Page 1

Читайте нас в Интернете www.noviput.info/baigurez

БАЙГУРЕЗЬ Редактор В.М.Нуриахметов

№ 20 (790) 15.11.2013 Приложение к Дебёсской районной газете “Новый путь”. Направление издания - культурно-просветительское

Газета издаётся с 1991 года на удмуртском и русском языках совместно. Выходит два раза в месяц.

“Тонтэк, анай, шунды но бездысал туннэ!”

.

24 ноября - День матери в России

Êûtå óìîé: ìîíý «íûëû» øóèñü âàíü! Áåð¸çîâêàûí óëeñü àíàå Àíãåëèíà Íèêîíîðîâíà Áûâàëüöåâà àëè äîðàì, Äýáåñûí, êóíîÿ. Tóêíà ìîíý, ïè÷è äûðúÿì êàäü, ìóñîÿcà ñàéêàòý. Íîø qûòàçå óæûñü âóýììå ÷èäàòýê âèòå. Ãàëèíà Àçàðüåâíà Îáðàçöîâà «Íûëû, óä íà-à ñóëòû? Óæàä áåðå êûë¸ä», - óì éûëòeì êûëeñüêî ïè÷è äûðûñü òîäìî íî ìóñî êóàðàåç. Ñî îçüû ìîíý, òàáåðå èíè à÷èç ïåñÿíàé ëóýì íûëçý, ñàéêàòý àíàå. Àëè ìàìàå äîðàì, Äýáåñûí, êóíîÿ. Øóìïîòûñà íî, ñîèí âàë÷å èê îðò÷åì ïè÷è äûðìå æàëÿñà, qîã ñóëòeñüêî. Óæ äóðàì íóèñü ñþðåñ êóçÿ âàìûøúÿêóì íè âûëüûñü òîäàì âàèñüêî àíàéìå, ñîëýñü óëýì-âûëýìçý… *** Ìàìàå Àíãåëèíà Íèêîíîðîâíà Áûâàëüöåâà âîðäñêèç íî áûäýñ óëîíçý ãåðwàç ¸ðîñûñüòûìû Íóìûðåçü (Áåð¸çîâêà) ãóðòýí. Ïè÷è äûðûç îðò÷èç øèìåñ âîéíà âàêûòý íî ñî áåðå àðú¸ñû. Âèòü àðåñúåì Ãåëè àñëûç òóæ áàäwûì ïîòý âàë èíè. Íóíàë tîæå ñîëýí ëûäúÿíòýì òðîñ óæåç: ïè÷è ñóçýðçý, òûáûðàç íûïúÿñà, àíàåç äîðû àðàí áóñûå íîíòûíû íóîíî, êóðåã-÷èïûîñëû òóðûí èøêîíî, wàçåã òþòþîñòû ýñêåðîíî, qûò øûä ïrçüòûíû ïóøíåð áè÷àíî. Íîø ïóøíåð ëåê, ãîëüûê êèåç-ïûäýç ñóòý-áûøêå. Íûëàø ïóøíåðëû âîæçý óã ïîòû, òóííý áè÷àìå èíòûå ýøøî âîæ-âîæ ìåä ïóøú¸ç íà øóûñà, äîðàç áåðòý. Áóñû ïóìú¸ñû ïîòýì êëåâåð ñÿñüêà éûðú¸ñòû èøêûñà, äýðåì ñrçûÿç îêòý: àíàåç ñîå êóàñüòûñà èçîç íî, ïîòýí ñóðàñà, íÿíü ïûæîç. Çýìîñ íÿíüëýñü ørìçý Ãåëÿ óìîé òîäý. Îäeã ïîë qûò êóòñàñüêîíûñü âàíü ïè÷èãåñ ïèíàëú¸ñòû ãóðòý áåðòûíû êîñeçû , íîø áàäwûìú¸ñ êûëèçû íà. Àíàéçûëýñü íî àãàéçûëýñü áåðòýìçýñ âîçüìàñà, ïè÷èîñ óììå óñèçû… Íîø tóêíà íûëàø ñàéêàç âûëü ïûæåì íÿíüëýí òóæ ÷åñêûò çûíûçëýñü. Ûìàç ïîíýì íÿíüëýñü ørìçý âåðúÿíúÿç àãàåçëýñü þàç: «Êûòûñü òà íÿíü»? Íîø ñîèç ÷óðûò âàçèç: «Øåäèç êå - ñè, ýí þàëëÿñüêû!» Äûð îðò÷ûñà ãèíý Ãåëÿ âàëàç, êûòûñü âàë ñî íÿíü: êîëõîççû ëóøêåì áóñûå êèçåì þýç âîéíà âàêûòý ñþòýì óëeñü êàëûêëû ëþêåì, óæàíû êóæûìçû ìåä ëóîç øóûñà... Òóæ ÿðàòý âàë Ãåëè øóäûíû. Ìàð wóñòàðè ñþðå – ìóí¸ ÿêå ñîëû äeñüêóò ëóý íè. Íîø îãïîë Wó÷ Ñàíÿîñ äîðû (îçüû øóî âàë ìûíýñüòûì tóæìàìàìå) ãîðîäûñü êóíî âóèç. Ñî (ìàìàåëýí òîäàç âàåìåçúÿ) «øóêûðìûò» äeñÿñüêåìûí

См. 2 стр.

