Page 1


OBSAH Úvod

2

Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – „regionálny produkt PONITRIE“

8

Partneri projektu Región PONITRIE Potenciál územia pre regionálnu značku „regionálny produkt PONITRIE“

11 37 41

CONTENTS Introduction

2

Implementation fo grerional labeling of products Nitra The countryside – „regional product PONITRIE“

8

The project partners PONITRIE region Potential of the area for the regional brand „regional product PONITRIE“

1

11 37 41


ÚVOD

Regionálne značky predstavujú systém značenia „domácich“ regionálnych resp. lokálnych výrobkov, ktoré sa svojím charakterom viažu k určitému územiu. Vo všeobecnosti vychádzajú z princípu jedinečnosti a nenapodobiteľnosti regiónu. Napriek niektorým odlišnostiam jednotlivých značiek napr. v definovaní skupín užívateľov značky, či výbere certifikačných kritérií sú si vo svojej podstate veľmi podobné. Spája ich najmä cieľ a základná filozofia spočívajúca nielen v podpore ekonomiky regiónu, ale aj jeho kultúrneho a sociálneho rozvoja. Životaschopná regionálna značka napomáha zviditeľniť región a upozorňuje na jeho kultúrny, historický, prírodný potenciál zhmotnený v zaujímavých produktoch a službách, ktoré vznikajú na jeho území. Regionálna značka je vo svojej podstate v identifikácii s regiónom jedinečnou marketingovou príležitosťou nielen pre výrobcov, ale aj celý región. Existuje tu teda forma vzájomnej recipročnej podpory. Môže tiež predstavovať alternatívu ku konzumnému správaniu spotrebiteľov nielen vo vzťahu k nákupu tovarov a služieb zaručujúcich kvalitu, pôvod z regiónu a výrobné postupy šetrné k životnému prostrediu. Zároveň vytvára priestor pre rozvoj cestovného ruchu a ponúka návštevníkovi možnosť spoznávať región netradične cez jeho charakteristické chute a vône. Podpora miestnych výrobcov, osveta a propagácia spojená so značkou, možnosti vytvorenia nových odbytíšť, získavanie nových kontaktov, spolupráca atď. patria medzi ďalšie výhody, ktoré sú spojené s regionálnym značením produktov. Berúc do úvahy vyššie uvedené, zavedenie regionálneho značenia môže pre región a ľudí žijúcich na jeho území predstavovať istú rozvojovú príležitosť. Hoci takéto aktivity píšu v podmienkach Slovenskej republiky zatiaľ len krátku históriu, v okolitých krajinách demonštrujú opodstatnenosť takejto podpory príklady existujúcich úspešných systémov značenia regionálnych produktov v krajinách ako Írsko, Veľká Británia, Taliansko či Rakúsko už niekoľko desiatok rokov. Zmyslom publikácie, ktorú práve držíte v rukách je predstaviť Vám výsledky iniciatívy Miestnych akčných skupín Regionálne združenie Dolná Nitra o. z., OZ Mikroregión RADOŠINKA, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu POŽITAVIE – ŠIROČINA a verejno-súkromných partnerstiev 2

Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí Topoľčiansko – duchonského mikroregiónu, Mikroregión Cedron, ktorá inšpirovaná pozitívnymi príkladmi zo zahraničia, najmä modelom regionálneho značenia produktov v Českej republike vyústila do podania dvoch projektových zámerov v rámci projektov spolupráce z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013: Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – budovanie kapacít a Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – tvorba regionálnej značky a systém kvality. Demonštráciou úspešnosti projektov vo výzve je i táto príručka obsahujúca stručnú charakteristiku projektu a dokumentujúca priebeh jeho realizácie. Úspech a životnosť novovzniknutej regionálnej značky „regionálny produkt PONITRIE“ však bude koniec-koncov záležať od zabezpečenia trvalej udržateľnosti projektu a prijatia regionálnej značky tak medzi výrobcami ako aj spotrebiteľmi. Prajeme Vám príjemné čítanie!

INTRODUCTION Regional brands represent a system of marking local or regional products, which are specific to a territory due to their character. In general, there are based on principle of uniqueness of a region. Despite some difference such as definition of user groups, selection of certification criteria, all the existing brands are of very similar nature. They share the goal and basic philosophy which consists not only in supporting the local economy, but also its cultural and social development. Viable regional brand helps to raise the profile of the region and stresses its cultural, historical, natural potential materialized in interesting products and services on its territory. Regional brand essentially, in the identification with the region brings a unique marketing opportunity not only for producers, but the region as a whole. Consequently, there exists some kind of reciprocal and mutual support. It may also provide an alternative to the consume behavior not only in relation to the purchase of goods and services, guaranteeing quality and origin from the region but also using more environmentally friendly processes in the production. 3


It also creates a space for the development of tourism offering visitors the opportunity to explore the region in a distinct way through its characteristic flavor. Support for local producers, awareness raising and promotion associated with the brand, possibility to develop new outlets, to get new contacts, cooperation etc. represent other benefits associated with the regional marking products. Taking into account the above mentioned, the introduction of regional brand can be a development opportunity for the region and the people living on the territory. Although such activities don´t have a long history in Slovak Republic, the validity of such support is being demonstrated in examples of existing successful regional product branding systems in such countries as Ireland, the UK, Italy and Austria for several decades. The purpose of the publication you are holding in your hands is to introduce the results of the initiative of Local Action Groups Regional Association Lower Nitra, Micro-region RADOŠINKA Civic Association, Civic Association for the Development of Požitavie - Širočina Micro-region and public-private partnerships Local Action Group Association of Municipalities of the Topoľčany-Duchonka Micro-region , Micro-region Cedron, Local Action Group Micro-region Tríbečsko, which inspired by positive examples from abroad, especially by the model of regional products branding in Czech Republic resulted in submission of two project plans within the framework of Rural Development Programme 2007-2013 cooperation projects: Introduction of regional branding of products in rural areas of Nitra - capacity building and Introduction of regional branding of products in rural areas – regional brand and the system of quality. This guide containing a brief description of the projects and documenting the process of their implementation proves the success of projects in the calls. However the success and longevity of the newly established regional brand „regional product Ponitrie“ however, will ultimately depend on ensuring the sustainability of the project and the acceptance of the brand between producers and consumers. We wish you a pleasant reading!

Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku

„regionálny produkt

PONITRIE“

Implementation of regional branding of products in rural areas of Nitra

„regional product

PONITRIE“

4

5


Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – „regionálny produkt PONITRIE“ Zámeru zaviesť regionálne značenie na nitrianskom vidieku a samotnému vzniku regionálnej značky „regionálny produkt PONITRIE“ predchádzala niekoľkoročná spolupráca projektových partnerov a subjektov pôsobiacich v oblasti výroby a poskytovania služieb, resp. nadšencov pre zachovanie kultúrnohistorického potenciálu v dotknutých územiach ako aj vzájomná spolupráca medzi partnermi. Na základe nejsa vyšpecifikovala potreba využiť existujúci potenciál pre ďalší možný rozvoj územia. K prvotnému nadšeniu zo strany zástupcov MAS RZ Dolná Nitra o. z. a MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA sa neskôr pridali aj ďalší a definovalo sa územie pôsobnosti značky. V máji 2011 podali partneri projektu spolupráce v súvislosti s regionálnym značením 2. žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z PRV SR 2007-2013. Obe žiadosti vo výzve uspeli a v septembri 2011 došlo k podpisu zmlúv s PPA.

1. ETAPA - BUDOVANIE KAPACÍT Koordinačná MAS:

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

Celkový rozpočet projektu:

70 442,60 EUR

Finančný zdroj:

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, os 4 - Leader, opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce; Dotácia z rozpočtu NSK na podporu implementácie integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre MAS na území NSK, vlastné zdroje

Riešené územie:

76 obcí (okresy: Topoľčany, Zlaté Moravce a Nitra, obec Rastislavice z okresu Nové Zámky)

Cieľové skupiny projektu: •

• •

Výrobcovia (sekundárny a terciárny sektor, remeselníci, umelci a zruční ľudia z územia MAS (keramika, šperky, drevorezba, drevovýroba, krajka košíkarstvo, medovnikárstvo, makramé, kraslice, šúpolie a iné) Producenti potravinárskych a poľnohospodárskych produktov (pečivo, mlieko, syry, obilniny, mäso, víno, destiláty, ovocie, zelenina, nápoje, med a iné) Poskytovatelia služieb

Hlavným cieľom projektu je podpora miestnej ekonomiky a ekonomických aktivít v oblasti výroby a služieb na nitrianskom vidieku.

6

Parciálnymi cieľmi je: •

Koordinácia a podpora medzisektorovej a medziteritoriálnej spolupráce vytvorením databázy užívateľov regionálnej značky

Podpora a mobilizácia ľudského potenciálu

Zachovanie kultúrnohistorického dedičstva a potenciálu zhmotneného v tradičných a špecifických vidieckych produktoch a službách existujúcich v dotknutom území

Propagácia a prezentácia výrobkov a služieb zapojených do systému regionálneho značenia.

Vytvorenie funkčnej regionálnej značky ako nástroja pre realizáciu výrobkov a služieb z vidieka

Podpora marketingových aktivít a vytváranie sietí predajcov výrobkov a služieb zapojených do regionálnej značky.

Aktivity projektu: •

Realizácia kompletného screeningu výrobcov a poskytovateľov služieb v dotknutom území

Zapojenie výrobcov a poskytovateľov služieb prostredníctvom individuálnych a skupinových stretnutí s vážnymi záujemcami

Príprava série školení výrobcov a poskytovateľov služieb v oblasti kvality produktov, marketingu a manažmentu (všeobecné školenia v oblasti marketingu a manažmentu a špecifické školenia o kvalite výrobkov a služieb podľa charakteru výroby

Realizácia školení a informačného semináru pre výrobcov a poskytovateľov služieb v oblasti kvality produktov a manažmentu

Návrh a grafická úprava loga regionálnej značky

Propagácia projektu

2. ETAPA – TVORBA REGIONÁLNEJ ZNAČKY A SYSTÉMU KVALITY Koordinačná MAS:

OZ Mikroregión RADOŠINKA

Celkový rozpočet projektu:

65 536,00 EUR

Finančný zdroj:

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, os 4 - Leader, opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce, Dotácia z rozpočtu NSK na podporu implementácie integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre MAS na území NSK, vlastné zdroje.

7


Aktivity projektu:

Financial source:

Rural Development Programme 2007-2013, Axis 4 Leader, Measure 4.2 Implementation of cooperation projects; Grant from Nitra Self-governing Region to support the implementation of integrated local development strategies for LAGs, own sources

Addressed area:

76 municipalities (districts: Topoľčany, Zlaté Moravce and Nitra, village of Rastislavice from Nové Zámky district)

1. Tvorba regionálnej značky a systému jej kvality pre všetky druhy výrobkov a služieb – registrácia ochrannej známky „regionálny produkt PONITRIE“ 2. Zabezpečenie inštitucionálnej realizácie značky – prihlášky, posudzovanie kvality výrobkov a služieb, zostavenie komisií a realizácia schvaľovacieho procesu 3. Vytvorenie webstránky 4. Zostavenie a vydanie katalógu 5. Zostavenie a vydanie prezentačnej publikácie

Beneficiary group:

6. Screening predajní a zabezpečenie dohôd a distribúcii výrobkov, screening cestovných kancelárií a zabezpečenie distribúcie služieb

7. Zabezpečenie manažmentu distribúcie a predaja

Implementation of regional branding of products in rural areas of Nitra - „regional product PONITRIE“ Intention to introduce regional branding in the countryside of Nitra and the creation of regional brand „regional product PONITRIE“itself was preceded by several years cooperation of project partners and actors working in the field of production and service providing, respectively enthusiasts for preservation of the cultural and historical potential in the addressed areas as well as mutual cooperation between the partners. Based on this experience, the need to use the existing potential for possible further development of the territory was formulated. The initial enthusiasm from the part of LAG Lower Nitra and LAG Micro-region RADOŠINKA was followed by others and the territory became defined. In May 2011, the cooperation project partners submitted two applications for grants on regional branding within calls under the Slovak RDP 2007 – 2013. Both projects succeeded in the call and in September 2011, the contracts with the Agricultural Paying Agency were signed.

