městě určitě nejde přehlédnout. Patřím k mladší generaci, dětství jsem ve Strašecí prožíval na konci sedmdesátých a  v  osmdesátých letech, a  tak mě nemálo potěšilo, když jsem si mohl oživit zaprášené vzpomínky na  několik místních postaviček. Přiznám se, že publikaci jsem četl na  přeskáčku a  vyhledával nejprve postavy, které si pamatuji nejvíce: neodolatelného Karla Břízu a  podivínského Václava Durase. A  mohu říci, že  jejich příběhy jsou napsány nejzdařileji, neboť oba se z prezentované plejády ostatních lidiček poněkud vymykají. Vzpomínám například na hodiny tělocviku, při kterých jsme se obvykle přesouvali do sokolovny kolem Břízovy lopaty. Stávala se terčem spolužáků zejména tehdy, když její majitel zaplul s naloženým kolečkem do dvora. Ukořistěná lopata pak putovala do rafinované skrýše, aby Bříza poté hulákal na celé náměstí zuřivá slova o parchantech a darebácích. Ale také si pamatuji na  hodinu hudební výchovy, kdy nám paní učitelka Vintrová vyprávěla o tom, že Karel Bříza je užitečný a pracovitý člověk, který pomáhá starým lidem a ochraňuje opuštěná zvířata. Dodnes, dostanu-li se někdy náhodou do kavárny Patro, zabloudí moje oči do levého kouta u vchodu, kde jej vidím s talířem plným knedlíků – samozřejmě v dobách jídelny U Lva. Duras nás školáky pořádně vypekl, když jsme jednou odpoledne čekali na fotografický kroužek. Nalákal nás k sobě domů, jestli bychom mu nepomohli s úklidem nepřeberného množství krámů. Z jeho obydlí si pamatuji na temnou chodbu plnou starožitného nepořádku a na úzkou místnost s bednami knih. Brebentil něco o hodných dětičkách a dárečkách a bonbonkách, které nám dá, když mu pomůžeme s tímhle a tamtím… Kroužek jsme zmeškali a  po  úklidu nám řekl, ať počkáme venku, že nám dárečky rozdá. Zaklapl dveře a už jsme ho neviděli. Dodnes je nám odměnu dlužen. Také scéna na náměstí 5. května, kam se přestěhoval onen umělec, jeho bývalý soused, mi utkvěla v  paměti. Duras na  něj hrozil holí a  hlasitě mu nadával do  lumpů, podvodníků, darebáků a lotrů… Se  zálibou vzpomínám na  Vlastu Týřla, který bydlel proti nám ve staré bytovce, jak pospíchá na  Palubu (v  knize je tato hospoda uváděná pouze pod oficiálním názvem U  Brejchů) a  vesele zdraví svým nezapomenutelným: Nazdárek! A  vidím ho, když nám 26

