Page 1

emoción magazyn ludzi z pasjà. motopasjà // zima 2009 // numer 05

undtechnik

BEZPIECZNA STRZA¸A 5 gwiazdek w testach EuroNCAP to nie przypadek

ZUCHWA¸Y PODRYW Dzi´ki oryginalnym akcesoriom mo˝esz pokazaç swój styl

WI¢CEJ NI˚ KLUB FC Barcelona i Camp Nou to sàsiedzi SEAT-a!

WYDANIE SPECJALNE

HISTORIASUKCESU

IBIZAJAK WINO... MOCNE WEJÂCIE

WZORZEC, CZYLI TWÓR IDEALNY

KON KUR S!!!

SEAT IBIZ¢ !

zapra sza n a Czytaj n a stron ie 10.

Bezp∏atny egzemplarz promocyjny!

WIELKA UCIECZKAIBIZY AUTONR1WPOLSCE! Cena: 29,99 PLN

www.seat.pl


emoción undtechnik //zima 2009 //numer 05

Jeêdzisz SEAT-em? ChciałbyÊ zostaç jego u˝ytkownikiem? Pasjonujesz si´ motoryzacjà?

w numerze

Ten magazyn jest dla Ciebie! Przeczytasz w nim o wszystkim, co wià˝e si´ z hiszpaƒskà markà. JeÊli chcesz zamówiç prenumerat´ pisma lub podzieliç si´ opinià na jego temat, napisz do nas:

emocion@seat.pl

OTWARCIE EDYTORIAL

Drodzy Czytelnicy!

WZORZEC, CZYLI TWÓR IDEALNY ibiza sc color edition 14-15

Do Waszych ràk trafi∏o w∏aÊnie kolejne wydanie „Emoción und Technik”. Jest to jednoczeÊnie pierwsze wydanie naszego magazynu, które ukazuje si´ jako numer specjalny. Okazja bowiem jest wyjàtkowa – SEAT Ibiza zdoby∏ tytu∏ „Auta nr 1 w Polsce”. Tytu∏ niezwykle cenny, gdy˝ przyznawany nie przez dziennikarzy, in˝ynierów czy ekspertów, lecz zwyk∏ych kierowców i mi∏oÊników motoryzacji – czytelników tygodnika „Auto Âwiat”. W tej sytuacji naturalne sta∏o si´ dla nas wydanie numeru w ca∏oÊci poÊwi´conego w∏aÊnie Ibizie. Na jego ∏amach nie tylko przybli˝amy Wam ten przebojowy model z Martorell, ale równie˝ podpowiadamy, którà wersj´ i z jakim wyposa˝eniem wybraç dla siebie – w tym celu o rady poprosiliÊmy dziennikarzy i ekspertów, uznane autorytety w dziedzinie motoryzacji. Mamy nadziej´, ˝e ich podpowiedzi oka˝à si´ dla Was przydatne. Goràco zapraszam do lektury!

WIELKA UCIECZKA IBIZY

08-10

( POKA˚, JAKI JESTEÂ... AKCESORIA DO IBIZY

INGA KASAK Dyrektor Public Relations Iberia Motor Company

22-23 GWIAZDA WIECZORU

WI¢CEJ NI˚ KLUB FC BARCELONA

11

26-27

WYDAWCA:

Iberia Motor Company S.A., ul. Warszawska 1 05-820 Piastów, tel. 022. 753.28.00 DYREKTORPUBLIKACJI:

Inga Kasak KOORDYNACJA:

Jan Krynicki (IMC), Leszek Mielczarek (Novimedia CP)

DANKE...

KONCEPCJA,PROJEKT,REDAKCJA:

NOVIMEDIA Custom Publishing, www.novimedia.pl

... dziõkujõ zespoÃowi SEAT-a i Audi Brand Group za zaufanie jakim mnie obdarzyli – nie zawiodõ Was! Serdecznie dziõkujõ równieð caÃemu zespoÃowi projektantów, a w szczególnoëci Lucowi Donkerwolke – zrobiÃeë ze mnie prawdziwï gwiazdõ, Luc. No i oczywiëcie dziõkujõ wszystkim tym, którzy przyczynili siõ do mojego rynkowego sukcesu – bez Was nie byÃoby mnie tutaj. Do zobaczenia w salonach.

REKLAMA:

Content Media, tel. 0502.499.456

NIEMIECKA PRECYZJA, HISZPAñSKI TEMPERAMENT. érednia emisja CO2 dla silników benzynowych wynosi 159 g/km, dla silników Diesla wynosi 146 g/km. Informacja o recyklingu pojazdów na stronie www.seat.pl

KOMFORT NIEJEDNÑ MA TWARZ www.seat.pl

16-17

PERSONA GRATA ARTUR CHAMSKI

Zosta∏y podj´te wszelkie Êrodki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje by∏y dok∏adne i aktualne w dniu oddania do druku. W ramach polityki sta∏ego ulepszania swoich produktów SEAT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ka˝dej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych produktów. Niniejsza publikacja w ˝adnym wypadku nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SEAT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne nieÊcis∏oÊci lub niedok∏adnoÊci informacji zawartych w niniejszym magazynie. ˚adna cz´Êç publikacji nie mo˝e byç reprodukowana ani u˝yta w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Copyright 2009 Novimedia CP, wszelkie prawa zastrze˝one.

29 03 // emociónundtechnik


KTO MA „Z¸OTÑ KIEROWNIC¢”?

WYDARZENIA

IBIZA I BRYLANTOWY MIKROFON

FOTO: POLSAT

ARTUR CHAMSKI ÂPIEWAJÑCO ZDOBY¸ NOWEGO SEAT-a! GRATULUJEMY!

ina∏ trwajàcej od poczàtku wrzeÊnia 2008 r. czwartej edycji programu „Jak Oni Êpiewajà?” widzowie obejrzeli w miko∏ajkowy wieczór, 6 grudnia 2008 r. W decydujàcej walce na scenie stan´li Ola Szwed, Karolina Nowakowska, Tomasz Stockinger i Artur Chamski. Uczestnicy zmierzyli si´ z utworami Êwiàtecznymi oraz z repertuaru grupy Abba. Ju˝ po prezentacji pierwszych piosenek Tomasz i Ola musieli po˝egnaç si´ z marzeniem o wygranej. Walka pozosta∏ej dwójki by∏a bardzo wyrównana i do ostatniej chwili trudno by∏o wskazaç faworyta. Jednak perfekcyjne wykonanie przez Artura utworu „Hello” z repertuaru Lionela Richie odebra∏o ostatnie wàtpliwoÊci zarówno jury, jak i publicznoÊci. W nagrod´ aktor i wokalista Teatru Studio Buffo otrzyma∏ Brylantowy Mikrofon, mo˝liwoÊç nagrania p∏yty i piosenki specjalnie dla niego napisanej przez lidera „Blue Cafe” Paw∏a Ruraka-Sokala oraz oczywiÊcie nowego SEAT-a Ibiz´.

F

od koniec 2008 roku na ∏amach bardzo poczytnej niemieckiej gazety „Bild am Sonntag” przeprowadzono ankiet´, w której czytelnicy wy∏onili po pi´ç najlepszych samochodów ze wszystkich segmentów. Nast´pnie fachowe jury wybra∏o zwyci´zców. Najlepszym autem segmentu B zosta∏ SEAT Ibiza, co oznacza∏o przyznanie mu „Z∏otej Kierownicy” w kategorii samochodów miejskich. Ka˝dy pojazd oceniany by∏ bardzo szczegó∏owo; uwag´ zwracano na prac´ zawieszenia, bezpieczeƒstwo, stosunek ceny do jakoÊci, design oraz ogólne wra˝enie,

P

jakie odnoszà pasa˝erowie podczas jazdy. Ogromne znaczenie mia∏ te˝ pro eko lo gicz ny cha rak ter au ta – w koƒcu w klasie aut miejskich jednà z podstawowych zalet jest w∏aÊnie niskie spa la nie. I pod tym w∏aÊnie kàtem Ibiz´ Ecomotive postanowi∏ dodatkowo sprawdziç jeden z redaktorów „Bild am Sonntag” – Timo Friedmann. Âred nie spa la nie uzy ska ne przez Fried man na w teÊcie wy nios∏o 3,7 l/100 km! To rekord wÊród aut, którymi mo˝e jednoczeÊnie podró˝owaç pi´ç osób – i to w komfortowych warunkach!

„Z∏ota Kierownica” Nagroda ufundowana przed 33 laty przez wydawnictwo Axel Springer (wydawc´ m.in. „Bild am Sonntag“) i od tego czasu przyznawana co roku. W sk∏ad jury wchodzà in˝ynierowie, osoby zajmujàce si´ sportem motorowym oraz znane osobistoÊci. To jedno z najbardziej presti˝owych europejskich wyró˝nieƒ w bran˝y motoryzacyjnej.

SEAT JEST JEDNÑ Z NAJBARDZIEJ CENIONYCH PRZEZ DEALERÓW MAREK SAMOCHODOWYCH W POLSCE. DOPIERO CO ZADEBIUTOWA¸A, A JU˚ SPAD¸ NA NIÑ DESZCZ NAGRÓD. SEAT IBIZA ROBI PRAWDZIWIE MI¢DZYNARODOWÑ KARIER¢.

emociónund technik // 04

ci´stwie zadecydowali czytelnicy presti˝owego dziennika „La Vanguardia” oraz magazynu motoryzacyjnego „Autofácil”. Zdobyty dzi´ki ich g∏osom tytu∏ „Auta Roku 2009” jest tym cenniejszy, ˝e w plebiscycie Ibiza znalaz∏a si´ przed pokaênymi i dopracowanymi limuzynami takimi jak Citroën C5 czy Opel Insignia.

opublikowanym w∏aÊnie raporcie, prezentujàcym wyniki niezale˝nego badania satysfakcji dealerów samochodowych, przeprowadzonego w Polsce ju˝ po raz drugi, marka SEAT znalaz∏a si´ na bardzo wysokiej 5. pozycji. To awans a˝ o 2 miejsca w stosunku do poprzedniego roku! W opinii ankietowanych dealerów, najmocniejsze strony marki SEAT to jakoÊç produktu, wysoka satysfakcja Klientów z decyzji o zakupie oraz niezawodnoÊç produktu wraz ze wsparciem polityki gwarancyjnej.

W

26 MAREK SAMOCHODOWYCH BY¸O OCENIANYCH W PRZEPROWADZONYM BADANIU SATYSFAKCJI DEALERÓW

Âwiatowe standardy Badanie zosta∏o przeprowadzone przez Polskà Izb´ Motoryzacji Consulting i mi´dzynarodowà firm´ doradczà Ernst & Young, wed∏ug standardów realizowanych w krajach Unii Europejskiej i USA.

JU˚ TRZECI ROK Z RZ¢DU SEAT B¢DZIE MIA¸ ZASZCZYT SPONSOROWAå „PODNIEBNÑ FORMU¸¢ 1”, CZYLI RED BULL AIR RACE. RBAR to cykliczna impreza, której poczàtek si´ga 2003 roku. Zawody polegajà na jak najszybszym przelocie ma∏ym sportowym samolotem mi´dzy przeszkodami. Choç brzmi to jak opis gry komputerowej, dzieje si´ naprawd´ i dostarcza niezapomnianych wra˝eƒ milionom fanów. Przez te wszystkie lata rozegrano ju˝ wiele edycji, z których najbardziej pami´tne mia∏y miejsce w Rotterdamie, Londynie oraz w Porto. Na 2009 rok zaplanowano a˝ szeÊç eliminacji – ta, do której b´dziemy mieli najbli˝ej z Polski, odb´dzie si´ w Budapeszcie w dniach 19-20 sierpnia.

SEAT IBIZA ECOMOTIVE! TYTU¸ PRZYZNALI MU CZYTELNICY „BILD AM SONNTAG”.

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

ierwsze wyró˝nienie przysz∏o z Holandii. Tamtejszy automobilklub nagrodzi∏ Ibiz´ tytu∏em „Najlepszego Auta Kompaktowego roku 2008”. Tym samym przebojowy SEAT zdeklasowa∏ m.in. nowego Forda Fiest´ oraz Êwie˝utkà Alf´ Romeo MiTo. Kolejny laur zdobyty zosta∏ na ojczystej ziemi, w samej Hiszpanii. Tym razem o zwy-

SEAT I CZERWONY BYK

CHCESZ BYå TRENDY, JAZZY I COOL? WED¸UG „PLAYBOYA” B¢DZIE CI POTRZEBNA DO TEGO CELU NAJMOCNIEJSZA WERSJA NOWEJ IBIZY!

