Page 1

www.noviput.info

Байгурезь йылысен учкисько тон шоры...

БАЙГУРЕЗЬ № 17 (763) 28.09.2012 Приложение к Дебёсской районной газете “Новый путь”. Направление издания - культурно-просветительское

Редактор В.М.Нуриахметов

Газета издается с 1991 года на удмуртском и русском языках совместно. Выходит два раза в месяц.

ДАНО ЛЫДПУСЪЁС: КЕДРА МИТРЕЙЛЫ – 120, СТЕПАН ШИРОБОКОВЛЫ – 100!

Òàó òûíûä, Ìèòðåé àãàé!

Ýãðà êàëûê ñe¸-äàíî ïóñéèç ãàæàíî óëîñ÷èåçëýñü, óäìóðò ïèñàòåëüëýñü Êåäðà Ìèòðåéëýñü – Äìèòðèé Èâàíîâè÷ Êîðåïàíîâëýñü – âîðäñêåìåç äûðûñåí 120 àð òûðìåìçý. 20-òe ñåíòÿáðå òàòûí îðò÷èçû Êåäðà Ìèòðåéëýí íèìûíûç íèìàì ëûäwîíú¸ñ. Ýãðàîñ ñÿíà, óæðàäý âåòëeçû Èæûñü êóíîîñ íî. Ñîîñ – ïèñàòåëü¸ñ Åãîð Çàãðåáèí, Ãåíðèõ Ïåðåâîùèêîâ, Àëåêñàíäð Øêëÿåâ, Ñåì¸í Êàðïîâ, Âëàäèìèð Êîòêîâ, Àííà Çóåâà-Èçìàéëîâà. «Âàíü óäìóðò ïèñàòåëü¸ñ êóêå íî ïîòýìûí Êåäðà Ìèòðåéëýí ñrçóëûñüòûç, - øóèçû ñîîñ. – Ñîèí èê ìè òûíûä, Ìèòðåé àãàé, ìóçúåìîçü èê éûáûðòòeñüêîì!» Ñíèìîê âûëûí: óæðàäý âåòëýì êóíîîñ Êåäðà Ìèòðåéëýí ïàìÿòíèêåç àçüûí. Фотоосыз Андрей Горячихлэн но Валерий Нуриахметовлэн

НОШ ТАНИ МА ГОЖТЭ АСЬМЕ СЯРЫСЬ «УДМУРТ ДУННЕ» ГАЗЕТ …

Øàðêàíûí âîðäñêåì êûëáóð÷èåç äàíúÿëî Äýáåñûí Òóý 18-òe äåêàáðå 100 àð òûðìûñàë Óäìóðòèûñü äàíî êûëáóð÷èëû Ñòåïàí Øèðîáîêîâëû. Òàtå þáèëåéëû äýáåñú¸ñ àëè èê äàñÿñüêî íè. Óæðàäú¸ñ êûñòeñüêîçû qûíû àð tîæå. Äýáåñ àäìèíèñòðàöèûñü êóëüòóðàÿ óïðàâëåíèëýí êèâàëòeñåç Òàòüÿíà Ñåðåáðåííèêîâà âåðàìúÿ, áàäwûì êóçüûì äàñÿìûí ëóîç êûëáóðú¸ñòû ãàæàñü¸ñëû. Àëè ðàéîíûñü øàåð÷èîñ íî «Íîâûé ïóòü» ãàçåòëýí ðåäàêöèÿç óæàñü¸ñ áóãûðúÿëî àðõèâú¸ñòû. Óãî ïîýòëýí êûëåìûí íà ïå÷àòëàìòý êûëáóðú¸ñûç. Äåêàáðå äóííååç àäwûíû êóëý âûëü áè÷åò. Ñòåïàí Øèðîáîêîâëýí rârë íèìàç ìóçååç. Äýáåñ ÷åðêîãóðòûí Ñèáèðü òðàêòëýí

èñòîðèåçëû ñeçåì ìóçåéûí ÷àêëàëî óñüòûíû êûëáóð÷è ñÿðûñü ñýðåã. Êóëüòóðà óäûñûí óæàñü¸ñ òîäýìúÿ, óòèñüêåìûí íà Ñòåïàí Ïàâëîâè÷ëýí ãîæúÿñüêîí qrêåç íî, äeñü âîç¸í øêàôåç íî. Îëî, øåä¸çû íà ìóêåò àðáåðèîñûç íî. Íî âàíüìûç òà êûëëå ïîýòëýí Ýãðà ¸ðîñûñü Çóðà ÷åðêîãóðòûí óëýì þðòàç. Êîðêàëýí êóç¸åç ñîîñòû ñ¸òûíû ñîãëàø ëóèç êå, ìóçåéûí âûëü ñýðåã óñüòeñüêîç. Ñî ïîííà êûëáóð÷èëýí óëýìåçëû íî òâîð÷åñòâîåçëû ñeçåì âèðòóàëüíîé ìóçåé êûëäûòûíû ÷àêëàëî Äýáåñ ïîëèòåõíèêóìûí. Øêîëà áåðå åãèò Øèðîáîêîâ tàïàê òàòûí òîäîíâàëàí ëþêàç. Áûäwûì îæûñü áåðòûñà, Ñòåïàí Ïàâëîâè÷ óæàç ðàéîíûñü äûøåòîíúÿ îòäåëûí èíñïåêòîð íî, êèâàëòeñü íî ëóûñà. Ñîèí

