Page 1

noVi–in– Profesjonalne strony komunik ac ji wewnętrzne j

informacja, integracja i... rozrywka

Gwiazdy

znoVimeDia Nowym Jorku!

Nasz magazyn nagrodzony w Srebrna Perła dla„Goodyear Serwisu”! Zapraszamy na stronę: www.novimedia.pl


eDytorial

www.noVimeDia.Pl

noVimeDiaiNbrieF

12

3

oD

lAT NA rYNku

biurA w PolSce – kATowice, wArSzAwA, SoPoT

wewnętrznie PRZEkonanI 02

D

obry magazyn wewnętrzny to taki, który żyje swoim własnym życiem. Jego tytuł to integralna marka. Czytelnicy zabierają go do domu i lekturze poświęcają swój wolny czas. Dzień wydania kolejnego numeru to wydarzenie w firmie. Pracownicy pytają koleżanki i kolegów, czy już go czytali. I zastanawiają się: kiedy wreszcie ukaże się następne wydanie? Projektując wydawniczo każdy magazyn wewnętrzny, mamy na uwadze przede wszystkim to, żebyśmy oprócz spełnienia celów biznesowych i HR-owych, mogli doprowadzić do opisanego powyżej stanu. Efekt wydawania magazynu wewnętrznego w sposób pośredni może bowiem przekładać się nawet na finanse firmy. Pracownik lepiej zmotywowany i zintegrowany z firmą to taki, który przynosi firmie o wiele więcej niż ten działający w trybie jałowym. Ponadto pracownik powinien być przekonany o tym, że budżet, jaki jego firma przeznacza na wydawanie magazynu wewnętrznego, to pieniądze dobrze spożytkowane. My wiemy, jak to zrobić, żeby w pracownikach takie wewnętrzne przekonanie zrodzić, a następnie je pielęgnować.

1.

PolSkA AGeNcJA cuSTom PubliShiNGowA (oD 1997 r.) 03

STAŁY,

45

20 -oSobowY zeSPóŁ koNSulTANTów

wSPóŁPrAcowNików – reDAkTorów, ekSPerTów, FelieToNiSTów, FoTorePorTerów i koreSPoNDeNTów

JeDYNA PolSkA AGeNcJA NAleżącA Do eliTArNeJ świAToweJ rADY PrASY FirmoweJ z SieDzibą w NowYm Jorku – cuSTom PubliShiNG couNcil

Rafał Modzelewski dyrektor wydawniczy

noVizine JESIEŃ/ZIMa 2008

03


aBoutuS zaProśnasDoSwoJeJ FirmY Jeśli szukasz partnera, który zajmie się stworzeniem, zaprojektowaniem i realizacją magazynu wewnętrznego, to trafiłeś w dziesiątkę. Jesteśmy gotowi do działania!

mAGAzYNY wewNęTrzNe mAJą 3 PoDSTAwowe zADANiA: iNTeGrowAć, moTYwowAć i… zaBawiać. lekTurA mAGAzYNu wewNęTrzNeGo muSi bYć DlA PrAcowNikA PrzYJemNością.

aktywnie TworzYmY TwóJ mAGAzYN. rolA NASzYch reDAkTorów Nie oGrANiczA Się Do SPoTkAń reDAkcYJNYch z klieNTem. rozmAwiAmY z PrAcowNikAmi, PrzeProwADzAmY wYwiADY, PiSzemY ArTYkuŁY, wykonujemy zDJęciA. Dzięki Temu STAJemY Się częścią TwoJeJ FirmY, JeSTeśmY rozPozNAwAlNi w Twoim mieJScu PrAcY, iNTuicYJNie czuJemY i rozumiemY, JAki JeST TwóJ bizNeS. 04

kAżDA FirmA To iNNY zesPół luDzi. i Tu wŁAśNie Tkwi eSeNcJA NASzeGo cuSTomoweGo DziAŁANiA. DoSToSowuJemY STYl, ProJekT i ukŁAD mAGAzYNu Do PoTrzeb Twoich PrAcowNików. kAżDY z NASzYch mAGAzYNów JeST iNNY.

PrzYGoTowuJemY mATeriAŁY z zaanGażowaniem i Pasją, uNikAmY moNoToNii i STATeczNości, STAwiAmY NA bezkomPromiSową DYNAmikę. NAwiązuJemY iNTerAkcJę z czYTelNikAmi, reAGuJemY NA ich uwAGi i SuGeSTie, Nie PozwAlAJąc ProJekTom NAweT Przez momeNT STAć w mieJScu.

