Jornada Jocs Tradicionals

Page 2

Seminari d'Educació Física Terres de l'Ebre

José Carlos Arasa Balaguer Mª José Darder Navarro Cinta Espuny Vidal Carlos Ferreres Franco Cinta Galiana Llasat Magí Marquès Verderes Amèlia Montserrat Ferré Biel Pubill Soler

Fotografies: Biel Pubill Soler Il·lustració: Montse Gómez Vizcarro Correcció lingüística: Àngels Pérez Tarragó Curs 2008/09 Dipòsit legal: T-790-2009 ISBN: 978-84-692-2049-8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.