Page 1

monnari Nowe trendy i kolekcje uznanych marek

NOWOCZESNY MAGAZYN O MODZIE DLA AKTYWNYCH KOBIET CENIÑCYCH ELEGANCJ¢ , KLAS¢ I WŁASNY STYL

NEWS

CENA 25 ZŁ

NUMER 01 (06) WIOSNA-LATO 2009

NIE LUBI¢ RZECZY UDZIWNIONYCH

MAŁGORZATA

FOREMNIAK

ARGENTY¡SKIE

TANGO Beata Pawlikowska

KR¢GLICCY PO FRANCUSKU

SŁAWNI

RESTAURATORZY PRZENOSZÑ NAS NAD SEKWAN¢

ROBERT GONERA W DUSZY TRADYCJONALISTA, ALE CZASEM KUSI GO, BY ZA¸O˚Yå KAPELUSZ Joanna Bartoszewicka

Dwie sesje, dwie marki, dwa style

NOWA KOLEKCJA

MONNARI I PABII Dla kobiet ceniàcych luksusowy styl KLASYKA W NOWEJ ODSŁONIE, dla fanek kobiecoÊci – delikatne i zmysłowe kreacje


spis treÊci MONNARI

Str. 4

Charte

32

Po m´sku / Monsieur

54

Luxury vison of beauty nowa kolekcja marki Pabia

18

10

Kronika nowych trendów,

Małgorzata Foremniak

czyli przepowiadacze przyszłoÊci

„Âwiat zewn´trzny mnie nie kr´puje”

I

I

I

6

Pachnidło / Fumet

Kulisy / Avenue Montaigne

7

SESJA ROZPALONA S¸O¡CEM

14

Fotorelacja z sesji fotograficznej kolekcji Monnari wiosna-lato 2009

PARYSKIE HISTORIE ZAPACHEM PISANE Najpiękniejsze historie związane z zapachami zaczynają się w Paryżu. Jak ta o niszowej marce perfumeryjnej Annick Goutal

Wydarzenia / Événement

8

DOBRA DZIA¸ALNOÂå

Psychologia / Thérapie

Nagrody dla firmy MONNARI TRADE S.A.

16

Rozmowa / Portrait

10

NIE LUBI¢ RZECZY UDZIWNIONYCH Małgorzata Foremniak opowiada o własnym stylu i swoich modowych doświadczeniach

WSPÓŁPRACUJÑ SONIA HENSLER

Maniaczka ubarwiania ˝ycia. Jej „obrazki” sà jak dra˝etki – poprawiajà nastroje. ˚eni style, oswaja kicz i ∏àczy ze sztukà. Skoƒczy∏a ASP i zamieszka∏a w Londynie, tam te˝ pracuje.

57

46

Kuchnia francuska Wywarła ogromny wpływ na przepisy z krajów Europy Zachodniej

38 40

Style / Vivre

LIST WPROWADZAJÑCY OD PREZESA MONNARI TRADE S.A.

Trendy / Tendance

18

z nami BEATA PAWLIKOWSKA Pisarka, podró˝niczka, autorka audycji „Âwiat wed∏ug blondynki” w Radiu ZET.

20

MARKETINGOWA KUCHNIA

21

WSPÓ¸PRACA Z FILMEM

SPORTOWA ELEGANCJA Kolekcja męskiej marki Roy na nadchodzący sezon

Jak powstają hasła marketingowe marek MONNARI TRADE S.A.

22

Modelka, prezenterka. Pracowała dla najwi´kszych projektantów Êwiata. Jej twarz pojawiała si´ na okładkach magazynów „Vogue” i „Elle”. W stacji Polsat Cafe prowadzi program o stylu gwiazd polskiej sceny.

GAD˚ETOWY ZAWRÓT G¸OWY Na naszym bazarze każdy znajdzie coś dla siebie

52

Akcesoria Monnari na sezon wiosna-lato 2009 stworzone według obowiązujących trendów

Wiosna-lato 2009 / Pr˘t-∫-porter

26

WIELKI TRIUMF KOBIECOÂCI

32

KLASYKA NOWÑ MA TWARZ

Najnowsza kolekcja na sezon wiosna-lato 2009 marki Monnari

Ma∏y apetyt / Apéritif Niezwykle elegancka kolekcja na sezon wiosna-lato 2009 uznanej marki Pabia

NATALIA ROSTKOWSKA

Wspó∏pracownik Agory, Polskapresse, Interii. Od trzech lat felietonistka Novimedia Custom Publishing. Sopocianka, mi∏oÊniczka podró˝y i mody.

46

FRANCJA KOLEBKÑ SZTUKI KULINARNEJ Warszawscy restauratorzy Agnieszka i Marcin Kręgliccy zdradzają przepisy z menu swojej francuskiej restauracji

Zielono nam / L'écologie WYDAWCA MONNARI TRADE S.A. Radwaƒska 6 ¸ódê 90-453 KONCEPCJA, PROJEKT, REDAKCJA NOVIMEDIA Custom Publishing www.novimedia.pl REKLAMA Content Media tel. 0502.499.456

48

OSZCZ¢DNIE,EKOLOGICZNIE INOWOCZEÂNIE Baterie słoneczne szturmują rynek energii naturalnej

Zakupowy szał trwa, a specjalista radzi, co jest bardziej korzystne: karta kredytowa czy debetowa?

58

PARY˚IMODA ODZAWSZERAZEM Karolina Malinowska prognozuje, co będziemy nosić w tym sezonie

Felieton / Idée

60

W POSZUKIWANIU W¸ASNEGO STYLU Należy uczynić kilka kroków, by odnaleźć własny styl. Ten pierwszy i najważniejszy to samoakceptacja

Kulturalnie / Montmartre

Sztuka / Hôtel de Ville

50

PLASTIKOWY DYLEMAT

Modny felieton / Haute couture

INTUICYJNY MISTRZ ABSURDU I (NIE)CODZIENNOÂCI „Pisanie, tak jak fotografia, wyraża potrzebę przeżycia”, mawiał Robert Doisneau, francuski fotograf XX wieku

61 64

54

Nutka testosteronu „Coraz bardziej ceni´ własny styl”

OSKARY FASHION MANUFAKTURA FASHION WEEKEND Bliżej gwiazd, czyli fotorelacje z krajowych wydarzeń w świecie mody

KOLEBKA TANGA OGNISTA ARGENTYNA Podróżniczka Beata Pawlikowska wybrała się do Buenos Aires, by odkryć tajemnicę gorącego tanga

OCENIAMYPRODUKTY KULTURALNE–KSIÑ˚K¢, P¸YT¢,FILM

Bywanie / Art de vivre

Podró˝e / Le Monde

Przy tworzeniu magazynu udzia∏ wzi´∏y nieprzeci´tne kobiety: KAROLINA MALINOWSKA

I

CO DODA PAZUR KA˚DEJ KREACJI?

MESJASZE MODY Trendsetterzy, czyli ci, którzy zarażają chęcią posiadania

Wywiad z modelką sesji Monnari – Aleksandrą Rogowską

Bazar / Marché d’Aligre

42

Ubrania Monnari na dużym i małym ekranie

PASSION TO FASHION MODELOWA KARIERA

Stylowe dodatki / Accesoires

BOGINI MATKA WCZORAJ I DZIÂ Być czarownicą, to kroczyć przez siebie wytyczoną ścieżką

„Miałem kilka propozycji ubierania mnie przez zacnych modystów. Jednak, poza okazjonalnymi zakupami, sam się tym zajmuję” – Robert Gonera

Radzimy / Monnaire

T˘te-á-t˘te / Faire la bise

Edytorial / Entrée

MÓJ STYL „JAZZY LIFE”

Nagroda / Prix

66

KONKURS FABIA MONNARI ROZSTRZYGNI¢TY!

I


edytorial MONNARI Entrée

kulisy MONNARI

Str. 6

Avenue Montaigne

Ostatnie poprawki tu˝ przed wejÊciem na plan zdj´ciowy

Makija˝ysta i fryzjer Youji wybrał dla Oli Rogowskiej – modelki sesji Monnari – długie, rozpuszczone włosy z naturalnie wyglàdajàcymi skr´tami

Współpraca mi´dzy modelkà i fotografem to klucz do udanej sesji

SZANOWNI Paƒstwo,

Wiosna to pora zmuszajàca do przemyÊleƒ i przeobra˝eƒ. Tchni´ci tym inspirujàcym duchem, oddajemy w Wasze r´ce odmłodzone wydanie „Monnari News”. Odmłodzone, czyli z nowà szatà graficznà i Êwie˝ymi tematami, w których nutà przewodnià jest Êwiatowa stolica mody – Pary˝.

To

News” znajdą Państwo nutkę testosteronu w wydaniu Roberta Gonery oraz prognozę trendów na sezon wiosna-lato 2009 spod pióra Karoliny Malinowskiej. Kondycja finansowa światowego biznesu mocno ostatnio podupadła, co odbiło się echem w wielu dziedzinach życia. Pomimo to MONNARI TRADE S.A. nie obniża jakości swoich produktów. Potwierdzeniem tych słów niech będą liczne nagrody za działalność finansową i kreatywną w 2008 r., którymi zostaliśmy uhonorowani (Gazela Biznesu, Dobra Firma, Spółka Wysokiej Reputacji,

Doskonałość Mody). Takich sukcesów życzymy również Państwu. Aby bez problemu odnaleźć się w nowej sytuacji, zapytaliśmy ekspertów o to, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Gdy wiosenne słońce będzie chylić się ku zachodowi, a codzienne obowiązki będą dobrze wypełnione, sięgnijcie Państwo po trochę relaksu w dobrym stylu. Zachęcam do lektury wiosennego „Monnari News”.

MAREK BANASIAK prezes MONNARI TRADE S.A.

I

SESJA rozpalona s∏oƒcem Najnowsza kolekcja Monnari jest malownicza, kobieca, ekspresyjna z odrobinà szaleƒstwa. Nie bez powodu sesja fotograficzna została zorganizowana w przepi´knym rezerwacie Joshua w USA. Natura, b´dàca inspiracjà kolekcji, wyst´puje tutaj w nienaruszonym stanie. Stylistka Justyna Moraczewska i Youji wiedzà, co zrobiç, by kreacja wyglàdała olÊniewajàco

fotografie: MONNARI TRADE S. A.

I

właśnie tam w pierwszej kolejności świat mody prezentuje najnowsze trendy na nadchodzący sezon. Tam też żyli i tworzyli sławni artyści – goście nowego wydania: Coco Chanel, Robert Doisneau, Annick Goutal, Chopin. Co ciekawe, historia argentyńskiego tańca opowiedziana przez Beatę Pawlikowską także ma związek z paryskimi salonami. Małgorzata Foremniak dzieli się z nami swoimi modowymi doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem własnego stylu w świetle pracy aktorki. Na kobiecych stronach „Monnari

Str. 7

I

I Nawet w słoneczny dzieƒ trzeba skierowaç Êwiatło we właÊciwym kierunku


wydarzenia MONNARI Événement

Str. 8

Str. 9

SPÓ¸KA WYSOKIEJ

MODNA DOSKONA¸A

REPUTACJI

MONNARI TRADE DOBRÑ FIRMÑ Nie bran˝a, a nieprzeci´tne zaanga˝owanie firmy decyduje o wejÊciu do grona nagrodzonych statuetkà Dobra Firma. ONNARI TRADE S.A. już po raz drugi z rzędu została nagrodzona statuetką Dobra Firma przyznawaną od 7 lat przez dziennik „Rzeczpospolita”. Laureaci to 20 najdynamiczniej i najefektywniej rozwijających się spółek wyłonionych spośród 2000 największych polskich firm. Wybrała je komisja konkursowa na podstawie ścisłych kryteriów.

M

„Nie ma dobrej gospodarki bez dobrych firm. Te dobre oceniła i nagrodziła redakcja »Rzeczpospolitej«”, powiedział w trakcie gali wr´czania nagród dla Dobrej Firmy 2008 r. wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld Statuetka 2007 r.

21 paêdziernika 2008 r. w Warszawie firma MONNARI TRADE S.A. otrzymała tytuł Spółki Wysokiej Reputacji w kategorii „handel” w pierwszej edycji Premium Brand 2008 – Niezale˝nego Rankingu Reputacji Spółek Giełdowych wÊród Inwestorów. Celem badania było wybranie spółek cieszàcych si´ najwy˝szà reputacjà wÊród krajowych inwestorów instytucjonalnych: brokerów, analityków w funduszach inwestycyjnych, emerytalnych, bankach i ubezpieczeniach. Kryteria, które podlegały ocenie, to mi´dzy innymi: Orientacja na biznes, czyli opinia o tym, czy spółka kieruje si´ regułami ekonomii, a nie jest uwikłana w rozgrywki polityczne; RzetelnoÊç, czyli ocena transparentnoÊci spółki w kontaktach biznesowych; Zarzàd, czyli opinia na temat zarzàdu kierujàcego spółkà – kompetencji, wizji i zdolnoÊci przywódczych prezesa; Wizerunek – opinia na temat spółki na rynku inwestycyjnym.

POMYS¸ NA PREZENT

KARTA UPOMINKOWA: MONNARI, PABIA, MOLTON Specjalnie dla wszystkich, którzy chcà uniknàç nietrafionych prezentów, proponujemy kart´ upominkowà. Markowa odzie˝ i bi˝uteria sà prezentami mile przyjmowanymi przez kobiety, ale ich wybór jest trudny. Nie zawsze mo˝na trafiç w gust, potrzeby i rozmiar osoby obdarowywanej. Ta wygodna dla klientów forma sprzeda˝y została wprowadzona do salonów trzech marek: MONNARI, PABIA i MOLTON, aby ułatwiç realizacj´ i daç nieograniczony wybór markowej odzie˝y osobie obdarowanej. Karta mo˝e byç uzupełniona o dowolnà kwot´, nie mniejszà jednak ni˝ 100 zł, i realizowana w salonach sieci na terenie całego kraju przez rok od momentu jej wydania.

JESTEÂMY GAZELÑ BIZNESU 2008

Reputacj´ spółek zbadał instytut TNS OBOP na ogólnopolskiej próbie 1500 konsumentów. Oprócz konsumentów w badaniu swojà opinià nt. poszczególnych marek podzielili si´ równie˝ eksperci – mened˝erowie. Metodologi´ badania i analizy opracował Dom Badawczy Maison. Wyniki rankingu opublikował w swoim dodatku magazyn „Forbes” numer 11/08

ONNARI TRADE S.A. ju˝ po raz trzeci otrzymała nagrod´ Gazela Biznesu. Tytuł przyznawany jest przez redakcj´ „Pulsu Biznesu” ju˝ po raz 9. Według organizatorów konkursu Gazela to Êredniej wielkoÊci firma, która szybko si´ rozwija i Êwietnie radzi sobie na rynku, nawet wÊród znacznie wi´kszych od siebie konkurentów. Tegoroczne Gazele, by znaleêç si´ w presti˝owym gronie najdynamiczniej rozwijajàcych si´ przedsi´biorstw, musiały spełniç wiele kryteriów odnoszàcych si´ do funkcjonowania i finansów firmy. Chocia˝ o miejscu na liÊcie rankingowej decydował wyra˝ony w procentach przyrost obrotów osiàgni´ty w ciàgu trzech kolejnych lat, to nie bez znaczenia była tak˝e reputacja i uczciwoÊç wobec zewn´trznego i wewn´trznego otoczenia przedsi´biorstwa.

M

Symboliczne Złote Guziki i Złote Szpulki trafiły do ràk nagrodzonych. stycznia 2009 r. MONNARI TRADE S.A. po raz szósty otrzymała wyróżnienie Doskonałość Mody 2008, nagrodę przyznawaną raz w roku przez miesięcznik „Twój Styl”. Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele wydawnictwa i osobistości ze świata mody, m.in. Joanna Horodyńska i Małgorzata Foremniak, oceniało ubrania, bieliznę, stroje kąpielowe, buty, biżuterię, zegarki oraz akcesoria firm polskich i zagranicznych. W tym roku marka Monnari wyróżnienie otrzymała za bluzkę z kolekcji wieczorowej, uzyskując tytuł Polska Firma – Ekskluzywne Ubrania Wieczorowe. Nagrody zostały również przyznane w kategorii Wydarzenie Roku, Olśnienie Roku i Projektant Roku. Statuetka szpulki z symboliczną złotą nitką stanie obok wielu tegorocznych nagród, którymi firma MONNARI TRADE S.A. została uhonorowana.

9


rozmowa MONNARI Portrait

Str. 10

Ubieram si´ dla siebie

NIE LUBI¢ rzeczy

UDZIWNIONYCH Czasem wià˝e figlarne kucyki. Czasem zak∏ada seksowne szpilki i podskakuje. Ma∏gorzata Foremniak lubi bawiç si´ modà. Rozmawiała: Joanna Bartoszewicka, fotografie: TVN

(

Âwiat

zewn´trzny mnie nie kr´puje

(


rozmowa MONNARI Portrait

Czy zawartoÊç damskiej garderoby to kwestia emocjonalna? To, co zakładamy na siebie, wyraża nasz stan ducha, odzwierciedla nastroje. Budzimy się, patrzymy w lustro, przeżywamy różne emocje: radość, chandrę i zastanawiamy się „w co ja się dziś ubiorę?”. Dobieramy kolory, fasony, żeby dodać sobie energii, poprawić humor. Czasem przez strój mamy ochotę poczuć się bardziej atrakcyjne.

Bardziej atrakcyjne w oczach m´˝czyzn, czy raczej, by wzbudziç damskà rywalizacj´? Ja ubieram się przede wszystkim dla siebie. Jeśli stroimy się, myśląc, jakie wywołamy emocje u innych, to znak, że nie wiemy, kim tak naprawdę jesteśmy. Kobiety często traktują swoje szafy jako stymulatory nastroju. Ja w momentach chandry czuję np. potrzebę zmiany koloru.

A jakie najcz´Êciej Pani wybiera? Lubię chłodne barwy. Jeśli niebieski, to wyrazisty, zimny. Podobają mi się kolory ziemi, szarości, beże, brązy. Aby poprawić nastrój, wybieram kolorowe dodatki, np. pomarańczowy szalik albo zieloną torebkę. Na mój pogląd na modę bardzo wpłynęła przyjaciółka projektantka Iza Łapińska i moje córki. To one otworzyły mnie, pokazały, że modą można się bawić.

Czy w takim razie córki pomagajà w robieniu zakupów? Tak, obydwie dziewczynki to już prawie kobiety. Ola ma 19 lat, studiuje psychologię i interesuje się modą. Ma niezwykły dar dobierania dodatków, dopasowywania kolejnych ubrań do tego, co już ma w szafie. Ja tego nie potrafię. Ola przewiązuje T-shirt wstążką i zupełnie inaczej wygląda. Taka zwykła kokarda może tyle zmienić, dodać kobiecości. Zazdroszczę moim dziewczynom, że tak potrafią.

Str. 12

butików, gdzie właścicielki sprowadzają pojedyncze sztuki. Zdarza się, że dzwonią i mówią, że mają coś, co może mi się spodobać. Uważam, że wciąż w Polsce mamy za mało sklepów, w których można kupić ciekawe dodatki, np. torby za rozsądną cenę.

A za granicà? We wszystkim staram się zachować umiar i rozsądek. Nie należę do osób, które wydadzą fortunę na upatrzony ciuch albo wybiorą się po ubrania za granicę. Choć zdarza się, że robię zakupy przy okazji jakiegoś wyjazdu. Polubiłam Norymbergę. Gdy wyjeżdżałam z dziećmi na narty w niemieckie Alpy – wpadałam tam. Centrum Norymbergi jest niewielkie, to stary rynek i uliczki z ciekawymi sklepami, eleganckimi butikami. Zawsze tam coś znajdę.

