Page 1

Байгурезь йылысен учкисько тон шоры...

www.noviput.info

БАЙГУРЕЗЬ Редактор В.М.Нуриахметов

№ 8 (754) 11.05.2012

Приложение к Дебёсской районной газете “Новый путь”. Направление издания - культурно-просветительское

Газета издается с 1991 года на удмуртском и русском языках совместно. Выходит два раза в месяц.

ФОТОАЛЬБОМ ГАЗЕТЫ «БАЙГУРЕЗЬ»

Спасибо вам за 67-ую мирную весну! 5 мая состоялся торжественный приём у Главы района, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. На это мероприятие были приглашены ветераны войны, участники трудового фронта, солдатские вдовы. Вашему вниманию предлагается фоторепортаж, сделанный редактором газеты «Байгурезь» Валерием Нуриахметовым.


2 стр.

№8

«БАЙГУРЕЗЬ»

.

2012 г.

«МАР ВОЙНА ТА, МАР ВОЙНА ТА – ВАНЬ КАЛЫКЕЗ БRРДЫТЭ?!» (Удмурт кырwан)

Сороковые, роковые, пороховые…

Подготовил Павел Роготнев, историк-краевед

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

без указания даты

6

1

3

4

12

2

33

17 16

27

50

41

20

23

23

5

395

6

30

63

35

32

17

14

3

355

11

6 12

29

32

12

10

5

4

2

201

14

8

-

-

-

-

-

-

-

62

90 151

89

65

49

53

12

1046

апрель

4

март

1

февраль

-

-

-

-

-

1942

73 34

40

26

1943

39 36

64

11

5

1944

21 35

22

1945

17 14

9

150 119 135

62

годы 1941

Итого

-

36 35

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

-

-

5

22

41

67

66 217

462

59 43

43 38

39

46

36

62

26 102

20

668

32

52 19

19

8

15

14

13

25

18

34

11

282

9

18

14

8

8

5

8

7

4

9

10

11

2

113

6

8

6 10

5

-

-

3

1

-

-

-

15

54

75 51

67

92

95 163 120 364

92

1578

-

-

1942

60

94

1943

21

1944 1945

-

96 152 131 80

декабрь

44

1941

март

без указания даты

июнь

-

итого

годы

Итого

май

месяцы

апрель

Красноармейцы - уроженцы Дебёсского района УР, пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны (по Книге Памяти Дебёсского района УР) февраль

Книга Памяти Дебёсского района была создана в 1994 году. Её составитель – участник и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Анисимов. Ему дебёсцы должны поклониться до земли. Ведь ему, работая над Книгой Памяти, пришлось пережить военные годы во второй раз. Его имя должно стоять одним из первых в списке Почётных граждан нашего района! Книга Памяти – великий документ о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны. Даже небольшой предварительный анализ её материалов даёт представление об огромных трудностях ратного дела советского солдата. Таблицы, составленные на основе материалов М.В. Анисимова, не требуют комментариев. Цифры сами говорят за себя… Остаётся только поклониться нашим землякам, отдавших свои жизни за наше будущее. Отдавших свои жизни за то, чтобы «сороковые, пороховые годы» больше не повторялись никогда.

итого

январь

В одном из первых июльских 1941 года номеров Дебёсской районной газеты «Трактор» был опубликован приказ Наркомата обороны СССР красноармейцам и краснофлотцам, мобилизованным в ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота после начала Великой Отечественной войны. В нём говорилось о том, что военную аммуницию, полученную мобилизованными на фронт в пользовании на срок военных действий (гимнастёрки, бушлаты, шинели, сапоги, пилотки, бескозырки и прочее), по окончании войны возвращать не следует. Ни Наркомат обороны, ни всё руководство страны тогда не предполагали, что счёт уже на ближайшие месяцы пойдёт не на гимнастёрки и кирзачи, а на многие-многие человеческие жизни. Никто не предполагал, что война обернётся для советских людей огромной трагедией. И никто не предполагал, что полный поимённый список погибших и пропавших без вести советских солдат будет восстановлен только через 50 лет после Победы 1945 года.

месяцы

январь

Война гуляет по России, а мы такие молодые

Красноармейцы - уроженцы Дебёсского района УР, погибшие в годы Великой Отечественной войны (по Книге Памяти Дебёсского района УР)

Примечание. 80 красноармейцев-уроженцев Дебёсского района УР, пропавших без вести, включены в списки дополнительного тома Книги Памяти. В данной таблице они не указаны. Также в таблицу не включены 37 без вести пропавших дебёсцев, которые вошли в Книгу Памяти без указания не только числа и месяца (даты), но и года предполагаемой гибели на фронте.