Ñíèìîê âûëûí: Àíãåëèíà Íèêîíîðîâíà Áûâàëüöåâà (ïàëëÿíûñåç) tîø óæàì ýøåíûç Ãàëèíà Èãíàòüåâíà Òðåôèëîâàåí. Ôîòîåç Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâëýí


2 стр.

«БАЙГУРЕЗЬ»

“Тонтэк, анай, шунды но бездысал туннэ!”

.

№ 20

.

2013 г.

24 ноября - День матери в России

Êûtå óìîé: ìîíý «íûëû» øóèñü âàíü! Áåð¸çîâêàûí óëeñü àíàå Àíãåëèíà Íèêîíîðîâíà Áûâàëüöåâà àëè äîðàì, Äýáåñûí, êóíîÿ. Tóêíà ìîíý, ïè÷è äûðúÿì êàäü, ìóñîÿcà ñàéêàòý. Íîø qûòàçå óæûñü âóýììå ÷èäàòýê âèòå. Начало см. на 1 стр. âàë: qóæûò òûøêî áåðîòêè-áàðåòêèåí, ÷åáåð áàñìà äýðåìåçëýí êóçü êóñêåðòòîíýçëýí ïóìú¸ñûç ïàñüêûòàòûñà âóðåìûí. Ãåëè ñèíìàñüêûñà ó÷êèç äeñüêóò øîðû íî ñîêó èê ìàëïàç: «Ìàëû ñûtå ÷åáåð áàñìàåç èçúÿíòeëëÿì, ïàñüêûò ï óì î ïîÿñ âóð èë ëÿ ì?» Íîêèí àäwûìòý äûðúÿ íûëàø êóñêåðòòîí ïóìú¸ñòû âàíäûëeç íî ìóí¸åçëû äýðåì âóðèç… Îëî òà ó÷ûð èê ìàìàåëýñü âóðèñüêûíû ìûëêûäçý qóòeç. Àñüìå ãóðòûí ãèíý rârë, ìàòûñü ãóðòú¸ñûñü íûëêûøíîîñ òðîñýç òóííý íî íóëëî íà ìàìàëýí êèîñûíûç âóðåì äeñü êóòñ ýñ . Ñî ã èíý ìàð àé! Òÿìûñýòe êëàññýç éûëïóìúÿêóìû ìûíûì íî êóèíü ýøú¸ñûëû ìàìà èê âûïóñêíîé âå÷åðëû äýðåì âóðèç! Êîòüêûtå óæåç ìàìàå ïàéìûìîí êàï÷è íî qîã óæàëëÿç. Äàñ íüûëü àðåñûñåí ýøåíûç êîëõîç ãèäûí ïàðñü ñþäeç. Êàðíàíýí øóðûñü âó íóëëûñà, érêóðåí øîáûðñêå âàë äeñüêóò, íîø ïûäú¸ñûñü áèíÿëòîíýí êóò÷àì êóòú¸ñ øàðê-øàðê êûíìî, ïrñüòî. Àñüñýîñ èê íûëú¸ñ, îøåç êûòêûñà, áóñûûñü êûíìåì êóðî âà¸. Ãåëÿëýí ïûäú¸ñûç òräüû ëóûòîçü êûíìûëeçû. Òóííý íóíàëîçü íî ñîîñ rç øóíàëý íè, òóæ âèñüûêóçû íî êûíìî. Ïàðñü ãèäûí óæàñü ïèíàë íûëú¸ñ äîðû qûò åãèòú¸ñ âóî íè. Òà øóäîíú¸ñ äûðúÿ èê ñürä ñèíìî Ãåëÿåç ñèíéûëòýì ñîêóãåñ ãèíý àðìèûñü áåðòýì Àçàðè. Íîø íûëëû Àçàðè íèìî ïèÿø êûtå êå íî ìóðòãåñ ïîòeç: àðåñûí íî áàäwûì, âåðàñüêîí êûëûç íî êîøòàí-âèçüìî, éûðñèåç íî áàáëåñ tóæ, ì óãîð ûí ëàïêûtåñ ãèíý êå íî, ñürð ãóðòûñü ïèîñ âàíüìûç, ïå, ñîëýñü êûøêàëî. Íîø íèìûç?.. À-ç-à-ð-è!!! *** Àíãåëèíà Íèêîíîðîâíà íî Àçàðèé Òðîôèìîâè÷ íüûëü íûëïè áóäýòeçû. Ìàìàå áûçåìåç áåðå íî êîëõîçûí óæàç, êóíÿí ñþäeç, ñêàë êûñêèç – êîòüêûòûí ñîëýí óæàìåç ñÿðûñü wå÷ûí òîäàçû âà¸. Êåìà àðú¸ñ tîæå ìàìàå øêîëàûí äûøåòñêèñü ïèíàëú¸ñëû ñè¸í ïrçüòeç. Ãóðòûñüòûìû øêîëàåç Òóðíýñý íóýìçû áåðå, îò÷û âåòëûñà óæàç. Øóíûò ïàëüïîòûñà, òîäàç âàéûëý ñî äûøåòñêèñü ïèíàëú¸ñ ñÿðûñü. «Íóíàçå ñèñüêûíû áûçüûñà ñòîëîâîå ëûêòî, ãîðä ãàëñòóêú¸ññû êèíëýí êûçüû ÷ûðòûÿçû áåðûòñêûëýìûí. Rñ äîðûñåí èê êåñüêî íè: «Ò¸òÿ Ãåëÿ, ìíå îäíó äóðó!», «À ìíå, ò¸òÿ Ãåëÿ, äâå äóðû!». Ïîâàð¸æêàåç óãî óäìóðòú¸ñ äóðû øóî.

