Page 1

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

МАТЕРИЈАЛ ДРУГУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕТАК 07. ОКТОБРА 2016.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 17,00 ЧАСОВА СВЕЧАНА САЛА ГРАДА КРАЉЕВА

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

ОПШТИ ПPАВИЛНИК СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА

Краљево, 11.12. 2015. године


На основу члана 188 Закона о спорту (Сл.Гласник РС бр. 24/2011, чл. 35 42 и 106), Судијске конвенције потписане са УЕФА 22.03.2010.г, Скупштина струковне организације Фудбалског савеза Рашког округа на седници одржаној 11. 12. 2015. године, донела је

ПРАВИЛНИК СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ И НАЧЕЛА УРЕЂЕЊА ОДНОСА Члан 1. Ради остваривања заједничких циљева и задатака, унапређења суђења и спровођења стручне и опште политике фудбалског спорта и развоја стручних кадрова – судија Фудбалског савеза Рашког округа, организује се Стручна струковна организација фудбалских судија при градском, општинским и окружном Фудбалском савезу Рашког округа (у даљем тексту: Организација судија ФСРО). Члан 2. Организација судија ФСРО је Стручна Струковна организација у оквиру ФСРО чија акта не могу бити у супротности са Статутом и другим актима ФСС, ФСРЗС и ФСРО. Члан 3. Седиште Организација судија ФСРО је у Краљеву, Војводе Путника бр.37. Члан 4. Организација има амблем (амблем ФСРО) са текстом – Организација судија ФСРО. Члан 5. Организација судија ФСРО нема својство правног лица. Обавезе и одговорности Организације регулисани су законом, овим правилником и Статутом ФСРО. Члан 6. Организација судија ФСРО сачињавају: активне фудбалске судије и фудбалске судије које су престале са суђењем и преведене у звање инструктор, учлањени у матичну Стручно струковну организацију судија на чијој територији имају пребивалиште - боравиште. Под судијама из става један, сматрају се судије: прве, друге и треће категорије. Под инструкторима из става један сматрају се инструктори: прве, друге и треће категорије. Члан 7. Бивши судија који је преведен у звање инструктор, а који пре потписивања Судијске конвенције са УЕФА (22.03.2010.г.) није остварио своја права у Удружењима судија или на листама стручних посматрача суђења, та права не може остварити ни у будуће.

-1-


II – ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ Члан 8. Циљеви и задаци Организација судија ФСРО су: учествује у оквиру ФСРО у утврђивању политике и програма развоја фудбалског спорта, спроводи политику и смернице ФСС и ФСРЗС из области судијског кадра у циљу обезбеђивања довољног броја квалитетних судија за суђење утакмица, школује, прати, унапређује и омасовљава судијски кадар, а у клубовима организује предавања из Правила игре, води и унапређује кадровску политику свог чланства у оквиру ФСРО, обезбеђује очување моралног лика судија и инструктора у Организација судија ФСРО, предузима мере на разоткривању и отклањању слабости и негативних појава у Организација судија ФСРО обезбеђује да се правилно одвија фудбалско такмичење у стручном судијском делу и спроводи утврђена политика и прописи ФСРО, примењује и имплементира Правила игре које издаје Међународни БОРД, као и Правила игре за футсал које издаје Извршни комитет ФИФА, сарађује са другим струковним организацијама ради остваривања циљева и задатака од заједничког интереса за чланове ФСРО и са градским и општинским Стручно струковним организацијама судија., нормативно уређује питања у вези са радом Организација судија ФСРО, доследно спроводи законске и друге прописе који се односе на област суђења, на овај Правилник и друга општа акта ове стручне струковне организације судија.

III – ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНОВИ Члан 9. Организација судија ФСРО је јединствена струковна организација у оквиру Фудбалског савеза Рашког округа коју чине територијалне Организације фудбалских судија општинских, и градских фудбалских савеза, које су чланови својих фудбалских савеза и њихових органа. Организација судија ФСРО се обавезују да ће за пријем у своје чланство поштовати чл.7, чл.17 и чл.20 Статута ФСРО.

Основна територијална Стручна струковна организација судија Члан 10. Територијална Стручна струковна организација судија самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад на својој територији, остварују задатке организације, дају мишљење и предлоге о питањима рада виших Стручно струковних организација судија, учествују у избору представника за органе виших Стручно струковних организација судија, врше избор органа своје Стручно струковне организације судија и остварују друга права, обавезе и одговорности на својој територији. Стручно струковне организације судија општинских/градских савеза су дужне да: - воде евиденцијусвојих чланова (књига чланова) и друге евиденције у складу са одредбама Закона о спорту - уписују се у матичне евиденције у складу са Законом - обавезне су да отворе књигу одлука и уписују одлуке укоје су донели њихови органи. Организација и рад територијалних Стручно струковних организација судија одређује се правилницима тих територијалних Стручно струковних организација судија у складу са Општим правилником Организација судија ФСРО сходно чл. 7, чл.17 и чл.20. Статута ФСРО.

-2-


Члан 11. Основни облик организовања фудбалских судија не територији ФСРО је Стручна струковна организација фудбалских судија при градском - општинском фудбалском савезу. Формира се за територију сваког фудбалског савеза града - општине који броји најмање 20 чланова. Уколико фудбалски савез општине нема овај број чланова, судије тог фудбалског савеза општине се удружују и постају чланови Стручне струковне организације судија суседног фудбалског савеза уз сагласност и одлуку општинских фудбалских савеза. Општинска Стручно струковна организација судија конституише своје органе тако што Скупштину Стручне струковне организације судија до 50 чине сви чланови, а преко тог броја Скупштину чине изабрани представници зборова судија и инструктора, водећи рачуна о пропорционалној заступљености у органима у односу на чланство.

Општинске Стручне струковне организације судија Члан 12. Општинске Стручно струковне организације судија у остваривању својих циљева и задатака самостално у складу са својим Правилником и поштујући Статут свог Фудбалског савеза: уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и остварују програме развоја из своје области у складу са програмском оријентацијом фудбалског савеза, остварују задатке Стручне струковне организације судија на својој територији, дају мишљења и предлоге о питањима рада Организација судија ФСРО и Стручне струковне организације судија ФСРЗС, врше избор за органе ФСРО и партиципирају у њиховом раду, предлажу представнике у више Стручне струковне организације судија и остварују друга права, обавезе и одговорности на својој територији, које им повере Организација судија ФСРО и ФСРЗС. Функционисање и рад Стручне струковне организације судија из става 1 овог члана утврђују се њиховим Општим правилником, који морају бити у складу са Општим правилником Организација судија ФСРО ФСРО, ФСРЗС и ФСС. Члан 13. Рад Организација судија ФСРО је јаван. Јавност у раду се обезбеђује: обавештавањем преко службеног органа ФСРО о одлукама и закључцима Скупштине и њених органа, обавештавањем средстава информисања о раду путем конференције за медије и на други погодан начин, позивањем представника средстава информисања на седнице, на којима се разматрају питања од значаја за ширу спортску јавност, и своје чланове и остале структуре о донетим одлукама обавештава путем билтена или записника. Путем веб сајта ФСРО Члан 14. Члан Стручне струковне организације судија постаје се учлањењем у Стручну струковну организацију фудбалских судија градског и општинског фудбалског савеза уз испуњење услова из овог Општег правилника и Статута ФСРО.

IV – УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ Члан 15. Основни акти Стручне струковне организације судија су правилници који морају бити у складу са правилницима одговарајућих виших Стручно струковних организација судија и Правилником Организација судија ФСРО и виших фудбалског савеза. Правилником се одређују циљеви, задаци, организација и начин рада Стручно струковне организација судија и њених органа. -3-


Члан 16. Највиши орган управљања у Организација судија ФСРО је Скупштина чији мандат траје 4 (четири) године. Члан 17. Правилником Организације судија ФСРО одређују се облици и начин руковођења и управљања Стручно струковном организацијом сваког нивоа. Члан 18. Надзорни одбори су органи који врше надзор над пословањем Организације судија ФСРО.

V – ОРГАНИ СТРУЧНО СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФСРО Члан 19. У Организација судија ФСРО се остварују функције управљањa и руковођења. Функцију управљањa врше Скупштина, Извршни одбор и председник С Организација судија ФСРО, а руководну функцију врши надлежни колективни и инокосни органи. Организација судија ФСРО управљају и руководе органи те организације, који морају испуњавати услове прописане чл.10, чл.11, чл.12, чл.13. Статута ФСРЗС. Члан 20. Скупштина Организације судија ФСРО је највиши орган; сазива се и ради на бази овог Општег правилника и Пословника о раду. Извршни одбор Организације судија ФСРО је извршни орган. Председник и потпредседник Организацијае судија ФСРО су носиоци изборних функција у Организација судија ФСРО. Комисије су радна тела које образује Скупштина или Извршни одбор Организација судија ФСРО са задатком вршења поверених послова према Пословнику, Упуствима или Одлуци органа или ради помоћи у обављању одређених послова и задатака Организације судија ФСРО. Члан 21. Циљеви, задаци и послови из чл. 8 овог Правилника, остварују се преко органа управљања и руковођења, којима су прописани у надлежност.

а) Скупштина Стручно струковне организације судија ФСРО Члан 22. Највиши орган Организације судија ФСРО је Скупштина Организације судија ФСРО. Скупштину сачињавају представници Стручних струковних организација судија Фудбалских савеза: града Краљево, и општина Врњачка Бања, Нови Пазар - Рашка - Тутин. Општинске Стручно струковне организације судија из свог састава бирају представнике за Скупштину Организације судија ФСРО и то: Стручна струковна организација судија ФСГ Краљево 25 представника, Стручна струковна организација судија ФСО Врњачка Бања 5 представника, Стручна струковна организација ФСО Нови Пазар – Рашка – Тутин 5 представника Приликом избора ових представника, Стручно струковне организације судија које их бирају морају поштовати: ако се бира један представник, та Стручна струковна организација судија одлучује да ли ће изабрати инструктора или активног судију, -4-


ако се бира већи број представника, Стручна струковна организација судија мора изабрати једну четвртину активних судија. Број и састав представника у Скупштини Организације судија ФСРО и начин њиховог избора и опозива одређује се Одлуком о изборима Скупштине Организације судија ФСРО и Општим правилником и другим актима Организације судија ФСРО, као и Правилницима Стручних струковних организација судија које врши избор. Члан 23. Мандат Скупштине траје 4 (четири) године. Мандат представнику у Скупштини Организације судија ФСРО почиње да тече од дана верификације његовог мандата у Скупштини тог сазива, а истиче даном верификације мандата чланова Скупштине новог – следећег сазива Скупштине. Представник Скупштине Организације судија ФСРО може бити опозван или замењен и пре истека мандата, а по одлуци органа који га је бирао и верификације од стране Скупштине за коју је предложен. Члан 24. Изборна Скупштина Организације судија ФСРО се одржава обавезно сваке четврте године; а редовна или радна по потреби. Скупштину сазива Извршни одбор Организације судија ФСРО или председник, на десет дана пре њеног одржавања: - Редовном или ванредном Скупштином Организације судија ФСРО председава председник Организације судија ФСРО - Изборном Скупштином руководе радна тела те Скупштине Организације судија ФСРО