na počátku osmdesátých let dělal v  baráku topení a naši se třásli strachem, aby nepřišel v podroušeném stavu. S rozžatým autogenem a majzlíkem v ruce pak dělal divy. A dostaňte takové chlapisko z domu! Rosenbauma jsme se báli, vypadal jako pravý zločinec – osmahlý, potetovaný, modrooký a vulgární. Ostatní figurky znám jen z vyprávění, například moje babička Folprechtkám neřekla jinak než Embrčky. Proč, to dodnes nevím a  babička mi to už nepoví. Zato v místním muzeu je na ně památek více než dost. Ladislav Oplt měl s vydavatelem Jiřím Červenkou výborný nápad, všimnout si několika místních svérázných figurek, dokud je máme ve své paměti. Po dvou třech generacích totiž podobné originální paměťové stopy mizí do  nenávratna. Trochu váhám u  žánru, zda držíme v rukou autorovy vzpomínky, beletrizované příběhy či zda se tvůrci knihy pokusili o  sběr širšího materiálu, byť pouze od  pamětníků, kteří jim mohli být nejbližší. Avšak Ladislav Oplt se nejspíše spoléhal na vlastní paměť, z jeho textů vysvítá jednotvárné schéma, kterého se nejčastěji držel – figurky charakterizuje jedním či několika příběhy, jimiž dokládá jejich povahy a jednání. Z  dam nejvíce autorovi imponovaly rázné, ukřičené a  hašteřivé ženské, které se  často stávaly oběťmi uličníků. Ať se  jedná o  hokynářku Srbovou, Bulharku, matku divocha Vény či o paní Kožíškovou ze stadionu. V závěrečné scéně se  tak projevují i  Folprechtky, bezhlavě bušící do  polapeného uličníka. U pánů se zase jedná o svérázné a bodré typy holdující nejčastěji dobrému pivu (Josífek, Lochman, Týřl, Dóďa, Hasík). Originálněji tak vedle Břízy a Durase vysvítá lékárník Zimmerhakl či Flígr, u ženských postav Jožka čepice. Pohledy jsou často zploštělé a neseny autorovým obdobným viděním světa. A tím bohužel i  více schematické. Rozmanitost charakterů a  různorodost originálních projevů vůči okolnímu světu jsou ale zásadní pro svéráz drobných figurek z  malých uzavřených světů. Lidičkám však nemůžeme upřít jistou čtivost a autorovi v některých pasážích i smysl pro humor. Jindy však upadá do opakujících se námětů. Jako historik bych se více přikláněl ke sběru pramenů, byť by mohly být využity čtivým a  zábavným způsobem a  zakomponovány do  vypravěčova stylu. Zde by se  nejvíce osvědčili pamětníci, z  části však i  písemný úřední materiál se spoustou přínosných údajů. Knížka dokumenty nezná. Autor s vydavatelem ani nevyužili dostupný fotografický materiál a  vsadili na  Opltovo výtvarné nadání. Ten knížku vybavil realisticko-naivními kres-

bami figurek, jak si je opět uchoval v paměti. Významně tak ilustrace korespondují s autorovým záměrem a dokreslují v jednotné linii kolorit celé publikace: Vyprávět o vlastní zkušenosti, o tom, jak postavičky znal spisovatel. Mimořádně to cítíme především u  příběhu Sladká Berta či Nerudný topič. Přesto se k tomuto záměru autor nepřihlásil. Jsem rád, že publikace vyšla. Pro místní to je něco nového, neotřelého, co každého „místňáka“ chytne za srdce a možná i někde rozladí, že to přeci takto nebylo. Že on to zná lépe a  že  podobných figurek bylo a  je ve  městě daleko více (například v publikaci se jen mihne pozoruhodná dentistka Fína Kopačková, jež by sama byla hodna samostatného zpracování). Knížka tím splnila svůj účel, a vedle autora tak můžeme i  vydavateli Červenkovi pogratulovat ke zdařilému počinu. Jan Černý

Kroučováci slavili Den žen V sobotu 10. března se,  ostatně jako každý rok, konala v  Kroučové oslava Dne žen. Ačkoliv někdo pojem MDŽ ze  svého slovníku vyškrtnul, my hrdě tento svátek slavíme, neboť ŽENY si to za svou celoroční práci plně zaslouží. K tanci a poslechu nám zahrálo Duo Bechyňský, zazněly polky, valčíček, spousta lidovek, které dnešní mládež už ani nezná, či staré hity z  dob našeho mládí. Děvčata se  skvěle bavila, zpívala z  plných plic, tančila jak zamlada, a i když některá byla indisponována, tančila i s berlemi. Všichni si to moc užili, spokojeni odcházeli domů s malou kytičkou jako pozornost. Co víc si přát než spokojený úsměv na tvářích babiček, vlít jim do  života radost, chuť a  zájem o  další akce, aby neseděly doma a přišly se bavit a užít života. Iveta Maierová

Oslava Dne žen v Kroučové. Další foto na obálce.