Działalność firmy w pośredni i bezpośredni sposób oddziałuje na otoczenie zewnętrzne, w tym środowisko naturalne. odpowiadamy na pytanie: czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? „Focus”, nr 3(5) 2008 Foto: bank zdjęć/arcadis Polska

mAmY DoświaDczenie w brANżY Pr i mArkeTiNGu, Dzięki czemu NA kAżDY reAlizowANY mATeriAŁ PATrzYmY Przez PrYzmAT celów, kTóre mA Do SPeŁNieNiA – Nie TworzYmY SzTuki DlA SzTuki.

05


maGazynywewNęTrzNe H c a B z c i l w

1436

km

mierzYŁAbY DroGA uŁożoNA ze STroN wSzYSTkich mAGAzYNów wewNęTrzNYch, JAkie wYDAliśmY w roku 2008. To TYle, ile wYNoSi oDleGŁość z wArSzAwY Do PArYżA.

87 06

mAGAzYNów wewNęTrzNYch wYDAliśmY w roku 2008 o ŁączNYm NAkŁADzie 320000 eGzemPlArzY.

07

PoNAD 24 000 oSób zATruDNiA JeDeN z klieNTów, DlA kTóreGo wYDAJemY mAGAzYN wewNęTrzNY.

528 meTrów

wYSokości miAŁAbY kolumNA uTworzoNA ze wSzYSTkich mAGAzYNów wewNęTrzNYch, JAkie wYDAJemY w JeDNYm TYlko roku – DwA rAzY więceJ, Niż wYNoSi wYSokość PAŁAcu kulTurY i NAuki rAzem z iGlicą!

PrAwie 14 000 kubków kAwY wYPiJAmY roczNie PrzY ProDukcJi mAGAzYNów wewNęTrzNYch.

Podczas rozgrywek sprzedażowych pracownicy kredyt Banku poczuli przedsmak rywalizacji, jaka czeka nas w czasie Euro 2012. „Kabeceusz”, nr 3(25) 2009 Foto: bank zdjęć


Portfolio

SPrAwDzeNiwPraktyce Nie rzucamy słów na wiatr. Nasze doświadczenie, wiedza i umiejętności znajdują potwierdzenie w projektach realizowanych na zlecenie największych firm w Polsce.

bank zachodniwbk –„Vabank!”

Nestlé Polska –„świat Nestlé”

Ten magazyn tętni życiem, inspiruje szerokimi horyzontami i tchnie optymizmem niczym Plac Solny w centrum Wrocławia. kwartalnik jest wydawnictwem adresowanym do pracowników i tworzonym przez pracowników! Jego dewizą są ludzie. Dzięki temu wydawnictwu czytelnicy poznają sekrety bankowości. Znajdują w nim również informacje firmowe, wywiady ze znanymi klientami banku i kolegami z różnych oddziałów, porady oraz rozrywkę. Znakomitym pomysłem jest ostatnia strona magazynu – pełna wierszyków, gier i zabaw, na którą dzieci bankowców czekają z wypiekami na twarzy.

Ze spotkań redakcyjnych w warszawskim biurze nestlé Polska wyjeżdżamy zawsze nie tylko pobudzeni pyszną kawą nescafé i ze smakiem miętówek after Eight w ustach, ale przede wszystkim z głowami kipiącymi pomysłami, gotowymi do wdrożenia w kolejnych numerach „Świata nestlé”. nestlé to wyjątkowy klient, który daje nam absolutnie wolną rękę, w zamian oczekując jedynie modelowego magazynu wewnętrznego. nic prostszego! „Świat nestlé” to przede wszystkim ludzie tworzący wielką rodzinę nestlé w Polsce – pracownicy fabryk w kaliszu czy kargowej, przedstawiciele handlowi z całej Polski, ale też ludzie z biur na co dzień opracowujący i wdrażający strategię „nestlé in the Market”. Tak szerokie grono odbiorców sprawia, że magazyn jest bardzo zróżnicowany. każda z osób prezentowanych w gazecie wnosi do niej swoje doświadczenie, opinie i indywidualne spojrzenie – nie tylko na pracę i firmę, ale także na kwestie związane z szeroko pojętym zdrowiem, żywieniem i dobrym samopoczuciem („nutrition, Health & Wellness”), które należą do kluczowych aspektów działalności koncernu.