Ëåíèíãðàäûñü âóýì ñåìüÿîñ óëeçû ìèëÿì Ëåñàãóðòàìû íî… Íîø èê âóèç òóëûñ, íîø èê ïóñéèìû Âîðìîí Íóíàëýç. Áåí, êûä¸êå êûë¸ âîéíà àðú¸ñ. Óëîíûñü êîøêî âîéíàå âåòëýìú¸ñ, ëåê îæ ìûíîí âàêûòý óæàñà íî âàíü ñåêûòýç àñüñý ïåëüïóì âûëàçû ïîòòýìú¸ñ. Íîø ìûíàì çàðíè ïèíàë äûðû ñî êûøêûò âîéíà âàêûòëû êåìäeç. Çàðíè ïèíàë äûðû - óëîíýç âàëàíòýì äûðû. Îçüû êå íî... Îçüû êå íî, éûðàì êûëèçû èê ìàêå-ìàêå ó÷ûðú¸ñ. Ñîîñ ïrëûí îäeã ýâàêóèðîâàííîé ñåìüÿ. Âîéíà âàêûò Ëåñàãóðòàìû Ëåíèíãðàäûñü 5-6 ñåìüÿ âóýì. Øîíåðçý âåðàñà Ëåíèíãðàäëû ìàòûí ëóèñü Âîëõîâñòðîé ãîðîäûñü. Îòûí øèìåñ ëåê îæú¸ñ âûëeëëÿì. Òðîñ àäÿìèîñ áûðûíû øåäèëëÿì. Áûãàòýìú¸ñûç ãèíý ýâàêóèðîâàòüñÿ êàðèñüêèëëÿì. Ìèëÿì áóáàìûëýí àçáàðàç âóæ êîðêàåç âàë. Îäeãåçëû ñåìüÿëû îò÷û óëûíû êâàðòèðà ñ¸òeëëÿì. Ñîîñ íüûëü êóçÿ âàë: ïåðåñüñû, ìóìûçû íî ñîëýí êûê íûëî-ïè¸ ïèíàëú¸ñûç. Íûëûç, Ëèëÿ, ìûíàì ñóçýðåíûì îäeã ¸ç - 1932-òe (ÿêå 1931òe) àðå âîðäñêåìûí, íîø ïèåç, ˸âà, 5-6 àðåñúåì. Ìóìûçýñ Äóñÿ ò¸òÿ øóèñüêîì âàë. ˸âà ñàíàòîð èé ûí â ûëýì, ñî èí è ê ñî å árðûñüãåñ âóòòeçû. Òîäeñüêî íà, Äóñÿ ò¸òÿ ïèçý ïóìèòàíû Êåç ñòàíöèå âàëýí âåòëeç. ˸âàëýí ïûäú¸ñûç âèñ¸ âàë - ìûíàì òóííý êàäü ñèí àçÿì ñîëýí íüûëü ïûäûí âåòëýìåç. Îé, êûtå ñåêûò éròeç ñîîñëû óëûíû ãóðòûí! Âàíüçý óãî àñüñýëû ëýñüòîíî âàë. Íîø ñîîñ íîêó ãóðò

Âîéíà êóòñêåì áåðå àñüìåëýí Äýáåñ ¸ðîñàìû òðîñ ýâàêóèðîâàííîé¸ñ âóèçû. Ñîîñëýí òàòûí êûçüû óëýìçû-âûëýìçû ñÿðûñü «Áàéãóðåçü» ãàçåòìû òðîñ ïîë ãîæúÿëëÿç íè. Òóæãåñ íî Ëèòâàûñü êåëÿì ïèíàëú¸ñ ñÿðûñü. Íî òóæ ræûò íà âåðàìûí Ëåíèíãðàä íî ñî êîòûðûñü âóýì ýâàêóèðîâàííîé ñåìüÿîñ ñÿðûñü. Íîø âîéíà âàêûòý àñüìåëýí ¸ðîñàìû ãèíý ñîîñ 550ëýñü ÿòûð êåëÿìûí âàë. Ëåíèíãðàäûñü âóýì ñûtå ñåìüÿ ñÿðûñü òîäàç âàå Ëåñàãóðòûí áóäýì íî àëè Ñþðíîãóðòûí óëeñü àðëûäî ëûäwèñüìû Ðàèñà Àëåêñååâíà Ìàëüöåâà. Ñîëýí òà ãîæòýòýç «Áàéãóðåçü» ãàçåòìûëýí çàðíè øûêûñàç óòèñüêå… «Áàéãóðåçü» ãàçåòëýí ðåäàêöèåç óëîíýç àäwûëûìòý. Òîëàëòý êîðêàåç íî øóíòîíî, íÿíü íî ïûæîíî, êîëõîçý óæàíû íî âåòëîíî. Íîêèí íî âåäü òûíûä ïó íî óç âàéû, êîòüêèíëýí àñëàç íî ñþëìàñüêîíýç òûðìûò. Äóñÿ ò¸òÿëû äûøîíî ëóèç âàíü ãóðò óæëû: âàë íî êûòêûíû, ïó íî äàñÿíû. Áåí, ãóðò êàëûêìû ìàèí áûãàòeç þðòòûëeç èê, âûëäû, ñîîñëû. Íî âåäü âîéíà. Âàíü êàëûê óé íî íóíàë óæàç. Ýâàêóèðîâàííîé¸ñ íî áûãàòeñü¸ñûç ãóðò êàëûêåí tîø êîëõîçûí óæàçû. Äóñÿ ò¸òÿ þí óæàñü âàë. Íîêûtå óæëýñü íî rç ïàëýíñêûëû. Ñþðëîåí àðàíû íî, êóñîåí òóðíàíû íî äûøèç. Ïåðåñüñû ãóðòûíãåñ óëeç. Ñî þí êûøêàìûí âàë âîéíàëýñü. Ìè, ïè÷è êàëûê, àçáàðûí þð-ÿð êåñÿñüêûñà øóäûíû räúÿñüêîì êå, ñîêó èê êûøêàòñêå íè âàë: êûòûí êå ìàêå rç ëóû-à. Ìèëåì áåí ñî ìàêå, âûëäû, âåðà, íîø ìè wó÷ ñÿìåí óì âàëàñüêå. Ìèëåìäû ñî òóæ æàëÿëëÿç, ìàëû êå øóîíî, ïûäú¸ñìû ãóæåìáûò ïûäêóê óã èê àäwûëî âàë. Íîø ñîëýí ãîðîäûñü ïèíàëú¸ñòû ãîëüûê ïûäûí âåòëýìçýñ