Novostrašecký měsíčník


Kalendář akcí / Reklama

Kalendář akcí – duben Amfora II v Novém Strašecí výstava fotografií členů fotografického sdružení Amfora Rakovník, přísálí NKC, přístupná v pracovní době a při akcích

4. dubna Rakovnická laťka soutěž ve skoku vysokém od 13 hodin II. ZŠ Rakovník

5. dubna Akademie volného času Přítomnost tatínka v rodině od 17 hodin, vstupné 30 Kč Novostrašecké kulturní centrum Exkurze na letiště v Praze Letecký záchranný sbor odjezd od zastávky autobusů, směr Praha v 9.15, cena 200 Kč pořádá DDM

11. dubna Farmářské trhy 8–16 hodin na náměstí J. A. Komenského Školní kolo Mc Donalds cup od 13.30 hodin, hřiště na Kocourku při nepříznivém počasí v hale BIOS, pořádá DDM Malá kopaná Okresní kolo od 8 hodin hřiště SK Rakovník

13. dubna Opakovací hodina tance 19 hodin, kurzovné 650 Kč Novostrašecké kulturní centrum

14. dubna Turnaj v nohejbale 8–15 hodin, hala Bios

Novostrašecký měsíčník

14. dubna Novostrašecký běh fotbalový stadion SK Nové Strašecí a jeho okolí od 9.15 hodin Slavnostní otevření hřiště u Dětského domova 13–19 hodin

15. dubna Nejen pohádka na neděli O červeném vajíčku a rozmarném srdíčku v 15 hodin, vstupné 30/45 Kč Novostrašecké kulturní centrum

16. dubna Zápis do tanečního kurzu 8–17 hodin poté každý úřední den po 8–17, st 8–18 hodin, kurzovné 1 500 Kč Novostrašecké kulturní centrum

18. dubna Prodejní akce od 10 hodin Novostrašecké kulturní centrum

19. dubna Setkání s legendami aneb Saskia Burešová uvádí své hosty Naďu Urbánkovou a Petra Rezka, v 19 hodin, vstupné 150 Kč, NKC

20. dubna Ekologická soutěž okresní soutěž od 8 hodin botanická zahrada SZeŠ Rakovník

23. dubna Cyklovýlet na Merkovku v rámci Dne Země ve 14.30 hodin od ZŠ, návrat v cca 18 hodin pořádá DDM

25. dubna

27. dubna

Taneční párty hraje SENIORKA , 17–21 hodin, vstupné 60 Kč Novostrašecké kulturní centrum

25. dubna

Plavecko-běžecký pohár pod záštitou Středočeského kraje okresní kolo od 8 hodin plavecký bazén Rakovník + Čermákovy sady

30. dubna – 7. května

Farmářské trhy 8–16 hodin na náměstí J. A. Komenského

Relaxační pobyt v lázních Poděbrady ZO SZP Nové Strašecí

26. dubna Prodejní akce od 10 hodin Novostrašecké kulturní centrum

Připravuje se na květen 3. 5. 13. 5. 23. 5. 24. 5. 26. 5. 30. 5.

Přednáška cyklu Akademie volného času 8. NKC od 17 hodin Nejen pohádka na neděli. Vodnická pohádka. Sál NKC od 15 hodin Party se Seniorkou od 17 hodin, sál NKC Přednáška cyklu Akademie volného času 8. Setkání s osobností – Táňa Fischerová. NKC od 17 hodin Peřiny od 10 hodin na náměstí J. A. Komenského poznávací zájezd ZO SZP Zlonice, Libochovice

-red-

Předprodej vstupenek Městská kulturní zařízení Nové Strašecí se sídlem v NKC nabízí v předprodeji vstupenky : 19. 4. 2012 od 19 hodin, sál NKC „SETKÁNÍ S LEGENDAMI“ Vstupné 150 Kč. Vozíčkáři vstup zdarma Předprodej v kanceláři MKZ, tel. 313 572 340 a v Informačním centru tel. 728 875 886.

-nkcreklama

březen–duben

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost 13.30 hodin Nové Strašecí (u Pošty – pod školou) ve dnech 23. dubna a 5. června 2012 Kuřice červené stáří: 8–10 týdnů, cena: 130–140 Kč Kačeny pekingské (bílé brojlerové) stáří: 1–3 týdny, cena: 70–90 Kč Moularden (kříženec pižmová+peking.kachny) stáří: 1-3 týdny, cena: 70-90 Kč

KAČER barbarie stáří: 1–3 týdny, cena:110–130 Kč Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! stáří: 1–3 týdny, cena: 110–130 Kč Husy bílé stáří: 1–3 týdny, cena:140–160 Kč Slepice ve snášce, cena: 100 Kč

Husy landenské stáří: 1–3 týdny, cena: 140–160 Kč Perličky stáří: 1-6týdny, cena: 90–140 Kč Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) stáří: 6–8 týdny, 260–300 Kč

Dále přijímáme objednávky i na pozdější termíny! Bližší informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, gallusextra@centrum.cz, po–pá 8–15 h.