äýáåñú¸ñ êîòüêó íî àñüñýëýí êàðî Øàðêàí ¸ðîñûñü Âîðò÷àïî÷èíêàûí âîðäñêåì êûëáóð÷èåç. Âàëàìîí íè: êîòüêóä øêîëàûí íî áèáëèîòåêàûí ðàäúÿñüêîçû ïrðòýì àäwûòîíú¸ñ íî êîíêóðñú¸ñ. Äåêàáðå Äýáåñ ïîëèòåõíèêóìûí íîø èê ëþêàñüêîç áàäwûì êîíôåðåíöèÿ. Ñî àðëû áûäý îðò÷ûëý. Îçüû êå íî, òóý óêàòà íî ïàñüêûò ðàäúÿñüêîç. Óæðàä äûðúÿ Äýáåñ ðàéîíûñü àðòèñòú¸ñ àñüñý êóæûìåí ÷àêëàëî ïóêòûíû Ñòåïàí Øèðîáîêîâëýñü îãçý ïüåñàçý. Åëåíà Ñêâîðöîâà, «Óäìóðò äóííå» ãàçåòëýí òóý 6-òe èíâîæîå ïîòýì íîìåðûñüòûç


2 стр.

№ 17

«БАЙГУРЕЗЬ»

.

2012 г.

«А ВЕДЬ ТЫ, ВАЛЕНТИН, РУССКИЙ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ!» - ЗАЯВИЛА ТЁТЯ ТОНЯ

Äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå – ÷òî ñäåëàë â ýòîì ìèðå äîáðîãî! Валентин Белых:

Специально для тех, кто не смог на удмуртском языке прочитать интервью Валерия Нуриахметова с художником Валентином Белых (оно было опубликовано в газете «Байгурезь» - см. № 14 от 24 августа), мы решили дать на русском языке отрывки из книги «Валентин Белых». Так, с главой «Детство» вы уже смогли познакомиться в номере от 31.08.2012 г. Сегодня вашему вниманию предлагаем ещё одну главу из этой книги - «Сюжеты из детства». Публикуем её в сокращении. Желающие прочитать книгу целиком могут найти её в краеведческом отделе районной библиотеки. Кстати, здесь развёрнута выставка, посвящённая творчеству нашего славного земляка. А юбилейные мероприятия, связанные с 60-летием художника, ещё впереди. Пройдут они как в Ижевске, так и в Дебёсах.

Сюжеты из детства Мама моя была принципиальная и требовательная. Помню такой эпизод из детства. Дело было зимой. В обед мама сказала, что скоро будет готова баня, и чтобы я далеко не уходил, а завтра утром поедем, мол, в гости к крестной тёте Симе, которая жила в другой деревне, в десяти километрах от нас. Но я всё забыл, с ребятами катались до темноты. Вечером мама сообщила, что за такое ослушание завтра она не возьмёт меня с собой. Утром брат Петя пригнал с конюшни запряжённую лошадь, около неё весёлым лаем кружился мой пёс Дружок. Позавтракав, мама с Петей начали собираться в дорогу, я тоже надеваю пальто, валенки. Мама говорит, что раз вчера в баню не ходил, я никуда не поеду, тётя Сима не любит грязных детишек. Они сели в сани и стали выезжать со двора. Я реву, хочу сесть к ним, а мама выталкивает. Брат Гена и Ольга (жена Пети) провожают их у ворот и хохочут. Петя хлестнул вожжами, и лошадь поскакала. Я бегу за ними, реву, шапка слетела, всё равно бегу. Собака кружится около меня, мешает бежать, спотыкаюсь. Лошадь скрылась за поворотом, а я стою и реву, размазывая слёзы и сопли. Собака радуется, что я не уехал, весело лает и слизывает мокроту с моего лица. Так и вернулся домой. Ольга приласкала, дала кусочек сахара. Этот урок я запомнил на всю жизнь: если старшие о чём-то просят, то это надо выполнить обязательно! Вот в такой, когда-то цветущей и бурлящей жизнью деревеньке, я открыл глаза на свет божий 20 августа 1952 года. Как расска-

зывала старшая сестра Юлия, чтобы забрать меня и маму из Дебёсского роддома, председатель колхоза предоставил такую клячу, которая еле-еле передвигала ноги, поскольку все хорошие лошади были заняты на летней страде. В тот день прошла сильнейшая гроза, и лошадь не могла тянуть телегу по глинистой дороге, сколько бы Юля не стегала вожжами. Маме с сестрой пришлось семь километров месить грязь, а я, как ценный груз, лежал на соломе и мило сопел. Моя мама — Марфа Ивановна, девичья фамилия Стрелкова. В 1930-е годы в нашу деревню то ли по работе, то ли в гости приезжали люди из Кечшура. Среди них был молодой парень по имени Никандр, который сосватал мою маму и увёз к себе, где родился мой старший брат Леонид в 1932 году. Старшая сестра Юлия появилась на свет в 1934-м, брат Пётр — в 1936 году. Был ещё один брат — Сеня, но он умер в трёх летнем возрасте. Не знаю почему, но все они в 1937 году вернулись в Сенькагурт, купили полуразвалившийся домик. Мама рассказывала, что в зимние ночи в кадках замерзала вода. До начала войны Никандр успел построить небольшой, но уже новый дом. В 1941 году, перед самой войной, родилась Лина — Светлана. В первые же дни войны Никандр погиб при непонятных обстоятельствах, не доехав до линии фронта. Материнские рассказы о войне не то что писать, но и вспоминать не хочется. Всё лихолетье мама проработала на лесозаготовках. Все тяготы и заботы о брате и сёстрах легли на плечи девятилетнего Леонида. Если бы не бабушка Евдокия, то все бы они, наверное, умерли от голода.