Ванредна Скупштина Струковне организације судија ФСРО Члан 25. Извршни одбор мора сазвати Скупштину Организације судија ФСРО ако то писмено предложи најмање једна трећина представника Скупштине Организације судија ФСРО. Предлагач мора Извршном одбору Организације судија ФСРО уз предлог за сазивање Скупштине предложити дневни ред са одговарајућим материјалом. Овако предложено одржавање Скупштине Организације судија ФСРО сазива Извршни одбор или председник Организације судија ФСРО најкасније 30 дана после примљеног предлога. Извршни одбор може допунити дневни ред предложен од предлагача за овако сазвану Скупштину Организације судија ФСРО. Овако сазвана Скупштина Организације судија ФСРО одлучује само о питањима због којих је сазвана. Уколико нико из става 2. Овог члана не сазове Ванредну Скупштину, сазваће је Генерални секретар ФСРО у наредних осам дана. Члан 26. На Скупштину Организације судија ФСРО се позивају: председник и генерални секретар ФСРО, Извршни одбор Организације судија ФСРО, председавајући Надзорног одбора и других органа и радних тела Организације судија ФСРО, остали гости које позива Извршни одбор Организације судија ФСРО. Представнике у Скупштину Организације судија ФСРО одређује извршни орган градске или општинске Стручно струковне организација судија. -5-


Сваку замену представника треба да изврши исти извршни орган надлежан за његов избор и то за преостали део мандата, која мора бити верификована на првој наредној седници Скупштине Организације судија ФСРО. Стручно струковне организације судија општинских/градских савеза морају да обавесте стручну службу и дају најновије информације о својим представницима (укључујући адресу и бројеве телефона). Представници морају доставити уредно потписано овлашћење одговарајуће Стручно струковне организације судија да би њихов мандат био верификован у Скупштини Организације судија ФСРО.

Услови позивања, предлагање чланова и кандидата Члан 27. Редовну Скупштину Организације судија ФСРО сазива председник на основу одлуке Извршног одбора Организације судија ФСРО РО. Секретар Организације судија ФСРО шаље коначан предлог дневног реда и сва одговарајућа документа представницима и позваним лицима најмање 5 дана пре Скупштине Организације судија ФСРО. За изборну Скупштину Организације судија ФСРО Извршни одбори општинских/градских Стручно струковних организација могу предложити било ког кандидата за различите изборе за статутарне органе Организације судија ФСРО најмање 5 дана пре одржавања седнице Скупштине Организације судија ФСРО преко Извршног одбора.

Кворум за присуство, кворум за доношење одлука и право гласа Члан 28. Скупштина Организације судија ФСРО своје послове и задатке врши на седници. Извршни одбор и председник Скупштине Организације судија ФСРО припремају и сазивају седнице Скупштине. Позив и материјал за Скупштину Организације судија ФСРО доставља се представницима 5 (пет) дана пре одржавања. Скупштина Организације судија ФСРО усваја дневни ред на почетку седнице и касније га не може мењати. Скупштина Организације судија ФСРО пуноважно одлучује ако седници присуствује најмање апсолутна већина (50% + 1) изабраних представника а одлуке се доносе простом већином гласова присутног броја представника на седници. Уколико овај кворум не буде остварен сазваће се и одржати нова Скупштина Организације судија ФСРО са истим дневним редом следећег дана у истом месту и у исто време. Гласање се остварује подизањем руке јавно уколико Скупштина Организације судија ФСРО не одлучи другојачије. Скупштина Организације судија ФСРО треба да има кворум за присутност од најмање 2/3 свих представника и подршку од најмање 50% + 1 од укупног броја представника за доношење следећих одлука: усвајање Општег правилника Организације судија ФСРО и Пословника о раду Скупштине Организације судија ФСРО или њихове измене и допуне, распуштање Организације судија ФСРО.

Избори Члан 29. Избори се врше по правилу јавним гласањем, а Скупштина Организације судија ФСРО може одлучити да се избори врше и тајним гласањем. -6-


Избори за Извршни одбор морају бити слободни и врше се на следећи начин: а) Скупштина Организације судија ФСРО прво бира председника Организације судија ФСРО, б) Скупштина Организације судија ФСРО затим бира потпредседника Организације судија ФСРО, в) Скупштина Организације судија ФСРО затим бира остале чланове Извршног одбора, нa предлог председника. Остали избори за статутарне органе Организације судија ФСРО се врше на заједничкој листи за сваки појединачни орган – комисију. Да би били изабрани у првом гласању кандидати морају имати најмање већину (више од 50% ) од присутних претставника Скупштине Организације судија ФСРО. Уколико нико не оствари потребну већину обавиће се друго гласање, у којем ће кандидати (ако је на листи 3 или више) које подржи проста већина (тј. највише гласова) од присутних бити изабрани. У случају нерешеног резултата у другом гласању обавиће се треће гласање, у којем ће се гласати само за два кандидата са највише гласова из другог круга, па кандидат који буде имао више гласова биће изабран. Члан 30. Скупштина Организације судија ФСРО доноси Општи правилник, одлуке, закључке и препоруке. Скупштина Организације судија ФСРО доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада и одлучивања. Пословником о раду Скупштине Организације судија ФСРО уређује се поступак верификације мандата, начин рада Скупштине Организације судија ФСРО и остала питања од значаја за рад и одлучивање Скупштине која нису утврђена Општим правилником. Члан 31. Изборна Скупштина Организације судија ФСРО почиње поздравном речи председника и разматрањем дневног реда Скупштине Организације судија ФСРО: а) одређује верификациону комисију, известиоце и представнике који ће потписати записник са Скупштине Организације судија ФСРО, б) усваја или мења дневни ред, в) усваја записник са претходне Скупштине Организације судија ФСРО. Скупштина Организације судија ФСРО обавља следеће послове и задатке: доноси, мења и допуњује Општи равилник, Пословник о свом раду и друга акта, верификује мандат представника Скупштине Организације судија ФСРО, утврђује план и програм рада, доноси одлуке из своје надлежности и спроводи одлуке Скупштине ФСРО, бира и разрешава заступника Организације судија ФСРО бира и разрешава председника и потпредседника Скупштине који су истовремено председник и потпредседник Извршног одбора Организације судија ФСРО, бира чланове Извршног одбора Организације судија ФСРО на предлог председника из редова чланова Организације судија ФСРО, бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора, бира радна тела на седници Скупштине Организације судија ФСРО, информише Извршни одбор ФСРО о политици развоја и унапређења судија и суђења на територији ФСРО. Члан 32. Радна скупштина врши и друге послове и задатке предвиђене Општим правилником Организације судија ФСРО и даје задатке Извршном одбору за њихово спровођење. -7-


Записник Члан 33. Записник води записничар кога одреди Скупштина Организације судија ФСРО. Овај записник ће бити презентован на следећој Скупштини Организације судија ФСРО на усвајање.

б) Извршни одбор Члан 34. Састав, избори и мандат Извршни одбор је извршни орган Скупштине Организације судија ФСРО. Извршни одбор броји 9 чланова (укључујући председника и потпредседника), с тим што у истом морају бити најмање 1/4 активних судија. Чланови Извршног одбора имају мандат од 4 (четири) године и могу бити поново бирани, а бира их Скупштина Организације судија ФСРО на предлог председника. Члан Извршног одбора не мора да буде члан Скупштине Организације судија ФСРО. Уколико се појави упражњено место, на предлог председника Извршни одбор ће донети одлуку о попуни или замени, највише 1/3 чланова Извршног одбора, за преостали део мандата, с тим што ће промена бити верификована на првој Скупштини Организације судија ФСРО. Члан 35.

Права и обавезе Извршни одбор Организације судија ФСРО обавља следеће послове и задатке: доноси одлуке о свим питањима која не спадају у правну или статутарну надлежност Скупштине или других органа Организације судија ФСРО, припрема материјале за седницу и сазива Скупштину Организације судија ФСРО, утврђује предлог Општег правилника и Пословника о раду, спроводи њене одлуке и подноси Скупштини Организације судија ФСРО извештај о свом раду, предлаже Скупштини Организације судија ФСРО доношење нормативних аката или измене и допуне аката из њене надлежности, предлаже Скупштини Организације судија ФСРО кандидате за изборне функције, спроводи одлуке надлежних фудбалских органа и њима подноси извештај о свом раду најмање једном годишње, утврђује нацрт Општег правилника о судијама и суђењу Организације судија ФСРО и доставља предлог Иизвршном одбору ФСРО на усвајање, усваја Кодекс о обавезама и правилима судија и инструктора, бира своје представнике за Скупштину ФСРО, доноси Правилник о јавним признањима и наградама и одлуке о њиховој додели, доноси, допуњује и мења Правилник и Упутства о раду својих органа, решава у другом степену жалбе на одлуке својих органа, прати и анализира рад Стручне струковне организације судија градских и општинских Савеза предлаже мере за унапређење рада и функционисање Организације судија ФСРО; као и када због поремећених односа или неправилности у раду нека Стручно струковна организација судија не функционише и доводи се у питање спровођење фудбалске политике и такмичења, -8-


доноси и усваја План и програм рада Извршног одбора, доноси План и програм стручног усавршавања судија, доноси одлуке о расписивању избора у Стручно струковним организацијама судија општинских Савеза и за Скупштину Организације судија ФСРО, предлаже представнике Организације судија ФСРО у органе за одређивање службених лица ФСРО, бира представнике у Скупштину Стручно струковне организације судија ФСРЗС и њихових радних тела, осим оних које бира Скупштина , предлаже листе судија и делегата Извршном одбору ФСРО из своје надлежности Члан 36.

Седнице Седнице Извршног одбора се сазивају по потреби. Седнице сазива председник најкасније 5 дана унапред или, у његовом одсуству, потпредседник. Ако најмање 4 члана тражи седницу, председник је мора сазвати у року од 15 дана. Председник саставља дневни ред седнице. Сваки члан Извршног одбора има право да предлаже тачке за укључивање у дневни ред. Секретар Организације судија ФСРО ће учествовати у раду седница Извршног одбора у консултативној улози. Седницама Извршног одбора председава председник, а у његовом одсуству потпредседник. Седнице Извршног одбора нису јавне. Извршни одбор, међутим, може позвати заинтересовану страну да присуствује седници. Заинтересована страна неће имати право гласа и може изразити своје мишљење само уз дозволу Извршног одбора Организације судија ФСРО. Члан 37.

Кворум за присутност и доношења одлука Извршни одбор доноси ваљане одлуке уколико више од половине његових чланова присуствује сазваној седници. Уколико нема кворума за присутност, седница се одлаже за следећи термин, са истим дневним редом. Све одлуке се доносе уколико их подржи проста већина присутних чланова. Одлуке се доносе дизањем руке ако чланови Извршног одбора другачије не одлуче.