MISTRZYNI EUROPY

P

KRÓLICZEK STAWIA NA CUPR¢

olska edycja najgor´tszego magazynu na Êwiecie og∏osi∏a werdykt: „Samochodem Roku 2009 dla M∏odego Playboya” jest SEAT Ibiza Cupra. Jury wyliczy∏o zalety tego auta ze szczególnym uwzgl´dnieniem wyjàtkowo kuszàcego stylu, mocnego silnika i fantastycznej skrzyni biegów. Doceniono tak˝e dopra-

P

cowanie techniczne i wysokà niezawodnoÊç. Takie auta jak Cupra ocenia si´ w du˝ej mierze oczami – wystarczy raz spojrzeç, ˝eby si´ zakochaç. Warto jednak zaznaczyç, ˝e o wyró˝nieniu dla SEAT-a nie decydowa∏y kierujàce si´ emocjami pi´kne panie „Playboya”, tylko fachowcy, którzy ch∏odno i rzeczowo podeszli do sprawy. W sk∏ad gre-

ECOBEST 2008 KOLEJNA NAGRODA DLA IBIZY ECOMOTIVE. WALORY EKOLOGICZNEGO SEAT-a DOCENILI JURORZY AUTOBEST.

mium przyznajàcego nagrod´ weszli m.in.: W∏odzimierz Zientarski, Krzysztof Ho∏owczyc, Andrzej Borowczyk i Rafa∏ Jemielita. Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ci panowie znajà si´ na rzeczy. JeÊli wi´c czujesz w sobie dusz´ m∏odego playboya, nie masz si´ co zastanawiaç – 180 koni mechanicznych Cupry z pewnoÊcià wprawi Ci´ w dobry nastrój.

S∏owa, za którymi idzie dzia∏anie SEAT to firma, dla której „temperament” to nie tylko has∏o reklamowe. Rokrocznie marka zapewnia m.in. transport uczestników RBAR, oddajàc 75 pojazdów do dyspozycji pilotów i organizatorów na czas trwania zawodów. Dostarcza te˝ specjalne pylony, bramy i inne przeszkody dla samolotów.

konkursie tym samochody oceniane sà z punk tu wi dze nia ryn ków wschodzàcych. VIII edycja nagród zgroma dzi∏a 150 osób, w tym re pre zen tujàcych 15 kra jów dzien ni ka rzy, sta no wiàcych jury AUTOBEST, kilka znanych postaci ze Êwiata sportu samochodowego oraz mened˝erów z lokalnego sektora motoryzacyjnego i przedstawicieli prasy specjalistycznej. Nagrod´ ECOBEST – przyznanà po raz pierwszy w ramach dorocznej edycji konkursu – odebra∏ podczas uroczystej gali w Stambule Fernando Salvador, Dyrektor ds. Komunikacji Produktu w firmie SEAT.

W

Po prostu najlepszy No wy SE AT Ibi za Eco mo ti ve wy prze dzi∏ w konkursie AUTOBEST takich rywali, jak Ford Fiesta Econetic czy Toyota IQ, otrzymujàc pozytywne noty w niemal wszystkich kategoriach – w tym m.in. za cen´ pojazdu, sieç serwisowà, dystrybucj´ cz´Êci zamiennych, funk cjo nal noÊç, wzor nic two i roz wiàzania techniczne.

1 000 000 FANÓW PODNIEBNYCH EWOLUCJI ZEBRAŁO SI¢ NA PLA˚ACH BARCELONY W 2006 ROKU PODCZAS JEDNEJ Z IMPREZ Z CYKLU RED BULL AIR RACE

05 // emociónund technik


NA CZASIE

IBIZA DOBRA NA KRYZYS... JAKIÂ CZAS TEMU JESZCZE DYSKUTOWALIÂMY... DZIÂ NIKT JU˚ NIE MO˚E MIEå Z¸UDZE¡ – KRYZYS FINANSOWY TO FAKT. DLATEGO POLECAMY SEAT-a IBIZ¢ ECOMOTIVE, KTÓRÑ W SPOKOJU WJEDZIEMY W LEPSZE CZASY.

J

edno wyjaÊnijmy na poczàtek – Ecomotive nie jest wersjà „bud˝etowà”. Przeciwnie, dysponuje bogatym wyposa˝eniem seryjnym i ma swojà cen´. Zapewniamy jednak, ˝e raz wydane pieniàdze szybko si´ zwrócà, bo to najbardziej ekonomiczny pojazd w swoim segmencie!

LEKARSTWO NA KRYZYS Ceny paliw ostatnio nieco spad∏y, ale co b´dzie jutro? Z Ibizà Ecomotive nie musimy si´ o to martwiç. Ârednie spalanie na poziomie 3,7 l/100 km oleju nap´dowego jest swoistym gwarantem spokoju. ZIELONO MI Choç polski ustawodawca wcià˝ nie przewiduje ˝adnych ulg podatkowych zwiàzanych z niskà emisjà spalin, to ka˝dy Êwia-

domy zagro˝eƒ ekologicznych kierowca doceni fakt, ˝e Ibiza Ecomotive to auto o wyjàtkowo niskiej emisji CO2 – o Êrodowisko naturalne nale˝y dbaç niezale˝nie od fazy cyklu koniunkturalnego.

ECOMOTIVE: DOBRY MOTYW Konstruktorzy auta w pogoni za niskim spalaniem nie zapomnieli o zapewnieniu odpowiedniego komfortu i bezpieczeƒstwa. Seryjny zestaw audio z szeÊcioma g∏oÊnikami oraz odtwarzaczem MP3 zadba o dobry nastrój, a w∏aÊciwy klimat we wn´trzu utrzyma uk∏ad recyrkulacji powietrza z filtrem przeciwpy∏owym. O nasze bezpieczeƒstwo zadbajà dwie poduszki powietrzne i seryjny ABS.

BESSA Inaczej nazywana rynkiem niedêwiedzia (z fr. baisse) – to d∏ugotrwa∏y spadek kursu gie∏dowego papierów wartoÊciowych lub cen towarów notowanych na gie∏dzie. Wymaga ona od inwestorów zastosowania szczególnych strategii, które pozwolà im zabezpieczyç zgromadzone Êrodki.

... I NA CZAS PROSPERITY TEORIA CYKLU KONIUNKTURALNEGO MÓWI WYRAèNIE: PO BESSIE PRZYCHODZI CZAS NA HOSS¢. A GDY TEN CZAS JU˚ PRZYJDZIE, MO˚EMY ZE SPOKOJNYM SUMIENIEM PRZESIÑÂå SI¢ Z IBIZY ECOMOTIVE DO OGNISTEJ WERSJI CUPRA.

L

iczy si´ tylko radoÊç z jazdy! Takie motto przyÊwieca∏o konstruktorom diabelskiej wersji Ibizy. 180 KM w aucie tej wielkoÊci mówi samo za siebie. Wyposa˝enie seryjne godne jest auta o dwie klasy wi´kszego. Oj tak, tu si´ czuje dobrobyt.

I PI¢KNA, I BESTIA CUPRA wprost powala wyglàdem. 17-calowe felgi, zestaw spojlerów i pot´˝ne wloty powietrza robià wra˝enie. Na szcz´Êcie sportowy design to nie obietnica bez pokrycia – sprint do setki zajmuje tylko 7,5 s, a pr´dkoÊç maksymalna wynosi a˝ 225 km/h. Do tego dwusprz´g∏owa, zautomatyzowana skrzynia DSG o siedmiu prze∏o˝eniach, które mo˝na zmieniaç manetkami umieszczonymi przy kierownicy.

emociónund technik // 06

STANDARD NA CZAS HOSSY Tempomat, komputer pok∏adowy, radio obs∏ugiwane przyciskami na kierownicy, a do tego ABS, ESP i szeÊç poduszek powietrznych. Bogactwo wyposa˝enia wbija w fotele, które nawiasem mówiàc sà sportowo wyprofilowane i Êwietnie trzymajà w zakr´tach.

HOSSA Potocznie okreÊlana jako rynek byka (z fr. hausse) – jest przeciwieƒstwem bessy, okresem, w którym indeksy pnà si´ w gór´. To czas prosperity, kiedy na gie∏dzie i akcjach zarabiajà nie tylko wytrawni gracze, ale równie˝ „amatorzy”. ¸atwo w tym czasie pomno˝yç fortun´, ryzykujàc relatywnie niedu˝o.

STRATEGIA D¸UGOTERMINOWA Konstruktorzy SEAT-a zdajà sobie spraw´, ˝e hossa nie mo˝e trwaç wiecznie. Dlatego, choç ich dzie∏o ma moc godnà 2,5-litrowego silnika, w rzeczywistoÊci nap´dza go jednostka o pojemnoÊci... 1.4, lecz z dwiema turbinami. Efekt jest taki, ˝e to mocarne auto spala tylko 6,7 l/100 km!

07 // emociónund technik


TEMAT NUMERU

KONKURENCJA ZOSTA¸A DALEKO W TYLE. JEDNAK TYM RAZEM TO NIE DZIENNIKARZE, IN˚YNIEROWIE CZY EKSPERCI DECYDOWALI, LECZ ZWYKLI KIEROWCY I MI¸OÂNICY MOTORYZACJI – CZYTELNICY TYGODNIKA „AUTO ÂWIAT”. ICH ZDANIEM SEAT IBIZA TO „AUTO NR 1 W POLSCE”!

FOTO: TOMA SZ OLSZOWSKI/NOVIMEDIA

WIEL KA UCIECZKA

emociónund technik // 08

IBIZY


TEMAT NUMERU

GWIAZDA WIECZORU

N

PREMIERA Plebiscyt og∏oszono pod koniec ubieg∏ego roku na ∏amach „Auto Âwiata” i stronie www.autonr1.pl. W sumie nominowanych zosta∏o 46 modeli, które swojà premier´ mia∏y w ciàgu kilku ostatnich miesi´cy lub b´dà jà mia∏y w najbli˝szym czasie, a ponadto sà lub wkrótce b´dà dost´pne na polskim rynku. KLUCZOWA SCENA Czytelnicy, wysy∏ajàc wiadomoÊci SMS, g∏osowali na swoich faworytów w 8 kategoriach (ma∏e, subkompakty, kompakty, klasa Êrednia, klasa wy˝sza i luksusowe, MPV, SUV-y, sportowe), typujàc najlepsze auto w ka˝dej z nich. Ponadto, oprócz g∏osowania z podzia∏em na kategorie, spoÊród wszystkich 46 nominowanych samochodów czytel-

AUTA DZISIAJ SK¸ADAJÑ SI¢ Z LITER – ABS TO TYLKO POCZÑTEK... WYMIE¡CIE CO NAJMNIEJ 6 INNYCH SKRÓTÓW ZWIÑZANYCH Z IBIZÑ (WSZYSTKIE ZNAJDZIECIE NA ¸AMACH TEGO NUMERU), A NA KONIEC WYOBRAèCIE SOBIE, ˚E IBIZA TO TE˚ SKRÓT – JAK ZATEM GO ROZWINIECIE? NA AUTORA POPRAWNEJ I ZARAZEM NAJBARDZIEJ KREATYWNEJ ODPOWIEDZI CZEKA NIEZAPOMNIANY WYJAZD NA NAJBARDZIEJ ROZRYWKOWÑ Z EUROPEJSKICH WYSP. DO KO¡CA MAJA BR. ZAPRASZAMY WAS NA STRON¢ WWW.SEAT.PL/IBIZANR1, NA KTÓREJ ZNAJDZIECIE FORMULARZ KONKURSOWY ORAZ PE¸NY REGULAMIN NASZEJ ZABAWY.

PODCZAS UROCZYSTEJ GALI „AUTO ÂWIATA” NIKT NIE MÓG¸ MIEå WÑTPLIWOÂCI, DO KOGO NALE˚Y NR 1...

nicy wybierali dodatkowo jeden – ich zdaniem najlepszy model roku, który otrzyma tytu∏ „Auto nr 1”. W tym najwa˝niejszym g∏osowaniu bezapelacyjnie zwyci´˝y∏ SEAT Ibiza!

