Page 1

Читайте нас в Интернете www.noviput.info/baigurez

БАЙГУРЕЗЬ Редактор В.М.Нуриахметов

№ 5 (799) 14.03.2014

Газета издаётся с 1991 года на удмуртском и русском языках совместно. Выходит два раза в месяц.

Приложение к Дебёсской районной газете “Новый путь”. Направление издания - культурно-просветительское

Портрет читателя газеты “Байгурезь”

.

Фотогалерея Валерия

Þãûò äóííåå Ãàãàðèíýí îäeã íóíàëý! Òóý 9-òe ìàðòý, êóêå âàíü äóííå ïàñüêûò ïóñéèç èíìå íûðûñåòe ñþðåñ ë¸ãèñüëýñü Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèíëýñü âîðäñêåìåç äûðûñåí 80 àð òûðìîíçý, Äýáåñûñü «Öåíòðàëüíîå» êàôåûí ëà÷àê ëþêàñüêåì tûæû-âûæûîñûíûç tîø òóæ ìûëî-êûäî êûðwàç íî ýêòeç Äýáåñûí óëeñü îäeãåç àðëûäî êûøíîìóðò Àëåâòèíà Êîíñòàíòèíîâíà Èâøèíà. Òà ìûëî-êûäî ïåñÿíàéëû óãî òà íóíàëý òûðìèç 90 àðåñ! Êríÿ àð óëeñüêî íè ìîí Äýáåñûí, ñîìûíäà èê òîäeñüêî òà òóæ wå÷ ìûëêûäî íî ëèáûò ñÿìî êûøíîìóðòýç. Ñîèí ýøúÿñüêîíìû óêàòà íî þíìàç 1991-òe àðûí, êó ¸ðîñàìû ïîòûíû êóòñêèç «Áàéãóðåçü» ãàçåò. Ñî îäeãåç ñûtå ëûäwèñüìû, êóäeç ãàçåòìûëýñü êîòüêóä íîìåðçý ÷èäàòýê âèòå, ÿðàòûñà ëûäwå íî ñîîñòû òóæ óòÿëòûñà âîçå – íèìûñüòûç ïîäøèâêàîñ (!) ëýñüòý. «Ìîí ôîòîîñòû íî îçüû óã óòèñüêû, êûçüû óòèñüêî «Áàéãóðåçü» ãàçåòú¸ñòû!» îçüû øóèç Àëåâòèíà Êîíñòàíòèíîâíà àëèãåñ ðåäàêöèÿìû âåòëûêóç. Íîø ròüûëeìû ìè ñîå íèìûñüòûç, óëîíûñüòûç êîòûðåñ ëûäïóñýíûç âàë÷å. Àñ óëîí ñþðåññý ìàäüûêóç ìréû êûøíîìóðò äûðûí-äûðûí ñåðåêúÿç íî, äûðûíäûðûí ìóð ëóëñêûëeç íî. Ìûíàì ãèíý, ñîëýñü ìàäåìçý êûëçeñüëýí, ñèíú¸ñû ìàëû êå íî íþðîìûëeçû. Òóæãåñ íî ñþòýì óëîí âàêûòñý ìàäüûêóç. Äýáåñ ïåäó÷èëèùåå íî ïûðè, ïå, îòûí äûøåòñêèñü¸ñëû ëûìøîðå îäeã øîðåì íÿíü êîòü ñ¸òî øóûñà. Ýøú¸ñû íÿíüçýñ ñîêó èê ñè¸ âàë, íîø ìîí, øóý, qûíûçý à÷èì ñèèñüêî, íîø qûíûçý ãóðòàì êûëëèñü âèñèñü àòàåëû âàèñüêî. Àëåâòèíà Êîíñòàíòèíîâíà òóïåí-òóïåí ìàäèç ìèëåì, êûçüû ñî, ïåäó÷èëèùååç éûëïóìúÿìåç áåðå óæàç ×åïûê íî Îìåëÿò øêîëàîñûí, êûçüû ñîå ræûò ãèíý âîéíàå rç êåëÿëý, êûòûñåí òîäeç îæëýí éûëïóìúÿñüêåìåç ñÿðûñü, êûçüû òûðøèçû «Ìóðàâåéíèê» êîììóíàûí tûæû-âûæûîñûç, êûçüû à÷èç ïåíñèå ïîòûòîçÿç ãóðò óäûñûí óæàñü¸ñëýí ïðîôñîþçàçû áóõãàëòåðëýñü óæçý áûäýñúÿç… 9-òe ìàðòý Àëåâòèíà Êîíñòàíòèíîâíàëýñü 90 àðåññý ñe¸-äàíî ïóñéûíû ëûêòýì àäÿìèîñ ñeçèçû ñîëû òàçüû èê ìûëî-êûäî 100 àðåññý ïóìèòàíû. Þáèëÿð ñîîñòû îñêûòeç… Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâ

Алевтина Константиновна Ившина мыло-кыдо пыриськиз Дэбес ёрос газетын ужась журналистъёсын кылем сeзьыл радъям «Милям Шундыберганмы» празднике но.