09

08

kryzys finansowy i problemy z płynnością na rynku międzybankowym to fakt. nie można jednak czekać na tłuste lata bezczynnie. Dlatego Bank Zachodni WBk dywersyfikuje swoją ofertę depozytową. Wydanie: nr 1(5) wiosna 2009 Foto: Bank Zachodni WBk

optymalizacja i negocjacje – to dewizy zawodowe Zespołu kupców Banku Zachodniego WBk. W 2008 r. zaoszczędził on 51 mln zł! Pracownicy działu zdradzają, jak to się robi. Wydanie: nr 4(4) zima 2008 Foto: Bartosz Ślusarski

Choć nie wszystkie produkty firmy YES wykonane są ze złota, to dla Banku Zachodniego WBk jest ona złotym klientem. o klasyce z nutką ekstrawagancji opowiadają założyciele firmy jubilerskiej. Wydanie: nr 4(4) zima 2008 Foto: YES

nestlé przywiązuje dużą wagę do kwestii związanych z ekologią, czego odzwierciedleniem są nie tylko deklaracje, ale przede wszystkim konkretne działania. Wydanie: nr 1(46) wiosna 2009 Foto: bank zdjęć Infografika: novimedia

nowy serwis transakcyjny i portal informacyjny Banku Zachodniego WBk jest stworzony z myślą o klientach niewidomych i słabowidzących. Jego twórcami są informatycy z obszaru Rozwoju Systemów. Wydanie: nr 1(5) wiosna 2009 Foto: Bank Zachodni WBk

Jaka jest współczesna Polka? na pewno zabiegana. Jak jej się udaje łączyć karierę zawodową z obowiązkami pani domu? Wydanie: nr 1(46) wiosna 2009 Foto: bank zdjęć

Materiał informacyjno-poradnikowy, ukazujący mechanizmy decydujące o zwyczajach żywieniowych Polaków w kontekście działalności firmy nestlé. Wydanie: nr 3(44) jesień 2008 Foto: bank zdjęć

Doskonały przykład tego, że nawet zmagania pracowników Działu Sprzedaży na konkurencyjnym rynku można zaprezentować w kreatywny i nietuzinkowy sposób. Wydanie: nr 3(44) jesień 2008 Infografika: novimedia


Portfolio

SPrAwDzeNiwPraktycecd.

coca-cola hellenic Polska –„Family magazine” od skromnego pisemka o wdzięcznej nazwie „Colanówki”, redagowanego w maleńkiej pracowni na strychu (jeszcze bez pomocy novimedia), do kilkudziesięciostronicowego magazynu pracowniczego z prawdziwego zdarzenia minęło 12 lat. Wbrew pozorom nie była to droga wyboista i usłana cierniami – rozwój magazynu przypomina raczej czteropasmową autostradę. W Coca-Coli zawsze się coś dzieje i jest o czym pisać. Innowacyjne pomysły pracowników, zaskakujące produkty, imprezy sponsorowane przez koncern (na czele z Coke Live Music Festival), do tego ekologia i wieści z akcji marketingowych na rynku. nie na darmo pismo nosi nazwę „Family Magazine” – gdybyśmy pracowali w Coca-Coli, właśnie taki magazyn, doskonale korespondujący z hasłem marketingowym koncernu: „Witaj po radosnej stronie życia!”, chcielibyśmy zabrać do domu i pokazać rodzinie.

carrefour Polska –„karfuś” każdy człowiek nosi w sobie ciekawą historię i zasługuje na osobną opowieść – ta banalna z pozoru prawda znajduje swoje twórcze odbicie na łamach „karfusia”. Zestaw pasji pracowników Grupy Carrefour wydaje się niewyczerpany: wyklejanie albumów, motocykle, akrobatyka, decoupage – to tylko garstka przykładów, świadczących o tym, jak wiele ciekawych rzeczy można przedstawić na łamach wydawnictwa customowego. a koleżanki i koledzy naszych bohaterów z kasy, magazynu czy zza lady do dziś przecierają oczy ze zdumienia i nie mogą wyjść z podziwu. W ten sposób magazyn z powodzeniem realizuje ambitne zadanie integrowania pracowników firmy, której oddziały znajdują się na terenie całej Polski. „karfuś” także informuje, prezentując wydarzenia mające miejsce w poszczególnych regionach, edukuje i usprawnia komunikację wewnątrz firmy.