Bawi si´ Pani modà klasycznà czy raczej sportowà elegancjà? Nie lubię rzeczy udziwnionych, koronek, falban, ozdób. Cenię rzeczy proste.

Funkcjonalne? Niekoniecznie. Lubię też ekstrawagancję w stroju. Mam oczywiście kilka klasycznych płaszczy, które i za 10 lat będą modne. Mają ponadczasowy krój, są ze świetnych materiałów. Ale taką klasykę lubię przełamać, tak jak i córki, jakimś ciekawym, nieprzewidywalnym dodatkiem.

Czy ma Pani jakiÊ ulubiony? Bardzo lubię naszyjniki i kolczyki. Dziś mam niebieskie kolczyki. Wszystko to robi moja zaprzyjaźniona projektantka biżuterii. Jej rzeczy pasują do mnie. Kasia jeździ po świecie, szuka kamieni i niezwykłych inspiracji. Ostatnio zrobiła mi naszyjnik z kamieni księżycowych i różowego kwarcu. Noszę go jak amulet.

FASHION VICTIM, CZYLI OFIARÑ MODY. NIE ÂLEDZ¢ JAK SZALONA NOWYCH TRENDÓW, NIE WYMIENIAM UBRA¡ CO SEZON, BO MODA TO DLA MNIE PRZEDE WSZYSTKIM ZABAWA I PRZYJEMNOÂå

A gdzie lubià Panie robiç zakupy? Najfajniejsze rzeczy zwykle kupuję przypadkiem, wcale nie wtedy, kiedy planuję zakupy. Lubię warszawskie centra handlowe. Te spokojne i kameralne. Mam też kilka zaprzyjaźnionych małych

Ma Pani nienagannà figur´, czy stosuje Pani jakàÊ diet´? Nie lubię słowa dieta, bo ono kojarzy się z jakimiś wyrzeczeniami. Ja tego nie robię, za to od lat odżywiam się, nie łącząc węglowodanów z białkiem.

MA¸GORZATA FOREMNIAK

Mówi si´, ˝e d˝insy to druga skóra. Czy równie˝ dla Pani?

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 08 I 1967 r. w Radomiu

Kocham dżinsy, szczególnie takie o kroju uniseks, proste lub nawet męskie. Na co dzień zakładam T-shirty, koszule, które wyglądają jak sprane, kurtki, do tego szerokie dżinsy z kieszeniami. Niekoniecznie wygląda się w nich zgrabnie, ale czuję się w nich dobrze.

ZNAK ZODIAKU: Kozioro˝ec ZAWÓD: aktorka filmowa i teatralna WYKSZTAŁCENIE: Wydział Aktorski, Paƒstwowa Wy˝sza Szkoła Teatralna w Łodzi WYBRANA FILMOGRAFIA: „Prawo ojca”, „13. posterunek”, „Matki, ˝ony i kochanki”, „Na dobre i na złe”, „Bo˝e skrawki”, „Avalon”, „Zmru˝ oczy”, „Jak to si´ robi z dziewczynami”, „Quo Vadis”, „PitBull”, „Krótka historia czasu”, „Odwróceni”, „I kto tu rzàdzi”, „Âwiadek koronny”, „Miasto z morza”

To mo˝e ch´ç ukrycia si´ przed paparazzi, którzy cz´sto Panià Êledzà? Pewnie trochę też. Naciągam czapkę na głowę i trudno mnie poznać (śmiech). Ale czasem miewam ochotę ubrać się bardzo kobieco. Tego wymagają ode mnie różne okazje: gale, bale, imprezy. Zwykle ubierają mnie polscy projektanci. Świetnie czuję się zarówno w kobiecych sukienkach, jak i w żywiołowych kreacjach.

PO GODZINACH

KiedyÊ w wywiadach mówiła Pani, ˝e czuje upływ czasu, pewnà stagnacj´. W oczach widzów przez lata kojarzona była Pani głównie ze statecznà doktor Zosià Burskà z serialu „Na dobre i na złe”. DziÊ to si´ zmieniło, czy mo˝e dzi´ki wyst´powi w „Taƒcu z gwiazdami”, kampanii promocyjnej kosmetyków?

POMAGAM

MA¸GORZATA FOREMNIAK JEST ZAANGA˚OWANÑ AKTYWISTKÑ NA RZECZ ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH. WSPÓ¸PRACUJE Z FUNDACJÑ SPE¸NIONYCH MARZE¡ MA¸GORZATY I TOMASZA OSUCHÓW I Z FUNDACJÑ URSZULI JAWORSKIEJ. TRZY LATA TEMU DO¸ÑCZY¸A DO GRUPY 300 ZNANYCH OSÓB – AMBASADORÓW DOBREJ WOLI UNICEF. MÓWI G¸OSEM CIERPIÑCYCH DZIECI, BY WALCZYå O ICH PRAWA

Od „Tańca z gwiazdami” minęły już trzy lata, a dziennikarze wciąż mnie o to pytają. Może dlatego, że w tamtym programie pokazałam, jaka jestem naprawdę, odkryłam się. W kolejnym programie „Mam talent” też przecież nie byłam uładzona i spokojna. Często zawiązuję kucyki i wychodzę na ulicę, bo mnie świat zewnętrzny nie krępuje.

Czy lubi si´ Pani przebieraç w kostiumy na planie filmowym?

NA PEWNO NIE JESTEM

DOSSIER

Dużo się ruszam. Codziennie ćwiczę. Mam specjalnie przygotowany dla siebie zestaw i realizuję go w zaciszu domowym. Czasem biegam na bieżni w siłowni.

Rola to praca zespołowa reżysera, aktora, scenografa i kostiumologa. Aktor wypełnia wnętrze, ale kostium ma też wielkie znaczenie. W ubiegłym roku zagrałam w filmie reżyserowanym przez Andrzeja Kotkowskiego zatytułowanym „Miasto z morza”. To opowieść o powstawaniu portu w Gdyni. Film niezwykły, świetnie oddający klimat lat międzywojennych w Polsce. Gram wdowę po oficerze Legionów, która przenosi się z Krakowa do Gdyni i zaczyna zupełnie nowe życie. Do tego filmu zgromadzono wspaniałe kostiumy. Odtworzono stroje z dwudziestolecia, a niektóre oryginalne suknie, kapelusze, torebki sprowadzone zostały z Pragi.

Który z tych strojów zapadł Pani najmocniej w pami´ç? Wszystkie były piękne. W każdym zachwycała mnie ręczna, precyzyjna robota. Suknie miały piękne kroje i niezwykłe zaszywki, falbanki, guziki. Poczułam żal, że to już przeszłość. Zapamiętam moment, kiedy odgrywałam scenę przyjazdu mojej bohaterki do Gdyni. Przed zainscenizowanym dworcem stała duża grupa statystów: głównie młodzi – dziewczyny i chłopcy, ubrani w T-shirty i dżinsy. Gdy po godzinie wróciłam z charakteryzatorni, na planie czekali na mnie przebrani w stroje z epoki piękni ludzie. Chłopcy w kamizelach i bufiastych spodniach, dziewczyny w sukniach z falbanami i kapeluszami. Przed oczami otworzył mi

się całkiem nowy świat: intrygujący, ciekawy i wyraźnie podzielony na męski i żeński. Tego świata już nie ma.

Od kilku lat udziela si´ Pani charytatywnie. Jak znajduje Pani na to czas? To także część mojej pracy, którą bardzo cenię, dlatego staram się znaleźć na nią czas. Zawsze chciałam pomagać ludziom. Kiedy nadarzyła się okazja wykorzystania potencjału, który daje mi popularność, nie wahałam się ani chwili. Współpracuję z Fundacją Spełnionych Marzeń Małgorzaty i Tomasza Osuchów, z Fundacją Urszuli Jaworskiej i od trzech lat jestem Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF-u.

Wraz z UNICEF-em była Pani w Afryce. Co zapami´tała Pani z tej podró˝y? Trzy lata temu byłam w Sierra Leone, natomiast rok temu w Kongo. Od jesieni wraz z Arturem Żmijewskim bierzemy udział w kampanii społecznej, która ma na celu zwrócenie uwagi Polaków na tragedię w Kongo i pozyskanie funduszy na program ratowania życia noworodków i małych dzieci w tym kraju. Marzę o powrocie do Afryki. Widziałam tam niewyobrażalną biedę, cierpienie, ale też niezwykłych ludzi, którzy mają w sobie radość, wielką wolę i chęć życia. Takie wyjazdy stawiają mnie do pionu, ustawiają wszystko na właściwej pozycji, układają na nowo moje priorytety.


pachnidło MONNARI Fumet

Str. 15

Str. 14

Najpi´kniejsze historie zwiàzane z zapachami zaczynajà si´ w Pary˝u. Jak ta o Annick Goutal.

PARYSKIE HISTORIE

ZAPACHEM PISANE Była jednà z pierwszych kobiet, które stworzyły mark´ perfum w oparciu o wspomnienia. Zapachy inspirowane doÊwiadczeniami podbiły serca koneserów. Tekst: Ilona Rechnio, fotografie: Perfumeria Quality Missala ażda marka perfumeryjna ma swoją historię, jednak w przypadku Annick Goutal jest to wyjątkowa opowieść. Detale z życiorysu Annick uwiecznione zostały nie na stronach pamiętnika, lecz w nutach zapachów. Zamknięte w charakterystycznych flakonikach opowiadają o marzeniach pierwszej kobiety, która

K

ukończyła słynną szkołę perfumiarzy w Grasse. Stworzona przez nią niszowa marka dostępna jest tylko w tradycyjnych perfumeriach. Tam, gdzie słyszy się więcej niż tylko nazwę i cenę flakonu. Rodzinną firmę prowadzi obecnie córka założycielki – Camille Goutal, kierując się wciąż tymi samymi zasadami. Wybierając flakonik perfum, sprzedawca przedstawia historie związane z po-

wstaniem każdego zapachu. A jest czego posłuchać, bo w życiu matki i córki aż roiło się od niezwykłych wydarzeń.

Zbuntowana nastolatka Annick Goutal urodziła się we Francji w 1945 r. Będąc dziewczynką, uczyła się gry na fortepianie. W domu ojca, znanego paryskiego cukiernika, przygotowywała się do kariery artystki. Gdy kończy 18 lat, ojciec postanawia wysłać córkę do konserwatorium muzycznego, chociaż ona marzy o innej przyszłości. Annick podejmuje odważną decyzję. Ucieka z domu i zostaje modelką w Anglii. W jej życiu pojawia się pierwszy mężczyzna. To on przedstawia Annick niezwykły świat twórców perfum. Sam jest kreatorem zapachów i to dzięki niemu partnerka wraca do Francji i trafia do szkoły w Grasse. Tu następuje przełom. Niewinne zainteresowanie zmienia

się w prawdziwą pasję. Od tej chwili najważniejsze w życiu Annick stają się kompozycje zapachów. Początkowo inspiracji dostarczali jej ludzie, dla których tworzyła perfumy. Pierwsze pomysły od razu trafiły w gusta znajomych i wieść o zdolnej kreatorce szybko rozeszła się po Paryżu. To właśnie szeptana reklama wyniosła pierwszą wodę sygnowaną nazwiskiem Goutal: Folavril. Jak pachnie? W bukiecie mieszają się nuty jaśminu, kwiatu boronii i owoców mango. Annick sama opracowała projekt flakonów – woreczek ze złotą nakrętką. Etykiety ozdobiła motywem bluszczu i każdą butelkę zapakowała w celofan. Zainspirowana pięknymi opakowaniami pralinek z cukierni ojca dla swoich pudełek wybrała podobne materiały. Folie, złote wstążki, etykietki i papier malowany ręcznie złocistą farbą. Na początku zapachy Goutal powstawały w małej paryskiej manufakturze. Jednak liczba zamówień wciąż rosła, a przyjaciółki namawiały ją, aby otworzyła swój pierwszy butik. I stało się. Przy paryskiej Rue de Belchasse powstała perfumeria z niszowymi zapachami. Od tej chwili Annick Goutal opowiada światu pachnące historie swojego życia.

Inspirujące otoczenie Czy w zapachu można zawrzeć fabułę książki? Według Annick tak. Woda Eau d’ Hadriana to kompozycja mająca oddawać uczucie, jakiego doświadczyła po lekturze pamiętników cesarza Hadriana. Stąd właśnie włoskie nuty drzewa cytrynowego, sycylijskiej limonki, grejpfruta i cyprysu. W latach 80., kiedy w perfumeriach królowały ciężkie, orientalne zapachy, zastosowanie świeżych nut było sporą innowacją. Na przekór istniejącym trendom Annick tworzyła kompozycje zgodne z własnym gustem. Kolejne pachnące kreacje udowadniały, że ma niebywałe wyczucie. Historię największej miłości swojego życia zamknęła w wodzie toaletowej Grand Amour. Tytułową wielką miłością był francuski wiolonczelista

CECHY SZCZEGÓLNE

MARKI ANNICK GOUTAL KOÂå S¸ONIOWA I Z¸OTO, OKRÑG¸Y FLAKON Z MOTYLEM, CHARAKTERYSTYCZNE BUTELKI (KARBOWANA I KWADRATOWA), BUTELKA W KSZTA¸CIE WORECZKA, ETYKIETY ZAPACHÓW, KOKARDA ZE Z¸OTEJ WSTÑ˚KI, BLUSZCZ

Alain Meunier. To on regularnie obdarowywał ukochaną bukietem białych lilii, które Annick zamieniła w nutę zapachu. Dodała do kompozycji aromat wanilii, hiacyntu i ambry. Jak każda mama, tak i Annick najmocniej na świecie kochała swoją córkę Camille. To dla niej stworzyła wodę Petite Cherie. Chciała, żeby zapach kojarzył się z dzieciństwem i tym, co jej córka lubiła najbardziej, czyli zabawami w ogrodzie. Wykorzystała więc aromaty: gruszki, brzoskwini, wanilii i świeżo ściętej trawy. Dziś zapach ten jest numerem jeden w całej ofercie marki i kupują go kobiety w różnym wieku. Jedne dla siebie, inne dla swoich córek. Kreatorka nie koncentrowała się jedynie na pachnących kompozycjach, dbała także o rozwój firmy. Otwierała kolejne butiki, w których tworzyła niezwykły wystrój i atmosferę. Wnętrza te do dziś pozostają niezmienione. Każde z nich wygląda jak luksusowy domek dla lalek. Białe, fikuśne meble po brzegi wypełnione są kolorowymi flakonami. Wszystko tworzy niecodzienną atmosferę zamkniętą zarówno w cudownych aromatach, jak i w koncepcji butików.

Annick i Camille Goutal

FLAKONIKI MAJÑ TEN SAM KSZTA¸T CO TRZYDZIEÂCI LAT TEMU I SÑ OZDABIANE R¢CZNIE Camille opowiada Kiedy Annick Goutal zmarła po długiej walce z chorobą, prowadzenie firmy przejęła córka. Zrezygnowała z kariery fotografa i zaczęła uczyć

się perfumeryjnego fachu. Czytała notatki mamy, a w laboratorium pracowała z jej najbliższą asystentką. Podobnie jak Annick, chciała zapachami opowiadać przeżyte historie. I tak, jej pierwsza kompozycja Songes powstała po powrocie z egzotycznej wyspy. Właśnie tam odnalazła spokój po śmierci matki i urodzeniu córki. Na wyspie odkryła pachnący krzew frangipani, który jest najważniejszą nutą Songes. Dodała też aromat jaśminu i wanilii. Jak twierdzi Camille, do dziś ten zapach przywołuje w niej wspomnienia odzyskanej harmonii. Na wzór swojej mamy Camille także zamknęła w zapachu romantyczne doświadczenia swojej młodości. Woda Quel Amour, zadedykowana narzeczonemu, powstała po długiej rozłące pary. Camille, wracając do domu z dalekiej podróży, przygotowała się na rozstanie. Kiedy wchodziła do domu po schodach, zauważyła rozsypane płatki piwonii i róż. Narzeczony czekał na nią z wielkim bukietem tych kwiatów. Już wtedy wiedziała, jaki aromat będzie chciała odtworzyć. Zapachy domu Goutal powstają powoli. W odróżnieniu od wielkich koncernów, niszowe marki lansują nowości raz w roku lub rzadziej. Dlatego w butikach Goutal każda nowość to wielkie wydarzenie, które wymaga opowiedzenia kolejnej pięknej historii.


psychologia MONNARI Thérapie

Str. 17

Str. 16

łowo „czarownica” budzi skrajne emocje. Czarownicę wyobrażamy sobie jako niesympatyczną wiedźmę z zakrzywionym nosem, rzucającą zły urok. Postrzegana jest też jako tajemnicza, pełna uroku i fantazji kobieta, która używa różnych magicznych zabiegów do osiągnięcia swoich celów. I robi to we wdzięczny i mądry sposób. Ale zacznijmy od początku...

S

(

Kobiety były palone jako czarownice tylko za to, ˝e były pi´kne Simone de Beauvoir

(

Skąd bierze się życie?

Czarownica to nie szablon, który jest identyczny dla ka˝dego.

BOGINI MATKA WCZORAJ

I DZIÂ

Bycie czarownicà to ciàgła nauka, otwarte serce i umysł, i – jak w medycynie – primum non nocere ani innym, ani sobie... Tekst: Ewa Chmielarz, grafika: Novimedia

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak system patriarchalny wpływa na postrzeganie bóstw. Z jednej strony powszechna jest opinia, że Bóg nie ma rasy, płci czy poglądów politycznych. Jednocześnie w naszych snach i wyobrażeniach jawi się jako dojrzały białoskóry mężczyzna z długą, siwą brodą. Jak dalekie od rzeczywistości jest postawienie czarnoskórej kobiety w tej roli. Pięć tysięcy lat temu w starożytnej Babilonii nasi prapraprzodkowie jako najwyższe bóstwo czcili Królową Nieba – Boginię Matkę. To ona była matką wszelkiego życia. Musiało minąć wiele czasu, zanim świat został przedefiniowany i to mężczyzna stał się breadwinnerem (zdobywcą chleba). Jednak w mitach, snach i archetypach wojna płci nadal trwa. Bogini Matka pozostanie w naszych fantazjach tak długo, jak długo to właśnie kobiety rodzić będą mężczyzn (i kobiety). Pojawiać się będzie w sztuce, poezji i muzyce jako ta, która wszystkim nam ofiarowała życie. Po długoletnim praniu mózgów z naszej duchowo wyjałowionej cywilizacji po babilońskiej Bogini Matce pozostała stara, wykrzywiona czarownica, którą straszy się dzieci. Jej rola zawęziła się do zaklęć i czarów. Jest kobietą szpetną, pozbawioną atrakcyjności fizycznej. „Jakie to ma znaczenie, że obedrzemy kobietę z seksualności i zezwolimy jej na istnienie tylko jako złośliwej czarownicy?”, pyta w książce „Czarownice” Erica Jong, poetka i powieściopisarka, przedstawicielka nurtu feministycznego w literaturze. Dlaczego ma być piętnowana za to, co pozwala gatunkowi ludzkiemu przetrwać? Przecież to kobieca fizjologia jest źródłem istnienia życia na Ziemi. Nie należy piętnować jej za to, dzięki czemu nasza rasa żyje. Mit Bogini Matki zwiastuje zakończenie wojny płci, a nawet ich połączenie. Dlatego też jest tak lubianym motywem wśród artystów obu płci. Kobiecie obiecuje nieskrępowanie seksualne i kreatywność. Mężczyźnie dostarcza kreatywną i seksowną żonę, córkę, kochankę. Kobieta odcięta od własnego ciała nie zbawi swojej duszy, ale także nie wyda na świat potomstwa.