Пушласянь учкыса

“ß õî÷ó ñäåëàòü æèçíü ëþäåé õîðîøåé òàì, ãäå ðîäèëñÿ!”

.

Взгляд изнутри

.

Итоги нашего опроса

В начале этого года в газете “Байгурезь” (см. № 1) была напечатана статья “Äýáåñ - ñî äóííåûñü ñûtå øîðìót, êûò÷û óëûíû êûë¸ ñàìîé wå÷ àäÿìèîñ!” Её автор, известный удмуртский литературовед Александр Шкляев, живущий в городе Ижевске, утверждает: “Дебёсы - это такой островок в мире, где остаются жить самые лучшие люди!” Мы решили провести онлайн-опрос среди читателей наших газет, жителей села Дебёсы. Нам стало интересно взглянуть на своё село, как говорится, изнутри и понять, что держит наших читателей в Дебёсах?

В голосовании приняли участие 128 человек. Более 40 процентов дебёсцев-интернетопользователей хотят сделать жизнь людей хорошей там, где родились. 23 процента ответили, что в Дебёсах их держит работа, 11 процентов - родные, друзья. 5 процентов не видят смысла переезжать, потому что везде одно и то же. А вот 15 процентов ответивших в Дебёсах ничего не держит. 4 процента интернетопользователей любят своё село и этим всё сказано. 2, 5 процента считают, где родились - там и пригодились.


2 стр.

.

«БАЙГУРЕЗЬ»

Читайте нас и в Интернете www.noviput.info/baigurez

№5

.

2014 г.

. Пан Палган Дэбес палан – 2 Дорамы – удмурт кино лэсьтeсьёс

У нас – создатели удмуртского кино

или Фильму «Пузкар» – зармедлинский Оскар! Òà íóíàëú¸ñû äîðàìû, Äýáåñ ¸ðîñý, âóûëeç ïîëÿê ϸòð Ïàëãàí. Âóûëeç êûêåòeçý. Íûðûñåòeÿç – êríÿ êå àð òàëýñü àçüâûë - ñî âåòëeç êå âàë «Óçû-áîðû» ôèëüìåíûç, òàÿç ó÷ûðå âàåì tûæ âûëü óæçý – «Ïóçêàð» êèíîêàðòèíàçý íî ñî áîðäûí óæàñü¸ññý. Êèíî÷èîûí ïóìèñüêîíú¸ñ îðò÷èçû Äýáåñ êóëüòóðà þðòûí íî Çàð-Ìåäëî øêîëàûí. Ôîòîîñûç Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâëýí

Поляк Пётр Палган мон понна со эш но, удмурт киноослэн продюсерзы но ϸòð Ïàëãàíýí ìîí òîäìàòñêè ÂÊîíòàêòå ñàéòúÿ. Ìîí ïîííà òóæ áàäwûì äàí âàë ñî: àñüìå øàåðàìû óäìóðò êûëýç äûøåòûñà ñûtå êûä¸êûñü - Ïîëüøàûñü! - ëûêòýì àäÿìè óäìóðò êèíî ïîòòý. Îäeã ãèíý rârë, êûê! Ñîëýí “Óçûáîðûåç” ìûíûì òóæ êåëüøèç âàë áåðå, òàçý íî, êûêåòeçý, “Ïóçêàð” íèìûíçý êèíîçý, ÷èäàòýê âèòè. Íûðûñåòeçý ñî à÷èç èê øêîëàÿìû ëûêòûñà âîçüìàòeç áåðå, ìûíàì éûðàì òàtå ìàëïàí øóêêèç: íîø ìàëû ÷îðòîíòýì-rò¸íòýì ϸòð Ïàëãàíýç øêîëàÿìû âûëüûñü?! Ìîí ñîëû Êîíòàêòúÿ èê âàçèñüêè: ré áûãàòûñàëäûà, ïré, òàèíûç íî êèíîåíûäû øêîëàÿìû âóûëûíû. Ñîëû òà ìàëïàí êåëüøèç, ñî øóèç: «Îäíî èê ðàäúÿëîì!» Ñîêó ñî àñ äîðàç íà âàë, Ïîëüøàûí. Ñîëýí “Îäíî èê ðàäúÿëîì!” øóýìåç ìîíý áóðäúÿç êàäü. Ìè ÷èê qåãàòñêûòýê ýøåíûì Äàíèë Ïîçäååâåí òà ïóìèñüêîíëû äàñÿñüêûíû êóòñêèì. Ïóëýñü ârëûñà “Ïóçêàð” êèíîëû àñüìåëýñü Îñêàð ïðåìèìåñ íî äàñÿìû. Êåìà âèò¸íî rç ëóû. Èæå òà êèíîåíûç ïðåìüåðàå âóûñà, ϸòð ìèëåìëû ñîêó èê èâîðòeç: âèòåëý ìûíeñüêîì òe äîðû! ϸòð Ïàëãàíýí ïóìèñüêîí øêîëàÿìû òóæ øóíûò îðò÷èç. Äîðàìû ñî îãíàç rç, òà êèíîåç äàñÿíûí òûðøåì ýøú¸ñûíûç: îäeãçý ðîëåç áûäýñúÿñü Ëþáîâü Êèñåë¸âàåí, Ïîëüøàûñü Ðàôàë ×åëåê êèíîîïåðàòîðåí íî Ïøåìèñëàâ Äçåíòåëü êóàðàÿ îïåðàòîðåí - tîø âóèç. Êèíî éûëïóìúÿñüêåì áåðå íî ìè êåìà ïóêèìû íà êóíîîñûí ìàäèñüêûñà. Ìèëÿì êîòüêóä þàíìûëû ñîîñ ðîñ-ïðîñ âàëýêòîí ñ¸òúÿçû. Ìîí òóæ øóìïîòeñüêî, ñûtå äàíî àäÿìèîñûí ìàòûñü òîäìàòñêè øóûñà. Ìà ìîí ãèíý øàò - áûäýñ øêîëàìû! Ìîí âåðàíû ëóîíòýì äàíúÿñüêèñüêî, òàáåðå óäìóðòú¸ñëýí íî àñüñýëýí êèíîçû éûã-éûã ïûä éûëàç ñóëòý íè øóûñà. “Ïóçêàð” êèíîûí øóäî àñüìåëýí åãèò àêò¸ðú¸ñìû Ìàêñèì Êíÿçåâ, Íèêèòà Ìîèñååâ, Íàòàëèÿ Àëåêñååâà, Êñåíèÿ Âîðîí÷èõèíà, Èâàí Ïëîòíèêîâ, Íàäåæäà Íàãîâèöûíà. Ïóêòeçû íî êèíîåç óäìóðò åãèò ðåæèññ¸ðú¸ñ Êîíñòàíòèí Ëîæêèí íî Ñåðãåé Íàãîâèöèí. Àñüìå ïîííà ñî êûê ïîëýñ øóìïîòîí: Êîíñòàíòèí óãî âîðäeñüêåìûí íî áóäýìûí ¸ðîñûñüòûìû Àðãóðòûí. Ìîí âàíü ýøú¸ñûëýí íèìûíûçû òóæ áàäwûì òàó âåðàñüêî âàíüçûëû, êèí êèíî áîðäûí óæàç. Ìèëåì ñî òóæ ÿðàç! Ræûòàê ïóìûç ãèíý øàò êríÿ êå ìîí ïîííà âàëàíòýìãåñ âàë. Íî ñî ïîííà èê ñî êèíî óê! Ñî êîòüêóäìåñ ìàëïàñüêûòý, àçÿìû óíî þàíú¸ñ ïóêòý. Ìóã óñèç áåðå, îçüû èê òóæ áàäwûì òàó âåðàììû ïîòý øêîëàìûëýí äèðåêòîðåçëû Ëþäìèëà ßêîâëåâíà Âëàäûêèíàëû íî ïåäàãîã-îðãàíèçàòîðìûëû Åëåíà Âåíèàìèíîâíà Ñåëèâ¸ðñòîâàëû, òà ïóìèñüêîíýç wå÷ ðàäúÿíû þðòýìçû ïîííà. Íèêîëàé Òóòàåâ, Çàð-Ìåäëà øêîëàûí 8-òe êëàññûí äûøåòñêèñü

×åñêûò óäìóðò ïåðåïå÷åí íî øóëäûð êûðwàíú¸ñûí ïóìèòàçû êóíîîñòû Çàð-Ìåäëî êóëüòóðà þðòûñü «Ìåäëîãóð» àíñàìáëå âåòëeñü ÷åáåð àïàé¸ñ.

Çàð-Ìåäëî øêîëàûí 8 íî 9 êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü êûê óäìóðò ïèÿøú¸ñ Íèêîëàé Òóòàåâ íî Äàíèë Ïîçäååâ âûëü óäìóðò “Ïóçêàð” ôèëüìëû àñüñýëýñü “Îñêàð-Ïóçêàð” êèíîïðåìèçýñ ó÷ðåäèòü êàðèçû íî ñîå øêîëàÿçû ëþêàñüêåì êàëûê àçüûí êàðòèíàëýí ïðîäþñåðåçëû ϸòð Ïàëãàíëû êóçüìàçû-ñ¸òeçû.

ϸòð Ïàëãàí îçüû èê êàï÷èåí îãúÿ êûë øåäüòeç ñî âàêûòý Äýáåñàìû êóíîÿñü êàçàõ ñïîðòñìåíú¸ñûí íî.


3 стр.

.

«БАЙГУРЕЗЬ»

Читайте нас и в Интернете www.noviput.info/baigurez

Из золотого сундука газеты «Байгурезь»

.

№5

.

2014 г.