Êîòüêûtå äûðú¸ñûç âàë ìàìàåëýí øêîëàûí óæàêóç íî. Ýøåíûç Ãàëèíà Èãíàòüåâíà Òðåôèëîâàåí âàíü âîðã îð îí óæú¸ñ òû íî áåðãàòeçû: ïó äàñÿí, âàíäîí, ïèëüûëîí, ëûìû ñóçÿí, øêîëàëýñü âèÿñü ëèïåòñý òóïàòúÿí, áàê÷à ñè¸í áóäýòîí – âàíüìûç íûëêûøíîîñ âûëûí. Áåðëî ìàìàå èíòåðíàòûí óëeñü ïèíàëú¸ñûí óéèí êrëàíî ëóèç. Tóêíà ïóäî óòÿëòûíû áåðòûëý íî, íîø èê Òóðíåñý êîøêå. Êèîíú¸ñûí íî ïóìèñüêûëýìåç âàíü. «Èíêóàçåç ârñü rä êàðû êå, ñî íî òîíý ârñü óç êàðû!» - øóý ìàìà. Âàíü íûìû-êèáûîñòû, ýáåê-áàêàîñòû, òûë îáóð äîîñ òû , ïóíû êîtûøú¸ñòû æàëÿ ñî. Êèûç íî ìàìàåëýí êàï÷è: ìåðò÷åì øûðïóýç íî ïîòòûíû ãóðòîîñ ñî äîðû ëûêòûëî âàë. Êåðåòîí-÷åðåêúÿíýç óã ÿðàòû, ñûtå ó÷ûðú¸ñëýñü ïàëýíñêûíû âûðå. «Òà Ãåëÿåí âåäü êóàðåòûíû íî óã ëóû, ìóãåç íî rârë!» - îçüû øóûëîç âàë áàáóøìû, ýøú¸ñûç êåíú¸ññýñ «ëåêàòûêó». Àçüëî äûðúÿ ìàð êå áàñüòûíûøåäüòûíû òóæ ñåêûò âàë. Òàíè 10 êëàññý ìûíeñü áóñêåëü íûëìûëýí ñeçüûë çîðú¸ñ óëòe Äýáåñ øêîëàå âåòëûíû ðåçèíà ñàïåãåç ré âàë. Ìàìàå ñî ñÿðûñü òîäeç íî àñëýñüòûç ÷èëÿñü ñürä ñàïåãú¸ññý áóñêåëüìû äîðû íóèç. Ãîðîäý áûçåì Àëÿ òà ó÷ûðåç êîòüêóä ïóìèñüêîí äûðúÿ òàó êàðûñà, ñèíâóàñüêûñà òîäàç âàéûëeç. Îëîêûçüû êîòüêûò÷û âóòòeñüêûíû äûð íî êóæûì øåäüòý âàë ìàìàå. Êîðêà êîòûðçý íî êîòüêó ÷ûëêûò íî qèêûò âîçèç. Îëî, ñîèí èê ìåäïóíêòûí óæàñü¸ñ ãóðò êàëûêëû ìè äîðû í ïð èâèâêàîñ íî ïóêòûëeçû, íûëêûøíîîñëýñü òàçàëûêñýñ íî ýñêåðûëeçû. Êîëõîç ñîáðàíèå ÿêå øóëäûðúÿñüêîí áåðå Òóðíýñûñü áåðòeñü ãóðò êàëûê îäíî èê ìè äîðû êîæûëeç. Ñûtå äûðú¸ñ ì ûíûì òóæ ÿ ðàëî âàë : áàäwûìú¸ñëýñü óëîí-âûëîí ñÿðûñü âåðàñüêåìçýñ, êåíåøåìçýñ, êóääûð âèçüíîä êóðåìçýñ êûëçûíû òóæ òóíñûêî óê! ßðàòûñà, ýðêèÿñà áóäýòeç ìàìàìû íóíîêú¸ññý, âûíûëýñü íûëïèîñ ñý. Äû øåòñêîíûí ñîîñëû íûðûñåòe þðòòeñü âàë: ñî÷èíåíèå ãîæòûíû, çàäà÷à ëýñüòûíû, êûtå êå êèóæ ïrðìûòûíû, âûæûêûë âåðàíû – âàíüçý áûãàòý-òîäý. Ìûíûì íî ñóçýðú¸ñûëû ìàìà êíèãà ëûäwîí ìûëêûä ïûtàòeç. Àëè ìîí äîðûí êóíîÿêóç íî ñî ãàçåò-æóðíàëú¸ñ ïóøêûí áóãûðúÿñüêå, óäìóðò êíèãàîñ ëûäwå íî ìîíýí êåíåøå… «Áåðòeä-à, íûëû?» - óæûñü áåðòûñà êîðêà ïûðûêóì êûëeñüêî àíàåëýñü íåáûò êóàðàçý. Áåí, òàáåðå à÷èì tóæìàìà íè, íîø êû÷å óìîé: ìîíý «íûëû» øóèñü âàíü!