в) Председник Стручно струковне организације судија ФСРО Члан 38. Председник Организације судија ФСРО представља Организацију судија ФСРО пред органима ФСРО, установама, спортским и друштвеним организацијама. Његове основне одговорности су: да сазива и председава Скупштином Организације судија ФСРО и Извршним одбором да спроводи одлуке које доноси Скупштина Организације судија ФСРО и Извршни одбор да организује рад Организације судија ФСРО и прати извршење планова и програма његових органа, да надзире рад секретара Организације судија ФСРО, да одговара за односе између чланова Организације судија ФСРО и органа ФСРО, да представља Организацију судија ФСРО Председник представља Организацију судија ФСРО и има право потписа за Организацију судија ФСРО, а по одобрењу надлежног органа ФСРО у складу са програмом и референцама Извршног одбора Организације судија ФСРО. -9-


Председник ће обуставити од извршења сваку одлуку органа и тела Организације судија ФСРО која није у складу са Општим правилником Организације судија ФСРО и Статутом ФСРО и вратити је надлежном органу на поновно одлучивање. Члан 39. Уколико је председник одсутан или није у могућности да обавља своје задатке, замениће га потпредседник Организације судија по свим правима и обавезама.

г) Комисије Извршног одбора Члан 40. Задатке, послове и састав; као и начин рада Комисија утврђује Извршни одбор, кроз права, дужности и овлашћења за доношење одлука као и унутрашње поступке у свакој комисији уколико нису прописани Правилником, кроз посебне критеријуме-одлуке. Члан 41. Сталне комисије Извршног одбора Организације судија ФСРО су: Комисија за унапређење суђења, Здравствена комисија, Комисија за нормативна акта, Дисциплинска комисија Члан 42. Извршни одбор доноси Правилнике о раду комисија, који дефинишу делокруг и начин рада сваке комисије . Члан 43. Извршни одбор може формирати „ад хок“ комисије за посебне дужности и на одређени рок. Извршни одбор поставља председника и чланове ад хок комисија, дефинише циљеве, права и дужности као и рокове за коначан извештај.

ђ) Секретар Стручне струковне организације судија ФСРО Члан 44.

Постављење и профил Секретар Организације судија ФСРО је административни орган Организације судија ФСРО. Секретара бира Извршни одбор на предлог председника Организације судија ФСРО и не мора да буде члан Извршног одбора, нити члан Скупштине Организације судија ФСРО. Извршни одбор дефинише профил секретара, а права и дужности секретара Организације судија ФСРО утврђују се Општим правилником и Статутом и одговарајућим актима ФСРО и за свој рад одговара Извршном одбору. Члан 45.

Надлежности Секретар Организације судија ФСРО обавља следеће задатке и дужности: врши административне послове Организације судија ФСРО, спроводи одлуке које доносе одговарајући органи, - 10 -


координира рад органа и тела Организације судија ФСРО, помаже Извршном одбору и председнику у припремању Скупштина Организације судија ФСРО и седница органа и тела Организације судија ФСРО, присуствује седницама Скупштине Организације судија ФСРО, Извршног одбора и осталих органа и тела Организације судија ФСРО у складу са овим Правилником, врши друге послове које му повери Извршни одбор или председник Организације судија ФСРО. Члан 46.

Стручни послови Стручне послове за потребе Организације судија ФСРО обавља секретар. За Организацију судија ФСРО одређене стручне и техничке послове обавља стручна служба Фудбалског савеза Рашког округа.

VI - ФИНАНСИЈЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФСРО Члан 47. Финансијска средства за рад Организације судија ФСРО утврђују се у оквиру јединственог буџета прихода и расхода за сваку финансијску годину Фудбалског савеза Рашког округа и његове пословне политике, а у складу са Статутом ФСРО. Налогодавац за исплаћивање трошкова је лице које је овлашћено за трошење средстава буџета ФСРО. Члан 48. Организација судија ФСРО остварује приходе: од чланарине, од дела такси за суђење утакмица, од спонзорства и поклона дародаваца, од прихода на основу уговора или правних послова а у складу са законом и Статутом ФСРО, осталих извора Материјално – финансијско пословање Организације судија ФСРО се уређује посебним општим актом ФСРО, а у оквиру буџета ФСРО. Члан 49.

Надзорни одбор Стручне струковне организације судија ФСРО Скупштина Организације судија ФСРО бира председника и Надзорни одбор од 3 члана који нису чланови Скупштине, за период од 4 године. Надзорни одбор одлучује, уколико присуствује већина изабраних чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. Надзорни одбор редовно контролише исправност рада Организације судија ФСРО у складу са Општим правилником Организације судија ФСРО, Статутом ФСРО,ФСРЗС, ФСС и законским прописима. Надзорни одбор подноси Скупштини Организације судија ФСРО и Извршном одбору извештај о нађеном стању и мерама које треба предузети. Скупштина и органи Организације судија ФСРО су дужни да размотре налазе Надзорног одбора и поступе у складу са Општим правилником Организације судија ФСРО и Статутом ФСРО. Пословником о раду Надзорног одбора утврђују се задаци и начин рада Надзорног одбора Организације судија ФСРО. - 11 -


VII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ Члан 50. Измене Правилника Стручне струковне организације судија ФСРО Свака Стручна струковна организација судија градског и општинског савеза као и Извршни одбор Организације судија ФСРО, има право да захтева измене Општег правилника Организације судија ФСРО. Такви предлози морају се поднети Комисији за нормативна акта на разматрање и давање мишљења, која покреће иницијативу ако су ти амандмани у складу са Статутом ФСРО и законом. Комисија за нормативна акта подноси извештај Извршном одбору који утврђује нацрт измена Општег правилника. Доношењу Општег правилника предходи организована расправа у Организацијама судија ФСР која траје најмање месец дана. Након тога и уз подршку Комисије за нормативна акта, Извршни одбор утврђује коначну верзију Општег правилника и прослеђује Извршном одбору ФСРО ради давања сагласности да је Општи правилник усклађен са Статутом ФСРО. Након обављене расправе и прибављене сагласности Извршног одбора ФСРО, Извршни одбор Организације судија ФСРО утврђује предлог Општег правилника који доставља Скупштини Организације судија ФСРО на усвајање.

VIII - МЕРЕ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА Члан 51. За грубе повреде Општег правилника Извршни одбор Организације судија ФСРО може покренути поступак за примену мера за остваривање Правилника. У складу са прописима ФСРО Извршни одбор ФСРО доноси мере за примену Правилника према Организацији судија ФСРО или мере према Стручним струковним организацијама судија општинских/градских савеза. Извршни одбор ФСРО доноси мере за ниже Организације судија на својој територији.

IX – ИМОВИНА, ОДГОВОРНОСТ И РАСПУШТАЊЕ СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФСРО Члан 52.

Имовина Стручне струковне организације судија ФСРО Имовина Организације судија ФСРО не може се уништавати нити отуђивати без одлуке Извршног одбора ФСРО. Имовина мора бити редовно инвентарисана уз годишњи попис имовине ФСРО. У случају распуштања Организације судија ФСРО, његова имовина припада Фудбалском савезу Рашког округа и биће коришћена за исте намене.

Одговорност органа и тела за проузроковану штету Члан 53. Чланови органа Организације судија у ФСРО одговорни су за штету. - 12 -


Члан 54.

Распуштање Стручне струковне организације судија ФСРО Организација судија ФСРО се може распустити на захтев најмање 2/3 чланова Скупштине Организације судија ФСРО. Овај захтев треба да разматра ванредна Скупштина Организације судија ФСРО, на којој неће бити других тачака на дневном реду. Члан 28. Општег правилника Организације судија ФСРО, примењиваће се за кворум за присутност и кворум за доношење одлука. Извршни одбор ФСРО биће обавештен о захтевима за распуштање Организације ФСРО у року од 8 дана од пријема захтева и мора дати своју сагласност пре него што захтев буде поднет Скупштини Организације судија ФСРО на усвајање.

X - СПОРОВИ Члан 55.

Арбитража Све неспоразуме у Организацији судија ФСРО који произилазе или се односе на примену Општег правилника Организације судија ФСРО или Општег правилника,као и спорове настале са другим члановима ФСРО решаваће непристрасни Арбитражни суд на територији ФСРО уз изузеће сваког редовног суда, уколико то није изричито забрањено важећим законодавством Републике Србије. Члан 56. Организација судија ФСРО признаје надлежност Арбитражног суда ФСРЗС.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 57. Стручне струковне организације судија градског и оштинских савеза ФСРО усагласиће своје Правилнике са Статутом ФСРО, овим Правилником сходно Закону; а сва остала акта усагласиће са овим Правилником у року од наредних 30 дана. Организације судија градског и општинских савеза, морају се прилагодити овом Правилнику поштујући Закон о спорту, Статуте ФСС , ФСРЗС и ФСРО. Сви нерешени случајеви до ступања на снагу овог Правилника решаваће одговарајући орган према одредбама Општег правилника ФСРЗС и ФСС. Члан 58. Овај Правилник ступа на снагу даном

доношења на Скупштини Организације судија

ФСРО. ФСРО се обавезује да сходно Закону о спорту по овом Правилнику изврши упис Стручне струковне организације судија ФСРО као огранка у регистар Агенције за привредне реигистре Републике Србије. Члан 59. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Општи правилник Фудбалског савеза Рашког округа донет на седници Скупштине Организације судија ФСРО, одржаној 06. 05. 2012. године у Краљеву .

- 13 -


Члан 60. Надлежан за тумачење овог Правилника је извршни одбор Организације судија ФСРО и секретар ФСРО.

СЕКРЕТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФСРО Иван МИЛИЋ, ср.

ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФСРО Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, ср.

- 14 -


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Бр: 2 25. 09. 2016. године, Краљево -

ДЕЛЕГАТИМА ССОС ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА ПРЕДСЕДНИКУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ГРАДА КРАЉЕВА, НОВИ ПАЗАР – РАШКА – ТУТИН И ВРЊАЧКА БАЊА СТРУЧНО СТРУКОВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ФСРЗС СТРУЧНО СТРУКОВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ССОС ФСРО

На основу указане потребе а у складу са чл.27. Општег правилника Стручно струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, сазивам 2. редовну седницу Скупштине ССОС ФСРО. Седница ће бити одржана 07. 10. 2016. године (ПЕТАК) у свечаној сали Града Краљева, са почетком у 17,00 часова и за исту предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД 1. Отварање седнице Скупштине Организације судија ФСРО, поздравна реч председника и уручивање признања најбољим судијама Окружне лиге за такмичарску 2015/16. годину. 2. Разматрање и усвајање записника о раду Изборне седнице Скупштине Стручно струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа одржане 11.12.2015.године. 3. Избор радних тела седнице Скупштине Организације судија ФСРО: Радног председништва, Верификационе комисије, Записничара, Два оверивача записника. 4. Извештај Верификационе комисије о броју присутних делегата на седници Скупштине ССОС ФСРО. . 5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ССОС ФСРО за период 11.12.2015. до 01.10.2016. године. 6. Доношење одлуке о верификацији избора чланова Извршног одбора Организације судија између две седнице ССОС Скупштине ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 7. Разматрање захтева 13 делегата у вези сазивања ванредне седнице Скупштине Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа. 8. Текућа питања. ПРЕДСЕДНИК ССОС ФСРО Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, с. р.