Газетмылэн зарни шыкысысьтыз

Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâ: Tóêàçå, 15-òe ìàðòý, tàïàê 30 àð òûðìå ìûíàì Äýáåñ ¸ðîñ ãàçåòëýí ðåäàêöèÿç óæàíû êóòñêåìå äûðûñåí. Òà êîòûðåñ ëûäïóñýí âàë÷å ìàëïàñüêî âàë ãàçåòëýí òà íîìåðàç ârëàê óñüòûíû ñþëýììå. Ìàëïàñüêî âàë ìàäüûíû, êûçüû íî ìàëû âóè ìîí Äýáåñý, êûtå ìàëïàíú¸ñûí òà äûð tîæå óëe íî àëè óëeñüêî, ìà ìîíý òóííý øóìïîòòý íî ìà ñþëýìøóãúÿñüêûòý. Íî… äóãäûòñêè. Ìàëïàé: ìàëû äûðòîíýç? Qîãåí óãî, êûê àð îðò÷ûñà, ìûíûì 60 àðåñ òûðìîç. Îçüûåí, øóòýòñêûíû ïîòîí äûð âóîç. Tàïàê ñî wå÷ ìóã rârë øàò òîäý âà¸íú¸ñëû?! Íîø òóííý ëûäwèñü¸ñìûëû äýìëàìå ïîòeç «Áàéãóðåçü» ãàçåòëýí øûêûñûñüòûç òÿìûñ àð òàëýñü àçüëî ãîæòýì óæìå. Íèìàñüêå ñî «Âûëü òóëûñ ó÷êèç ìóñî…» Ñî àðûí èê ìàðò òîëýçå òà ãîæòýìå ïîòeç âàë ïè÷èîñëýí «Êèçèëè» æóðíàëàçû íî.

Завтра, 15 марта, будет ровно 30 лет, как я начал работать в редакции Дебёсской районной газеты. В связи с этой круглой датой в этом номере я хотел исповедоваться. Хотел рассказать, как и почему я, башкирский удмурт, оказался на дебёсской земле, чем я жил все эти годы, что меня сегодня радует и огорчает. Но не решился. Подумал: ещё не время. А вот через два года для этого будет хороший повод. Потому что 5 марта 2016 года мне исполнится 60 лет и я уйду на покой. Это самое подходящее время предаваться воспоминаниям…

Âûëü òóëûñ ó÷êèç ìóñî... Валерий Нуриахметов,

Óäìóðò Ýëüêóíûñü ñe¸-äàíî æóðíàëèñò, Äýáåñûí ïîòeñü «Áàéãóðåçü» ãàçåòëýí ðåäàêòîðåç. Òà þãûò äóííå âûëûí êríÿ àñìå òîäeñüêî, ñîìûíäà èê ÿðàòeñüêî òóëûñýç. «Íîø êèí ñîå óã ÿðàòû?!» - øóîä òîí, ýøå-ëûäwèñå. Áåí, òóë ûñýç êîòüê èí, äûð, ÿðàòý. Òóëûñ - ñî óãî àäÿìèëýí ïèíàë äûðûç êàäü. Òóëûñ - ñî óãî íóíàëëýí tóêíàåç êàäü. Òà äûðå âàíüìûç óëwå, áûäýñ èíêóàçü âûëüûñü êàäü âîðäeñüêå. Òà äûðå àäÿìèëû íî áóðäú¸ñ êûëäî, ñîëýí ìûëêûäûç èíáàìîçü qóòeñüêå. Òà äûðå êîòüêèí êûëáóð÷è ëóý. Ñî èí èê, ä ûð, ìîí íî íûðûñåòe êûëáóð ÷óðú¸ñìå ñeçè âàë àðåç ñàéêàòeñü òà âàêûòëû. Ïè÷è ïèÿø - êûëáóðåëýí ëèðè÷åñêîé ãåðîåç - òóëûñëû ëóëî ìàêåëû ñÿìåí øàðà âàçèñüêå: ëóäú¸ñëû, øóý, øóíûò êóçüìàä, ëürìïóîñëû âîæ êóà ðú¸ñ , ót ûîñë û êðåçüãóðú¸ñ, ìàð íîø ìîí ïîííà ìàëïàä!? Íîø òóëûñ - âûëü òóëûñ! ïèÿøëû ïàëüïîòûñà âåðà: «Òîí ïîííà rârë øàò ñî - âàíü øàåðåç óëwûòe?!» Ìîí ñîêó ìàëïàé, êûtå wå÷ îáðàç øåäüòe: àäÿìè êàäü èíêóàçüûñü ýøøî êèí êå áûãàòý íà øàò òóëûñëýí âóýìåçëû øóìïîòûíû?! Ñûtå óñòî êûëáóð ïrðàé êîæàñà, ñîèí ìóêåòú¸ññý íî ïàéìûòýìå ïîòeç. Àëè ñÿìåí ñîêó ïè÷èîñ ïîííà «Êèçèëè» êàäü íèìûñüòûç æóðíàë óã ïîòû âàë áåðå, ìîí òà óæìå «Ìîëîòý» ûñòe. Ïîòòeçû óê êûëáóðìå! Íîìûðå âîøòûòýê! Çýì, Ôëîð Âàñèëüåâ êûëáóð÷è (ñî èê òà æóðíàëëýí ðåäàêòîðåç) àñëýñüòûç ìàëïàíú¸ññý íî îòûí âåðàì.Æà-

Òóæ êåçüûò âàë òàèç òîë. Ìrçìûñà âèòè, âèòè: Êó, òóëûñ, âóîä íè òîí? Âròú¸ñàì íî ròüûëe.