1. STAGE - CAPACITY BUILDING Coordination LAG:

Regional Association Lower Nitra

Total budget:

70 442,60 EUR

8

• •

Producers (secondary and tertiary sector, craftsmen, artists and skilled people from the territory of the LAG (ceramics, jewelry, wood carving, wood, lace basketry, macramé, eggs, corn husk and others) Producers of agricultural and food products (bread, milk, cheese, cereals, meat, wine, spirits, fruits, vegetables, drinks, honey, etc.) Service providers

The main objective of the project is to support the local economy and economic activities in production and service providing in rural areas of Nitra. Partial objectives are: •

Coordination and support for inter-sectoral and inter-regional cooperation creating a database of potential regional brand users

Promotion and mobilization of human potential

Preservation of the cultural heritage and in the addressed area the addressed area

Promotion and presentation of products and services involved in the regional branding system.

Creating a working regional branding system as a tool for the implementation of products and services from the countryside

Support for marketing activities and creation of sale networks of products and services involved in the regional brand.

Project activities: •

complete screening of producers and service providers in the addressed area

Involvement of producers and service providers via individual and group meetings with serious candidates

Preparation of training series for producers and service providers concerning product quality, marketing and management (general training in marketing and management and specific trainings on the quality of products and services according to the nature of production)

9


Design and layout of a regional brand logos

Project publicity

2. STAGE - CREATION OF A REGIONAL BRAND QUALITY Coordination LAG:

OZ Micro-region RADOŠINKA

Total budget:

65 536,00 EUR

Financial source:

Rural Development Programme 2007-2013, Axis 4 Leader, Measure 4.2 Implementation of cooperation projects; Grant from Nitra Self-governing Region to support the implementation of integrated local development strategies for LAGs, own sources

Partneri projektu

Project activities: 1. Creation of a regional brand and the system of quality for all kinds of products and services - registration of the „regional product PONITRIE“ brand 2. Ensuring the implementation of the institutional brand - the application form, the assessment of the quality of product and services, commission .....the implementation of the approval process 3. Website creation 4. Catalogue compilation and publication 5. Presentation publication compilation and publication 6. Screening of stores and provision of agreements and product distribution, screening of travel agencies and service distribution

7.

Ensuring the management of distribution and sales

The project partners

10

11


Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. Local Action Group Regional Association Lower Nitra

lány polí, ktoré sa dodnes využívajú na poľnohospodárske účely. V súčasnosti je poľnohospodárska výroba zastúpená prevažne samostatne hospodáriacimi roľníkmi. V území sa pestuje hlavne obilie, slnečnica, repka olejná a tekvice. Popri poľnohospodárstve je významná aj tradícia pestovania viniča, ktorú reprezentujú zachovalé pôvodné pivnice tzv. hajlochy. Okrem iných aktivít spojených s vinohradníctvom sa vo väčšine obcí každoročne organizujú degustácie vín. Historické pramene sa zmieňujú aj o výrobe plátna (Golianovo), pestovaní ľanu, včelárstve či pastierstve (Čechynce). Obce Klasov a Paňa sa spomínajú ako „Zem kráľovských rybárov“. K tradičným remeslám z územia Dolnej Nitry patrí umelecké kováčstvo a drevorezba, výroba výrobkov zo šúpolia tzv. šúpolienky a šitie krojov. Kroje ako tradičný spôsob odievania síce už definitívne ustúpili do úzadia a ich nosenie je skôr výnimočné a viaže sa už len k špecifickým príležitostiam (Veľká noc, púte, fašiangy a iné), no snaha o ich zachovanie dostala nový rozmer vo forme krojového oblečenia na bábiky.

Rozloha / Area:

146 667 274 m2

Počet obyvateľov / The population: 11 746 Počet obcí / Number of municipalities: 11 - Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš a Vinodol Sídlo MAS / Site LAG: Veľký Lapáš č. 488, 951 04 Veľký Lapáš Web: www.dolnanitra.sk

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. vzniká koncom roka 2007 v spoločnej snahe zástupcov verejného a súkromného sektora zefektívniť vzájomnú spoluprácu a zlepšiť koordináciu vo všetkých sférach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a spoločenského rozvoja. Cieľom združenia je zabezpečiť všestranný rozvoj na území jedenástich katastrálne prepojených obcí: Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš a Vinodol. Región Dolná Nitra sa rozkladá na úrodných nivách Žitavskej pahorkatiny, Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej Nivy medzi riekami Nitra a Žitava. Ide o rozlohou primerané a kompaktné územie s rozmanitými prírodnými a geografickými podmienkami. Prevažnú časť územia tvoria mierne zvlnené 12

13


Napriek tomu, že mnohé tradičné remeslá či zvyky už pomaly upadajú do zabudnutia, stále žije nádej na ich oživenie resp. zachovanie v podobe šikovných ľudí žijúcich či pôsobiacich v regióne. O zachovávanie zvykov a tradícií sa snažia aj miestne folklórne a ľudové organizácie prostredníctvom rôznych vystúpení, zvukových a audio nahrávok.

bee-keeping and pasturage (Čechynce). Municipalities of Klasov and Paňa are referred as „earth of king´s fishers.“ The traditional crafts of Lower Nitra area include the Lower Nitra artistic blacksmithing and woodcarving, manufacture of corn husk and costumes.