Różne spojrzenia To różnorodność religii i wiążące się z tym różnego rodzaju zjawiska sprawiły, że wokół tematu czarownicy zrodziło się tyle pejoratywnych niejasności. Mity, pragnienia, wizje, sny, obrazy z różnych kultur prezentują mnóstwo opozycyjnych teorii. Stąd niebywała liczba sposobów, na jakie czarownica przeniknęła do współczesnej zbiorowej podświadomości. Jak wpłynęła na sztukę, poczucie humoru i mitologię. Zastanawiające jest także, dlaczego postrzegamy ją na różne sposoby: jako kozła ofiarnego, wybawcę, postać śmieszną i straszną, wzór dla kobiet czy ostrzegawczy antywzór.

Jedno jest pewne: trudno oddzielić temat czarownicy od seksu i cielesności. Potwierdza to Jong w „Czarownicach” pisząc: „Wszystkie czary biorą się z cielesnej żądzy, która w białogłowach jest nienasycona... zatem, by zaspokoić swoją chuć, parzą się nawet z diabłami”.

Współczesna czarownica W dzisiejszych czasach czarownica istnieje jako straszna baba-jaga – postrach wszystkich dzieci lub jako feministyczny wzór wyzwolonej kobiety. Współczesna czarownica to przede wszystkim kobieta świadoma swojej wartości, zarówno tej intelektualnej, jak i fizycznej. To wiedźma, czyli osoba wiedząca. Wie, co chce w życiu osiągnąć i kim jest. Ma świadomość praw rządzących światem, w którym przyszło jej żyć. Radzi sobie z przeciwnościami losu z wysoko podniesioną głową. Umie też zadbać o rozwój swojego potomstwa. Współczesna czarownica nie daje się ogłupić kultowi szczupłej sylwetki. Nie ulega też oszalałej konsumpcji. Tak jak jej historyczna poprzedniczka „idzie pod prąd”. Postępuje „regułom wbrew”. Nie jest bezmyślną istotą, której wmówić można, że nadużywa cielesności. Nie udowodni jej się także braku kobiecości. Jest dumna z tego jak wygląda, ile ma lat, co osiągnęła. Nie jest naiwną istotką, której wmówić można byle bzdurę.

(

M´˝czyêni bywali tak˝e zaliczani do grona czarownic, ale jako archetyp nie istniejà

(

„Współczesna czarownica sama decyduje o tym, jak i z kim chce żyć. Ona sama obdarza siebie szacunkiem. Rozmawia z Bogiem, bo wie, że jest Jego ukochanym dzieckiem i zawsze może na niego liczyć. Zdarza się, że hipokryci mówią o niej coś wręcz przeciwnego, ale ona jest »Wojowniczką Światła« – jak nazywa takie osoby Paulo Coelho – i prowadzi dobrą walkę o wartości, które czynią świat lepszym”, powiedziała znana zielarka Aleksandra Ilnicka de Pietyrog. W celu zdobycia mężczyzny czarownica nie okalecza skalpelem swojego pięknego ciała. Nie używa botoksu. Nie robi sobie liftingu. Za to na wzór bogini Afrodyty zażywa kąpieli. Dba o siebie. Pielęgnuje swoje ciało i wnętrze. Aby czuć się komfortowo, korzysta z aromatycznych ziół i olejków. Jest gotowa na miłość i macierzyństwo. Jest Boginią Matką.

CZAROWNICA, CZYLI TA, KTÓRA WIE Istnieje przekonanie, ˝e angielskie słowo „witch” (czarownica) pochodzi od staroangielskiego „witan”, czyli wiedzieç. Stàd wyrazy „wise” (màdroÊç) i „wisdom” (wiedza). Na tej podstawie współczesne uprawianie czarów nazywane jest „sztukà wiedzàcych”, a organizacje – koÊciołem Wicca


trendy MONNARI Tendance

Str. 18

PARY˚ – STOLICA TRENDÓW Ma klas´ i styl, du˝o odwagi i bywa ekscentryczny. Skupia na sobie uwag´ i dzi´ki temu staje si´ interesujàcy dla firm odzie˝owych, telekomunikacyjnych, spo˝ywczych, motoryzacyjnych. Kto to taki?

UPŁYW CZASU NIE SZKODZI PARY˚OWI. MIASTO MO˚E NIE ODDZIAŁUJE NA MOD¢ JU˚ TAK SILNIE JAK DAWNIEJ, BO DU˚Ñ KONKURENCJ¢ ROBIÑ MU MEDIOLAN, NOWY JORK I AWANGARDOWY LONDYN. JEDNAK WCIÑ˚ MA ARTYSTYCZNEGO DUCHA, KTÓREGO INNYM MIASTOM BRAK. NIGDZIE NIE MA TAKIEJ ARCHITEKTURY, KULTURY I SPECYFICZNEGO PODEJÂCIA LUDZI DO MODY. PRAWIE WSZYSTKIE PARY˚ANKI MO˚NA NAZWAå TRENDSETTERKAMI, BO COÂ, CO NOSZÑ DZIÂ NA SOBIE, JUTRO ZAŁO˚Ñ KOBIETY INNYCH EUROPEJSKICH MIAST. MAJÑ NIEPOWTARZALNÑ KLAS¢ I SZYK, KTÓREGO BRAKUJE INNYM ELEGANTKOM. W PARY˚U BOWIEM MODA JEST CIÑGLE SZTUKÑ, A NIE KOMERCJÑ. PARY˚ TO PI¢KNO I SMAK. KTÓ˚ NIE PAMI¢TA PARY˚ANKI AMELII, SKROMNEJ DZIEWCZYNY, DZI¢KI KTÓREJ ROZPRZESTRZENIŁA SI¢ MODA NA DOBRE UCZYNKI, DZIEWCZ¢CE SUKIENKI I KRASNALE…

Trendsetter

wych, oryginalnych miejscach, pomysłach na ubrania.

ne«, czyli przeznaczone dla konkretnych odbiorców”, dodaje specjalistka od promocji.

Trendsetter, czyli kto?

MESJASZE

MODY Tekst: Joanna Bartoszewicka, fotografie: Novimedia

iedzą w oknie warszawskiej kawiarni, która akurat jest trendy, jazzy lub cool. Mają po dwadzieścia kilka lat i na ogół to studenci, ale bywają też modelki, dziennikarze, początkujący aktorzy, styliści. W rozmowie wtrącają słowa: „totalny oldskul”(rzecz modna, ale nawiązująca do tradycji), „niuansiarze” (ludzie rozsmakowani w modzie), „wygrubione” (świetne). To spośród takich osób firmy najczęściej wyławiają trendsetterów.

S

Lansowanie z górnej półki Bywają awangardowi i szokujący, ale zawsze stylowi. Po zakupy często jeżdżą do stolicy trendów – Paryża. Są jak szkło powiększające, które odbija postawy konsumenckie w najwyraźniejszy sposób. Wśród gwiazd, czyli celebrytów, nietrudno, wymienić osoby powszechnie uważane za trendsetterów. Modę lansują aktorki: Małgorzata Kożuchowska, Magdalena Cielecka, piosenkarki: Reni Jusis, Monika Brodka. Ikoną stylu jest też dziennikarka Monika

Sà uznawani za barometr trendów, bo to, co podoba im si´ dzisiaj, jutro b´dzie noszone w szerokich kr´gach

Olejnik, która w swoich publicystycznych programach zawsze, choć przez moment, pokaże designerską bluzkę czy odsłoni supermodne kozaki. Dziennikarze i bywalcy: Kuba Wojewódzki, Marcin Figurski czy Marcin Prokop to także samorodni liderzy opinii, wzory do naśladowania w kwestii stroju, języka i sposobu spędzania czasu. Zawsze krok przed obecnymi trendami są ludzie związani także z branżą mody: fotografik Marcin Tyszka, stylista Robert Kupisz, projektanci Dawid

Woliński, Tomasz Ossoliński czy duet Paprocki&Brzozowski. Obserwując takie osoby, specjaliści od marketingu wpadli na prosty pomysł: wystarczy zgromadzić grupę ludzi mających autorytet w swoich środowiskach i dać im produkt, aby pokazali go innym. W świecie reklamy wyspecjalizowała się nawet cała grupa tzw. coolhunterów, czyli podglądaczy – pracowników, którzy zawodowo wychwytują trendsetterów. To oni informują swoje agencje i firmy o nowych trendach, cieka-

Żyjemy w świecie, w którym marketing i promocja na tyle znieczuliły wybrednego odbiorcę, że firmy decydują się na działania niekonwencjonalne. Tradycyjne formy reklamy opatrzyły się już większości z nas. W głowach kreatywnych szefów agencji reklamowych zrodził się pomysł na trendsettera. Kim on jest? To człowiek-logo z nieograniczoną powierzchnią reklamową do zagospodarowania, tańszą niż billboard w centrum miasta. Najczęściej jest to młody singiel lub dinks (skrót z ang. double income no kids) – niezależny, nieustatkowany i lubiący się bawić. Czy musi mieć jakieś specjalne predyspozycje? W tym fachu liczy się to, co kiedyś było punktowane i niekoniecznie uważane za wartościowe: egoizm, materializm i próżność. „To przede wszystkim osoba przebojowa, towarzyska, czasem trochę zwariowana”, tłumaczy Magda Marzec-Mróz, szefowa firmy public relations, która jako pierwsza w Polsce, cztery lata temu zamówiła społeczne badania dotyczące trendsetterów. „Ma dobry gust, lubi eksperymentować ze swoim wyglądem i nie boi się zachowań niekonwencjonalnych. Cała sztuka polega na tym, by trendsetter promował przede wszystkim siebie, a przez to stał się wzorem dla swoich rówieśników. Takie reklamy są najczęściej właśnie »targetowa-

Cel! Pal! Trendsetter, po polsku nazywany lanserem, ma za zadanie promocję konkretnej marki. Firmy: odzieżowa ubiera go w to, co modne, atrakcyjne i drogie, telekomunikacyjna wyposaża w najnowszy model telefonu komórkowego, samochodowa daje najnowszy model ekskluzywnego kabrioletu. Trendsetter promuje w towarzystwie samego siebie, a inni mają go podziwiać. Firmom zależy, aby ludzie mu zazdrościli. Najlepiej dzięki ubraniom czy gadżetom, które lanser ma na sobie,

KiedyÊ Êrodowisko trendsetterów było niezwykle hermetyczne, dziÊ coraz bardziej si´ popularyzuje

bo to dodaje popularności i przyciąga spojrzenia. On ma „coś”, czego ja nie mam, ale będę do tego aspirował. Właściwie teraz trendsetterem może zostać każdy – zwykły imprezowicz i znany bywalec. Najważniejsze, aby miał wielu znajomych.

Czasem oprócz fajnych gadżetów czy ubrań dostaje pieniądze. W Polsce są już specjaliści, którzy zajmują się wyszukiwaniem trendsetterów – wystarczy, że kandydat wypełni formularz w internecie lub zgłosi się do firmy. Podobno po ulicach dużych miast krąży już kilka tysięcy trendsetterów, którzy promują wszystko – od piwa, napoi energetycznych, słodyczy po najnowsze marki samochodów. Bardzo popularne jest wyłapywanie klientów na imprezach. Trendsetter potrafi przysiąść się do obcej osoby lub grupy nieznajomych i zabawiać ich, wkupując się w ten sposób w łaski. Jest wyluzowany i wesoły. Gdy zorientuje się, że zyskał akceptację i zaczyna budzić podziw, przystępuje do wykonania zadania. Trendsetterzy regularnie odwiedzają fora internetowe. Tam, pod stałymi nickami, namawiają internautów do swoich produktów. Cała sztuka polega na tym, aby ci drudzy wcale się nie zorientowali, że ulegają szeptanemu marketingowi. Im więcej postów noszących znamiona profesjonalizmu w dziedzinie mody czy urody, tym więcej chętnych na zachwalany produkt. Jeśli wpadniemy w szpony trendsettera i damy namówić się na jakieś szaleństwo, nic w tym złego. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie opinie są obiektywne, a dzięki pewnej naiwności napędzamy przemysł. Jednak im więcej wiemy, tym trudniej dajemy sobą manipulować.


M O D N I E

reklamowe TO

>SLOGAN MARKETINGOWY Zwi´złe hasło wyra˝ajàce wzgl´dnie stałe (długotrwałe) przesłanie marketingowe dotyczàce produktu lub firmy, skierowane do docelowego odbiorcy (klienta); slogan marketingowy wyst´puje w zestawieniu z nazwà marketingowà, najcz´Êciej jako jej uzupełnienie; ma bardzo du˝y wpływ na kształtowanie trwałego wizerunku marki.

B Y å

NAJDRO˚SZE zdania Êwiata O F

S O B Ñ

V I S I O N

B E A U T

JsLo AK

Str. 21

TO NIE TAK

1

JAK MYÂLISZ KOTKU Re˝yser: Sławomir Kryƒski Czas: 95 min

Wielowàtkowa historia uwikłanych w niespodziewany splot wydarzeƒ uczestników zjazdu lekarzy, który odbywa si´ w ekskluzywnym hotelu nad morzem. Lawina wydarzeƒ wciàga po kolei wszystkich bohaterów, a swoista „parada oszustów” wydaje si´ nie mieç koƒca. Pod koniec filmu nie ma w hotelu osoby, która by nie udawała lub nie była brana za kogoÊ innego.

>SLOGAN REKLAMOWY Hasło streszczajàce przewodni (komunikat) kampanii motyw Y promocyjnej produktu (usługi) lub całej firmy; slogan reklamowy jest stosowany na ogół znacznie krócej ni˝ typowy slogan marketingowy oraz ma znacznie mniejszà sił´ i rang´.

POWSTAJE

KUCHNIA

Slogany

L U X U R Y

Str. 20

MARKETINGOWA

GAN?

obry slogan to nie tylko zwykłe zdanie dotyczàce konkretnego produktu. Wyra˝aç ma misj´ i cele firmy. Odpowiada na pytania: czym jest twoja marka, co jesteÊ w stanie mi zaoferowaç? Przedstawia unikalnà ofert´ firmy i obiecuje jej spełnienie. Najlepsze slogany sà proste, wielowarstwowe, dlatego łatwo przenikajà do j´zyka potocznego. To znaczy, ˝e zapadajà w pami´ci klientów, a razem z nimi zapada konkretna marka.

M O D N I E

D

By slogan by∏ SKUTECZNY,

musi oferowaç OBIETNIC¢: DROGI

NA SKRÓTY CUDU AWANSU

SPO¸ECZNEGO PIENI¢DZY BEZPIECZE¡STWA

B Y å

LUXURY VISION

BYå SOBÑ

OF BEAUTY

Kobieta Monnari to kobieta Êwiadoma siebie i swojej kobiecoÊci. Lubi siebie i jest z siebie zadowolona. Swoim wyglàdem, zachowaniem, sposobem ubierania wyra˝a swojà osobowoÊç. Nie podà˝a Êlepo za nowinkami, ale poprzez strój wyra˝a siebie. W bogatej ofercie Monnari znajdujà si´ kolekcje skrojone na miar´ ró˝nych kobiet, o ró˝nych potrzebach, na ró˝ne okazje. Bez wzgl´du na rodzaj kolekcji zawsze i wsz´dzie mo˝e byç sobà – zarówno w pracy, jak i podczas eleganckiej kolacji, a tak˝e w weekend, kiedy mo˝e wybraç swobodny styl. Ubranie to nie przebranie, tylko podkreÊlenie własnej osobowoÊci. Hasło „Modnie byç sobà” ma na celu pokazanie, ˝e ubiór mo˝e byç modny i mo˝e jednoczeÊnie podkreÊlaç indywidualny styl i charakter kobiety. Aby byç modnà, czuç si´ modnà, nie trzeba rezygnowaç z siebie, swoich upodobaƒ, potrzeb i oczekiwaƒ wobec mody. Moda według Monnari to przyjemnoÊç, radoÊç z bycia sobà i wyra˝ania siebie.

Kolekcje Pabii sà tworzone dla aktywnych, dojrzałych kobiet, o wysokim statusie społecznym, po 30. roku ˝ycia. Gwarantujà szyk, wykwintnoÊç, nienaganny krój, perfekcyjne wykonanie. Najlepszej jakoÊci tkaniny natomiast nadajà jej szlachetny, ekskluzywny charakter. Te zało˝enia le˝ały u genezy hasła „Luxury Vision of Beauty”. Kobieta Pabii to kobieta elegancka, luksusowa, która ceni wysokà jakoÊç i oryginalnoÊç kolekcji odzie˝owej, luksusowe dodatki w modzie. Te zasady przekłada równie˝ na swoje ˝ycie. Lubi pi´knie wyglàdaç, otaczaç si´ pi´knymi przedmiotami, przebywaç w stylowych, luksusowych wn´trzach. Takie te˝ sà wn´trza salonów Pabii – łàczà ró˝ne style, inspirowane barokiem i kulturà dworskà. Ornamenty na tapecie przypominajà dekoracje niczym z królewskiego wn´trza, a monumentalne fotele, ozdobne gzymsy czy kryształy w ˝yrandolu nadajà elegancji, przepychu i ekskluzywnego charakteru.

ZASPOKOJENIA

EGO DOBREJ

PIE¡

2

NAD PIEÂNIAMI Re˝yser: Justyna Nowak Czas: 30 min

W płaszcz firmy Monnari została ubrana postaç Teresy – główna rola w filmie odegrana przez Joann´ Trzepieciƒskà. Teresa to kobieta zamo˝na, wyró˝niajàca si´ eleganckim sposobem ˝ycia. Jest matkà, która chce wychowaç swe dzieci zgodnie z katolickim systemem wartoÊci, jednak niespodziewanie na swej, nie tylko duchowej, drodze spotyka ksi´dza Jacka (Tymon Tymaƒski).

Film opowiada dwie uniwersalne historie miłosne. Rozgrywajà si´ one na tle socjologicznego portretu współczesnego, małego miasta w Polsce. Na podstawie losów bohaterów obserwujemy, jak du˝à rol´ w ˝yciu odgrywa przypadek i ironia losu lub – inaczej mówiàc – jak niezbadane sà wyroki boskie.

ZABAWY

O F B E A U T Y >>>

MODNIE

BYå SOBÑ

LUXURY VISION

S O B Ñ

MODNIE

W stroje marki Monnari (płaszcz, skóra i spódnica) została ubrana jedna z głównych postaci w filmie Maria, grana przez Katarzyn´ Figur´. Jest ˝onà niewiernego doktora Filipa Morawskiego (Jan Frycz). Gdy dowiaduje si´, ˝e mà˝ jà zdradza, postanawia odpłaciç mu pi´knym za nadobne. Wraz ze swoim kochankiem wybiera si´ do sopockiego Grand Hotelu. Nie wie jednak o tym, ˝e niewierny mał˝onek wynajàł pokój obok, by zabawiaç si´ tam ze swojà piel´gniarkà.

PRZYJEMNOÂCI POCZUCIA PRZYNALE˚NOÂCI

DO GRUPY

Zdj´cie przedstawia Bet´ (Izabella Budryn) podczas robienia zakupów w butiku Monnari. Beta to postaç, która w „Trzech uÊciskach dłoni” ma wszystko. Marzy jedynie o uÊcisku bliskiej osoby.