11

10

kluczem do sukcesu firmy, zwłaszcza o takim zasięgu jak Coca-Cola Hellenic, jest odpowiednio wyszkolona i przygotowana kadra. odpowiedzialność ta spoczywa m.in. na Trenerach z Działu Szkoleń Sprzedaży. Wydanie: nr 2(53) wiosna 2009 Foto: Coca-Cola

Dla tych, którym nie było dane uczestniczyć w jednych z najważniejszych wydarzeń sportowych i kulturalnych lata: EURo 2008 i Coke Live Music Festival, relacjonujemy najważniejsze momenty obu imprez. Wydanie: nr 3(51) jesień 2008 Foto: Coca-Cola

Biegiem do celu. Prezentujemy sylwetki pracowników, którym życiowa pasja – bieganie, daje nie tylko mnóstwo radości i zapewnia dobrą kondycję fizyczną, ale przede wszystkim sprawia satysfakcję! Wydanie: nr 17, kwiecień 2009 Foto: Carrefour Polska

Materiał przedstawia działania rynkowe towarzyszące wprowadzeniu i promocji nowego produktu Coca-Cola Zero, nawiązującego do kultowej postaci agenta 007. Wydanie: nr 4(52) zima 2008 Foto: Coca-Cola

Wiosną budzą się do życia konsumenci spragnieni orzeźwienia i nowych napojów. Prezentujemy firmowe nowości oraz nowe odsłony dobrze znanych i lubianych produktów z portfolio Coca-Coli. Wydanie: nr 2(53) wiosna 2009 Foto: Coca-Cola

Hiper- i supermarkety Carrefour oferują gamę usług finansowych i handlowych, wśród nich telefonię komórkową. Z okazji urodzin Carrefour MoVa prezentujemy jej historię. Wydanie: nr 17, kwiecień 2009 Foto: Carrefour Polska

W dużej firmie, jaką jest grupa Carrefour Polska, każdy dział ma ściśle określone zadania. Prezentujemy blaski i cienie pracy Działu Rekrutacji oraz odkrywamy tajemnice działalności IT Security. Wydanie: nr 16, luty 2009 Foto: Carrefour Polska

Po ciężkim dniu pracy każdy relaksuje się inaczej. Jedni lubią gry zespołowe – np. piłkę nożną, inni wolą indywidualne sporty ekstremalne – takie jak akrobatyka i parkour. a wszystko dla zdrowia i frajdy. Wydanie: nr 16, luty 2009 Foto: Carrefour Polska


Portfolio

SPrAwDzeNiwPraktycecd. Toyota motor manufacturing Poland –„Yoshi!”

Arcadis Polska –„Focus” Magazyn pokazuje, że nawet przy desce kreślarskiej projektanta, wbrew pozorom, wiele się dzieje. Przenosi czytelników w świat ciekawych projektów dróg, mostów, elementów infrastruktury kolejowej i nie tylko. Zdradza tajemnice wykonania największych polskich inwestycji, m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszą się materiały zdradzające arkana przygotowania projektów związanych z Euro 2012. Wydawnictwo pełni szczególną rolę w procesie integracji pracowników i reorganizacji całej Grupy aRCaDIS. W magazynie czytelnicy znajdą również materiały o charakterze edukacyjnym, czego przykładem są działy „akademia arcadis” i „Business English”.

Czy da się zrobić magazyn customowy, który przy okazji uczyłby z powodzeniem tak skomplikowanego języka obcego, jak japoński? My już wiemy, że tak, a udowodnił nam to „Yoshi!”. Ten niezwykły projekt o nieco tabloidowym layoucie kierowany jest do pracowników Toyoty w Wałbrzychu. Jego celem jest nie tylko informacja, ale i integracja załogi oraz propagowanie aktywnego trybu życia i zachęcanie do uczestnictwa w licznych inicjatywach sportowych, organizowanych przez TMMP. Za pośrednictwem magazynu pracownicy dowiadują się, co w firmie piszczy oraz czym pasjonują się koledzy i koleżanki z pracy, a my... wiemy już, jak ważne w pracy są „kaizeny” (usprawnienia) i jak eliminować „mudy” (błędy).

13

12

W przyrodzie może być zachowana równowaga między środowiskiem naturalnym, a zagospodarowanym. Wydanie: nr 2(04) 2008 Foto: aRCaDIS

Fotorelacja ze zrealizowanej inwestycji – budowy obwodnicy Wyszkowa o długości 12,8 km, ważnej części międzynarodowego ruchu tranzytowego. Wydanie: nr 3(5) 2008 Foto: arcadis Polska

Ważnym celem wydawania Yoshi! jest motywacja, dlatego zawsze znajdzie się w nim miejsce na wyróżnienie najlepszych „kaizenów” pracowników. Wydanie: nr 40, kwiecień 2009 Foto: Toyota, TMMP Infografiki: novimedia