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Отварање седнице и уручење признања најбољим судијама Окружне лиге за такмичарску 2015/16.годину

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

2. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Разматрање и усвајање Записника о раду Изборне седнице Скупштине која је одржана 11. децембра 2015.године у Краљеву

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

ЗАПИСНИК о раду изборне СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА, која је одржана 11. 12. 2015. године са почетком у 17,00 часова у свечаној сали Града Краљева

Краљево 11. децембра 2015. године


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА Изборна седница Скупштине ССОС Бр: 1 11. 12. 2015. године, Краљево

ЗАПИСНИК о раду изборне СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА, која је одржана 11. 12. 2015. године са почетком у 17,00 часова у свечаној сали Града Краљева Седницу је отворио Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, председник Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа (у даљем тексту: Скупштина организације судија ФСРО), који је у свом краћем обраћању поздравио Миливоја ЈЕРЕМИЋА, члана Одбора за спровођење избора ССОС ФСС, Љубишу ВУЈОВИЋА, председника и Миланка МИЛИЋЕВИЋА, генералног секретара Фудбалског савеза Рашког округа и остале присутне на седници. Затим је Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, председник ССОС ФСРО предложио

ДНЕВНИ РЕД 1. Отварање седнице Скупштине Организације судија ФСРО и поздравна реч председника Организације судија ФСРО. 2. Разматрање и усвајање записника о раду Ванредне седнице Скупштине Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 27.08.2015.године. 3. Избор радних тела седнице Скупштине Организације судија ФСРО: верификационе комисије, записничара, два оверивача записника. 4. Извештај Верификационе комисије о броју присутних делегата на изборној седници Скупштине Организације судија ФСРО. 4.1. Разматрање и усвајање Одлуке о верификацији мандата делегатима Скупштине Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 5. Разматрање и усвајање Општег правилника Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа. 6. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа. 7. Избор председника Скупштине и Извршног одбора Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 8. Избор потпредседника Скупштине Организације судија ФСРО сазива 2015 - 2019. године.


2.. 9. Верификација предлога и избор чланова Извршног одбора Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 10. Избор председника и чланова Надзорног одбора Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 11. Текућа питања. Делегати Скупштина организације судија ФСРО једногласно су усвојили дневни ред. На овој седници Скупштина организације судија ФСГ Краљево, је размотрила и усвојила следеће:

ТАЧКА 1. ДНЕВНОГ РЕДА У склопу ове ове тачке дневног реда председник ССОС ФСРО, у свом краћем обраћању указао је на досадашње активности организације, које су биле од ванрeдне изборне седнице Скупштине ССОС ФСРО чији сaдржај је дат у прилогу материјала са 4 одржане седнице Изрвшног одбора, раду Комисије за унапређење суђења, одржаним семинарима службених лица са листа Окружног степена такмичења.

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА Представницима Скупштине ССОС ФСРО у прилогу материјала за седницу достављен је записник о раду ванредне седнице Скупштине СССО ФСРО која је одржана 27. 08. 2015. године у Краљеву. Имајући у виду да се записник са одржане седнице Скупштине СССО ФСРО усваја Скупштина СССО ФСРО на својој наредној седници, потреба је да овај записник буде усвојен на седници Скупштине ССОС ФСРО. Такође, записник са ванредне седнице Скупштине СССО ФСРО у складу са чл. 41 Општег правилника ССОС ФСРО одмах по одржавању седнице достављен представницима Скупштине СССО ФСРО и постављен на званичном Сајту ФСРО ради давања својих коментара, а није било примедби на текст записника од стране делегата Скупштине и удружених чланова ССОС ФСРО. Без расправе а на основу чл. 33 а у вези са чл.35 Општег Правилника СССО ФСРО, Извршни одбор СССО ФСРО је донео следећу

ОДЛУКУ УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК о раду са ванредне седнице Скупштине СССО ФСРО, која је одржана 27. августа 2015. године у Краљеву, како је дат у прилогу материјала за ову седницу у целости. Одлука је донета једногласно. Прилог: Записник о раду са ванредне седнице Скупштине СССО ФСРО.


3..

ТАЧКА 3. ДНЕВНОГ РЕДА У циљу ефикаснијег рада, Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ председник, питао делегате Скупштине ССОС ФСРО има ли предлога за састав Радних тела па пошто их није било, предложио је састав Радних тела на седници Скупштине. Пошто није било примедби на предлог, позвао је делегате Скупштине организације судија ФСРО да се изјасне. Након гласања, једногласно је донета

ОДЛУКА О избору РАДНИХ ТЕЛА ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ССОС ФСРО и то: РАДНО ПРЕДСЕДНИШТВО СКУПШТИНЕ 1. 2. 3.

ВЛАДАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ из Краљева, председник ЕНЕС ГЕГИЋ из Новог Пазара, члан ДРАГОШ ПОДОВАЦ из Врњачке Бање, члан

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА 1. 2. 3.

СТАНКО ОСТРАЋАНИН, Краљево, председник ДРАГАН ЧОЛОВИЋ, Рашка, члан ЗЛАТКО ВУКОМАНОВИЋ, Врњачка Бања, члан

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА 1. 2.

ЉУБИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА

ЗАПИСНИЧАР ВЛАДИМИР МИЛИЋЕВИЋ Обзирoм да је по овој тачци дневног реда iзвршен избор Радног председништва Скупштина организације судија ФСРО и осталих радних тела, Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, председавајући до тог тренутка позвао је Радно председништво да настави са радом и председавањем на седници. Даљим током рада седнице председавао је Владан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, који је захвалио на избору, и предложио да се Верификациона комисија повуче и утврди број присутних делегата на седници Скупштине ССОС ФСРО и поднесе извештај. У међувремену, делегатима Скупштине ССОС ФСРО обратио се Миливоје ЈЕРЕМИЋ, члан Одбора за спровођење избора у ССОС Фудбалског савеза Србије, пожелевши конструктиван и плодан рад у овако лепом амбијенту и припремљеним материјалима.


4..

ТАЧКА 4. ДНЕВНОГ РЕДА Пошто је настављен рад, известилац Верификационе комисије Станко ОСТРАЋАНИН, захвалио са на указаном поверењу и да је веома лако обављен задатак јер су припреме за рад Верификационе комисије биле добро припремљене у погледу Уверења о избору и Евиденциони листићи представника који су предати пре почетка рада седнице. Потом је известилац Верификационе комисије поднео Скупштини ССОС ФСРО следећи

Извештај Верификационе комисије „Верификациона комисија изабрана на овој изборној седници Скупштине Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, извршила је увид у Уверења и евиденционе листиће присутних делегата (представника) Скупштине Организације судија ФСРО и констатује следеће: 1.Скупштина Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа а сходно Одлуци о броју делегата (представника) и расписивању избора и роковима за спровођење избора за Скупштину Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, чл.22 Општег правилника Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, сазива 2015 – 2019 година, броји 35 делегата (представника). 2.Изборној седници Скупштине Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, сазива 2015 – 2019. године, која се одржава данас 11. децембра 2015. године присуствује 31 делегат (представник). Седници из непознатих разлога не присуствују делегати: Далибор ТРИФУНОВИЋ, Срђан МИЛАНОВИЋ, Душан МИРКОВИЋ (сви из ССОС ФСГ Краљева) и Никола МАСЛАК (ССОС ФСО Врњачка Бања). 3.Верификациона комисија обавештава Скупштину, да основу чл. 28 Општег Правилника, Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, да су испуњени прописани услови и да Скупштина Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа може да настави са радом и доноси пуноважне и на основу аката законске одлуке“. ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА 1. СТАНКО ОСТРАЋАНИН, председник,ср. 2. ДРАГАН ЧОЛОВИЋ, члан,ср. 3. ЗЛАТКО ВУКОМАНОВИЋ, члан,ср. Председавајући на седници захвалио је известиоцу и питао да ли има неко примедби на Извештај Верфикационе комисије па како није било, Скупштина Организације судија ФСРО а на основу чл.10 Пословника о раду Скупштине, донела је

ОДЛУКУ Усваја се Извештај Верификационе комисије изабране на почетку рада седнице Скупштине ССОС ФСРО како је поднет од стране известиоца Верификационе комисије о броју присутних представника на овој седници. Извештај Верификационе комисије је усвојен једногласно. Кворум за доношење одлука на седници је 18 гласова ЗА представника Скупштине ССОС ФСРО.


5..

ТАЧКА 4.1. ДНЕВНОГ РЕДА У материјалу за седницу Скупштине, достављен је предлог одлуке о верификацији мандата делегатима - представницима Скупштина Организације судија ФСРО, сазива 2015 – 2019. година а која је усвојена на 4. седници Извршног одбора ССОС ФСРО а на основу одлука о избору предсатавника од стране ССОС Града Краљева и ФСО Нови Пазар – Рашка – Тутин и Врњачка Бања. На основу чл.22 у вези са чл.31 Општег правилника и чл.10 Пословника о раду Скупштине Стручно струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, на својој констутативној – изборној седници Скупштина ССОС ФСРО сазива за 2015 – 2019. година, одржане 11. децембра 2015. године у Краљеву донела је

ОДЛУКУ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ПРЕДСТАВНИКА (ДЕЛЕГАТА) СКУПШТИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА (Сазива 2015 – 2019. године) ПРЕДСТАВНИЦИ (ДЕЛЕГАТИ) СТРУЧНИХ СТРУКОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДА – ОПШТИНА Организација судија Фудбалског савза Града Краљево: 1. БОГДАНОВИЋ ДАРКО 2. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ВЛАДАН 3. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ГОРАН 4. КОЛЕНЧЕВИЋ САША 5. ВЕЛИМИРОВИЋ ЗОРАН 6. МИЈАИЛОВИЋ ТОМИСЛАВ 7. БАКОВИЋ ЈОВИЦА 8. ВУЈАНАЦ РАДОШ 9. РАДИСАВЧЕВИЋ МИРОСЛАВ 10. ЈОВАНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ 11. ПОПОВИЋ ПЕТАР 12. РАДИСАВЧЕВИЋ ДРАГАН 13. МАТИЋ МАРКО 14. ТОДОРОВИЋ НЕНАД 15. ОСТРАЋАНИН СТАНКО 16. ТРИФУНОВИЋ ДАЛИБОР 17. ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА 18. ВУЈОВИЋ НИКОЛА 19. МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДИМИР 20. МИЛАНОВИЋ СРЂАН 21. ГРУЈИЧИЋ ДАРКО 22. РАНЂЕЛОВИЋ СЛАВИЦА 23. КАРАПАНЏИЋ ЈЕЛЕНА 24. МИРКОВИЋ ДУШАН 25. ФИЛИПОВИЋ ЈОВАН Организација судија Фудбалског савеза Нови Пазар - Рашка -Тутин: 1. ГЕГИЋ ЕНЕС 2. ЧОЛОВИЋ ДРАГАН 3. БИХОРАЦ МУХАМЕД 4. ПАШАЈЛИЋ МИЛАН 5. РАДОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА


6.. Организација судија Фудбалског савеза Врњачка Бања: 1. 2. 3. 4. 5.

ПОДОВАЦ ДРАГОШ РАДЕНКОВИЋ БРАНИСЛАВ ВУЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ МАСЛАК НИКОЛА ВУКОМАНОВИЋ ЗЛАТКО

Одлука је донета једногласно.