Ëóäú¸ñëû øóíûò êóçüìàä, Ëürìïóîñëû – âîæ êóàðú¸ñ, Ótûîñëû – êðåçüãóðú¸ñ… Ìàð íîø ìîí ïîííà ìàëïàä?

Íîø òàíè, òóëûñ, âóèä, Ìè äîðû æèíãûðòûñà! Îëîìàð íî òîí âàèä, Âàíåí-áóðåí äàíúÿñà!

Âûëü òóëûñ ó÷êèç ìóñî, Ó÷êèç, ïàëüûøàê ïîòeç: - Òîí ïîííà rârë øàò ñî, Âàíü øàåðåç óëwûòe?!

ëÿñà ïóñúåì: àâòîð, ïå, àñëýñüòûç òóëûññý àäwûíû rârë áûãàòýì, ìàëû êûëáóðûí «âûëü òóëûñ» øóûñà ãîæòýìûí, øàò âóæ òóëûñ íî âàíü íà?! Ñî äûðûñåí îðò÷èçû óíî àðú¸ñ, øóðú¸ñ êóçÿ áûçèçû óíî âóîñ. Øàåðàìû òàíè íîø èê -

æèíãûðòûñà, íåáûò òrëýí ïåëüòûñà! - âóý òóëûñ. Òóý ìîí ñîå ïóìèòàñüêî íè âèòüòîíýòeçý! Éûðñèîñìå ïóæìåð êå íî áàñüòûíû âóòñêèç íè, ûìíûðìå êèñûðèîñ êå íî ãîæìàçû, òóëûñ âóûñà âûëüûñü ïèíàëìèñüêî.

Êûçüû-î ñîòýê? Êåçüûò òîë óãî éûëïóìúÿñüêå!!! Ìàêåì øóìïîòûëeç, øóî, òóëûñ âóýìëû óäìóðò êàëûê êûëáóð÷è Ñòåïàí Øèðîáîêîâ íî. Ñîèí ãåðwàñüêåì îäeã ó÷ûð ñÿðûñü tåìûñü òîäàçû âàéûëî 1980-òe àðûí Ìîñêâàûí îðò÷åì óäìóðò ëèòåðàòó-

ðàëû íî èñêóññòâîëû ñeçåì íóíàëú¸ñû ïûðèñüêåìú¸ñ. Ñòîëèöàå ìûíûêóçû, ïå, êîòüêûòûí ëûìû íà âàë. Íîø áåðòûê óçû Ìîñêâà ñürðû ïî òeëë ÿì ãèíý íî, àäwî: ëûìû øó íàì, øóð ú¸ñ óñüòeñüêèëëÿì, àçÿçû - ârëârë âîæ óçüûìî áóñûîñ. Ñòåïàí Ïàâëîâè÷ âàãîí óêíîåòe ó÷ê ûñà ñûëý íî qóòñêåì ìûëêûäçý øàðàÿòýê óã ÷èäà: «Ó÷êå àé, óñòî èê àñüìå ïàëàí! Òîë áåðå òóëûñ âóý, òóëûñ áåðå - ãóæåì, ãóæåì áåðå - ñeçüûë, ñeçüûë îðò÷å íî - íîø èê òîë. Êûòûí êå, Àôðèêàûí, ÷àêëàíî êå, áûäýñ àð tîæå îäeã ãóæåì ãèíý. Íîø êûtå ñî óëýì ëóîç òóëûñòýê?!» Êûëáóð÷è ëóûíû ìûíûì êûëäûìòý âûëýì. Òðîñ àðú¸ñ îðò÷ûñà, Áàøêèðèûñü âîðäeñüêåì ïàëú¸ñûñüòûì Äýáåñý óëûíû âûæûñà, «Âûëü ñþðåñ» ãàçåòëýí ðåäàêöèÿç Ñòåïàí Ïàâëîâè÷ëýí ïóêåì qrê ñürðàç êå íî óæàíû øóä óñèç. Áåí, êûëáóð÷è ìîí ré ëóû - âàíü óëîíìå ãàçåòýí ãåðwàé. Îçüû êå íî... Îçüû êå íî, óëîí øîðû êûëáóð÷èëýí ñèíìûíûç ó÷êîíý rç áûðû. Àëè íî, òóëûñ âóýìëû áûäý, êûðå ïîòeñüêî íî - ïè÷è äûðúÿì ñÿìåí èê - íîø íî íîø ñî þàíú¸ñûíûì èê âàçèñüêèñüêî êàäü òóëûñëû, âûëü (!) òóëûñëû: ìàð íîø ìîí ïîííà ìàëïàä? Íîø ñî, âûëü òóëûñ, øîðàì ìóñî ó÷êå, ïàëüûøàê ïîòý íî øóý êàäü: «Òîí ïîííà rârë øàò ñî? - âàíü øàåðåç óëwûòe!» Tîê, øóèç êå íî âàë êóêå íî áûäwûì óäìóðò êûëáóð÷è: «Ìàëû êûëáóðûí «âûëü òóëûñ» ãîæòýìûí, øàò «âóæ òóëûñ» íî âàíü íà?» - ìîí ïîííà êîòüêóä àðå òîë áåðå âóý âûëåç òóëûñ! Îçüû áåðå, wå÷áóð, Âûëü òó ëûñ! Wå÷ áóð, ìûíàì âèòüòîíýòeåç òóëûñý! «Êèçèëè» æóðíàëëýí íî «Áàéãóðåçü» ãàçåòëýí 2006-òe àðûí ìàðò òîëýçå ïîòýì íîìåðú¸ñûñüòûç