àäwûëýìåç èê âûëûìòý. Ñîèí èê âåñü ïàéìûëeç: ìà êûçüû, ïå, ãîëüûê ïûä âåòëeñüêîäû. Áóáàìû ìèëåì êóò êóòàëëÿç. Êåìà ìåä ÷èäàëîç øóûñà, êóò ïûäýñý ïó tîãåí òóé øóêêå âàë. Ýâàêóèðîâàííîé êàëûê ñûtå êóòýç íîêó àäwûëûìòý. Îçüû êå íî ñîîñëû íî êóòàíû àñüñýëû äûøåòñêîíî ëóèç. Ñürðàçû âàåì äeñüêóòñýñ íî íÿíåí âîøúÿçû. Ìè òóðûí ñèûñà áóäeìû áåðå, ñîîñ íî òóðûí ñè¸íî ëóèçû. Ïåðåñüñû øóý âàë: íîêó íî, ïå, àäwåìå ré âàë êûòûí íÿíü áóäý âîéíàåí ñýðåí àäwîíî ëóèç íÿíüëýñü êûòûí áóäýìçý íî, ñîå àðàìçýñ-êóòñàìçýñ íî. Îäeã øåï íî ñîêó ëóä âûëý óã êûëüû âàë. Þ-íÿíåç óòÿëòýì áåðå ïè÷èåç íî, áàäwûìåç íî øåïàíû ëóä âûëý ïîòàëëÿçû. Øåïåç êîëõîç êåíîñý ñ¸òîíî âàë. Ëèëÿ íî ìûíàì ñóçýðåíûì tîø êîëõîçý óæàíû ïîòàëëÿç, ýøú¸ñûçëýñü äûøèç óäìóðò ñÿìåí íî ìàäèñüêûíû. Âîéíà áûðåì áåðå áóáû-

çû, ôðîíòûñü áåðòûñà, ñåìüÿçý íóèç Ëàòâèå. Ëèëÿ êîðêàçü óëý êîð âûëý ãîæòûñà êåëüòýì: “Íå çàáûâàéòå ìåíÿ! Ìîñêàë¸âà Ëèëèÿ Âàñèëüåâíà”. Ëûäwèñüêûíû äûøåìå áåðå, ìîí ñî ãîæòýìåç tåì ëûäwûëe. Ëåñàãóðòûñü êîøêûñà íî ñî ãîæòýìçý ëûäwûíû øóûñà ãóðòàì þðè áåðòûëe. Áåí, ñî äûðûñåí êóàòüòîí àðëýñü òðîñ äûð êå íî îðò÷èç íè, ìîí ó ã âó íý òe ñü êû , Ëè ëÿ , òeëåäûç! Íî æàëÿñà âåðàíî ëóý, áåðëî êóñûïìåñ ûøòeìû. Êîøêåì áåðàçû íûðûñü èâîðú¸ññû âóûëî íà âàë. Ãîæòýòú¸ññûÿ èê òîäeìû, èíòûÿçû âóûñà ìóìûçû êóëýì. Ïåðåñüñû óëýì íà. ˸âà Ëåñàãóðòûñü áóðìûñà êîøêèç. Áàäwûì ëóûñà ñî Ëåíèíãðàäý êàðèñüêåì âàë. Êûòûí òà äûðúÿ ñîîñ óëî, ìîí óã òîäeñüêû. Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷! Ëèòîâñêîé ïèíàëú¸ñòû äýáåñ ìóçúåì óã âóíýòû - òóæ óìîé ñî. Äýáåñûñü îäeãåç óëü÷à íî Ëèòîâñêîé íèìàñüêå. Íîø ìóêåòú¸ñûç ýâàêóèðîâàííîé¸ñ ñÿðûñü ìîí ¸ðîñàìû ïîòeñü ãàçåòú¸ñûñü íîìûð íî ëûäwûíû ré øåäüòûëû. Ëåñàãóðòàìû ñÿíà, ñîîñ âàë íà óê ìóêåò ãóðòú¸ñûí íî. Êóä-îãú¸ñûç, îëî, àñ üìå ¸ð îñ àìû èê ñ åìüÿ íî êûëäûòeçû, îëî àëè íî àñüìå ïrëûí èê óëî. Íîø ìè ñî ñÿðûñü óì íî òîäeñüêå. Òeëåäûç ãàæàñà Ðàèñà Àëåêñååâíà Ìàëüöåâà, Ñþðíîãóðòûí óëeñü


3 стр.

«БАЙГУРЕЗЬ»

№8

.

2012 г.

ÒEËÅÄËÛ, ÓÄÌÓÐÒ ÏÈÍÀËÚ¨ÑÛÍ ÓÆÀÑܨÑ!

WÅ×ÊÛËÀÑÜÊÎÌ!