ТОДАМ ВАИСЬКО

.

Кто был моим отцом — неизвестно. В детстве я спрашивал маму о нём, но она тактично отстранялась от этого непростого ответа. Моё отчество Леонидович, так откуда же оно? В деревне был шофёр Лёнька. Работал на полуторке зелёного цвета с деревянной кабиной. Была у него семья, дети младше меня. Увидит, бывало, Лёнька меня, одиноко играющего на улице, обязательно посадит в кабину и покатает с ветерком по колхозным полям. Вспоминая своё детство с позиций сегодняшних лет, диву даёшься, как всё изменилось. Помню, как мы жили с керосиновыми лампами, а потом стали устанавливать столбы и протягивать провода. В домах появились лампочки, выключателей не было, лишь чутьчуть откручивали лампочку. С динамо-машины ток подавали только два часа вечером и какое-то время утром. Яркие впечатления оставили родительские дни, когда жители со всех близлежащих деревень собирались на Дебёсском кладбище, чтобы «пообщаться» с предками. На могилы стелили скатерти и обставляли всякими яствами. Детям было раздолье, повсеместно угощали чем-нибудь вкусным. Вначале чинно-мирно вспоминали усопших, а затем начиналось гулянье — многоголосное пёстрое пение, хохот, веселье, одним словом — язычество. Рядом с кладбищем находилось обширное ровное поле, куда садились и откуда взлетали огромные, как нам казались, «кукурузники». Это был Дебёсский аэродром. Однажды осенью я видел необычное чудо. Непонятно с какой стороны появилась огромная стая белок. Серо-рыжим шлейфом шли они по деревне. Даже собаки куда-то

попрятались. Все жители стояли, словно остолбеневшие, только наблюдали за природным дивом. Через некоторое время они неожиданно исчезли, как и появились. В марте — в начале апреля по утрам, когда снежный наст становится твёрдым как асфальт, мы любили кататься на санях без оглоблей. Благо, горки были покатистые и продолжительные — более полукилометра. В сани садились по 5-6 человек, и эта ватага с визгом и улюлюкиваньем съезжала с горки с такой скоростью, что не только смотреть, но и дышать было трудно. Сил и смелости хватало прокатиться всего несколько раз. Наверное, это было опасно, но, слава богу, ни о каких несчастных случаях мы не слышали. Помню посиделки, где в основном участвовали девушки-рукодельницы и старушкисказительницы. Рассказывали сказки и языческие чудеса. Все были уверены в том, что эти случаи на самом деле происходили в нашей деревне. Даже уже будучи взрослым иногда пугался ночного леса — всевозможных кикимор, домовых и леших. Старшего брата Леонида после войны забрали в ФЗО на Воткинский завод... А в 60-е годы XX века, когда развернулась всесоюзная компания по подъёму целины, брат Пётр решил с семьёй поискать счастья на чужбине. В колхозе он был бригадиром, председатель его не отпускал. А куда без паспорта? Тогда Пётр обратился в Дебёсский райком комсомола, там ему помогли с документами. В деревне мы остались втроём: я, мама и брат Геннадий. Председатель, узнав о том, что брат всё-таки уехал на целину, исключает нас из колхоза. Теперь мы не имели права даже пасти скот на колхозных лугах. Утром во дворе бешено орали корова и овцы, просились в стадо. До сих пор передо мной стоит картина: мама в истерике, рыдая, лежит на траве. К ней подходит наша корова и лижет её руки, как будто говоря: не плачь, успокойся, впереди вас ждёт удача… Старший брат Леонид, живущий в городе Воткинске со своей семьёй, пригласил нас к себе жить. К этому времени мои старшие сёстры Юлия и Светлана обе вышли замуж в деревню Варни, что в 7 километрах от нас. Туда и был отправлен наш скот, что-то из домашнего хозяйства успели продать. PS: На днях проведал в Воткинске прикованного к постели старшего брата Леонида. Ему исполнилось 78 лет. Его жена - тётя Тоня - неожиданно заявила: - А ведь ты, Валентин, русский по национальности! - Как так? Я всегда считал себя удмуртом! - Твой отец - Иван Стрелков. Он из той же деревни. Они были русскими. Так что ты не Валентин Леонидович, а Валентин Иванович! Брат Леонид подтвердил её слова. В национальном вопросе на этом ставлю жирную точку. Для меня главное - не кто ты по национальности, а что сделал в этом мире доброго...

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО...