Книга Флора Васильева с автографом автора - одна из дорогих в моей библиотеке (В.Н.)

Íîø ñîáåðå âóîç ãóæåì

...Íîø ñîáåðå âóîç ãóæåì, Ìàëïàíú¸ñûä áûãûëüñêîçû. Âàíüìûç wå÷åç Òûñåí-òûñåí Ïûðîç âóèñü åìûøú¸ñû. Íîø ñîáåðå ëûêòîç ñeçüûë, Âàíü óëýìäý ñî ÷îòàëîç. Ñîêó òîäîä, óëeä êûçüû, Åìûøú¸ñòý íî ëþêàëîä. Íîø ñîáåðå óñ¸ç òîë êóàçü, Ñî ýñêåðîç, äûð, ÷èäàíäý. Áûäòîç ñî, Áåð ÿêå òóæ âàçü, Ãóæåì tîæå ëþêàìú¸ñòý. Íîø ñîáåðå ÂÛËÅÇ ÒÓËÛÑ. Íîø ñî Ìóêåò ìóðòú¸ñ ïîííà. Èñüêå, âûëåñü ìàëïàíú¸ñûç Áûãûëüñêûòîç ÂÛËÅÇ ÍÓÍÀË.


4 стр.

.

«БАЙГУРЕЗЬ»

№5

Читайте нас и в Интернете www.noviput.info/baigurez

«Байгурезь» газетэ вуизы гожтэтъёс

.

.

2014 г.

Письма наших читателей

Ìè òóæ wå÷ óäìóðò ïåðåïå÷ ïrðàìû! «Ñè¸äû-à óäìóðò ïåðåïå÷?» - òàtå íèìûí ïàéìûìîí wå÷ óæðàä îðò÷èç òà íóíàëú¸ñû ìèëÿì êëàññàìû. Ðàäúÿìûí âàë ñî ìàñòåð-êëàññ âûëëåì. Íîø ñîå âîçüìàòeçû-ñ¸òeçû ìèëåìëû ãóðòûñüòûìû ïåñÿíàé¸ñìû, êëóáûñüòûìû «Øóëäûð ìûëêûä» àíñàìáëå âåòëeñüåñ Ô.Ï.Êîðåïàíîâà, Ð.À.Ìàëüöåâà, Â.Ì.Êàëèíèíà íî Â.Â.Âîëêîâà. (Íÿëòàñ âåðàëîìû, ïåñÿíàé¸ñëýí òà àíñàìáëåíûçû áûãàòûñà êèâàëòý Íèíà Âèêòîðîâíà Êóêëèíà.) Ñeçåìûí âàë òà óæðàä àíàé êûëëýí êàëûêêóñïî íóíàëýçëû. Íûëú¸ñ íî ïèîñ àçüêûøåòýí íî êèÿçû áóãîðñêîíýí çýìîñ ïrðàñü¸ñ êàäü ëóèçû. Ìè ïåñÿíàé¸ñûí tîø âàíüçý òóïåí-òóïåí áûäýñòeìû: ëàèñüêèìû, ïåðåïå÷ âàëòîñ ëýñüòeìû. Êûøêàñà êàäü êóòñêèçû óæ áîðäû ïèîñìû. Ïåñ ÿíàé¸ñëý ñü âîçüû ò óê : rç êå ïrðìû? Íûðûñåòeåç, êûêåòeåç âàëòîñ. Ïrðìèç! Êûtå øóìïîòûñà âîçüìàòeçû âàíüçûëû íûðûñåòe àñêîæàçû ëýñüòýì ïåðåïå÷ñýñ Âîâà, Ñàøà, ˸øà íî Àíäðåé. Íîø ìàèí àé ïûæîìû ïåðåïå÷ìåñ? Ôèÿ Ïåòðîâíà, ˸øàëýí ïåñÿíàåç (ñî âåòåðàíú¸ñëýí êèâàëòeñüñû ëóý íà), ãóðòàç äàñÿñà âèòü ïrðòýì ñóðåò âàåì: ãóáèëýñü, êóáèñòàëýñü, ñeëüëýñü, âîæ ñóãîíëýñü, ÷ûðñëýñü. Âàíüçý ñîå érëûí, êóðåãïóçýí ñóðàíî íà, ïå. «Ìîí òàå óã ñèû» øóûñà êàäü ó÷êèìû íûðûñü ìè òà ñóðåòú¸ñ øîðû… Íîø òàíè ñòîëîâîÿìû óæàñü¸ñ ïîòòeçû ãóðûñü ïåðåïå÷ íî êóèíü áàäwûì ïîäíîñ âûëý éûðâûëî ïûæèñüêåìåç òûðèçû. Ñîêó áûäýñ øêîëàå ârëäeñüêèç ÷åñêûò ïrðàì ñè¸íëýí çûíûç. Îé, êûtå ñèåì ïîòý! Íî ìè êóíîå ròèìû ïè÷è êëàññú¸ñûñü äûøåòñêèñü¸ñòû íî. - Ñè¸äû-à óäìóðò ïåðåïå÷? - þàñüêîì. - Ñè-¸ì! Ñè-¸ì! – øóìïîòûñà âåðàëî ïè÷èîñ. Ïåðåïå÷ êîòüêèíëû øåäèç. Ïåñÿíàé¸ñ ìèëåìëû ïåðåïå÷ ñÿðûñü êûðwàí íî êûðwàçû. Ñîáåðå ìè ñîîñûí tîø «Òräüû êrëüû», «Êóèíåòeåç ìóëòýñ» íî ìóêåò êàëûê øóäîíú¸ñûí øóäeìû. Íîø ìûëêûäìû êûtå âàë! ×ûëêàê ãóðòûí êàäü: øóäeñüêîì, âåðàñüêîì, ïóìåí ÷åñêûò ïåðåïå÷ ñèèñüêîì. Íàñòÿëû êóáèñòàåíýç ÷åñêûò, ïå, íîø Þëèàíàëû – ñeëåíýç, Âîâàëû – ÷ûðñýí (íûðûñüñý àé, ïå, ñèèñüêî òàtåçý). Áåðëî íîêèí íî rç ïîòòûëû íè, ìàèí ñîèç, ÿ òàèç ïåðåïå÷ - ìàëû êå øóîíî, âàíüìûç èê òóæ ÷åñêûò âàë. Òeíè îçüû ìè ïrðàíû äûøåòñêèìû, ÷åñêûò ñèèìû, áûäýñ øêîëàåç êóíîÿòeìû. Òà ìàñòåð-êëàññýç êåìà òîäàìû âîç¸ìû. Íîø óäìóðò êûëúÿ äûøåòeñü¸ñìûëû íî ïåñÿíàé¸ñìûëû òàtå óñòî óæðàä ðàäúÿìçû ïîííà øóèñüêîì: «Áàäwûì òàó ÷åñêûò óäìóðò ïåðåïå÷ ïrðàíû äûøåòýìäû ïîííà!» Ó÷êå ôîòîîñìåñ: òàíè òàçüû ïrðàìû ìè, ñþðíîãóðò ïèíàëú¸ñ, óäìóðò ïåðåïå÷!