W zakładach produkcyjnych Toyoty w Wałbrzychu każda osoba i każde miejsce ma swoją historię. I o tym właśnie piszemy. Wydanie: nr 37, styczeń 2009 Foto: Toyota, TMMP Zmodernizowana linia kolejowa na trasie Skierniewice-Łódź sprawiła, że podróżujemy szybciej i bezpieczniej. Firma arcadis Polska przeprowadziła przebudowę trasy oraz odpowiadała za nadzór inwestorski. Wydanie: nr 2(4) 2008 Foto: arcadis Polska

Do niedawna było narzędziem marketingowym. obecnie służy wzmocnieniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i zwiększeniu jego konkurencyjności. Przedstawiamy CSR (Corporate Social Responsibility). Wydanie: nr 3(5) 2008 Foto: bank zdjęć


Portfolio

SPrAwDzeNiwPraktycecd.

PolskaTelefonia cyfrowa – „więcej o Nas” „Więcej o nas” widziało i oceniało surowym okiem kilku ekspertów – dziennikarzy i designerów. komentarz był zgodny: „Tu nie ma się do czego przyczepić”. Dodajmy, magazyn dociera do ponad 5000 pracowników Polskiej Telefonii Cyfrowej – operatora sieci Era i Heyah, mającego 13 milionów abonentów i obejmującego swoim zasięgiem prawie 100 proc. powierzchni kraju. To wydawnictwo czeka świetlana przyszłość. Ludzie czytają „Więcej o nas”, chcą się prezentować na jego łamach, pytają, kiedy pojawi się kolejny numer. I mają rację, bo warto się tą gazetą pochwalić – nowoczesna, dynamiczna, a jednocześnie doskonale zorganizowana i zaprojektowana. Ma to, czego brakuje wielu innym tytułom – rytm, który prowadzi czytelnika, nawigując go w wyraźny i czytelny sposób. a w środku: sylwetki działów i wyróżniających się pracowników (ich pasji, osiągnięć i dokonań), akcje marketingowe i charytatywne, podsumowania i plany firmowe oraz garść porad przydatnych zarówno w pracy, jak i życiu pozazawodowym. na uwagę zasługuje także sama komunikacja z klientem – niebudząca żadnych zastrzeżeń. Po prostu pasujemy do siebie jak iPhone do dłoni.

bristol-myers Squibb –„Puls” każdy kolejny numer tego magazynu to podróż w inny zakątek świata, związana z wyjazdami szkoleniowymi i integracyjnymi pracowników firmy farmaceutycznej. kolorowe fotoreportaże z bajkowymi widokami Grecji czy Turcji oraz uśmiechnięte twarze uczestników tych eskapad działają niczym świeży powiew i zastrzyk słońca. Momentami ma się wrażenie, że my też tam jesteśmy i bawimy się wspólnie. Magazyn jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby czytelnicze pracowników koncernu BMS w Polsce. newsy z życia firmy przeplatają się z opowieściami pracowników i nowinkami z branży medycznej. Gazeta przedstawia pracowników od strony zawodowej i prywatnej, sprzyjając poznaniu się i integracji, a przy okazji poprawiając komunikację wewnątrz firmy.

15

14

iPhone 3G – telefon, na który cała Polska czekała z zapartym tchem, i dzięki któremu pewna sierpniowa noc okazała się jaśniejsza od innych. Wydanie: jesień 2008 Foto: PTC

W magazynie znaleźć można szereg materiałów poradnikowych, umożliwiających np. dopasowanie oferty biznesowej do potrzeb klienta. Wydanie: zima 2009 Foto: bank zdjęć

Fotorelacja z jubileuszowego spotkania menedżerów PTC o nazwie „kick-off”. Wydanie: zima 2009 Foto: PTC

Spotkania zarządu PTC z pracownikami pod nazwą „Roadshow” w całej Polsce stały się już firmową tradycją. W ich trakcie jest czas zarówno na pracę, jak i na zabawę we wspólnym, firmowym gronie. Wydanie: wiosna 2008 foto: PTC

Pracują razem, z tym samym produktem, ale w różnych regionach Polski. Członkowie zespołu abilify mają szansę poznać się na łamach magazynu, a przy okazji opowiedzieć o sobie pozostałym pracownikom. Wydanie: nr 3, czerwiec 2008 Foto: Bristol-Myers Squibb

Pojawiło się światełko w tunelu dla pacjentów cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby, dla których tradycyjne metody leczenia okazały się nieskuteczne. Baraclude to antywirusowy lek wprowadzony na rynek przez Bristol-Myers Squibb. Wydanie: nr 4, grudzień 2008 Foto: Bristol-Myers Squibb