Regional Association Lower Nitra is being established by the end of 2007, as a joint effort of public and private sector in order to improve mutual cooperation and enhance coordination in all aspects of economic, social, cultural, and social development. The association aims at integrated development in the eleven cadastrally-linked municipalities: Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš a Vinodol. Lower Nitra Region is situated in the fertile plains of Žitava downs, Nitra downs and Nitra meadows, between Nitra and Žitava Rivers.

Although costumes as a traditional way of clothing has finally disappeared and it´s wearing becomes rather exceptional and binds only to specific occasions (Easter, pilgrimages, carnivals, etc.), the effort to preserve them was given a new dimension in the form of costume clothing for dolls . Although many traditional customs and crafts have slowly fallen into oblivion, the hopes for their recovery still lives in clever people living or working in the region. The preservation of customs through performances, sound and audio records is done by local folklore and folk organizations.

It is a territory of reasonable size and compact area with a variety of natural and geographical conditions. Large part of the territory consists of gently rolling acres of fields, which are still used for agricultural purposes. At present, agricultural production is represented mainly by self-employed farmers. The most popular crops cultivated here are the corn, sunflower, rapeseed and pumpkin. In addition to agriculture, the wine-growing tradition, represented in form of preserved original cellars called “hajlochy” is also very important. Besides other wine-related activities, wine-tastings are annually organized in most communities. Historical sources also mention the production of canvas (Golianovo), flax production, 14

15


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina Local Action Group Civic Association for the Development of Požitavie - Širočina Micro-region

Slepčany, Vieska nad Žitavou, Tesárske Mlyňany, Choča) a dve obce z okresu Nitra (Tajná, Nová Ves nad Žitavou). Charakteristický ráz mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ dáva zvlnený reliéf Podunajskej pahorkatiny. Na severovýchode do územia zasahuje pohorie Pohronský Inovec. Podunajskú pahorkatinu v mikroregióne tvoria tri podcelky – Žitavská pahorkatina, Žitavská niva a Hronská pahorkatina. V roku 1892 bol vo Vieske nad Žitavou založený chránený areál Arborétum Mlyňany. Jeho zakladateľom bol Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi. V súčasnosti sa v areále arboréta nachádza viac ako 2000 druhov flóry zo všetkých častí sveta. Najhodnotnejšími sú stálo zelené dreviny. Vyskytuje sa tu aj 1133 druhov motýľov a 80 druhov vtákov. Park so záhradou architektúrou a okrasnými jazierkami zaberá plochu 67 ha. Významné miesto v produkcii regiónu majú včelie produkty – med, medovina, výrobky z vosku a iné. Špeciálne miesto medzi všetkými výrobkami z mikroregiónu Požitavie – Širočina majú výrobky zo šúpolia.

Rozloha / Area:

17 198 ha

Počet obyvateľov / The population: 11 443 Počet obcí / Number of municipalities: 15 - Tekovské Nemce, Čaradice, Volkovce, Čierne Kľačany, Nemčiňany, Veľké Vozokany, Malé Vozokany, Červený Hrádok, Nevidzany, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Tesárske Mlyňany, Choča, Tajná, Nová Ves nad Žitavou Sídlo MAS / Site LAG: Malé Vozokany č. 46, 951 82, 951 82 Malé Vozokany Web: www.ozpozitavie-sirocina.sk

Mikroregión Požitavie – Širočina leží v severovýchodnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja v bezprostrednej blízkosti krajského mesta Nitra. Poloha jednotlivých obcí je vo veľmi dobrej dopravnej dostupnosti predovšetkým okresného mesta Zlaté Moravce a mesta Vráble. Mikroregión tvorí 15 obcí, trinásť obcí z okresu Zlaté Moravce (Tekovské Nemce, Čaradice, Volkovce, Čierne Kľačany, Nemčiňany, Veľké Vozokany, Malé Vozokany, Červený Hrádok, Nevidzany,

16

17


V niektorých obciach je taktiež možné obdivovať výrobky drevorezbárov a rezbárov do parožia, šperky, maľované kraslice, opletané demižóny, medovníky a pod.. Miestne gazdinky sú zas šikovné v oblasti výroby rôznych výšiviek, obrúskov, obrusov , vyšívaných obrazov a pod.. Mikroregión Požitavie – Širočina je známy svojimi vinohradmi a produkciou vína.

the world in the area of arboretum. Most valuable are the evergreen kinds of trees. There are 1,133 kinds of butterflies and 80 species of birds occurring here. The park with garden architecture and ornamental lakes covers an area of 67 ha. Bee products - honey, mead, wax products and others have an important role in the production of the region.

Požitavie - Širočina Micro-region lies in the northeastern part of the Nitra region in the immediate vicinity of the county town of Nitra. Location of the villages has a very good public transport connection, especially to the town of Zlaté Moravce and Vráble. The Micro-region consists of 15 municipalities, thirteen villages of the district Zlaté Moravce (Tekovské Nemce, Čaradice, Volkovce, Čierne Kľačany, Nemčiňany, Veľké Vozokany Malé Vozokany, Červený Hrádok, Nevidzany, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Tesárske Mlyňany, Choča) and two municipalities of Nitra district (Tajná, Nová Ves nad Žitavou).

Products made of corn husk have a special place among all the products of the Požitavie-Širočina region. In some villages, it is also possible to admire products of wood and antlers carvers, jewelry, decorated eggs, braided carboys, gingerbread, etc.. Local housewives are handy in manufacturing various embroidery, napkins, table cloth, embroidered paintings, etc. Požitavie – Širočina Micro-region is also known for its vineyards and wine production.