Син азям котьку Байгурезь, Степан Широбоков но Яков Иванов Áàéãóðåçü òîäàì êûëèç óæåÿ – íûðûñåòe òåëåñú¸ìêàîñ äûðúÿ èê. Äýáåñ ìóçúåì âûëý âóèì Èâàí Äàíèëîâ ðåæèññ¸ðåí. Ìè ñîêó Ñòåïàí Øèðîáîêîâ êûëáóð÷è íî ßêîâ Èâàíîâ ñóðåäàñü ñÿðûñü ñþæåò äàñÿñüêîì âàë. Éríî Áàéãóðåçü âûëý òóáèì íÿëìûòãåñ áàìàëòeç. Ñûëeñüêîì ïèðàìèäà éûëûí êàäü: ïûä óëàìû ãîðä ñþéëýñü ìåtáîðääîð, íîø êîòûðàê ñèíìàñüêûìîí ÷åáåð èíêóàçü! Âóîíî ñþæåòý ñÿðûñü ìàëïàñüêûñà, ãóðåçü áàìàëûñü áîðû áè÷àñüêî: îäeã, êûê, êóèíü… Êûòûñü êå rârë äîðàì, áûæçý ñýçúÿñà, ïóíû âóèç. Ârçàì ïóêñèç, ëÿêûò ñèíú¸ñûíûç ñàê ó÷êå. Ñî òàòûí óòèñü âûë-

ëåì, ëýñÿ, ýñêåðå: wå÷ àäÿìè âóèç-à êóíîå ÿêå rç-à? Íîø ìîí ó÷êèñüêî ñî ïóíû øîðû íî ñþæåòìå ìàëïàñüêî, êûëú¸ñìå âåðàñüêî. Íüûëüïûäî ýøå ñàê êûëçý, âàëàñü ìóðò ñÿìåí øîðàì ó÷êå. Àñ ïîííàì ìàëïàñüêî, ìàð ñîêåìà qåãàëî îïåðàòîðú¸ñ. Îëî, èíêóàçüëýí ÷åáåðåçëû ïàë¸ìèçû-à ÿêå òàêåìå âóûñà, îäeã êóòñêåìåí ïë¸íêà âûëý ïóêòûíû òûðøî ïèñïóîñòû, øóðåç, èíáàìåç. Ìàëïàíú¸ñìå óðåòeç âà÷å ïó áîðäû êîêàì íî êîðòýí äûáûðòýì êóàðà. Ïóíû êûøêàñà ïåãwèç. Ó÷êèñüêî íî, tîø óæàñü ýøú¸ñû âóî, ñèíú¸ñàçû êûøêàí êàðúÿñüêåìûí. Ñîîñ ìàëïàëëÿì, ìîí êèîíýí âåðàñüêèñüêî. Ñürñåç óë-

ëÿí ïîííà áîäûîñ êóòeëëÿì, êèâàëòîñëû êèí ìàð øåäüòýì. Íîø Áàéãóðåçü âûëý ìè òóáàì íà ñî íóíàë Ñòåïàí Øèðîáîêîâåí íî. Òà êûëáóð÷èåç ìîí òîäàì âàéèñüêî wå÷åí ãèíý. ßêîâ Èâàíîâ ñÿðûñü âåðàëî ñîëýí óæú¸ñûç. Äîðàìû óòèñüêî «Óäìóðò êûçüïóîñ», «Ñÿñüêàîñ», «Óäìóðò òûïû» ñóðåäú¸ñûç. Tàïàê êûçüïóîñûçëû èê ñèíìàñüêèçû Ìîñêâàûñü «Îñòàíêèíî» òåëåêîìïàíèûñü óæàñü¸ñ. Òà êàðòèíàçý ñîîñëû íî ñóðåäàíû êóðèçû. ßêîâ Èâàíîâëýí êîòüêóä óæåç ñèíìàñüêûìîí. Êûëñÿðûñü, êóçïàëûçëýí ïîðòðåòýç. Ñî ñürä äýðåìåí òräüû ñÿñüêàîñ ïrëûí, qîãåí ëóîç àíàé. Ó÷êèñüêîä øîðàç íî

óä tûäeñüêû ñèíú¸ñòý âîøòûíû. Áàéãóðåçüûñü ñÿñüêà âûëëåì. Íîø ßêîâ Èâàíîâè÷, óäìóðò ârñÿñüëýí âíóêåç, ñî ÷åáåðåç âàëàì ñÿíà, âàøêàëàîñìûëýñü êóëüòóðàçýñ, ârñüñýñ, ÷åáåðëûêñýñ óòå. Óäìóðò øàåð øóî êå, êèíëýí ìà ñèí àçÿç ïóêñå, âûëäû: âèçûëàñü Êàì íî ×óï÷è øóðú¸ñ, ïèøòeñü èòàëìàñ, tûæ-ãîðä êèñüìàì ïàëýçü… Íîø ìûíàì îäíî èê òîäàì ëûêòý éríî íî êóæìî Áàéãóðåçü! Íèíà Åðìîëàåâà, Óäìóðò òåëåâèäåíèûí òðîñ àðú¸ñ tîæå óæàì wó÷ æóðíàëèñò, óäìóðò ïèñàòåëüëýí Àôàíàñèé Åðìîëàåâëýí êóçïàëûç


3 стр.

№ 17

«БАЙГУРЕЗЬ»

.

2012 г.