21-òe àïðåëå ìûíûì øóä óñèç óäìóðò íûëïè òåàòðú¸ñëýí Èæûí, Óäìóðò òåàòðûí îðò÷åì ñìîòðàçû ïûðèñüêûíû. Øóìïîòûñà íî âîæúÿñüêûñà ó÷êè óäìóðò ïèíàëú¸ñëýí ñöåíà âûëûí øóäûíû áûãàòýìçûëû. Ñîçý ãèíý æàëÿé: Äýáåñ ¸ðîñûñüòûìû òà tîøàòñêîíý íîêèí ëûêòýìûí ré âàë. Êóêå øàåðìûëýí ïàëýíûñüòûç ãèíý íî – Áàøêèðèûñü! - óäìóðò ïèíàëú¸ñ âóèëëÿì òà àñïrðòýìëûêî tîøàòñêîíý. Ó÷êèñü¸ñòû òóæãåñ íî ïàéìûòeçû ïè÷èïóðãàîñ – áðàíãóðòú¸ñ íî áàãðàøáèãðàîñ. Íûðûñåòeîñûç Ôëîð Âàñèëüåâëýí êûëáóðú¸ñûçúÿ äàñÿì ñïåêòàêëüçýñ âîçüìàòeçû. Êûêåòeîñûç Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâëýí «Êèçèëè» æóðíàëûí ïîòýì «Áàíêèð» ïüåñàåçúÿ òóæ wå÷ âîçüìàòîí äàñÿëëÿì. Ñîèí èê òóííý ìûíàì «Áàéãóðåçü» ãàçåòýç ëûäwèñü¸ñëû äýìëàìå ïîòeç óíî âîçüìàòîíú¸ñ ïrëûñü îäeãåíûç êå íî óæåí – Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâëýí ñöåíêàåíûç - òîäìàòñêûíû. Òóæ øóìïîòûñàë, ¸ðîñûñüòûìû êóäeç êå íî øêîëà ñîå ïóêòîí áîðäû áàñüòeñüêûñàë êå… Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâ

Âîðäñêåì íóíàëçýñ ÌÀÉ òîëýçå ïóñú¸ «Áàéãóðåçü» ãàçåòëýí òàtå ýøú¸ñûç:

Анатолий Григорьев Сценка

БАНКИР

-7CИДОРОВ Василий Вениаминович («Äåêîð» ìàãàçèíëýí êóç¸åç, «Wàðäîí» àíñàìáëüûí êûðwàñü); -9СТРЕЛКОВА Римма Петровна (редакциысь ветеран, Дэбес);

Øóäeñü¸ñ: Îíòîí, Ñëàâèê, Ìàøà, Äàøà. Øóäîí îðò÷å øêîëà ârçûñü êûð èíòûûí. Îíòîí ñöåíà âûëûí íûðûñü îãíàç. Êríÿ êå óëûñà, ïàëýíòe îðò÷å Ñëàâèê þëòîøåç, êèÿç òóïåç âàíü. Îíòîí. Ýé, Ñëàâèê, ÷àëü àé òàò÷û! (Ñëàâèê Îíòîí äîðû ëûêòý.) Òîí àëè êûò÷û ìûíeñüêîä? Ñëàâèê. Äîðå áåðòeñüêî. Äeñüìå âîøòî íî - òðåíèðîâêàå ìûíî! Îíòî í. Ò îí… Ò îí, Ñë àâ èê , áàäwûì áóäeä êå, êèí ëóîä? Ñëàâèê. Ìîí ôóòáîëèñò ëóî! Îíòîí. Ôóòáîëèñò? Ïåðåñüìûòîçÿä òóï tûæàñà âåòëîä-à, ìàð-à? Ñëàâèê. Ìà, réòrä…. Íîø òîí êèí ëóîä? Îíòîí. Ìîí-à? Ìîí áàíêèð ëóî! Ñëàâèê. Íîø êèí ñî ñûtå áàíêèð? Îíòîí. Òóæ óçûð àäÿìè! Âàíü óêñ¸åç áàíêûí âîç¸. Íîø áàíêëýí êóç¸åç — áàíêèð. Âàëàä-à? Ñëàâèê. Âàëàé! Òîí, Îíòîí, îëîìàå íî òîäeñüêîä! Îíòîí. Ïåñÿíàå âåðàç. Îéäî, Ñëàâèê, àñüìåîñ áèçíåñ óñüòîì! Ñëàâèê. Áèçíåñ? Wåçüû-à, ìàðà? Îíòîí. À÷èä òîí wåçüû! Áèçíåñ — ñî âóçêàðîí!… Óêñ¸åä âàíü-à? Ñëàâèê. Îäeã ìàíåòý âàíü. Îíòîí. Òóæ óìîé! (Êèñûûñüòûç ïåëëÿí øàð ïîòòý.) Òàíè ìûíàì ïåëëÿí øàðèêå âàíü. Òûíàä ìàíåòýäëû ýøøî îäeã øàð áàñüòîì! Ñëàâèê. Ñîáåðå ìàð? Îíòîí. Âóçàëîì ñî øàðú¸ñòû êîòüêóäçý êûê ìàíåòýí! Ñëàâèê. Ñîáåðå? Îíòîí. Êríÿ ìàíåòìû ëóîç? Ñëàâèê. Íüûëü. Îíòîí. Øîíåð. Áàñüòîì ýøøî íüûëü øàð íî - âóçàëîì ñîîñòû! Ñëàâèê. Òÿìûñ ìàíåòìû ëóîç. Îíòîí. Áåí! Áàñüòîì ýøøî òÿìûñ øàð. Ñëàâèê. Äàñ êóàòü ìàíåò. Îíòîí. Áàñüòîì äàñ êóàòü øàð. Ñëàâèê. Íîø êèíëû âóçàëîì? Îíòîí. Àñüìå êàäü èê ïè÷èîñëû. Ñëàâèê. Ìà, ñîîñ ìàãàçèíûñü äóíòýìåíãåñ áàñüòîçû. Îíòîí. Àñüìåîñ… Àñüìåîñ ìàãàçèíûñü â-à-àíü øàðú¸ñòû áàñüòîì. Âàëàä-à? Ñëàâèê. Âàëàé. Çîë! Îíòîí. ß, âàé ìàíåòòý! (Ñëàâèê ìàíåòñý ñ¸òý.) Ìîí àëè èê ìàãàçèíý âåòëî. (Êîøêå âàë íî, øóàê áåðûòñêå.) Ýõ, òóííý îòûí ðåâèçèÿ óê! Ñëàâèê. Ìà tóêíà óæà âàë àé. Îíòîí. Tóêíà óæà âàë, íîø àëè – ðåâèçèÿ! Ñëàâèê. Ìàð êàðîìû? Îíòîí. Ý, âóíýòeñüêåì, ìûíàì ýøøî îäeã øàðèêå âàíü íà. Òeíè Ìàøà ëûêòý, àëè èê ñîëû âóçàëîì. Ïîòý Ìàøà. Ñëàâèê. Ãóðòàä-à áåðòeñüêîä, Ìàøè? Ìàøà. Áåí, ãóðòàì áåðòeñüêî. Ìàêå ëóèç øàò? Ñëàâèê. Øàðèê òàíè âóçàñüêîì. Áàñüòîä-à? Ìàøà. Êûtå øàðèê? Îíòîí. Ìà êûtå, ïå? Ïåëëÿí øàðèê! Îãåç - ãîðä, ìóêåòûç - ëûç. Ìàøà. Ìàð êàðîì ìîí ñîèí?