TRZY

3

UÂCISKI D¸ONI Re˝yser: Marcin Latałło, Czas: 30 min Podobno wystarczy szeÊç uÊcisków dłoni, aby połàczyç nas z ka˝dym innym człowiekiem na Êwiecie – z wietnamskim ulicznym sprzedawcà czy gwiazdà z Hollywood. W tej historii zdarzajà si´ tylko trzy uÊciski: pomi´dzy Emilem, Dagmarà i Betà, których drogi krzy˝ujà si´ pewnego dnia w Łodzi. Ka˝de z trojga bohaterów o czymÊ marzy. Ich pragnienia nie spełnià si´ jednak same, trzeba im dopomóc. Które z nich b´dzie miało doÊç odwagi i determinacji, by spróbowaç zrealizowaç swoje marzenia? Ile uÊcisków dłoni zbli˝y ich do tego?

Fot. Michał Szewczuk

style MONNARI Vivre

W fioletowà sukni´ z kolekcji Monnari, linia „Nowe Horyzonty”, została ubrana Kama grana przez Magdalen´ Łask´. Zdj´cia pochodzà z pokazu w łódzkiej Manufakturze.


stylowe dodatki MONNARI

Str. 22

Accesoires

Słoneczne dodatki Energetyczna barwa rozjaÊni ka˝dy strój. Naturalne tworzywo paska w zestawie z geometrycznà bi˝uterià tworzy niebanalny dodatek. Zestaw odpowiedni zarówno do pracy, jak i do kreacji wieczorowych.

Wiklinowa moda Torebki w formie koszy pasujà do prostych spodni, szortów i kwiecistych sukni. Uzupełnienie stanowià zmultiplikowane bransolety z ró˝nych materiałów – metalu, drewna i plastiku.

Energetyczna etnicznoÊç Cechy charakterystyczne tego zestawu to geometryczne elementy i skóra, czyli wszystko, co modne w tym sezonie. Wspaniale komponuje si´ w połàczeniu z czystà bielà, paletà off white.

CO DODA PAZUR KA˚DEJ

KREACJI?

Metalowy kryształ Blask w połàczeniu z metalem. Awangardowe zestawienie ciàgle mieszczàce si´ w nurcie wytwornej klasyki. Ten trend polecany jest nie tylko na wieczór.

Geometryczne bransolety, metalowe wisiory, paski o niestandardowych klamrach i kolorowe torebki marki Monnari. Wykonane z naturalnych tworzyw w soczystych kolorach, zgodnie ze Êwiatowymi trendami sprawià, ˝e ka˝da stylizacja nabierze indywidualnego charakteru.

Nieprzeci´tny nylon Do koszyka Wraca moda na wielkie torby – kosze w naturalnych, czekoladowych bràzach i o prostych wzorach. Wygodne i praktyczne, dla kobiet ceniàcych swobod´ i luz w modzie. W zestawie z wielkà bransoletà z tworzywa.

Optymistyczna i przyciàgajàca kolorem torba sprawia wra˝enie bardzo ekstrawaganckiej. Wykonana z nylonu, wygodna i praktyczna, a jednoczeÊnie nowoczesna i nieprzeci´tna. Wykoƒczona elementami metalu, doda charakteru nawet najprostszej kreacji.


Str. 24

MONNARI stylowe dodatki Accesoires

ZEGARKÓW

CZAS

Kolorowe połàczenia Odwa˝na, inspirowana naturà du˝a torba – kosz w ˝ywych kolorach: fuksji, pomaraƒczy. Do tego proste, drewniane, malowane bransolety. Paleta radosnych, energetycznych barw sprawia, ˝e detale stajà si´ samodzielnym elementem ubrania. Wymagajà neutralnego tła.

Eklektyzm w dobrym stylu Wszystko, co dyktujà Êwiatowe trendy na nadchodzàcy sezon: zabawa wzorami i kolorami, energetyczne, ró˝norodne kształty: pierÊcienie, korale, kamienie w odcieniach fioletu, kobaltu, srebra. Eklektyzm i przepych.

Stylowy plastik Wielkie kolczyki to doskonała ozdoba do ka˝dej kreacji. JeÊli majà geometryczny kształt i wykonane sà z plastiku, spełniajà to zadanie tym lepiej. Pasujà do kobiet lubiàcych eksperymenty i niebojàcych si´ odwa˝nych dodatków.

ciel´cej. Jego mechanizm kwarcowy został opracowany w oparciu o najnowsze technologie produkcji. Poka˝e dokładnie czas i stanie si´ praktycznà ozdobà.

Lorem ipsum

ECCO WALK

Donec lorem ligula, condimentum euismod non, scelerisque arcu phasellus vel ante vestibulum fermentum felis id posuere.

IN STYLE AWARD 2009 Buty na wybiegu

Na sportowo

Zegarki jak bi˝uteria stajà si´ uzupełnieniem kolekcji odzie˝y, stàd modele bardziej sportowe wyst´pujà obok klasycznych. Specjalne koperty ze stali szlachetnej i ró˝nobarwne tarcze ozdobione cyrkoniami sprawiajà, ˝e zegarek jest sportowy i elegancki jednoczeÊnie.

Donec lorem ligula non condimentum euismod

ECCO otworzyło Copenhagen Fashion Week ekskluzywnym pokazem kolekcji butów na sezon jesień-zima 2009 i wręczeniem prestiżowej nagrody Walk IN Style Award 2009. CCO Walk IN Style Award jest wyrazem hołdu zło˝onego kobietom posiadajàcym własny styl i wewn´trznà sił´. Nagroda honoruje kobiety przekonane o tym, ˝e gust jest wyrazem ich osobowoÊci. Nie lekcewa˝àc trendów modowych, majà odwag´ i energi´, by kreowaç indywidualny styl. Według ECCO bowiem wewn´trzna siła idzie w parze z odwagà i energià, które sà potrzebne do stworzenia własnego, niepowtarzalnego stylu. W tym roku nagrod´ ECCO Walk IN Style 2009 zwyci´˝czyni – norweskiej dziennikarce i korespondentce wojennej Åsne Seierstedt wr´czyła Jej Królewska WysokoÊç Ksi´˝niczka Korony Danii Mary.

Zegarki sta∏y si´ symbolem stylu, dlatego znane marki wprowadzajà je do swoich kolekcji. Kobiety wiedzà, ˝e sà znakomitym uzupe∏nieniem stroju, cz´sto dodajà Praktyczna ozdoba presti˝u i znakomicie dope∏niajà Pi´knie wykonany zegarek damski na pasku kompozycj´ kreacji. z najwy˝szej jakoÊci skóry

Nietypowe wzornictwo

E

Pokaz podziwiały Kasia Klich i Magda Łyczko z „Gali”

Nagroda honoruje kobiety przekonane o tym, ˝e styl jest wyrazem ich osobowoÊci

TRENDY Pokaz modowy ECCO zamykał si´ w 3 głównych tematach: PUNK/BIKER, ENGLISH SCHOOL oraz ITALIAN FASHION

Ten zegarek został stworzony dla kobiet odwa˝nych, ceniàcych sobie własny styl. Zbudowany został z kryształowego szkła odpornego na zarysowania i matowienie. OryginalnoÊci dopełnia nietypowy pasek z tworzywa z logo firmy.

Bransoletka czy zegarek

Nie do ka˝dej kreacji pasuje ci´˝ki zegarek na grubym skórzanym pasku. Alternatywà sà delikatne zegarki na łaƒcuszkach lub bransoletach. Pasujà do wieczorowych i bardziej zwiewnych sukienek.


wiosna-lato 2009 MONNARI Pr˘t-∫-porter

Str. 26

COLORFUL Bright & Colored Inspiracjà dla tej linii sà: energetyczna kultura miejska, pot´˝ny duch optymizmu, wielokulturowoÊç i globalny j´zyk. To triumf kobiecoÊci podkreÊlany lekkoÊcià, mi´kkoÊcià i zwiewnoÊcià sylwetki, delikatnoÊcià jedwabiu, wirujàcym, wszechobecnym kolorem i swobodà noszenia. Kolekcja jest malownicza, kobieca, ekspresyjna z odrobinà szaleƒstwa. Przyprawiona pot´˝nà dawkà energii skoncentrowanà w owocowych, soczystych kolorach i bogatym wzornictwie. Styl oparty na kontrastach emanuje optymizmem i radoÊcià ˝ycia. Kroje sà zró˝nicowane, pełne fantazji i mocnych akcentów: paski, taÊmy, kokardy, falbany. Nowe fasony to luêne tuniki typu nietoperz, długie wielowarstwowe drapowane sukienki oraz szerokie falbaniaste spódnice dodajàce swobody, naturalnoÊci, zwiewnoÊci i luzu.

Zwiewne tkaniny, intensywne kolory i zabawa formà

WIELKI TRIUMF KOBIECOÂCI Nowa wiosenno-letnia kolekcja Monnari to nie tylko swobodne i nowoczesne spojrzenie na klasyk´, ale równie˝ poszukiwanie nowej formy, która wcale nie wymaga nieskazitelnej figury ze wzgl´du na krój, ani te˝ szczególnej odwagi w obliczu intensywnych kolorów. To propozycja dla kobiet eleganckich i wymagajàcych, ceniàcych przede wszystkim wygod´ i indywidualny styl.


wiosna-lato 2009 MONNARI Pr˘t-∫-porter

Str. 28

PRINTS Tkaniny & Dodatki Kolory intensywne, nawet ostre: fuksja, pomaraƒcza, ˝ółç, fiolet, zieleƒ. Paleta radosnych, energetycznych barw miesza si´ w drukach lub gra solo. NowoÊcià sà niestandardowe połàczenia kolorów: fuksja z pomaraƒczowym i zieleƒ z fioletem. Geometryczne druki czerpià inspiracj´ z kultury etnicznej. Wirujàce, rytmiczne, niczym taƒczàce wzory na wielowarstwowych konstrukcjach, pełne dynamizmu pasji i intensywnej palety barw. W tkaninach dominujà barwne szyfonowe jedwabie, bawełny, lny powlekane błyskiem. Bi˝uteria ma proste geometryczne kształty. Przybiera formy etniczne. Uzupełnieniem kolekcji sà torby w odwa˝nych, mocnych kolorach.


wiosna-lato 2009 MONNARI Pr˘t-∫-porter

SENSUALNOÂå Nowoczesna & Delikatna LekkoÊç, delikatnoÊç natury. Kolekcja niesie skojarzenia z delikatnoÊcià motyla, zwiewnoÊcià, stàd jej niezwykła ulotnoÊç. JednoczeÊnie formy sà niezwykle nowoczesne. Linia pełna przezroczystoÊci, przenikania, mgiełki. Sylwetka jest otulona jedwabiami, organzami, szyfonami. Wykorzystuje si´ te˝ nowatorskie tkaniny, przypominajàce fakturà papier. Kolekcja pełna precyzyjnych w formie, czasem kaskadowych konstrukcji oraz zaskakujàcych rozwiàzaƒ.

Str. 30

LEKKO Tkaniny & Dodatki Nurt spokojny, delikatny i naturalny w kolorystyce. Paleta kolorów neutralnych: off white, be˝e, écru, nabłyszczane lekkie szaroÊci, pudrowe ró˝e, alabaster, kamieƒ. Druki spokojne, transparentne, sensualne, ledwie zauwa˝alne. Jedwabie, organzy, szyfony i nowoczesne tkaniny powlekane, z elementami metalu. Misterne warstwowe konstrukcje układajà si´ niczym płatki kwiatów. Look kobiecy i subtelny, ale zdecydowanie podkreÊlajàcy indywidualizm i charakter.


wiosna-lato 2009 MONNARI Pr˘t-∫-porter

Str. 32

KLASYKA NOWÑ MA

TWARZ Kolekcja marki Pabia skierowana jest do kobiet ceniàcych elegancj´ z odrobinà szaleƒstwa. TRAVEL

CHEQUE Nurt safari w wersji de luxe. Elegancka wersja tego stylu odpowiednia na lato w mieÊcie. Inspiracje afrykaƒskim pejza˝em, pustynne krajobrazy w złocistym słoƒcu, sawanna, wzory zwierz´ce przywodzà na myÊl reminiscencje z filmu „Po˝egnanie z Afrykà”. Linia charakterystyczna dla stylu safari z jego nieodłàcznymi elementami: nakładanymi kieszeniami, patkami, paskami, ozdobnymi stebnowaniami, guzikami, luêniejszymi spodniami, d˝insami, luênymi tunikami, koszulami, kurtkami, trapezowymi spódnicami, ˝akietami z krótkim r´kawem, sukienkami. TKANINY Lny, mieszanki z lnem, bawełniane batysty, szyfony, jedwabie drukowane, biały denim, druki inspirowane wzorami zwierz´cymi, przetworzonymi, niewyraênymi, przetworzone wzory roÊlinne. KOLORY Kremowa biel, be˝e piaskowe, złociste be˝e, bràzy, akcenty ˝ółte. DODATKI Bi˝uteria nawiàzujàca do stylu etnicznego, ale w wydaniu luksusowym, łàczenie ró˝nych kamieni, jak jaspis, ró˝a pustyni z elementami lawy, metalu. Skórzane paski, du˝e, z ozdobnà klamrà. Buty na koturnie, mi´kkie skórzane torby.


wiosna-lato 2009 MONNARI Pr˘t-∫-porter

Str. 34

GRAPHIC GLAMOUR

NEW YORK STORY Klasyka w luksusowym wydaniu, ponadczasowe pi´kno. Nurt w klimacie eleganckiego Nowego Jorku, Piàtej Alei. Inspirowany wielkà aglomeracjà, nowoczesnym miastem, z wie˝owcami, drapaczami chmur. PołyskliwoÊci zestawiane z matowymi elementami, graficzne wzory, kontrast bieli i czerni. Przeznaczony dla kobiet lubiàcych dobrze wyglàdaç przez cały dzieƒ, aktywnych zawodowo, nieszokujàcych strojem, a wybierajàcych z mody klasyk´ w nowej interpretacji. Garnitury inspirowane modà m´skà, ale pokazane w kobiecej wersji, eleganckie zestawy, dopasowane ˝akiety, marynarki, spódnice ołówkowe, spodnie wàskie czy o szerszych nogawkach, dopasowane sukienki typu princesse, bluzki koszulowe, koszule z białymi kołnierzykami, spódnice w fałdy, plisowania. PołyskliwoÊci zestawiane z matowymi powierzchniami. Interesujàce detale i wykoƒczenia, ozdobne szwy, wypustki, lamówki kontrastowe.


wiosna-lato 2009 MONNARI Pr˘t-∫-porter

GRAPHIC GLAMOUR

NEW YORK STORY TKANINY Superlekkie, wysokoskr´tne wełny, wełny w mieszankach z jedwabiem, jedwabne szyfony, tkaniny jedwabne gładkie i drukowane, popeliny z dodatkiem elastanu, cienkie bawełny, jedwabne d˝erseje, dzianiny kaszmirowe, mieszanki z jedwabiem. KOLORY Biel, biel złamana, jasne szaroÊci, srebrzyste odcienie, czernie, akcenty czerwieni. Wzory graficzne, linearne, kontrast bieli i czerni. DODATKI Proste, graficzne paski, cz´sto z lakierowanej skóry, buty podkreÊlajàce klimat linii dwukolorowej. Bi˝uteria biało-czarna, srebrna, z elementami kryształu.

Str. 36

BELLE

DE JOUR Kobiecy styl lat 30. i 60. – delikatny, romantyczny, subtelny. Pi´kno kwiatów, z ich delikatnym rysunkiem, bogactwem kolorów. Linia skierowana do kobiet lubiàcych wyglàdaç kobieco, podkreÊlajàcych swojà urod´, ale nieemanujàcych nià w sposób wyzywajàcy, narzucajàcy. Sukienki o szerszych dołach z podkreÊlonà talià, spódnice, marszczenia, dopasowane sweterki, małe bluzki z bufkami, falbanki, wiàzania. TKANINY Delikatne, lekkie, zwiewne jedwabie, szyfony, transparentne tkaniny, lny w mieszankach, cienkie wełny, jedwabne d˝erseje, wzory i motywy kwiatowe w ró˝nej skali, dwu- i wielokolorowe, jedwabie cieniowane. KOLORY: Koralowy o ró˝owym zabarwieniu, ró˝owe akcenty o ró˝nym nasyceniu, morelowy, ciepła biel, delikatna wiosenna zieleƒ. DODATKI: Bi˝uteria kolorystycznie nawiàzujàca do linii, naszyjniki, kolczyki, lekkie klapki na obcasie, torby skórzane w zieleni, koralu.


wiosna-lato 2009 MONNARI Pr˘t-∫-porter

Str. 38

Sportowa elegancja Kolekcja wiosna-lato 2009 utrzymana jest we właÊciwym dla ROY’a stylu casual. Inspiracje, które wpłyn´ły na jej ostateczny kształt, skupiały si´ wokół nurtów: „MARINE LOOK”, „MAXIMUM OF COLOR”, „ORGANIC” ORAZ „TRADITIONAL”.

ÂRÓDZIEMNOMORSKO gustowny luz Gustowny luz w słoneczne dni to wygoda i styl. Kombinacja tworzy doskonałà propozycj´ na wakacje oraz ciepłe weekendowe dni. Asortyment, który wzbogaca standardowe produkty z kolekcji ROY, doskonale podkreÊla presti˝ marki oraz niebagatelny charakter i gust klienta. Dzi´ki tej propozycji mo˝na poczuç si´ luêno, elegancko i oryginalnie, a przede wszystkim wakacyjnie. Jak co sezon, Roy proponuje tak˝e dodatki – czapki, paski, szale, portfele.

NATURALNIE znaczy elegancko Organiczne tkaniny sà idealne, by stworzyç sportowà elegancj´. To naturalne w formie, tkaninie i kolorystyce zestawienie pasuje na ka˝dà okazj´: biznesowy lunch i wieczorne spotkanie z przyjaciółmi. Do kolekcji u˝yto tylko tkanin z bawełny ORGANIC pochodzàcej z naturalnej, ekologicznej uprawy. Oznacza to, ˝e podczas jej kultywacji nie były u˝ywane ˝adne Êrodki chemiczne oraz nawozy sztuczne, bawełna była zbierana r´cznie i pakowana w worki z włókna naturalnego.


t˘te-á-t˘te MONNARI Faire la bise

ALEKSANDRA

ROGOWSKA NarodowoÊç: Polska Urodzona: 12 maja Znak zodiaku: Byk Wzrost: 180 cm Wymiary: 86,5 / 61 / 89 Rozmiar buta: 39 Agencja: D’Vision Model Management

Str. 40

Passion to fashion

MODELOWA

KARIERA

Podró˝uje po wielu krajach. Pary˝, Londyn, Hamburg, Nowy Jork. Twarz Monnari – Aleksandra Rogowska – to nie tylko doÊwiadczona modelka, ale tak˝e wykwintna kucharka. Rozmawiała: Ewa Chmielarz, fotografie: MONNARI TRADE S.A.

Słyszałam, ˝e ma Pani doÊç nietypowe jak na modelk´ hobby, które relaksuje Panià po ci´˝kim dniu pracy? To gotowanie. Mieszanie, siekanie i przyprawianie niezwykle mnie odprężają. Jedyną (jak na razie) potrawą, której nie potrafię przyrządzić są klopsy. Za Chiny Ludowe nie wiem, w czym tkwi szkopuł. Na pewno nie odziedziczyłam tego antytalentu po mojej mamie – jej wychodzą wzorowo.

Jest kilka modelek, które podziwiam za charyzmę, urodę i umiejętność przetrwania w świecie mody. Wśród nich znajduje się już wcześniej wspomniana przeze mnie Kate Moss – ma niesłychane wyczucie mody i wszystko, co na siebie założy, staje się natychmiastowym hitem. Ale nie oszukujmy się. Na tym ta nieomylność się kończy. W końcu Kate Moss to nie Matka Teresa.