Òîäàì âàèñüêî äûøåòýì ïèíàëú¸ñìå Wå÷áóðåñü! “Áàéãóðåçü” ãàçåòýç ëûäwèñüêî íè ïîòûíû êóòñêåìåç äûðûñåí. Êîòüêóä íîìåðçý ÷èä àòýê âèò èñüê î. Ò óæ ÿðàòeñüêî ñîå. Íî àñëàì ãîæúÿìå íîêó íî ré âàë. Ðåäàêöèå òà ãîæòýòý - íûð ûñåòeåç. Åãèò äûðúÿì Äýáåñ ïåäó÷èëèùååç éûëïóìúÿñà, ìîí ¸ðîñûñüòûìû øêîëàîñûí óæàé, íûëïèîñòû äûøåòe. Òàáåðå øóòýòñêèñüêî íè. Òóý ñåíòÿáðü òîëýçå ìûíûì òûðìîç íè 80 àðåñ. Îçüû, ïåðåñüìûñà íè, «êûëáóðàíû» ìàëïàé. Ûñòeñüêî ñîîñòû òeëåäëû. Ñî êûëáóð ÷óðú¸ñûí - ìûíàì óëîíý. ßðàëîç êå, ïîòòîäû ãàçåòý, óç êå - êóøòîäû... Ñàëàìåí àëè äûðå Äýáåñûí óëeñü, óæûñü âåòåðàí Ðàèñà Ñòåïàíîâíà Õîõðÿêîâà

Qîãåí ìûíûì òÿìûñòîí. Óæàì àðå ëóèç íüûëüäîí. Óëeñüêî ìîí Äýáåñûí, ×óï÷è íèìî óëü÷àûí. Íîø óæàé ìîí øêîëàûí, Ìóñî, ÷åáåð ïèíàëú¸ñûí. Äûøåòe ëûäúÿñüêûíû, Ãîæúÿíû íî ëûäwûíû. Àëè ñîîñ ïàçüãèñüêåìûí, Óëî ïrðòýì èíòûîñûí. Îãåç óëý Êàì÷àòêàûí, Ìóêåòûç - Àìåðèêàûí. Âàíü óëeñåç Ïåòåðáóðãûí, Âàíü íà Óêðàèíàûí. Êóäeç óëý Èæêàðûí, Ãëàçîâûí, Ñàðàïóëûí. Ìîæãàëàí, Áàëåçèíîûí, Êóäeç Êåçûí íî Äýáåñûí, Ïåðìàûí íî Êèðîâûí. Óæàëî ïrðòýì óæûí: Äûøåòeñüûí íî ýìúÿñüûí, Êíèãà þðòûí, ëûäúÿñüêèñüûí, Íûëïè ñàäûí, âîçüìàñüêèñüûí. Êóäeç óæà çàâîäûí, Êóä-îãåç íîø àñ ãóðòàç èê Ôåðìåð õîçÿéñòâîûí. Âàíüçýñ èê ìîí ãàæàñüêî, ßëàí òîäàì âàèñüêî. Ïèíàë òóññû âåñü ñèí àçÿì, Êóàðàçû íîø - ïåëü ñürðàì!