ТАЧКА 5. ДНЕВНОГ РЕДА Имајући у виду да је Извршни одбор ССОС ФСРО на својој 3. седници усвојио нацрте Општег Правилника и Пословника о раду Скупштине ССОС ФСРО који нису били доступни на изборној седници Скупштине ССОС ФСРО 2012. године у писаној форми, Извршни одбор ССОС ФСРО је пречишћене текстове ова два документа поставио на званични сајт ФСРО ради информисања чланства. Пошто ССОС ФС Града Краљева и ФСО Нови Пазар – Рашка – Тутин и Врњачка Бања нису имали писаних примедби на текст оба акта а након сведене расправе Извршни одбор ССОС ФСРО на својој 4. седници, предлаже Скупштини ССОС ФСРО да у свом радном делу усвоји Општи Правилник и Пословник о раду Скупштине како су дати у прилогу материјала. Наиме, ради се о изменама техничких питања која се односе на Организацију судија ФСРО, јер је у међувремену од избора за сазив 2012 -2016. година, Фудбалски савез општине Краљево извршио је измене у називу фудбалског савеза у складу са Статутом Града и уместо Фудбалски савез општине Краљево, утврђен је нов назив Фудбалски савез Града Краљева. Усаглашавањем са Статутом Фудбалског савеза Града Краљева, Стручна струковна организација судија усагласила је Општи Правилник са усвојеним изменама назива и отклањањем техничких грешака у тексту не мењајући ни једну битну одредбу старог Општег Правилника ССОС, а посебно изборног поступка. Председавајући Радног председништва, отворио је расправу и питао делегате да ли имају амандмане на текст па пошто није било, након закључене расправе, а на основу чл.31 Општег Правилника ССОС ФСРО, је донела

ОДЛУКУ О изменама и допунама ОПШТЕГ ПРАВИЛНИКА ССОС ФСРО 1. Усвајају се измене и допуне Општег Правилника Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа у целости како је достављен у материјала за ову седницу Скупштине ССОС ФСРО. Одлука је донета једногласно. - Прилог: Општи Правилник ССОС ФСРО. Делегати Скупштине ССОС ФСРО обавештени су да због радних обавеза које има седницу је напустио Драган Радисавчевић, делегат Скупштине.


7..

ТАЧКА 6. ДНЕВНОГ РЕДА Председавајући Радног председништва, отворио је расправу и позвао присутне да ли делегати имају амандмане на предлог Пословника о раду Скупштине ССОС ФСРО па пошто није било, а на основу чл.31 Општег Правилника ССОС ФСРО, Скупштина ССОС ФСРРО је донела

ОДЛУКУ 2. Усваја се ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа у целости како је предложен и достављен у склопу материјала за седницу Скупштине. Одлука је донета једногласно. - Прилог: Пословник о раду Скупштине ССОС ФС Града Краљева.

ТАЧКА 7. ДНЕВНОГ РЕДА Председавајући Радног председништва, упознао је делегате Скупштине да је до одржавања седнице утврђена једна кандидатура за председника ССОС ФСРО и то од стране Скупштине ССОС ФС Града Краљево од 08.11.2015. године и Извршног одбора ССОС ФСРО од 26.11.2015. године за Горана ВИЋЕНТИЈЕВИЋА, инструктора прве категорије са листе посматрача суђењаСупер лиге Србије. Међутим, Томислав МИЈАИЛОВИЋ, инструктор прва категорије у међувремену је поднео уредну кандидатуру са пет валидних потписа делегата као и Извршног одбора ССОС ФСГ Краљево која је уредно заведена и у току рада по овој тачки од стране генералног секретара ФСРО предата Радном председништву на седници Скупштине па је председавајући Радног председништва о овоме упознао делегате и кандидатуру уврстио у даљу процедуру. Председавајући Радног председништва констатује да су оба предлога кандидата у складу са Одлуком о изборима за органе ФСС и струковних организација а потом је отворио расправу по учињеним кандидатурама. Кандидат за председника Томислав МИЈАИЛОВИЋ се јавио за реч и повукао своју кандидатуру, што су делегати Скупштине ССОС ФСРО једногласно прихватили. Пошто није било других предлога Скупштина ССОС ФСРО је на основу чл. 29 Oпштег правилника ССОС ФСРО а у складу са чл.30 - 32 Пословника о раду, Скупштина ССОС ФСРО донела је

ОДЛУКУ о утврђивању кандидата за председника Скупштине и Извршног одбора ССОС ФСРО сазива 2015 – 2019. годину и то: - Горана ВИЋЕНТИЈЕВИЋА, из Краљева, инструктора прве категорије са листе са листе посматрача Супер лиге Србије. Одлука је донета већином гласова 30 ЗА, и са једним гласом УЗДРЖАН (кандидат није гласао).


8.. Након одлуке о утврђивању кандидата, председавајући Радног председништва, подсетио је делегате да чл. 21 Пословника о раду предвиђа: „избори се врше по правилу јавним гласањем а у чл.22, Скупштина може одлучити да се избори врше тајним гласањем“ и позвао присутне да ли има предлога да се избор председника Скупштине и Извршног одбора врши тајним гласањем. Делегат Петар ПОПОВИЋ, предложио је да се ипак гласа ЈАВНО, јер се ради о једном кандидату који је код утврђивања кандидатуре већ добио једногласну подршку. Пошто није било других предлога избор председника и Извршног одбора, по предлогу председавајућег Радног председништва обавиће се јавним гласањем – прозивањем делегата да ли су за или против предлога. Након ових процедуралних ствари приступило се гласању за председника Скупштине ССОС ФСРО и то прозивањем сваког делегата који су се изјашњавали у вези избора. Делегати – представници Скупштине ССОС ФСРО, донели су Одлуку о избору (29 гласало ЗА и 1 УЗДРЖАН ( није гласао – Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ). Радно председништво сходно чл. 29 Општег Правилника као и чл.30 - 32 Пословника о раду Скупштине ССОС ФСРО констатује да је за председника ССОС ФСРО за период 2015 – 20019. година изабран: ГОРАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, инструктор прве категорије из Краљева. Председавајући Радног председништва је честитао на избору новом - старом председнику и предложио да настави руковођење и даљим радом седнице. Председник Скупштине и Извршног одбора ССОС ФСРО Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, захвалио је на предлогу и замолио да Радно председништво приведе крају рад седнице.

ТАЧКА 8. ДНЕВНОГ РЕДА На основу чл.31 Општег правилника и чл.31 Пословника о раду ССОС ФСРО а на предлог председника Горана ВИЋЕНТИЈЕВИЋА, за потпреседника Скупштине и Извршног одбора ССОС ФСРО предложен је Дарко БОГДАНОВИЋ, судија прве категорије. Пошто није било учесника у расправи, а на основу чл. 31 Општег Правилника ССОС ФСРО и Пословника о раду Скупштине, констатује да је за потпредседника ССОС ФСРО сазива 2015 – 20019. године изабран: Дарко БОГДАНОВИЋ, судија прве категорије из Краљева. Одлуку о избору је донета већином гласова (26 ЗА , 2 ПРОТИВ и 2 УЗДРЖАНА није гласао – Дарко БОГДАНОВИЋ).

ТАЧКА 9. ДНЕВНОГ РЕДА По одредбама Општег правилника ССОС ФСРО кандидате за састав Извршног одбора ССОС ФСРО предлаже председник је у краћем обраћању, пре учињеног предлога, указао да од чланова Извршног одбора ССОС ФСРО који буду изабрани очекује колективан рад на реализацији програмских задатака које је Скупштина прихватила приликом његовог избора.


9.. Такође, образложио је и структуру и састав предлога састава Извршног одбора узимајући у обзир број чланова и број судија и инструктора на листама свих степена такмичења од стране ССОС ФС Града Краљева и ССОС ФС Нови Пазар – Рашка – Тутин и Врњачка Бања, уз чињеницу да је за члана Извршног одбора ССОС ФСРО сазива 2015 – 2019. година, предложио и једну даму. На крају свог излагања, председник Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, предложио је састав Извршног одбора и позвао делегате да предлог прихвате уз образложење које је дао. Пошто није било учесника у расправи, а на основу чл.31 и чл. 33 Општег Правилника ССОС ФСРО као и чл.31 Пословника о раду Скупштине, Скупштина ССОС ФСРО је донела

ОДЛУКУ о избору ИЗВРШНОГ ОДБОРА Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, сазива 2015 – 2019. година 1. ГОРАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ 2. ДАРКО БОГДАНОВИЋ 3. ЕНЕС ГЕГИЋ 4. ДРАГОШ ПОДОВАЦ 5. САША КОЛЕНЧЕВИЋ 6. ЈОВИЦА БАКОВИЋ 7. ТОМИСЛАВ МИЈАИЛОВИЋ 8. СЛАВИЦА РАНЂЕЛОВИЋ 9.

председник потпреседник члан члан члан члан члан члан члан

Скупштина ССОС ФСРО, овлашћује председника ССОС ФСРО Горана Вићентијевића да упражњено место у саставу Извршног одбора допуни у догледно време, а верификација избора биће извршена на првој наредној седници Скупштине ССОС ФСРО. Одлука је донета већином гласова, 28 ЗА и 2 ПРОТИВ. Након донете одлуке, за реч се јавио Радош Вујанац и изразио своје незадовољство због избора неколико чланова (Мијаиловића, Богдановића и Гегића) јер се налазе у више судијских и фудбалских органа и да то треба елиминисати.

ТАЧКА 10. ДНЕВНОГ РЕДА Скупштини ССОС ФСРО достављен је предлог Извршног одбора ССОС ФСРО од 26.11.2015. године за избор Надзорног одбора. Утврђени предлог од стране Извршног одбора је учињен из разлога што у Надзорни одбор ССОС ФСРО не могу да буду бирани делегати Скупштине већ из дела осталог чланства Организације судија ФСРО. Пошто није било учесника у расправи, Скупштина ССОС ФСРО на основу чл. 69 Општег Правилника а у вези са чл.32 Пословника о раду Скупштине, Скупштина ССОС ФСРО, донела је

ОДЛУКУ о избору НАДЗОРНОГ ОДБОРА Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, сазива 2015 – 2019. година 1. ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД 2. СТРАХИНИЋ НИКОЛА 3. МИЛОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ

председник члан члан

Одлука је донета већином гласова, 29 ЗА и 1 ПРОТИВ.


10..

ТАЧКА 11. ДНЕВНОГ РЕДА Председавајући Радног председништва Владан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, обавестио је присутне на седници да по овој тачки нема предлога за расправу и позвао присутне да ли неко жели да се јави за реч по било ком питању. Пошто није било предлога за разматрање по овој тачки дневног реда, Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, председник ССОС ФСРО, захвалио је делегатима - представницима Скупштине ССОС ФСРО и гостима на присуству, учешћу и конструктивном раду и закључио рад седнице Скупштине ССОС ФСРО у 18,30 часова.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ РАДНОГ ПРЕДСЕДНИШТВА Владан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ,ср. ЗАПИСНИЧАР Владимир МИЛИЋЕВИЋ,ср. ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА 1. ЉУБИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ,ср. 2. ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА,ср. ПРЕДСЕДНИК ССОС ФСРО Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ,ср.