RECENZJA Czym przebojowy model urzek∏ polskich kierowców? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi – to si´ po prostu bardziej czuje ni˝ wie... Z jednej strony pi´kna linia zaprojektowana przez zespó∏ Luca Donckerwolke – wczeÊniej autora takich projektów jak Lamborghini Murcielago czy Gallardo – z drugiej doskona∏a technika spod r´ki in˝ynierów Audi Brand Group. Innymi s∏owy – harmonijne po∏àczenie emocji i techniki. To si´ musi podobaç! ZAPOWIEDè I na koniec dobra wiadomoÊç dla tych, którzy marzà o nowej Ibizie, ale nie zamierzajà odwiedzaç w najbli˝szym czasie salonu dilerskiego. G∏osujàc w plebiscycie „Auto nr 1” zdobywa si´ atrakcyjne nagrody, a wÊród nich g∏ównà – model, który rok wczeÊniej zdoby∏ presti˝owy tytu∏. A to oznacza, i˝ ju˝ za kilka miesi´cy na ∏amach „Auto Âwiata” pojawi si´ do wygrania nowy SEAT Ibiza...

Wobec uroków nowej Ibizy oboj´tna nie pozostała nawet prowadzàca gal´ Odeta Moro-Figurska...

ajpierw by∏ plebiscyt og∏oszony na ∏amach tygodnika i stronie www.autonr1.pl, póêniej skrupulatne zbieranie i liczenie g∏osów czytelników, a˝ wreszcie przyszed∏ czas na og∏oszenie wyników. Dziennikarze motoryzacyjni i przedstawiciele koncernów samochodowych obecnych na polskim rynku spotkali si´ 11 lutego w warszawskim klubie Capitol. Wszyscy zadawali sobie to samo pytanie: jaki model kryje si´ pod zas∏onà na scenie? Wy odpowiedê ju˝ znacie!

OKIEM EKSPERTA

N

Samochód to dzisiaj zdecydowanie wi´cej ni˝ tylko Êrodek lokomocji. W aucie cz´sto sp´dzamy kilka godzin dziennie (liczy si´ komfort), poprzez wybrany model definiujemy w∏asnà osobowoÊç (charakter ma znaczenie), inni bacznie zwracajà uwag´ na to, czym jeêdzimy (styl to klucz). Wszystkie te czynniki powodujà, ˝e w dzisiejszych czasach wybór samochodu urasta do rangi prawdziwej sztuki. Na szcz´Êcie pierwszy etap mamy ju˝ za sobà – wiemy, ˝e stawiamy na Ibiz´. Pozostaje tylko jej odpowiednie skonfigurowanie. W∏aÊnie w tym celu o pomoc i podpowiedzi poprosiliÊmy uznanych ekspertów w dziedzinie motoryzacji. Do ich dyspozycji oddaliÊmy miejsce przy niemal wszystkich materia∏ach w numerze. Zawsze po prawej stronie znajdziecie ich opinie, sugestie i interesujàce uwagi odnoszàce si´ zarówno do samego samochodu, jak i jego wyposa˝enia, mo˝liwoÊci tuningu czy wartoÊci rezydualnej. Póêniej pozostanie ju˝ tylko umówiç si´ na jazd´ próbnà w jednym z naszych salonów i... zamówiç wymarzonà Ibiz´.

W imieniu Iberia Motor Company – oficjalnego importera samochodów SEAT w Polsce, nagrod´ z ràk Stanis∏awa Sewastianowicza, Redaktora Naczelnego „Auto Âwiata”, odebra∏ Andrzej Kublik, Prezes Zarzàdu i Dyrektor Generalny IMC S.A.

KON KUR S!!!

SEAT IBIZ¢ !

zapra sza n a

Krystian Poloczek, zało˝yciel i Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Iberia Motor Company S.A. na czele silnego zespołu spod znaku SEAT-a...

SEAT-a od lat wspierajà najpi´kniejsze Polki! And˝elika Jakubowska, Miss Polonia 2008, w towarzystwie Andrzeja Kublika i Jose Maria Garcia, Managera ds. Eksportu SEAT S.A.

Motoryzacja spod numeru 1 – Andrzej Kublik i Stanisław Sewastianowicz

( FOTO: NOVIMEDIA

N

PIERWSZE UJ¢CIE Idea przedsi´wzi´cia narodzi∏a si´ ju˝ w 1992 roku, 4 lata póêniej plebiscyt „Auto nr 1” trafi∏ do naszego kraju. Od tej pory cieszy si´ on niezmiennym powodzeniem – ka˝dego roku swoje g∏osy na motoryzacyjne nowoÊci oddaje od kilkunastu do dwudziestu tysi´cy osób. Nie inaczej by∏o i tym razem...

FOTO: TOMA SZ OLSZOWSKI/NOVIMEDIA

iewiele jest plebiscytów, które rangà i presti˝em dorównujà przedsi´wzi´ciu organizowanemu przez pisma nale˝àce do grupy „Auto Bilda”. W ca∏ej Europie majà one ponad 35 mln czytelników! Równie˝ w Polsce „Auto Âwiat” nale˝y do najpopularniejszych magazynów motoryzacyjnych. Sprawia to, ˝e przyznawany przez jego czytelników tytu∏ stanowi dla nagradzanego samochodu szczególne wyró˝nienie.

emociónund technik // 10

A TY, KTÓREGO WYBIERASZ? DLA POLSKICH KIEROWCÓW I CZYTELNIKÓW „AUTO ÂWIATA” WYBÓR BY¸ JASNY – NOWY SEAT IBIZA! TERAZ CZAS NA TRUDNIEJSZY KROK – DOPASOWANIE SAMOCHODU IDEALNIE DO SWOICH POTRZEB. W TEJ KWESTII MO˚ESZ LICZYå NA NASZÑ POMOC!

ANDRZEJ KUBLIK Prezes Zarzàdu i Dyrektor Generalny Iberia Motor Company S.A.

11 // emociónund technik


HISTORIA SUKCESU

IV

. . . O N I W IBIZA JAK PRZYSZ¸A NA ÂWIAT W 1984 R. PO DRODZE PRZECHODZI¸A LICZNE MODERNIZACJE I LIFTINGI... NIGDY JEDNAK NIE WYGLÑDA¸A TAK DOBRZE JAK TERAZ! SEAT IBIZA KO¡CZY W TYM ROKU 25 LAT. TO WIEK, KTÓREGO WI¢KSZOÂå MODELI ZWYCZAJNIE NIE DO˚YWA. PRODUCENCI CZ¢STO JU˚ PO UP¸YWIE DEKADY ZMIENIAJÑ NAZW¢ POJAZDU, BY PRZEKONAå KLIENTÓW, ˚E OFEROWANY MODEL JEST ZUPE¸NIE INNY NI˚ POPRZEDNIK, LEPSZY, NOWOCZEÂNIEJSZY... DZIEJE SI¢ TAK NAJCZ¢ÂCIEJ Z UWAGI NA NIEZBYT POZYTYWNE SKOJARZENIA ZWIÑZANE Z DOTYCHCZASOWÑ NAZWÑ. INACZEJ RZECZ SI¢ MA Z IBIZÑ – W 2008 R. WESZ¸A NA RYNEK JU˚ CZWARTA JEJ ODS¸ONA. OZNACZA TO, ˚E SEAT MA PODSTAWY DO ZADOWOLENIA ZE SWOJEGO PRZEBOJOWEGO MODELU, PODOBNIE JAK KIEROWCY, KTÓRZY OD åWIERå WIEKU DARZÑ IBIZ¢ NIES¸ABNÑCÑ SYMPATIÑ. PRZEÂLEDèMY T¢ DROG¢ PE¸NÑ SUKCESÓW KROK PO KROKU, GENERACJA PO GENERACJI...

GENE R 3,7 l/ ACJA 10 0 km

ZALE DWIE NOW A IBIZ TYLE SPA AE LA EMIT UJÑC COMOTIV E P TYLK O 98 RZY TYM , g CO 2 /KM

SEAT IBIZA IV Lata produkcji: 2008Moc (KM): 70-180 D∏ugoÊç nadwozia (mm): 4035 (3d) 4050 (5d)

OKIEM EKSPERTA

IV GENERACJA REWOLUCJA STYLISTYCZNA Najnowsze wcielenie przy pierwszym kontakcie wr´cz szokuje. Obecna, czwarta ju˝ generacja Ibizy pokazuje jak d∏ugà drog´ przesz∏o auto od 1984 roku. PrzeÊledzenie zmian stylistyki miejskiego modelu w interpretacji hiszpaƒskiego producenta mog∏oby staç si´ tematem pracy doktorskiej z dziedziny historii wzornictwa u˝ytkowego. Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e odejÊcie od tradycyjnej linii auta, dokonane przez nowego szefa stylistów Luca Donckerwolke, zosta∏o bardzo ciep∏o przyj´te przez klientów. OczywiÊcie nowy styl to nie wszystko. Zmianom zewn´trznym towarzyszà bardzo powa˝ne zmiany technologiczne. Ibiza mo˝e byç teraz wyposa˝ona w elementy, które jeszcze niedawno by∏y bardzo drogimi opcjami w autach segmentu D, takie jak system adaptacyjnego oÊwietlenia przedniego (AFS), ESP czy urzàdzenie Hill Hold Control (HHC), które pomaga p∏ynnie ruszaç pod gór´.

CJA II GENERA W RAMIONACH VOLKSWAGENA

I GENERACJA START: ROK 1984 Z∏owieszczy rok z powieÊci Orwella okaza∏ si´ dla SEAT-a datà wyjàtkowà. W∏aÊnie wtedy na Êwiat przychodzi pierwsza generacja Ibizy. Rok ten jest jednoczeÊnie swoistà cezurà czasowà – od tamtego momentu niemal wszystko idzie ju˝ po myÊli SEAT-a – chude lata koƒca wspó∏pracy z FIAT-em zostajà tylko wspomnieniem. Debiutujàca Ibiza zosta∏a goràco przyj´ta na rynku. Z pewnoÊcià przyczyni∏ si´ do tego wybitny projektant G. Giugiaro, odpowiedzialny za stylistyk´ auta, oraz technicy z Porsche. Ich niektóre pomys∏y po raz pierwszy zosta∏y zaadaptowane w miejskim aucie. Nie wszystko oczywiÊcie od razu uda∏o si´ zrobiç doskonale – pierwsza generacja nie b∏yszcza∏a pod wzgl´dem jakoÊci materia∏ów i wykonania, jednak bardzo korzystna cena wynagradza∏a te niedogodnoÊci.

emociónund technik // 12

SEAT IBIZA I Lata produkcji: 1984-1993 Moc (KM): 44-100 D∏ugoÊç nadwozia (mm): 3640

Realnie SEAT przeszed∏ na w∏asnoÊç koncernu z Wolfsburga ju˝ w 1986 r., lecz dopiero druga generacja Ibizy, zaprezentowana w 1993 r., by∏a oparta na technologii nowego w∏aÊciciela. Od tamtego momentu Ibiza mia∏a dzieliç szereg rozwiàzaƒ technologicznych z VW Polo, co per saldo wysz∏o jej na zdrowie. Ma∏y SEAT urós∏ w ka˝dà stron´, np. na d∏ugoÊç niemal o 20 cm! Drugie wcielenie reprezentowa∏o zupe∏nie nowà jakoÊç, czego potwierdzeniem mo˝e byç fakt, i˝ wiele egzemplarzy do dziÊ cieszy si´ bardzo dobrà kondycjà. Warto te˝ wspomnieç o fakcie, ˝e to SEAT jako pierwszy odwa˝y∏ si´ na zainstalowanie w aucie miejskim silników do tej pory zarezerwowanych dla pojazdów wy˝szych segmentów – turbodiesla 1.9 TDI o mocy 110 KM, czy a˝ dwulitrowej jednostki benzynowej – wówczas by∏o to zdecydowane novum.

TRZYMA FASON NA WYSOKÑ WARTOÂå REZYDUALNÑ SK¸ADA SI¢ WIELE CZYNNIKÓW. JEDNYM Z NICH JEST... „HISZPA¡SKI TEMPERAMENT”.