„Czy jesteście zadowoleni z jakości swojej pracy?”, zapytała pracowników firma Bristol-Myers Squibb w corocznej ankiecie. Prezentujemy wyniki badania oraz płynące z nich wnioski. Wydanie: nr 4, grudzień 2008 Infografika: novimedia

Bristol-Myers Squibb docenia pracowników szczególnie zaangażowanych w życie firmy. „Star awards” to nagroda dla najlepszych. Ich sylwetki można poznać na łamach magazynu. Wydanie: nr 3, czerwiec 2008 Foto: Bristol-Myers Squibb


lifeSTYle

GwiAzDYznoVimeDia znani i lubiani. z ich zdaniem czytelnicy często liczą się bardziej niż z opinią nawet najbardziej uznanego fachowca. wiemy o tym i dbamy, aby byli obecni na łamach naszych magazynów. chętnie z nami pracują, bo często znamy się i lubimy również prywatnie.

Małgorzata Foremniak nie śledzi jak szalona nowych trendów, nie wymienia ubrań co sezon. Dla niej moda to przede wszystkim przyjemność i zabawa. „Monnari News”, nr 1(6) wiosna-lato 2009 Foto: TVn

16

Rudi Schubert dzieli się z naszymi czytelnikami doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem własnej oazy spokoju, czyli drewnianego domku na kaszubach. „Barlinek”, nr 1/2008 Foto: mwmedia

Robert Gonera zdradza, dlaczego związał się z Bankiem Zachodnim WBk, który wtedy nie miał jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku. „VaBank!”, nr 1/wiosna 2008 Foto: sesja autorska novimedia

Maryla Rodowicz opowiada, jak spędza wolny czas, czym się inspiruje i jakie miejsca odwiedza podczas wakacji. ReLease, nr 3(21) lipiec-sierpień 2008 Foto: agencja Gazeta

krzysztof Hołowczyc ceni nie tylko sportowe samochody, ale też eleganckie zegarki i dobre kino. „ReLease”, nr 1(24) marzec-kwiecień 2009 Foto: atlantic

17


PasjonaciiekSPerci Profesjonalizmwparzezdoświadczeniem

30

bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nawet przy ogromnych chęciach, nie da się zrobić dobrego magazynu wewnętrznego. my o tym wiemy, dlatego core-team Novimedia cP stanowią specjaliści marketingu, grafiki komputerowej oraz dziennikarstwa. Dzięki temu nie tylko wiemy, co przekazać, ale przede wszystkim jak.

fotoreporterów z całej Polski współpracuje z novimedia.

absolwent filologii słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, tłumacz języka angielskiego – m.in. takich książek, jak „nieznany Stalin”, „W cieniu Saddama” oraz „księżna Masako: więzień Chryzantemowego Tronu”. od 2005 r. w zespole novimedia CP, gdzie od razu zyskał uznanie stałych klientów agencji. Specjalizuje się w projektach z sektora finansowego, telekomunikacji oraz FMCG.

tomasz illG starszy redaktor

Piotr kowalski redaktor

Realizował projekty wydawnicze dla takich firm, jak McDonald`s Polska, Microsoft, CitiHandlowy, DinersClub oraz aVon. obecnie student V roku politologii o specjalności dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Prywatnie interesuje się polityką, psychologią, marketingiem politycznym oraz szeroko rozumianą tematyką PR.

18

19

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Po stażu w korekcie „Gazety Wyborczej” dołączyła do naszego zespołu. Podczas studiów współpracowała z miesięcznikiem „Śląsk”, kwartalnikiem „opcje” oraz pismem internetowym „artPaPIER”, publikując w nich recenzje książek.

Daria wePs redaktor

maGDalena Buszek redaktor

absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Swoją pasję pisania i poszukiwania informacji rozwijała, współpracując z „Gazetą Uniwersytecką UŚ”. Zdobywała też doświadczenie w „Dzienniku Zachodnim” i współtworzyła Internetowy Magazyn Społeczności akademickiej UŚ „Pre-text”.