27


Reklama

inzerce / společenská rubrika

Společenská kronika

Dne 6. 4. 2012 uplyne dvanáct let od úmrtí mého tatínka, pana Václava Javůrka, a dne 8. 4. 2012 uplynou dva roky od úmrtí mé maminky, paní Vlasty Javůrkové.

Reklama

Za tichou vzpomínku děkuji všem, kteří jste je znali a měli rádi. Dcera Stáňa

Reklama

Dne 12. 4. uplynou tři roky, kdy nás navždy opustila paní Marta Bonaventurová. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manžel, syn s rodinou, dcera s rodinou.

Od 1.května 2012 Energoterapie poskytovány ve Studiu Pohoda v Novém Strašecí. Pro prvních 10 zájemců sleva ve výši 35% z běžné ceny. Poznejte něco nového! Těšíme se na Vás! www.energieprozdravi.cz

Dne 23. 4. uplyne už devět let, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Lansdorf.

Vaříme s Novým Allegrem

Stále vzpomíná zarmoucená rodina.

Suroviny:

Steak z čerstvého lososa na carpaciu z čerstvého manga

čerstvý losos čerstvé mango bazalkové pesto balsamicové pesto

citronový pepř rucola polníček sůl

olivový olej exra virgin parmazán grand moravia

Technologický postup: Dne 13. 4. vzpomeneme třetího výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky a tchyně, paní Věry Bechyňové. Stále vzpomínají dcera Věra a syn Zdeněk s rodinami.

Steak z čerstvého lososa osolíme hrubozrnnou solí a okořeníme citronóvým pepřem. Rozpálíme si troubu na dvěstě stupňů Celsia. Do trouby vložíme předem připravený steak který ještě lehce potřeme olivovým olejem extra virgin. Steak pečeme zhruba 13 min a mezitím si připravíme carpacio s čerstvého manga. Mango podélně rozřízneme a vyndáme pecku. Pak mango oloupeme a nakrájíme na tenké měsíčky, které rozprostřeme na talíř ve tvaru slunce. Mango pokapeme bazalkovým pestem a dodekorujeme balzamikovým pestem. Pesto se dá koupit v běžném supermaketu. Dále na mango klademe lístečky rucoly a polníčku a hoblinky parmazánu grand moravia. Upečený steak klademe do středu mangového carpacia .

Dobrou chuť Vám přeje restaurace a kavárna „Nové Allegro“

www.noveallegro.cz 28

Novostrašecký měsíčník


Steak z čerstvého lososa na carpaciu z čerstvého manga

3.C třídní učitel Vladimír Delong

Vaříme s Novým Allegrem

maturitní ročník 2.D - třídní učitel Tomáš Somol

Foto: Petr Sklenář

3.B třídní učitel Martin Flégr

3.A třídní učitelka Radka Koláčková

Foto: Maturitním plesu třídy 4.A

Ples gymnázia a SOU 17. února a 9. března 2012


březen 2012 Foto: Bianka Jóglová, www.rakovnicky.denik.cz

Městská knihovna

Foto: Jitka Tomšů – Jarní dílna – svátky jara, ZŠ 3.C.

Foto: Jitka Tomšů – jarní dílna – roční období, ZŠ 2.D

Foto: Zuzana Levá. Návštěva dětí MŠ Kocourek v Městské knihovně Nové Strašecí.

Zimní fotbalový turnaj žáků 18. března 2012

Novostrašecký měsíčník - duben 2012  

Dubnový Novostrašecký měsíčník.

Novostrašecký měsíčník - duben 2012  

Dubnový Novostrašecký měsíčník.

Advertisement