CJA III GENERA W KIERUNKU DOSKONA¸OÂCI

SEAT IBIZA II Lata produkcji: 1993-2002 Moc (KM): 50-150 D∏ugoÊç nadwozia (mm): 3815

SEAT IBIZA III Lata produkcji: 2002-2008 Moc (KM): 50-180 D∏ugoÊç nadwozia (mm): 3955

Produkowana od 2002 r. trzecia generacja Ibizy nie by∏a ju˝ tak rewolucyjnym krokiem naprzód, jak druga generacja w stosunku do pierwszej. Nie by∏a, bo nie musia∏a, a to z uwagi na bardzo udanà poprzedniczk´. OczywiÊcie zmieniono auto tak, by znów by∏o na czele swojego segmentu pod ka˝dym wzgl´dem – zdecydowanie dopracowano materia∏y wykoƒczeniowe, podobnie jakoÊç monta˝u. Silniki poprawiono pod kàtem ekologii, która ju˝ wtedy dla Êwiadomych producentów sta∏a si´ palàcym tematem. Auto znów si´ rozros∏o, jednak tym razem ju˝ nie tak znacznie. Pojawi∏y si´ nowe wersje, takie jak usportowiona FR, czy kolejna generacja czysto sportowej Cupry, która teraz osiàga∏a ju˝ 180 KM, czyniàc z Ibizy jedno z najmocniejszych aut segmentu B.

Obecnie na rynku motoryzacyjnym dost´pne sà cztery generacje SEAT-a Ibizy – samochodu, który przez 25 lat rynkowego bytu zyska∏ sobie opini´ auta solidnego i niezawodnego. Wysoka pozycja tego modelu na rynku wtórnym to efekt silnego skojarzenia SEAT-a z rodzinà Volkswagena, symbolu solidnego auta z drugiej r´ki. Istotnym czynnikiem jest te˝ dobra relacja popytu i poda˝y – grono zainteresowanych kupnem wcià˝ przekracza liczb´ samochodów na rynku b´dàcych w obiegu, co automatycznie nieco winduje cen´. Na wysokà wartoÊç rezydualnà wp∏ywa te˝ fakt, ˝e SEAT zawsze mia∏ ambicje, by nadawaç swoim samochodom sportowego ducha. Skutecznie przekonuje to do tego, by zap∏aciç za u˝ywane produkty z Martorell nieco wy˝szà cen´ ni˝ za porównywalne, typowo miejskie pojazdy. Âwietnie to widaç na przyk∏adzie SEAT-a Ibizy trzeciej generacji, która w zestawieniu z rynkowymi konkurentami osiàga jednà z najwy˝szych, w uj´ciu procentowym, wartoÊç w stosunku do pierwotnej ceny. Nie zmienia si´ to tak˝e w przypadku Ibizy najnowszej generacji, gdy˝ ju˝ teraz prognozowana wartoÊç rezydualna na najbli˝sze trzy lata stawia jà na czele swojego segmentu.

(

ELIZA KAMI¡SKA Specjalista ds. Marketingu i PR EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o

13 // emociónund technik


MOCNE WEJÂCIE

WZORZEC, CZYLI TWÓR IDEALNY LUC DONCKERWOLKE TO GENIUSZ. ÂMIA¸E STWIERDZENIE? TAK, ALE JAK OKREÂLIå KOGOÂ, KTO NARYSOWA¸ LINI¢ NAJPI¢KNIEJSZEGO AUTA SEGMENTU B? eÊli wzorcem metra jest kawa∏ek platynoirydowego stopu znajdujàcy si´ w Sevres pod Pary˝em, to wzorcem sportowego pojazdu segmentu B bez cienia wàtpliwoÊci sta∏o si´ najnowsze wcielenie Ibizy. Gdy zaprezentowano wersj´ pi´ciodrzwiowà, wi´kszoÊç znawców tematu mówi∏a o stylistycznej rewolucji SEAT-a i nowej jakoÊci w segmencie B. Có˝, trudno si´ z tym nie zgodziç – auto wyglàda niezwykle Êwie˝o, nowoczeÊnie i ultradynamicznie. I mo˝e to paradoks, ale w momencie pojawienia si´ Ibizy w wersji Sport-

J

emociónund technik // 14

3- LUB 5-DRZWIOWY? TROJE DRZWI OZNACZA WI¢CEJ SPORTOWEGO DUCHA, PI¢å TO WI¢KSZA PRAKTYCZNOÂå NA CO DZIE¡. NA SZCZ¢ÂCIE W PRZYPADKU IBIZY NIEZALE˚NIE OD WYBORU, B¢DZIEMY PORUSZAå SI¢ W DOBRYM STYLU.

Black or white Tego jeszcze w Ibizie nie by∏o – w wersji Color Edition dodatkowo styl samochodu podkreÊla lakierowany dach samochodu: na czarno (Magico Black w po∏àczeniu z Lumina Orange) lub bia∏o (Candy White w po∏àczeniu z Galia Blue).

OKIEM EKSPERTA

W rozmiarze 17 284 LITRY

Z∏o˝one, czyli bezpieczne

Tyle wynosi pojemnoÊç baga˝nika nowej Ibizy SportCoupé. To o 17 litrów wi´cej w porównaniu do poprzedniego modelu.

Wyposa˝enie standardowe Ibizy Color Edition obejmuje m.in. sk∏adane do parkowania lusterka boczne.

Coupé (SC) dziennikarze natrafili na nie lada problem. Bo jeÊli do opisu odmiany pi´ciodrzwiowej u˝yto ju˝ wszystkich mo˝liwych superlatywów, to co powiedzieç na temat linii nowej wersji SC?

DZIE¸O SKO¡CZONE Ka˝de auto ma jakiÊ styl. Ale wyraênie widaç, ˝e zespo∏owi kierowanemu przez Luca Donckerwolke s∏owo „jakiÊ” zdecydowanie nie wystarcza∏o. Dlatego projektujàc lini´ dynamicznego SEAT-a, kierowali si´ dwiema wytycznymi – koncepcjà strza∏y („Arrow Design”) oraz zachowaniem mo˝liwie dynamicznej linii („Dyna-

mic Line”). Ta pierwsza zaowocowa∏a niskim umieszczeniem reflektorów i os∏ony ch∏odnicy. Uzyskano dzi´ki temu bardziej agresywny wyglàd przodu. Drugiej wytycznej t∏umaczyç nie trzeba – wystarczy spojrzeç na auto – niewa˝ne czy z przodu, czy z boku – z ka˝dej strony jego linia a˝ kipi dynamizmem. Pomaga w tym obni˝enie samochodu (jedynie 1428 mm wysokoÊci), wyraêne przet∏oczenia ciàgnàce si´ przez ca∏à d∏ugoÊç pojazdu, a tak˝e lusterka umieszczone poni˝ej linii okien. ZaÊ wisienkà na szczycie tortu jest gustownie wkomponowany w lini´ auta spojler dachowy, który powoduje, ˝e SportCoupé staje si´ dzie∏em skoƒczonym.

NIE SAMYM STYLEM AUTO JEDZIE Gdy ju˝ och∏oniemy i przestaniemy podziwiaç sylwetk´ pojazdu, powstanie pytanie: co si´ kryje pod karoserià? Na szcz´Êcie i tu konstruktorzy SEAT-a dali popis swoich umiej´tnoÊci. Nowa Ibiza SportCoupé wyposa˝ona jest m.in. w nowà, siedmiobiegowà, automatycznà skrzyni´ biegów DSG (model 1.6, 105 KM), montowanà po raz pierwszy w tym segmencie samochodów, co bez wàtpienia mo˝e byç powodem do niema∏ej zazdroÊci wÊród konkurencji. W∏aÊciwy dla nowej Ibizy sportowy charakter samochodu, ∏àczy si´ tym samym w naturalny sposób

z komfortem i niezawodnoÊcià jednej z najskuteczniejszych automatycznych skrzyƒ dost´pnych na rynku.

SPORTOWE REFERENCJE STYLU Zwinna, uwodzicielska, z charakterem, nowa Ibiza SC dost´pna jest w trzech wersjach wykoƒczenia – Reference, Style oraz Sport, charakteryzujàcych si´ bardzo bogatym wyposa˝eniem, nawet w przypadku podstawowego modelu. A na tym nie koniec. W najbli˝szej przysz∏oÊci rodzina SportCoupé zostanie poszerzona o ekologicznà wersj´ ECOMOTIVE oraz odmiany sportowe: FR i Cupra.

Ka˝dy mi∏oÊnik motoryzacji wie, ˝e dobrze dobrana aluminiowa felga potrafi zdzia∏aç cuda. Ibiza Color Edition dysponuje obr´czami o rozmiarze 17 cali, które w odmianie Galia Blue mogà zostaç polakierowane na bia∏o bez dop∏aty.

AUDI BRAND GROUP ZOBOWIÑZUJE SEAT nowà Ibizà stawia konkurencji twarde warunki. Do nowatorskiego designu, wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa dok∏ada jeszcze szerokà gam´ oszcz´dnych i nowoczesnych silników, bogate wyposa˝enie seryjne oraz ca∏à mas´ opcji zarezerwowanych do tej pory dla sporo wi´kszych aut. Ta mikstura starannie wyselekcjonowanych sk∏adników tworzy spójny i bardzo dopracowany pojazd. Bioràc pod uwag´, ˝e pi´ciodrzwiowa Ibiza zosta∏a tak ciep∏o przyj´ta przez rynek, mo˝na zak∏adaç, ˝e z jeszcze bardziej pasjonujàcà wersjà SportCoupé nie b´dzie inaczej...

CZY WIESZ, ˚E... ... aktualnie a˝ 95 proc. nowego SEAT-a Ibizy SportCoupé podlega recyklingowi?

Najmniejsze dziecko SEAT-a to samochód dla ludzi, którym nie spieszno na emerytur´. I nie chodzi tu wcale o wiek, ale o stan ducha. Przez swój nad wyraz dynamiczny wyglàd automatycznie przyciàga do siebie osoby z charakterem. Ogromnà zaletà nowej Ibizy jest jej autentycznoÊç – to ma∏e i dynamiczne auto, które nie stara si´ udawaç kombi, SUV-a czy crossovera. Szczególnie w wersji SportCoupé nie idzie na kompromis – liczy si´ sportowy styl, któremu podporzàdkowano specjalnie obni˝onà lini´ auta. To wyjàtkowy samochód dla ludzi, którzy wiedzà, czego chcà. Natomiast to, ˝e poj´cia pi´kna i funkcjonalnoÊci si´ nie wykluczajà, widaç na przyk∏adzie modelu pi´ciodrzwiowego, którym bez kompleksów mo˝na przewieêç komplet znajomych, a nast´pnego dnia odebraç dziecko z przedszkola i wygodnie umiejscowiç je w foteliku na tylnej kanapie.

(

TOMASZ SIWI¡SKI Redaktor naczelny magazynu „Flota”

15 // emociónund technik


BOGATE WN¢TRZE A DLA CIEBIE, CZYM JEST KOMFORT? „KOMFORT JAZDY” TO POJ¢CIE BARDZO POJEMNE I ZRÓ˚NICOWANE, KTÓRE DLA KA˚DEGO U˚YTKOWNIKA MO˚E ZNACZYå COÂ ZUPE¸NIE INNEGO.

TO WIDAå I CZUå Nowo zaprojektowana sportowa deska rozdzielcza zawiera dwa du˝e, okràg∏e zegary, zapewniajàc ich dobrà widocznoÊç. Wybrane powierzchnie deski sà mi´kkie w dotyku i charakteryzujà si´ szerszà gamà kolorów, w tym jasnymi odcieniami. Z kolei nowe, okràg∏e dysze nawiewu zapewniajà idealne nakierowanie strumieni powietrza i gwarantujà wi´kszy komfort w przestrzeni pasa˝erów.

OKIEM EKSPERTA CZY WIESZ, ˚E... ... pozycj´ kierowcy w nowej Ibizie obni˝ono o 22 mm w stosunku do modelu poprzedniej generacji?

owy Seat Ibiza zosta∏ zaprojektowany tak, aby dostarcza∏ niezapomnianych wra˝eƒ z jazdy ka˝demu kierowcy – niezale˝nie od d∏ugoÊci trasy, rodzaju nawierzchni czy nat´˝enia ruchu. By cel ten osiàgnàç, konstruktorzy auta zacz´li ju˝ od podwozia...

N

KOMFORT NIEJEDNÑ MA TWARZ

DZIURY? JAKIE DZIURY? Konstrukcja Ibizy nowej generacji opiera si´ na nowej platformie skonstruowanej przez grup´ VW specjalnie dla aut tego segmentu. Jej wykorzystanie pozwoli∏o zwi´kszyç gabaryty samochodu, dzi´ki czemu pasa˝erowie mogà podró˝owaç bardziej komfortowo. Wyd∏u˝ono te˝ rozstaw osi i kó∏ – zarówno z przodu, jak i z ty∏u – co z kolei wp∏yn´∏o na popraw´ konstrukcji zawieszenia, uk∏adu kierowniczego i hamulcowego. Co to oznacza dla kierowcy? Choçby to, ˝e dzi´ki tym modyfikacjom, auto doskonale si´ prowadzi, zachowujàc swój dynamiczny charakter. NierównoÊci drogi te˝ nie sà ju˝ tak odczuwalne, gdy˝ zawieszenie po prostu bierze je na siebie. Tak, równie˝ te w Polsce.