ÍÛÍ×Å Ó ÍÀÑ ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ÞÁÈËÅÉ: ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÑÅÌÀÊÈÍÓ - 90!

«Рано взятая могилой, здесь моя бывала мать…» Ты всё тот же, как когда-то, холм зелёный Галанча, те же два твоих покатых, два развёрнутых плеча. Здравствуй! Помнишь ли, гора, ты желала мне добра, силы в трудную годину, гордой мысли, смелых дел, и беда ли, что с трамплина в снег я кубарем летел?

Галанча Владимир Семакин

Поэма

Я стою, на миг застывший, словно впавший в забытье, недоевший, недопивший, недобегавший своё. Отдохнуть с дороги мне бы, только дымка так легка, только так бездонно небо, так пушисты облака, что взбираешься по склону, и не в тягость крутизна.

Или сердце вдруг устало, равнодушье студит кровь? Ну, тогда пиши пропало, гроб заранее готовь. Не ищи ни здесь защиты, ни за тридевять земель. Вон в бутон полуоткрытый с головой зарылся шмель.

И вступаешь в мир зелёный, в землю наново влюблённый, просто тем и окрылённый, что вот жизнь тебе дана, что вот можешь видеть это всё, чем радужна земля: бабочек любого цвета, и ромашку для букета, и саму истому лета – золочённого шмеля.

Фото Валерия Нуриахметова

Об авторе Владимир Семакин, русский поэт Удмуртии, родился 12 декабря 1922 года в Глазове, но детство и юность его связаны с Дебёсами. В самом начале Великой Отечественной войны, до мобилизации Дебёсским райвоенкоматом на трудовой фронт, был учётчиком тракторной бригады колхоза «Лесагурт», где в то время председательствовал Степан Широбоков – будущий народный поэт Удмуртии. С конца 50-х годов В.К.Семакин стал жить в Москве. Долгое время работал редактором издательства “Советский писатель”. Ушёл из жизни в 67 – полный творческих замыслов. Могила Владимира Кузьмича – на Хохряковском кладбище Ижевска.

В сизом шлёме колокольчик, в белых шапочках анис ждут тебя, качаясь молча, вверх – вниз, вверх – вниз. Закивали – значит, рады, что пришёл, не позабыл. Им рассказывать не надо, как ты рос, каким ты был.

До краёв столы заставить, поплотнее сдвинув их… Но пестры, как разнотравье, судьбы сверстников моих. *** Средь людских судеб несметных есть у каждого одна: не подснежник, так бессмертник, не полынь, так белена. Коль живу, то не могу я чем-нибудь да не расцвесть. Но какой судьбе какую без раздумий предпочесть – это пусть подскажет сердце, если есть оно в груди… Ждут меня единоверцы там, где знамя, - впереди. Ждут ровесники – пора! До свидания, гора! В неспокойном этом мире ты желала нам добра… Дальше, дальше, шире, шире валом катится: «Ура!». И как будто ты, гора, с места сдвинулась… «Ура!». Этот возглас всё сильнее оттого, что ты со мной

Лишь кузнечик бестолковый перетрусил – и скачок. А на струйке родниковой солнце пробует смычок. Что ж на сердце вьюжно-вьюжно? Или друга выбрал я не того, кого бы нужно выбрать в лучшие друзья? Или, может, я увлёкся, словно я не здешний сын, привозной красою флоксов и забыл, как пахнет тмин? Иль не по сердцу работа, и мне хочется, гора, просто большего чего-то, чем хотелось бы вчера?

Осчастливленный судьбою, я стою перед тобою уж не отроком былым – сколько вёсен, сколько зим!

И завистник, не завистник, лишь стою, любуюсь я, как цветёт тысячелистник – что ни стебель, то семья. Вечно в сборе, вечно в груде столько сотен лепестков! Жаль, что так не могут люди… Вот бы скликнуть зямляков, всех ровесников созвать бы, с кем смеялся, песни пел, справить свадьбу, если свадьбы кто-то справить не успел.

в сосняке с дороги сбиться, быть захлёстнутым волной. Но чему бы ни случиться, Страх не властен надо мной.

где-то рядом, за моею чуть пригнувшейся спиной. В гуще пыльных трав июля чьей-то крови ищет пуля. Рыщет смерть неподалеку – и сквозь годы тишина отзывается глубоким вздохом: -Если б не война… Средь людских судеб несметных есть у каждого одна. Так вставай, цветок бессмертник, если жизнь была красна! *** Слева – поле, справа – ельник, позади – студёный ключ, шагом выше – можжевельник, он и нежен и колюч. У кустов, за поворотом, я задерживаю шаг: промелькнуло платье чьё-то, взятый на руку пиджак. За кустами ходят двое головою к голове. Лиц не видно из-за хвои, и не видно ног в траве. Разве я на этих склонах не бродил рука в руке с самой лучшей из девчонок в лёгком ситцевом платке? Рано взятая могилой, здесь моя бывала мать,

сердцем девичьим спешила счастья в жизни попытать. Шла стеснительно, несмело под шмелиный звон в ушах, и ромашки то и дело ей кивали: «Сделай шаг!».

собирающихся жить.

Над забытою травою смолкнул шёпот на устах. По пока живёт живое, было, есть и будет так: за кустами ходят двое, тонут в травах и цветах!