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

3. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Избор радних тела Скупштине: -Радног председништва -Верификационе комисије -Записничара -Два оверивача записника

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Бр: 2 26. 09. 2016. године, Краљево

У циљу ефикаснијег рада, Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ председник, а у складу са чл.31 Општег правилника предложио је делегатима Скупштине ССОС ФСРО предлог за састав на седници Скупштине.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О избору РАДНИХ ТЕЛА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ССОС ФСРО и то: РАДНО ПРЕДСЕДНИШТВО СКУПШТИНЕ 1. 2. 3.

ГОРАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, председник ЈОВИЦА БАКОВИЋ, члан ДРАГОШ ПОДОВАЦ, члан

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА 1. 2. 3.

СЛАВИЦА РАНЂЕЛОВИЋ, председник ЉУБИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ, члан ЗЛАТКО ВУКОМАНОВИЋ, члан

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА 1. 2.

СТАНКО ОСТРАЋАНИН, председник ЗОРАН ВЕЛИМИРОВИЋ,члан

ЗАПИСНИЧАР ВЛАДИМИР МИЛИЋЕВИЋ, секретар ССОС ФСРО

ПРЕДСЕДНИК ССОС ФСРО Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, с. р.


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

4. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Извештај верификационе комисије о броју присутних делегата на седници

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Бр: 2 07. 10. 2016. године, Краљево

Известилац Верификационе комисије подноси Скупштини Стручне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа следећи

струковне

Извештај Верификационе комисије „Верификациона комисија изабрана на Радној седници Скупштине Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, извршила је увид у евиденционе листиће присутних делегата (представника) Скупштине Организације судија ФСРО и констатује следеће: 1. Скупштина Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа а сходно Одлуци о броју делегата (представника) и расписивању избора и роковима за спровођење избора за Скупштину Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, чл.22 Општег правилника Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, сазива 2015 – 2019 година, броји 35 делегата (представника). 2. Изборној седници Скупштине Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, сазива 2015 – 2019. године, која се одржава данас 30. септембра 2016. године присуствује -------- делегат/а (представник/а) чији је мандат верификован на изборној седници Скупштине одржане 11. 12. 2015. године. 3. Верификациона комисија обавештава Скупштину, да основу чл. 28 Општег Правилника Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа, да су испуњени прописани услови и да Скупштина Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа може да настави са радом и доноси пуноважне и на основу аката законске одлуке“.

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА 1. 2. 3.

СЛАВИЦА РАНЂЕЛОВИЋ, председник ЉУБИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ, члан ЗЛАТКО ВУКОМАНОВИЋ, члан


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа за период 11.12.2015 – 01.10.2016.године

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА, ЗА ПЕРИОД 11. ДЕЦЕМБАР 2015. ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

Краљево, септембра 2016. године


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА Број: 2 СКУПШТИНА ССОС ФСРО Септембра 2016. године Краљево

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА, ЗА ПЕРИОД 11. ДЕЦЕМБАР 2015. ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ а) Стручно струковна организација судија Савеза Рад Удружења судија Савеза одвијао се кроз низ стручних активности, а чији су носиоци били Комисија за спровођење семинара, Комисија за унапређење суђења и Извршни одбор ССОС ФСРО. У овом периоду, Извршни одбор је радио у саставу: -

Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, председник Дарко БОГДАНОВИЋ, потпредседник, Енесе ГЕГИЋ, члан Станко ОСТРАЋАНИН, члан Јовица БАКОВИЋ, члан Томислав МИЈАИЛОВИЋ, члан Драгош ПОДОВАЦ, члан Драган РАДИСАВЧЕВИЋ, члан Славица РАНЂЕЛОВИЋ, члан

Секретар ССОС ФСРО је Владимир МИЛИЋЕВИЋ, судија са листе за помоћно суђење Зонске лиге МОРАВА.. Комисија за унапређење суђења радила је у саставу: - Зоран ВЕЛИМИРОВИЋ, председник, - Светислав МАРУШИЋ, члан - Љубивоје ЈОВАНОВИЋ, члан - Петар ПОПОВИЋ, члан и - Драган РАДИСАВЧЕВИЋ, члан Дужност секретара КУС-а ССОС ФСРО обављао је Владимир ДУЛОВИЋ. До 23.02.2016.године, члан Извршног одбора је био Саша КОЛЕНЧЕВИЋ који је поднео оставку а на његово место изабран Драган РАДИСАВЧЕВИЋ (СА ЛИСТЕ футсала ФСС), који је због приватних обавеза касније замењен и изабран Далибор ТРИФУНОВИЋ. До 13.09.2016 године, члан Извршног одбора је био Станко ОСТРАЋАНИН ( Са листе Прве лиге ФСС), који је због приватних обавеза касније замењен и изабран је Иван МИЛИЋ. У извештајном периоду Извршни одбор Удружења судија ФСРО имао је 10 седница. На тим седницама разматрана су многа питања. ССОС ФСРО ове сезоне је имала доста младих судија на листи Окружног степена такмичења са пар искусних судија. Семинар за службена лица одржан је пред почетак наставка првенства такмичарске 2015/16. године години. На семинару су постигнути завидни резултати како на теоретском делу тако и на физичким нормама. С обзиром да су уведене нове физичке норме судије су то одлично истрчале.


-2Иначе, по први пут у историји провере физичких норми захваљујући руководству ФСРО нису били обезбеђени услови – свлачионица за пресвлачење судија на атлетском стадиону па су се судије пресвлачиле на атлетској стази, међу њима и девојке, августа 2016.године. Такође, после полагања норми, судије су знојаве приступиле полагању теоретског дела испита, отварању семинара и разговору са комесарима и председником ФСРО.

Пресвлачење на тротоару Никакве молбе из руководства семинара и за први – основни и за поновљени семинар да нам се обезбеде нормални услови нису уложили плодом јер то није хтео да обезбеди Драган Стефановић, иначе делегат са листе окружне лиге.

Детаљ са провере физичке спремности судија Што се тиче суђења у пролећном делу првенства такмичарске 2015/16.години на утакмицама првенства Окружних лига, Извршни одбор ССОС ФСРО сматра да је суђење било добро и да младе судије са листе нису могле да потврде своју вредност јер су већину утакмица око 45 %, одлуком Комесара за делегирање судија ангажоване судије са виших листа суђења.


-3На седницама Извршног одбора Удружења судија ФСРО говорило се о томе да се обезбеде максимални услови за суђење управо младим судијама са листе Окружне лиге.

Дарко Богдановић, потпредседник и Горан Вићентијевић, председник ССОС ФСРО У извештајном периоду одржана је изборна седница Скупштине ССОС ФСРО и 10 седница Извршног одбора на којима су разматрана следећа питања: СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ССОС ФСРО ОДРЖАНА 11. децембра 2015. ГОДИНЕ 1. Отварање седнице Скупштине Организације судија ФСРО и поздравна реч председника Организације судија ФСРО. 2. Разматрање и усвајање записника о раду Ванредне седнице Скупштине Организације судија Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 27.08.2015.године. 3. Избор радних тела седнице Скупштине Организације судија ФСРО: верификационе комисије, записничара, два оверивача записника. 4. Извештај Верификационе комисије о броју присутних делегата на изборној Седници Скупштине Организације судија ФСРО. 4.1. Разматрање и усвајање Одлуке о верификацији мандата делегатима Скупштине Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 5. Разматрање и усвајање Општег правилника Стручне струковне организације Судија Фудбалског савеза Рашког округа. 6. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа. 7. Избор председника Скупштине и Извршног одбора Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 8. Избор потпредседника Скупштине Организације судија ФСРО сазива 2015 - 2019. године.


-49. Верификација предлога и избор чланова Извршног одбора Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 10. Избор председника и чланова Надзорног одбора Организације судија ФСРО сазива 2015. - 2019. године. 11. Текућа питања. 1. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО ОДРЖАНА 26. децембра 2015. ГОДИНЕ 1. Разматрање и усвајање записника о раду са ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 11. децембра 2015. године у Краљеву. 2. Доношење одлуке о разрешењу Ивана Милића, секретара Стручне струковне организације судија ФСРО. 2.1.Доношење одлуке о избору секретара Стручне струковне организације судија ФСРО. 3. Доношење одлуке о избору Комисија Извршног одбора ССОС ФСРО и то: Комисије за унапређење суђења, Здравствене комисије, Комисије за наормативна акта, Дисциплинске комисије 4. Доношење одлуке о избору једног члана Извршног одбора ССОС ФСРО по овлашћењу Скупштине ССОС ФСРО. 5. Текућа питања. 2. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО ОДРЖАНА 23. јануара 2016. ГОДИНЕ 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 01. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 26. децембра 2015. године у Краљеву. 2. Доношење одлуке о избору Комисија Извршног одбора ССОС ФСРО и то: Комисије за унапређење суђења, Здравствене комисије, Комисије за наормативна акта, Дисциплинске комисије 3. Доношење одлуке о избору три представника ССОС Фудбалског савеза Рашког округа за скупштину ССОС Фудбалског савеза региона Западна Србија. 4. Доношење одлуке о избору три представника ССОС Фудбалског савеза Рашког округа за скупштину Фудбалског савеза Рашког округа. 6. Доношење одлуке о заказивању семинара службених лица Окружног степена такмичења за пролећни део првенства такмичарске 2015/16. године. 7. Текућа питања. 3. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО ОДРЖАНА 23. фебруара 2016. ГОДИНЕ Пре него што је предложен дневни ред који је достављен члановима, за реч се јавио Саша КОЛЕНЧЕВИЋ, члан Извршног одбора ССОС ФСРО и пошто је знао да ће Извршни одбор расправљати о његовој замени како је он рекао, одлучио је да поднесе неопозиву оставку коју је прочитао на седници и касније доставио у писаној форми председнику ССОС ФСРО, Горану ВИЋЕНТИЈЕВИЋУ, као и присутном председнику Извршног одбора ФСРО, Ивану ПЕТРОВИЋУ. Такође, истакао је да је копију оставке доставио Жарку СТЕВАНОВИЋУ, председнику ФСРЗС, Милу ГАВРИЛОВИЋУ и Душану МРАКИЋУ, члану Судијске комисије ФСС.