Áåð¸çîâêà ãàæàñà ïóìèòà ãóðòîîññý íî, êóíîîññý íî.

Ãàëèíà Àçàðüåâíà Îáðàçöîâà (ïàëëÿíûñåí êûêåòeåç) Áåð¸çîâêàûñü àíàé-àòàé þðòýç äîðûí, ãóðòîîñûíûç íî tûæû-âûæûîñûíûç.

Ìåìèåëû Êûëú¸ñûç íî, êðåçüãóðåç íî Ãàëèíà Îáðàçöîâàëýí Ìåìèå... Ìàëû àðú¸ñ îðò÷î ìåäà? Ìåìèå... Ìàëû éûðñè íî ïóðûñüòà? Óëîí øóäýä ñÿðûñü ìàëïàñüêûñà, Ïè÷è äûðûñü ñåêûò óæàëëÿñà! Ìåìèå... Ìàëû áåçäûò íè ñèíú¸ñûä?! Ìåìèå...

Ìàëû êrñûò íè áàìú¸ñûä? Íûëûä-ïèåä ïîííà ñþëìàñüêûñà, Äîðàä áåðòûëýìçýñ âåñü âîçüìàñà. Ìåìèå... Ñþðìûëýìûí íè êèîñûä. Ìåìèå... Tåì æàäüûëî íè ïûäú¸ñûä. Íîø ñþëýìûä àçüëî êàäü èê øóíûò, Âàçåì êûëûä àçüëî êàäü èê íåáûò.

Áåð¸çîâêàûí óëeñü¸ñ òóæ ÿðàòî «Áàéãóðåçü» ãàçåòýç. Ôîòîîñûç Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâëýí


3 стр.

«БАЙГУРЕЗЬ»

№ 20

.

2013 г.

Тамара Комарова: «Не верится, что с вами я, Дебёсы, что принял вновь меня родимый край!»