JAK POKAZUJÑ BADANIA, SP¢DZAMY W SAMOCHODACH CORAZ WI¢CEJ CZASU, A I DYSTANSY POKONUJEMY CORAZ D¸U˚SZE. WARTO WI¢C WYBRAå AUTO, KTÓRE ZAMIAST WRA˚E¡ NA MIAR¢ PROGRAMU „FEAR FACTORY” ZAPEWNI NAM RACZEJ KOMFORT RODEM Z „HILTONÓW”...

WN¢TRZE W TRZECH RZUTACH Gdyby ktoÊ chcia∏ w jednym miejscu znaleêç styl, elegancj´, komfort, wygod´, przestrzeƒ, funkcjonalnoÊç i ergonomi´, to zapewne us∏ysza∏by: „Wsiàdê do nowej Ibizy i rozejrzyj si´”. Pierwszy rzut oka wewnàtrz nowej Ibizy to wra˝enie przestrzeni. Drugi, to wyjàtkowy styl, który podkreÊlajà m.in. sportowa deska rozdzielcza ze skierowanà w stron´ kierowcy tablicà przyrzàdów, dwoma du˝ymi, doskonale widocznymi zegarami czy nowe dysze nawiewu. Charakteru dodajà równie˝ wi´ksza ni˝ do tej pory liczba elementów lakierowanych oraz jakoÊç

emociónund technik // 16

u˝ytych materia∏ów. I wreszcie trzeci rzut oka, to funkcjonalnoÊç, której doskona∏ym przyk∏adem jest centralna konsola. Za jej pomocà mo˝emy sterowaç licznymi funkcjami (zale˝y od opcji), np. klimatyzacjà, Êwiat∏ami awaryjnymi, zamykaniem/otwieraniem drzwi, podgrzewaniem foteli. Umo˝liwia te˝ wy∏àczenie systemu stabilizacji toru jazdy ESP, kontrol´ ciÊnienia w oponach czy sterowanie podgrzewaniem siedzeƒ. Wystarczy jeden ruch r´ki i wszystko gra. No, mo˝e jeszcze nie wszystko...

CENTRUM MULTIMEDIALNE Dzi´ki zamontowaniu w centralnej cz´Êci deski rozdzielczej specjalnej podstawki, kierowca mo˝e pod∏àczyç przenoÊny system nawigacji satelitarnej, unikajàc tym samym plàtaniny kabli i przyssawek na szybie. Do dyspozycji kierowcy-audiofila pozostajà równie˝ gniazda USB i Aux-in. Sterowanie êród∏ami dêwi´ku odbywa si´ z poziomu prze∏àczników zamontowanych w kolumnie kierownicy. Niemal na wyciàgni´cie kciuka pozostaje wybór stacji radiowej, regulacja poziomu g∏oÊnoÊci, sterowanie pod∏àczonym urzàdzeniem zewn´trznym czy dost´p do trybu Menu. Teraz ju˝ naprawd´ wszystko gra.

˚AL WYSIADAå Pod wzgl´dem komfortu nowy SEAT Ibiza nie ma powodów do kompleksów, a czekajàca na klientów bogata paleta kolorów i stylów wykoƒczenia wn´trza pozwala niemal „uszyç auto na swojà miar´”. Przy tych wszystkim zaletach modelu trzeba jednak wspomnieç o pewnym niebezpieczeƒstwie z nim zwiàzanym – z tego auta naprawd´ nie chce si´ wysiadaç, a to z kolei rodzi nawyk wyszukiwania okr´˝nych tras...

292 LITRY Tyle wynosi przestrzeƒ baga˝owa nowej Ibizy w wersji 5-drzwiowej.

Dla jednych komfort jazdy wià˝e si´ ze spr´˝ystym sposobem resorowania. Dla innych jego wyznacznikiem jest tak˝e bogate wyposa˝enie samochodu. Spora grupa kierowców natomiast pojmuje go przez pryzmat systemów wspomagajàcych kierowc´ podczas jazdy – zarówno tych podnoszàcych bezpieczeƒstwo prowadzenia (ESP, ABS, TCS), jak i pomagajàcych w codziennym u˝ytkowaniu (reflektory skr´tne czy czujniki cofania). Nowy Seat Ibiza jest samochodem skierowanym do ka˝dego, nawet najbardziej wymagajàcego odbiorcy, a przy tym niezwykle uniwersalnym. Dla osób stawiajàcych na pierwszym miejscu resorowanie firma proponuje wersje Reference bàdê Style. Dla mi∏oÊników dynamicznego prowadzenia specyfikacj´ Sport. Niezale˝nie od wersji, ka˝dy kierowca mo˝e wyposa˝yç Ibiz´ w wiele elementów ponadstandardowych, pozwalajàcych mu si´gnàç swojej wizji komfortu.

(

MACIEJ SMOLE¡ Szef Dzia∏u Testów „Auto Moto”

17 // emociónund technik


MOC POD KONTROLÑ

SEAT IBIZA CZWARTEJ GENERACJI JEST JAK LEKKOATLETA – ZWINNY, SZYBKI, RADZÑCY SOBIE Z KOLEJNYMI WYZWANIAMI, PRZY TYM MOCNO ZDETERMINOWANY. UPÓR SPORTOWCA MUSI JEDNAK IÂå W PARZE Z MOCNYM SERCEM...

SILNIKI NOWEJ IBIZY 3

cm

KM

Nm

km/h

0-100

l/100

CO2

1.2 12V

1198

70

112

163

15

5,9

139

1.4 16V

1390

85

132

175

12,2

6,2

149

1.4 TSI CUPRA

1390

180

250

225

7,5

6,7

159

1.6 16V

1598

105

153

187

10,5

6,6

157

1.4 TDI (DPF)*

1422

80

195

169

13,1

4,3

114

1.4TDI ECOMOTIVE 1422

80

195

3,7

98

1.9 TDI (DPF)

1896

90

210

176

12

4,5

119

1.9 TDI

1896

105

240

187

10,6

4,7

124

1.9 TDI (DPF)

1896

105

240

186

10,6

4,5

119

BENZYNA CZY DIESEL? ABY ODPOWIEDZIEå NA TO PYTANIE, NAJPIERW NALE˚Y SI¢ ZASTANOWIå, ILE TAK NAPRAWD¢ JEèDZIMY SAMOCHODEM. DECYZJA POWINNA BOWIEM WYNIKAå Z PRAWDZIWEJ POTRZEBY U˚YTKOWNIKA.

* DPF – filtr czàstek sta∏ych

OKIEM EKSPERTA

DUSZA SPORTOWCA

CZY WIESZ, ˚E... NOWY SEAT IBIZA

od wzgl´dem wytrzyma∏oÊci czy osiàgni´ç ludzie i samochody majà ze sobà wiele wspólnego. ˚aden cz∏owiek nie b´dzie w stanie mierzyç si´ z coraz trudniejszymi wyzwaniami, jeÊli nie pozwolà mu na to predyspozycje fizyczne. Podobnie jest z Ibizà...

P

JEDNOSTKI MOCY SEAT Ibiza w swojej czwartej ods∏onie jest dost´pny z jednym z siedmiu silników. Dla zwolenników jednostek benzynowych przewidziano cztery opcje: 1.2 12V (70 KM), 1.4 16V (85 KM), 1.6 16V (105 KM) oraz 1.4 TSI (180 KM). Pierwszy z silników charakteryzuje si´ wyjàtkowo niskim zu˝yciem paliwa. Drugi zapewnia doskona∏à równowag´ pomi´dzy osiàgami, spalaniem oraz poziomem emisji CO2. Trzeci przeznaczony jest dla mi∏oÊników dynamicznej jazdy, a czwarty to bezkompromisowy sportowiec sygnowany logo Cupra. Naturalnie pomyÊlano równie˝ o mi∏oÊnikach diesli. Najs∏abszy wÊród nich jest 3-cylindrowy silnik TDI o pojemnoÊci 1,4 litra, osiàgajàcy 80 KM. Mocniejsze jednostki to dwie wersje silnika 1.9 TDI

emociónund technik // 18

(90 i 105 KM). Wszystkie wyposa˝one mogà byç w filtr czàstek sta∏ych DPF i zu˝ywajà Êrednio od 4,3 do 4,7 litra oleju nap´dowego na 100 km. Ka˝dy z powy˝szych silników w standardzie wspó∏pracuje z manualnà, pi´ciostopniowà skrzynià biegów. Natomiast absolutnà nowoÊcià w tym segmencie samochodów jest, dost´pna w modelu SportCoupé 1.6 16V (105 KM), siedmiobiegowa, automatyczna skrzynia DSG, która zapewnia nowej Ibizie szybszà reakcj´ oraz doskona∏y komfort jazdy.

KOMPROMIS? NIEKONIECZNIE Nowa Ibiza to niewàtpliwie auto z charakterem. W okie∏znaniu go kierowcy pomaga ca∏y szereg czynników – m.in.: szerszy rozstaw kó∏ i osi oraz udoskonalona koncepcja „zwinnego podwozia”, za którà podà˝ajà modyfikacje w zawieszeniu, uk∏adzie kierowniczym oraz hamulcowym. Wszystko to sprawia, ˝e samochód prowadzi si´ niezwykle precyzyjnie, a przy tym zapewnia niespotykany komfort jazdy. Jednak kompromisy lepiej sprawdzajà si´ w polityce ni˝ w motoryzacji. Stàd kierowca mo˝e w bardziej zdecydowany sposób postawiç na kom-

fort (wersje Reference i Style) lub sport (odmiana Sport), wybierajàc jednà z dwóch konfiguracji zawieszenia i podwozia. Ró˝nià si´ one mi´dzy sobà m.in. charakterystykà pracy amortyzatorów, twardoÊcià spr´˝yn (w wersji sportowej twardsze o ok. 25 proc.), gruboÊcià drà˝ka stabilizatora czy oprogramowaniem regulujàcym wspomaganie uk∏adu kierowniczego.

PRZYHAMUJMY NIECO... Za silnikami i podwoziem musia∏y pójÊç równie˝ zmiany w uk∏adzie hamulcowym. Niespotykanà skutecznoÊç hamowania nowej Ibizy zapewniajà nowe szcz´ki hamulcowe o podwy˝szonej sztywnoÊci i obni˝onym poziomie ha∏asu. W wersji ze 105-konnym silnikiem TDI zwi´kszono tak˝e Êrednic´ tarcz hamulcowych – ze standardowych 256 mm, do 288 mm. Jeszcze niedawno takimi hamulcami mog∏a poszczyciç si´ jedynie ognista wersja FR (130 KM) poprzedniej Ibizy. Co wi´cej, nowego SEAT-a mo˝na wyposa˝yç równie˝ w uk∏ad wspomagania hamowania EBA (wyst´puje razem z ESP), który zwi´ksza si∏´ hamowania w sytuacjach awaryjnych, wykorzystujàc pe∏ne mo˝liwoÊci systemu.

Jest dost´pny w dwóch ró˝nych konfiguracjach zawieszenia i podwozia. Pierwsza z nich koncentruje si´ na komforcie, a druga na bardziej sportowych osiàgach.

... uk∏ad stabilizacji toru jazdy ESP w segmencie B po raz pierwszy dost´pny by∏ w modelu SEAT Ibiza Cupra w 2000 roku?

RZECZYWISTOÂå WIRTUALNA

30 MM O tyle szersza jest przednia oÊ Ibizy w porównaniu z modelem poprzedniej generacji

Spe∏nienie przez samochód za∏o˝eƒ technicznych na poczàtkowym etapie jego rozwoju umo˝liwi∏y narz´dzia komputerowe. Dzi´ki nim mo˝na by∏o te˝ wirtualnie sprawdziç, jak auto zachowa si´ w ró˝nych sytuacjach rzeczywistych. W oparciu o te wyniki zaproponowano poprawki, wprowadzono je do projektu i potwierdzono doÊwiadczalnie w testach drogowych.