-5Након прочитане писане оставке Саше КОЛЕНЧЕВИЋА, кроз две три реплике председавајућег, чланови Извршног одбора су одлучили да ипак гласају о понуђеној оставци а не да је само приме к знању, па је на основу чл.34 и чл.35 Општег правилника ССОС ФСРО Извршни одбор ССОС ФСРО донео је

ОДЛУКУ О престанку мандата - члана Извршног одбора Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа за преостали део мандата сазива 2015 – 2019. година Саши КОЛЕНЧЕВИЋУ, инструктору прве категорије из Краљева који се не налази на листама сталног степена такмичења окружног, регионалног и републичког ранга. Одлука је донета већином гласова 5 (ЗА), 1 (УЗДРЖАН – Томислав Мијаиловић и 1 (НИЈЕ ГЛАСАО – Саша КОЛЕНЧЕВИЋ). Одлука ступа на снагу тренутком доношења а исту у писаној форми доставити именованом и верификовати на наредној седници Скупштине ССОС ФСРО. 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 02. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 23. 01. 2016. године у Краљеву. 2. Замена и избор новог члана Извршног одбора ССОС ФСРО 3. Заказивање пролећног семинара службених лица такмичарске 2015/2016 године, доношење одлуке плана и програма семинара по препоруци КУС-а Фудбалског савеза Рашког округа

Детаљ са провере физичке спремности судија 4. Разматрање и усвајање Плана и програма рада семинара службених лица Окружне лиге ФСРО за пролећни део првенства 2015/16.године. 5. Текућа питања


-64. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО ОДРЖАНА 16. марта 2016. ГОДИНЕ 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 03. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 23. 02. 2016. године у Краљеву. 2. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за унапређење суђења ССОС ФСРО о раду семинара службених лица Окружне лиге ФСРО за пролећни део првенства 2015/16.године одржаног 12.марта 2016.године. 3. Текућа питања 5. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО ОДРЖАНА 18.априла 2016. ГОДИНЕ 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 04. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 16. 03. 2016. године у Краљеву. 2. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за унапређење суђења ССОС ФСРО о раду поновљеног семинара службених лица Окружне лиге ФСРО за пролећни део првенства 2015/16.године одржаног 12.марта 2016.године. 3. Утврђивање предлога за измене и допуне на листи судија Зонске лиге МОРАВА ФСРЗС. 4. Утврђивање предлога за листе перспективних судија Зонске лиге МОРАВА ФСРЗС за такмичарску 2016/17. годину. 5. Текућа питања.

Разговор са судијама са листе Окружне лиге


-76. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО ОДРЖАНА 27. јуна 2016. ГОДИНЕ 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 05. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 18. 04. 2016. године у Краљеву. - Прлог: Записник са седнице 2. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за унапређење суђења ССОС ФСРО о анализи обављању службених дужности на утакмицама окружног степена такмичења за пролећни део првенства 2015/16.године. 3. Усвајање ранг листе судија Окружне лиге ФСРО за такмичарску 2015/16.годину. - Прилог Ранг листа судија Окружне лиге за такмичарску 205/16.годину 4. Утврђивање предлога за најбољег судију Окружне лиге ФСРО за такмичарску 2015/16. годину. 5. Утврђивање предлога судиј за листу за суђење и помоћно суђење Зонске лиге МОРАВА из ФСРО за такмичарску 2015/16. годину. 6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручне струковне организације судиј Фудбалског савеза Рашког округа од 11. 12 2015. год. до 30. јуна 2016. год. - Прлог: Извештај о раду ССОС ФСРО од 11. 12. 2015. год. до 30. 07. 2016. год. 7. Доношење одлуке о заказивању редовне седнице Скупштине Стручно струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа. 8.. Текућа питања 7. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО одржана 28. јула 2016. године 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 6. СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 29. јуна 2016. године у Краљеву. - Прилог: Записник са 6 седнице ИО ССОС ФСРО 2. Разматрање и усвајање ПРЕДЛОГА листа судија и делегата – инструктора Окружне лиге ФСРО за такмичарску 2016/17. годину. - Прилог: Предлог листа - Прилог: Преглед листа судија и инструктора Републичког и регионалног степена такмичења 3. Доношење одлуке о заказивању семинара за судије и делегате Окружне лиге ФСРО за такмичарску 2016/17. годину. 4. Утврђивање предлога за Комесаре лига окружног степена такмичења ФСРО за такмичарску 2016/17. годину: Комесара за делегирање судија Окружне сениорске лиге, Комесара за делегирање судија Окружних лига млађих категорија играча, 5. Текућа питања. 8. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО одржана 19. августа 2016. године 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 07. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 28. 07. 2016. године у Краљеву. 2. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за унапређење суђења ССОС ФСРО о раду семинара службених лица Окружне лиге ФСРО за јесењи део првенства 2016/17.године одржаног 13. августа 2016.године. 3. Текућа питања


-89. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО одржана 08. септембра 2016. године 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 8. СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 19. августа 2016. године у Краљеву. - Прилог: Записник са 8 седнице ИО ССОС ФСРО 2. Замена и избор новог члана Извршног одбора ССОС ФСРО 3. Доношење одлуке о заказивању поновног семинара за судије и делегате Окружне лиге ФСРО за такмичарску 2016/2017 годину 4. Предлог за доделу Сретењског ордена трећег степена Милораду Мажићу, интернационалном судији из Врбаса 5. Текућа питања 10. СЕДНИЦА ИО ССОС ФСРО одржана 13. септембра 2016. Године 1. Разматрање и усвајање записника о раду са 9. СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ССОС Фудбалског савеза Рашког округа која је одржана 08. сетембра 2016. године у Краљеву. - Прилог: Записник са 9 седнице ИО ССОС ФСРО 2. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за унапређење суђења ССОС ФСРО о раду поновног семинара службених лица Окружне лиге ФСРО за јесењи део првенства 2016/17.године одржаног 13. септембра 2016.године. 3. Усвајање коначне листе судија и делегата за јесењи део првенства 2016/2017 4. Замена и избор новог члана Извршног одбора ССОС ФСРО 5. Текућа питања

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ВИША ЗВАЊА У овом периоду, један судија је положио испит за I, а други стекао услове да пријави тај испит, а петорица наших судија положили су испит за судију II категорије и то: А) За судију помоћника прве категорије 1. Јовица ЈОВАНОВИЋ из Шумарица Б) За другу категорију 1. ПОПОВИЋ ФИЛИП из Краљева 2. ЛАЗИЋ Стефан из Краљева 3. ШИБАК ДАМЈАН из Краљева В) Стечени услови за пријављивање испита за судију другу категорију Три кандидата су стекли услове да пријави испит за судију друге категорије и то: 1. МИЛОШ ДУКИЋ из Драгчића, 2. НИКОЛА ПАНОВИЋ из Краљева и 3. ЛУКА РАДУЛОВИЋ из Краљева. Планови Организације судија ФСРО за 2016/17.годину, да се едукују младе судије да би створили услове за полагање испита за судију прве и друге категорије, да им помогне у њиховом усавршавању и при томе створе добре судије за напредовање. Основни услов, вратити младим судијама поверење и дати утакмице да суде на Окружној лиги како би стегли формалне услове и стицали квалитет суђења. Досадашња пракса је погубна.


-9ПРЕГЛЕД СУДИЈА И ИНСТРУКТОРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА НА ЛИСТАМА ОКРУЖНОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА а) Листа судија

Р.б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ

БАЦИЋ СИНИША БАЛТИЋ СЛОБОДАН БЕКОВАЦ СТЕФАН БИХОРАЦ НЕРМИН БЛАЖЕСКИ ВАСИЛ ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН ВЕЛИЧАНИН ВЛАДИМИР ВУКМИРОВИЋ ЛАЗАР ГАВРИЛОВИЋ МАРКО ГАВРИЛОВИЋ СТЕФАН ГРУЈОВИЋ АНЂЕЛКА ДУЊИЋ ЛАЗАР ДУКИЋ МИЛОШ ЕЈУПОВИЋ АДМИР ЖИВКОВИЋ ФИЛИП КАРАПАНЏИЋ ЈЕЛЕНА КОМИНАЦ ЂОРЂЕ КОСОВАЦ ПРЕДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСА ЛУКИЋ МИЛОМИР МАКСИМОВИЋ МИЛОВАН МАШОВИЋ ЕНСАР МИЛЕНКОВИЋ СЛОБОДАН НЕШИЋ СИМОНИДА НИКОЛИЋ МИЛОШ ПАВЛОВИЋ ПЕТАР ПАНОВИЋ НИКОЛА ПАУЧИНАЦ РЕФИК ПЕШОВИЋ МИЛОШ ПОПОВИЋ ФИЛИП РАДУЛОВИЋ ЛУКА РАНЂЕЛОВИЋ СЛАВИЦА СТЕВАНОВИЋ СРЂАН СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА ТОМАШЕВИЋ СТЕФАН ТРИФУНОВИЋ ДАЛИБОР ШИБАК ДАМЈАН


-10Б) Листа делегата

Р.б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ДЕЛЕГАТА

БАКОВИЋ ЈОВИЦА БАЛТИЋ ВЛАДАН ВУКОМАНОВИЋ ЗЛАТКО ВУЛЕТИЋ НИКОЛА ГАЈОВИЋ ПРЕДРАГ ДРОБЊАК МИЛУТИН ДУЊИЋ МИЛОМИР ЈАЊИЋ ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ СРЂАН КРКУШИЋ МИТХАД ЉУБИСАВЉЕВИЋ ЗВОНКО МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ САША МЛАДЕНОВИЋ ТОМО ПАНТЕЛИЋ МИЛАН ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД ПОПОВИЋ ИВАН ПОПОВИЋ ПЕТАР РАДИВОЈЕВИЋ МИРКО РИБАЋ МИЛЕНКО РОЗГИЋ МИЛУТИН ШАЛИНИЋ ПЕТАР

Новине у правилима игре – предавање судијама и делегатима Окружне лиге


-11ПРЕГЛЕД СУДИЈА И ИНСТРУКТОРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА НА ЛИСТАМА РЕПУБЛИЧКОГ И РЕГИОНАЛНОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА

СУЕР ЛИГА СРБИЈЕ 1. ЛАЗАР ТРИПКОВИЋ, листа за суђење (нов) 2. СВЕТИСЛАВ МАРУШИЋ, посматрач суђења (нов) ПРВА ЛИГА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 1. СТАНКО ОСТРАЋАНИН, листа за суђење 2. ДРАГАН ЧОЛОВИЋ, листа за суђење 3. МИЛАН ПЕШОВИЋ, листа за помоћно суђење СРПСКА ЛИГА ЗАПАД 1. ЕНЕС ГЕГИЋ, посматрач суђења 2. МИЛОВАН ВУКОСАВЉЕВИЋ, Краљево, посматрач суђења (нов) 3. САША КОЛЕНЧЕВИЋ, Краљево, посматрач суђења (нов) 4. ИВАН ВУЧИЋЕВИЋ, листа за суђење 6. НИКОЛА ВУЈОВИЋ, листа за суђење (нов) 7. НИКОЛА СТОЈНОВИЋ, листа за суђење (нов) 8. ЈОВИЦА ЈОВАНОВИЋ, листа за помоћно суђење 9. МИЛАН ПАШАЈЛИЋ, листа за помоћно суђење ЗОНСКА ЛИГА МОРАВА На листи за суђење: 1. СТЕФАН АНДРИЈАНИЋ, Рашка 2. МИЛАН ЂОРИЋ, Краљево 3. ИВАН НЕШОВИЋ, Краљево 4. НЕНАД СИМОВИЋ, Краљево 5. НЕБОЈША СТРАХИНИЋ, Краљево 6. МАРКО ТИОДОРОВИЋ, Краљево 7. НЕМАЊА БЛАГОЈЕВИЋ, Краљево (нов) 8. СТЕФАН ЛАЗОВИЋ, Краљево (нов) На листи за помоћно суђење: 1. НЕМАЊА БАНДОВИЋ, Краљево 2. ВЛАДИМИР МИЛИЋЕВИЋ, Краљево 3. НИКОЛА СИМОВИЋ, Краљево 4. РАНКО СТОЈАНОВИЋ, Краљево 5. ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ, Краљево 6. НИКОЛА РАДОСАВЉЕВИЋ, повратник са Српске лиге) На листи делегата - инструктора 1. МИЛОШ МИЛЕТИЋ, Краљево (нов) 2. РАДОШ ВУЈАНАЦ, Краљево (нов) 3. ДЕЈАН ЖИВАНОВИЋ, Краљево (нов) 4. ИВАН МИЛИЋ, Краљево 5. МУХАМЕД БИХОРАЦ, Нови Пазар