The character of the Micro-region „Požitavie - Širočina“ is given by the wavy topography of Danube Plain. The Pohronský Inovec Mountains interfere into the area on the westeast. Danube hills in the micro-region comprise three subdivisions - Žitavská hills, Žitavská floodplain and Hronská upland. In 1892, the protected area of Mlyňany Arboretum was established in Vieska nad Žitavou. Its founder was Dr. Stephen Ambrózy - Migazzi. At present, there are more than 2000 species of flora from all over

18

19


Miestna akčná skupina OZ Mikroregión RADOŠINKA Local Action Group Radošinka Micro-region Civic Association

podnikateľov, združení a samospráv a vytvoriť hospodársky prosperujúce územie s kompletnou technickou a sociálnou infraštruktúrou, ako aj vhodnými podmienkami pre pokojné a kvalitné bývanie. Väčšina územia bola v minulosti odlesnená a v súčasnosti sa využíva na poľnohospodárske účely. Malé lesíky dotvárajú charakter územia, využívaného hojne sa vyskytujúcou poľovnou zverou a vtáctvom. Chotár je rozbrázdený niekoľkými menšími potôčikmi, čím sa vytvorili na jeho území dlhé doliny vytvárajúce pahorkatinový ráz krajiny. Na juhovýchode zasahuje územie MAS až k rieke Nitra, jej prírodným zákutiam a ku chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Niekoľko rybníkov na prítokoch Radošinky a samotná rieka Nitra vytvárajú podmienky na rybolov a hniezdenie vodného vtáctva. V rámci ľudského potenciálu žije v mikroregióne RADOŠINKA veľa šikovných remeselníkov a zručných ľudí. V území sa im podarilo zachovať niektoré z tradičných remesiel a zvyklostí a obyvatelia postupom času nadobudli a osvojili si aj niektoré modernejšie zručnosti.

Rozloha / Area:

127,01 km2

Počet obyvateľov / The population: 10 758 Počet obcí / Number of municipalities: 11 - Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie a Kapince Sídlo MAS / Site LAG: Zbehy 267, 951 42 Zbehy Web: www.radosinka.sk

Medzi pohoriami Tríbeč a Považský Inovec, v malebnej Nitrianskej pahorkatine, v severozápadnej časti Nitrianskeho okresu sa rozhodli predstavitelia samospráv, podnikatelia a aktívni zástupcovia spolkov a združení z územia jedenástich obcí (Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie a Kapince) v povodí vodného toku Radošinka vytvoriť partnerstvo – Miestnu akčnú skupinu (MAS) OZ Mikroregión RADOŠINKA. Hlavným cieľom MAS je podporiť spoločné rozvojové záujmy miestnych obyvateľov,

21 20

22 21


Medzi tradičné remeslá, ktoré sa v území zachovali patrí umelecké kováčstvo, pletenie košíkov, drevorezbárstvo, pernikárstvo a keramikárstvo. V obciach však nájdeme aj maliarov, aranžérov, scénografku, krasličiarku, výrobcu macramé a sochára.

The LAG area extends to the Nitra River and its natural coves and to the Ponitrie protected area on the southeast. Several ponds on tributaries of Radošinka and the Nitra River itself create conditions for fishing and for waterfowl to nesting. Regarding human potential, many skilled craftsmen and clever people live in the micro-region RADOŠINKA.

Between Tríbeč and Považský Inovec Mountains, in a picturesque Nitra down, in the northwest part of the Nitra district, representants of municipalities, businessmen and active representatives of clubs and associations from the territory of eleven municipalities (Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čab, Nové Sady, Šurianky , Hruboňovo, Malé Zálužie and Kapince), in the river flow of Radošinka decided to create a partnership - Local Action Group (LAG) Micro-region RADOŠINKA.

They managed to preserve some of the traditional crafts and customs and have gradually acquired some of the modern skills too. There are traditional crafts preserved in the area such as artistic blacksmithing, basket weaving, wood carving, gingerbread and ceramics producing. However, we also find painters, decorators, stage designers, macrame and decorated eggs producers and a sculptor in the villages.

Its main objective is to support joint development interests of local residents, businesses, associations and government and to create an economically thriving area with complete technical and social infrastructure, as well as suitable conditions for peaceful and quality living. Most parts of the area were deforested in the past and currently are being used for agricultural purposes. Small woodlands used widely by numerous birds and hunting games, complete the character of the area. Several smaller creeks furrow the area thus creating long valleys that give the territory a hilly landscape character.

22

23


Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON Local Action Group Micro-region CEDRON

Územie Mikroregiónu CEDRON je typickou vidieckou krajinou. Celý mikroregión je bývalé panstvo rodiny Huňadyovcov. Po tejto významnej rodine, ktorá tu pôsobila viac ako tri storočia tu zostal historický kaštieľ, park a kostol – všetko národné kultúrne pamiatky.

Oblasť bola už v minulosti známa vyspelým hospodárstvom, chovom koní, oviec a zavádzaním nových metód v poľnohospodárstve. Konali sa tu prvé konské dostihy v Uhorsku. Mikroregión CEDRON má veľmi priaznivé podmienky z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, najmä prímestského a vidieckeho cestovného ruchu s využitím cykloturistiky a hipoturistiky. Terén územia je taktiež vhodný pre celé rodiny, ktoré tak môžu stráviť spolu príjemné chvíle vo voľnej prírode a neďaleko regionálneho centra. Celý mikroregión disponuje termálnymi vodami a množstvom rybníkov s potenciálom využitia v rekreačnom cestovnom ruchu, ale aj množstvom

Rozloha / Area:

12 208 ha

Počet obyvateľov / The population: 10 500 Počet obcí / Number of municipalities: 7 - Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina Sídlo MAS / Site LAG: : Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce Web: www.mikroregioncedron.sk

Mikroregión CEDRON sa rozprestiera na katastrálnom území 7 obcí: Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina, ktoré sa nachádzajú juhozápadne od regionálneho centra - mesta Nitra. Všetkými obcami združenými v mikroregióne preteká Cabajský potok, v minulosti nazývaný Cedron, podľa ktorého bol samotný mikroregión pomenovaný.