Ci, którzy autem je˝d˝à g∏ównie do pracy, nie nabijajàc przy tym znacznie licznika przebiegu, mogà si´gnàç po któryÊ z ma∏olitra˝owych, a przy tym bardzo nowoczesnych silników benzynowych. Na przestrzeni ostatnich lat wiele bowiem si´ zmieni∏o. DziÊ nowoczesne jednostki benzynowe nie doÊç, ˝e prezentujà przyzwoite osiàgi, zapewniajàce moc i dynamicznà jazd´, to do tego wcale nie poch∏aniajà ogromnych iloÊci paliwa. Na przyk∏ad Ibiza z silnikiem 1.2 12V Êrednio spala zaledwie 5,9 l benzyny bezo∏owiowej na 100 km. OczywiÊcie wa˝nà rol´ pe∏nià tutaj te˝ umiej´tnoÊci kierowcy. Z kolei jeÊli pokonujemy znaczne dystanse, to warto zainteresowaç si´ jednym z nowoczesnych diesli. Co prawda kupujàc samochód z takim silnikiem, trzeba wi´cej zap∏aciç, jednak przy du˝ych przebiegach b´dzie on spala∏ mniej litrów na 100 km w porównaniu z benzynowym, co znajdzie odzwierciedlenie w domowym bud˝ecie.

(

TOMASZ SZMANDRA Redaktor tygodnika „Moto Express”

19 // emociónund technik


EuroNCAP

NA CO KOMU ESP? SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY – CHOå BEZSPRZECZNIE RATUJE KIEROWC¢ Z NIEJEDNEJ OPRESJI, PRZEZ WIELU WCIÑ˚ TRAKTOWANY JEST JAKO ZB¢DNY DODATEK.

ROZBIJANIE POP¸ACA OCZYWIÂCIE, JEÂLI ROBI SI¢ TO POD KONTROLÑ I W ÂCIÂLE OKREÂLONYM CELU – JAK SPECJALIÂCI Z EuroNCAP. TO W DU˚EJ MIERZE DZI¢KI NIM, WSPÓ¸CZESNE SAMOCHODY SÑ TAK BEZPIECZNE, JAK NIGDY WCZEÂNIEJ. Powsta∏a w 1997 r. Organizacja ds. Oceny Nowych Pojazdów (czyli w∏aÊnie EuroNCAP) od poczàtku zajmuje si´ sprawdzaniem samochodów w zakresie bezpieczeƒstwa biernego. Najlepszym sposobem, by sprawdziç auto pod tym kàtem jest przeprowadzenie tzw. crash testu, czyli próby zderzeniowej. Na pe∏en test zderzeniowy sk∏adajà si´ cztery elementy: zderzenie czo∏owe – polega na uderzeniu samochodem z pr´dkoÊcià 64 km/h w nieruchomà, deformowalnà przeszkod´ o szerokoÊci 40% przodu auta; zderzenie boczne – w bok nieruchomego samochodu uderza z pr´dkoÊcià 50 km/h przeszkoda o szerokoÊci 1500 mm; zderzenie z pieszym – w ró˝ne punkty z przodu pojazdu wystrzeliwane sà z pr´dkoÊcià 40 km/h manekiny pe∏niàce role pieszych; zderzenie ze s∏upem – polega na uderzeniu bokiem samochodu, ustawionym na ruchomej platformie w nieruchomy s∏up o szerokoÊci 254 mm z pr´dkoÊcià 29 km/h.

BEZPIECZNA STRZA¸A 5 GWIAZDEK? BEZPIECZE¡STWO BY¸O JEDNYM Z NASZYCH PRIORYTETÓW, WI¢C WYNIK TESTÓW ZDERZENIOWCYH EuroNCAP ABSOLUTNIE NAS NIE ZASKAKUJE – MÓWIÑ KONSTRUKTORZY NOWEJ IBIZY, AUTORZY NAJBEZPIECZNIEJSZEGO SAMOCHODU W SEGMENCIE B! yglàd Ibizy czwartej generacji zosta∏ opracowany w oparciu o koncepcj´ „wzornictwa strza∏y”, co mia∏o na celu podkreÊlenie dynamicznego charakteru samochodu. Jednak nawet w najbardziej drapie˝nym modelu nie mo˝na zapominaç o kwestiach bezpieczeƒstwa... ˚aden samochód segmentu B nie zdoby∏ wczeÊniej tylu punktów w poszczególnych kategoriach testów zderzeniowych, co nowy SEAT!

W

BIERNIE, CZYLI BEZKOMPROMISOWO Kluczowym elementem koncepcji bezpieczeƒstwa biernego Ibizy jest system poduszek powietrznych, dost´pny w dwóch konfiguracjach. W wyposa˝eniu standardowym znalaz∏y si´ a˝ cztery poduszki – dwie czo∏owe i dwie boczne. Konfiguracja opcjonalna obejmuje dodatkowo kurtyny powietrzne na d∏ugoÊci ca∏ego samochodu. W przypadku poduszki kierowcy opracowano nowy modu∏ oraz poprawiono jej funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych temperatur. W rezultacie uzyskano redukcj´ wagi oraz mniejszy stopieƒ skomplikowania w porównaniu do poprzedniego modelu. Z kolei po stronie pasa˝era obszar, w któ-

emociónund technik // 20

rym schowano poduszk´ w tapicerce, jest pozbawiony po∏àczeƒ, co wydatnie poprawia wyglàd deski rozdzielczej. Zwi´kszony poziom ochrony podró˝nych jest te˝ efektem u˝ycia stali o wysokiej wytrzyma∏oÊci, z której wykonano boczne belki wzmacniajàce konstrukcj´ drzwi. SkutecznoÊç zastosowanych rozwiàzaƒ potwierdzi∏y wewn´trzne testy zderzeniowe SEAT-a, które przeprowadzono przy pr´dkoÊci nawet o 12 km/h wy˝szej ni˝ zalecana – tak dla wi´kszej pewnoÊci...

AKTYWNIE W KA˚DYCH WARUNKACH Doskona∏e podwozie, precyzyjny uk∏ad kierowniczy, skuteczne hamulce i zaawansowana elektronika – wszystko po to, aby nigdy nie otworzyç poduszek powietrznych. Zachowanie stabilnego toru jazdy jest zadaniem systemu ESP, który mo˝na udoskonaliç, ∏àczàc go z uk∏adem wspomagania hamowania EBA. Zimà wa˝nà rol´ mo˝e odegraç tak˝e system kontroli trakcji TCS, sterujàcy silnikiem w taki sposób, by zapobiec poÊlizgowi kó∏ na Êliskich nawierzchniach. Nowà Ibiz´ mo˝na tak˝e wyposa˝yç w uk∏ad Hill Hold Control (HHC), którego dzia∏anie polega

na utrzymaniu samochodu w miejscu na pochy∏ej drodze przez dwie sekundy, celem bezpiecznego zwolnienia peda∏u hamulca i wciÊni´cia peda∏u gazu. Poprawa bezpieczeƒstwa jazdy w warunkach ograniczonej widocznoÊci to z kolei zadanie opcjonalnych reflektorów biksenonowych (czytaj te˝ na str. 30). Dope∏nienie systemu stanowià opcjonalny czujnik parkowania oraz ∏àcze Bluetooth i wielofunkcyjny system sterowania radioodbiornikiem i telefonem komórkowym, umieszczony w kolumnie kierownicy. Dzi´ki temu uwaga kierowcy zawsze pozostaje skupiona na drodze.

Z MYÂLÑ O INNYCH Projektanci nowej Ibizy nie zapomnieli tak˝e o ochronie pieszych. Swoje dzia∏ania skoncentrowali na dwóch strefach samochodu, w przypadku których istnieje najwi´ksze prawdopodobieƒstwo spowodowania urazów g∏owy oraz dolnej partii nóg u pieszego: masce oraz zderzaku. Efektem ich prac jest specjalna konstrukcja maski z dwiema strefami maksymalnego poch∏aniania energii. Zwi´kszono tak˝e odleg∏oÊç pomi´dzy zderzakiem i jego belkà poprzecznà, a tak˝e zlikwidowano odst´p pomi´dzy zderzakiem oraz jego tylnym wspornikiem. Po∏àczenie tych rozwiàzaƒ w jeszcze skuteczniejszy sposób chroni nogi pieszego, redukujàc ryzyko z∏amaƒ i przesuni´ç koÊci.

OKIEM EKSPERTA

Obecnie producenci samochodów poddani sà swoistemu dyktatowi EuroNCAP. Na szcz´Êcie w tym przypadku wychodzi im to na zdrowie, bo gdy auto uzyskuje dobrà not´ w teÊcie zderzeniowym, poziom jego sprzeda˝y automatycznie si´ zwi´ksza. Korzystajà te˝ na tym oczywiÊcie wszyscy u˝ytkownicy dróg, którzy podró˝ujà dziÊ pojazdami oferujàcymi nieporównanie wy˝szy poziom bezpieczeƒstwa ni˝ te sprzed kilkunastu lat.

CZY WIESZ, ˚E...

MALUCHY POD OCHRONÑ

... w nowej Ibizie dost´pny jest system ostrzegania o zbyt niskim ciÊnieniu w oponach (Tyre Pressure Monitoring – TPM)? ˚aden inny samochód tej klasy nie oferuje takiego wyposa˝enia!

Ibiz´ wyposa˝ono w system ostrzegajàcy o koniecznoÊci zapi´cia pasów na przednich siedzeniach oraz w mocowania Isofix z ty∏u, umo˝liwiajàce bezpieczne zamocowanie dwóch fotelików dla dzieci. Dodatkowo istnieje mo˝liwoÊç zamocowania trzeciego punktu zaczepienia, nazywanego „Top Tether”, który zapobiega obróceniu si´ fotelika dzieci´cego w razie wypadku.

WYNIKI TESTÓW ZDERZENIOWYCH EuroNCAP NOWEJ IBIZY OCHRONA PASA˚ERÓW 34

Obecnie coraz trudniej znaleêç nowy samochód bez systemu stabilizacji toru jazdy. W ciàgu ostatniej dekady ESP upowszechni∏o si´ do tego stopnia, ˝e znajduje si´ w wyposa˝eniu seryjnym nie tylko najdro˝szych aut z wy˝szych klas, ale równie˝ tych bardziej popularnych. Obowiàzkowo powinno znajdowaç si´ na liÊcie wyposa˝enia dodatkowego – tak, jak ma to miejsce w przypadku nowej Ibizy. ESP to jeden z nielicznych systemów, który w czasie jazdy stale czuwa i jest gotowy do dzia∏ania niezale˝nie od warunków na drodze. Pami´tna przewrotka Mercedesa klasy A, dzi´ki której ESP upowszechni∏o si´, mia∏a miejsce podczas testów latem, przy s∏onecznej pogodzie i na suchej nawierzchni. W krytycznych sytuacjach system stabilizacji toru jazdy wkracza do akcji bez wzgl´du na pogod´ i stan nawierzchni. Poprzez chwilowe przyhamowanie jednego z kó∏ – jednej osi lub po jednej stronie samochodu – ESP potrafi zd∏awiç poÊlizg auta w zarodku, niczym dobrej klasy, doÊwiadczony kierowca. I to jest bezcenne!

(

MACIEJ ZIEMEK Dziennikarz „auto motor i sport” Juror konkursu Car of the Year

OCHRONA DZIECI 38

OCHRONA PIESZYCH 19

21 // emociónund technik


POKA˚, JAKI JESTEÂ...

J

SILNIK Tuning optyczny jest niezale˝ny od mocy jednostki nap´dowej.

SPOJLER DACHOWY Efektowny, acz wcià˝ dyskretny spojler dachowy poprawia nie tylko styl samochodu, ale te˝ jego w∏asnoÊci aerodynamiczne.

Du˝y wlot powietrza i nisko schodzàca dolna kraw´dê to znaki rozpoznawcze przemodelowanego zderzaka.

Z boku dynamicznà lini´ auta optycznie obni˝ajà dopasowane do nadwozia listwy progowe.