-12ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ РАДА Треба рећи да су сви органи и сам Извршни одбор ССОС ФСРО у овом периоду радили под вема непримереним околностима које су пре свега везане за рад и сарадњу са органима и председником Фудбалског савеза Рашког округа. Те околности су везане за тренутак избора у ССОС Фудбалског савеза региона Западна Србија и притиском да се изврши измена у делегацији ССОС ФСРО у Скупштини Судијске организације ФСРЗС и каснијим ултиматумом да наши делегати треба да гласају за кандидата Мила Гавриловића из Пожеге. Резултат, подела делегације, један глас за Мила Гаврловића а три гласа за дугог кандидата Слободана Веселиновића из Ваљева. Прво, одмах на почетку, председник Иван Петровић је донео одлуку да смањи паушалне накнаде за суђење и обављање делегатских дужности на утакмицама Окружног степена такмичења за 200,00 динара обећавши да ће после неколико кола вратити исте на старе износе. Ни до данас то обећање није испунио. Иначе, паушалне накнаде за обављање службених дужности на утакмицама Окружног степена такмичења у Фудбалском савезу Рашког округа и пре смањења су биле најниже у Фудбалском савезу региона Западна Србија. Све што је могао, Извршни одбор и председник судијске организације ФСРО, је то да су спречили штрајк судија и делегата и првенство нормално привели крају на чему заслужују искрене честитке.

Иван Петровић, председник ИО ФСРО на једној од седница ИО ССОС ФСРО Прво, одмах на почетку, председник Иван Петровић је донео одлуку да смаљи паушалне накнде за суђење и обављање делегатских дужности на утакмицама Окружног степена такмичења за 200,00 динара обећавши да ће после неколико кола вратити исте на старе износе. Своје обећање није испунио, него је на почетку јесењег дела 20116/2017 паушале вратио на претходни износ који је био пре смањена. Ни до данас то обећање није испунио. Иначе, паушалне накнаде за обављање службених дужности на утакмицама Окружног степена такмичења у Фудбалском савезу Рашког округа и пре смањења су биле најниже у Фудбалском савезу региона Западна Србија. Све што је могао, Извршни одбор и председник судијске организације ФСРО, је то да су спречили штрајк судија и делегата и првенство нормално привели крају на чему заслужују искрене честитке.


-13Друго, ни мало лакше оптерећење је опструкција рада Судијске организације ФСРО од једног броја инструктора и судија који су дали отворену подршку избору Ивана Петровића за председника ФСРО (Светислав Марушић са листе посматрача Прве лиге Србије, Милован Вукосављевић са листе делегата Српске лиге, Лазар Трипковић са листе за суђење Прве лиге Србије, Милан Пешовић са листе за помоћно суђење Прве лиге Србије и Марко Тиодоровић са листе за суђење Зонске лиге Морава). Ови инструктори и судије се нису одазивале на сарадњу и рад органа и изборе у судијској организацији већ су паралелним радом уз благослов председника Ивана Петровића и органа ФСРО, изабрани без консултација и предлога судијске организације на одговорне функције, комесаре за делегирање судија и делегата окружног и градског степена такмичења. Претеча оваквом стању могла се наслутити избором члана Извршног одбора ФСРО од стране председника из редова судијске организације где је изабран Лазар Трипковић, што је легитимно право мандатара, али је сузило поље деловања и сарадње између легитимно изабраних органа судијске и фудбалске организације је симптоматично је да је Трипковић, годтово увек на седницама Извршног одбора ФСРО имао своје ставове и предлоге без подршке легитимно учињеним предлозима и донетим одлукама на органима судијске организације. Врхунац свега да су прва четворица од стране Извршног одбора ФС Града Краљева након уведених привремених мера Судијској организацији Града именовани у Привремени орган, са циљем измене Општег правилника ССОС ФС Града Краљева, изборима који ће даље покренути поступак рушења и Скупштине и легитимно изабраних органа судијске организације Фудбалског савеза Рашког округа. Привремене мере и све активности у Судијској организацији Града Краљева биле су усмерене измени Општег правилника судијске организације, новој структури зборова и елиминацији великог броја инструктора који се не налазе на одређеним листама да изгубе своја основна права да предлажу и буду бирани. Такође, циљ је био и избор нових делегата у Скупштину ФС Града, као и измена делегације судија према Судијској организацији Рашког округа и поновна замена три делегата, али сада у Скупштини Фудбалског савеза Рашког округа. На крају, након одржаних избора у Судијској организацији Града, почела је активност прикупљања потписа, замислите стручно образложење „ а због изузетно лоших међуљудских односа у оквиру ССОС ФСРО, захтевамо сазивање ванредне седнице Скупштине ССОС ФСРО, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ – 1. Промена председника ССОС ФСРО и 2. Разно „. Такође, ма да је у неколико наврата био и присутан седницама Извршног одбора ССОС, председник ФСРО Иван Петровић се саглашавао са предлозима за листе судија Зонске лиге Морава, касније је мењао мишљење и на свом Извршном одбору предлагао друге судије па чак и оне који нису имали ни елементарне услове по Правилнику о судијама и суђењу Фудбалског савеза Србије и нижих судијских организација. Просто се не може поверовати да су на листу за суђење предложили судију друге категорије Момира Кошанина, који је престао да суди и неколико година се уопште не налази ни на једној листи који је одсудио две – три утакмице и самовољно поново напустио суђење, као и Марка Тиодоровића предложили на листу перспективних судија за напредовање на листу за помоћно суђење Српске лиге Запад а овај судија се тренутно налази на листи за суђење Зонске лиге. Када смо код листа судија, делегата и инструктора, предлози који су званично следили од Извршног одбора Судијске организације готово да су у старту одбијани од стране Извршног одбора ФСРО. Наиме, чак ни предлози за листе судија и помоћних судија зонске лиге морава, а након усвојене ранг листе нису прихваћене, за листу за суђење тек после утицаја са стране, а за листу помоћника предлог није прихваћен са окружне лиге а на листу је по други пут враћен судија који је скидан са листе.


- 14 Иста је ситуација и са листама делегата и инструктора за све листе а за неповеровати је да је Извршни одбор ФСРО одбио све саме инструкторе прве категорије коији су били на листама Прве и Друге лиге у старој Југославији. Основно оправдање, чак речено у три наврата код председника Скупштине Града од стране Ивана Петровића да је такво „наређење из Београда“ и да један број не може да се нађе нигде јер су били „на погрешној страни у изборима“. Никада не помињући ко то неда из Београда, али то сигурно није господин Славиша Кокеза, председник ФСС, јер не верујемо да би се уопште бавио тако ситним питањима, безначајним за фудбал и суђење. У складу са свим позитив прописима фудбалске и судијске организације, о свим стручним питањима треба да се изјасни Судијска организација а да те предлоге разматра и потврђује орган фудбалске организације који то и усваја или са образложењем не прихвата онда предлог враћа органима судијске организације на поновно разматрање. У овим условима, под сталном претњом увођења привремених мера, Извршни одбор ССОС ФСРО се одлучио да ради по одредбама Правилника о судијама и суђењу ФСС, ФСРЗС и ФСС не интересујући се даље за судбину предложених и донетих одлука органа ФСРО. Принцип поделе посла, обављање стручних послова у судијској организацији ФСРО био је приоритет органа те организације, а органи Фудбалског савеза Рашког округа нека раде свој посао. ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ СУДИЈА ОКРУЖНЕ ЛИГЕ ФСРО ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2015/16. ГОДИНУ На основу ранг листе судија окружне сениорске лиге Фудбалског савеза Рашког округа, за најбољег судију за такмичарску 2015/16 годину Извршни одбор ССОС ФСРО на својој седници одржаној 29.04.2016.године ПРОГЛАШЕН је Немања БАЛАГОВЕЋИЋ, а због дугогодишњег преданог рада у судијској организацији Рашког округа за најбољег женског судију за такмичарску 2015/16 годину Извршни одбор ССОС ФСРО на својој седници одржаној 29. ПРОГЛАШЕНА је: :

Немања БЛАГОЈЕВИЋ

Славица РАНЂЕЛОВИЋ


- 15 -

Иначе, сви записници о раду Извршног одбора, Комисије за проверу теоретске , здравствене и физичке провере се налазе на званичном сајту ФСРО и одмах након седница чланство је информисано о раду и донетим одлукама уз образложење да у задњих два – три месеца је и ту било проблема јер нам нису одобравани прилози преко администратора сајта, из којих разлога то заиста незнамо. Подносимо овај Извештај о раду Стручно струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа на разматрање и усвајање. Свим члановима Извршног одбора, члановима Комисије за унапређење суђења, члановима комисија за провере судија и делегата и другим сарадницима захваљујемо се на сарадњи и поштовању. СЕКРЕТАР ССОС ФСРО

ПРЕДСЕДНИК ССОС ФСРО

Владимир МИЛИЋЕВИЋ, с. р.

Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, с. р.


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

6. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Доношење одлуке о избору – замени чланова Извршног одбора Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа између две седнице Скупштине

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНА СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Бр: 2 26. 09. 2016. године, Краљево

ДЕЛЕГАТИМА СКУПШТИНЕ СТРУЧНО СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУДИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА

ПРЕДМЕТ: Верификација избора нових чланова Извршног одбора чија је промена извршена у периоду између две седнице Скупштине ССОС ФСРО У складу са чл.34 Општег правилника Стручно судијске организације судија Фудбалског савеза Рашког округа од изборне седнице Скупштине која је одржана 11. децембра 2015.године у саставу Извршног одбора извршене су следеће замене: - Дана 23.02.2016.године, члан Извршног одбора је био Саша КОЛЕНЧЕВИЋ који је поднео оставку а на његово место изабран Драган РАДИСАВЧЕВИЋ (Са листе прве футсал лиге ФСС), који је због приватних обавеза касније замењен и изабран Далибор ТРИФУНОВИЋ. - Дана 13.09.2016 године, члан Извршног одбора је био Станко ОСТРАЋАНИН ( Са листе Прве лиге ФСС), који је због приватних обавеза касније замењен и изабран је Иван МИЛИЋ. Скупштина ССОС Фудбалског савеза Рашког округа на својој 2. седници а у складу са чл.34 Општег правилника ССОС ФСРО доноси о извршеним променама у саставу Извршног одбора и верификује избор нових чланова. СЕКРЕТАР ССОС ФСРО

ПРЕДСЕДНИК ССОС ФСРО

Владимир МИЛИЋЕВИЋ, с. р.

Горан ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, с. р.


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

7. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Разматрање захтева 13 делегата у вези сазивања ванредне седнице Скупштине Стручне струковне организације судија Фудбалског савеза Рашког округа

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

8. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА Текућа питања

КРАЉЕВО, ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ

Skupstina SSOS FSRO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you