24

25


kultúrnych pamiatok ako napríklad Kaštieľ Mojmírovce, Park Mojmírovce a Kúria kniežaťa Aldobrandiniho. Okrem rozvoja cestovného ruchu a tradícií v regióne. O zachovávanie remesiel sa starajú včelári, umelci, rezbári pôsobiaci na území. Zvyky a tradície sa zas snažia zachovávať rôzne folklórne súbory a spevácke skupiny.

The whole micro-region has thermal waters and numerous lakes with potential use in recreational tourism, but also many cultural attractions such as the Castle and Park in Mojmírovce, and a manor-house of Prince Aldobrandini.

Micro-region Cedron lies on the cadastral area of seven municipalities: CabajČápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová and Veľká Dolina, located southwest of the regional center - the city of Nitra. The Cabaj Stream which flows across all the municipalities associated in the micro-region. Called Cedron in the past, it gave the name to the micro-region itself. Micro-region Cedron is a typical rural landscape. The whole micro-region is the former estate of the Huňady family.

In addition to the development of tourism and cultural potential of the microregion, it also shows potential in the area of crafts, customs and tradition preservation. Beekeepers, artists and carvers operating in the territory keep the crafts alive. On the other hand, various folk groups and choirs try to preserve the customs and traditions of the region.

National cultural sights as the historical castle, park and the church still remains the family that operated in the area for more than three centuries. The area was previously known for its advanced economy, horse and sheep breeding and new methods introduced in agriculture. The first horse racing in Hungary was held here. The Micro-region Cedron has favorable conditions for tourism development, especially suburban and rural tourism using biking and horseback riding. The terrain is also suitable for families so that they can spend a pleasant time together outdoors near a regional center. 26

27


Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí Topoľčiansko – Duchonského Mikroregiónu Local Action Group Association of Municipalities of the Topoľčany – Duchonka Micro-region

Región SOTDUM sa rozprestiera v severovýchodnej časti Západoslovenského kraja, na rozhraní Panónskej panvy a Karpát. Panónska panva zasahuje do územia mikroregiónu oblasťou Podunajskej pahorkatiny, ktorá zasahuje z juhu dvomi oddielmi – Nitrianskou pahorkatinou a Nitrianskou nivou. Z pohorí západnú časť územia vypĺňa Považský Inovec, z juhu a juhovýchodu predstavuje horskú obrubu pohorie Tríbeč. Územie je prepojené funkčnými a dobre značenými cyklotrasami, niekoľkými rozhľadňami (už jestvujúca rozhľadňa na Marháte a Pánskej Javorine) a turistickými trasami. Vyznačuje sa lesmi v dobrom zdravotnom stave, prístupnými pre verejnosť a bohatými na lesnú zver a lesné plody. Oblasť je tiež známa v oblasti poľnohospodárstva, živočíšnej výroby, ovocinárstva, vinárstva, turistiky, kultúrnych pamiatok, rybolovu a pod.. Medzi zvláštnosti územia patrí tradícia organizovania roľníckych jarmokov či podujatí spojených s oslavami zberu úrody , tzv. dožinky, čo má súvis s poľnohospodárskym zameraním regiónu a tradičným sedliackym spôsobom života. Okrem iného pretrvala aj tradícia ochotníckeho divadelníctva a bábkoherectva.

Rozloha / Area:

14 667 km2

Počet obyvateľov / The population: 11 746 Počet obcí / Number of municipalities: Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Podhradie, Prašice, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Velušovce, Závada a Topoľčany Sídlo MAS / Site LAG: Ul. 1 mája, 142/142, 95622 Prašice Web: www.massotdum.sk

Miestna Akčná Skupina Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-Duchonského Mikroregiónu vzniklo v novembri 2009 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho súčasťou sú nasledovné obce a ich územia: Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Podhradie, Prašice, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Velušovce, Závada a mesto Topoľčany.

21 28

22 29


Medzi ľuďmi žijúcimi na území regiónu je možné nájsť výrobcov košíkov, maliarov, rezbárov, výrobcov tašiek, šperkárov, keramikárov, producentov medu a výrobkov z medu a vinárov. Okrem nich sa tu nachádzajú šikovní ľudia, ktorí maľujú kraslice, sklo a fľaše, háčkujú, zaoberajú sa textilnou batikou, enkaustikou a výrobou výrobkov zo šúpolia.

Local Action Group Assocation of Municipalities of the Topolčany – Duchonka Micro-region was founded in November 2009 registering at the Ministry of Interior of the Slovak Republic, and includes the following communities and their territories: Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Germany, Podhradie, Prašice, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Velušovce, Závada and Topoľčany. SOTDUM region is situated in the northeastern part of Western Slovakia Region, on the border of the Pannonian Basin and the Carpathian Mountains.

characterized by healthy forests, accessible to the public and rich on forest animals and berries. The area is also well known in the field of agriculture, animal husbandry, horticulture, viticulture, tourism, cultural heritage, fishing, etc..

The tradition of organizing peasant fairs and events associated with the celebration of the harvest “dožinky,” which has been associated with the agricultural focus of the region and the traditional peasant way of life became peculiarity of the territory. Other things that survived are the tradition of amateur theater and puppet play. It is possible to find baskets manufacturers, painters, carvers, bags manufacturers, jewelers, ceramists, producers of honey and honey products and winemakers among the people living in the region. Apart from them, there are skilled people who decorate eggs, glass and bottles, hooks, deal with batik fabric, encaustic and make products of corn husk.