FOTO: ANDRZEJ CIE PLI K/N OVI MEDI A

SANTIAGO GARRE PELEGRINA

emociónund technik // 22

J

ZDERZAK PRZEDNI

LISTWY PROGOWE

Urodzony w 1983 r. w Figueres nieopodal Barcelony. Wychowa∏ si´ w kamienicy, która kilkadziesiàt lat wczeÊniej by∏a domem rodzinnym samego Salvadora Dalego. Nic dziwnego, ˝e od ma∏ego Santi rozkocha∏ si´ w kulturze Katalonii – godzinami mo˝e rozprawiaç o architekturze Gaudiego i rzeêbach Joana Miró. Skoƒczy∏ studia prawnicze na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, obecnie studiuje nauki polityczne na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Do Warszawy przyjecha∏ w ramach programu wymiany studentów „Erasmus”. Pytany o Ibiz´, odpowiada, ˝e obcowanie z SEAT-em to jak „bycie nieco bli˝ej domu”...

edno jest pewne – to dobry sposób na zwrócenie na siebie uwagi; dodatek dla tych, którzy cenià sobie wyrazisty przekaz i lubià wyró˝niaç si´ z t∏umu. Dodatkowà zaletà kompletnego zestawu jest to, ˝e mo˝e on nawet z podstawowej wersji Ibizy uczyniç auto, które wyglàdem przypominaç b´dzie ognistà Cupr´. Potwierdzajà to reakcje warszawiaków, którzy trafili na realizacj´ naszej sesji zdj´ciowej. Gdy dowiadywali si´, ˝e to podstawowy model, jedynie nieco zmodyfikowany, trudno by∏o im uwierzyç. Co ciekawe, podchodzili nie tylko m∏odzi – tak˝e starsi pytali o limonkowà Ibiz´. To najlepiej Êwiadczy o tym, ˝e wcale nie trzeba byç „m∏odym gniewnym”, by jeêdziç tym zawadiackim pojazdem – wystarczy mieç w sobie m∏odego ducha!

GA¸KA DRÑ˚KA ZMIANY BIEGÓW Detal, którego znaczenie szybko docenimy – Êwietnie le˝àca w d∏oniach ga∏ka idealnie wspó∏gra z precyzyjnà zmianà biegów.

ALUMINIOWE FELGI Charakterystyczny wzór aluminiowej obr´czy Êwietnie komponuje si´ z muskularnym nadwoziem. Do wyboru d∏uga lista felg w rozmiarach od 15 do 17 cali.

IBIZA Z PAKIETEM AERODYNAMICZNYM JEST NICZYM PO¸UDNIOWIEC Z MOCNO ROZPI¢TÑ KOSZULÑ – NIE UDAJE ÂWI¢TOSZKA, TYLKO UWODZI OD PIERWSZEJ CHWILI.

ZDERZAK TYLNY Ten styl naprawd´ robi wra˝enie. Du˝e czarne nak∏adki imitujà wyloty powietrza.

KO¡CÓWKA T¸UMIKA Podwójna, centralnie umieszczona koƒcówka uk∏adu wydechowego podkreÊla drzemiàcà w samochodzie moc.

(ZUCHWA¸Y)

PODRYW

„SPORT” DLA SPORTOWCA WIDZIANA Z ZEWNÑTRZ KUSI SPORTOWYMI AKCENTAMI I DYSKRETNIE ZAPRASZA DO ÂRODKA. A JAK JU˚ WSIÑDZIESZ I PRZEJEDZIESZ JEDEN ZAKR¢T, NIE B¢DZIESZ CHCIA¸ WYSIÑÂå! OKIEM EKSPERTA Ju˝ przy pierwszym spojrzeniu widz´ bardzo ciekawà sylwetk´, zdecydowanie wyró˝niajàcà si´ spoÊród innych aut miejskich. W oczy rzucajà si´ atrakcyjne przet∏oczenia karoserii i gustowne 16-calowe alufelgi, seryjne w wersji Sport. Wsiadam. I tu niespodzianka – okazuje si´, ˝e istniejà nowe samochody, w których kierowca nie czuje si´, jakby siedzia∏ na taborecie. W Ibizie pozycja za kierownicà jest niska, gruba skórzana kierownica Êwietnie le˝y w d∏oniach, a fotele z dobrym trzymaniem bocznym zach´cajà do ambitniejszej jazdy. Odpalam silnik, który ochoczo wkr´ca si´ na obroty. Uszy pieÊci pomruk silnika, typowy dla silnika o znacznie wi´kszej pojemnoÊci. Ju˝ po pierwszych zakr´tach urzeka praca utwardzonego zawieszenia i uk∏adu kierowniczego o sportowym, „krótkim” prze∏o˝eniu. Nie przypominam sobie, by któreÊ z aut segmentu B by∏o tak stabilne i mia∏o tak przewidywalne reakcje podczas szybszej jazdy w zakr´tach, nawet na niezbyt równej nawierzchni. Po przejechaniu paru kilometrów kr´tymi drogami spraw´ widz´ nast´pujàco – Ibiza Sport jest dobra dla wszystkich kierowców, zw∏aszcza tych ze sportowym zaci´ciem, którzy wsiadajà do auta nie tylko po to, by gdzieÊ dojechaç, ale po to, by si´ zwyczajnie dla przyjemnoÊci „przejechaç”. Ibiza Sport to prawdziwe „Auto Emoción”!

(

GRZEGORZ GAC Komentator „Eurosportu”

23 // emociónund technik


98772

SPORT

kibiców mieÊci Camp Nou, stadion FC Barcelony. Jest to najwi´kszy tego typu obiekt w Europie.

WI¢CEJ NI˚ KLUB WED¸UG RANKINGU MI¢DZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW I STATYSTYKÓW KLUBEM PI¸KARSKIM ÂWIATA JEST FC BARCELONA. JEJ KULTOWY STADION CAMP NOU DZIELI utbol Club Barcelona zosta∏ za∏o˝ony w 1899 r. przez Joana Gampera. Ów szwajcarski biznesmen pewnego paêdziernikowego wieczoru zamieÊci∏ og∏oszenie w prasie. Poinformowa∏ w nim o naborze do w∏aÊnie majàcej narodziç si´ dru˝yny. Ju˝ miesiàc póêniej ukonstytuowa∏y si´ jej w∏adze, a pierwszym prezesem zosta∏... Anglik – Gualteri Wild.

F

ZWYCI¢STWA KLUBU ZE SWOIMI GWIAZDAMI ÂWI¢TUJE CAŁA BARCELONA... emociónund technik // 26

Jak widaç, od poczàtku dru˝yna wymyka∏a si´ lokalnym ograniczeniom, by na przestrzeni ponad wieku istnienia staç si´ jednà z najbardziej rozpoznawalnych marek w Êwiecie futbolu.

OKRES SUKCESÓW, BURZY I NAPORU Pierwszy z∏oty okres w historii klubu przypada na lata 1919-1929. Wówczas „Duma Katalonii” zdoby∏a swoje pierwsze mistrzostwo Hiszpanii (sezon 1928-1929). By∏ to jednoczeÊnie okres powa˝nych trudnoÊci. W czasach autorytarnych rzàdów Primo de Rivery, który szykanowa∏ Kataloƒczyków, przynale˝noÊç do klubu, a nawet kibicowanie mu, by∏o jawnà deklaracjà oporu przeciw dyktaturze. Wtedy te˝ po raz pierwszy FC Barcelona sta∏a si´ czymÊ „wi´cej ni˝ klubem” – zacz´∏a skupiaç wokó∏ siebie ludzi o okreÊlonym Êwiatopoglàdzie, których ∏àczy∏y wyznawane wartoÊci.

FUTBOLU (IFFHS), OG¸OSZONEGO W STYCZNIU 2009 R., NAJLEPSZYM OD FABRYKI SEAT-a W MARTORELL ZALEDWIE 30 KILOMETRÓW. FC BARCELONA VS. GENARA¸ FRANCO Kolejna wspania∏a epoka przypada na lata 50. i dru˝yn´ pod wodzà Laszló Kubali. W latach 1951-1953 „Blaugrana” wygra∏a wszystko, co by∏o do wygrania – by∏a mistrzem kraju i zdoby∏a Puchar Hiszpanii. Niestety, po tym wspania∏ym okresie po raz kolejny pojawi∏y si´ k∏opoty na tle politycznym. W latach 60. i 70., kiedy to rzàd hiszpaƒski z genera∏em Franco na czele z ca∏à mocà zwalcza∏ wszelkie regionalizmy, FC Barcelona znów musia∏a udowodniç, ˝e jest „wi´cej ni˝ klubem”. Sta∏a si´ wtedy prawdziwà twierdzà, centrum ruchu oporu wszystkich przeciwników rzàdu w Madrycie – g∏oÊno pos∏ugiwali si´ oni zwalczanym

j´zykiem kataloƒskim, a co bardziej fanatyczni z nich wywieszali podczas meczu transparenty z napisem „Catalunya is not Spain”. I choç czasy si´ zmieni∏y, nie maleje grupa ludzi, dla których FC Barcelona jest Êwiat∏em niepodleg∏oÊci w tunelu zale˝noÊci od madryckiego rzàdu...

powtórzyç w 2006 r., gdy dru˝ynà dyrygowa∏ prawdziwy geniusz pi∏ki – Ronaldinho. O tym, jak wa˝na by∏a to wiktoria, niech Êwiadczy fakt, ˝e po wygranej w finale Ligi Mistrzów na ulicach stolicy Katalonii Êwi´towa∏o ok. 1,5 miliona uradowanych fanów!

DREAM TEAM I RONALDINHO Pomimo i˝ klub zawsze mia∏ wielki potencja∏, doÊç d∏ugo przysz∏o mu czekaç na zdobycie najwa˝niejszego trofeum, czyli Pucharu Europy. Uda∏o si´ to dopiero w 1992 r. za czasów s∏ynnego „Dream Teamu” z Laudrupem, Stoiczkovem i Guardiolà (obecnym trenerem) w sk∏adzie. Ten wyczyn uda∏o si´

HISTORII CIÑG DALSZY... Sposób, w jakim ekipa Messiego, Eto’o i Henry’ego rozprawia si´ z przeciwnikami w tym sezonie zwyczajnie zapiera dech. Trener Guardiola najwyraêniej ma ochot´ powtórzyç sukces, którego sam by∏ cz´Êcià w 1992 r. I naprawd´ wypada mu tego ˝yczyç, bo ze Êwiecà szukaç innego klubu, który gra∏by tak widowiskowy futbol. VISCA EL BARÇA!

MES QUE UN CLUB: Te s∏owa to motto dru˝yny. Znaczà one „wi´cej ni˝ klub”. Bo FC Barcelona to nie tylko najlepszy na Êwiecie klub pi∏karski – codzienne Êledzenie losów Messiego i spó∏ki to dla wielu sposób na ˝ycie, a poczynania pi∏karzy majà realne prze∏o˝enie na nastroje milionów ludzi. S∏owa prezesa Laporty traktowane sà z takà samà powagà, jak mowy przedstawicieli rzàdu, zaÊ ˝aden kataloƒski polityk nie ma co liczyç na wyborcze zwyci´stwo, jeÊli sam nie zadeklaruje wsparcia dla klubu. Na fenomen dru˝yny sk∏ada si´ te˝ fakt, ˝e BARÇA zamiast zarabiaç miliony na drukowaniu logo sponsora na koszulce, umieszcza tam logo organizacji „UNICEF”, którà sama wspiera milionowymi datkami. Przez to wszystko liczba fanów „Dumy Katalonii” równie˝ liczona jest w milionach, a charakterystyczny granatowo-bordowy trykot mo˝na spotkaç w najbardziej odleg∏ych zakàtkach globu. TROFEA: 24 x Puchar Króla Hiszpanii 18 x Mistrzostwo Hiszpanii 4 x Puchar Zdobywców Pucharów 3 x Puchar UEFA 2 x Superpuchar Europy

27 // emociónund technik


Ü>ÌV…ià PERSONA GRATA

A.Chamski W PROGRAMIE „JAK ONI ÂPIEWAJÑ” ARTUR CHAMSKI WYGRA¸ SEAT-a IBIZ¢. NA TYM JEDNAK JEGO ZWIÑZKI Z MOTORYZACJÑ SI¢ NIE KO¡CZÑ...

(PALIWO) Moim êród∏em energii ˝yciowej sà... ... najogólniej mówiàc, muzyka oraz ch´ç Êpiewania i realizowania marzeƒ. A tak bardziej prozaicznie: do po∏udnia nie wyobra˝am sobie ˝ycia bez kawy. (KIEROWNICA) Motto, którym kieruj´ si´ w ˝yciu... ... byç sobà w ka˝dej sytuacji. (KIERUNKOWSKAZ) Najwi´kszym autorytetem jest dla mnie... ... ka˝dy, kto szanuje innych, a tak˝e powa˝nie traktuje swoje marzenia. Ka˝dy cz∏owiek, który potrafi wziàç ˝ycie we w∏asne r´ce. Nie tylko ma marzenia, ale i odwag´, by je realizowaç.