Я давно мечтал о встрече, знал, что ты поможешь мне, Галанча, моё оплечье, дай побыть наедине с некрикливой красотою колокольчиков твоих, с этой скромной высотою, недоступной для иных!

Многих нет уже в помине, но как будто их же след, и тебе, гора, поныне будто всё семнадцать лет. А морщины? Что морщины! Волноваться нет причины: снег разгладит их, гора. Ладно, мы уже мужчины, говорят, прошла пора, но ведь так же из лощины, чуть не с каждого двора вверх по склону до вершины тащит санки детвора. Что ни май, гуляют двое Головою к голове. Лиц не видно из-за хвои, и не видно ног в траве.

Что мне сделать за нехваткой быстролётних лет и дней, чтоб ещё одною прядкой эта нить была проячней?

Есть хребты намного выше, есть высокие посты, но заоблачные крыши – не мерило высоты! Как вам, братцы, не обидно? Лезли, чуть ли не ползли, а с высот подчас не видно че-ло-ве-че-ской земли, той земли где хватит неба, хватит солнца над людьми, где суглинок пахнет хлебом, только в горсть его возьми. Пахнет хлебом, пахнет потом, Пахнет кровью – помню, чьей… Есть земля, и есть забота: честно жизнь прожить на ней.

*** *** Протянулись в день грядущий, как нервущаяся нить, судьбы живших и живущих, грудь губёнками берущих,

Оттого ль, что я не птица, что нелёгок путь земной, мне нетрудно оступиться,

Что ж, суди меня, гора, ты желала мне добра. Никаких не жду поблажек, доверяю без улик, принимаю, если даже мой проступок невелик. Сколько жизней, самых разных, ты видала на веку – гордых, жалких, чистых, грязных, самых трудных, самых праздных! Всех, кто в жизни к роднику приходил хотя б однажды петь, смеяться и рыдать, думу думать, друга ждать, утолять ли просто жажду, всех, конечно, помнишь ты: и над кем стоят кресты, и над кем они упали, и над кем звезда видна на последнем их привале. Всех, кого у нас отняли старость, каторга, война, помнишь ты, и знают люди, уходя в песок и снег, что Отчизной был и будет понят каждый человек. Не был честен, так осудят не сейчас, так через век! Тем и жив я, что вынослив. Если суд твой впереди, не откладывай на после, а сейчас меня суди! Оправдай, коль я достоин, осуди, коль заслужил. -Ты спокоен? -Да, спокоен. -Хорошо. Живи, как жил! – Это пчёлка пожелала мне на целый век добра. Я вздохнул: -Пора, пожалуй…Дунул свежий ветер шалый и донес из-за увала рокот дизеля: -Пора! Вот пчела летит на пчельник, за водой идут на ключ… Можжевельник, можжевельник – он и нежен и колюч. Февраль 1955 г.

«Оправдай, коль я достоин, осуди, коль заслужил!»


4 стр.

№ 17

«БАЙГУРЕЗЬ»

WÅ×ÊÛËÀÑÜÊÎÌ!

ÒEËßÄ ÊÓÐÅÌÄÛß

Âîðäñêåì íóíàëçýñ ÎÊÒßÁÐÜ òîëýçå ïóñú¸:

Wå÷ ëóý, òräüû êûçüïóîñ!

-1ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊΠÂåíèàìèí Äìèòðèåâè÷ (Äýáåñ ÷åðêîãóðòëýí òrðîåç); ËÎÆÊÈÍ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ (ãàçåòëýí Åêàòåðèíáóðãûñü ýøåç); -3ÁÀÆÅÍΠÀíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ (áðèãàäèð, Çàð-Ìåäëà, ãàçåòëýí îäeãåç ãåðîåç); -6ÆÓÉÊÎÂÀ Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà (ãàçåòëýí Óä-Ëåìûñü ýøåç, «Ëürìïó ñÿñüêàîñ» àíñàìáëüûí êûðwàñü); -8ÀÂÅÐÊÈÅ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ (ãàçåòëýí Äýáåñûñü ýøåç);