Íîø áåðûòñêèç Äýáåñàç ñî! 7-òe íîÿáðå Äýáåñûñü êóëüòóðà þðòûí îðò÷èç ýøìûëýí, wó÷ êûëûí ãîæúÿñüêèñü êûëáóð÷èëýí íî æóðíàëèñòëýí Òàìàðà Êîìàðîâàëýí òâîð÷åñòâîåçúÿ qûò.Ãåðwàñüêåìûí âàë ñî Òàìàðà Ëåîíèäîâíàëýí 75 àðåñ òûðìåìåíûç. Äýáåñú¸ñ ñÿíà, þáèëÿðåç wå÷êûëàíû âóûëeçû Ñþìñè ðåäàêöèûí òóííý íóíàëý óæàñü ãàçåò÷èîñ íî. Òàìàðà Êîìàðîâà, Äýáåñûí âîðäeñüêåì íî òàòûí þíìàì-êûäàì àäÿìè, ïåíñèå ïîòîí àçÿç áåðëî êûçü àðú¸ññý óãî îòûí óæàç. Íîø ñîáåðå îãïîë âîðäeñüêåì ïàëú¸ñàç øóòýòñêûíû íî åãèò äûð ýøú¸ñûíûç àäwèñüêîí âûëûñü ãèíý áåðòýì ìóðò, ðåäàêöèÿìû íî êîæûëîíî êàðèñüêèç. Íîø ñî âàêûòý tàïàê êóëý âàë «Áàéãóðåçü» ãàçåòëû êîððåñïîíäåíò. Òàìàðà Êîìàðîâàëû òàòûí òà óæåç tåêòeçû. Îçüû, âèòüûìòý øîðûñü, 1998-òe àðûí ãóæåì Òàìàðà Ëåîíèäîâíàëýí óëîíýç ÷óòðàê ìóêåò ïàëà âîøòeñüêèç. Ñþìñèå êîøêûíû øóûñà Èæîçü áàñüòýì áèëåòñý ñî áåðåí àâòîâîêçàëëýí êàññàÿç áåðûêòeç íî, tóêàçåÿç tóêíà ðåäàêöèÿìû óæàíû ëûêòeç. «Áàéãóðåçü» ãàçåòýç ëûäwèñü¸ñ Òàìàðà Êîìàðîâàëýñü óæú¸ññý ñîêó èê ñèíéûëòeçû íî, ÿðàòeçû íî. Îãøîðû óæðàäûñü íî, îãøîðû ó÷ûðûñü íî ñî ñîìûíäà wå÷ñý íî ÷åáåðçý àäwå-øåäüòý âàë. Íîø êûëáóðú¸ñûç? Ñîîñ ãàçåò áàìú¸ñûí áè÷åòýí-áè÷åòýí ïîòûëeçû. Ñî ãèíý óã òûðìû, Òàìàðà Ëåîíèäîâíàëýí ñþëìàñüêåìåíûç ¸ðîñàìû âûëüûñü óæàíû êóòñêèç «Ïóæûìî Áàéãóðåçü» ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé îáúåäèíåíèå. Îò÷û îãàçåÿñüêèçû Äýáåñ ¸ðîñûñü êûëáóð íî êûðwàí ãîæúÿñü âèòüòîí ïàëà àäÿìèîñ. Êríÿ ïóìèñüêîíú¸ñ, êríÿ óæðàäú¸ñ îðò÷ûòúÿìûí âàë òà îãàçåÿñüêîíýí?! Ïóæûìîáàéãóðåçü÷èîñ ¸ðîñûñüòûìû ãóðòú¸ñû ñÿíà, òðîñ ïîë âóûëeçû Èæêàðå íî. Áàäwûìåñü óæðàäú¸ñ äûðúÿ êríÿ êå ïîë òóáàëëÿçû Óäìóðò òåàòðëýí ñöåíà âûëàç íî! Òàìàðà Ëåîíèäîâíà òàáåðå óã óæà íè – øóòýòñêå ñî. Äîðàìû, ðåäàêöèûí, äàñ àð ïàëà óæàñà, Äýáåñý èê óëûíû êûëèç. Îçüû, âûëüûñü ñî äîð ïàëú¸ñàç âóèç. Òàò÷û óëûíû âóûñà, êûëáóðàñü ýøìû òóæ ÷åáåð êûðwàí ãîæòeç. «Ñíîâà ïðèåäó â Äåá¸ñû!» - îçüû íèìàñüêå ñî. Òðîñ àðú¸ñ tîæå íè ñî «Áàéãóðåçü» çåìëÿ÷åñòâîëýí ãèìíýç ëóý. Íîø òóý «Áàéãóðåçü» ãàçåòëýí ðåäàêöèåç òà wó÷ êûðwàíýç óäìóðò êûëý áåðûêòîíúÿ êîíêóðñ ÿëûëeç. Òðîñ ëûäwèñü¸ñìû ïûðèñüêèçû îò÷û. Íîø êûðwàñü¸ñëû Òàòüÿíà Õîõðÿêîâàëû íî Àíàòîëèé Ëîæêèíëû òóæãåñ íî ÿðàì Ýëüâèíà Áóäèíàëýí áåðûêòýìåç. Òà êûðwàí íî ÷óçúÿñüêèç þáèëÿðëýí òà qûòàç. Óæðàäûí êûëáóð÷èåç wå÷êûëàñà íî ñîëû òàó êàðûñà îçüû èê âåðàñüêèçû ¸ðîñýíûìû êèâàëòeñü¸ñ Àëåêñàíäð Ãëóõîâ íî Âëàäèìèð ×åðíûõ. Íîø Äýáåñ øêîëàûí äûøåòñêèñü¸ñ Ìàðãàðèòà Ãàáóíèÿ, Ñîôüÿ Ô¸äîðîâà íî Âëàäèñëàâ Êîíñòàíòèíîâ òóæ ìûëî-êûäî ëûäwèçû Òàìàðà Êîìàðîâàëýñü Áàéãóðåçüëû íî Êîñîëþêëû ñeçüûñà ãîæòýì êûëáóðú¸ññý, «Wàðäîí» íî «Áàéãóðåçü» àíñàìáëü¸ñû âåòëeñü¸ñ êûðwàçû êûðwàíú¸ññý. Óæðàäýç ðàäúÿçû íî áûãàòûñà íóèçû ¸ðîñ áèáëèîòåêàûí óæàñü¸ñ Òàòüÿíà Êîíäðàòüåâà íî Òàòüÿíà Ñåëèâ¸ðñòîâà. Íîø Èðèíà Ïåðåâîç÷èêîâà þáèëÿðëýí ôîòîãðàôèîñûíûç wå÷ ñëàéä-øîó ëýñüòýì. Ñî ñÿíà, áèáëèîòåêàûí óæàñü¸ñ èê Òàìàðà Êîìàðîâàëýí êûëáóðú¸ñûíûç íî àñëàç èê ñóðåäú¸ñûíûç «Äàëè Âàñèêó ëîïàòêó» êíèãà äàñÿëëÿì. Þáèëÿðëýí ïè÷èîñëû ãîæòýì êûëáóðú¸ñûíûç èê êíèãà ïîòòeçû Äýáåñ ¸ðîñ ãàçåòëýí ðåäàêöèÿç óæàñü¸ñ íî. «Îò÷åãî æå Áàéãóðåçü â êðàñíîì ïëàòüå õîäèò?» - îçüû íèìàñüêå ñî. Êíèãàëýí íûðûñåòe ýêçåìïëÿðú¸ñûç òà óæðàäûí êóçüìàìûí âàë àâòîðåçëû. Íîø êíèãàåí íèìûñüòûç òîäìàòîí-ïðåçåíòàöèÿ àçüïàëàí íà. Qûò òóæ øóíûò îðò÷èç, ó÷êèñü¸ñëû íî, þáèëÿðëû íî wå÷ ìûëêûä ñ¸òeç. Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâ Ôîòîîñûç àâòîðëýí