(HAMULEC) Cechà charakteru, której nie lubi´ u innych, jest... ... chamstwo. Chamski jestem tylko z nazwiska! (KAROSERIA) Wyglàd jest wa˝ny, gdy˝... ... co prawda ja staram si´ nigdy nie oceniaç ludzi po wyglàdzie, ale jak to mawiajà: „kiedy oko si´ cieszy, to i dusza jest radoÊniejsza”. (AKUMULATOR) Wolny czas sp´dzam... ... z bliskimi. Niestety nie mam go za wiele, ale w∏aÊnie dlatego ka˝da wolna chwila stanowi dla mnie okazj´ do nadrabiania zaleg∏oÊci w kontaktach z rodzinà i przyjació∏mi. Natomiast gdy mam potrzeb´ sp´dzenia chwili w samotnoÊci, to id´ sam do kina na jakiÊ przedpo∏udniowy seans. (GAZ) Po m´czàcym dniu, aby odzyskaç energi´... ... spotykam si´ z przyjació∏mi. To oni sà dla mnie oparciem. Oazà spokoju z jednej strony, a z drugiej motorem do dzia∏aƒ. (LUSTERKO) Moje najmilsze wspomnienie z dzieciƒstwa to... ... budowanie z bratem tamy na rzece i truskawki z ogródka pod domem w D∏ugopolu Górnym.

ARTUR CHAMSKI Zawód: aktor filmowy i teatralny, piosenkarz, zwyci´zca IV edycji programu „Jak Oni Êpiewajà” Urodzony: 22.04.1979 r. Znak zodiaku: Byk Wykszta∏cenie: absolwent PWST we Wroc∏awiu na Wydziale Lalkarskim Wybrana filmografia: „Twarzà w twarz” „Na Wspólnej” „Fala zbrodni” „Kochaj mnie, kochaj” „Na dobre i na z∏e” „Bo˝a podszewka” „Kryminalni”

(SZYBERDACH) Marzenie, które zdecydowanie chc´ spe∏niç... ... chc´ Êpiewaç. Ju˝ od bardzo dawna Êpiew by∏ dla mnie czymÊ wyjàtkowym. CzymÊ, co sprawia∏o, ˝e czu∏em, jak rosnà mi skrzyd∏a. Obecnie chc´, by nie tylko w wi´kszym stopniu zagoÊci∏ w moim ˝yciu, ale i by stanowi∏ sposób na nie. Zwyci´stwo w „Jak Oni Êpiewajà” jeszcze bardziej mnie w tym celu umocni∏o.

FOTO: POLSAT

(D¸UGIE ÂWIAT¸A) W najbli˝szej przysz∏oÊci planuj´... ... spe∏niaç swoje marzenia i szukaç równowagi mi´dzy ˝yciem prywatnym a zawodowym. A z planów bardziej przyziemnych, nagrywam obecnie p∏yt´, która mam nadziej´ trafi na rynek jeszcze przed wakacjami.

29 // emociónund technik


FELIETON

TRAFFIC JAMSESSION „WARSZAWA JU˚ SI¢ DUSI”, POWIEDZIA¸A MOJA BABCIA, WYGLÑDAJÑC PRZEZ OKNO. UMYS¸ DZIESI¢CIOLATKA CH¸ONIE WSZYSTKO. ZAPAMI¢TA¸EM TE S¸OWA I OBRAZ ALEI, KTÓRÑ JECHA¸O 15, MO˚E 20 AUT. BY¸ ROK 1976... si´ dzisiaj w∏aÊnie do nich. Mo˝e uda nam si´ przejÊç od stresu do pogodnego spojrzenia na ruch tkwiàcy w bezruchu. W powolnej jeêdzie zat∏oczonà drogà nie ma nic nadzwyczajnego. O czym tu pisaç? A jednak zadziwia mnie, jak uczestnicy korka potrafià stworzyç prawdziwy koszmar. Stworzyç go tam, gdzie bez z∏ych emocji koszmaru wcale nie ma – jest tylko du˝y ruch, o pewnych porach nieunikniony.

Zespresso Cafe – Kawa jak z prawdziwej kawiarni Magiczny świat kawy w Twoim domu. Tylko Ty i niebiańska przyjemność delektowania się najwyższej jakości oryginalnym, włoskim espresso o każdej porze dnia, bez potrzeby wychodzenia z domu dzięki nowoczesnemu ekspresowi firmy Zepter – Zespresso Cafe. Dla wszystkich koneserów espresso Zepter proponuje nowej generacji, elegancki ekspres ciśnieniowy do kawy w kapsułkach. Nowoczesny, a zarazem klasyczny i minimalistyczny w swojej formie ekspres o ciekawym design sprawia, że jest on nie tyko pożytecznym urządzeniem do parzenia kawy, ale może stać się ozdobą Twojej kuchni. Niezwykle łatwy w użyciu, pozwalający na przygotowanie kawy espresso o ulubionym smaku i aromacie. Wyposażony w przezroczysty, wyjmowany pojemnik na wodę, pompę wibrującą o ciśnieniu 20 barów oraz uchwyt umożliwiający parzenie kawy w systemie „pre-infusion“, zapewnia wydobycie niepowtarzalnych aromatów kawowych. Prosty panel do obsługi, składający się z dwóch zaledwie przycisków sygnalizujących włączenie urządzenia oraz jego gotowość do parzenia kawy, po doprowadzeniu do odpowiedniej temperatury wody, zapewniają najprostszy z możliwych sposobów przygotowywania napoju. Opcja regulacji poziomu wody umożliwia dozowanie wody zgodnie z indywidualnymi preferencjami smakowymi i przygotowanie tradycyjnego lub tzw. przedłużonego espresso w niezwykle krótkim czasie. Wnętrze ekspresu kryje w sobie najnowsze osiągnięcia technologiczne, które zapewniają: optymalną temperaturę wody 85˚C - w tej temperaturze kawa nadaje się od razu do picia, odpowiednie ciśnienie wtłaczania wody do kapsułki z kawą -

espresso zaparzane jest pod ciśnieniem aż 20 bar (większość ekspresów dostępnych na rynku oferuje ciśnienie tylko 15 bar), szybki czas parzenia, od 20 do 40 sekund, w zależności od mieszanki kawy, rewelacyjną czystość urządzenia - kapsułka ze zużytą kawą wpada do specjalnego zbiorniczka, co likwiduje problem rozsypujących się kostek sprasowanej kawy.

Opis Deutsche Alpinstrasse, wijàcej si´ pod bia∏ymi ˝aglami dwutysi´czników, pod Êniegiem i w s∏oƒcu, to moja propozycja na sezon zimowych wyjazdów. Tylko obawiam si´ irytacji tych, dla których codzienne dojazdy, zw∏aszcza zimà, to ani turystyka, ani przygoda, lecz poranna dawka zniecierpliwienia w ulicznym korku. Zamiast udawaç, ˝e tak nie jest, ˝e sam je˝d˝´ innymi drogami, zwróc´

Jedni zrezygnowani: gdyby odlaç te twarze w gipsie, teatr tragedii mia∏by komplet masek. Inni narzekajà na wszystkich i wszystko. Tak, widz´. Najwolniej sunie si´ w∏aÊnie tym pasem, którym Pan jedzie. Móg∏ Pan pojechaç pociàgiem, ale wtedy kolejka do kasy, w której Pan by stanà∏, posuwa∏aby si´ wolniej ni˝ inne. W dodatku, gdy zmieni Pan pas na lewy bàdê prawy, ten nowy od razu utknie, a dawny ruszy ˝wawiej. Zawsze wiatr w oczy.

Jeszcze gorsi sà ci, którzy przyznajà sobie wi´ksze prawa od innych. Tu poboczem, tam pasem dla autobusów – bo im si´ bardziej spieszy... No i najgorsi, których agresja wyciàga z samochodów. Masywne postacie, zmagajàce si´ w czerwonej poÊwiacie lamp, jak w japoƒskim filmie o potworach. Ja te˝ czasami staj´ w korku. Próbuj´ wtedy nie pogarszaç sprawy. PodejÊç do niej po epikurejsku. Coraz cz´Êciej widz´, ˝e udaje nam si´ usprawniaç ruch, we wspólnym interesie. Na zbiegu dwóch pasów w jeden auta zapinajà si´ na suwak (choç malkontenci twierdzà, ˝e u nich akurat jest inaczej). Przepuszczanie gestem lub b∏yskiem Êwiate∏ to ju˝ norma – chocia˝ cz´sto przepuszczany marnuje okazj´ (nie widzi jej? nie dowierza?). Niech jeszcze czekajàcy na zielone nie tracà trzech sekund na ruszenie; niech wciskajàcy si´ na skrzy˝owanie ocenià, czy starczy im miejsca, by nie zablokowaç przecznicy. I naj-

wa˝niejsze: nie rozpoczynaç gry w domino nerwów i z∏oÊci. Inni wokó∏ to nie wrogowie. Oni te˝ wracajà do domów, te˝ nie chcà utrudniç nam jazdy. Nie dzieje si´ nic strasznego, auto w korku to nie samolot w korkociàgu. Na tej jednej stronie na pewno nie rozwià˝´ problemu. Namawiam za to, by potraktowaç go z pogodà. W 1963 r. Federico Fellini rozpoczà∏ film „Osiem i pó∏” scenà w korku ulicznym. Choç symbolicznà, to zapadajàcà w pami´ç. Od tego czasu ruch w miastach g´stnieje coraz bardziej, ale przynajmniej samochód sta∏ si´ w ciàgu tych ponad 40 lat o wiele przyjemniejszym miejscem do sp´dzania czasu. Nawet w godzinie szczytu w mieÊcie mo˝na cieszyç si´ jego zaletami. Ciszà i bezwibracyjnà pracà dobrego silnika. Precyzjà skrzyni biegów i ma∏ymi tajemnicami nap´du – jak wtedy, gdy puszcza si´ sprz´g∏o na dwójce i auto – bez gazu – delikatnie sunie naprzód. CzujnoÊcià nowoczesnych hamulców. Stylem wn´trza. JakoÊcià jego zabudowy, ergonomià, dopracowanà haptykà form, z którymi styka si´ r´ka. SprawnoÊcià przewietrzania i ogrzewania. Akustykà: przecie˝ zamiast tubalnie wykrzykiwanych reklam sk∏adu AGD mo˝na pos∏uchaç p∏yty ulubionego pianisty. Wygodà: cia∏o ludzkie nie zmieni∏o si´ zbytnio od poprzedniego pokolenia, a jak zmieni∏ si´ fotel! Obcowanie z dobrym i – rzecz równie wa˝na – lubianym samochodem mo˝e dostarczaç przyjemnoÊci nawet w chwilach, gdy nie sprawia jej sama jazda. Gdy trzeba wlec si´ metr za metrem, a podró˝ s∏onecznà Deutsche Alpinstrasse od∏o˝yç na przysz∏y rok.

(

GRZEGORZ GRÑTKOWSKI

NIE DZIEJE SI¢ NIC STRASZNEGO. AUTO W KORKU TO NIE SAMOLOT W KORKOCIÑGU

Po zaparzeniu wyjmuje się czystą, plastikową kapsułkę a nie odpad powstający z mielenia i zaparzania kawy, trwałość aromatu kawy - kawa w kapsułkach nie traci aromatu, ponieważ każda jej porcja jest hermetycznie zamknięta. Dzięki temu aromat kawy uwalniany jest ułamek sekundy przed zaparzeniem. To doskonałe i wygodne rozwiązanie przygotowywania wybornego, włoskiego espresso w prosty i przyjazny sposób specjalnie dla Ciebie.

www.zespressocafe.com 31 // emociónund technik


PODWÓJNY TRIUMF SEAT-a. SEAT jest dumnym zdobywcï obu tytuÃów w Mistrzostwach éwiata Producentów i Kierowców podczas Wyëcigowych Mistrzostw éwiata Samochodów Turystycznych World Touring Car Championship 2008. To historyczne dokonanie byÃo moðliwe dziõki doskonaÃej wspóÃpracy caÃego zespoÃu i zwyciõstwom odniesionym przez kaðdego z kierowców druðyny. Nie bõdzie przesadï stwierdzenie, ðe kierowcy ci okryli siõ chwaÃï. To powód do dumy dla kaðdego kierowcy SEAT-a.

NIEMIECKA PRECYZJA, HISZPAñSKI TEMPERAMENT.

www.seat.pl

Seat - Emocion und Technik  
Seat - Emocion und Technik  

Magazyn dla użytkowników marki Seat w Polsce

Advertisement