Specjalistka grafiki projektowej i Corporate Identity – wyróżniony dyplom Uniwersytetu Śląskiego w katowicach na Wydziale artystycznym Instytutu Sztuki. W novimedia od 2007 r. Wcześniej przez 5 lat pracowała w Warszawie, współpracując z agencjami reklamowymi, m.in. McCann-Erickson. autorka projektów graficznych oraz zaawansowanych ilustracji do magazynów konsumenckich m.in. dla Centrum Handlowego arkadia, Royal Collection czy sieci sklepów Piotr i Paweł. monika Polańska-sowińska grafik kreatywny

aDam BieDka

mikołaj jaźwiecki

grafik

od najmłodszych lat zainteresowany tworzeniem różnych form graficznych: komiksów, ulotek i billboardów. obecnie próbuje swoich sił w magazynach firmowych. Student automatyki i robotyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

fotoedytor

Talent i wyczucie odziedziczył po ojcu – dziennikarzu, mamie – plastyku. Jego praca wystawiona jest na pierwszy ogień! oczy kupują – więc staranny dobór, selekcja, zakup i ekspozycja fotografii są kluczowe w odbiorze wydawnictwa customowego. Jego praca w agencji jest wysoko oceniana przez klientów novimedia CP, czytelników wydawanych magazynów oraz fachowców rynku fotografii prasowej.


zDoByteNAGroDY PearlawarDs

od prawej: Joe Pulizzi, Junta42 (Cleveland), kristin Bohn z D Custom (Dallas) oraz Maciej Jaźwiecki z novimedia CP.

Działamy lokalnie, myślimy globalnie. Doceniła to m.in. światowa rada Prasy Firmowej – custom Publishing council – przyznając nam Srebrną Perłę w ubiegłorocznej edycji konkursu Pearl Awards. To największy sukces w historii polskiego custom publishingu!

„Goodyear Serwis”– srebro w konkursie Pearl Awards 2008 w Nowym Jorku Magazyn realizowany dla Goodyear Dunlop Tires Polska otrzymał drugą nagrodę Pearl awards, przyznawaną przez światową Radę Prasy Firmowej. Produkcja startowała w rywalizacji o tytuł najlepszego nowego magazynu na świecie w kategorii design. To największy sukces w historii polskiego custom publishingu, a nas najbardziej cieszy fakt, że właśnie nasza agencja jest jego prekursorem. novimedia Custom Publishing po raz kolejny udowodniła, że wyznacza standardy branży w kraju i nie tylko. od czterech lat największe agencje na świecie rywalizują o statuetki, które są wyznacznikiem jakości i profesjonalizmu. ogromnie cieszymy się z tej

nagrody, tym bardziej że w naszej kategorii startowało blisko 80 cenionych agencji, jak m.in. Redwood czy McMurry. To ukoronowanie 12 lat działania naszej agencji i dowód na to, że rozwijamy się we właściwym kierunku. autorem projektu magazynu „Goodyear Serwis” jest Tomasz Chwinda, Dyrektor artystyczny novimedia. Pod jego okiem za stworzenie oprawy odpowiada grafik Piotr Śliwiński. Redaktorem publikacji z ramienia novimedia CP jest Leszek Mielczarek.

21

20

„hyundai magazine”– nominacja w konkursie Pearl Awards 2008 w Nowym Jorku Pismo tworzone dla Hyundai Motor Poland – podobnie jak „Goodyear Serwis” – startowało w rywalizacji o tytuł najlepszego nowego magazynu na świecie w kategorii design. Magazyn zdobył nominację i zakwalifikował się do ścisłego finału konkursu. autorem projektu magazynu „Hyundai Magazine” jest grafik Piotr Śliwiński. Redaktorem publikacji z ramienia novimedia CP jest Leszek Mielczarek.

„baton”– najlepszy magazyn komunikacji wewnętrznej w Polsce w 2001r. Pismo realizowane dla British american Tobacco Polska zwyciężyło w kategorii „najlepszy magazyn wewnętrzny w Polsce” w konkursie aGaPE. Była to pierwsza edycja najstarszego konkursu customowego w Polsce.


referencje

kliencioNoVimeDiA

Dodatkowych referencji udzielić mogą m.in.: * Barbara Hensel, Internal Communication & Events Manager, Dział komunikacji Sanofi-aventis Sp. z o.o., tel. 022.280.09.17, e-mail: barbara.hensel@sanofi-aventis.com. * Olga Głuchowska–Stypka, Specjalista ds. komunikacji, Elektrociepłownia kraków, tel. 695.403.533, e-mail: olga.gluchowska@eckrakow.pl. * Lidia Deja, Communication Manager aRCaDIS Polska, tel. 022. 203.20.00, e-mail: l.deja@arcadis.pl.

byliśmy pierwszą agencją custom publishingową w Polsce. od 1997 roku pokazujemy, jak to się robi. wybór między jakością a ilością zawsze był dla nas prosty – jakość to nasza obsesja.