Ñíîâà ïðèåäó â Äåá¸ñû! Снова приеду в Дебёсы Милый и ласковый край. Встретят прохладою росы, Белой черёмухой - май. Детство давно отзвенело, Юность - и та отцвела. Здесь просыпалось и пело То, что мечтой назвала.

Манит тропинка крутая, Та, что ведёт к Галанче. Нежится даль голубая, Ветер притих на плече. С грустной и светлой усмешкой Молча смотрю на простор. Здравствуй, моя Карасмешка, Детства далёкий костёр!

Припев:

Плещутся светлые волны В речке, что стала судьбой. Берег, как бархат, зелёный, Тёплый песок- золотой. Синий спускается вечер, Звёзды горят всё сильней. Выпьем за тёплые встречи, Верность старых друзей!

Всё-всё, Что было хорошего здесь, Мне подарили гора Байгурезь, Эти просторы - леса и луга, Речки Чепцы берега, Речки Чепцы берега.

*** Íîø áåðûòñêî Äýáåñàì ìîí, Ëûç îøìåñî øàåðàì. Tóê ëûñâóýí ïûëàñüêûñà Ëürìïó ñàäàì ñÿñüêàÿ! Ïèíàë äûðû ëîáwåìûí íè, Åãèò àðú¸ñ òrëwèçû! Óéâròú¸ñàì êàðúÿñüêèçû Ìrçìûòýñü êûðwàíú¸ñû. Âàíüìûç, ìàèí òûðìåìûí ñþëýìû, Ìûíûì êóçüìàç Áàéãóðåçü ãóðåçüìû, ×óï÷èìûëýí èòàëìàñ âîçü¸ñûç, ßðàòîíî ýøú¸ñû! Ñèáûð ñþðåñ wûãûðòý êàäü ßðàòîíî Äýáåñìå.

Êûçüïó êóàðú¸ñ âåòòàñüêûñà Ñàÿëòî íîø èê ìîíý. Ñèí ñóç¸íòýì íþëýñú¸ñìû, Êûtå ÷åáåð òà ãóðòý. Âîæ äýðåìåí äeñÿñüêûñà, ×óï÷è âîçå íîø ròå. Ëûç òóëêûìú¸ñ øóäûñà êàäü, ×óï÷è âóýç áóãûðòî, Çàðíè øîáðåò âîçü âûëú¸ñûíÌîí òàòûí êîòüêó øóäî! Óé ïåéìûòàç âûéûòý íè, Êèçèëèîñ âîðåêòî. Äóíî ãóðòàì êîòüêó-êîòüêó Ìîíý ýøú¸ñû âèò¸! Áåðûêòeç Ýëüâèíà Áóäèíà


4 стр.

№ 20

«БАЙГУРЕЗЬ»

.

2013 г.