-6ПЕРЕВОЗЧИКОВА Валентина Андреевна (ãóðò óäûñúÿ óïðàâëåíèûí óæàñü, «Áàéãóðåçü» àíñàìáëüûí êûðwàñü);

ТРОНИНА Галина Фирсовна (Дэбесысь нылпи творчествоя юртын ужась); -11ПЕРЕВОЗЧИКОВ Роберт Леонидович (Äýáåñ ïîëèòåõíèêóìûí êðåçüãóðúÿ äûøåòeñü); -13ЧУНАРЁВ Михаил Фёдорович (Дэбес ёрос кенешлэн депутатэз);

Сцена вылын - Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра школаысь пиналъёс. Фотоез Мирела Мазурлэн. Ñëàâèê. Ïåëüòîä íî øóäîä! Ìàøà. Êóëý rârë. Ñëàâèê. Ñîêó – ýøåäëû êóçüìàëîä! Îíòîí. Tóêàçå Àííà Èâàíîâíàëýí âîðäeñüêåì íóíàëûç. Òeíè ñîëû èê êóçüìàëîä! Ìàøà. Ìà, êèí äûøåòeñüëû øàð êóçüìà? Îíòîí. Êûçüû - êèí? Ïèíàëú¸ñ! Ñîîñ äûøåòeñüëû øàðú¸ñ ãèíý êóçüìàëî! Ìàøà. Ìàð êàðîç ñîèí Àííà Èâàíîâíà? Îíòîí. Áîðääîðàç îøîç… Ïè÷è äûðçý òîäàç âà¸ç… Òîí ñÿðûñü ÿëàí ìàëïàëîç… Ñëàâ èê. ß, Ì àøè, êó äçý áàñüòeñüêîä: ëûççý-à, ãîðäçý-à? Ìàøà. ß, áåí, âàå ãîðäçý. Îíòîí. Êûê ìàíåò! Ìàøà. Êûê? Ìàãàçèíûí ñî îäeã ìàíåòýí. Ìîí îòûñü áàñüòî. Îíòîí. Ìûí, ìûí, îòûí àëè ðåâèçèÿ. Tóêàçå íî, ïå, óç óæà! Ìàøà. ßðàì, áàñüòî. Ìå! (Óêñ¸çý ìû÷å, Îíòîí ñîå áàñüòý, Ìàøàëû øàð ñ¸òý.) Ñëàâèê. Ëûççý óä áàñüòû-à? Ìàøà. Ìûíàì óêñ¸å rârë íè. (Êîøêå.) Îíòîí. ß, Ñëàâèê, wå÷êûëàñüêî òîíý! Àñüìåîñ òàáåðå – áèçíåñìåíú¸ñ! (Ñëàâèêëýñü áóð êèçý êûðìå.) Ñëàâèê. Äàøà ëûêòý. Ïîòý Äàøà. Îíòîí. Òîí, Äàøà, êûëeä-à: tóêàçå øêîëàå øàð âà¸íî. Äàøà. Ré êûëû. Êó âåðàçû? Ñëàâèê. Ïåðåìåíà äûðúÿ. Âà¸íî ëûç øàð. Äàøà. Ìûíàì øàðå rârë. Îíòîí. Ìèëÿì âàíü. (Êèñûûñüòûç øàðçý ïîòòý.) Òàíè. Êûê ìàíåòýí. Áàñüòîä-à? Äàøà (øàðåç Îíòîí êèûñü èøêàëòý). Áàñüòî! Îíòîí. Íîø óêñ¸? Äàøà. Tóêàçå ñ¸òî. Îíòîí. Êûçüû tóêàçå? Óêñ¸åç àëè êóëý. Äàøà. Ìûíàì óêñ¸å rârë. (Áûçüûñà êîøêå.) Ñëàâèê. Ïrÿç.