The Pannonian Basin extends into the territory of micro-region with the area of Danube Plain, which extends from southern with two sections - Nitra down and Nitra meadows. From the mountains, there are the Považský Inovec Mountains that fills the western part of the area, from the south and southeast it´s the Mountain Tríbeč which acts as a border. The area is linked with functional and well marked trails, several lookouts (already existing ones on Marhát area and Pánska Javorina) and hiking trails. It is

30

31


Miestna akčná skupina Mikroregión TRIBEČSKO Local Action Group Tribeč Micro-region

Územím sa striedajú polia, lesy, vodné toky a plochy, čo vytvára rozmanitú krajinnú štruktúru a prispieva tak k rôznorodému zloženiu druhového zastúpenia živočíchov, rastlín a drevín. V obciach sa nachádza viacero unikátnych prvkov, pamiatky ľudovej architektúry, národno-historické a architektonické diela, ale aj archeologické náleziská. V Topoľčiankach sa nachádza jeden z najznámejších a najcennejších kaštieľov na Slovenku, v obci Kostoľany pod Tríbečom je najstaršia celistvo zachovaná predrománska architektúra na Slovensku - kostolík sv. Juraja so vzácnymi freskami predrománskej architektúry. Tieto zvláštnosti mikroregiónu vytvárajú potenciál pre podporu a rozvoj viacerých foriem cestovného ruchu v území. Značná časť územia TRIBEČSKA je intenzívne poľnohospodársky využívaná. Vo vybraných obciach sa darí ovocným stromom a viniču. V území sa nachádza viacero významných producentov vína, ktorí sú známi nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Rozloha / Area:

34 069 ha

Počet obyvateľov / The population: 19 657 Počet obcí / Number of municipalities: 19 - Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Žitavany, Topoľčianky, Hostie, Skýcov, Žikava, Lovce, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Sľažany, Velčice, Mankovce, Zlatno, Beladice, Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tríbečom Sídlo MAS / Site LAG: : Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky Web: www.tribecsko.sk

Mikroregión TRIBEČSKO leží na severe okresu Zlaté Moravce pod úpätím vrchov Tríbeč a Považský Inovec, pričom sa prirodzene prelína smerom na juh do nížinnej oblasti. Toto územie tvorí 19 obcí: Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Žitavany, Topoľčianky, Hostie, Skýcov, Žikava, Lovce, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Sľažany, Velčice, Mankovce, Zlatno, Beladice, Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tríbečom. Pomenovanie mikroregiónu je odvodené od pohoria Tribeč, ktoré spolu s pohorím Pohronský Inovec tvorí prirodzenú dominantu celej oblasti.

32

33


Medzi tradičné remeslá, ktoré sa v území zachovali patrí paličkovanie, košikárstvo, rezbárstvo, stolárska výroba, výroba cukroviniek, a medovníkov, výroba produktov z medu.V obciach však žijú aj ľudia, ktorí sa venujú fotografovaniu, maľovaniu, sochárstvu, kamenárstvu a reštaurátorstvu. Medzi tradičné remeslá, ktoré sa v území zachovali patrí paličkovanie, košíkarstvo, rezbárstvo, stolárska výroba, výroba cukroviniek, a medovníkov,

výroba produktov z medu. V obciach však žijú aj ľudia, ktorí sa venujú fotografovaniu, maľovaniu, sochárstvu, kamenárstvu a reštaurátorstvu. V území je tiež vysoké zastúpenie záujmových organizácií zameraných na udržiavanie tradícií a zvykov danej lokality. Tribečsko Micro-region lies in the north district of Zlaté Moravce at the foot of Tríbeč Mountains and Považský Inovec, which naturally blends southward into lowland areas. This area consists of 19 municipalities: Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Žitavany, Topoľčianky, Hostie, Skýcov, Žikava, Lovce, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Sľažany, Velčice, Mankovce, Zlatno, Beladice, Neverice, Ladice and Kostoľany pod Tríbečom. The name of the micro-region derives from Tribeč Mountains, which along with Pohronský Inovec Range form a natural landmark of the whole area.

situated, in the village Kostoľany pod Tríbečom, there is the oldest integrally preserved pre-Romanesque architecture in Slovakia - St. George´s Church with rare frescoes of pre Romanesque architecture.These peculiarities of the microregion create the potential for promotion and development of various forms of tourism in the area. A considerable part Tribečsko territory is being intensively cultivated. In some communities they get on cultivating fruit trees and vines.

In the area there are numbers of major wine producers well known not only in Slovakia but also abroad. Traditional crafts preserved in the area include lace, basketry, carving, carpentry, production of gingerbread and products of honey. There are also people who deal with photography, painting, sculpture, stonework and restoration, living in villages. Interest groups aimed at maintaining the traditions and customs of the site are also well-represented in the area.

Fields, forests, rivers and reservoirs alternate in the area, creating a diverse landscape structure and thus contribute to the representation of diverse composition of animal, plant and tree species. There are various unique features in the villages, monuments of popular architecture, national-historical and architectural works, as well as archaeological sites. In Topoľčianky, one of the best known and most valuable castles in Slovakia is 34

35


Územie partnerov projektu „Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku „regionálny produkt

PONITRIE“

Región PONITRIE Mikroregión TRIBEČSKO Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu

OZ Mikroregión RADOŠINKA

Mikroregión CEDRON

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina

PONITRIE region

The area of the project ”Implementation of regional branding of products in rural areas of Nitra „regional product

PONITRIE“ 36

37


Región PONITRIE Zvlnená poľnohospodárska krajina s úrodnou zemou, obrábaná už od najstarších čias, pohoria s hojným výskytom zveri, objekty kultúrneho a historického dedičstva ako stopy po našich predkoch poukazujúce na bohatú minulosť...Územie pôsobnosti regionálnej značky PONITRIE spája množstvo spoločných čŕt. Dlhú tradíciu v jednotlivých regiónoch projektových partnerov majú najmä poľnohospodárstvo a pestovanie viniča. Priaznivé pôdne pomery, prírodné a klimatické podmienky umožňujú pestovanie takmer všetkých poľnohospodárskych plodín. Na zvlnenom reliéfe nitrianskeho kraja zas „rozkvitá“ pestovanie viniča. Vína z týchto oblastí sú čoraz obľúbenejšie a známejšie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, poľovníctvo, chov koní predstavujú tradičné činnosti typické pre toto územie. Významnou mierou sa na zachovávaní historického dedičstva a rozvoji kultúrneho potenciálu PONITRIA podieľajú nielen remeselníci a farmári, ale aj umelci, zruční ľudia z územia či folklórne a spevácke súbory.