Po prostu. Dostałam propozycję współpracy i chętnie ją przyjęłam.

Jakie nowe doÊwiadczenia zawodowe przyniosła Pani ta współpraca? Przede wszystkim możliwość pracy z ludźmi, których bardzo cenię. Wydarzenie to samo w sobie jest miłym i inspirującym doświadczeniem.

Czy doÊwiadczenia modelki w Polsce ró˝nià si´ od tych zdobytych za granicà?

Nie da się ukryć, że wolę nosić ubrania z kolekcji wiosenno-letniej, ale równie bacznie przypatruję się kolekcjom na chłodniejsze pory roku.

A kim jest zawodowa modelka? Trzeba mieć certyfikat? Ja marzę o ładnym domku z ogródkiem

Czy to Kate Moss jest Pani idolkà – nieomylnym drogowskazem w Êwiecie mody?

Jak trafiła Pani do Monnari?

Zatem jest Pani zwolenniczkà pokazów kolekcji wiosna-lato, a nie jesieƒ-zima?

Ale mo˝e odbija si´ na pragnieniach. Lekarze marzà o prywatnych gabinetach, dziennikarze o własnych magazynach. A jakie sà marzenia zawodowej modelki?

Trudne pytanie. Wydaje mi się, że obie wersje są prawdziwe. Powiem więcej. Są takie osoby, jak na przykład Kate Moss, które urodziły się po to, by zostać modelkami. Bo jak inaczej wytłumaczyć fenomen Brytyjki?

Dlaczego nie? Nikt nie zrozumie modelki lepiej niż druga modelka. Moim koleżankom po fachu dobrze życzę i cieszę się z ich sukcesów. I mam skromną nadzieję, że to działa w obie strony.

Ani nie jestem na diecie, ani nie ćwiczę codziennie. Nie spędzam też godzin u kosmetyczki. Podróże mnie specjalnie nie męczą. Jedynym aspektem mojej pracy, którego nie lubię, jest marznięcie. Nie lubię uczucia zimna, a jestem strasznym zmarzluchem. Najchętniej wykreśliłabym zimę z kalendarza.

Po kilku latach w zawodzie nie potrafię już na to pytanie odpowiedzieć. To, co robię, jest dla mnie tak oczywiste, że nie zastanawiam się już, jak to odbija się na mojej prywatności.

Czy modelkà mo˝na si´ urodziç, czy to raczej wyuczony zawód?

Czy mi´dzy modelkami mo˝e zaistnieç prawdziwa przyjaêƒ?

Które z aspektów pracy modelki wymagajà najwi´kszych wyrzeczeƒ? Czy odmawia sobie Pani pysznych klopsików?

Wiele osób uwa˝a, ˝e kariera modelki to mnóstwo wyrzeczeƒ. Czy odbijajà si´ one na ˝yciu prywatnym?

i owczarku berneńskim. Takie trochę utopijne, ale nic na to nie mogę poradzić.

Nie widzę żadnych zasadniczych różnic pomiędzy pracą w Polsce a za granicą. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić – już dawno dogoniliśmy światowe standardy.

STARAM SIĘ

ZAWSZE DOBRZE WYSPAĆ I WKROCZYĆ DO STUDIA W DOBRYM HUMORZE. WSZYSTKO INNE ZALEŻY JUŻ OD „MAGIKÓW” – FOTOGRAFA, STYLISTY, MAKIJAŻYSTY I FRYZJERA

Która z kolekcji Monnari odpowiada najbardziej Pani gustom? Dlaczego? Wydaje mi się, że kolekcje Monnari z sezonu na sezon są coraz lepsze. W każdej znalazłam coś, co chciałam zaraz mieć w swojej szafie. Dlatego na wyróżnienie jednej, konkretnej nie potrafię się zdobyć. Poza tym moda się zmienia. Zmieniają się trendy, kolory, fasony, faktury materiałów. W swojej garderobie zawsze lubię mieć coś nowego. Choćby to miała być jedna mała rzecz.


bazar MONNARI Marché d’Aligre

Str. 42

Str. 43

AQUA

PI¢KNE I ZDROWE PROFESJONALNY

BI˚UTERIA, KTÓREJ SI¢ PRAGNIE... zar du˝ych cyrkonii, które urzekajà czystym pi´knem: jak morska toƒ, jak woda przemieniona w brył´ lodu. Srebrna, delikatna oprawa podkreÊla gł´bi´ koloru kamieni i ich efektownà, mieniàcà si´ powierzchni´. Cyrkonie, srebro pozłacane oraz rodowane – na biało lub czarno.

C ( (

DORADCA W TWOIM DOMU

PACHNÑCE

NOWA LINIA SŁAWNEJ KREATORKI FRYZUR JAGI HUPAŁO I THOMASA WOLFFA TO KOSMETYKI DO PIEL¢GNACJI KA˚DEGO TYPU WŁOSÓW, DOSTOSOWANE DO POTRZEB NAJBARDZIEJ WYMAGAJÑCYCH KLIENTÓW. PRODUKTY WYSOKO INNOWACYJNE, KTÓRE KORZYSTAJÑ Z NAJNOWSZYCH OSIÑGNI¢å DERMOKOSMETYKI. WYSELEKCJONOWANE SKŁADNIKI Z WYCIÑGÓW ROÂLINNYCH NAWIL˚Ñ I UPI¢KSZÑ WŁOSY I SKÓR¢ GŁOWY.

NATURÑ Nazwa, która jest synonimem pi´kna, presti˝u i kreatywnoÊci. Nowy zapach B został wylansowany z okazji 150. rocznicy powstania domu jubilerskiego oraz 20. rocznicy wykreowania pierwszej nuty zapachowej spod znaku Boucheron. Twórca tłumaczy, ˝e drewniano-kwiatowy zapach B powstał w wyniku połàczenia 20 naturalnych składników, co z uwagi na dzisiejsze ograniczenia cenowe zdarza si´ niezwykle rzadko.

Yes

Kolekcja wiosenna AQUA www.yes.pl

J&T Hair System Cena: Szampon 72 z∏ / 150 ml Od˝ywka 75 z∏ / 150 ml www.jagahairdesign.com

Perfumy B, Boucheron Cena: 335 z∏ / 100 ml www.boucheron.com

WYRAFINOWANY ALKOHOL

W WYJÑTKOWEJ FORMIE

KOPERTÓWKA CZY KOMPUTER?

W¸OSKA ELEGANCJA

Nowy produkt Hewlett-Packard to coÊ wi´cej ni˝ zwykły laptop.

Z INDIA¡SKÑ NUTKÑ aureat Włoskiej Nagrody Bi˝uteryjnej (Italian Jewellery Award), firma Missoma, przygotowała kolekcj´ na najbli˝szy sezon w oparciu o estetyk´ plemiennà pod ciekawà nazwà „Czàsteczka Apacza” (A piece of Apache). U˝ywajàc swoich znaków firmowych – kamieni szlachetnych i półszlachetnych – skomponowała bardzo eleganckà i zgodnà z najnowszymi trendami kolekcj´ bi˝uterii z motywami indiaƒskimi. Stanowiç b´dzie niestandardowy dodatek do ka˝dej kreacji.

L

Missoma Cena: PierÊcionek 645 z∏ Kolczyki 456 z∏ www.missoma.com

KIELISZKI DO KONIAKU TO POŁÑCZENIE FUNKCJI I CZYSTEJ PRZYJEMNOÂCI DELEKTOWANIA SI¢ TRUNKIEM. PROJEKTANTKA RIKKE HAGEN, TWORZÑC WZÓR KIELISZKÓW, CHCIAŁA, ABY BYŁ IDEALNIE DOPASOWANY DO WŁAÂCIWEJ SCENERII DLA TEGO TYPU ALKOHOLU – SPOKOJU, INTYMNOÂCI, CISZY.

Kieliszki do koniaku Normann Copenhagen Cena: 180 z∏ / 2 szt. www.normann-copenhagen.com

Kolczyki, pierÊcionki, bransoletki – niepowtarzalne dodatki spod znaku Apacza

ławna projektantka mody Vivienne Tam rozpoczęła pilotażową współpracę z firmą Hewlett-Packard, projektując specjalną edycję laptopów, które bardziej przypominają torebki niż sprzęt komputerowy. Ich design jest jak najbardziej kobiecy i posiada cechy lekkiego stylu azjatyckiego. Spod ołówka projektantki wyszły również projekty akcesoriów oraz opakowań urządzenia. Notebook ma 10,2˝, pasuje więc w sam raz do wieczorowej sukni, co potwierdzają modelki trzymające cyfrowe dzieło sztuki na pokazach mody.

S Laptop HP by Vivienne Tam Cena: 2400 z∏ www.hp.com


bazar MONNARI Marché d’Aligre

Str. 44

Matthew Williamson Cena: 650 z∏ www.matthewwilliamson.com

Kwiatowa broszka

WIOSENNY POWIEW ak dodać trochę iskier do wybranej kreacji w nadchodzącym sezonie? Z pomocą przychodzi Matthew Williamson ze swoją pełną blasku broszką z motywem kwiatka. Nie tylko rozjaśni ciemną kreację, ale także odwróci uwagę od mniej doskonałych części ciała. Można ją nabyć jedynie w sklepie projektanta zlokalizowanym w centralnej części Londynu – Mayfair.

J

BRIGITTE BARDOT

TWOJE iQ FunkcjonalnoÊç i bezpieczeƒstwo zamkni´te w niezwykle kobiecej bryle. sympatyczne i jakże kobiece autko stanowi przełom w dziedzinie małych pojazdów miejskich. Po raz pierwszy samochód o długości poniżej trzech metrów oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortowe warunki jazdy dla trzech pasażerów, pozostawiając przy tym miejsce dla dziecka lub bagażu. Jego kompaktowy rozmiar jest także ogromnym atutem na zatłoczonych parkingach. Wciśnie się w każdą dziurę. Nie bez powodu zatem Toyota iQ została nagrodzona tytułem Najlepszego Modelu Roku 2008-2009 w Japonii.

To

W BUTACH ECCO

Ecco Cena: 349 z∏ www.ecco.com

NATURALNOÂå I PI¢KNO STAŁY SI¢ INSPIRACJÑ DLA DESIGNERÓW ECCO DO STWORZENIA WIOSENNO-LETNIEJ KOLEKCJI DLA KOBIET. W MODELACH ECCO DOMINUJÑ KLASYCZNE WZORY Z LAT 50., 60. I 80., KIEDY TO DOMINOWAŁ ZMYSŁOWY UROK I ODWAGA BRIGITTE BARDOT. INNYMI SŁOWY DESIGNERSKA KOLEKCJA DLA WSZYSTKICH MIŁOÂNICZEK MARKI ECCO!

LUKSUSOWA TERAPIA CAVIAR PERFORMANCE Cena: Baza nawil˝ajàca 219 z∏ / 50 ml Krem uj´drniajàco-rewitalizujàcy 298 z∏ / 50 ml www.balticcompany.pl

owa linia piel´gnacyjna marki Artdeco została stworzona na bazie ekstraktu z kawioru. Kawior – symbol luksusu – to rarytas zarówno dla podniebienia, jak i dla wymagajàcej od˝ywienia skóry. Czysty, wysokiej jakoÊci ekstrakt z kawioru wykazuje zbawienne działanie dla skóry dojrzałej lub zm´czonej.

N

TO NIE CIENIE TO PERFUMY!

(

Dior J’adore w kremie Cena: 355 z∏ / 4 g www.dior.com

(

eden z najsłynniejszych zapachów domu mody Dior, kwiatowo-owocowy J'adore, doczekał si´ nowego wcielenia. Wyglàdajàce jak cienie do powiek złote pudełeczko to nic innego jak podr´czne perfumy w kremie. Wystarczy nało˝yç troch´ na palec i rozsmarowaç w dowolnym miejscu. Dior J’adore to symbol zmysłowoÊci, ukrytych pragnieƒ i po˝àdania. PodkreÊla indywidualnoÊç ka˝dej kobiety.

J

MADE IN THE SHADE Tej wiosny to naszyjniki, a nie apaszki przykryjà kobiece szyje.

„Styl to sposób wyrażania siebie. Swojego stylu nie musisz nikomu tłumaczyć – należy tylko do Ciebie!” Moje ECCO to model ECCO Guang Zhou.

chumacher to ekskluzywna niemiecka marka, której eleganckie ubrania i dodatki sprzedawane są na całym świecie, także w Polsce. Prezentowany naszyjnik jest uniwersalną ozdobą – w ciągu dnia można zestawić go ze zwykłą, białą koszulką z bawełny, zaś wieczorem znakomicie podkreśli projekt koktajlowej sukienki.

S

Schumacher Cena: 550 z∏ www.schumacher.de

Zobacz pełną kolekcję ECCO na ecco.com.pl Białystok ECCO CH Auchan ul. Produkcyjna 84, +48 85 653 38 78, Białystok ECCO CH Alfa ul. Swiętojańska 15, +48 85 742 81 10, Bydgoszcz ECCO CH Focus Park ul. Jagiellońska 39-47, +48 52 554 38 42, Bydgoszcz ECCO ul. Długa 23, +48 52 323 03 10, Czeladź ECCO CH M1 ul. Będzińska 80, +48 32 263 46 73, Częstochowa ECCO ul. Szymanowskiego 1, +48 34 368 32 39, Gdańsk ECCO Galeria Bałtycka ul. Grunwaldzka 141, +48 58 550 32 56, Gdańsk ECCO CH Madison ul. Rajska 10, +48 58 690 80 01, Gliwice ECCO CH Forum ul. Lipowa 1, +48 32 335 74 79, Katowice ECCO CH Silesia ul. Chorzowska 111, +48 32 605 02 18, Kielce ECCO CH Echo ul. Świętokrzyska 20, +48 41 341 52 86, Kraków ECCO Galeria Krakowska ul. Pawia 5, +48 12 628 78 61, Kraków ECCO Galeria Kazimierz ul. Podgórska 34, +48 12 433 01 80, Kraków ECCO CH Zakopianka ul. Zakopianska 62, +48 12 293 32 20, Kraków ECCO ul. Sławkowska 13/15, +48 12 429 44 80, Łódź ECCO Galeria Łódzka ul. Piłsudskiego 15/23, +48 42 639 54 96, Łódź ECCO CH Manufaktura ul. Karskiego 5, +48 42 630 89 36, Poznań ECCO CH Stary Browar ul. Półwiejska 42, +48 61 859 66 33, Poznań ECCO CH Pestka Al. Solidarności 47, +48 61 656 08 25, Poznań ECCO CH King Cross ul. Bukowska 156, +48 61 886 00 46, Rzeszów ECCO ul. Grunwaldzka 6, +48 604 983 845, Szczecin ECCO CH Galaxy ul. Wyzwolenia 18, +48 91 483 95 05, Warszawa ECCO Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, +48 22 541 36 32, Warszawa ECCO Galeria Centrum ul. Marszałkowska 104/122, +48 22 827 08 65, Warszawa ECCO CH Złote Tarasy ul. Złota 59, +48 22 222 02 24, Warszawa ECCO CH Wola Park ul. Górczewska 124, +48 22 533 44 65, Warszawa ECCO CH Reduta Al. Jerozolimskie 148, +48 22 823 90 03, Warszawa ECCO CH Arkadia Al. Jana Pawła II 82, +48 22 331 26 94, Warszawa ECCO ul. Freta 9/11, +48 22 636 20 29, Wrocław ECCO CH Pasaż Grunwaldzki Pl. Grunwaldzki 22, +48 71 781 99 74, Wrocław ECCO CH Marino ul. Paprotna 7, +48 71 327 66 07, Zakopane ECCO ul. Kościeliska 2F, +48 72 891 78 22, Zielona Góra ECCO CH Focus Park ul. Wrocławska 17, +48 68 410 71 16.


ma∏y apetyt MONNARI Apéritif

Str. 46

(

Przeci´tny Francuz

(

wypija rocznie oko∏o 100 l wina, w tym 50 l uznanej marki oraz zjada oko∏o 50 kg wo∏owiny

Fotografie: Kr´gliccy Restauracje i Catering

KOTLECIKI JAGNI¢CE Z PROWANSALSKIM RATATOUILLE KOTLECIKI JAGNI¢CE Składniki: 12 kotlecików jagni´cych, cytryna, pieprz, rozmaryn, czosnek, oliwa Kotleciki oprószyç pieprzem i dodaç paski skórki z cytryny. Uło˝yç w szklanym naczyniu, polaç oliwà. Dodaç czosnek i obło˝yç rozmarynem. Pozostawiç w lodówce na 2 godz. Grillowaç ok. 3 min z ka˝dej strony, solàc pod koniec. Mi´so powinno byç w Êrodku lekko ró˝owe.

Francuzi mają wyjątkowo wyrafinowane podniebienia. To właśnie legło u podstaw jakże charakterystycznej sztuki kulinarnej, która nierozerwalnie związana jest z kulturą narodową.

RATATOUILLE Składniki: 2 cukinie, papryka czerwona, 2 bakła˝any, 2 posiekane zàbki czosnku, oliwa z oliwek do sma˝enia, Êwie˝y rozmaryn, tymianek, sól, pieprz Warzywa kroimy w kostk´, usuwajàc pestki. Na oliwie partiami sma˝ymy kolejno: papryk´, bakła˝any i cukinie. Potem wrzucamy warzywa do garnka i dodajemy zioła i czosnek. Solimy i dusimy na małym ogniu (10 min). Doprawiamy pieprzem (mo˝emy dodaç pomidory i cebul´).

K

uchnia francuska uważana jest za jedną z naj-

lepszych kuchni świata. Pewnie dlatego wywarła ogromny wpływ na przepisy z krajów

SER CAMEMBERT

Europy Zachodniej. Umiłowanie do dobrych posiłków jest tutaj powszechne. Francuzi czę-

PANIEROWANY

sto dyskutują na tematy kulinarne podczas licznych biesiad. Tradycyjny posiłek zaczyna się od zupy, następnie serwuje się

Składniki:

danie główne, po nim osławione sery, potem deser, a na końcu

1 ser camembert, 2 jajka, bułka tarta, sól, pieprz, olej do gł´bokiego sma˝enia

wino, by pobudzić trawienie. Wyróżnia się tzw. haute cuisine

Jajka delikatnie ubiç, dodajàc sól i pieprz. Zimny ser pokroiç w trójkàty i panierowaç dwukrotnie, zaczynajàc od jajka (jajko – bułka – jajko – bułka). Sma˝yç w gł´bokim, dobrze rozgrzanym tłuszczu na rumiano. Wyjmowaç na papierowà serwetk´ i podawaç z sałatà z winegretem i sosem jabłkowo-pomidorowym.

(wysoką kuchnię), czyli drogie, tradycyjne dania, często przygotowywane przez znanych kucharzy, oraz nouvelle cuisine (nową kuchnię), która narodziła się w opozycji wobec tej pierwszej. Nouvelle cuisine opiera się na lekkich, zdrowych i krótko przyrządzanych daniach.