Ìàøà ïîòý. Ìàøà. Ìå, áàñüòû áåðåí ïàñü øàðäý - âàé êûê ìàíåòìå! Îíòîí. Òîí ñîå ïåëüòûêóä ïàñü êàðèä, äûð. (Øàðåç ýñêåðå.) Ìàøà. Ïàñü âàë èíè ñî ïåëüòûêóì èê. Âàé óêñ¸ìå, ÿêå ìîí Àííà Èâàíîâíàëû ÷àãèñüêî. Îíòîí (óêñ¸çý áåðûêòûñà). Ìå, ìå, ÷àãèñüêûíû ãèíý áûãàòeñüêîäû. Äàøà ïîòý. Äàøà. Êóëý rârë ïàñü øàðäû. (Øàðçý Îíòîí øîðû ñýðïàëòý.) Ñëàâèê. Òûíàä íî ïàñü-à? Äàøà. Ïàñü óãî. Ïrÿñüêèñü¸ñ! Ìàøà. Ìàãàçèí íî óæà, ÷èê íî ðåâèçèÿ rârë. Äàøà. Îéäî, Ìàøè, êîøêîì ÷àëÿêãåñ òà ïrÿñüêèñü¸ñ äîðûñü. Ìàøà. Îéäî. (Êîøêî.) Ñëàâèê. Ýõ, òîí, áàíêèð Îíòîí! Áèçíåñ óñüòeñü. Ñêàëú¸ñëû wåçüû óñüÿñü òîí! Âàé ìàíåòìå! Îíòîí (ìàíåòñý áåðûêòûñà). Ìå… Ýõ, Ñëàâèê, ìàãàçèíûí ñûtå ÷åáåð ñàìîñâàëçû âàíü. À÷èç âåòëý, êóçîâçý íî qóòúÿ. Ñëàâèê. Òîäeñüêî. Íî óêûð äóíî ñî. Îíòîí. Ïåñÿíàé øóý: óìîé äûøåòñêèä êå, ïå, áàñüòî. Ñëàâèê. Äûøåòñêû óê! Îíòîí. Äûøåòñêîíî ëóîç - ìàð êàðîä íà? Ñëàâèê. Îéäî, áàíêèð, áåðòîì èíè! (éûðáåðçý êîðìà). Îíòîí. Áåðòîì. (Êîøêî). Ïóìûç.

-15ГАВРИЛОВА Люция Львовна (Уд-Лем культура юртын ужась); -16КАРДАПОЛЬЦЕВА Майя Васильевна (редакциысь ветеран, Дэбес); БУШМАКИНА Алевтина Анатольевна (Äýáåñ øêîëàûí äûøåòeñü); -17СТРЕЛКОВА Алёна Анатольевна (редакциын ужась, Дэбес); -18ПЕРЕВОЗЧИКОВА Татьяна Степановна («Òåìï» ÊÔÕ-åí êèâàëòeñü); -20ПОЗДЕЕВА Римма Николаевна (ужысь ветеран, Сюрногурт); ИВАНОВ Василий Яковлевич (Óéâàé øêîëàûí äûøåòeñü); -26ГЛАВАТСКИХ Николай Леонидович (Дэбес ёрос кенешлэн депутатэз); КОРЕПАНОВ Александр Вениаминович (Дэбес ёрос радиолэн редакторез); ПОЗДЕЕВ Владимир Еварестович (Дэбес школалэн директорез); ТУКТАРЕВА Антонида Александровна (Äýáåñ øêîëàûñü äûøåòeñü, «Wàðäîí» àíñàìáëüûí êûðwàñü).


4 стр.

№8

«БАЙГУРЕЗЬ»

×ÅÁÅÐËÛÊ ÄÓÍÍÅÛÍ

.

 ÌÈÐÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ

.

2012 г.

ÑÏΨÌ!

«Èíêóàçåí ãåðwàñüêè àäñêîíòýì ñeíüûñýí!» -òàçüû âåðà àñ ñÿðûñüòûç Òîëü¸í ãóðòûí óëeñü Åêàòåðèíà Õîõðÿêîâà Òîäìàòñêîí ìóãå ñîèí òàtå âàë. Ê åìàëàñ ü èê rârë âóûëe Òîëü¸í êûëäûòýòëýí êèâàëòýòýçëýí Äýáåñàì û èíò ûÿñ üêåì þðòàç. Îòûí ëûêòeñü¸ñëû àäñêûìîí èíòûûí èê, áîðääîðûí, òóñïóêòýìú¸ñëýñü-ôîòîãðàôèîñëýñü ñòåíä ëýñüòýìûí. Ñûtå ÷åáåð èí ò ûî ñ îò û í âîçüìàòýìûí, áîðäàç ïè÷èÿê êûëáóðåç íî âàíü. Òàòûí óæàñü Ëþöèÿ Õîõðÿêîâà, òóíñûêúÿñüêåììå øräûñà, âàëýêòeç, ñî òóñïóêòýìú¸ñòû Òîëü¸íûñü Åêàòåðèíà Õîõðÿêîâà ëýñüòeç øóûñà. Êûëáóðåç íî ñîëýí èê, ïå. À÷èç Åêàò åð èí à óæà, øóèç, Òîëü¸íûñü ïî÷òàûí. Ò à íû ëêû øíî åí ïóìèñüêîí ïîííà íèìûñüòûç Òîëü¸í ãóðòûñü ïî÷òàå ìûíeì. Ëûêòîí ìóãìåñ òîäûñà, âûëü òîäìîìûëýí âîçüäàñüêåìåíûç íûðûñü âåðàñüêåìåç èê rç ïîòû âàë. Ñîêåì çeáûò, âîçüäàñüêèñü íûëêûøíî ñî âûëýì. Íî áåðëî êûëìû òóïàç èê. Àñ ñÿðûñüòûç ñî òàçüû âåðàç. Âîðäñêè, ïå, Òîëü¸íûí. Äýáåñ ïåäó÷èëèùåûí (âûëü ñÿìåí - ïîëèòåõíèêóìûí) äûøåòñêè. Ñîå éûëïóìúÿñà, Åêàòåðèíà àñ ãóðòàç èê êëóáûí óæàì, áåðëî ïî÷òàå âûæåì. Íûëêûøíîëýí äàñ êóàòü íî äàñ àðåñúåìåñü êûê ïèîñûç áóäî. Þàñüêî: - Êûçüû áåí òóñïóêòýìú¸ñ ëýñüòîí áîðäû êóòñêèäû? - Äàñ êóèíü àð òàëýñü àçüëî ôîòîàïïàðàò áàñüòe. Íûëïèîñ òóæ ìóñîåñü óê ïè÷è äûðúÿçû. Áóäeçû êå, ìåä àñüñýäû ó÷êîçû, ìàëïàé. Àçü-