Òe òóæ êåìàëàñü êóðèñüêîäû íè âàë ìèëåìûç ãàçåòàìû ñ¸òûíû ÿðàòîíî êûðwàñüòûëýñü Íèêîëàé Àíèñèìîâëýñü «Wå÷ ëóý, òräüû êûçüïóîñ!» êûðwàíçý. Òà êóðîíäýñ ìè òóííý øóìïîòûñà áûäýñòeñüêîìû. Óäìóðò òåêñòýí àðòý ñ¸òeñüêîìû îðèãèíàëçý íî. Êûçüû òîäeñüêîäû, òà áèãåð êûðwàí ëóý. Ãîæòeç ñîå Óôàûñü åãèò êûðwàñü Ãóçåëü Àõìåòîâà. Áûäýñòý íî ñîå à÷èç èê. Íîø åãèò óäìóðò êûðwàñü Íèêîëàé Àíèñèìîâ, òà áèãåð êûðwàíýç óäìóðò êûëý áåðûêòûñà, ñîëû âûëü óëîí ñ¸òeç. Óäìóðò êàëûê òóæ ÿðàòeç òà êûðwàíýç. Ñîèíòýê-à ñî òàáåðå íóíàëëû áûäý ÷óçúÿñüêå «Ìûíàì Óäìóðòèå» ðàäèîëýí òóëêûìú¸ñûç âûëûí! Ïóñéûòýê êåëüòûíû óã ëóû òàçý íî. Òóý òóëûñ Íèêîëàé Àíèñèìîâ òà êûðwàíýíûç óäìóðò ýñòðàäàûí îðò÷åì «Çàðíè Ïåðåïå÷» âîæâûëúÿñüêîíûí-êîíêóðñûí âîðìèñå ïîòeç. 29 êóàðà ëþêàñà, 3-òe èíòû íî 5 ñþðñ ìàíåò óòeç Ãåííàäèé Ãàíüêîâ. 2-òe èíòûå ïîòeç Àííà Ïëîòíèêîâà – ñîëû 35 ìóðò êóàðàçý ñ¸òýì. Àííàåç øóìïîòòeçû 10 ñþðñ ìàíåò êóçüûìåí. Íîø âàíü êûðwàñü¸ñòû àçüïàëòeç, êûçüû ïóñéèìû íè, êèÿñà ïè – Íèêîëàé Àíèñèìîâ. «Wå÷ ëóý, òräüû êûçüïóîñ!» êûðwàíëû 258 ó÷êèñü êóàðàçý æàëÿìòý. Çîë êå çîë èíè! Íèêîëàé Àíèñèìîâ «Áàéãóðåçü» ãàçåòìåñ êåìàëàñü íè ëûäwå Èíòåðíåò ïûð. Ãàçåòìû ñîëû ÿðà. Òóæ ïîòý âóûëýìåç Íèêîëàéëýí äýáåñ ó÷êèñü¸ñûçêûëçeñü¸ñûç äîðû íî. Íî êó ñî ëóîç – âîçüìàòîç íè äûð.

ÊÓËÀÊΠËåîíèä Ëåîíèäîâè÷ (óæûñü âåòåðàí, Óéâàé-Ìåäëà); - 15 ÒÈÌÈÐÇßÍÎÂÀ Èðèíà Ô¸äîðîâíà («Âîðäñêåì êûë» æóðíàëûñü îòäåëëýí ðåäàêòîðåç, «Áàéãóðåçü»-ûí 90-òe àðú¸ñû óæàì êîððåñïîíäåíò);

- 18 ØÓÊËÈÍ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ (ãàçåòëýí Òîëü¸íûñü ýøåç);

Òräüû êûçüïóîñ ñÿðûñü êûðwàíýíûçû áàøêèð íî óäìóðò øàåðú¸ñûñü åãèò êûðwàñü¸ñ Ãóçåëü Àõìåòîâà íî Íèêîëàé Àíèñèìîâ àñüñý êàëûêñûëû óêàòà íî ìàòûíãåñ ëóèçû

- 22 ÌÀÊÑÈÌΠÑïèðèäîí Ãðèãîðüåâè÷ (óæûñü íî îæûñü âåòåðàí, Äýáåñûí óëeñü); - 27 ÕÎÕÐßÊΠÍèêîëàé Ïåòðîâè÷ (Äýáåñûñü íûëïè ñïîðòúÿ øêîëàûí óæàñü, Ëîíäîíûí îðò÷åì Îëèìïè øóäîíú¸ñû ïûðèñüêåì Åëåíà Íàãîâèöûíàëýí íûðûñåòe òðåíåðåç); - 30 ÑÒÐÅËÊΠÍèêîëàé Ñåðãååâè÷ (ãàçåòëýí Ñþðíîãóðòûñü ýøåç, ýëüêóí Ãåðáåðëýí Áàòûðåç); ÒÐÎÍÈÍÀ Àëëà Þðüåâíà (Äýáåñ ìóíèöèïàë êûëäûòýòëýí äåïóòàòýç); - 31 ÑÒÐÅËÊÎÂÀ Íèíà Âëàäèìèðîâíà (ãàçåòëýí Áàäwûì Wåòûìûñü ýøåç). Ãàæàíî ëûäwèñü¸ñìû! «Wå÷êûëàñüêîì!» ðóáðèêàìåñ ëýñüòeñüêîìû òeëÿä þðòòýìäûÿ. Îñêèñüêîì, ñîå àçüëàíÿç íî tîøåí íóîìû øóûñà. Ñîèí èê àçüïàëàñåí èê èâîðòûëý ìèëåìëû âîðäñêåì íóíàëäýñ!

2012 г.

ÒÀTÅÅÇ RÉ ÂÀË ÍÀ!

Óäìóðò êûðwàíýç ÿðàòeñü ãàæàíî ëûäwèñü¸ñìû!

- 14 ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ Èâàí Âèòàëüåâè÷ (ãàçåòëýí Óéâàéûñü ýøåç, «ÊÏÏ+» ãðóïïàûí êûðwàñü);

- 17 ÈÂÀÍΠßêîâ Èâàíîâè÷ (ãàçåòëýí Äýáåñûñü ýøåç, Äýáåñ ïåäó÷èëèùåûí õóäãðàôåç êûëäûòeñü);

.

Эйлэндем дэ кул селтэдем Озаткан каеннарга. Кайчан эле кире кайтам Туганнар авылыма?

Áåðûòñêè, êèìå øîíàé Êåëÿñüêèñü êûçüïóîñëû. Êó íîø áåðåí áåðòî àé Òà âîðäeñüêåì ãóðòàìû?