PONITRIE region Undulating agricultural country with fertile soils, cultivated since ancient times, the mountain chains rich on game, objects of cultural and historical heritage as signs of our ancestors showing rich history ... The area under the regional brand PONITRIE combines a number of common features. One of them is a long tradition of agriculture and viticulture in the regions of project partners. Favorable soil conditions, natural and climatic conditions allow the cultivation of almost all crops. Vine growing is thriving on the undulating relief of Nitra region. Wines from these areas are becoming increasingly popular and more widely known not only in Slovakia but also abroad. Agriculture, viticulture, fishing, hunting, horse breeding are traditional activities typical for this area. Apart from artisans and farmers, also artists, skilled people from the area and folk choirs significantly help to preserve the heritage and to develop the cultural potential of PONITRIE.

38


Fotografie z implementácie projektu „ Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku „regionálny produkt

PONITRIE“

Potenciál územia pre regionálnu značku

„regionálny produkt

PONITRIE“

Potential of the area for the regional brand

„regional product Photos from the project “Implementation of regional branding of products in rural areas of Nitra „regional product

PONITRIE“

PONITRIE“implementation 40

41


Pestovanie viniča a výroba vína

Pestovanie viniča a výroba vína

Viticulture and wine production

Viticulture and wine production

42

43


Pestovanie viniča a výroba vína

Včelárstvo

Viticulture and wine production

Beekeeping

44

45


Včelárstvo

Včelárstvo

Beekeeping

Beekeeping

Ing. Miloš Kožák, Nové Sady – MAS Radošinka

Mgr. Juraj Gašparík, Poľný Kesov – MAS CEDRON

46

47

Beramed, s.r.o., Topoľčianky – MAS TRIBEČSKO


Včelárstvo

Včelárstvo

Beekeeping

Beekeeping

Salay – MAS CEDRON

Juraj Bako, Klasov – MAS Dolná Nitra

48

49


Rybรกrstvo

Rybรกrstvo

Fishery

Fishery

50

51


Poľnohospodárske a potravinárske výrobky

Poľnohospodárske a potravinárske výrobky

Agricultural and food products

Agricultural and food products

Ivan Kľučiar, Topoľčianky – MAS TRIBEČSKO

52

SHR Marta Kozárová, Malý Cetín – MAS Dolná Nitra

53


Poľnohospodárske a potravinárske výrobky

Remeselné výrobky

Agricultural and food products

Crafts

Peter Citéni, Zbehy - MAS Radošinka

Anna Valentková, Nová Ves nad Žitavou – MAS Požitavie - Širočina

54

55


Remeselné výrobky

Remeselné výrobky

Crafts

Crafts

Peter Šrank, Veľký Lapáš – MAS Dolná Nitra

Anton Valkovič, Malé Vozokany – MAS Požitavie - Širočina

56

Ján Havetta, Veľké Vozokany – MAS Požitavie - Širočina

Mgr. Michal Ilečko, Zbehy – MAS Radošinka

57


Remeselné výrobky

Remeselné výrobky

Crafts

Crafts

Bc. Marek Záhon, Babindol – MAS Dolná Nitra

Alžbeta Gyepesová, Dolné Obdokovce – MAS Dolná Nitra

58

Roman Ďurček, Malé Vozokany – MAS Požitavie - Širočina

59


Remeselné výrobky

Remeselné výrobky

Crafts

Crafts

Ing. Vargončíková – Požitavie - Širočina

Anna Ilečková, Zbehy – MAS Radošinka

Jozef Šabo, Topoľčianky – MAS TRIBEČSKO

Daniela Vaxmanská, Čab – MAS Radošinka

60

61


Remeselné výrobky

Remeselné výrobky

Crafts

Crafts

Daniela Vaxmanská, Čab – MAS Radošinka

Branislav Gahér, Skýcov – MAS TRIBEČSKO

Mgr. Róbert Žilík, Mojmírovce – MAS CEDRON

62

63


Remeselné výrobky

Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Crafts

Accommodation, food and tourism facilities

Ing. Marián Mokráň, Topoľčianky - MAS TRIBEČSKO

VINOMA, Veľký Cetín – MAS Dolná Nitra

Agátset, s. r. o., Kostoľany pod Tribečom – MAS TRIBEČSKO

64

65


Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Accommodation, food and tourism facilities

Accommodation, food and tourism facilities

VINOMA, Veľký Cetín – MAS Dolná Nitra

Mlyn u Anastázie, Pohranice – MAS Dolná Nitra

66

67


Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Accommodation, food and tourism facilities

Accommodation, food and tourism facilities

Mlyn u Anastázie, Pohranice – MAS Dolná Nitra

68

69


Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Accommodation, food and tourism facilities

Accommodation, food and tourism facilities

Thermal Kesov, Poľný Kesov – MAS CEDRON

Equifarm Ranč, Veľká Dolina – MAS CEDRON

Salaš Cabaj, Cabaj-Čápor – MAS CEDRON

70

71


Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Ubytovanie, stravovanie a zariadenia cestovného ruchu

Accommodation, food and tourism facilities

Accommodation, food and tourism facilities

Equifarm Ranč, Veľká Dolina – MAS CEDRON

72

Kaštieľ Mojmírovce, Mojmírovce – MAS CEDRON

73


Folklór a tradície

Folklór a tradície

Folklore and tradition

Folklore and tradition

Salaš Cabaj, Cabaj-Čápor – MAS CEDRON

74

75


Folkl贸r a trad铆cie

Folkl贸r a trad铆cie

Folklore and tradition

Folklore and tradition

76

77


Folklór a tradície

POZNÁMKY

Folklore and tradition

NOTES ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 78

79


POZNÁMKY

NOTES ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 80


Profile for OZ RADOŠINKA

Informačná brožúra ponitrie  

Informačná brožúra ponitrie  

Profile for novinky
Advertisement