Ýëüêóíàìû êûêåòeçý æèíãûðòûñà îðò÷èç óäìóðò êûðwàíúÿ Ýëüêóíîâèäåíèå êîíêóðñ

Èâàí Êîòåëüíèêîâ íî Íàòàëèÿ Þôåðîâà ïîííà ñ¸òeçû êóàðàîññýñ òàÿç ó÷ûðå Äýáåñ ¸ðîñàìû óëeñü¸ñ Áåí, ýëüêóíàìû êûêåòeçý æèíãûðòûñà îðò÷èç óäìóðò êûðwàíúÿ Ýëüêóíîâèäåíèå êîíêóðñ. Êóí ôèëàðìîíèëýí ñöåíà âûëàç àñüñýäû âîçüìàòeçû 15 ¸ðîñú¸ñûñü íî 2 ãîðîäú¸ñûñü êûðwàñü¸ñ. Êîíêóðñàíòú¸ñ ïrëûí âàë ïàñüêûò òîäìî íî êûëçeñü¸ñëû ÷èê òîäìîòýì íèìú¸ñ. Äýáåñ ¸ðîñëýñü äàíçý òóý óòèç Èâàí Êîòåëüíèêîâ. Íîø Íàòàëèÿ Þôåðîâà, àëèãåñ ãèíý Äýáåñûñüòûìû Øàðêàíý óæàíû âûæåì åãèò íûëàø, òà tîøàòñêîíûí ñöåíà âûëý ïîòeç Øàðêàí ¸ðîñëýñü. Ïîòeç ãóðòîåíûç Âëàäèìèð Èâàíîâåí tîø. Àðãàíýí øóäûñà òà äóýò áûäýñòeç Íàòàëèÿëýñü þðè òà êîíêóðñëû øóûñà ãîæòýì «Ìàð ñî ñûtå ÿðàòîí?» êûðwàíçý. Íàòàëèÿëýí íî Âëàäèìèðëýí êûðwàíçû çàëý ëþêàñüêåìú¸ñëû íî, æþðèëýí ÷ëåíú¸ñûçëû íî ñîêåì ÿðàì, ñîîñ òàòûí, òóæãåñ òðîñ áàëëú¸ñ ëþêàñà, íûðûñåòe èíòûåç áàñüòeçû. Êûêåòe èíòûûí ëóèç îçüû èê äóýò –

Ìîæãà êàðûñü «ÂèÀ» - Âëàä Àíäðååâ íî Àíäðåé Êîíûøåâ. Ñîîñëýñü îäeã áàëëû ãèíý êûëèç Êèÿñà ¸ðîñûñü «Åðïå÷êàîñ» àíñàìáëü. Ó÷êèñü¸ñëû òóæ ÿðàç âàë àñüìå Èâàí Êîòåëüíèêîâëýí íî «Ýêòý ìîíýíûì!» êûðwàíýç. Íî æþðè ñîëû 7-òe èíòû ãèíý ñ¸òeç. Íîø âîæâûëúÿñüêîí òàèí ãèíý rç íà éûëïóìúÿñüêû. Âîðìèñü¸ñòû øàðàÿíý ïûðèñüêèçû ó÷êèñü¸ñ íî. 4-òe íîÿáðå «Ìûíàì Óäìóðòèå» òåëåêà-

íàëûí êîíêóðñëýí êûêåòe ëþêåòýç îðò÷èç. Îò÷û 10 êóæìîîñûç êûðwàñü¸ñ ïûðèñüêèçû. Æþðèåí ïóêòýì áàëëú¸ñòû íî ó÷êèñü¸ñëýñü ñìñú¸ññýñ îãàçåÿñà, íûðûñü èíòûûí ëóèç Ìîæãàëàñü äóýò. Íîø øàðêàíú¸ñ êûêåòe èíòûåç áàñüòeçû. Êóèíåòe èíòûûí – êèÿñàîñ. Íîø Èâàí Êîòåëüíèêîâ 7-òe èíòûûñü 5-òe èíòûå âóèç. Êûçüû òîäìî ëóèç, äýáåñú¸ñ êóàðàîññýñ Èâàí ïîííà ãèíý rârë, ìûëûñü-êûäûñü Íàòàëèÿ ïîííà íî ñ¸òúÿëëÿì. «Áàéãóðåçü» ãàçåòìåñ ëûäwèñü¸ñëýí êóðåìçûÿ òóííý òîäìàòeñüêîì Èâàíëýí íî Íàòàëèÿëýí Ýëüêóíîâèäåíèûí áûäýñòýì êûðwàíú¸ñûíûçû. Ѹòeñüêîìû îçüû èê Èâàíëýñü óëîñ÷èîñûçëû òàó êàðîíçý. Íîø âóîíî íîìåðàìû ïå÷àòëàëîìû Íàòàëèÿåí ëýñüòýì òóíñûêî èíòåðâüþìåñ. Äàñÿç Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâ

Ìàð ñî ñûtå ÿðàòîí? Эктэ монэным! Кылъёсыз но, крезьгурез но Иван Котельниковлэн Êèí-î ñî, îé, êèí-î ñî? Îòe-òàòe âàíüçû þàëî. Øàò rä òîäìàëý òe ìîíý Áåí, òóííý ré êóòû àðãàíìå, Áåí, òóííý ìûíàì ýêòýìå ïîòý! Ýêòý, ýêòý, ýêòý ìîíýíûì, Êóðåêòîí íî, øóìïîòîí íî âàíü êå óëîíûí! Îéäîëý, ýøú¸ñû, ýêòîìû tîøåí, Øóëäûðúÿñüêå óñòî óäìóðò åãèò ïèÿøåí! Ìûëêûäìû ìèëÿì øóëäûð, Áåí ñûtå ñî åãèò äûð! Óéáûò àëè ìè ïîçûðúÿñüêîì,