Francuskie pyszności już u nas Absynt to niezwykły, owiany legendami trunek. Namiętnie pijali go Picasso, Van Gogh, Wilde i Hemingway. Właśnie od niego wzięła się nazwa miejsca, w którym bez pośpiechu i w swobodnej atmosferze można delektować się francuskimi specjałami. Kuchnia francuska to finezja smaków, lekkość i głębia jednocześnie oraz pięknie zaaranżowane danie na talerzu. Właściciele restauracji Agnieszka i Marcin Kręgliccy są zdania, że to kucharz, a nie przepis czyni danie. W Absyncie podaje się zarówno klasyczne potrawy z paryskiego bistro: zupę cebulową, ślimaki w maśle czosnkowym czy królika w musztardzie, jak i dania autorskie wzbogacone wpływami kolonialnymi, hiszpańskimi i orientalnymi: ło-

Raj dla kucharzy z ca∏ego Êwiata

FRANCJA MAŁ˚E

POD BESZAMELOWÑ KOŁDERKÑ

sosia marynowanego w sosie sojowym i wasabi czy krewetki

Składniki:

w cieście filo z sosem aioli. Wystrój restauracji, podobnie jak

4 du˝e mał˝e Êwi´tego Jakuba, 16 gotowanych omułków bez muszli, 4 drobno posiekane szalotki, 1 ły˝ka masła, białe wino, sól, pieprz, 1 cytryna, bułka tarta

kuchnia, łączy ze sobą dwa style. Sala górna (40 miejsc), nowoczesna i przejrzysta, jest odpowiednia np. na spotkania biznesowe, natomiast wystrój sali dolnej (30 miejsc), dzięki ciepłym barwom, intymnym zakamarkom oraz zgromadzonym bibelotom jest idealnym miejscem na romantyczną kolację we dwoje.

ABSYNT – Francuska Restauracja Warszawa, ul. Wspólna 35

Szalotk´ zrumieniç na maÊle i uło˝yç na muszlach (lub na małych indywidualnych naczynkach do zapiekania). Dodaç przegrzebki i mule. Podlaç winem, skropiç sokiem z cytryny i doprawiç. Zalaç lekko ciepłym sosem beszamelowym, posypaç bułkà tartà i zapiekaç około 20 min w temperaturze 180°C.

kolebkà sztuki kulinarnej CLAFOUTIS CZEREÂNIOWE Składniki: 4 jajka, 100 g cukru, 4 ły˝ki màki, 1 ły˝ka rumu, 50 g masła, szklanka Êmietanki 36-proc., laska wanilii, czereÊnie ciemne Âmietan´ delikatnie podgrzaç z laskà wanilii. Odstawiç na godzin´, aby nabrała aromatu. Utrzeç jajka z cukrem, dodaç màk´, rum i dobrze wymieszaç z roztopionym masłem. Dodaç Êmietank´. Foremki do zapiekania wysmarowaç masłem, uło˝yç czereÊnie i zalaç ciastem. Piec 20 min w temperaturze 180°C.


zielono nam MONNARI L'écologie

(

Str. 48

(

Pomału Êwiat wariuje na punkcie baterii słonecznych. Montowane sà w ubraniach, zabawkach, gad˝etach, latarkach, a produkowaç je mo˝na nawet z plastiku

OSZCZ¢DNIE, EKOLOGICZNIE I NOWOCZEÂNIE

N

Po pierwsze – Słońce Występuje powszechnie i bez granic, wysyłając w ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi tyle energii, ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie naszej planety. Energia promieniowania słonecznego ma ogromny potencjał, a jej zasób jest praktycznie niewyczerpalny – wystarczy na około 5 mld lat, dlatego jest od wielu lat wykorzystywana za pomocą kolektorów słonecznych. Do niedawna jeszcze powszechne zastosowanie tych urządzeń w domach było mało popularne i stosunkowo drogie, dlatego też na ten sposób oszczędzania decydowało się niewielu klientów w Polsce. Jadąc za granicę, szcze-

gólnie na południe Europy, trudno znaleźć dom bez kolektorów słonecznych.

Po drugie – systemy solarne Każdy z nas odczuł rosnące ceny paliw, które bezpośrednio przełożyły się na gwałtowne podwyżki cen energii. Często mówimy do domowników: zgaś światło, jak wychodzisz z pokoju, weź prysznic, a nie kąpiel. Na oczach naszego pokolenia dochodzi do zmian klimatycznych i ich katastrofalnych następstw, takich jak gwałtowne huragany czy liczne powodzie, spowodowane globalnym ociepleniem. Jednocześnie wokół nas jest darmowa, nieograniczona energia słoneczna, którą już dziś możemy umiejętnie przetwarzać, co niewątpliwie jest opłacalne dla naszej kieszeni i wydajne w wymiarze ekologicznym. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest pokrywane przez systemy solarne w ok. 70 proc. w ciągu roku. Dlatego warto pójść z duchem czasów i spojrzeć na odbicie lustrzane boga Re w kolektorze słonecznym.

dla podgrzewu ciepłej wody u˝ytkowej przez instalacj´ SUN GALLO (dane w procentach)

rze od jakości komponentów instalacji. Dlatego też, wybierając dla siebie instalację solarną, należy sprawdzić certyfikaty i badania producentów potwierdzające sprawność kolektora oraz jego zgodność z normami obowiązującymi w krajach Unii. Ta sama procedura powinna również mieć miejsce podczas wyboru przez nas firmy, która taki system ma podłączyć. Konieczne jest posiadanie przez nią odpowiednich zaświadczeń uprawniających do montażu stosownych instalacji. Systemy solarne z powodze-

Kolektor słoneczny pró˝niowy GALLO EV lub GALLO V

Dobra energia w domu to baterie s∏oneczne, które szturmujà rynek energii naturalnej. ajwiększym źródłem, darmowej i czystej energii jest Słońce. Ludzie od dawna otaczali je czcią jako źródło nieograniczonej mocy. W starożytnym Egipcie uosobieniem Słońca był bóg Re – stwórca świata i pan ładu we wszechświecie.

Pokrycie zapotrzebowania na energi´

Obecnie dużo łatwiej zdobyć informacje o ofertach firm świadczących takie usługi, a ceny są przystępne dla przeciętnego odbiorcy, co stało się możliwe dzięki postępowi technologicznemu i umasowieniu produkcji. Nie bez znaczenia są również liczne mechanizmy pomagające w sfinansowaniu inwestycji.

Po trzecie – jakość Ważny czynnik przy wyborze producenta i instalatora systemu. Najprostszą i najbardziej wydajną formą przetworzenia energii słonecznej, a przy tym najbardziej dostępną i najkorzystniejszą cenowo jest instalacja solarna. Jednym z najważniejszych elementów takiej instalacji jest kolektor słoneczny, służący do odbioru energii cieplnej Słońca i to on odpowiada w głównej mierze za ilość energii, jaką jesteśmy w stanie uzyskać. System solarny dzięki zastosowaniu mikroprocesorowego sterownika jest wydajny i bezpieczny. Ilość energii, jaką jesteśmy w stanie pozyskać, zależy w znacznej mie-

niem mogą być instalowane do ogrzania wody użytkowej, wspomagania instalacji niskotemperaturowego ogrzewania czy też ogrzewania wody basenowej. Nowoczesne zestawy solarne, np. Sun Gallo, są uniwersalne i łatwe do instalacji na każdym budynku. Zarówno istniejące, jak i nowo powstające obiekty mogą być w prosty sposób uzbrojone w kolektory słoneczne przy zachowaniu najwyższego poziomu sztuki montażu i architektonicznej estetyki. Każdy zestaw solarny może być przygotowany i modyfi-

kowany pod kątem indywidualnego zapotrzebowania użytkownika.

Inwestycja w oszczędność System solarny to inwestycja podnosząca wartość nieruchomości. Instalacja solarna na dachu podnosi wartość rynkową domu oraz jest znakiem świadomości ekologicznej i nowoczesnego stylu życia mieszkańców. Jednak przede wszystkim generuje oszczędności i pozwala cieszyć się darmową energią za każdym razem, kiedy tylko świeci Słońce.


sztuka MONNARI Hôtel de Ville

Str. 51

Str. 50

ędąc dzieckiem, Robert Doisneau marzył o robieniu filmów. Zdał sobie jednak sprawę, że ma w sobie zbyt mało charyzmy, żeby kierować zespołem. Dlatego powiedział sobie, że utrwalanie realnych obrazów może mieć równie dużo sensu, co tworzenie fikcji. Na życie zarabiał jako fotograf przemysłowy w fabrykach Renault i jak sam twierdził, bardzo starał się, żeby go wreszcie zwolniono. Usunięty za powtarzające się spóźnienia, nie zdążył jednak oddać się swojej prawdziwej pasji – fotografii ilustracyjnej. Wybuchła wojna. Na przełomie lat 40. i 50. fotografował modę i życie wysokich sfer dla magazynu „Vogue” oraz innych modnych w tym czasie międzynarodowych tytułów. Wtedy właśnie miał możliwość współpracy z wieloma francuskimi artystami, takimi jak: Giacometti, Cocteau, Leger, Braque. Jednak świat wielkiej mody nie wywołał w nim szczególnych emocji. Swoje powołanie odnalazł w fotografii reportażowej, ukazującej sceny z życia wielkomiejskiej ulicy. Fotografował przede wszystkim przedmieścia Paryża: przechodniów, bywalców kawiarenek, grajków, zakochanych, dzieci. Ale zanim zyskał uznanie i niezależność, musiał przejść dość trudną drogę.

rzeczy takimi, jakie naprawdę są”. Daleki był jednak od przesadnego wykorzystywania technicznych sztuczek – obiektywów wykrzywiających perspektywę czy eksperymentów z odczynnikami w laboratorium. Jego zdjęcia miały wyglądać jak przypadkowy zapis ulotnej chwili.

B

Przechodzień pośród ludzi

INTUICYJNY

MISTRZ ABSURDU I NIECODZIENNOÂCI „Pary˝ jest teatrem, w którym płacisz za miejsce straconym czasem. A ja ciàgle czekam” – mówił Robert Doisneau. Jego fotografie stały si´ ikonami Francji połowy XX wieku, niezwykłà pamiàtkà paryskich zakamarków, których dziÊ ju˝ nie ma. Tekst: Anna Kontek, fotografie: Hugues de Wurstenberg, Agencja VU/Agencja Gazila

Większość zdjęć robił podczas przechadzek po uliczkach miasta. Czasem przystawał w miejscu, które wydawało się wymarzoną scenografią i czekał, aż wydarzy się coś wartego uwiecznienia. Może dlatego zdjęcia Doisneau charakteryzuje pewna niedoskonałość, jakby nie przywiązywał wagi do tego, co się dzieje na dalszym planie. Przez to właśnie stają się bardziej autentyczne. Kochankowie w centrum planu zachowują się czasem jak aktorzy, podczas gdy osoby z tła zdają się bardziej prawdziwe. Sam Doisneau nie ukrywał, że wiele scen, które znalazły się na jego kliszach, aranżował. Tak było w przypadku jednego z jego najsłynniejszych zdjęć „Kochankowie sprzed ratusza”, stanowiącego część cyklu dla magazynu „Life”. Romantycy nadal wierzą, że para została przyłapana na spontanicznym pocałunku. Oryginalny wydruk tej fotografii został sprzedany w 2005 r. za niebagatelną kwotę 155 tys. euro, co przewyższyło oczekiwaną cenę dziesięciokrotnie. „Fakt, że było ustawione, nigdy mi nie przeszkadzał. W końcu nic nie jest bardziej subiektywne niż obiektyw. Nigdy nie pokazujemy

WA˚NE MOMENTY

W ˚YCIU ARTYSTY 1912

rodzi si´ w Gentilly, we Francji

(

„Fotografia pozwala nam dzieliç odrobin´ szcz´Êcia z innymi”

(

1925-1929 studiuje sztuki plastyczne 1930

robi swoje pierwsze zdj´cie po˝yczonym aparatem

1932

kupuje pierwszy aparat i sprzedaje pierwsze zdj´cie

1934

poÊlubia Pierette

1934-1939 pracuje dla Renault jako fotograf przemysłowy 1939

zaczyna prac´ jako niezale˝ny fotograf

1946

otwarcie agencji Ralpho, w której pracuje przez prawie 50 lat

1949-1953 kontrakt z magazynem „Vogue”

Z delikatną kpiną Pragnął pozostać obserwatorem, a właściwie świadkiem uczestniczącym i niedostrzeganym, „poławiaczem obrazów” – jak sam siebie nazywał, będącym tuż obok swoich modeli czy pomiędzy nimi, „żyjącym w ich rytmie i dzielącym tę samą niewolę”. Dlatego nigdy nie przekraczał pewnej granicy intymności. Chcąc być dobrze zrozumianym, uciekał się tylko do drobnych żarcików, sekwencji, anegdot, całego tego „komiksowego stylu” – jak go nazywał. Tylko niektóre fotografie wydają się bardzo drapieżne, komentujące.

1960

pracuje w Hollywood i Palm Springs

1967

pracuje w ZSRR

Klisza nie utrwala dźwięków

1984

eksperymentuje z filmem

1985

robi portrety dla magazynu „Femme”

1994

umiera w Pary˝u

Być może dlatego pod koniec życia próbował pisania. Opatrywał wstępami albumy prezentujące jego fotografie. Potrzebował zdań, bo klisza przestała wystarczać. „W czasie robienia zdjęć zaangażowany jest nie tylko wzrok, ale też słuch i zmysł węchu, które mogą być porównywane do świadomości muzycznej, rodzaju skrótu pomiędzy twoim otoczeniem i emocjami. Fotografia nie dała mi możliwości utrwalenia takich rzeczy. Dlatego teraz próbuję nieśmiało z moją niedoskonałą pamięcią przełożyć to na słowa. Z pewną dozą humoru, jeśli mogę, bo humor jest sposobem wyrażania emocji ze skromnością. Kiedy to, na co patrzysz, jest zbyt drażliwe albo zbyt okrutne, uciekasz w humor, to pozwala uniknąć nieprzyzwoitości”.

NAGRODY ROBERT DOISNEAU NAGRODA KODAKA (1947 r.), NAGRODA NIEPCE (1956 r.), GRAND PRIX NATIONAL W DZIEDZINIE FOTOGRAFII (1983 r.), NAGRODA BALZAKA (1986 r.)

Robert Doisneau zrobił ostatnie zdjęcie 25 września 1993 r. Zmarł w 1994 r., pozostawiając po sobie dzieło złożone z około 450 tys. negatywów.


podró˝e MONNARI Le Monde

Str. 52

Str. 53

OWA¸ N Y C S A F , ¸ A W Y R EWOLUCYJNEJ R TANIEIMCIGPRO IE C U Z C O P M O A NT LEJ

BEATA PAWLIKOWSKA

˚Yå DA I DAWA¸ , BY PRÓBOWAå ¢ ¸ SI I I ÂC O N L O W

PISARKA, PODRÓ˚NICZKA, AUTORKA AUDYCJI „ÂWIAT WED¸UG BLONDYNKI” W RADIU ZET

Kolebka tanga

www.beatapawlikowska.com

OGNISTA

ARGENTYNA JeÊli tancerka, to koniecznie zmysłowa, ciemnowłosa. Tancerz to smukły, silny brunet. Blisko, mocno, i bardzo goràco. Nie sposób tutaj nie ruszyç nogà, nie wprawiç bioder w rytm argentyƒskiego tanga. Tekst: Beata Pawlikowska, fotografie: Novimedia ylądowałam w Buenos Aires w upalny, grudniowy, dzień. Pełna sił wyruszyłam na poszukiwanie legendarnego tanga. Słońce świeciło jak szalone, po ulicach pędziły samochody, a ludzie wcale nie wydawali się chodzić tanecznym krokiem. Dopiero gdy nadszedł zmierzch, a ja dotarłam do niezwykłej dzielnicy La Boca, odkryłam tajemnicę tego tańca.

W

Cel masowej imigracji Tango argentyƒskie to taniec ulicy miasta

Buenos Aires to strategiczne miejsce, od dawna interesujące dla przybyszów z Europy. Pierwszy z nich nazywał się Pedro z Mendozy i przybył tu w 1536 r. w poszukiwaniu złota i srebra. Założył małą osadę, której los jednak nie sprzyjał. W okolicy brakowało nie tylko materiałów do budowania domów, ale także uprawnych ziem. Ludzie głodowali, mokli, a do tego jeszcze napotykali wrogo nastawionych tubylców, którzy przejawiali skłonności do ludożerstwa. Niedługo potem jednak wioska Buenos Aires przyciągnęła uwagę Hiszpanów i Portugalczyków, stając się ważnym portem, w którym w 1852 r. mieszkało 100 tys. ludzi. Nadchodził jednak czas ogromnych zmian.

Niespodziewanie do portu Buenos Aires zaczęli przybywać imigranci z Europy Zachodniej. Było ich sporo już wcześniej, ale teraz przypływali tysiącami. W 1880 r. miasto liczyło 210 tys. ludzi, 30 lat później ich liczba wzrosła sześciokrotnie, do 1,2 mln. Wieść o szybko rosnącej metropolii dotarła też w głąb kraju, gdzie żyli gauchos – argentyńscy kowboje. Wielu z nich decydowało się porzucić rodzinne pampasy, czyli stepowe równiny porośnięte wysoką trawą, gdzie hodowano bydło. Liczyli na to, że w mieście wkrótce się wzbogacą i będą mogli powrócić do domów, żon i dzieci, żeby zapewnić im bardziej dostatni byt. W rzeczywistości lądowali w najtańszych spelunkach portowej dzielnicy, gdzie za dnia próbowali znaleźć pracę, a wieczorami usiłowali zapomnieć o tęsknocie i samotności. Spotkali tam równie rozczarowanych przybyszów z Europy. Wkrótce jednak ma zdarzyć się coś, co zmieni los nie tylko samego miasta, ale i całego świata.

Uśpiona tęsknota W dzielnicy portowej mieszkali głównie mężczyźni. To oni podróżowali w nieznane, by sprostać odpowiedzialności za rodzinę. Cóż było robić wieczorami bez środków na znieczulający alkohol?...

Szli do barów, żeby posłuchać muzyki i potańczyć. W tamtych czasach taniec był dozwolony jedynie w teatrze i w specjalnych salach. W porcie życie toczyło się zupełnie innym rytmem. Tutaj wolno było spotykać się z dziewczynami z domów publicznych i grać na instrumentach. Tutaj właśnie powstawała zupełnie nowa muzyka, która opowiadała o tęsknotach i nadziejach kowbojów z argentyńskiej pampy i uciekinierów z Europy. Razem z nią tworzył się nowy, zmysłowy taniec – tango.

„OTO JEST TANGO,

Taneczne szaleństwo

PIE¡ DOBYWAJÑCA SI¢ Z PIERSI BUENOS AIRES, NARODZONE W BIEDZIE, NA PRZEDMIEÂCIACH PO TO, BY ZBAWIå ÂWIAT”

W 1912 r. w Argentynie wprowadzono powszechne prawo do głosowania. Wtedy też tango ze spelunek zaczęło trafiać do salonów. Początkowo nieufnie, potem coraz chętniej tworzono orkiestry

Manuel Romero

i nowe melodie. Niedługo potem całe Buenos Aires oszalało na punkcie tanga. Jednocześnie Argentyna stała się jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata. W Paryżu na określenie człowieka o wyjątkowej fortunie mówiono, że jest bogaty jak Argentyńczyk. Dzieci najbogatszych przyjeżdżały do Paryża na studia. W ten sposób moda na tango dotarła do Europy i zapanowała w wielu dziedzinach życia. Potrawom nadawano muzyczne nazwy. Francuzi tłumnie zapisywali się na kursy tańca. Moda ta objęła nie tylko Paryż, ale i pozostałe wielkie miasta – Londyn, Rzym, Berlin, Nowy Jork – aż w końcu powróciła do ojczystego Buenos Aires. Tym razem jednak nie do portowych barów, tylko na salony. Dzisiaj tango najłatwiej znaleźć w dzielnicy La Boca. Przy kilku wąskich uliczkach stoją do-

my pomalowane na jaskrawe kolory, na tle których występują jeszcze bardziej pstrokaci artyści. Na głównej uliczce – Caminito – czekają mistrzowie, udzielający uczniom lekcji tanga. Można się sfotografować, kupić płyty, stroje i taneczne drobiazgi. A jeśli ktoś ma czas i zdąży poddać się tej fascynacji, znajdzie tutaj adresy szkół i kursów.

