Page 12

Сомбору, Већ одавно спремам своґ мркова… У єдней хвильки сом мал упечаток же вон, най так повем, влaпел контролу над цалу салу до своїх рукох – дириґовал на волшебни способ зоз своїма тамбурашами, алє дириґовал и зоз шицкима присутнима. Знова пошвидшал, уруцел 3-4 познатши ствари и у сали скоро делириюм! Помедзи столи ше прецагую два-три ґрупи хтори пробую танцовац оро… на перши такти писнї “Az a szép, az a szép “ Mадяре, (а окреме Mадярки) поскакали дo нєба. Шпива кус по сербски а вец по мадярски. Галайк! Тераз чардаш главни танєц. О пар минути наявел словацку шпиванку – Словачки такой на ногох! Хорске шпиванє, рефрен знаю и велї нєсерби. А хто же би нє знал гевто бетярске “Танцуй, танцуй, викруцай, викруцай” Чардаш нє престава, достава пекельни темпо! Звонко шпива уж два годзини без секунди павзи, без погарика води, без єдного шлєбодного диху. А писнї вше красши. Боже кельо их лєм зна, на стотки и стотки. Констатуєм же його

красни, баршоньови, вибрантни глас звучи исто-истучко як кед почал на 9 годзин. Просто нє можем вериц же хтошка шпива после скоро трох годзинох зоз исту швижосцу як кед почал. Тоти найзадовольнєйши приходза ґу бини и дарую Звонка и музичарох. Двацецдоларово на шицки боки. Звонко змирел темпо…Кад ми пишеш, мила мати, Осам тамбураша, та вец єдну цо обишла, гвари, цалу бувшу Югославию а то Ко те има, таj те нема… И вец зашпивал Сваку жену волим jа, почал по сербски а предлужел на румунским. А Румунє такой при ньому, дзекую му... Ей салаши, на северу Бачке сом препущел, га мушел сом уж висц вонка, и я лєм обични чловечи створ... Коло пол ноци Звонко и тамбураше ше поцагли кус предихнуц а на програми було вицагованє томболи. Руснаци нє достали главну награду, алє Надьмитьово, Надьово, Сабадошово вера пошли зоз даскелїма наградами. Потим предлужели тамбураше, до пол другей грали за присутних хтори ше покус осиповали,

а Звонко Боґдан ше вецей нє зявел. Но, думам же и з тим до пол ноци задоволєл шицких присутних. Най повем же сом шпиванки Звонка Боґдана вше любел слухац, як и кажди Войводян цо люби. Нїч специялно вецей сом у вязи того нє чувствовал и нє виказовал. Були ми найкрасши теди кед зме, у дружтве, уж дацо попили, па кед ше “накруцело” його писнї, теди и розположенє ишло горе. Вше. Медзитим, од його концерта у Ватерлуу я го, насампредз, ценїм! Ценїм як уметнїка, як правого професионалца, зоз добераним и вишлифованим гласом, як маґа хтори зна з постредством шпиванки пановац над людзми. Тото нє може кажде! Нєт сумнїву же тот вечар бул интересантнєйши од нашого балу. Нєт сумнїву, тиж, же таки “Войводянски вечар” будзе требац знова роками чекац, идуци сиґурно нє буду на тим уровню. Гибаль же ознова будзе, у фебруаре 2008. або познєйше, госцовац Маестро Боґдан.

РУСКИ ФАМЕЛИЙНИ ПРАДКИ У КИЧЕНЕРУ, ОН

♦ Штверо браца и шестри Колошняйово зоз їх ♦

К

фамелиями ше з радосцу прадковали тей жими! Мац и баба Мелана Колошняї сцерпезлїво и з любову учи свойо унуки руским обичайом, рускому чувству

рачунски швета, родзени днї дзецох та и даєдного з їх родичох то красна нагода же би ше вецей фамелиї, родзинох або/и приятельох, зишли и дружели. То окреме значне за наших людзох хтори ше, як имиґранти, найду у цудзини, у социялним окруженю хторе барз розличне од гевтого нашого руского, войводянского. Тоти дурни часи и подїї у уж тераз дакедишнєй Югославиї допринєсли же би ше у другей половки 80-тих и у 90-тих рокох ХХ вику до Канади виселєли даєдни комплетни фамелиї. Менєй познате же, ниа, у Киченеру жию троме браца и єдна шестра з Рацовей фамелиї з Руского Керестура. Ту у Онтарию були и троме браца Шинково тиж зоз Керестура алє ше єден, Елемир зоз фамелию, преселєл до Саскачевану. У нових часох у Киченеру ше населєли вецей фамелиї а медзи нїма и штири хтори у блїзкей родзинскей вязи – двоме браца (Михайло и Славко) и два Бок 12

Мелана Колошняї пририхтує капущанїки за учашнїкох на прадкох, а унук Тони Еделински єй помага як прави

ш е с т р и (Марча и Терезка) Колошняйово основали ту свойо фамелийни гнїзда. Придружела ше ґу нїм и ґу їм дзецом а ґу своїм унуком и їх мац Мелана Колошняї. Розумлїве же ше члени таких фамелийох зиходза у каждей пригоди и отримую та крипя и надалєй свойо блїзки вязи. У дньох Крачунских щветох ше, звичайно, цали род зидзе у єдного спомедзи нїх и вец таке стретнуце, дзекеди, випатра як ‘мали питанки’. - Концом 2006. року, под час Крачунских шветох, на мнє бул шор же бим була домашня фамелийом моїх двох братох и шестри – гварела нам Терезка Еделински (родз. Колошняї) хтора зоз синами Тонийом и Денисом и супругом Мирославом жиє у доме хтори змесцени у новей часци юго-заходного Ватерлуа, блїзко при гранїци зоз Киченером. – Медзитим, випадло же сом мушела робиц и нє було часу за рихтанє фамелийней госцини. Алє, уж РУСНАЦИ У ШВEЦE

Rusnaci u svece 14  

rusini, lemko, ruthenians, carpatho-rusyns,Руснаци, rusnaci u svece, rus, Ruski, kerestur, krstur, kocur, kucura, Vojvodina, Djurdjov, gavra...

Rusnaci u svece 14  

rusini, lemko, ruthenians, carpatho-rusyns,Руснаци, rusnaci u svece, rus, Ruski, kerestur, krstur, kocur, kucura, Vojvodina, Djurdjov, gavra...

Advertisement