coca-cola hellenic Polska Sp. z o.o. Współpracujemy z firmą novimedia Custom Publishing w zakresie wydawania magazynu wewnętrznego dla pracowników. W trakcie czteroletniej współpracy firma novimedia Custom Publishing dała się poznać jako przykład solidności i profesjonalizmu. Pracownicy tej firmy wykazują się wiedzą, kreatywnością, doświadczeniem oraz wysoką kulturą osobistą, co sprawia, że praca z nimi przebiega bezkonfliktowo i w sympatycznej atmosferze. naszym zdaniem novimedia Custom Publishing zasługuje na miano solidnego partnera. Anna Ruszczak kierownik ds. komunikacji Tel. 022.51.95.462, 0604.495.264 E-mail: anna.ruszczak@cchellenic.com

22

carrefour Polska Sp. z o.o. Z novimedia współpracujemy od marca 2007 r. Powierzyliśmy agencji przygotowanie biuletynu wewnętrznego dla pracowników Grupy Carrefour w Polsce – „karfusia”. Wydaliśmy razem wiele numerów i z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że znakomicie wywiązują się ze swojego zadania. Profesjonalizm, terminowość, kreatywne spojrzenie oraz indywidualne podejście do naszych oczekiwań to główne cechy współpracy z novimedia. Do tego możemy jeszcze dorzucić zaangażowany zespół, szybką reakcję na wszelkie nasze uwagi i sugestie oraz fachowe doradztwo w dziedzinie custom publishingu. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z novimedia zrealizujemy jeszcze wiele ciekawych pomysłów dotyczących naszego wewnętrznego wydawnictwa. Katarzyna Bogusz Senior Menedżer, Dział komunikacji Wewnętrznej Tel. 022.517.23.28, 0508.001.150 E-mail: katarzyna_bogusz@carrefour.com

Nestlé Polska S.A.

kredyt bank i GrupawArTA

nestlé Polska S.a. współpracuje z novimedia Custom Publishing od 2006 roku. agencja novimedia wygrała wówczas konkurs ofert na wydawanie magazynu wewnętrznego dla pracowników firmy nestlé. agencja opracowała nowy layout i koncepcję graficzną magazynu, dając się poznać jako partner proponujący eleganckie i profesjonalne rozwiązania. nowa, odświeżona „twarz” magazynu zyskała uznanie zespołu redakcyjnego oraz sympatię czytelników. Wszelkie usługi świadczone przez novimedia w trybie wydawniczym wykonywane są z dużą starannością. Poza kompetentnym i wykwalifikowanym zespołem novimedia zapewnia również elastyczność i zrozumienie dla specyficznych wymagań, jakie zwykle cechują wewnętrzne wydawnictwa firmowe. Tryb pracy i zakres pomocy dostosowany jest do bieżących potrzeb redakcji. Wysoki poziom usług, wiedza i kompetencje, jakimi dysponuje agencja novimedia, są jej najlepszą wizytówką. Dziękując bardzo za dotychczasową współpracę, pozwalam sobie polecić novimedia innym klientom jako partnera godnego zaufania.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WaRTa S.a. współpracuje z agencją novimedia Custom Publishing od 2005 r. kredyt Bank i WaRTa współpracują z novimedia CP od prawie trzech lat i wspólnie polecają tę agencję innym firmom wydającym magazyny wewnętrzne. Według WaRTY i kredyt Banku, novimedia Custom Publishing to nowoczesna i idąca z duchem czasu, solidna i słowna, godna zaufania i przyjazna klientowi agencja, która zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się edycją i redakcją tekstów, dobrych i kreatywnych grafików oraz specjalistów zajmujących się przygotowywaniem magazynów do druku od strony technicznej. novimedia Custom Publishing to agencja z 12-letnim stażem, która specjalizuje się nie tylko w przygotowywaniu i wydawaniu magazynów w wersji papierowej, ale również elektronicznej. To agencja, która oprócz doświadczonej i przyjaznej kadry pracującej w katowicach, Warszawie i Sopocie, dysponuje również siecią współpracowników (dziennikarzy i fotografów) w całej Polsce.

Małgorzata Szlendak Ca&PR Manager Tel. 022.607.22.89, 0600.204.654 E-mail: malgorzata.szlendak@pl.nestle.com

Monika Nowakowska Dyrektor Biura Public Relations Tel. 022. 634.54.26, 0500.965.426 E-mail: monika.nowakowska@kredytbank.pl

23


nasiklienci oDlATznoVimeDia

R

24

NOVIMEDIA CUSTOM PUBLISHING Katowice Office: PCK 10, T: +48 032 257.07.27/37 Warszawa Office: Poznańska 11/10b,T: +48 022 622.90.25

Novimedia Custom Publishing  

Novimedia Custom Publishing presentation for internal communication

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you