Êóèíü íóíûêàîñû áóäî

Êóàòåòe êëàññûí äûøåòñêèñü Íàñòÿ Àôàíàñüåâàëýñü, Îëåñÿ Ìàëûãèíàëýñü, Þëèàíà Ìàêñèìîâàëýñü âåðàìçýñ ãàçåòý ãîæòûíû äàñÿç Ñþðíîãóðò øêîëàûñü óäìóðò êûëúÿ äûøåòeñü Íàäåæäà Ïåòðîâíà Ìàêñèìîâà

Дэбес пиналъёс но Брангурт песянайёс “Ìèëåìëû, Äýáåñûñü èñêóññòâîîñúÿ øêîëàå âåòëeñü¸ñëû, òàÿç àðëýí êóòñêîíàç øóä óñèç áûäýñ äóííåëû òîäìî ëóýì Áðàíãóðò ïåñÿíàé¸ñûí ïóìèñüêûëûíû íî ñîîñûí ìàäèñüêûíû. Ïåñÿíàé¸ñ ìèëåìëû òóæ ÿðàçû. Íûðûñü èê - ëÿêûòýíûçû, êîòüìàèí òóíñûêúÿñüêåìåíûçû. Íîø ïóìèñüêûëeìû ìè ñîîñûí Ýëüêóíìûëýí Ïðàâèòåëüñòâîåçëýí þðòàç. Ìè, ñîîñ ñÿìåí èê, Èæå ìûíeìû âàë Îëèìïè òûëýç ïóìèòàíëû ñeçåì óæðàäý. Ïåñÿíàé¸ñûí tîø èê âàë êèâàëòeñüñû Ìàðèÿ Òîëñòóõèíà íî. Ìèëÿì êóðåììûÿ ñî èê ìèëåìäû ïåñÿíàé¸ñûí tîø ñèíïåëüëû ôîòîå íî ïóêòeç!” - îçüû øóìïîòûñà “Áàéãóðåçü” ãàçåòëýí ðåäàêöèåçëû èâîðòeç íî òà ôîòîçý êåëÿç Äýáåñ øêîëàûí äûøåòñêèñü íûëàø Àíàñòàñèÿ Èâàíîâà.

Áàäwûìåç íóíûêàå Òàçà áóäý, âåñüêûðåñ. Âåòëý èñêóññòâîÿ øêîëàå: Ýêòûíû ñî äûøåòñêå. Ìóêåòûç íóíûêàå Ìóçûêàåí òîäìàòñêå, Êûðwàíû íî áûãàòý, Êûëáóðàí íî éríäûðòý. Íîø ñóááîòà êå âóý, Êûêñû èê äîðàì ëûêòî. Ìûíûì ýêòî, êûðwàëî, Êóääûð êûëáóð âåðàëî. Øêîëàûí íî áåí ñîîñ Àçüïàë ðàäûí âàìûøúÿëî. Íüûëüëû-âèòüëû äûøåòñêî, Ýøú¸ññûëû íî þðòòî. Âàíü íà ýøøî ïè÷èåç Ñîëû êûê àðåñ ãèíý, Âåòëý àé ñî ñàäèêå, Êîòüêóä tóê árðäûñà êûëå. Áåí, áóäîç àé, âèçüìàñüêîç, Êîòüìàðëû îòûí äûøîç. Íîø 7 àðåñ òûðìèç êå, Øêîëàå ñî âàìûøòîç!

Учредители: Дебёсский районный Совет депутатов и редакция газеты “Новый путь”. Гл. редактор И.Б.Неганова. Адрес редакции: Удмуртская Республика, 427060, с.Дебёсы, ул. Ленина, 13 а. Телефоны: 8(34151) 4-14-47, 8-912-459-19-62. E-Mail: noviput@udmnet.ru. Сайт: www.noviput.info Газета набрана и свёрстана в МУ “Редакция газеты “Новый путь” (с.Дебёсы, ул.Ленина, 13 а), отпечатана в ООО “Якшур-Бодьинская типография” (с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, 92). Тираж 300. Заказ № 406

Цена подписки на 1 месяц: через почту - 13 руб., Подписка принимается: в почтовых отделениях с любого месяца.

Байгурезь 5 1411  

Udmurtia, debesi, baigurez

Advertisement