Odnalezione w tangu Długo nie rozumiałam, na czym polega tajemnica tanga. Wyjaśnił mi to mój nauczyciel tańca: „Wszyscy mamy marzenia, których nie możemy zrealizować, problemy, których nie potrafimy rozwiązać. Jest w nas tyle wątpliwości, rozterek i tęsknot. Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy imigrantami szukającymi swojego prawdziwego domu. On istnieje. Odnaleźć go można w tangu”.


po m´sku MONNARI Monsieur

Str. 55

Str. 54

DOSSIER

ROBERT GONERA DATA I MIEJSCE URODZENIA: 1 II 1969 r. w Sycowie ZNAK ZODIAKU: Wodnik ZAWÓD: aktor filmowy i teatralny

(

Coraz bardziej

WYKSZTAŁCENIE: Paƒstwowa Wy˝sza Szkoła Teatralna we Wrocławiu, gdzie teraz okazjonalnie prowadzi warsztaty

(

doceniam swój własny styl, który doskonale odzwierciedla mój charakter

WYBRANA FILMOGRAFIA: „Samowolka”, „Wow”, „Gry uliczne”, „Dług”, „Sezon na leszcza”, „GłoÊniej od bomb”, „PrzedwioÊnie”, „Jan Paweł II”, „Dublerzy”, „Determinator”

[WSPOMNIENIA] Najmocniej w pamięć zapadł mi kostium... Bociana. [NIEDOJRZAŁOŚĆ] Nie dorosłem jeszcze do ubrań typu... Raczej do wszystkich, może z wyjątkiem sutanny i stroju „drag queen”. [PRZYZWYCZAJENIE] Moje ulubione ubrania to... Cała zawartość mojej szafy to ulubione ubrania. [SAMODZIELNOŚĆ] Zakupy samotnie czy w większej grupie? Zwykle robię zakupy razem z żoną. [WSPÓŁPRACA] Żona kupuje mi... Wiele rzeczy, ale mam taki ulubiony sweter, który noszę od lat. Karolina mi go kupiła. [NIEŚMIAŁOŚĆ] Ilość czy jakość? Nie mam potrzeby „świecenia” modą. To żona ośmiela mnie do trochę droższych zakupów. Generalnie od dłuższego czasu kupuję rzeczy relatywnie drogie, za to rzadziej.

Aktor z klasà i stylowy m´˝czyzna – Robert Gonera

MÓJ STYL

„JAZZY LIFE” Przyznaje, ˝e swój zawód smakuje małà ły˝eczkà, bo chce, ˝eby zapału starczyło mu na dłu˝ej. Podobnie jest z modà. Ceni dobre jakoÊciowo materiały, kroje i klasycznà elegancj´, choç na co dzieƒ stawia na luz i wygod´. Czasem ma ochot´ na nutk´ ekstrawagancji i zało˝enie fantazyjnego kapelusza. Tekst: Joanna Bartoszewicka, fotografia: MWmedia

[DECYZYJNOŚĆ] Szybkie zakupy w godzinę czy całodniowe spacery po sklepach? Nie wybieram od razu, lubię długo się zastanawiać. Często krążę wokół jakiejś ładnej rzeczy. W ostatecznym wyborze pomaga mi żona. [STYL] Klasyka czy sportowa elegancja? Całe moje życie to mieszanina różnych stylów. Określiłbym je jako „jazzy life”. Elegancja na luzie to najlepsze określenie, ale nie do końca wyczerpujące. Lubię czasami ubrać się ekstrawagancko. [CODZIENNOŚĆ] Na co dzień noszę... Luźne, czasem przypadkowe rzeczy. Są dni, gdy mam ochotę założyć

kapelusz. Wydaje mi się jednak, że polska ulica nie jest jeszcze gotowa na tego typu osobliwości. [FANTAZJA] Jeśli dodatki, to jakie? Dodatki do ubrań są jak przyprawy w kuchni. Lubię je, ale stosuję umiarkowanie. Buty są niezmiernie istotne. Muszą być wygodne, eleganckie i ze skóry. [IDEAŁ] Sposób na styl idealny, który doskonale pasuje do naszego charakteru to... Nie ma ani stylu, ani stroju idealnego. Nie potrafię sobie takiego wyobrazić. [PRZEMIANY] Rola kostiumu w pracy aktora... Niespecjalnie lubię przebrania, ale jeśli kostium dobrze współgra z moją koncepcją roli, jestem zadowolony. [MUZYKALNOŚĆ] Przy goleniu nucę... Podobnie jak mój ojciec, włoskie przeboje. [TRADYCJA] Kosmetyki, którym ufam i które dobrze nastrajają mnie na cały dzień to... Krem i woda po goleniu „Wars”, których całe lata używał właśnie mój tata. Chyba tak trochę jest, że w pewnym wieku stajemy się podobni do własnych ojców. [GUST] Pachnę.... Wodą kolońską Chevignon, która przez lata była moją ukochaną, ale chyba przestała być produkowana. Teraz najczęściej wybieram różne zapachy C.Kleina. Ostatnio Euphoria. [AROMAT] Mocne męskie zapachy czy delikatne aromaty kwiatowe? Latem odruchowo wybieram nuty lekkie, kwiatowe, powietrzne, ale też bardziej intensywne. Zimą lubię te z odrobiną piżma i opium.


radzimy MONNARI Monnaire

Str. 57

KARTA DEBETOWA CZY KREDYTOWA?

Na

PLASTIKOWY DYLEMAT Szpilki z w´˝owej skórki czy klasyczne lakierki? W szafie brakuje nam czerwonej bluzki, ale fiolet jest taki modny. Spódnica do kozaków czy wygodne spodnie?

Szymon Kuchciak Dyrektor Biura Kart Kredytowych Deutsche Bank PBC

KARTA KREDYTOWA

CZY LIMIT NA KONCIE OSOBISTYM? Gdybym był kobietà kochajàcà zakupy – przychyliłbym si´ zdecydowanie do wyboru karty kredytowej. Karta to rozwiàzanie wygodniejsze i bardziej opłacalne ni˝ limit na koncie osobistym, spłacany automatycznie kolejnymi wpływami. Deutsche Bank posiada w swojej ofercie karty DB Silver, DB Gold i DB Platinum. Ich szeroka funkcjonalnoÊç, wygoda i bezpieczeƒstwo, które zapewniajà m.in. dzi´ki licznym pakietom ubezpieczeniowym, sà niezwykle wa˝ne dla naszych wymagajàcych klientek (i klientów). Du˝ym powodzeniem cieszy si´ nasz program Strefa Rabatów, który nagradza atrakcyjnymi upustami zakupy opłacane kartà DB w punktach naszych Partnerów (m.in. Monnari). To istny raj dla wielbicielek zakupowego szaleƒstwa.

naszych zakupowych wyprawach często trafiamy na kuszące okazje i wiemy, że grzechem byłoby z nich nie skorzystać. Ale z czegoś przecież musimy zrezygnować. Pytanie tylko, czy do następnej wypłaty wymarzony żakiet nie zniknie z wystawy? Czy nie skończą się promocje? Zakupy pod wpływem impulsu są zwykle wyjątkowo trafione. Gdy wydamy wszystkie pieniądze z konta, nadal możemy sięgnąć do portfela i wybrać jedną z dwóch możliwości. Zapłacić kartą kredytową lub skorzystać z limitu kredytowego na naszym rachunku, płacąc kartą debetową.

Jak to działa? Karta kredytowa wydaje się wygodniejszym rozwiązaniem. Nie jest powiązana z naszym kontem osobistym, a tak naprawdę w ogóle nie musimy posiadać rachunku bieżącego w banku. Możemy korzystać z dostępnego limitu na naszym rachunku kredytowym i sami decydować, jaką część zadłużenia chcemy spłacić w danym terminie. Płatności wykonywane kartą debetową są automatycznie potrącane z naszego rachunku bieżącego. Wykorzystujemy wówczas środki, które mamy na koncie, lub korzystamy z limitu kredytowego na naszym rachunku bieżącym. Tu – w przeciwieństwie do karty kredytowej – nie możemy indywidualnie ustalić harmonogramu spłat zadłużenia.

A w praktyce Banki oferują różnorodne karty kredytowe, posiadające wiele ciekawych funkcji. Przykładowo karta kredytowa Deutsche Bank oferuje 56-dniowy „grace period”, czyli czas na spłatę wykonanych kartą kredytową transakcji, w którym bank nie nalicza odsetek. Dodatkowo posiadacze kart DB mogą dwukrotnie w roku skorzystać z wakacji od spłat (przedłużając okres spłaty nawet do 87 dni), a tak-

że rozłożyć dokonane transakcje na bardzo wygodne raty. W praktyce oznacza to, że przy odrobinie dyscypliny możemy korzystać z pożyczonych pieniędzy, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. W promocji Deutsche Bank posiadacze kart DB Silver i DB Gold w pierwszym roku użytkowania będą zwolnieni również z kosztów związanych z wydaniem karty, jeśli dokonają chociaż jednej transakcji w ciągu pierwszego miesiąca od jej aktywacji. Odpowiednie saldo obrotów zwolni ich z opłat za korzystanie z karty także w następnych latach. Limit na rachunku osobistym ustalany jest indywidualnie i jest ściśle powiązany z wielkością wpływów na konto bieżące i ich systematycznością. Bank obciąża rachunek odsetkami z tytułu wykorzystanego limitu kredytowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Oczywiście i tutaj – zasilając nasze konto przed końcem miesiąca – unikniemy narastających odsetek. Nieco trudniej jednak będzie nam zapanować nad domowym budżetem, ponieważ dostępne środki na koncie to w rzeczywistości suma naszych zarobków i limitu udzielonego przez bank. Karta kredytowa umożliwia również dokonywanie płatności na odległość, np. przez internet. A na prawdziwe cenowe okazje natrafią posiadacze kart DB Silver, DB Gold i DB Platinum, którzy w ramach programu Strefa Rabatów w sieci ponad 1000 sklepów i punktów usługowych skorzystają z nawet trzydziestoprocentowych upustów cenowych.


modny felieton MONNARI Haute couture

Str. 58

PARY˚ I MODA OD ZAWSZE RAZEM

M

(

Klasyka

jest wieczna jak pi´kno i Pary˝

(

Pary˝ nie boi si´ staroÊci, nie stosuje na sobie za wszelkà cen´ odm∏adzajàcej kuracji, stawia na dojrza∏oÊç, t´ najpi´kniejszà, bo subtelnà i co najwa˝niejsze – dostojnà i eleganckà.

Tekst: Karolina Malinowska, fotografia: MWmedia

oże i jestem dziwnym przypadkiem, ale przyznam szczerze, że Paryż jako miasto nigdy mnie specjalnie nie zauroczył. Chylę, oczywiście, czoła przed pięknymi zabytkami, artystami i ich sztuką, wielkimi historycznymi nazwiskami, ale nie odnajduję piękna w wieży Eiffla, romantyzmu na ulicach czy sensualności w ojczystym języku Francuzów. A jednak coś się zmieniło. Zmiana przyszła z nowym sezonem w modzie, zauważyłam piękno i elegancję. Drogie Panie, na paryskich wybiegach znów triumfuje klasyka!

Klasyka przede wszystkim Nie mogli się jej oprzeć tacy modowi ekscentrycy jak John Galliano, Jean Paul Gaultier czy nawet Comme des Garcons. Prawdziwą ucztą dla duszy są kolekcje wirtuozów elegancji, szyku i dobrego smaku: Chanel (według mnie nie ma piękniejszej i bardziej kobiecej), Yves Saint Laurent (zachwyca prostotą kroju, a jednocześnie kreacje nie odbiegają od spektakularnego couture), Givenchy (choć projektant Riccardo Tisci twierdzi, że jego kolekcja nawiązuje do Meksyku i Sycylii, to przede wszystkim podszyta jest drapieżną elegancją), Valentino (triumf kobiecości w każdym sezonie). Wiem, że zazwyczaj po zimie bardzo tęsknimy za kolorami, wariactwem w stroju – po prostu letnim luzem. Czasem jednak ten luz zabiera nam coś, co mamy najcenniejszego – naszą kobiecość.

Bojówki precz Uparcie twierdzę zatem, że w nadchodzącym sezonie warto pokazywać to, co w nas seksowne i zmysłowe, niezależnie od naszego wieku. Postawmy na klasykę. Choć w jedno lato nie wyjmujmy z szafy hippisowskich sukienek czy naszych bojówek, w których wyglądamy jak partyzantki.

Elegancja dla każdego Pewnie teraz część z Was z oburzeniem krzyknie, że spodnie są wygodne i nie trzeba się stroić na co dzień. A właśnie, że trzeba! Jesteśmy kobietami. Mamy cały arsenał modowy i grzechem byłoby go nie wykorzystać. I przede wszystkim klasyka pasuje każdej z nas. Trzeba jednak uważać, bo elegancja bardzo łatwo może stać się nudna. Pamiętajmy więc o dodatkach, które mogą ją trochę unowocześnić. Kobietą, która idealnie opanowała tę

1.

sztukę, jest pierwsza dama Francji – Carla Bruni. To ona wprowadziła na salony tak mocne kolory jak purpura czy fiolet, a jednak nie wygląda w nich wyzywająco, a dostojnie i jednocześnie zmysłowo.

Uzupełniające dodatki 2.

3.

Bajecznymi dodatkami nadającymi klasycznym zestawom ostrzejszego charakteru mogą być torebki czy buty. Nadal bardzo proste w swojej formie, ale wykonane z nietypowych materiałów – niech błyszczą, kuszą kamieniami, pożądaną koronką czy piórami. Fantastycznym dodatkiem są także paski, a te w nadchodzącym sezonie proponuję nosić założone na wiosenne płaszcze, które nawet z klasycznego trenczu uczynią kreację godną francuskich pokazów mody.

Biel i czerń zawsze w modzie

4.

NAJBARDZIEJ CENIONE ELEMENTY

GARDEROBY KAROLINY MALINOWSKIEJ 1. Szare, prawdziwe perły przywiezione z Tajlandii sà klasycznym dodatkiem na ka˝dà okazj´. 2. Połyskujàca torebka kopertowa z najnowszej kolekcji Yves Saint Laurent pasuje do klasycznych kreacji i nie tylko. 3. PodkreÊlone usta to jeden z atrybutów kobiecoÊci. ˚adna szminka nie zrobi tego lepiej ni˝ pomadka Chanel. 4. Klasyczna, ciemna marynarka Monnari to stały element w damskiej szafie. Pasuje zarówno na zawodowe spotkania, jak i do wieczorowych sukienek.

Oprócz mocnych, eleganckich kolorów mamy do wyboru nieśmiertelne zestawienie – black & white. Tu inspiracją były dla mnie zawsze kolekcje tworzone przez Karla Lagerfelda. Jak nikt potrafi wydobyć szlachetność czerni, łącząc w sobie różne faktury materiału, przez co nawet czerń ma nieskończenie wiele odcieni. Czy więc wiosna może oddychać czernią i bielą? Może. W towarzystwie pudrowego różu, écru czy srebrnej szarości spoczywających na lekkich tkaninach, takich jak jedwab czy szyfon. Jeszcze większej elegancji dodają materiałom ogromne sztuczne perły, ciężkie naszyjniki i kokardy wykonane z czarnego aksamitu. Będą mistrzowską kompozycją, którą każda z nas może stworzyć, a co ważniejsze, będzie wyglądać w niej stylowo i pięknie.

Idzie wiosna Nadchodzący wiosenny sezon niesie ze sobą rozrywki – romantyczne wieczory, randki (nawet z własnym mężem), kolacje przy zachodzie słońca. Pozwólmy sobie na klasykę przy tych okazjach. Sprawimy tym samym, że otaczający nas świat stanie się zmysłowy i elegancki. Nie zapomnijmy także o makijażu. Niech perfekcyjnie wytuszowane rzęsy nadadzą naszemu spojrzeniu wyrazistości. Niech nasze usta i paznokcie kuszą nasyconą czerwienią, a nasze włosy dodadzą nam dziewczęcości. Nawet w centrum Łodzi możemy stworzyć atmosferę swojego Paryża. Miejmy tę świadomość, że wyglądamy perfekcyjnie i żadna małolata w różowej mini i bluzce sięgającej ledwo ponad brzuch nie odciągnie od nas uwagi.

DOSSIER

KAROLINA MALINOWSKA URODZONA: 24 XI 1982 r. w Łodzi ZNAK ZODIAKU: Strzelec WYKSZTAŁCENIE: studentka Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim ZAWÓD: modelka WYMIARY: 86/60/87 WZROST: 178 cm PRACOWAŁA DLA: Chanel, Prada, Dolce&Gabbana, Dior, Moschino, Karl Lagerfeld, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Chloe, Miu Miu, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier WSPÓŁPRACUJE Z: Maciej Zieƒ, Brzozowski&Paprocki, Dawid Woliƒski


felieton MONNARI Idée

Str. 60

(

W POSZUKIWANIU

Na

WŁASNEGO STYLU

paryskich salonach, gdzie pochodzenie i status społeczny są wartościami nadrzędnymi, trudno przyznać się, że rodzice ledwo wiązali koniec z końcem. Tym trudniej opowiadać o tym w towarzystwie, gdzie każdy ma arystokratyczne pochodzenie, a ludzie dobierają się w pary z uwagi na nie. Życie u boku mężczyzny w roli pięknej róży w klapie jego marynarki nudzi się, gdy kobieta poczuje, że ma do zrealizowania misję. I bynajmniej nie jest to macierzyństwo.

Tekst: Natalia Rostkowska, grafika: Sonia Hensler

Żyłka businesswoman

SONIA HENSLER

P

Ze sobą na ty Aby uczynić najważniejszy, milowy krok do bycia stylową kobietą należy... polubić siebie. Bez tego ani rusz. Jeżeli nie lubisz siebie takiej, jaką jesteś, jeżeli nie czujesz się swobodnie we własnej skórze, bez względu na to jak fantastyczne ciuchy na siebie włożysz, efekt będzie marny. Kiedy lubimy siebie, to owszem, nadal widzimy fałdkę na brzuchu, ale akceptujemy swoje niedoskonałości, mamy do nich dystans. Wtedy nietrudno cieszyć się sobą i życiem. Wtedy chce nam się bawić modą. Nie koncentrujemy się na ukrywaniu ciała, tylko na eksponowaniu swojej osobowości, a to już rzut przysłowiowym beretem do własnego stylu.

Indywidualizm przede wszystkim Krok drugi – nie porównujemy się z innymi. Każda z nas jest indywidualnością. To, co dobrze wygląda na przyjaciółce, na Tobie wcale nie musi. Aby ubranie było Twoją drugą skórą (absolutnie nie dosłownie), byś czuła

NATALIA ROSTKOWSKA WSPÓ¸PRACOWNIK AGORY, POLSKAPRESSE, INTERII. OD TRZECH LAT FELIETONISTKA NOVIMEDIA CUSTOM PUBLISHING. SOPOCIANKA, MI¸OÂNICZKA PODRÓ˚Y I MODY.