Саубулыгыз, ак каеннар, Эти, эни, туганнар! Алда котсен очрашулар, Бергэ жырлаган жырлар!

Wå÷ ëóý, òräüû êûçüïóîñ, Àíàé, àòàé, árëÿêú¸ñ! Ëóîçû íà ïóìèñüêîíú¸ñ, Tîøåí êûðwàì êûðwàíú¸ñ!

Китмэс идем сезнен яннан, Эти, эни, туганнар. Язмышыма, юлларыма Алдан язып куйганнар.

Wå÷ ëóý àíàé, àòàé, ßðàòûëîí árëÿêú¸ñ! Ñþëìàì êîòüêó óëîäû, Ñþëýììå áóãûðòîäû!

Еллар бик тиз утэ дилэр, Ышаналмыйм мин ана. Утэ инде шулай еллар Сезнен белэн булганга.

Òàíè íîø èê tîø ëóèì, Îãàçüûí, tîø ëþêàñüêèì. Íî àäwîíýëû êóëý ëóýì, Àçüâûë ëþêèñüêîí ãîæòýì.

Ròèñüêîì äýáåñú¸ñòû óäìóðò êûðwàíúÿ tîøàòñêîíý Òóý 4-òe íîÿáðå Èæûñü «Àêñèîí» Êóëüòóðà äâîðåöûí «Ýëüêóíîâèäåíèå -201 2» ó äìóð ò êû ðwàí úÿ tîøàòñêîí îðò÷îç. Tîøàòñêîíý ròèñüêîìû ýëüêóíûñüòûìû êîòüêóä ¸ðîñûñü îäeã óäìóðò êûðwàíýí îäeã êîëëåêòèâåç. Êûðwàíëýí àâòîðåç îäíî èê àñüñý ¸ðîñàçû óëeñü ÿêå îòûí àçüâûë óëýì ìóðò ëóûíû êóëý. Êîíêóðñýç ðàäúÿëî óäìóðò óæðàäú¸ñòû îðò÷ûòúÿíúÿ «Çàðíè Ïåðåïå÷» öåíòð íî «Ìûíàì Óäìóðòèå» òåëåêîìïàíèÿ. Ïðèçú¸ñûí ôîíä äàñü èíè. Îäíî èê êóçüûìú¸ññýñ ñ¸òîçû «Åâðîâèäåíèå» êîíêóðñý âåòëýì «Áðàíãóðòûñü ïåñÿíàé¸ñ» íî ïè÷è ëûäúåì êàëûêú¸ñ ïrëûí êðåçüãóð tîøàòñêîíý ïûðèñüêåì «Silent Woo Goore» óäìóðò èíäè-ðîê ãðóïïà. «Ýëüêóíîâèäåíèå» tîøàòñêîíý ïûðèñüêûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ âàíü íè. Ìè øóìïîòûñà âèòèñüêîìû äýáåñú¸ñòû íî! Þà íú¸ñ úÿ â àçèñ üêîí î: 89042756092, ãîæòîíî: www.vk/ zarniperepech/ *** ЭЛЬКУНОВИДЕНИЕ – конкурс удмуртской песни, проводящийся по образу и подобию телевизионного конкурса Евровидение. Конкурс проводится Центром по разработке удмуртских событий «Зарни Перепеч» при участии ТРК «Моя Удмуртия» 4 ноября 2012 года во Дворце культуры «Аксион». Цель – популяризация современного удмуртского песенного творчества. Задачи – стимулирование творческой деятельности удмуртских самодеятельных и профессиональных композиторов и поэтов; демонстрация творческих достижений коллективов художественной самодеятельности районов республики. Условия. В конкурсе принимают участие творческие коллективы, представляющие сельские районы республики и исполняющие одну песню на удмуртском языке, автором которой являются жители района или выходцы с района. Определение победителя конкурса проводится путем голосования группой жюри, в состав которого войдут представители районов – участников конкурса. Член жюри выставляет оценки по 12-балльной шкале всем участникам конкурса, кроме представителей своего района. Отдельный победитель конкурса будет определен путем СМС-голосования по итогам телевизионной версии конкурса, который будет транслировать ТК «Моя Удмуртия». Справки по тел. 89042756092 и на www.vk/zarniperepech.

Учредители: Дебёсский районный Совет депутатов и редакция газеты “Новый путь”. Гл. редактор И.Б.Неганова. Адрес редакции: Удмуртская Республика, 427060, с.Дебёсы, ул. Ленина, 13 а. Телефон: 8(34151) 4-14-47. E-Mail: noviput@udmnet.ru. Сайт: www.noviput.info Газета набрана и свёрстана в МУ “Редакция газеты “Новый путь” (с.Дебёсы, ул.Ленина, 13 а), отпечатана в ООО “Якшур-Бодьинская типография” (с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, 92). Тираж 400. Заказ № 2449

Подготовил Павел Поздеев, автор идеи и режиссёр Элькуновидения

Цена подписки на 1 месяц: через почту - 13 руб., через редакцию - 12 руб. Подписка принимается: в почтовых отделениях с любого месяца, в редакции - с любого номера.

Baigurez 17-2012  

Udmurtia, debesi, baigurez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you