Из стихов Екатерины Хохряковой -1Что дано природой свыше Это божья благодать! В миг рождения сердце дышит, Оживляя дух и стать. Ангел снизошёл на землю С божьих распростёртых рук. И целует сердце нежно, Наставляя на добрый путь. Божий свет неси по миру День и ночь, из лета в лет. И хранитель твой измерит Путь без слёз, обид и бед. А в пути покинут силы, Запетляет ровный путь. Остановись, взлети над миром, На суету бездумную взглянуть. И в груди родится радость: Спасибо, Господи, за миг, Что выбрал для меня награду: Жить, любить, страдать, творить!

-2Дождь весенний за окошком Моет улицы, дома. За стеклом свернулась кошка, Погрузилась в царство сна. Убаюкала природа Мысли, чувства — спит семья. Наблюдаю за природой: Здравствуй, дождик, это я! Расскажи о птицах в небе! Травы рады ли тебе? Кто поднялся на рассвете? А я счастливый человек? Он призадумался немного И затих: ни да, ни — нет! Ветерок пришёл в подмогу: Закивал листвой в ответ. Моргнула кошка на окошке, Сыночек засопел во сне. Луч солнца заиграл в ладошке! Да, я счастливый человек!

âû ë ñ îîñ òû ãèíý ôîò îå ïóêòûëe. Øräe, ïrðìå øóûñà. - Íîø èíêóàçåç âîçüìàòîí áîðäû êó êóòñêèäû? -Ñûtå èíòûîñ ìèëÿì ÷åáåðåñü, ñîå âîçüìàòûòýê ÷èäàëîä øàò!? Ñîáåðå ìîí êîòüêó êàäü èíêóàçåí ãåðwàñüêåìûí âàë. Ìûëêûäû óðîä êå, ìûíeñüêî ×óï÷è äóðå, Âóêîãóðåçå. Êàï÷è êå, íîø èê øóðëû, ïóæûìú¸ñëû âåðàìå ïîòý. Èíêóàçåí ìîí àäñêîíòýì ñeíüûñýí êàäü ãåðwàñüêåìûí. -Îäeãçý êûëáóðäýñ ëûäwè, êóäàç òóñïóêòýìú¸ñûí âîçüìàòîíàäû ãîæòýìûí âàë. Òóæ ÷åáåð êûëáóð ãîæòeëëÿìäû! - Îëîêûòûñü ñî ÷óðú¸ñ âóî éûðàì, ÿâà. Ïåäó÷èëèùåûí äûøåò ñ êû êóì èê ïè÷è êûëáóðú¸ñ ãîæúÿñüêî íè âàë. Êóäeçëû êûê-êóèíü íóíàë êóëý, íîø ìóêåòûç äàñ ì èí óò ñêû í êû ëäý. Ïrðìå êå, òóæ øóìïîòeñüêî. -Íîø êàðòòû òà õîááèäýñ óìîåí-à ëûäúÿ? -Àíäðåé, îçüû êàðòýëýí íèìûç, þðòòý ìûíûì. Êûtå êå ÷åáåð èíòûîñòû ñèíéûëòý êå, ròå íè òóñïóêòýì ëýñüòîí ïîííà. ßêå à÷èç ôîòîàïïàðàòýç êóòûñà ìûíý. - Íûëïèîñòû íî òeëåä äóð áàñüòî-à? - Êûçüû áåí ñîòýê?! Îäeã ïîë òàtå ó÷ûð âàë. Óæ äîðûñåíûì êîðêàçå ïîòûíû êåìäe. Ó÷êè íî âåðàíû ëóîíòýì ÷åáåð øóíäûåç ïèëåì ñürðûñü ïîòûêóç àäwè. Øóíäû ñèîñ ïóêût âåíü¸ñ êàäü ïèëåìåç âàíäûñ à âî çåç þãäûò î . Ár ð äî íý èê ïîòeç, òàtå ïàéìûìîí äûð òóñïóêòûòýê êûëå íè øóûñà. Ìûëêûäìå øräûñà êàäü, ïèå æèíãûðòý.Óøúÿñüêå íè, ìîí, ïå, àíàé ñûtå òóñïóêòýì ëýñüòe, ñûtåçý òîí íîêó íî rä àäwûëû íà. Ñîêó èê âàëàòñêè, ìà ñÿðûñü ñî âåðà øóûñà. Tåì ãèíý îçüû ëóûëý: ÿ êàðòý, ÿ ïèîñû èíêóàçüëýñü ïrðòýì äûðú¸ññý êóòûíû îáúåêòèâå áûãàòî. - Ñþëýì áóéãàòîí ñÿíà, êûtå êå óêñ¸åí ïàéäà íî îëî òà ìûëêûääû âàå íà? -Íîêó íî òà ñÿðûñü ré ìàëïàñüêûëû. Òóæ ÿðàòeñüêî ýøú¸ñìûëû, òîäìîîñìûëû, tûæû-âûæûìûëû òóñïóêòýìú¸ñìå êóçüìàíû. Ñûtå ñàëàìå ñîîñëû íî êåëüøå êàäü. Àëè Åêàòåðèíà âûëüûñü àíàé ëóûíû äàñÿñüêå. Òûðøèñüêî, øóý, íþëýñýòe, ëóäú¸ñòe òðîñãåñ âåòëûíû. Âîðäeñüêîíî íûëïèå, ïå, ÷ûëêûò îìûðåí ìåä øîêàëîç, ïóæûìëýñü qóøòýìçý, òûëîáóðäîëýñü ÷èðäýìçý, âóëýñü áûçåìçý ìåä êûëîç… Эльвина Будина Фотоез авторлэн