Str. 61

(

To bowiem, czym ka˝dy jest dla siebie, co towarzyszy mu w chwilach samotnoÊci i czego nikt nie mo˝e mu ani daç, ani zabraç, jest oczywiÊcie dla niego wa˝niejsze ni˝ wszystko, co mógłby posiadaç lub czym mógłby byç w oczach innych

Przepis na stworzenie własnego stylu – jedna otwarta głowa, sporo wyobraêni, szczypta odwagi, troch´ fantazji, spora potrzeba przełamywania stereotypów. I nonszalancja.

rawdopodobnie każda z nas potrafiłaby wskazać kobietę, która ma swój styl. To może być Kate Moss, ale też koleżanka z pracy. Kobieta, która się wyróżnia. Sprawia wrażenie, że cokolwiek by na siebie nie założyła, zawsze wygląda obłędnie. Zachodzisz w głowę, jak ona to robi. Być może niejedna z Was ze zdumieniem odkryła, ukradkiem podglądając metkę w jej kurtce, że często ta superstylowa babka wcale nie wydaje fortuny na markowe ciuchy. Gorzej! Ona uzupełnia garderobę w sieciowych sklepach lub szmateksach. Równie często superstylowa babka wcale nie ma talii osy i nóg Gisele Bündchen. Gdzie kryje się tajemnica stylu? Jak to się dzieje, że niektóre z nas mają styl, a innym to nie wychodzi? No cóż, rzeczywiście, tylko nieliczne z tym darem się rodzą, dla większości to wyboista, długa droga, która nie zawsze prowadzi do upragnionego celu.

kulturalnie MONNARI Montmartre

MANIACZKA UBARWIANIA ˚YCIA, JEJ „OBRAZKI” SÑ JAK DRA˚ETKI – POPRAWIAJÑ NASTROJE. ˚ENI STYLE, OSWAJA KICZ I ¸ÑCZY ZE SZTUKÑ. SKO¡CZY¸A ASP I ZAMIESZKA¸A W LONDYNIE, TAM TE˚ PRACUJE. www.soniahensler.com

się w nim swobodnie, musi współgrać z Twoją osobowością, charakterem, stylem życia. Czerp inspirację od innych, obserwuj trendy, ale nie podążaj za nimi ślepo. Wybieraj z nich to, co dla Ciebie najlepsze.

Jak to robi Kate? Od niechcenia. Wygląda świetnie, a jakby nie włożyła w to najmniejszego wysiłku. Jej włosy nigdy nie wyglądają jak „prosto od fryzjera”. Kupuje ciuchy i akcesoria vintage, które wyglądają na znoszone, i miksuje je z nowymi ubraniami. Nie podąża ślepo za modą. Ma odwagę nosić ciuchy, które wcale nie są „na czasie” i robi to tak, że to inni czują się, jakby coś ich ominęło.

„CIUCHY WCHODZÑ I WYCHODZÑ Z MODY. STYL MUSI BYå KLASYCZNY” Kate Moss Tradycyjna koszula, kurtka ze wzorem w panterkę, klasyczne, dopasowane marynarki i topy. Kate wybiera wzory proste, klasyczne i neutralne kolory: czerń, szarość, granat. To jej klucz do ponadczasowego stylu. Lata spędzone na wybiegach i obserwacja pracy topowych projektantów przekonały ją, że sylwetka wygląda najlepiej w ubraniu dopasowanym do figury. Do każdej figury. Nie tylko szczupłej. Do tej klasyki odrobina wariacji. Kalosze do sukienki. Ostateczny charakter i „pazur” kryje się w akcesoriach. Przyjmijmy dewizę Kate: „W ubieraniu się nie chodzi o najnowsze trendy, zawsze chodzi tylko o ciuchy. Piękna jedwabna bluzka jest piękną jedwabną bluzką. Trencz, który świetnie na Tobie leży, zawsze będzie wyglądał wspaniale, więc co może pójść nie tak?”.

Coco Chanel czuła swój talent już od najmłodszych lat. Początkowo zajmowała się projektowaniem niekonwencjonalnych jak na swoje czasy kapeluszy. Projektowała i szyła stroje, które stopniowo powiększały jej garderobę. Proste, ale jakże niestandardowe kroje wykonane z eleganckich tkanin stały się jej wizytówką. Od pierwszego butiku otwartego w modnej paryskiej dzielnicy dzielił ją już tylko krok do następnego. I następnego, i... Nawet wielki kryzys, który sprowadziła wojna, nie zatrzymał rozwoju jej marki. „Ale jak zawsze, czegoś jej brakowało. Jeden sukces zdawał się wymagać kolejnych sukcesów, jak gdyby zachowywał ważność jedynie w stanie permanentnego przyrostu. Tylko czy chodziło o sukces? Czy goniąc za czymś, nie traciła z oczu obiektu swojego pragnienia?”, pyta w książce Cristina Sanchez-Andrade.

Kochania brak Miłość, której każda kobieta pragnie ponad wszystko, nigdy, według pokręconego umysłu Coco, nie została jej dana. W najmłodszych latach jej matka zrzekła się matczynego uczucia, oddając ją na wychowanie surowym siostrom zakonnym. Z rodzoną siostrą Antoinette, pomimo wspólnie przeżytych trudów młodości, także nie łączyła jej specjalna więź. Pierwsze romantyczne uniesienie rozpadło się z powodu kłótni o pieniądze. Drugie, to najprawdziwsze, z powodu jej mieszczańskiego pochodzenia. Kolejne znajomości nie wzbudziły w Coco już większych emocji. Oschłość królowała w jej życiu nie tylko na płaszczyźnie związków damsko-męskich. Oddane służące, których przez 88 lat swojego życia miała kilka, kreatorka traktowała w sposób okrutny i bardzo surowy. Nigdy nie zdecydowała się na potomstwo, które jawiło się dla niej jako kula u nogi wyemancypowanej i wiedzącej czego chce kobiety sukcesu. A z najbliższą przyjaciółką Misią łączyło ją przede wszystkim zamiłowanie do luksusu oraz brak skrępowania w wyrażaniu najpoważniejszych obelg. Zaczęła mieć halucynacje i chore podejrzenia. Coco umarła samotnie. Spadła ze szczytu zawodowego sukcesu w głęboką przepaść osobistej porażki.

COCO AVANT CHANEL 22 KWIETNIA NA EKRANY FRANCUSKICH KIN WCHODZI FILM BIOGRAFICZNY „COCO AVANT CHANEL” ANNE FONTAINE, W KTÓRYM W TYTU¸OWÑ ROL¢ S¸AWNEJ PROJEKTANTKI WCIELA SI¢ AUDREY TAUTOU

Pewien niedosyt „Coco” Cristiny Sanchez-Andrade to szczegółowa biografia pierwszej businesswoman naszych czasów z elementami fabularnymi. Książka próbuje nakreślić portret psychologiczny Coco. Mimo wielkiego potencjału jest on jednak zbyt jednowarstwowy i mało analityczny. Po historii Chanel, kobiety pełnej skrajności i kompleksów emocjonalnych, można spodziewać się czegoś więcej. Wydawało się, że to właśnie jej skomplikowane życie wewnętrzne, a nie kolejne epizody życia towarzyskiego będą tematem przewodnim biografii. Cristina Sanchez-Andrade „Coco”, Świat Książki 2008.

BIZNES

W SAMOTNOÂCI Pieniàdze szcz´Êcia nie dajà. Ta maksyma doskonale pasuje do drogi ˝yciowej Coco Chanel. Tekst:Ewa Chmielarz, fotografia: East News


kulturalnie MONNARI Montmartre

Str. 62

CHOPIN

NA SYNTEZATORZE Nowe brzmienia

„Astigmatic Inspired by Chopin” to pomost pomiędzy klasyką a najnowszymi formami muzyki elektronicznej. Album stanowi swoistego rodzaju almanach nowych brzmień zbudowany na gruncie kompozycji Chopina. en nowatorski projekt muzyczny powstał z inicjatywy Artura Koryciƒskiego (dj Artur8), współtwórcy festiwalu muzyki elektronicznej Astigmatic. Prawie dwuletnia praca, wybór artystów i selekcja nadesłanych nagraƒ stworzyły krà˝ek, który przeznaczony jest nie tylko dla odbiorców muzyki klasycznej. Ortodoksyjni fani Chopina mogà byç zawiedzeni, jednak ludzie o otwartych głowach i umysłach powinni po niego si´gnàç. Indywidualne inspiracje twórcze zaprezentowali tutaj czołowi rodzimi muzycy oraz ich koledzy z całego Êwiata. Najwi´kszà wartoÊcià tego albumu jest po prostu muzyka inspirowana ponadczasowà twórczoÊcià polskiego kompozytora, a nie wysuwajàcy si´ na pierwszy plan tekst. Ponadto w załàczonej ksià˝eczce ka˝de nagranie zostało

TRACKLISTA

T

Młodzi artyÊci sceny elektronicznej pokazujà inne oblicze klasyki

opatrzone krótkim komentarzem napisanym przez wykonawców o pracy, jakiej dokonali w drodze do zrozumienia Chopina. Rzecz nie tylko inspirujàca, ale przede wszystkim pokazujàca kuchni´ pracy muzyków naszych czasów. Płyta powstała przy współpracy z miastem stołecznym Warszawa, w ramach działaƒ wspierajàcych kandydatur´ Warszawy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Ukazała si´ nakładem Cosmopolis. Jej dystrybutorem jest firma Warner Music Poland. „Astigmatic Inspired by Chopin”, Cosmopolis 2008

01.Daniel Wang Raindrop Intro 02.Blackjoy Be Hold The Grace 03.Telonius Heart Attack 04.Krazy Baldhead Chopin 1.10 05.The Glimmers 1-800 New Funk 06.Munk This Is Not Chopin! 07.Morgan Geist Plastic Chopin 08.DJ Amazing Clay Chopin In Da Party (Etude In C-minor) 09.Krikor Nocturnemin4Dim25 10.Lady Aarp / DJ Feel-X Dub Prelude (Basement Tire Vibe) 11.Mr. Krime / Aga Zaryan Methode Des Methodes (Noct. G-minor Op. 15 No 3) 12.Maximilian Skiba Fantazja 13.Kosma Zardoz 14.Churchill’s Leopards Hokushin

PRZYGRANICZNA PROWINCYJKA W kwietniu do kin wchodzi „Wino truskawkowe”. Film powsta∏ na podstawie ksià˝ki Andrzeja Stasiuka i opowiada o przygranicznej miejscowoÊci i jej mieszkaƒcach.

ilm „Wino truskawkowe” jest debiutem fabularnym młodego reżysera. Dariusz Jabłoński położył nacisk przede wszystkim na oddanie specyficznej atmosfery małej miejscowości w Beskidzie Niskim, będącej tłem całej fabuły. Tutaj czas się już dawno zatrzymał. Kilka łyków tytułowego wina truskawkowego potrafi wprowadzić widza w prowincjonalny świat miłości, zbrodni, pokuty, duchów i muzyki. Obraz ten jest pełną poezji i wyjątkowego klimatu opowieścią, który spaja tak wiele filmowych wątków, że sam staje się głównym z nich. „Wino truskawkowe” przedstawia Andrzeja – policjanta po przejściach stojącego na rozdrożu życia. W poszukiwaniu spokoju ducha ucieka z wielkiego miasta na prowincję, gdzie nie do końca potrafi się odnaleźć. Takie miejsca przecież rządzą się swoimi prawami. Jest tutaj komendant, są lokalne obiboki, jest też najpiękniejsza z pięknych. Niby zwykli „wieśniacy”, ale ich osobowości są bogate i odmienne. Estetyka popeerelowskiej rzeczywistości daje efekt melancholijny i trochę magiczny, bo w takich miejscach nawet obcowanie z duchami jest na porządku dziennym.

F

Re˝yseria: Dariusz Jabłoƒski; Scenariusz: Andrzej Stasiuk, Dariusz Jabłoƒski; Obsada: Jiri Machacek, Zuzana Fialova, Marian Dzi´dziel, Mieczysław Gràbka, Jerzy Radziwiłowicz, Lech Łotocki, Maciej Stuhr; Dystrybucja: Gutek Film.

NAGRODY

FILMOWE Tomasz Michałowski WrzeÊnia (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”) – nagroda za zdj´cia Michał Lorenc WrzeÊnia (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”) – nagroda za muzyk´ Dariusz Jabłoƒski WrzeÊnia (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”) – nagroda dziennikarzy Tomasz Michałowski Koszalin (Koszaliƒski Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”) – nagroda za zdj´cia Dariusz Jabłoƒski Koszalin (Koszaliƒski Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”) – nagroda jury młodzie˝owego


bywanie MONNARI Art de vivre

Str. 64

Str. 65

(

Pokaz Monnari: kolekcja dzienna

(

JeÊli ktoÊ si´ zastanawiał, dlaczego 15 grudnia niebo nad Warszawà pozbawione było gwiazd, w tej fotorelacji znajdzie na to odpowiedê.

Dawid Woliƒski i Małgorzata Ko˝uchowska, czyli projektant i jego muza Piàtek weekendu poczàtek

OSKARY

Najmłodsi te˝ mieli swoje pi´ç minut

FASHION 2008 Odeta Moro-Figurska i Michał Figurski

Najlepiej ubrani... 15 grudnia 2008 r. w warszawskiej siedzibie Mercedesa Polska poznała nazwiska najlepiej ubranych dziennikarzy, aktorów, piosenkarzy, ludzi biznesu oraz świata mody.

ożna by pomyśleć, że miesięcznik „Fashion Magazine” celowo zorganizował tę imprezę w okresie przedświątecznym, gdyż otaczał ją wyjątkowy klimat. Gwiazdy były jakby bliższe – chętnie udzielały wywiadów, prowadziły niezobowiązujące rozmowy, wzajemnie składały sobie życzenia. Atmosfera niemalże rodzinna. Na gali nagrodzono nie tylko tych, którzy są już wszystkim dobrze znani. Dla artystów młodego pokolenia najważniejsze były nagrody w kategoriach „Projektant”, „Fotografik” oraz „Modelka” – wyróżnienie w tym konkursie już niejednej osobie otworzyło drogę do prawdziwej kariery! A.C.

M

Anja Rubik, najlepiej ubrana modelka

Reni Jusis, najlepiej ubrana piosenkarka

fotografie: ANDRZEJ CIEPLIK

Redaktor naczelna „Fashion Magazine” Katarzyna Kultys-Jabłoƒska i jej goÊcie

Marcin Tyszka i Małgorzata Domagalik

Monika Mrozowska z przyjacielem

Projektantka Gosia Baczyƒska

Anna Samusionek

Bogna Sworowska i Tomasz Jacyków

Pi´kna jak zawsze, czyli Małgorzata Foremniak

onad 60 pokazów mody, nocne zakupy z rabatami, wystawa klasycznych cadillaców oraz pokazy samby w wykonaniu pi´knych tancerek – niech ˝ałuje ten, kto nie był! Imprezy pod hasłem „fashion” stajà si´ niejako specjalnoÊcià łódzkiej Manufaktury. Nie inaczej było w pierwszy weekend paêdziernika 2008 r. Przybyli goÊcie mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z trendami, które miały obowiàzywaç w sezonie jesienno-zimowym 2008/09. Piàtek był dniem młodych polskich projek-

P

Nagrodzona Magda Mołek szokowała okularami Na wybiegu królowały modelki w kreacjach młodych polskich projektantów

MANUFAKTURA FASHION WEEKEND Na wybiegu... tantów. W sobot´ zaÊ szczególnie ciekawiły wieczorne pokazy, podczas których mo˝na było poznaç eleganckie kolekcje takich firm jak Monnari, Próchnik czy Van Graff. Na finał wieczoru zaplanowano zmysłowy pokaz bielizny. Stylowà gal´ z klasà poprowadził duet w składzie Ilona Felicjaƒska i Daniel Wieleba. Ponadto wieczór został uatrakcyjniony pokazami baristów, czyli tych, dla których parzenie kawy jest sztukà, oraz mistrzów fryzjerstwa. A.C.

Pokaz Monnari: kolekcja wieczorowa


nagroda MONNARI Prix

Str. 66

KONKURS

FABIA MONNARI ROZSTRZYGNI¢TY! Rozdajemy nagrody

Szczęśliwa Edyta Koba wróciła do domu nowiutkim samochodem. To jej została wręczona główna nagroda konkursu – Škoda Fabia w kolorze czerwień flamenco. abia Monnari to samochód specjalnie zaprojektowany z myÊlà o kobietach. Powstał we współpracy marek Monnari i Škoda Auto Polska. Wyprodukowany w roku 2009, prosto spod przysłowiowej igły, która równie˝ marce Monnari jest bliska, choç szyje zupełnie inne produkty, trafił do ràk Pani Edyty. Uroczyste przekazanie auta miało miejsce w salonie firmowym Škody Zimny w Łodzi, a kluczyki wr´czyła dyrektor biura zarzàdu MONNARI TRADE S.A. Anna Augustyniak-Kola, ˝yczàc wspaniałego u˝ytkowania i szerokiej drogi. Trwajàcy blisko pi´ç miesi´cy konkurs zgromadził szcz´Êliwców obdarowanych bi˝uterià firmy Apart.

F

EDYTA KOBA „Miło jest rejestrowaç ukradkowe spojrzenia m´˝czyzn, kiedy mam na sobie coÊ z kolekcji Monnari oraz zazdroÊç w oku m´˝a idàcego obok”.

ZARABIA, GDY ÂPISZ A˝ 90 proc. Polaków deklaruje, ˝e regularnie dba o swoje oszcz´dnoÊci. W jaki sposób? Z badaƒ wynika, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç z nas po prostu trzyma je na koncie.

tymczasem mogą one dla nas dużo zyskowniej pracować, kiedy my... po prostu smacznie śpimy. Lokata overnight. Kiedyś korzystały z niej przede wszystkim firmy, które szukały ciekawych sposobów pomnażania środków potrzebnych do prowadzenia bieżącej działalności, bez konieczności blokowania ich na dłuższy okres. Dziś w niektórych bankach lokata overnight dostępna jest niemal dla każdego. Na czym ona polega? Mechanizm jest prosty. Pod koniec każdego dnia pieniądze znajdujące się na naszym koncie przekazywane są automatycznie na rachunek depozytowy. Rano otrzymujemy je z powrotem. Oczywiście, już z odsetkami. A te, zwłaszcza przy znacznych kwotach oszczędności, mogą być rzeczywiście atrakcyjne. W wielu przypadkach porównywalne nawet z zyskiem, jaki możemy osiągnąć w ramach niektórych, zakładanych na miesiąc czy nawet dłuższy okres, lokat. Od jakich kwot zaczyna się overnight? Najczęściej jest to minimum 10 tysięcy złotych. Czasem zdarza się, że na koncie trzymamy większe środki, bo planujemy poważniejszy wydatek, ale też ciężko nam określić dokładnie moment, w którym będziemy musieli wykorzystać nasze oszczędności. Nie opłaca nam się przekazywać ich na kilkumiesięczną lokatę, bo zrywając ją przed czasem, tracimy wypracowany zysk. Lokata overnight może być w takich przypadkach nieocenioną pomocą.

A

JEDNO JEST

PEWNE To korzystniejsza opcja ni˝ trzymanie oszcz´dnoÊci na zwykłym rachunku. Szczególnie, ˝e oprocentowanie kont z reguły jest na niemal symbolicznym poziomie. „Lokata overnight mo˝e byç idealnà propozycjà dla osób, które chcà pomna˝aç oszcz´dnoÊci, ale te˝ lubià mieç do nich stały dost´p i w aktywny sposób z nich korzystaç” – zaznacza Aleksy Gruszczyk z Deutsche Bank PBC. Podczas gdy my spokojnie Êpimy, nasze pieniàdze intensywnie pracujà. Czy to nie jest wyjàtkowo miłe uczucie? Pozwólmy sobie na taki luksus.


Monnari News  

Magazyn firmy Monnari Trade SA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you