Tóêíà ïàë ãèíý ãóðòý áåðòîì, Tóêíà ïàë ãèíý äîðàìû âóîì! ×èê óì æàäå ýêòûñà, Êûðwàñà íî âåðàñà. Êóêå íîø ïóìèñüêîìû, Tóêíàîçü âûëüûñü ìè ýêòîìû, Íîø èê tóêíàîçü êûðwàëîìû íî ýêòîìû! Ýêòý ìîíýíûì óé¸ñûí-íóíàëú¸ñûí, Óðàìûí íî óæ äóðûí ýêòý-ýêòý ìîíýíûì! Ýêòý, åãèòú¸ñ, àãàé¸ñ íî àïàé¸ñ, Ýêòû òîí, óäìóðò êàëûê, Ìåä ëóîç óìîé ìûëêûä!

Êûðwàëîìå Íàòàëèÿ Þôåðîâàåí íî Âëàäèìèð Èâàíîâåí tîø! Øóð ñürðûí ótû ÷èðäý, Óã æàëÿ êóàðàçý. Êèíëýñü êå íî ñî ìrçìå, Ëûêòîç, âûëäû, øóý. Íóíàëëû áûäý âèòå, Ëûêòîíýçëû îñêå.

Qûò âóý êå, ótûåí Êûðwàìå ïîòý. Ñþëýìû äîðàç ròå, Ëîáwûíû ìåäý. Ëîáwûíû äîðàä ìåäý, Ìóñî òóãàíý!

Ïðèïåâ:

Îäeãàç òóëûñ qûòý Âàñüêè ìîí øóð äóðå. Îòûñåí àäwè òîíý Âîøòeñüêèç äóííå. Âîøòeñüêèç áûäýñ äóííå: ßðàòe òîíý!

Ìàð ñî ñûtå ÿðàòîí? ßðàòîí – ñî øóìïîòîí! Íóíàëëû áûäý ìûíûì Âûëü ìûëêûä âàå.

Òàó äýáåñ êàëûêåëû ìîí ïîííà âèñåìçû ïîííà! Ìîí òóæ øóìïîòeñüêî, äýáåñú¸ñ ìîí ïîííà âèñèçû, ìîí ïîííà êóàðàîññýñ ñ¸òeçû øóûñà. Áåí, âîðìèñå ìîí ré ïîòû, ñîêåì áåðå íî ré êûëüû êàäü. Íî êûðwàíúÿ òàtå áàäwûì tîøàòñêîíý ïûðèñüêîí - ìîí ïîííà ñî à÷èç èíè áàäwûì øóä! Ìîí òóæ áàäwûì òàó êàðèñüêî Äýáåñ êóëüòóðà þðòûñü õóäðóêëû Îëåã Íàãîâèöûíëû íî èñêóññòâîîñúÿ øêîëàûñü äûøåòeñüëû Ìàðèÿ Òðîíèíàëû. Íûðûñåòeåç ìîíý ìîðàëüíî òóæ ïîääåðæèâàòü êàðèç, ÿíãûøú¸ñìå òóïàòúÿç. Íîø êûêåòeåç íîìåðìå ïóêòîíúÿ ðåæèññ¸ð âàë. Ñîîñëýí þðòòýìåíûçû ìîí àñìå ñöåíà âûëûí ýðèêî âîçè. Òóæ øóìïîòûñàë, ìóêåò ¸ðîñú¸ñûí ñÿìåí èê, àñüìåëýí êèâàëòeñü¸ñìû ñîîñòû ìàèí êå íî ïóñéûñàëçû êå... Ãàæàñà - Èâàí Êîòåëüíèêîâ

Учредители: Дебёсский районный Совет депутатов и редакция газеты “Новый путь”. Гл. редактор И.Б.Неганова. Адрес редакции: Удмуртская Республика, 427060, с.Дебёсы, ул. Ленина, 13 а. Телефоны: 8(34151) 4-14-47, 8-912-459-19-62. E-Mail: noviput@udmnet.ru. Сайт: www.noviput.info Газета набрана и свёрстана в МУ “Редакция газеты “Новый путь” (с.Дебёсы, ул.Ленина, 13 а), отпечатана в ООО “Якшур-Бодьинская типография” (с.Якшур-Бодья, ул.Пушиной, 92). Тираж 300. Заказ № 2482

Цена подписки на 1 месяц: через почту - 13 руб., через редакцию - 12 руб. Подписка принимается: в почтовых отделениях с любого месяца, в редакции - с любого номера.

Байгурезь 20 1511  

Udmurtia, debesi, baigurez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you