Учредители: Дебёсский районный Совет депутатов и редакция газеты “Новый путь”. Адрес редакции: Удмуртская Республика, 427060, с.Дебёсы, ул. Ленина, 13 а. Телефон: 8(34151) 4-14-47. E-Mail: noviput@udmnet.ru. Сайт: www.noviput.info Газета набрана и свёрстана в МУ “Редакция газеты “Новый путь” (с.Дебёсы, ул.Ленина, 13 а), отпечатана в ООО “Якшур-Бодьинская типограф ия” (с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, 92). Тираж 400. Заказ № 1207

Ñürä êûøåò Ëóøêåìàê ó÷êèñüêî Ñürä êûøåò íî øîðû. Êóðåêòeñü ñþëýìû ×èãèç ÷óòûðàê. Êóêå íî ìîí âàë,äûð, Òóæ ïèíàë íûëú¸ñìóðò. Îäeã ÷åáåð ïèåç Ìîí òóæ ÿðàòe. ×åáåð ïè íî ìîíý Ìóñî êàðå âàë. Êåìà èê rç êûëäû Âàë÷å óëûíû. Óðîä êàëûê ìîíý Ëþêèç ñî áîðäûñü. Îðò÷å èíè äàóðå, Ñîëýñü ìrçìûñà. Êóêå íî ìîí ñîå Àäwî íà-à ìåäà? Êóðåêòeñü ñþëýìû Áóéãàëîç íà-à ìåäà?

Êóàíåð êûøíîìóðò Òóëûñ âàñüêè Êàì äóðå, Qîæ ñþëýììå áóéãàòíû. Ó÷êè ïàñüêûò âó âûëý Árðäeñü ñþëýìû áóéãàç. Êàì âûëûñü ér áûðûìòý, Ëþêåí-ëþêåí ñî âàñüêå. Îòe ëûêòý ïàðîõîä. “Wå÷-à!” øóñà êåñÿñüêå. Êóàíåð êûøíî ÿðäóðûí, Êàìå ó÷êûñà árðäý. “Òà ëûêòeñü ïàðîõîäûí Êàðòý áåðòý, äûð”, - øóý. Ëûêòeñü ïàðîõîä äóãäeç, Êàëûê ïîòý äûðòûñà. Êûøíîìóðò îò÷û ìûíeç, Ïàëçý óò÷à, áûçüûëý. Êåìà óò÷àç, êàëûê ïrëûñü Rç øåäüòû ñî êóçïàëçý. Êåñüêèç, êîøêèç ïàðîõîä, Âàéûìòý óê ãàæàíçý. Êûøíîìóðò îò÷û êûëèç, Êûðwà, árðäý, øîíàñüêå. “Ìàðëû ìûíàì áóðäý rârë, Ìàëû óã ëóû ëîáwåìå? Áóðäú¸ñû êå ëóûñàë, Ìîí òîí äîðû ëîáwûñàë!” Ý, ìåìèå, äÿäèå, Ìàëû øóäòýì âîðäeäû? Òà âàøêàëà óäìóðò êûðwàíú¸ñ ãîæòýìûí Øàðêàí ¸ðîñûñü Òóáîíøóð íî Ñþðñîâàé ãóðòú¸ñûí 1934 íî 193 5 àð ú¸ñû í âî ðä ñêåì í î ñèçüûìäîíýòe àðú¸ñûñåí íè Äýáåñàìû óëeñü Ïîëèíà Ñåì¸íîâíà íî Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Àâåðêèåâàîñ êûðwàìúÿ. Âîéíà âàêûòý ñîîñ ïè÷èåñü êå íî âàë íà, òóæ wå÷ òîäî âàë óãà, êûçü û ã óðò ú¸ñ ûñ üòû çû êûøíîîñ, îæûí áûðåì êóçïàëú¸ññýñ ìàëïàñà, òóæ qîæìûò í¸æúÿëî âàë ñîîñòû. Òàÿç Âîðìîí Íóíàëý ïóìèñüêûêóçû íî ñîîñ, óëîíàçû êîòüìàå ÷èäàì íî êîòüìàå àäwåì ìréû êûøíîìóðòú¸ñ, îäíî èê ìûòûñàëçû, äûð, òà êûðwàíú¸ñòû. Íî … âèòüûìòý øîðûñü, 2-òe ìàå, Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Àâåðêèåâàëýí, âèòü íûëïèîñëýí àíàéçûëýí, ñþëýìûç óæàìûñü äóãäeç… «Ñÿñüêà íî qóæà íî, ñÿñüêà íî êóàñüìå íî…»

Цена подписки на 1 месяц: через почту - 13 руб., через редакцию - 12 руб. Подписка принимается: в почтовых отделениях с любого месяца, в редакции - с любого номера.

Baigurez 8-2012  
Baigurez 8-2012  

Udmurtia, debesy, baigurez

Advertisement